En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge"

Transkript

1 Oslo, 21. september 2009 WWFs innspill til Soria Moria II En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Hovedmål: Den rødgrønne regjeringens andre periode faller sammen med en avgjørende epoke i internasjonal klima- og miljøutvikling. I desember 2009 vil klimatoppmøtet avgjøre om verden snart får en global, ansvarlig klimapolitikk eller ikke. Uansett vil verden i raskt økende tempo merke reelle effekter av global oppvarming. I nord forandrer havis-, bre- og tundrasmelting selve naturgrunnlaget, og bidrar til ytterligere oppvarming. I sør rammes i tillegg mennesker direkte. Det gjelder de fattigste, og det gjelder store folkegrupper. Skal denne utviklingen kunne styres inn på et fredelig og bærekraftig spor må noen vise verden veien. Dette gir den rødgrønne regjeringen en historisk oppgave: I den kommende regjeringsperioden må veien til fornybarsamfunnet stakes ut, og hjørnesteinene må på plass. SoriaMoria 2 må først og fremst være programmet som gir Norge de nødvendige, store og radikale tiltakene som er nødvendige for en bærekraftig framtid: Norge skal være et foregangsland i arbeidet for å redde jordas klima Norge skal være et foregangsland for klimareduserende tiltak og ledende i arbeidet for en mer omfattende og ambisiøs avtale som skal etterfølge Kyotoavtalen. Norge skal også være ledende i arbeidet for at målene i klimaavtalen nås globalt, blant annet gjennom betydelig støtte til teknologiutvikling og overføring, klimatilpasning og stans av avskogning. Etter klimatoppmøtet i 2009 skal regjeringen legge fram en og søke bredt forlik om en nasjonal plan for konkret oppfølging av resultatet med forpliktende mål for alle viktige sektorer. Handlingsregel, årlige kuttkrav og konsekvensanalyser for klimagassutslipp Statsbudsjettet skal lages med nasjonale klimautslippsmål som overordnet handlingsregel. Norge skal forplikte seg til å kutte sine klimagassutslipp med 40 % i fht 1990 nivå innen 2020, hvorav minst ¾ innenlands. I årene skal Norge i snitt kutte 2,5 3 % årlig og legge grunnlaget for økende årlige kutt etter valget i 2013 tilsvarende mellom 6 og 7 % i snitt fram til For alle offentlige planer og investeringer og konsesjonspliktige tiltak skal det derfor kreves konsekvensutredning med hensyn på bidrag til dette. Norge skal ha en visjon om være et lavutslippssamfunn som har redusert sine utslipp til tilnærmet null i Norge skal bevare og bygge opp igjen naturmangfoldet Norsk natur, med både vanlige, sårbare og truede arter og naturtyper til lands og til havs, skal gis tilstrekkelig beskyttelse og vern om nødvendig, til at økosystemene bevarer sin funksjon og 1

2 produksjon og våre etterkommere kan oppleve en like mangfoldig natur som vi kan. Antallet arter som er oppført som truet på rødlisten over plante- og dyrearter skal halveres innen Ødelagt og forringet natur må bygges opp igjen, slik vi restaurerer andre deler av vår fellesarv som er for viktige til at vi kan miste dem. Det må være et grunnprinsipp at bestander, naturtyper og leveområder som faglig kategoriseres som truet, skal bygges opp igjen til et nivå der de ikke lenger er det. Norske fiskerier og oppdrett skal forvaltes slik at de blir bærekraftige. Havets natur og økosystem skal bevares og gis lovbeskyttelse på samme nivå som landnaturen. Norge skal bli stor eksportør av fornybar energi og fornybar energiteknologi Norge skal investere strategisk i stor skala i utbygging av fornybar energi og utvikling av fornybar teknologi i Norge sammen med nødvendig infrastruktur. Innsatsen kombineres med storskala bidrag til samarbeid med fattige land om utvikling av energiteknologi og utbygging av nødvendig fornybar energiproduksjon. Staten skal bruke eierskapspolitikken aktivt til denne satsningen. Det skal settes inn nødvendige virkemidler for å ta ut størstedelen av det store norske potensialet for lønnsom energieffektivisering. Ny kraft skal ikke til økt forbruk men til eksport og erstatning for fossil energi i Norge. Fossil oppvarming skal fases ut og forbys innen 2013 og passivhus skal bli standard for nybygg innen Det grønne sertifikatmarkedet skal være etablert senest 1 januar 2012 med mulighet til å differensiere mellom modne og umodne teknologier og utelukke prosjekter som ødelegger naturverdier. Det skal være tilsvarende gode støtteordninger fram til grønne sertifikater er operativt. Fornybarsatsingen må styres ut fra at det overordnede målet med fornybar energi er å hindre at energiproduksjon og -forbruk ødelegger jordas naturgrunnlag. Energiutbyggingen skal kombineres med innsats for å bevare, erstatte og restaurere påvirket natur. De aller fleste urørte norske vassdrag skal forbli urørte. Norges olje- og gassavhengighet skal trappes ned I tråd med nye norske klimamål og forpliktelser og tilhørende fornybarsatsing, skal regjeringen legge fram en langsiktig strategi for utfasing av epoken hvor olje og gass dominerer norsk næringsliv, økonomi og energipolitikk. Det skal legges opp til et lavere utvinningstempo på sokkelen inntil vi har kontroll på det nasjonale karbonregnskapet og klimaproblemet er løst. Det deles ikke ut nye letekonsesjoner ut før en ny internasjonal klimaavtale er ferdig og regjering og Storting har vedtatt den forpliktende plan for hvordan kravene skal oppfylles. Lofoten, Vesterålen og andre særlig verdifulle og sårbare kyst- og havområder skal beskyttes mot petroleumsvirksomhet. Norge skal lede an i omlegging til klimavennlig transport Elektrifisering av personbiltransport skal være en hovedstrategi i transportsektoren. Norge skal ligge i første rekke i å bruke el-biler og ladbare biler og redusere klimautslippene fra bilparken kraftig. Salg av nye biler som ikke er ladbare forbys. Betydelig avgiftslette for ladbare biltyper skal kombineres 2

3 med økende avgift på de mest forurensende kjøretøyene. Det skal satses på å videreutvikle norsk elbilindustri. Det skal vedtas en forpliktende plan for utbygging av høyhastighetstog mellom alle store byer i Sør- Norge. Intercitytriangelet på Østlandet skal prioriteres fremfor motorveiutbygging og stå ferdig innen Utslipp fra flytrafikk skal reduseres ved at tog blir raskere og billigere enn bil og fly mellom de store byene i Norge. Klimagassutslipp fra godstransport skal reduseres ved massiv investering i overføring av gods fra lastebil til jernbane, båt og hurtigtog. I de store byene skal kollektivtrafikk, gang og sykkel prioriteres i egne transportplaner framfor personbil og parkering. Belønningsordningen for kollektivtrafikk skal fordobles, og øke utover dette når byområder kommer med offensive bymiljøplaner. Norge skal få grønne markeder Norske markeder skal bli grønnere med tøffe miljørettede reguleringer slik at næringsliv og forbrukere kan velge miljøvennlige varer i alle produktgrupper. Staten skal bruke aktiv eierskapspolitikk og strategiske investeringer til å utvikle grønne markeder. Det offentlige skal stille strenge miljøkrav til alle offentlige innkjøp og engasjementer. Skatte- og avgiftsystemet skal legges om for å premiere miljøvennlig aktivitet og redusere miljøskadelig og ressurskrevende aktivitet. Alle miljøfiendtlige subsidier skal fjernes. Strategiene for grønnere markeder og for langsiktig utfasing av oljeavhengigheten betyr at Statkraft skal vokse som produsent av naturvennlig ny fornybar energi og StatoilHydro trekkes ut av tjæresand. Norge skal ta globalt ansvar ved å innføre positiv filtrering av Pensjonsfondets investeringer og opprette et investeringsfond for fornybar energi og miljøteknologi på 100 milliarder. Norge skal ikke ha farlige miljøgifter Norge skal ensidig forby de farligste miljøgiftene i produksjon i importerte råvarer og produkter og i norsk produksjon og produkter. Norge skal rydde opp i forurensede deponier og sedimenter innen Vedlegg: Innspill til detaljert miljøkapitel Redd naturmangfoldet Å sikre velfungerende økosystemer og et robust naturmangfold er en svært viktig beskyttelse mot klimaendringene. Dersom arter skal kunne tilpasse seg klimaendringer, trenger de store, sammenhengende leveområder som gir spredningsmuligheter for arter som må forflytte seg for å finne egnede leveområder, samt levedyktige bestander med stor genetisk variasjon. Intakte økosystemer gir også økt klimarobusthet ved at de binder klimagasser og demper negative skadevirkninger av naturkatastrofer. 3

4 Klimaendringene virker sammen med mange andre menneskeskapte påvirkninger i naturen. Det er den samlede belastningen av alle disse stressfaktorene som avgjør naturens tilstand. Klimaendringene kan vi i mange tilfeller ikke gjøre noe med. Derfor er det ekstra viktig å minimere andre menneskeskapte effekter som har innvirkning på naturmangfoldet. En helhetlig forvaltning av arealene der forskjellige interesser avbalanseres innenfor en ramme som sikrer bevaring av viktig naturmangfold, må derfor være et overordnet mål. Sikre naturrikdommen: I løpet av de siste hundre årene har tre fjerdedeler av norsk villmark gått tapt. Med tapet av urørt natur forsvinner også plante- og dyrearter. Norge står i likhet med andre land i verden overfor store utfordringer mht. å bremse tapet av biologisk mangfold vårt livsgrunnlag. I Norge er nærmere 2000 arter truet (Norsk Rødliste 2006). Den nye naturmangfoldloven skal legge føringer for framtidens natur- og arealforvaltning og blir det viktigste virkemiddelet for å sikre naturrikdommen. halvere antall truede arter på rødlista innen sikre de siste store sammenhengende naturområdene med tilnærmet urørt preg (inngrepsfrie naturområder). Det innføres forbud mot inngrep i gjenværende villmarksområder som ligger mer enn 5 km fra vei eller tyngre inngrep. Inngrep i naturområder som ligger 3-5 km fra vei osv., skal kun skje av hensyn til svært viktige samfunnsinteresser og avgjøres av DN. velge ut minst 300 kritisk/sterkt truede arter og 20 truede naturtyper som skal få økt fokus og prioritet gjennom naturmangfoldloven. styrke skjøtselen av artsrike naturtyper i kulturlandskapet. styrke finansieringen av handlingsplaner for truede arter for å sikre at foreslåtte tiltak kan gjennomføres. ivareta viltets leveområder gjennom å opprettholde og restaurere spredningskorridorer, randsoner og trekkveier. styrke forvaltningen gjennom SNO, Økokrim og Direktorat for naturforvaltning. styrke samarbeidet på tvers av sektorer slik at hensyn til natur og biologisk mangfold blir ivaretatt. Kompetanseløft og arbeidsplasser for naturmangfoldet: Norske kommuner har i de senere årene fått tilført stadig mer miljøansvar. Krav om klimaplanlegging, oppfølging av den nye naturmangfoldloven, helhetlig vannforvalting gjennom vanndirektivet, forvaltning av verneområder m.m. krever en sterkere plan- og arealforvaltning og betydelig kompetanse på lokalt og regionalt nivå. bygge opp den miljøfaglige kompetansen i kommunene og gi fylkesmannens miljøvernavdelinger flere årsverk. 4

5 Kunnskapsgrunnlag for naturvern: Nytt regelverk som naturmangfoldloven, EUs vanndirektiv, havressursloven setter strengere krav til kunnskap før beslutninger fattes. Samtidig er kunnskapen om mange arter og artsgrupper og hvordan de identifiseres, svært mangelfull. Med økende klimaendringer blir denne kunnskapen enda viktigere. sikre og styrke kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. styrke utdanning og forskning knyttet til arter og naturtyper, og bygge opp denne kompetansen ved vitenskaplige institusjoner. gi Artsdatabanken gode rammevilkår i arbeidet med å skaffe fram og tilrettelegge kunnskap om arter og naturtyper for beslutningstakere og allmennheten. intensivere arbeidet med å bekjempe fremmede arter i Norge. Et avgjørende grunnlag for dette er styrket kunnskap om disse artenes utbredelse og økologiske risiko. gjøre eksisterende kunnskap om naturmangfold bedre tilgjengelig for alle brukere, bl.a. gjennom digitalisering av data, nettbaserte kartløsninger og formidling av fakta via internett. Bærekraftig og representativt vern: Vernede områder representerer det ypperste av den norske naturarven og krever langsiktig bærekraftig forvaltning med klare miljømål og faglig forankring. Områder som er vernet etter naturvernloven skal evalueres for å undersøke om eksisterende vern sikrer variasjonsbredden i norsk natur, om viktige naturtyper og leveområder for truede arter er fanget opp, og om Norge har oppfylt sine internasjonale forpliktelser for områdevern. bruke resultatet fra evalueringen av vern etter naturvernloven som grunnlag for eventuelt å supplere nettet av verneområder. Områdevernet skal sikre variasjonsbredden i norsk natur og inneholde store klimagradienter som grunnlag for arters mulighet til klimatilpasning. vurdere utvidelse av eksisterende verneområder i forhold til klimaeffekter. sikre lokal medvirkning i forvaltningen av verneområder. Statlige myndigheter skal ha det overordnede ansvaret for at forvaltningen ivaretar nasjonale målsetninger. Styrk skogvernet: Av de 3799 artene på den norske rødlista over truede arter (2006) lever halvparten i skog. Hovedtrusselen mot disse artene er skogsdrift og omforming av skogens mange livsmiljøer. Likevel er kun 1,7 prosent av dette vernet, selv om det er et akutt vernebehov på 4,6 prosent og et langsiktig vernebehov på 9,6 prosent. I tillegg er ikke skogvernet representativt fordelt. Edelløvskogene har den høyeste andelen av rødlistede arter, men er fullstendig underrepresentert i verneområdene. Frivillig vern er ikke nok fordi verneverdiene går på tvers av eiendomsgrenser, noe som gjør at bare mindre deler av et sammenhengende skogområde blir vurdert vernet. øke skogvernet for å sikre det biologiske mangfoldet. vil lage en opptrappingsplan for videre vern utover frivillig vern prosessen. 5

6 utvide skogvernet for å sikre et representativt utvalg av skogtyper, spesielt rike edelløvskoger og rike sumpskoger. Skogen som klimabuffer: Boreale skoger antas å være det økosystemet som har bundet størst mengden karbon. Ca. 5-6 ganger så mye karbon er bundet i jorda sammenliknet med vegetasjonen. Stor hogstaktivitet, herunder ukritisk uttak av bioenergi, vil kunne frigi dette karbonlagret. Det er altfor lite fokus på den klimagevinst det er å lagre karbon gjennom skogvern. Oppholdstiden til karbonet i skogøkosystemet er avgjørende for hvor stor klimaeffekten blir. sikre de siste restene av naturskog/gammelskog med store karbonlagre. utarbeide en helhetlig handlingsplan for vern av skog og uttak av bioenergi. vurdere utvidelse av eksisterende verneområder/etablere nettverk av verneområder som buffer mot negative klimaeffekter på artsmangfoldet. Stopp urbaniseringen av fjellet: Klimaendringene forventes å gi mindre fjellareal med påfølgende konsekvenser for høyfjellsarter. Det er derfor svært viktig at arealbruken ikke bidrar til å fragmentere og ødelegge disse fjellområdene ytterligere. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealdisponering fra 2007 viser at byggingen på snaufjellet og i skoggrensa har økt med om lag 25 prosent fra 1985 til 2005, og at det foregår ulovlig utbygging. utarbeide strenge og entydige retningslinjer for hyttebygging og infrastrukturtiltak i fjellet, samt sikre regional samordning som ivaretar hensynet til naturregioner. Levedyktige rovdyrbestander: Rovdyr er en naturlig og viktig del av norsk natur. Alle de fire store rovdyrene står oppført som truet på den norske Rødlista (2006), noe som krever aktiv forvaltning for å sikre overlevelse på lang sikt. Stortinget har vedtatt et politisk bestandsmål for alle de fire store rovdyrene, samt kongeørn. Status i 2009 er at bestandsmålet for jerv og gaupe foreløpig er nådd, men for ulv og bjørn er det langt igjen. at forliket i Stortinget om rovviltpolitikken fra 2004 legges til grunn, og følges opp på alle nivå. Norge skal ha levedyktige bestander av ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn, og det skal jobbes aktivt med konfliktdempende tiltak. (Videreføring fra Soria Moria I). legge en langsiktig plan for bekjempelse av ulovlig jakt på fredet rovvilt. sikre at forvaltningens og forskningens arbeid med å kartlegge størrelsen på rovdyrbestandene får nok ressurser. styrke den forebyggende innsatsen og videreutvikle metoder for forebyggende tiltak. Det er viktig å komme i forkant av tapene, både i forhold til ressursbruk og dyrelidelser. Det er et stort behov for utprøving av metoder for forbygging og en evaluering av hvilke tiltak som faktisk gir en ønsket tapsreduserende effekt. endre dagens erstatningsordning for tap av husdyr på beite som skyldes fredet rovvilt, slik at problemer og virkemidler forvaltes innenfor samme område. flytte midler til rovdyrskadeerstatning fra MD til LMD og inn i Landbruksoppgjøret som ansvarliggjøring og incitament til effektiv og balansert bruk av slike midler. 6

7 innføre en ordning der betalingen er uavhengig av faktisk skade det enkelte år, og i stedet gi en økonomisk gevinst til de dyreeierne som klarer å redusere tapene. Slike ordninger kan virke mer forebyggende enn en ren erstatningsordning. Sikre den fantastiske vassdragsnaturen: Vanndirektivet forutsetter en helhetlig og økosystembasert vannforvaltning. Norge har også et internasjonalt ansvar for å ivareta vår unike vassdragsnatur. Hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørte. (Videreføring fra Soria Moria I). To av tre vassdrag er allerede regulert og utbyggingspresset er fortsatt stort. Samtidig finnes det fremdeles noen urørte vassdrag som trenger vern mot kraftutbygging. starte arbeidet med en Verneplan 5 for vassdrag. Målet med den er at de siste urørte vassdragene skal gis varig vern mot kraftutbygging. sikre at omleggingen av Samlet Plan for vassdrag innarbeider de overordnede intensjonene i vanndirektivet. inkludere lakselus og rømt oppdrettsfisk som kvalitetsfaktorer i vanndirektivet frede flere laksevassdrag og fjerne alle oppdrettsanlegg fra de nasjonale laksefjordene og laksevassdragene. øke innsatsen for å stoppe rømming av oppdrettsfisk slik at en hindrer genetiske endringer. hos villfisken som vil redusere fiskens mulighet til klimatilpasning. Miljøvennlig og fornybar energi: Utbygging av vindkraft og småkraftverk utgjør ytterligere press på gjenværende naturområder. Disse utbyggingene foregår ofte uten noen form for helhetlig plan for hvilke områder som kan benyttes og hvilke områder der en ikke ønsker nye inngrep. Det er helt avgjørende at klimatiltak ikke reduserer plante- og dyrearters og økosystemers evne til klimatilpasning. En mangfoldig natur er mer robust og tåler klimaendringer bedre. kreve helhetlige planer for vindkraftverk og for småkraftverk, som skal sikre at de mest miljøvennlige prosjektene får prioritet. utarbeide nasjonale retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner, og sikre at vilkårsrevisjoner innlemmes i tiltaksplanene som utarbeides gjennom vannforskriften. vil styrke en miljøbasert vannføring i regulerte vassdrag. Økt nedbør/tilsig til vassdragene som følge av klimaendringer, skal brukes til å få tilbake vannføringen i tørrlagte vassdrag. gi DN samme myndighet som NVE ved konsesjon i vannkraft- og vindkraftsaker. DN skal da vurdere en egen inngrepstillatelse. (Før konsesjon tildeles et gasskraftverk, kreves det tillatelse fra både NVE og SFT. Tilsvarende ordning bør innføres for andre energiutbygginger.) Restaureringsprosjekter for norsk natur: Dokumentasjon viser at det gjennom flere tiår har gått nedover med norsk natur. Nå er tiden kommet for å gjenskape noe av det vi har ødelagt, eksempelvis bedre vanntilgangen i våtmarker, rydde vekk gammel industri i elvedeltaer, skape grønne korridorer langs vassdrag, slette gamle skogsbilveier og gjenoppbygge tareskogen. 7

8 iverksette aktiviteter for å gjenskape ødelagt natur og tilbakeføre naturkvaliteter. Fremmede arter: Fremmede arter sprer seg rast i Norge og er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. De kan fortrenge norske arter, spre sykdom og parasitter og forrykke balansen i økosystemer. Klimaendringene forventes å øke spredningen av disse inntrengerne. intensivere arbeidet med å bekjempe fremmede arter i Norge. Et avgjørende grunnlag for dette er styrket kunnskap om disse artenes utbredelse og økologiske risiko. forby salg av fremmede planter med høy risiko (Svartelista2007). etablere et strengt regelverk for import av biologisk materiale, særlig planter. Miljøfiendtlige subsidier: Det er en enorm utfordring at naturens tjenester og ressurser ofte er gratis fellesgoder. I en bærekraftig økonomi må dagens subsidier reflektere morgendagens prioriteringer i et klima- og miljøperspektiv. legge fram en plan for avvikling av miljøfiendtlige subsidier og hvordan disse midlene kan omdisponeres til miljøtiltak. (Eks: Offentlige subsidier til veibygging og hogst i ulendt terreng.) Naturarvfond og biomangfoldpanel: Det trengs et storstilt løft for å sette fokus på verdien av naturens mangfold, både som ressurslager og som beskyttelse mot klimaendringer. avsette to prosent av oljeformuen i et naturarvfond, der avkastningen går til tiltak for å bevare truet natur. være en pådriver for å opprette et internasjonalt panel for naturmangfold, etter modell av FNs klimapanel, og vil aktivt søke å få lagt sekretariatet for dette panelet til Norge, bl.a. gjennom å opprette et senter for naturmangfold i Trondheim. Norske havressurser Bærekraftige fiskerier: Artsdatabankens rødliste over truede og sårbare arter i Norge inneholder flere marine arter. Fiskebestander som er sterkt reduser, svekker sin rolle i økosystemet og risikerer å komme ned på nivåer som gjør det vanskelig å bygge dem opp igjen, med risiko for at bestandene ikke kan restaureres. Flere bestander er på historisk lave nivåer, noe som reduserer nåværende og framtidige inntektsmulighetene for fiskere. stoppe fisket på truede arter iht Artsdatabankens rødliste, og lage forpliktende gjenoppbyggingsplaner og iverksette tiltak for gjenoppbygging av de rødlistede bestandene. styrke kampen mot ulovlig fiske, gjennom økte bidrag til blant annet Kystvakten og gjennom opprettelsen av en spesialenhet for etterforskning av internasjonal fiskerikriminalitet. 8

9 sikre at alle norske fiskeriaktører opptrer iht internasjonale retningslinjer, under norsk flagg eller under en flaggstat som har et kontrollverk som følger norske retningslinjer. iverksette kartlegging av all bifangst i norske fiskerier, inkl. sjøfugl og sjøpattedyr, og etablere handlingsplaner for å redusere bifangst. fremme miljøvennlig fiskeriteknologi, og opprette et eget forskningsfond for fiskeriteknologisk nyskaping på 2 mill. kroner. Bærekraftig oppdrett: Norge har en stor og fortsatt voksende lakseoppdrettsnæring. I tillegg har torskeoppdrett hatt stor vekst de siste årene. Kysttorsken er hardt presset, og sammenlignet med laks er det flere forhold som tilsier at utfordringene vil bli større med torskeoppdrett. Villaksen er også fremdeles sterkt truet i mange vassdrag. Derfor skal Norge bli verdensledende på miljø- og klimahensyn i havbruksnæringen. jobbe for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring, i tråd med bærekraft strategien. ikke øke veksten i oppdrettsnæringen før indikatorer på hva som er akseptabel miljøpåvirkning er på plass. bevare miljø og biologisk mangfold i havet som kan gi grunnlag for en bærekraftig næringsvirksomhet i fremtiden. lage en egen stortingsmelding om bærekraftig havbruk at 2 prosent av vederlaget ved tildeling av nye konsesjoner skal gis til forskning for bærekraftig oppdrett. innføre et rettslig forbud mot rømming på lik linje med utslipp av kjemikaler. pålegge merking av oppdrettsfisk i Norge slik at rømt fisk kan spores tilbake til anlegget. opprette verneområder der oppdrett av torsk blir forbudt, og innføre strengere krav om rømningssikre nøter til torskeoppdrett. kreve brakklegging av fjordsystemer når dette er nødvendig for å beskytte villaksen lage retningslinjer for bærekraftige råvarer til fiskefôr og sikre at dette ikke inneholder rødlista arter. styrke forskningen på klimaeffekter i oppdrettsindustrien. forhindre at oppdrett av nye arter påvirker ville fiskearter. jobbe for å få miljøsertifisert oppdrettsfisk, norsk fôr og fôrkilder som brukes i oppdrettsnæringen. Marin verneplan: Det er et stadig økende press på arealer og naturressurser i kystsonen. Bevaring av naturens mangfold er en viktig beskyttelse mot effektene av klimaendringer, samtidig som klimaendringer er en stor trussel mot bevaring av naturens mangfold. Marine verneområder er derfor et svært viktig virkemiddel for å sikre havressursene for framtiden, og etablering av et nettverk av marine verneområder, som inkluderer alle typer norsk marin natur, er avgjørende for å ta vare på det biologiske mangfoldet. sluttføre marin verneplan del I, og sette i gang marin verneplan del II med fokus på å beskytte bunnsamfunn mot fiskeredskap. 9

10 sørge for at etablerte marine verneområder gis full beskyttelse for å oppfylle verneformålet og at de følges av forpliktende forvaltningsplaner. Gjenoppbygging av tareskogen: 1300 kvadratkilometer tareskog er borte langs kysten av Nord- Norge. Tareskogen er Norges mest produktive økosystem, et stort karbonlager og en viktig ressurs både for fiskerier og marine arter. Kunstige rev og andre tiltak kan få tareskogen tilbake, øke karbonbindingen og bokstavelig talt skape nytt liv langs kysten. etablere en forpliktende gjenoppbyggingsplan for tareskogen. bidra til kartlegging og vern av eksisterende tareskogområder gjennom hhv MAREANO og marin verneplan. Fremmede arter: Introduksjon av fremmede arter er en av de største truslene mot verdens havmiljø. Arter introduseres blant annet gjennom skips ballastvann, og til enhver tid transporteres flere tusen arter i ballasttanker verden over. I tillegg er kongekrabben som introdusert art i våre farvann, en stor trussel mot økosystemet i Barentshavet og den sprer seg til stadig nye områder og bestanden øker kraftig. jobbe for å sikre internasjonal ratifisering av ballastvannkonvesjonen. oppføre kongekrabben på den nye Svartelista over fremmede arter, opprette et belønningssystem for fangst på kongekrabbe, ettersom det ikke er tilstrekkelig med fritt fiske for å begrense spredningen og åpne for fritt fiske i hele utbredelsesområdet. Kartlegging og forskning i Antarktisk: Norge spiller en viktig rolle i forskning og forvaltning av ressursene i Sørishavet, både som en av verdens største fiskerinasjoner og som den største aktøren i krillfisket i Sørishavet. Næringskjeden i Antarktis er kort og tett sammenvevd, og dramatiske endringer i en bestand vil kunne få store konsekvenser for de andre artene. Det er fremdeles stor usikkerhet rundt effektene av krillfisket på økosystemet, og ikke minst på effektene av klimaendringer på krillbestandene. Dette gjør det ekstremt viktig å ha en god, økosystembasert forvaltning som sikrer disse ressursene også for fremtiden. Samtidig vet vi at datainnsamling i Antarktis er teknisk utfordrende og ressurskrevende, og at det er sterkt behov for styrking av forskningen i dette havområdet. styrke forvaltningen og overvåkingen av fiskeriene i Sørishavet. styrke forskning og langtidsovervåking i Antarktis for å bidra til at beslutninger baseres på best tilgjengelig vitenskapelig informasjon, gjennom opprettelsen av et utvidet forskningsfond. sette av 50 mill. kroner til kartlegging og forskning i Antarktis i Strakstiltak for norske sjøfuglbestander: Urovekkende mange sjøfuglbestander i Norge har hatt sterk tilbakegang over mange år, og det er spesielt kritisk for lunde, lomvi og krykkje. Årsakene er trolig sammensatte, men trenden må snus. SEAPOP er et forskningsprogram som er etablert for blant annet å kartlegge og overvåke sjøfuglbestandene langs Norskekysten. 10

11 styrke og utvide kartleggings- og overvåkingsprosjekter for sjøfuglbestandene langs hele kysten ved økte bevilgninger til SEAPOP på 2 millioner kroner. sikre at sjøfugldata, data fra SEAPOP og norsk forskning, gjøres tilgjengelig, og benyttes, i fiskeriforvaltningen. Helhetlig forvaltning av havområdene: Det finnes ingen dekning for at norske havområder tåler flere belastninger enn det de nå er utsatt for det er på tide å innse at grensen er nådd. Havmiljøet utsettes for virkningene av dokumenterte klimaendringer som forsurer havet og endrer levekårene for arter. Disse fundamentale endringene kommer i tillegg til det samlede styrte ressursuttaket fra petroleumsvirksomhet og fiskerier, samt belastninger fra forurensning, internasjonal skipstransport og fremmede arter. Det blir derfor avgjørende å sørge for varig beskyttelse av spesielt sårbare områder og dreie forvaltningen av havområdene over på fornybare energikilder som vind- og bølgekraft. basert på faglige anbefalinger og det beste av kunnskap, sørge for at spesielt sårbare og verdifulle havområder ikke åpnes for petroleumsaktivitet. videreføre og utvikle helhetlige økosystembaserte tilnærminger for forvaltning av eksisterende og fremtidige norske ressurser i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen, på Svalbard og i Arktis, basert på faglige anbefalinger. fokusere på nordområdene som arena og eksempel på fredlig sameksistens med basis i fornybar og bærekraftig energi- og ressursutnyttelse og ikke som ressurskammer for fossile energiformer som akselererer den globale klimautfordringen. fullføre kartleggingen av havbunnen i Barentshavet innen forvaltningsplanen skal evalueres i Styrk oljevernberedskapen: De siste årenes skipsulykker har avdekket at norsk oljevernberedskap ikke er god nok i forhold til de utfordringer den er satt til å håndtere sist med Full City i Langesund. Det er på tide å satse på utvikling og nytenkning på dette området, både innenfor utstyr og organisasjon. Flere europeiske kyststater har den samme utfordringen og regjeringen vil ta initiativer til å samle flere nasjoner rundt utfordringene fra oljesøl og forurensning av kysten. starte med å utvikle fremtidens oljevernberedskap med forskning og utvikling på nytt mekanisk og kjemisk oljevernutstyr. etablere en samlet kystberedskapsorganisasjon med kort responstid som består av komponenter fra offentlig og privat virksomhet. fortsette satsningen på å modernisere og oppdatere den statlige oljevernberedskapen ved å igangsette forsknings- og utviklingsprogrammer som kan fremskaffe en ny generasjon oljevernutstyr. sikre slepebåtberedskap med rask responstid langs kysten - dette betyr en oppgradering på Vestlandet og ved Stad. arbeide for å opprette obligatoriske seilingsleder fra Røst til Skagerrak. 11

12 sikre en oppgradering av alle depotene langs norskekysten, i tråd med Kystverkets anbefalinger. oppgradere kompetansen ved opprydding etter strandpåslag og implementere fuglevasking som en del av den offisielle oljevernberedskapen ved å tilrettelegge for beredskap i private og frivillige miljøorganisasjoner. Rydd opp i skipsvrak: Langs norskekysten ligger det skipsvrak med miljøgifter som av blant annet kvikksølv, kobber, nikkel, bly, sennepsgass og andre farlige stoffer. Mange av vrakene er verken kartlagt eller sjekket for miljøgifter. øremerke midler til opprydding av gamle vrak, sørge for at de tømmes for miljøfarlig avfall og om mulig fjernes. Miljøkrav til skipsfart: Det er helt avgjørende med strenge miljøkrav til den skipstrafikken som i økende grad trafikkerer norskekysten og i fremtiden Arktis. Norge skal gå foran og utvikle framtidens miljøvennlige og bærekraftige løsninger for skipsfarten. I hovedsak må dette arbeidet foregå i internasjonale organer med målsetninger om blant annet et omfattende forbud mot tungolje og minst mulige utslipp til luft. ta initiativ til å utarbeide et multilateralt bindende avtale- og regelverk for skipsfart i Arktis. Det er viktig at slikt omforent regelverk er på plass før skipstrafikken i nordområdene øker betydelig. at Norge skal ha en aktiv rolle i FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon (IMO) og være en pådriver for å avvikle tungolje som drivstoff og redusere klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. sette i verk et program for miljøforbedring og fornyelse av kystfiskeflåten. erstatte dagens riksferger med gassferger. styrke kontrollen med eksport og import av farlig last via norske havner. forby tungolje som drivstoff på skip som anløper norske havner. foreta stikkontroller av drivstoffet på fartøy å sikre at det ikke er iblandet ulovlige og helsefarlige stoffer. Klimainnsats på nivå med klimautfordringene Klimaendringene er en av de største utfordringene verden noensinne har stått overfor. For å unngå en global klimakrise, er det bred enighet om at temperaturstigningen ikke må overstige to grader i forhold til førindustriell tid. Norge må derfor innta en offensiv rolle i de internasjonale forhandlingene foran København-møtet i 2009, samt ta sin del av ansvaret og foreta forpliktende utslippskutt på hjemmebane. For å få til 40 % klimakutt ifht 1990 (med 3/4 kutt hjemme) i 2020, så må kommende Regjering kutte ca 2,5 3 % årlig og legge grunnlaget for økende årlige kutt etter valget i 2013 tilsvarende mellom 6 og 7 % i snitt fram til

13 begrense oljeproduksjonen på norsk sokkel og ikke dele ut nye letekonsesjoner før etter at en ny internasjonal klimaavtale er ferdig og Regjering og Storting har en forpliktende plan for hvordan de norske kravene skal oppfylles trekke Statoil Hydro ut av canadisk tjæresand. skjerpe utslippsmålet og redusere norske klimautslipp med 40 prosent innen 2020, hvorav minst 3/4 innenlands. etablere og styre etter et mål for gjennomsnittlig årlige klimakutt på 2,5 % i klimautslipp i fireårsperioden. Legge grunnlaget for økende kutt fram mot 2020 blant annet ved å fremme en egen klimalov som o lovfester at norske klimautslipp skal reduseres med 40 prosent innen 2020, hvorav 3/4 innenlands. o krever konsekvensutredning av alle offentlige planer og investeringer og konsesjonspliktige tiltak med hensyn på bidrag til et nullutslippssamfunn o krever at statsbudsjettet lages i tråd med nasjonale klimautslippsmål Effektiv energibruk etablere pilotprosjekter gjennom Framtidens byer med fokus på lavenergi-rehabilitering, bygging av passivhus og utnyttelse av solvarme. øke støtten til opprustning av gamle vannkraftverk (ikke utvidelse). Et eventuelt sertifikatmarked må tilpasses slik at disse prosjektene får høy verdi. Grønn kraft og elektrifisering: Noen år fram i tid kan store parker med flytende vindmøller langt til havs produsere enormt mye energi med begrensede miljøskader. Den rødgrønne regjeringen har lagt fram et lovverk for utbygging, nå må de økonomiske rammebetingelsene på plass. sette av 1 milliard kroner til testsenter for flytende havvindmøller. elektrifisere alle nye petroleumsinstallasjoner der strømmen skal produseres fra fornybare kilder. innføre en garantert minstepris på kraft levert fra vind til plattform for å få en kombinert satsning på offshore vindkraft basert på eksisterende teknologi (bunnfast) og elektrifisering av sokkelen. innføre forbud mot salg av de minst energieffektive bilene innen gå inn for fullt avgiftsfritak for alle ladbare biler som kan gå minst 30 km på elektrisk drift. innføre avgiftsfritak på firmastøtte til sykkel og kollektivtrafikk. avvikle ordningen med avgiftsfri diesel i sin helhet. bygge høyhastighetstog mellom alle store byer i Sør-Norge. gjøre de statlige og halvstatlige energiselskapene til spydspisser for Norges klimaarbeid blant annet ved å sette Statkraft i stand til bruke 90 milliarder for å investere i løsninger for fornybar energi. 13

14 revidere Nasjonal transportplan for å redusere gods på vei og øke gods på kjøl og bane Fra fossil energi til oppvarming med bioenergi: Oljekjeler bidrar til lokale og globale utslipp. Energieffektivisering og omgjøring av energibruken i bygninger er derfor viktige klimatiltak. fase ut all bruk av fyringsolje til oppvarming med årlig prislapp på 50 øre per liter frem til forbud fra kombinere bedre støtteordninger til bioenergi med vern av fem prosent produktiv skog. Karbonfangst og -lagring binde Norge til CO 2 -fangst og -lagring for alle norske større punktutslipp, blant annet Snøhvit, Grenland, Tjeldbergodden og raffineriet på Mongstad, under klimamøtet i København. få på plass fullskalarensing av gasskraftverkene på Kårstø innen 2011/2012 og Mongstad innen 2014, i tråd med fremdriftsplanene for disse. Hjelp de som rammes Klimaendringene rammer hardest i sør. Norge har lovet å bruke tre milliarder kroner årlig på å beskytte skog i sør, for å forebygge klimautslipp og ta vare på naturverdier. De neste årene vil klimaendringene ramme hardere for hvert år, og de fattige vil rammes hardest. Verden trenger at land som Norge investerer i en bærekraft framtid. bevilge tre milliarder årlig til klimatilpasning i sør uten å ta pengene fra annen bistand. videreføre tre milliarder årlig til å redde verdens regnskoger uten å ta pengene fra annen bistand. gi betydelig støtte til bærekraftig teknologiutvikling og overføring til utviklingsøkonomier og utviklingen av internasjonale rammeverk for dette. innføre positiv filtrering i Statens Pensjonsfond Utland sin investeringspraksis slik at man systematisk investerer i de selskapene med de høyeste sosiale og miljøstandarder innenfor hver sektor. I tillegg opprettes et eget underfond på 100 milliarder som utelukkende investerer i milljøteknologiselskaper. 14

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer