Instituttstyret. har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instituttstyret. har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget"

Transkript

1 NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget Medlemmer innkalles Saker: BS-sak 01/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. november 2011 BS-sak 02/12 Bemanningsplan 2013 og Notat (orientering ved instituttleder) Orienteringssaker: O-sak 01/12 O-sak 02/12 HMS-arbeid Orientering ved instituttleder Status stillinger Orientering ved instituttleder O-sak 03/12 Regnskap 2011 Orientering ved adm.leder Eventuelt **********

2 NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Foreløpig protokoll /HJJ Blir godkjent av Instituttstyret P R O T O K O L L fra møte i Instituttstyret , kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom DU1-133, Realfagbygget Deltakere: Styret: Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Professor Hans Stenøien Førsteamanuensis Kaare Aagaard Professor Trond Amundsen Konsulent Ingunn Yttersian Stipendiat Thomas Kvalnes Student Silje Helene Waagaard Forfall: Seniorrådgiver Else Løbersli Student Linn Haugen Vararepresentanter: Administrasjonen: Seniorkonsulent Lisbeth Aune (BS-sak 05/11) Administrativ leder Hans Jakob Jakobsen

3 Saker: BS-sak 04/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. september 2011 Vedtak: Protokollen godkjennes BS-sak 05/11 Studieplanen 2012/2013 Læringsmål for studieprogrammene Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til læringsmål for bachelor og masterprogrammet i biologi med de endringer som fremkom i møtet og de innspill som styremedlemmene korresponderte pr e- post til administrasjonen innen Endelig dokument vedlagt protokollen. Orienteringssaker: O-sak 11/11 O-sak 12/11 HMS-arbeid Orientering ved HMS-koordinator Kjersti Andresen Status stillinger Orientering ved instituttleder O-sak 13/11 Instituttets strategidag Orientering ved instituttleder O-sak 14/11 Revidert tildelingsbudsjett 2012 Orientering ved adm.leder Eventuelt **********

4 Vedlegg til protokoll 03-11: BS-sak 05/11 Om: Studieplanen 2012/2013 Læringsmål for studieprogrammene Læringsmål på program I henhold til innføring av kvalifikasjonsrammeverket (KRV) følger utkast til læringsmål for programmene Bachelor i biologi og Master i biologi. Videre er det utarbeidet læringsmål iht føringer vedr KRV for alle emnene ved instituttet. Dette legges inn i EpN Alle emner med laboratorie -og/eller feltkurs er rirsikovurdert i hht HMS- handlingsplan ved instituttet Læringsmål for bachelorstudiet i biologi Alle studenter med bachelorvitnemål i biologi fra NTNU har gjennomført grunnstudiet som omhandler læren om liv fra de systemene som danner organismene til prosessene og dynamikken som oppstår i samspill mellom organismer og miljøet. Bachelorutdanningen i biologi gir studentene grunnleggende generelle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som danner basis for faget. Bachelorgraden gir en solid grunnutdanning i biologi og gir grunnlaget for masterstudier i biologi, samt mulighet for jobber i privat og offentlig virksomhet. Bachelorkandidaten har etter fullført utdanning: B-K1. Bred forståelse for levende organismer, fra molekylære prosesser i cellen til en grundig innføring i utvikling av mangfoldet av organismer, deres oppbygning, funksjon, slektskapsforhold og samspill med omgivelsene. B-K2. Forståelse for evolusjonære prosesser fra molekylærbiologisk til økologisk nivå. B-K3. Gode basiskunnskaper i kjemi, matematikk, statistikk og molekylære metoder. B-K4. Erfaring i eksperimentelle teknikker, erfaring med å planlegge, gjennomføre og tolke eksperimenter i felt og i laboratorium og erfaring med å vurdere feilkilder og usikkerhet. B-K5. Kjennskap til forskningen i faget, der vitenskapelige metodikk med hypotesetesting gjennom eksperimenter står sentralt. B-F1. Evne til å anvende vitenskapelige arbeidsmetoder i felt og på laboratoriet B-F2. Innsikt i grunnleggende teoretiske metoder for analyse og tolkning av biologisk informasjon. B-F3. Evne til å formidle fagstoff og resultater, gjennom skriftlig poster, rapport ogjournalskriving og muntlige presentasjoner av disse. B-F4. Evne til kritisk tenkning og ferdigheter til å fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse ved bruk av vitenskapelig primærlitteratur. B-F5. Evne til å arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre.

5 B-GK1. Grunnlag for opptak til mastergradstudier som sammen med en ettårig praktiskpedagogisk utdanning (PPU), kvalifiserer til arbeid i undervisningssektoren. B-GK2. Evne til å kombinere innsikt fra flere fagfelt, spesielt i biologi og kjemi. B-GK3. Forståelse for biologiens rolle i samfunnet og trening i å vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger. B-GK4. Evne til å skaffe seg, vurdere og bruke relevant ny faglig informasjon B-GK5. Evne til å vurdere biologisk informasjon kritisk. B-GK6. Kompetanse i håndtering av kjemiske stoffer og biologisk materiale og forstår miljømessige problemer, med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). B-GK7. Gode basiskunnskaper i engelsk. Bachelorstudenten har i tillegg en faglig fordypning i en studieretning med egne mål Studieretning Celle- og molekylærbiologi Gjennom fordypningsemnene får studentene oppdaterte kunnskaper om celleorganellers og cellemembraners struktur og funksjon samt grunnleggende kunnskaper om eukaryote cellers molekylærbiologi. Etter å ha fullført studieretningen skal studentene ha god kjennskap til laboratorieutstyr og til metoder brukt innen molekylærgenetikk, proteinseparering, proteinidentifisering og immunologi. Bachelorkandidaten har etter fullført utdanning B-KCM1. Bred kunnskap om cellers og celleorganellers struktur, virkemåte og interaksjoner. B-KCM2. Grunnleggende forståelse av funksjonen til arv, DNA, RNA, proteiner, lipider og andre signalmolekyler i organismer. B-KCM3. Kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid i celle- og molekylærbiologi. B-KCM4. til å oppdatere seg i celle- og molekylærbiologi. B-FCM1. Anvendbar faglig kunnskap gjennom laboratoriearbeid med celle- og molekylærbiologiske metoder.. B-FCM2. Erfaring i å behandle, tolke og presentere resultater fra laboratorieforsøk. B-FCM3. Erfaring i å reflektere over egen faglig utøvelse innen celle- og molekylærbiologi. B-GKCM1. Innsikt i relevante problemstillinger i celle- og molekylærbiologi. B-GKCM2. Evne til å formidle sentralt fagstoff innen studieretningen. B-GKCM3. Kjennskap til nytenking innen moderne celle- og molekylærbiologi. B-GKCM4. Grunnlag for opptak til mastergradstudier i biologi og til de internasjonale masterprogrammene MSc. Environmental Toxicology and Chemistry og MSc Biotechnology. Studieretning Fysiologi Studenten velger enten fordypning i zoofysiologi eller plantefysiologi. Etter å ha fullført studieretningen skal studentene ha gode oppdaterte fysiologiske kunnskaper om generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi og reguleringsmekanismer og beherske sentrale

6 fysiologiske mekanismer som inngår i utvalgte gruppers tilpasninger til ulike miljø. Studieretningen gir erfaring med metoder og trening i søking, lesning og oppsummering av vitenskapelig litteratur. Bachelorkandidaten har etter fullført utdanning B-KF1. Bred kunnskap om hvordan planter og dyr fungerer i sitt naturlige miljø. Kjenne til fysiologiske utfordringer som ligger i ulike miljøer, samt oppbygningen og funksjonen av sentrale organsystem hos forskjellige plante- og dyregrupper som gjør dem i stand til å takle disse utfordringene. B-KF2. Forståelse for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor moderne fysiologi. B-KF3. Evne til å oppdatere seg på kunnskap innen studieretningen. B-FF1. Anvendbar faglig kunnskap gjennom grunnleggende fysiologiske eksperimenter samt erfaring i analyser og tolking av fysiologisk informasjon. B-FF2. Erfaring i å reflektere over egen faglig utøvelse innen fysiologi. B-GKF1. Innsikt i relevante problemstillinger i fysiologi. B-GKF2. Kjennskap til nytenking i moderne fysiologi. B-GKF3. Grunnlag for opptak til masterstudier i biologi, og til det internasjonale masterprogrammet MSc. Environmental Toxicology and Chemistry. Studieretning Økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk Studentene skal ha kunnskaper i hovedområdene økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk og dype kunnskaper i et eller flere av feltene. Det er i studiet lagt vekt på mikro- og makroevolusjonære og bevaringsbiologiske prinsipper og kunnskapsbasert formidling i et område av biologien som endrer seg raskt. Etter studiet skal studentene ha analytiske ferdigheter i forhold til problemstillinger innen hovedområdene atikk med erfaring fra felt- og laboratoriestudier. Bachelorkandidaten har etter fullført utdanning B-KEBEB1. Solide kunnskaper i disiplinene: økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. B-KEBEB2. om hvordan biologi kan gi forståelse for og løse miljøutfordringer. B-KEBEB3. om det biologiske mangfoldet på jorda og utfordringer når det gjelder bevaring av dette. B-KEBEB4. Anvendbare biologi og statistikk-kunnskaper på teoretiske og/eller eksperimentelle områder valgt ut fra interesse og ofte også med tanke på en senere spesialisering i et mastergradsstudium. B-FEBEB1. Evne til å analysere og løse biologisk problemer i økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. B-FEBEB2. Evne til å vurdere metoder, resultater og vitenskaplige påstander kritisk. B-FEBEB3. Evne til å fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse. B-GKEBEB1. En oppdatert og dyp forståelse for evolusjonære og økologiske prosesser og

7 gode kunnskaper om dyrs atferd. B-GKEBEB2. En oppdatert kunnskap om problemer som miljøendringer og tap av biologisk mangfold på gen, arts og naturtypenivå. B-GKEBEB3. Grunnlag for opptak til masterstudier i biologi, og til det internasjonale masterprogrammet MSc. Natural Resources Management. Studieretning Marin biologi og akvakultur Studentene skal ha dype kunnskaper i naturlige kjemiske og fysiske prosesser i fjord- og kystområder og grunnlaget for produksjon av organismer og de prosesser som styrer biodiversiteten i marine sysrtemer. Etter studiet skal studentene ha analytiske ferdigheter i forhold til problemstillinger i marin biologi og akvakultur med erfaring både fra felt- og laboratoriestudier. Bachelorkandidaten har etter fullført utdanning: B-KMA1. Analytiske kunnskaper om kjemiske og fysiske prosesser i hav, fjord- og kystområder og de sentrale fysiologiske og økologiske mekanismene. B-KMA2. Bred forståelse for biologiske rammebetingelser for produksjon av akvatiske organismer. B-KMA3. om interaksjoner mellom organismer, og mellom organismer og de abiotiske faktorer i marine næringsnett. B-KMA4. Innsikt i marin biodiversitet på alle nivå: celler, individer, arter, populasjoner og samfunn med bred erfaring fra felt og laboratoriearbeid. B-FMA1. Erfaring i å kunne anvende grunnleggende metoder for analyse og tolkning av biologisk informasjon. B-FMA2. Erfaring i å fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse innenfor det marine feltet.. B-GKMA1. Bred kompetanse innen marine grunndisipliner som hydrografi, biodiversitet og økologi. B-GKMA2. Grunnleggende biologisk kompetanse innen kultivering av marine organismer. B-GKMA3. Grunnlag for opptak til masterstudier i det internasjonale masterprogrammet MSc. Marine Coastal Development.

8 Læringsmål for masterstudiet i biologi Masterutdanningen i biologi gir studentene forskningsbaserte, spesialiserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på et avansert nivå, med sikte på arbeid innen forskning, industri, konsulentvirksomhet, undervisning og offentlig forvaltning eller videre utdanning i et doktorgradsstudium. Masteroppgaven gir spesialkompetanse innen et av følgende forskningsområder ved Institutt for biologi: Celle- og molekylærbiologi; fysiologi; økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. Masterkandidaten har etter fullført utdanning er MBI-K1. Faglig oppdatert spisskompetanse og forskningserfaring innen utvalgte tema i biologi, hvorav noen støtter opp om masterprosjektet. MBI-K2. Kjennskap til forskjellige arbeids- og analysemetoder som brukes i fagfeltet. MBI-K3. Kjennskap til bredden i forskningen som foregår i biologi i dag. MBI-K4. Innsikt i og praktisk kunnskap om forskjellige arbeids- og analysemetoder. MBI-F1. Evne til skriftlig så vel som muntlig presentasjon av forskningsresultater til spesialister eller til et bredere publikum. MBI-F2. Evne til å kombinere innsikt fra flere fagfelt. MBI-F3. Evne til å arbeide med tidsfrister i forhold til ett større prosjekt. MBI-F4. Evne til å oppdatere seg på kunnskap innen studieretningen. MBI-GK1. Gode forutsetninger for kritisk vurdering av vitenskapelige arbeider inklusiv metoder og resultater. MBI-GK2. Erfaring med selvstendig gjennomføring av et vitenskapelig arbeid gjennom hele prosessen fra hypotese, innhenting og analyse av data, til tolkning og presentasjon av resultater. MBI-GK3. Gode forutsetninger for å skaffe seg og vurdere forskningsinformasjon. MBI-GK4. God bakgrunn for å kunne arbeide i prosjekter, selvstendig og i samarbeid med andre. MBI-GK5. Kompetanse i håndtering av kjemiske stoffer og biologisk materiale og forstår miljømessige problemer, med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). MBI-GK6. Grunnlag for opptak til ph.d.- studier. MBI-GK7. Evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk om faglige spørsmål. Studieretning: Celle- og molekylærbiologi Studiet skal gi en dyp molekylær forståelse av cellebiologiske mekanismer og deres regulering. Etter å ha fullført studiet skal studenten ha gode kunnskaper om sentrale metoder som er innen celle- og molekylærbiologi. Studenten skal også ha innsikt i bruk av moderne eksperimentell teknikk og apparatur. Det skal gjennomføres en vitenskapelig undersøkelse

9 med påfølgende skriftlig presentasjon innenfor et avgrenset emne. Her skal studenten vise faglig spisskompetanse og evne til kritisk vurdering av vitenskapelige arbeid. Masterkandidaten har etter fullført utdanning MBI-KCM1. Avansert forskningsbasert oppdatert kunnskap om viktige cellebiologiske kommunikasjonsprinsipper og prosesser og hvordan disse reguleres. MBI-KCM2. Avansert kunnskap om fagområdet celle- og molekylærbiologi. MBI-KCM3. Anvendbar kunnskap innen celle- og molekylærbiologi. MBI-FCM1. Evne til bruke og beherske relevante metoder til å utføre selvstendig laboratoriearbeid og gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse. MBI-FCM2. Erfaring i å bruke celle- og molekylærbiologiske metoder i en forskningsoppgave og gi skriftlig presentasjon av forskningsresultater. MBI-FCM3. Erfaring i å anvende eksisterende teorier innen celle- og molekylærbiologi. MBI-GKCM1. Kompetanse til å analysere relevante problemstillinger innen celle- og molekylærbiologi. MBI-GKCM2. Erfaring i å formidle omfattende selvstendig arbeid. MBI-GKCM3. Kompetanse i å bidra til nytenking i fagområdet. Studieretning: Fysiologi Studiet skal gi innsikt i hvordan dyr eller planter fungerer i sitt naturlige miljø. Studenten skal tilegne seg grundig forståelse for sammenhengen mellom spesielle faktorer i det ytre miljø og fysiologiske karaktertrekk. Det gjennomføres en vitenskapelig undersøkelse med påfølgende skriftlig presentasjon innenfor et avgrenset emne. Her skal studentene vise faglig spisskompetanse og evne til kritisk vurdering av vitenskapelige arbeid. Masterkandidaten har etter fullført utdanning MBI-KF1. Avansert forskningsbasert oppdatert kunnskap om hvordan dyr eller planter fungerer i sitt naturlige miljø og har tilegnet seg grundig forståelse for sammenhengen mellom spesielle faktorer i det ytre miljø og fysiologiske karaktertrekk. MBI-KF2. Inngående kunnskap om fagområdet fysiologi. MBI-KF3. Anvendbar dyp kunnskap i fysiologi. MBI-FF1. Erfaring med relevante metoder (i felt og/eller laboratorium) og å gjennomføre en selvstendig vitenskapelig undersøkelse med påfølgende skriftlig presentasjon innenfor et avgrenset emne. MBI-FF2. Erfaring med å analysere teorier i fysiologi.

10 MBI-GKF1. Faglig spisskompetanse og evne til kritisk vurdering av vitenskapelige arbeider. MBI-GKF2. Kvalifisering for en selvstendig gjennomføring av vitenskapelig arbeid. MBI-GKF3. Analysere relevante problemstillinger. MBI-GKF4. Skriftlig og muntlig formidling av omfattende selvstendig arbeid MBI-GKF5. Bidra til nytenking i fagområdet. Studieretning: Økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk Studiet gir en grundig innføring i et av feltene økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. Med tanke på spesialfeltet skal studiet gi en grundig innføring i levende organismers forhold til miljøet og til andre levende organismer, både innen og mellom arter, samt levende organismers diversitet i atferd og dyrs atferd som tilpasninger til miljøet. Studiet skal gi forståelse for mikro- og makroevolusjonære prosesser, samt metoder som brukes for å studere disse, inklusiv metoder basert på morfologiske og molekylære karakterer. Studiet gir erfaring i selvstendig arbeid og presentasjon av forskningsresultater, og innsikt i forskjellige arbeidsog analysemetoder som brukes i fagfeltet. Masterkandidaten har etter fullført utdanning MBI-KEBEB1. Avansert og ny forskningsbasert kunnskap på teoretiske og/eller eksperimentelle områder innen sitt spesialfelt og bred kunnskap innen de nærliggende feltene. MBI-KEBEB2. er om hvordan biologi kan gi forståelse og løsninger på miljøspørsmål. MBI-KEBEB3. er om biologisk mangfold. MBI-FEBEB1. Evne til å velge og bruke relevante teoretiske og praktiske metoder og analyseverktøy, inkludert bruk av statistikk og molekylære metoder. MBI-GKEBEB1. En god forståelse for evolusjonær historie og økologiske prosesser. MBI-GKEBEB2. Et godt grunnlag for bruk av kunnskap om økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk i forvaltning, næringsliv og forskning.

11 Master i biologi - Endringer på studieretninger Det er kommet forslag om at de 3 studieretningene 1) økologi, 2) etologi og 3) evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi i Master i biologi, slås sammen til en studieretning; Økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. Dette vil ikke gi noen endring i studentenes faglige tilbud, de vil ha muligheter til å ta oppgaver innen det området de ønsker. Endringer på studieplanen Det foreslås at emnet BI3022 Radioimmunologiske målemetoder legges ned. Det foreligger pr i dag ikke andre forslag til vesentlige endringer i Instituttets studieplan- eller emneportefølje. I arbeidet med studieprogramporteføljen for 2013/14 vil instituttet be om å få Master i biologi omgjort til MSc in Biology.

Instituttstyret. har møte tirsdag 22. november 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Instituttstyret. har møte tirsdag 22. november 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte tirsdag 22. november 2011, kl. 09.00 12.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 29 2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante-

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

InterAct fram mot 1/ Knut og Hanne STUT, 24. oktober 2015

InterAct fram mot 1/ Knut og Hanne STUT, 24. oktober 2015 InterAct fram mot 1/4-2016 Knut og Hanne STUT, 24. oktober 2015 Institutt for biovitenskap Bachelorprogrammet i biovitenskap Forskningen og undervisningen ved Institutt for biovitenskap (IBV) har som mål

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

NKR, bachelor / master, tidsplan. Knut Mørken STUT,

NKR, bachelor / master, tidsplan. Knut Mørken STUT, NKR, bachelor / master, tidsplan Knut Mørken STUT, 16.10.2015 NKR-Kortversjon for universitetsstudier NKR-Kortversjon for universitetsstudier Endelig mål for utdanning Å kunne utlede ny kunnskap fra etablert

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 Versjon 25. April 2012 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 KOMPiS-studiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Forslag til felles føringer for læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorprogrammene ved MN Prosjektgruppen for InterAct Ved Olav Sand og Knut Mørken

Forslag til felles føringer for læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorprogrammene ved MN Prosjektgruppen for InterAct Ved Olav Sand og Knut Mørken Forslag til felles føringer for læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorprogrammene ved MN Prosjektgruppen for InterAct Ved Olav Sand og Knut Mørken 1. Før læringsutbyttebeskrivelsene står det noen setninger

Detaljer

Instituttstyret. har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Instituttstyret. har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte mandag 6. februar 2012, kl. 09.00 12.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 153 3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.3.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

3.2 MASTERPROGRAM I BIOLOGI

3.2 MASTERPROGRAM I BIOLOGI SDE 127 3.2 MASTERPROGRAM BOLOG 3.2.1 MASTERSTUDET BOLOG Arbeidet med masteroppgaven utføres normalt ved nstitutt for biologi med veiledere herfra. Samarbeid med andre institutter, med Vitenskapsmuséet,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Instituttstyret. har møte mandag 12. september 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Instituttstyret. har møte mandag 12. september 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte mandag 12. september 2011, kl. 09.00 13.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Christian Jørgensen

Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Christian Jørgensen Sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse og vurdering Christian Jørgensen Bio100 - Fire deleksamener Deleksamen Maks poeng 1: Flervalg og kortsvar 20 2: Regneøvelse i Excel med rapport 20 3: Presentasjon

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1,

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Matematikk og naturfag

Matematikk og naturfag MateMatikk og naturfag BachelorprograM Biologi 2014-2015 Matematikk og naturfag Bachelorprogram biologi Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 155 3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER SIDE 83 Vedtatt av Fakultetsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 17. desember 1995 og 25.juni 1996. Redaksjonelle endringer senest juni

Detaljer

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk

Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk Programbeskrivelse for revidert versjon av bachelorprogrammet Matematikk, informatikk og teknologi (MIT) Tabell 1 Revidert versjon av Matematikk, informatikk og teknologi Programnavn: Vertsinstitutt: Navn

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i kjemi består av Kjemi 1 (30 studiepoeng) og Kjemi 2 (30 studiepoeng). Til sammen skal Kjemi

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser

Læringsutbyttebeskrivelser Læringsutbyttebeskrivelser Bachelor, master og ph.d. Hvilken rolle har de i det videre arbeidet? Hvilket format? Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Olav Sand, Cathrine W. Tellefsen MN-fakultetet MN-seminar

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Læringsutbytte BA i nyskaping og samfunnsutvikling

Læringsutbytte BA i nyskaping og samfunnsutvikling Læringsutbytte BA i nyskaping og samfunnsutvikling LU4: Studentane har gjennomgått ein sjølvutviklingsprosess med fokus på kreativitet, maktstyrking (empowerment) og styrka meistringstru. Dei er i stand

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Implementering av det nye kvalifikasjonsrammeverket Bevissthet rundt bruken av nye læringsutbyttebeskrivelser og sammenheng med undervisnings- og evalueringsformer (Status og videre planer) Kvalitetssikring

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5)

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) SIDE 159 3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.4.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 Naturfagslab NO EN Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Bioteknologi er programmet

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap Film- og medievitenskap master 95 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Varighet: 2

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer