Ludvig Karsten: Det blå kjøkken, Olje på lerret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ludvig Karsten: Det blå kjøkken, 1913. Olje på lerret"

Transkript

1 Ludvig Karsten: Det blå kjøkken, Olje på lerret

2 HEIM- KUNNSKAP

3 INNLEDNING Fagets plass i skolen Barn og unge har behov for å tilegne seg kunnskaper og praktiske ferdigheter for å mestre dagliglivets oppgaver og gjøremål og ta hånd om sitt eget liv. Kunnskap om dagliglivet handler også om å utvikle holdninger for å kunne ta ansvar og vise omsorg i mellommenneskelige forhold. I samvær med andre er det viktig å kunne påta seg forpliktelser for felleskapet. Alle trenger allsidig forberedelse som grunnlag for familieliv og samliv. Opplæringen må være fleksibel, praktisk anvendbar og framtidsrettet. I skolen møter elevene faget heimkunnskap. Gjennom praktisk arbeid får elevene utfordringer som gjør den enkelte bedre rustet til å utføre oppgaver og ivareta forpliktelser i dagliglivet. Trening og videreføring i nært samarbeid med hjemmet styrker elevenes ferdigheter og gjør dem mer selvstendige. Lokal tilpasning i samspill med elever, hjem og nærmiljø kan bidra til at lokalsamfunnets kultur og tradisjoner holdes i hevd. Faget skal bidra til å inspirere elevene til å lage mat og videreføre mattradisjoner og til å oppleve glede og trivsel rundt måltider. Heimkunnskap er et helsefremmende fag. Gjennom praktisk arbeid kan elevene opparbeide fortrolighet med matlaging, arbeidsteknikker og bruk av redskaper knyttet til dagliglivets oppgaver og gjøremål. Holdningsdannende arbeid som gjelder omsorg, ansvar og likeverd i mellommenneskelige forhold, må komme til uttrykk i praktiske aktiviteter. Ved å legge forholdene til rette for selvstendig arbeid, samarbeid og arbeidsdeling bidrar opplæringen i faget til å fremme likestilling. Som forbrukere er det viktig at elevene utvikler evnen til å ta valg og reflektere kritisk. Opplæringen kan gi økt bevissthet om og forståelse for forvaltning av menneskelige, sosiale, økonomiske og materielle verdier og ressurser i hjem og samfunn. Samlet skal faget kunne sette den enkelte i stand til å ta ansvar for seg selv, sine nærmeste og det miljøet han eller hun lever og vokser opp i. Arbeidsmåter i faget Opplæringen i faget gir gode muligheter for reell samarbeids- og ansvarslæring. Mange av fagets arbeidsoppgaver hører til hjemmets og nærmiljøets gjøremål. Det er derfor viktig å avklare arbeidsmåter i faget sammen med foreldrene. Faget skal i hovedsak være praktisk og aktivitetsorientert, slik at eleven blir motivert ut fra oppgavenes egenverdi. Å lykkes med et arbeid gir glede og selvtillit, og det bør utnyttes som motivasjonsfaktor i opplæringen. Alle elever må få oppleve anerkjennelse for utført arbeid. Heimkunnskapsfaget gir rike muligheter for variasjon i opplæringen. Når en skal velge arbeidsmåter og organisering, er det posi- SIDE 252 HEIMKUNNSKAP

4 Aage Storstein: Storrengjøring, 1931/33. Olje på lerret tivt at elevene er med på å bestemme over sin egen arbeidssituasjon. Timene må organiseres i blokker, slik at det blir tilstrekkelig tid til å utføre praktiske arbeidsoppgaver som krever planlegging, forberedelse, gjennomføring, opplevelse og vurdering. Oppgaver i heimkunnskap egner seg godt til at to eller flere arbeider sammen. Det må også gis rom for individuelt arbeid. Stasjonsarbeid er en tjenlig måte å organisere opplæringen på. Kombinasjonsarbeid er en nyttig organiseringsform, spesielt på ungdomstrinnet. Det er sammenheng mellom ulike hovedmomenter som naturlig kan inngå i en og samme leksjon. Dette er det viktig å være oppmerksom på ved lokal konkretisering av planen. Heimkunnskap på småskoletrinnet blir ivaretatt ved at hovedmomentene knyttes til tema- og prosjektorganiseringen. På mellomtrinnet legges det spesiell vekt på praktiske aktiviteter. Teori knyttes til de praktiske oppgavene. Deler av lærestoffet egner seg til tema- og prosjektarbeid. På ungdomstrinnet er det viktig å få fram sammenhengen mellom de ulike målområdene i faget. SIDE 253 HEIMKUNNSKAP

5 FELLES MÅL FOR FAGET Opplæringen i faget har som mål MÅL OG HOVEDMOMENTER Mål for småskoletrinnet, klasse at elevene utvikler vilje og evne til å ta hånd om sitt eget liv og til å vise omsorg for fellesskapet, slik at de kan møte utfordringer og ta ansvar i samfunnet at elevene vinner erfaring med å utføre praktiske gjøremål i dagliglivet i et samfunn i endring der både menn og kvinner tar ansvar for hjem og familie at elevene opparbeider forståelse for at det er sammenheng mellom kosthold, livsstil og helse, slik at de har grunnlag for å velge en helsefremmende livsstil Mat og måltider Elevene skal forstå betydningen av måltider og kunne samarbeide om skolemåltidet. Hjemmets gjøremål Elevene skal kunne samarbeide om hjemmets praktiske gjøremål. De skal kunne bidra i arbeidsfellesskap. Barn og familie Elevene skal kjenne til familie- og slektsbegreper og barns og voksnes ulike roller og oppgaver i hjem og familie og ha respekt for likeverd. at elevene utvikler kompetanse i å vurdere, velge og handle miljøbevisst, slik at de kan forvalte ressurser og utvikle respekt for verdier Nærmiljøet Elevene skal utvikle kjennskap til sitt nærmiljø og utvikle trygghet og tilhørighet. De skal bli kjent med lokale skikker, mattradisjoner og klesdrakter/bunader. Hovedmomenter for småskoletrinnet, klasse Mat og måltider bli fortrolig med matvarer som barn anbefales å spise til frokost-, skole- og mellommåltider ut fra deres behov for ernæringsmessig riktig kosthold få øvelse i å praktisere renslighet i forbindelse med mat og måltider og samarbeide om for- og etterarbeid i forbindelse med måltider og enkle tilstelninger få trening i å dekke pent bord og følge bordskikk få smake på ulike matvarer og uttrykke sanseopplevelser SIDE 254 HEIMKUNNSKAP

6 få trening i å søke informasjon fra utsalgssteder, f eks butikker eller mattilvirkere i nærmiljøet lære noe om grunnleggende sammenhenger mellom kost og helse Hjemmets gjøremål arbeide med enkle praktiske oppgaver fra dagliglivet bruke vanlig kjøkkenutstyr og få kjennskap til farer og forsiktighetsregler få trening i å holde orden på egne eiendeler, rydde etter seg selv og hverandre lære om kjøp og salg ved å leke butikk få kjennskap til problemer i forbindelse med avfall og praktisere kildesortering Barn og familie arbeide med barns og voksnes ulike roller og oppgaver i familien utføre oppgaver hvor de viser hjelpsomhet og omtanke for andre arbeide med likeverd, bli fortrolig med at mennesker er ulike, og respektere ulikheter få trening i høvelig oppførsel i sosiale situasjoner som høytid og fest, glede og sorg, møter og andre sammenhenger arbeide med oppgaver knyttet til tradisjoner og høytider og få utfolde og utvikle sine kreative evner gjennom dem Mål for mellomtrinnet, 5. 7.klasse skal kunne lage enkelte matretter og presentere maten slik at den ser innbydende ut. Elevene skal ha kjennskap til deler av vår nasjonale matkultur. Helse og livsstil Elevene skal ha kunnskaper om hva som kan påvirke helsa, og om hvordan helsefremmende livsstil øker yteevnen. Hygiene og renhold Elevene skal ha ferdigheter i og vilje til å holde det rent og ryddig for å skape trivsel og fremme god helse. De skal kjenne betydningen av et godt innemiljø. Forbruk og ansvar Elevene skal tilegne seg kunnskaper i forbrukerlære og utvikle seg til bevisste forbrukere. Omsorg og sosial handling Elevene skal kunne ta ansvar for praktisk, handlingsrettet omsorg. De skal vise respekt for at mennesker er ulike, og bidra til et godt sosialt miljø. De skal utvikle personlig fasthet til å hevde egne og andres rettigheter. Hovedmomenter for mellomtrinnet, klasse Kostvaner og matglede lage enkel hverdagsmat i samsvar med Statens ernæringsråds anbefalinger for kostholdet og få utvikle sine kreative evner ved å lage hyggelige måltider øve seg i grunnregler for og teknikker i matlaging, kunne bruke og vurdere oppskrifter og bli kjent med og kunne bruke vanlig kjøkkenutstyr Kostvaner og matglede Elevene skal ha kunnskaper om, bli fortrolig med og kunne utføre praktiske oppgaver knyttet til matlaging og måltider. De bli kjent med krav til god hygiene og praktisere renslighet ved matlaging SIDE 255 HEIMKUNNSKAP

7 møte ulike regler for bordskikk og måltidskultur og bli bevisst om at det kan være ulike regler for dette i forskjellige kulturer bli kjent med ulike former for smak, innarbeide begreper for smaksopplevelser og videreutvikle egen smaksevne inventar og utstyr og kjenne til hva som påvirker innemiljøet få trening i å samarbeide om rutiner for renhold og vedlikehold, f eks i klasserommet, lære å holde ting ved like og ha det ryddig og rent rundt seg arbeide med ulike matvarer, tradisjonelle norske og samiske matretter og mat fra andre land og lære om hvor noen viktige matvarer stammer fra få erfaring med naturen som spiskammer ved å høste inn spiselige nyttevekster og bruke dem i mat Helse og livsstil arbeide med praktiske og teoretiske oppgaver som tar sikte på å fremme god helse og forebygge ulykker og fysiske og psykososiale helseproblemer bruke enkel kostlære knyttet til kostsirkelen og matpyramiden. Få innsikt i og forståelse for at kosthold og livsstil har betydning for helsa lære om hvordan bruk av tobakk og rusmidler kan påvirke helsa, og bygge opp holdninger mot bruk lære noe om ulike typer ulykker, hvordan de varierer med sted, alder og kjønn, og hvordan de kan forebygges i hjem og lokalsamfunn bli bevisst om farlige former for lek og få informasjon om hjemmeulykker praktisere vask, stell og vedlikehold av klær, sko og kjøkkentekstiler bli kjent med hjelpemidler for renhold i hjemmet og de viktigste rengjøringsmidlene, deres bruksområder og hvilken betydning riktig bruk og riktig oppbevaring har Forbruk og ansvar arbeide med begreper knyttet til lommepenger og sparing og bli bevisst om eget forbruk, f eks ved å sette opp et enkelt budsjett ved hjelp av informasjonsteknologi søke informasjon fra varemerking og anvende den planlegge og eventuelt gjøre innkjøp der pris, kvalitet, miljø- og sikkerhetshensyn og disponible midler ses i sammenheng, f eks innkjøp til elevplanlagt måltid for egne oppsparte penger trenes i å ta ansvar for ressurser og verne om miljøet gjennom for eksempel gjenbruk, kildesortering og kompostering Omsorg og sosial handling samarbeide om å planlegge og gjennomføre måltider og enkle tilstelninger utføre enkle førstehjelpsoppgaver Hygiene og renhold samarbeide om og ta del i daglige ryddeoppgaver, utføre enkelt renhold av bolig, ta ansvar for arbeidsoppgaver som å gå ærend, stelle planter og holde orden ute og inne oppleve at de bidrar i ulike omsorgs- og arbeidsfellesskap SIDE 256 HEIMKUNNSKAP

8 Hilde Vemren: Erindringsbilde, Olje på lerret bevisstgjøres om hva det innebærer å samarbeide med lærere og med medelever i ulike grupper øve seg i å gjenkjenne ulike sosiale situasjoner, sette navn på det som skjer, og motvirke plaging og mobbing Hygiene og renhold Elevene skal ha kunnskap om hygiene og om sammenhengen mellom god hygiene, helse og trivsel. De skal kunne utføre praktisk renhold og vedlikehold. Forbruk og ansvar Elevene skal ha kunnskap om og erfaring med å være forbrukere i et samfunn i endring. De skal ha bevissthet om eget forbruk og utvikle vilje til å velge og handle miljøbevisst. Elevene skal kunne bruke medier og informasjonsteknologi til å søke opplysninger som er av betydning for forbrukerne. Omsorg og sosial handling Elevene skal ha kunnskap om hjemmet og familiens oppgaver og om den betydning godt sosialt samspill har for den enkelte og for fellesskapet. De skal utvikle vilje og evne til å ta medansvar i hjem og skole. Hovedmomenter for ungdomstrinnet, klasse Mål for ungdomstrinnet, klasse Kostvaner og matglede Elevene skal ha kunnskaper om og ferdighet til å sette sammen ernæringsmessig riktige måltider. De skal ha ferdighet i å lage mat fra råvarer og kunne gjøre måltidet til en estetisk opplevelse. Elevene skal være fortrolig med deler av vår nasjonale matkultur og forstå sammenhengen mellom matkultur og identitet. Elevene skal lære om andre lands matskikker. Helse og livsstil Elevene skal ha kunnskaper om sammenhengen mellom helsefremmende livsstil og god livskvalitet. De skal ha tilegnet seg kunnskap, utvikle ferdigheter og vilje til å treffe valg om en helsefremmende livsstil. Kostvaner og matglede lage variert, innbydende og velsmakende hverdagsmat i samsvar med Statens ernæringsråds anbefalinger for kostholdet øves i grunnregler for og teknikker i matlaging, prøve ut og erfare at disse gir grunnlag for variasjoner trene på å begrunne og følge hygieniske krav ved matlaging bruke og begrunne de vanligste oppbevaringsmåtene for matvarer lære å bruke kokebøker lære noe om urter og krydder, opphav, historie og utbredelse, og eksperimentere med krydder i matlaging SIDE 257 HEIMKUNNSKAP

9 planlegge og gjennomføre bordsete til hverdag og fest, lage lokale og nasjonale matretter, mat fra andre land og enkel festmat, få kjennskap til for eksempel norske, samiske og andre kulturers festtradisjoner Hygiene og renhold bruke kunnskaper og ferdigheter slik at de med riktige arbeidsstillinger kan utføre vanlige renholdsoppgaver lære om merking av matvarer og kunne søke informasjon om råvarer vurdere bruk av hel- og halvfabrikater ut fra pris, næringsinnhold, smak og tidsbruk lære å kjenne naturen som spiskammer ved å planlegge og gjennomføre matauk Helse og livsstil arbeide med næringsstoffene i maten, bruke kunnskapen til å sette sammen ulike måltider og få kjennskap til Statens ernæringsråds anbefalinger for kostholdet ved hjelp av et pedagogisk dataprogram beregne energi- og næringsinnhold og vurdere dette lære om sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse lære mer om røyking og tobakksskader, alkohol og andre rusmidler og deres skadevirkninger søke informasjon om de vanligste hjemmeulykker og belastningslidelser, planlegge og gjennomføre et forebyggende tiltak hjemme eller på skolen og vurdere helserisiko i nærmiljøet bruke ulike typer rengjøringsmidler, bli kjent med krav til oppbevaring, fordeler og ulemper ved bruk og konsekvenser for miljøet utføre vask, stell og vedlikehold av egne klær og av tekstiler i hjemmet lære om hvorfor mangelfullt renhold og røyking er uheldig for innemiljøet, og at dette kan framkalle ubehag og sykdom Forbruk og ansvar arbeide med personlig økonomi og økonomi i husholdningen og gjerne bli kjent med hvordan informasjonsteknologi kan være et egnet hjelpemiddel i dette arbeidet søke informasjon om produkter og tjenester planlegge og gjøre innkjøp og vurdere ulike tilbud fra kilder som for eksempel aviser, tidsskrifter og informasjonsteknologi med hensyn til pris, kvalitet, behov, miljø- og sikkerhetshensyn og disponible midler få trening i å ta vare på, reparere og vedlikeholde noe utstyr og på den måten øke egeninnsatsen i husholdet og opptre miljøbevisst øve på førstehjelp og lære om hvordan en kan bistå ved ulykker øve seg i å ta ansvar for å innhente og presentere informasjon om fritidstilbud i nærmiljøet og slik legge forholdene til rette for utvidelse av det sosiale nettverk kjenne til forbrukerlovene og søke informasjon om forbrukerens rettigheter, plikter og muligheter til å klage lære noe om reklame og reklamens virkemidler SIDE 258 HEIMKUNNSKAP

10 lære om hvordan forbruk virker inn på miljøet, og om hvordan de selv kan bidra til miljøvennlige forbruksmønstre Omsorg og sosial handling samarbeide om arbeidsdeling som fremmer likeverd og likestilling hjemme og på skolen få erfaring med å vise omsorg i samvær med yngre elever og mindre barn gjennom ulike arrangementer bli kjent med regler for god folkeskikk og omgås høflig og hensynsfullt kunne utføre omsorgsoppgaver i hjem og nærmiljø og bidra ved ulike sammenkomster som arrangementer på skolen, ved jubileer og høytider lære om de juridiske rettigheter som barn og unge får på ulike alderstrinn, hvordan slike bestemmelser endrer seg, og hvordan de varierer mellom land og kulturer Oiva Toikka: Helenas badestamp, Glass SIDE 259 HEIMKUNNSKAP

LOV OM GRUNNSKOLEN LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET LOV OM VOKSENOPPLÆRING LOV OM FOLKEHØGSKOLAR

LOV OM GRUNNSKOLEN LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET LOV OM VOKSENOPPLÆRING LOV OM FOLKEHØGSKOLAR LOV OM GRUNNSKOLEN 1. FØREMÅL Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evnar, åndelig og kroppsleg, og gje dei god

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne uttrykke som

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter LOKAL FAGPLAN Mat og Helse 1.-10. TRINN Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt

Detaljer

MAT OG HELSE. Formålet med faget er å

MAT OG HELSE. Formålet med faget er å MAT OG HELSE Formålet med faget er å fremme god helse og livsstil fremme kunnskap om matvarer, mat og måltid fremme kunnskaper om gode matvaner fremme kunnskap om egne og andre kulturers mattradisjoner

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Vurdering av kokebokprosjektet Fra boller til burritos

Vurdering av kokebokprosjektet Fra boller til burritos Inger Lise Fevang Jensen: Vurdering av kokebokprosjektet Fra boller til burritos Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003 Rapport 3/2003 Copyright: Høgskolen i Vestfold /forfatteren ISSN: 0807-0806 ISBN: 82-7860-082-1

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE

R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE R A M M E P L A N DUSAVIK BARNEHAGE Innhold 1.0 Styringsverket for barnehagen 1.1 Lov om barnehage 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Stavanger kommunes kvalitetsplan for barnehage 2007

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer