III TEKNISKE TJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "III TEKNISKE TJENESTER"

Transkript

1 III TEKNISKE TJENESTER Gebyrregulativ byggesak FORSKRIFT, BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 33-1 LOV NR 71 VEDTATT SAMT LOV OM VERN MOT FORURENSNING OG OM AVFALL 52 A, LOV NR 6 VEDTATT , 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER A.1. Betalingsplikt. Alle som får utført tjenester etter denne forskrift, skal betale gebyr. Til grunn for gebyrene ligger prinsippet om selvkost, samt gjennomsnittsvurderinger for tidsbruk pr. type sak. Det gis ikke fritak for betalingsplikt for lag og organisasjoner o.l Gebyrer skal betales selv om søknaden eller planforslaget skulle bli avslått. Det samme gjelder dersom en tiltakshaver / rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Dersom søknad om tiltak samt tillatelse avslås gis det reduksjon i pris i henhold til regulativets pkt. B.4.0 A.2 Beregningstidspunkt Gebyrene skal beregnes etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottok fullstendig planforslag, søknad eller endringssøknad. A.3: Betalingstidspunkt For arbeider etter dette regulativ sendes regning etter at saken er ferdigbehandlet. Klage på gebyrfastsettelse i samsvar med pkt A.5, medfører ikke utsettelse i betalingsfristen. A.4 Om klage Gebyrfastsetting i den enkelte sak kan ikke påklages, da det ikke er enkeltvedtak. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser etter pkt A.5. A.5 Urimelige gebyr. Dersom gebyret er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen ved eget tiltak fastsette passende gebyr. Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. A.6 Merverdiavgift. Gebyrer for myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven samt lov om vern mot forurensninger og om avfall er ikke mva- pliktige.

2 Tiltak etter plan og bygningsloven B1 DEFINERTE TILTAK Tiltak, ett-trinns behandling. B1.0 Nybygg, påbygg, tilbygg inkl. ut- og innvendige installasjoner forutsatt samlet behandling: PBL 20-1 Adm.beh Utv.beh Nybygg enebolig, fritidsbolig Tomannsbolig, enebolig m/bileilighet Rekkehus, flermannsbolig pr. boenhet ,- Pr boenhet over to stk ,- Pr boenhet over to stk Nybygg, mindre søknadspliktige bygninger (anneks etc) Tilbygg og påbygg på boliger og hytter > 50 m² e. søkn Nybygg garasjer, uthus, naust e.t.c. > 70 m² B1.1 Andre bygg: PBL 20-1 Nybygg (totalt areal i alle etasjer inkl. kjeller) 40,- pr m² BRA Tilbygg (totalt areal i alle etasjer inkl. kjeller) 40,- pr m² BRA B1.2 Byggetiltak som krever spesiell behandling: PBL 20-1 Byggegebyr etter faktisk kostnad B1.3 Varige konstruksjoner eller anlegg : PBL 20-1 Flytebrygge Vesentlige terrenginngrep, veg, parkeringsplass Vann- og avløpsanlegg, enkeltanlegg Vann- og avløpsanlegg, fellesanlegg B1.4 Fasadeendring, vesentlig endring/reparasjon: PBL 20-1 Fasadeendring Innvendig ombygging pr enhet B1.5 Bruksendring uten bygningsmessige arbeider: PBL 20-1 B1.6 Søknad om spikerfortelt til campingvogn: PBL 20-1 B1.7 Tekniske installasjoner pr. tiltak: PBL Tekniske installasjoner, enkle tiltak/melding Tekniske installasjoner, større tiltak B1.8 Deling av eiendom/bruksenheter. PBL B1.9. Godkjenning av seksjonering: PBL B1.10 Oppføring av skilt/reklameinnretninger, gjerde mot veg : PBL B1.11 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver: PBL B1.12 Endring av tillatelse til tiltak : PBL B1.13 Rivetillatelse: PBL PBL B1.14 Avfallsplaner: PBL

3 DEFINERTE TILTAK B2.0 To-trinns behandling: PBL 20-4 Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse Små endringer etter at rammetillatelse er gitt Større endringer etter at rammetillatelse er gitt B3.0 Tilleggsgebyr: PBL 33-1 Sakkyndig bistand B4.0 Redusert gebyr: PBL 20-1, PBL 20-2, PBL 21-4 Avslag på søknad om tiltak Avslag på søknad om rammetillatelse B5.0 Utsetting av bygg Bebygget areal inntil 200 m² Bebygget areal mellom 200 m² og 400 m² Bebygget areal over 400 m² B6.0 Godkjenning av ansvarsrett pr. søknad Lokal godkjenning: PBL 22-3 Sentral godkjenning foreligger: PBL 22-1 B6.1 Ferdigattest på gamle bygg : PBL B 7.0 Ulovlige tiltak 3x gebyr av gjeldende regulativ / sats Adm. beh 80 % av B1 50 % av B1 10 % av B1 20 % av B1 kr 593 /time + mva -20 % av fullt gebyr -20 % av fullt gebyr Utv beh B 7. 1 Behandling av ulovlig igangsatt tiltak som tilbakeføres uten at tiltaket søkes ettergodkjent B8.0 Regulerings- og bebyggelsesplaner. Hemne kommune krever at alle planforslag levers som digitale planer. Adm. beh Utv beh. B8.2 Regulerings- og bebyggelsesplaner som omfatter boliger og hytter til og med 9 nye enheter. Digitale planer leveres i SOSI 4.5 format B8.3 Regulerings- og bebyggelsesplaner som omfatter boliger og hytter fra og med 10 nye enheter Digitale planer leveres i SOSI 4.5 format B8.4 Regulerings- og bebyggelsesplaner med andre hovedformål enn bolig/hytter (sentrumsplaner m.v) Digitale planer leveres i SOSI 4.5 format. B9.0 Planendringer/dispensasjoner B9.1 Mindre endring av regulering/bebyggelsesplan Endringsforslaget kan kreves levert i SOSI 4.5 format B9.3 Dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan med planbestemmelser. PBL B9.4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/100meters beltet langs sjøen. PBL B9.5 Ved samlet søknad om gjelder både B9.3 og B9.4 betales gebyr etter B

4 Tiltak etter lov om vern mot forurensninger og om avfall 52 a C.1.0 C.1.1 C.1.2 DEFINERTE TILTAK Adm. beh Utv beh. Søknad om utslippstillatelse til eksisterende fellesanlegg, eller kommunalt avløpsanlegg 721 Søknad om utslippstillatelse, enkeltanlegg Søknad om utslippstillatelse, fellesanlegg Gebyrregulativ vann og avløp Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende mva.. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning av hytte og fritidseiendommer Vann kr/abonnent 3.360,- Vann kr/abonnent 7.840,- Avløp kr/abonnent 2.408,- Avløp kr/abonnent 5.600,- Engangsgebyr for andre eiendommer (bolig, næring offentlig bygg) Ved ulovlig tilknytting av hytte og fritidseiendom betales en tilleggsavgift på tilknytting. Tilleggsavgiften beregnes til 3 ganger det fastsatte gebyr for normal tilnytning , ,- 2. Årsgebyr 2.1 Abonnementsgebyr Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede års kostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene: Vann: Ca. 100 % * Avløp: Ca. 100 % Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, og off. virksomheter. Abonnentsgebyr for hytte/fritidsbygg. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

5 Abonnementsgebyr: Vann Avløp Næring 2 348,00 kr/abonnent 1083,00 kr/abonnent Bolig 2 348,00 kr/abonnent 1083,000 kr/abonnent Fritidseiendom 1 753,00 kr/abonnent 615,00 kr/abonnent Vannposter ** 1028,00 kr/abonnent **Gjelder kun for hytteeiendommer i regulerte hyttefelter hvor det er anlagt felles tappested. 2.2 Forbruksgebyr Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris. 2.3 Enhetspris Vann 10,15 kr/m 3 Avløp 6,00 kr/m 3 3. Målt forbruk Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] Avløp : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] 3.1 Stipulert forbruk Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk der hvor måler ikke er montert. Stipulert forbruk [m 3 ] beregnes slik: Arealet beregnes som bruksareal BRA [m 2 ] etter NS 3940 Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3/pr kategori Avgiften beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m 3 ] x Stipulert forbruk A: Forbruksgebyr, Næringseiendommer VANN 2015 Forbruksgebyr Kategori 1 bruksareal m² stipulert forbruk = 225m³ kr Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 275 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 700 m² stipulert forbruk = 500 m³ kr Pris pr m³ 10,15 A: Forbruksgebyr, Næringseiendommer KLOAKK Kategori 1 bruksareal m² stipulert forbruk = 225 m³ kr Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 275 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 700 m² stipulert forbruk = 500 m³ kr B: Forbruksgebyr, boligeiendommer VANN Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 150 m³ kr Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 225 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 290 m² stipulert forbruk = 300 m³ kr Pris pr m³ 10,15

6 B: Forbruksgebyr, boligeiendommer KLOAKK Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 150 m³ kr 900 Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 225 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 290 m² stipulert forbruk = 300 m³ kr C: Forbruksgebyr, Hytte og fritidseiendommer VANN Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 45m³ * kr 457 Kategori 2 bruksareal over 90 m² stipulert forbruk = 65 m³ * kr 660 Vannposter ** Stipulert forbruk kr 152 * Forventet brukstid = 110 d ( 30 % av året) Pris pr m³ 10,15 C: Forbruksgebyr, Hytte og fritidseiendommer KLOAKK Årsavgift Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 45 m³ * kr 270 Kategori 2 bruksareal over 90 m² stipulert forbruk = 65 m³ * kr 390 * Forventet brukstid = 110 d ( 30 % av året) **Gjelder kun for hytteeiendommer i regulerte hyttefelter hvor det er anlagt felles tappested. 4. Diverse gebyr 4.1 Avlesningsgebyr Dersom avlesning ikke skjer innenfor de frister som er satt av kommunen, kan kommunen foreta avlesning for eiers regning. Avlesningsgebyr, kr. 638,- 4.2 Plomberingsgebyr Når kommunen foretar plombering av vannmåler, betaler abonnenten plomberingsgebyr. Plomberingsgebyr, kr. 638,- 4.3 Midlertidig tilknytning Eier/fester av eiendom som i forbindelse med nytt byggeprosjekt midlertidig tilknyttes kommunens vann- og avløpsnett skal betale et engangsgebyr på kr. 886,- 4.4 Ulovlig tilknytning Dersom ulovlig tilknytning oppdages, kan kommunen kreve innbetalt vann og kloakkavgift for 10 år tilbake i tid. Avgiften beregnes og justeres opp til dagens kroneverdi fra da tilknytning skjedde og fram til betalingsdato. Gebyret gjelder fra

7 Gebyrregulativ slamtømming I henhold til lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars og 34 fastsettes følgende regulativ for slamtømming Oppmøtepris pr. anlegg Tømming og behandling fra slamavskiller Tømming og behandling fra tett tank 2015 Kr 680,- per anlegg eks mva Kr 430,- per m3 eks mva Kr 365,- per m3 eks mva Gebyrregulativ renovasjon Med hjemmel i forurensingslovens 34 fastsettes renovasjonsgebyret Normalabonnementet for husholdningene kr 2.450,- eks mva Kr 2450,- eks mva Fritidshus kr 900,- eks mva Kr 900,- eks mva

8 Gebyrregulativ feiing og tilsyn med fyringsanlegg Gebyrregulativ ut i fra av lov av 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pkt 7-5 (gjelder for regulativets punkt 1.1 tom 1.16) Feiing 1.1 Feiing 1 pipe, årlig feiing 675,- 1.2 Feiing utover 1 pipe 260,- 1.3 Feiing av gang og fabrikkpiper 1635,- 1.4 Feiing trukne rør pr.meter 329,- 1.5 Feiing 1 pipe 2.hvert år 346,- 1.6 Feiing utover 1 pipe 2.hv.år 130,- 1.7 Feiing 1 pipe 3.hvert år 250,- 1.8 Feiing utover 1 pipe 3.hv.år 95,- 1.9 Feiing 1 pipe 4.hvert år 200, Feiing utover 1 pipe 4.hv.år 70, Feiing 1 pipe 2 g.pr år 1350, Feiing utover 1 pipe 2g,pr år 520, Arbeide på fyrkjele i boligenhter pr. gang 690, Kamerakontroll av skorstein/pipe pr kontroll 690, Fresing av skorstein / pipe 690, Hyttefeiing som pkt 1 med tillegg av kjøring etter statens regulativ Satsene gjelder pr. eiendom benevnt som bruksnummer eller festenummer eller seksjonsnummer. For seksjonerte boliger med felles pipe betales satsene for en pipe med tillegg kr. 156,- pr. feiing pr. eierseksjon. I tilfeller hvor abonnenten ikke oppfyller pålegg fra brannsjefen, eller hvor brannsynspersonale ikke får tilgang, skal abonnenten likevel betale gebyr etter gjeldende satser.

9 Til samtlige satser kommer den til enhver tid gjeldende merverdiavgift Brann - hjelpetjenester Slokkehjelp til andre kommuner. I hht til KS rs B-01/06 pr time 558,- 2.2 Utrykningsbil Brannbil (det betales for min. 3 timer) pr time 611,- 2.3 Tankbil pr. time 507,- 2.4 Tilhengersprøyte pr time 213,- 2.5 Vannsuger pr dag 425,- 2.6 Brannslanger pr stk pr dag 80,- 2.7 Forbruksmaterielle betales etter forbruk 2.8 Utleie av mannskap pr time ( ) 372,- 2.9 Instruktør pr time (inkl for og etterarbeide) 637, Kurs for brannvernledere instruksjonsdel pr deltaker pr dag 1648, Utleie av røykmaskin inkl væske pr dag 320, Varmesøkende kamera pr time (min 2 timer) m/mannskap 505, Slokkeøvelse med skum/pulver 1648, Brannvernopplæring, 2 timers kurs 2163,- Til samtlige satser kommer den til enhver tid gjeldende merverdiavgift. Gebyrregulativ etter jordlov og konsesjonslov Gebyrsatser for behandling etter jordlov og konsesjonslov Behandling etter jordlovens 12: ADM Kr 1000,- Utvbeh Kr 2000,- Søknad om konsesjon, Kr 5000,-

10 Utleiesatser for Hemne Samfunnshus Storsalen: Offentlige dansefester/sluttede lag (bryllup, bursdag m.v) pr. arrangement: Maks til kl dagen etter arr. utover dette, leie pr. time kr 150,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken. Andre arrangement (konserter, bingo, teater etc) pr. arrangement: Maks leie til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 150,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken. Trening/øving PAKKEPRIS HELE SAMFUNNSHUSET pr. døgn Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 150,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken kr kr 1232,- kr 150,- pr. time kr 4 000,- Sidesal/lillesal: Sluttede lag eller som tillegg til leie av storsal pr. arrangement Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 100,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Andre arrangementer (konserter, bingo teater etc) pr. arrangement Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 100,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken. Trening/øving Kjøkken: (maks kr 1000,- pr. døgn) kr 426,- kr 345,- kr 100,- pr.time kr 203,- pr.time Skuespillergarderober PR. ROM (uten dusj) pr, døgn kr 203,- Garderobe m/dusj: (garderober i tilknytning til svømmehallen) pr. time (maks kr 800 pr. døgn) kr 210,- pr.time Andre bestemmelser Rådmannen har myndighet til å avgjøre priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som p.g.a arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I tillegg må det erstattes for skader o.l.

11 Hemne Samfunnshus leies ut gratis til lag, foreninger og privatpersoner som tilbyr aktivitet og tilrettelegger aktiviteter for barn og unge tom junioralder. Rådmannen kan regne tillegg for renhold/tilsyn som pga. arrangementets art må foretas utenom ordinær arbeidstid. Billettpriser svømmehallen Familie Kr 50 Gratis Gratis Voksne Kr 20 Gratis Gratis Barn Kr 10 Gratis Gratis Avtale mellom Hemne kommune og KIL s vedrørende tilsynsvakter fra opprettholdes Utleiesatser for Hemnehallen 1. TRENING FORENINGER, LAG OG BEDRIFTER Ordinære priser pr. time Hele hallen m/garderober 2/3 av hallen m/garderober 1/3 av hallen m/garderober Utleie til aldersbest. klasser t.o.m. junior pr. time Hele hallen m/garderober 2/3 av hallen m/garderober 1/3 av hallen m/garderober Styrketreningsrom m/garderober pr. time: (maks. 10 personer) Enkeltpersoner Kamper (håndball, volleyball m.v) pr. kamp m/garderober Barnebursdagsfeiring (3 timer utover 3 timer, kr 150 pr. time) Bruk av garderobe (uten hall), pr. garderobesett pr. time: 2015 Kr 408,- Kr 274,- Kr 210,- Kr 274,- Kr 204,- Kr 159,- Kr 311,- Kr 47,- Kr 500,- Kr 1 100,- Kr 188,- PAKKEPRIS HELE HALLEN pr døgn Kr 7 500,-

12 Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 408,-. Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. 2. MØTEROM M/KJØKKEN pr. time (maks. kr. 542,-) Kr 210,- 3. UTSTILLINGER, MESSER, KONSERTER, KONKURRANSER OG ANDRE ARRANGEMENT Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 408,-. Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Kr 4 500,- 4. OFFENTLIGE FESTER / SLUTTEDE LAG pr. arrangement.: Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 408,-. Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Kr 8 500,- 5. ANDRE BESTEMMELSER Rådmannen har myndighet til å avgjøre priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som p.g.a arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I tillegg må det erstattes for skader o.l. Gratis utleie for aldersbestemte klasser tom junior til trening Gebyrregulativ oppmåling GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Basert på matrikkelloven med forskrift pr Gebyrer Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 8491 areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 1931 For areal over 6000 m² kr 31757

13 1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pr eiendom kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr pr eiendom kr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1.1, 1.1.2, og I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 4529 areal fra m² kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 9021 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 4529 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 910 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.6 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3967 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 910 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 1.7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

14 Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.8 Betalingstidspunkt Alle gebyrer skal være betalt før oppmålingsforretning kan avholdes. 1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 191, Matrikkelbrev over 10 sider kr 388 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Timesats for oppmålingstekniske arbeider som ikke hjemles i regulativet Det faktureres for min 2 timer. Timesatsen er kr 659 eks mva Tinglysingsgebyr samt dokumentavgift til Staten kommer i tillegg der tinglysing kreves.

15 Regulativ for leie av kommunale boliger trygde og omsorgsboliger Framtidige justeringer av utleieprisene skjer i henhold til husleielovens 4-2, 1 gang pr år og baserer seg på økningen i konsumprisindeksen fra januar tom. januar. Økningen gjelder fra mars måned. SKEIET Pr mnd 2014 Pr mnd 2015 TOMANNSBOLIG 3, LEIL TOMANNSBOLIG 3, LEIL SEKSMANNSBOLIG, LEIL HYBELHUS C, SKEIET 5, HYBELHUS C, SKEIET1,2,3,7,8 22.2,3,7,8, FJELLVEIEN, LEIL. 1A FJELLVEIEN, LEIL. 1B FJELLVEIEN, LEIL. 3A FJELLVEIEN, LEIL. 3B FJELLVEIEN, LEIL. 5A STØLAN, VAKTM.LEILIGHET STØLAN, LEIL. B STØLAN, LEIL. B STØLAN, LEIL. 3A STØLAN, LEIL. 3B STØLAN, LEIL STØLAN, LEIL STØLAN, LEIL STØLAN, LEIL SOKKELLEIL., STØLAN 1B SOKKELLEIL., STØLAN 2B ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B

16 HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B KLEIVA, LEIL. 8A KLEIVA, LEIL. 8B KLEIVA, LEIL. 10A KLEIVA, LEIL. 10B STØLHEIMEN, LEIL. 3A STØLHEIMEN, LEIL. 3B STØLHEIMEN, LEIL. 3C STØLHEIMEN, LEIL. 3D STØLHEIMEN, LEIL. 3E STØLHEIMEN, LEIL. 3F STØLHEIMEN, LEIL. 3G STØLHEIMEN, LEIL. 3H STØLHEIMEN, LEIL. 3I STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL U STØA 2 LEIL U STØA 2 LEIL U TIENDBURSVEIEN 7B TIENDBURSVEIEN 7C TIENDBURSVEIEN 7D TIENDBURSVEIEN 7E TIENDBURSVEIEN 5A TIENDBURSVEIEN 5B TIENDBURSVEIEN 5C TIENDBURSVEIEN 5D TIENDBURSVEIEN 5E TIENDBURSVEIEN 7 F TIENDBURSVEIEN 7 G TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL

17 TRYGDEBOLIG 1 LEIL 4 felles bad TRYGDEBOLIG 1 LEIL 5 felles bad TRYDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 3, 10A TRYGDEBOLIG 3, 10B TRYGDEBOLIG 3, 10C TRYGDEBOLIG 3, 9A TRYGDEBOLIG 3, 9B TRYGDEBOLIG 3, 8A TRYGDEBOLIG 3, 8B TRYGDEBOLIG 3, 11A TRYGDEBOLIG 3, 11B TRYGDEBOLIG 3, 12A TRYGDEBOLIG 3, 12B TRYGDEBOLIG 3, 13A TRYGDEBOLIG 3, 13B TRYGDEBOLIG 3, 14A TRYGDEBOLIG 3, 14B TRYGDEBOLIG 2, 19A TRYGDEBOLIG 2, 19B TRYGDEBOLIG 2, 19C TRYGDEBOLIG 2, 19D TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL

18 Husleie for boliger Hellandsjøveien 20 og 22 fastsettes til følgende: For leie pr mnd. kr 6.150,- eks strøm For dagleie kr 295,- inkl strøm (leieforhold mindre enn 30 dager) Framtidig husleie reguleres i henhold til konsumprisindeksen, første gang i Dersom Hemne kommune mottar større tilskudd en 25 % av byggekostnadene må ny beregning foretas og saken fremmes på nytt.

III TEKNISKE TJENESTER

III TEKNISKE TJENESTER III TEKNISKE TJENESTER FORSKRIFT, BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 33-1 LOV NR 71 VEDTATT 27.06.08 SAMT LOV OM VERN MOT FORURENSNING OG OM AVFALL 52 A, LOV NR 6 VEDTATT 13.03.81, 1.0 GENERELLE

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte.

BETALINGSREGULATIV 2014 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte. 13/2314-1 231 BETALINGSREGULATIV 2014 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte. Innholdsfortegnelse... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 8... 10... 10... 11... 12... 12... 14... 15... 17... 20... 20... 20...

Detaljer

FORSKRIFT, BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 33-1 LOV NR 71 VEDTATT 27.06

FORSKRIFT, BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 33-1 LOV NR 71 VEDTATT 27.06 12/1592-19 231 FORSKRIFT, BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 33-1 LOV NR 71 VEDTATT 27.06.08 SAMT LOV OM VERN MOT FORURENSNING OG OM AVFALL 52 A, LOV NR 6 VEDTATT 13.03.81, 1.0 GENERELLE

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2016

BETALINGSREGULATIV 2016 BETALINGSREGULATIV 2016 Vedtatt av kommunestyre I møte. I sak 15/2033-5 Innholdsfortegnelse Innhold I BARNEHAGE... 3 Regulativ for oppholdsbetaling barnehager... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4 Egenandel hjemmehjelp

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer