Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagenemnda for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse vedrørende oppussing av kjøkken til en rekke barnehager. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 8-5 (1) ved ikke i hovedtrekk å angi kvalifikasjonskravene i kunngjøringen av konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem. Klagenemndas avgjørelse 12. mars 2012 i sak 2011/25 Klager: Innklaget: Klagenemndas medlemmer: Saken gjelder: Håndverkeriet AS Oslo kommune Magni Elsheim, Andreas Wahl og Jakob Wahl Manglende opplysninger i kunngjøring, tildelingsevaluering, forhandlingsforbudet, de generelle kravene i loven 5. Bakgrunn: (1) Oslo kommune (heretter kalt innklagede) kunngjorde 2. november 2010 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kjøkkeninnredninger og oppussing av kjøkken i Alna bydel. Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.2.1 angitt til å være mellom 1,5 og 2,5 millioner kroner. Videre fremgikk i kunngjøringen punkt II.2.2 om "Opsjoner" at "[d]et vil bli anskaffet 11 kjøkken, og ønsker opsjon på oppussing og nye kjøkkeninnredninger på ytterligere 3 kjøkken". (2) I kunngjøringen punkt III.2 "KVALIFIKASJONSKRAV" hadde innklagede verken ført opp kvalifikasjonskrav til leverandørene, eller krav til dokumentasjon for leverandørenes kvalifikasjoner. I stedet var tilbyderne bedt om å se i konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget fremgikk kvalifikasjonskravene i punkt 3, "Krav til leverandørene". (3) Anskaffelsens formål og omfang var nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget punkt 1.2: "Anskaffelsen gjelder oppussing av kjøkken inkludert nye kjøkkeninnredninger i Bydel Alna. Det ønsket pristilbud per sted jamfør prisliste punkt 1 til 14. Oppussing av kjøkken inkludert nye kjøkkeninnredninger planlegges gjennomført i 11 kjøkken (barnehager/tjenestesteder). Gjennomføring vil være betinget av budsjettmessig dekning. Vi ønsker opsjon på oppussing av kjøkken inkludert innredninger for ytterligere 3 barnehager. Postadresse Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Besøksadresse Rådhusgaten Bergen Tlf.: Faks: E-post: Nettside:

2 Formålet med anskaffelsen er å bidra til at bydelen får kjøkken som oppfyller Mattilsynets krav som innebærer oppdeling av kjøkkenet i ren og uren sone. Håndvask med berøringsfri armatur, utslagsvask/skyllekum i uren sone og matkum i ren sone. Bestandige og glatte materialer som skal være hygieniske og lette å rengjøre, vaskbare og ikke giftige materialer også når det gjelder gulv, vegger, dører og andre overflater." (4) Tildelingskriteriet fremgikk av konkurransegrunnlaget punkt 4.2: "Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav Pris Fast pris, viser til prisskjema. To alternative priser skal fylles ut. Et alternativ uten hvitevarer og et med hvitevarer. 100 % Ferdig utfylt prisskjema" Det er prisalternativet med hvitevarer som vil bli vektet (5) I kravspesifikasjonen, som var vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget, fremgikk blant annet følgende om oppdraget og prisingen av dette: "Bydel Alna skal rehabilitere kjøkken i barnehager og andre tjenestesteder i bydelen. Anskaffelsen gjelder innkjøp og montering av nye kjøkkeninnredninger samt oppussing av disse kjøkkenene. Det ønskes pristilbud per sted (totalt 14 enkeltpriser), jamfør prisliste punkt 1 til 14. Rehabilitering planlegges gjennomført i 11 kjøkken (barnehager / tjenestesteder). Gjennomføring vil være betinget av budsjettmessig dekning. Bydelen ønsker opsjon på oppussing inkludert innredninger av kjøkken, for ytterligere 3 barnehager / tjenestesteder i Bydel Alna. Bydelen forbeholder seg retten til å velge hvilke steder som skal rehabiliteres innenfor de økonomiske rammene som foreligger. Leverandør skal i sitt tilbud levere tegninger på alle 14 kjøkken og beskrivelser av disse basert på kravspesifikasjonen. [ ] Leverandør priser anbudet i to alternativ pr kjøkken/sted (pkt. 1-14): A. et alternativ hvor leverandør inkluderer hvitevarer og et B alternativ hvor hvitevarer ikke er inkludert. Bydelen forbeholder seg retten til å velge ut hvilke kjøkken som eventuelt vil få nye hvitevarer." (6) Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget var "Tegninger og beskrivelser av hvert enkelt kjøkken, jamfør prisliste punkt 1 til 14". Dette vedlegget er ikke fremlagt for klagenemnda. (7) Frist for å levere tilbud i konkurransen var 23. november 2010 klokken Blant leverandørene som leverte tilbud innen fristen var Håndverkeriet AS (heretter kalt klager) og Haandverkerne AS (heretter kalt valgte leverandør). Ved levering av tilbudet 2

3 mottok klager en kvittering fra innklagede hvor det fremgår at klagers tilbud er levert 22. november 2010 klokken I innklagedes anskaffelsesprotokoll fremgår det at klagers tilbud ble levert 22. november 2010 klokken (8) I valgte leverandørs tilbud fremgikk blant annet følgende avvik fra kravspesifikasjonen: "4. Lutvannskollen Barnehage. Det er ikke avløp tilgjengelig på begge veggene der det er inntegnet kummer. Dette kan løses ved å tegne om kjøkkenet og vil da sannsynligvis få små kostnadsmessige konsekvenser. Alternativt må det slisses i gulv, legges ned nye VA-rør og støpes igjen, eller dersom det er plass under i form av kryp-kjeller/kjeller må det foretas kjerneboring og legges opp til nye VA-rør. Priskonsekvens ved slissing. Kr ,- ekskl. mva. Priskonsekvens ved kjerneboring. Kr ,- ekskl. mva. 5. Furustien Barnehage. Det er ikke avløp tilgjengelig på begge veggene der det er inntegnet kummer. Dette kan løses ved å tegne om kjøkkenet og vil da sannsynligvis få små kostnadsmessige konsekvenser. Alternativt må det slisses i gulv, legges ned nye VA-rør og støpes igjen, eller dersom det er plass under i form av kryp-kjeller/kjeller må det foretas kjerneboring og legges opp til nye VA-rør. Priskonsekvens ved slissing. Kr ,- ekskl. mva. Priskonsekvens ved kjerneboring. Kr ,- ekskl. mva. [ ] 9. Lohøgda Barnehage. Noe omtegnet ved komfyr og høyskap er fjernet pga behov for foringer. 10. Karlsstua Barnehage. Noe omtegnet pga hjørnebenker og behov for foringer pga. tett plassering oppvaskmaskin. Høyskap med uttrekk utgår pga behov for foringer ved komfyr." (9) Innklagede informerte klager om valg av leverandør ved brev 1. desember I brevet var det gitt følgende begrunnelse for valg av leverandør: "I denne konkurransen er det laveste pris som er tildelingskriteriet. Det vil si at det utelukkende legges vekt på hvilket tilbud som har den laveste prisen. I utregningsmodellen som vist under har lavest pris fått 10 poeng. I samsvar med det som ble opplyst i konkurransegrunnlaget er det totalsummen for alle kjøkken inkludert hvitevarer som er benyttet ved evalueringen. Haandverkerne AS hadde lavest pris og oppnådde den beste poengsummen som er 10 poeng. Deres tilbud omtales i tabellen som leverandør nr. 1, som oppnådde poengsum 9,99. Laveste tilbudte pris kr ,00 eks mva Leverandører Tilbudte priser Poeng 3

4 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 9,99 7,59 7,60 8,49 5,53 10,00 (10) Innklagede signerte kontrakt med valgte leverandør 14. desember I kontraktens punkt 1 og 3 fremgår det følgende: "a) Kontrakten består av følgende dokumenter: Kontraktsdokumentet, samt eventuelle endringsavtaler; b) Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, tilbudsforespørsel eller bestilling; c) Tjenesteyterens pristilbud datert 02. november 2010 d) Disse standard kontraktsvilkår" (11) Oppdragets omfang er beskrevet i kontrakten punkt 3: "Oppdraget omfatter følgende ytelser: Oppussing og innredning av i alt 13 kjøkken i henhold til konkurransegrunnlaget, kravspesifikasjon og pristilbud. Følgende ytelser omfattes ikke av oppdraget: Viser til prisskjema: Veslestua ved Tveten gård utgår Hvitevarer ved Scala barnehage utgår" (12) Prisen for arbeidet fremgikk i kontrakten punkt 9: "9.1 Pris for oppdraget Tjenesteyter sitt tilbud på 14 kjøkken inkl. hvitevarer: Er på kr ,00, ekskl. mva Oppdraget skal gjennomføres i kun 13 kjøkken Oppdraget gjennomføres ikke ved Veslestua, pristilbud utgår Scala barnehage skal ikke ha hvitevarer priser for hvitevarer utgår Merverdiavgift kr mva Pris kr ,00 ekskl. mva." (13) Klager brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved brev 28. januar Anførsler: Klagers anførsler: (14) Innklagede har brutt forskriften 8-5 ved ikke å angi kravene til leverandørenes kvalifikasjoner i kunngjøringen, jf. klagenemndas sak 2009/210. (15) Innklagede har brutt forhandlingsforbudet i forskriften 12-1 ved å redusere anskaffelsens omfang etter at tilbudene var levert. Det vises til at konkurransen gjaldt 4

5 levering av 14 kjøkken med hvitevarer, mens kontrakten kun omfatter levering av 13 kjøkken, i tillegg til at ett av kjøkkenene skulle leveres uten hvitevarer. (16) Endringen av anskaffelsens omfang er også i strid med kravet til forutberegnelighet i loven 5, ettersom tilbyderne har forholdt seg til at det skal leveres 14 kjøkken ved inngivelsen av tilbud. (17) Innklagede har også brutt kravet til forutberegnelighet ved at det ikke er klargjort hvor mange kjøkken og hvor mye hvitevarer som skal leveres. Det å fastslå det endelige omfanget av anskaffelsen vil derfor være høyst usikkert, og måtte baseres på gjetning. (18) Innklagede har brutt regelverket ved å legge til grunn prisen for alle de fjorten kjøkkenene i prislisten ved evalueringen av hvilket tilbud som hadde lavest pris. Ettersom anskaffelsen ble redusert til kun å gjelde tretten kjøkken, og det ikke skulle leveres hvitevarer til ett av disse, skulle innklagede ha lagt dette omfanget til grunn ved evalueringen av tilbudene. Klagers tilbudspris for det omfanget anskaffelsen reelt fikk var ,00 kroner. Kontraktssummen mellom innklagede og valgte leverandør er ,00 kroner. Klagers tilbudspris var således 4 630,00 kroner lavere enn valgte leverandørs. Kontrakten skulle derfor vært tildelt klager. (19) Innklagede har også brutt regelverket ved ikke å prissette avvikene i valgte leverandørs tilbud ved evalueringen av hvilket tilbud som hadde lavest pris. Klager var den eneste som møtte på befaring av barnehagene da konkurransen ble utlyst for andre gang. Eventuell slissing og kjerneboring er derfor inkludert i klagers tilbud. Valgte leverandørs tilbud er derfor for lavt i forhold til klagers tilbud. Valgte leverandørs tilbudspris skulle vært tillagt mellom ,00 kroner og ,00 kroner for to kjerneboringer. Valgte leverandør har også fjernet to høyskap fra leveransen, jf. avvik nr. 9 og 10 i valgte leverandørs tilbud, uten at dette er hensyntatt i vurderingen. Høyskap koster cirka 3 000,00 kroner til 4 000,00 kroner per stykk, og denne prisen skulle vært lagt til valgte leverandørs tilbudspris. Dersom innklagede hadde hensyntatt avvikene i valgte leverandørs tilbud ved evalueringen, ville klager ha vunnet konkurransen. Innklagedes anførsler: (20) Innklagede brøt ikke forskriften 8-5 ved ikke å oppgi kvalifikasjonskravene i kunngjøringen, men kun henvise til konkurransegrunnlaget. Etter innklagedes mening var det mulig for aktuelle leverandører å vurdere om det var aktuelt å levere tilbud ut fra annen informasjon i kunngjøringen. For eksempel fremgikk anskaffelsens omfang av kunngjøringen. Videre var konkurransegrunnlaget vedlagt kunngjøringen, og det var dermed ikke nødvendig for tilbyderne å kontakte innklagede for å få utlevert dokumentene. Videre var kvalifikasjonskravene i konkurransen verken uvanlige eller særlig tyngende. Faktum i saken skiller seg dermed fra faktum i klagenemndas sak 2009/210, som klager har vist til. (21) Innklagede bestrider både å ha brutt forhandlingsforbudet i forskriften 12-1 og at anskaffelsen er redusert i forhold til opplysningene i konkurransegrunnlaget. Det fremgår klart i både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget at anskaffelsen gjaldt oppussing og utskiftning av elleve kløkken med opsjon på oppussing av ytterligere tre kjøkken. I kravspesifikasjonen har innklagede også forbeholdt seg retten til å velge ut hvilke kjøkken som skulle få nye hvitevarer. Av samme grunn bestrides at kontraktens omfang er redusert i strid med kravet til forutberegnelighet i loven 5. 5

6 (22) Klagers anførsel om innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet i loven 5 ved at det ikke er klargjort hvor mange kjøkken og hvor mange hvitevarer som skal leveres, må etter innklagedes mening bero på en misforståelse. Det vil i mange tilfeller være slik at tilbudsprisen som evalueres avviker fra faktisk kontraktssum. Det avgjørende i forhold til kravet til forutberegnelighet er at tilbyderne vet hvilken sum som vil bli lagt til grunn ved tildelingsevalueringen. Innklagede har foretatt tildelingsevalueringen i samsvar med opplysningene i konkurransegrunnlaget. Det bemerkes at det er full anledning til å ha opsjoner i en konkurranse. Det må også være anledning til å be om priser både inklusive og eksklusive hvitevarer, så lenge det er opplyst hvilken pris som vil bli lagt til grunn ved evalueringen. (23) Når det gjelder klagers anførsel vedrørende evalueringen av avvik i valgte leverandørs tilbud, bemerkes at innklagede har evaluert etter beste skjønn om tilbudene inneholdt forbehold som skulle medføre avvisning eller tillegg i pris. Videre avholdt innklagede befaring både ved første og andre gangs kunngjøring av konkurransen. Valgte leverandør deltok på befaring ved første gangs kunngjøring. Klager trekker i sin anførsel frem at det i valgte leverandørs tilbud var tatt ut to høyskap. I tilbudet er det imidlertid satt inn andre løsninger, slik som skap og skuffer, der høyskapene er tatt ut. Klagenemndas vurdering: (24) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 6. Klagen er også rettidig. Anskaffelsen gjelder oppussing av kjøkken og levering av kjøkkeninnredninger, som er et bygge- og anleggsarbeid. Anskaffelsen er kunngjort med CPV-kode Anskaffelsens verdi er i kunngjøringen punkt II.2.1 estimert til mellom 1,5 og 2,5 millioner kroner. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser følger anskaffelsen etter sin (opplyste) art og verdi forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og del II, jf. forskriftens 2-1 (2) og 2-2. Mangelfullt konkurransegrunnlag (25) Klager har anført at innklagede har brutt forskriften 8-5 ved ikke å angi kvalifikasjonskravene i kunngjøringen av konkurransen. (26) Det følger av forskriften 8-5 (1) at "[k]rav til leverandørenes kvalifikasjoner skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen". (27) I foreliggende sak har innklagede i kunngjøringen punkt III.2 "Kvalifikasjonskrav" ikke ført opp krav til tilbydernes kvalifikasjoner. Tilbyderne ble i stedet bedt om å se i konkurransegrunnlaget. Innklagede anfører at dette likevel ikke utgjør et brudd på forskriften 8-5, fordi potensielle leverandører ville kunne vurdere om de skulle delta i konkurransen ut fra annen informasjon i konkurransegrunnlaget, og at konkurransegrunnlaget var vedlagt kunngjøringen, slik at tilbyderne ikke måtte kontakte innklagede for å få utlevert dokumentene. (28) Hensynet bak forskriften 8-5 (1) er å gjøre det mulig for potensielle tilbydere å lese av kunngjøringen om prosjektet kan være relevant, uten å måtte be om å få utlevert konkurransegrunnlaget, jf. klagenemndas sak 2009/210 premiss (57). Dette hensynet må anses ivaretatt ved at konkurransegrunnlaget er tilgjengelig som vedlegg til kunngjøringen. Ordlyden i 8-5 (1) er imidlertid klar, kvalifikasjonskravene "skal" i hovedtrekk angis i kunngjøringen. Klagenemnda finner derfor at innklagede har brutt 6

7 forskriften 8-1 (1) ved ikke i hovedtrekk å angi kvalifikasjonskravene i kunngjøringen. Endring av oppdraget (29) Klager har anført at innklagede har brutt forhandlingsforbudet i forskriften 12-1 ved å redusere kontraktens omfang etter at tilbudene var levert. (30) Etter forskriften 12-1 er det ved gjennomføringen av åpne anbudskonkurranser "ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger" og at "[d]et er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet". (31) Klager har begrunnet sin anførsel med at det fremgikk av konkurransegrunnlaget at konkurransen omfattet oppussing av 14 kjøkken, men at kontrakten kun omfattet oppussing av 13 kjøkken, hvorav ett ikke skulle ha nye hvitevarer. (32) I kunngjøringen punkt II.2.1, konkurransegrunnlaget punkt 1.2 og kravspesifikasjonene som var vedlagt konkurransegrunnlaget, er det opplyst at konkurransen i utgangspunktet omfattet oppussing av elleve kjøkken, med opsjon på oppussing av ytterligere tre kjøkken. Tilbyderne skulle gi fast pris på oppussing av hvert kjøkken, med eller uten hvitevarer. Innklagede forbeholdt seg retten til å velge hvilke kjøkken som skulle pusses opp og hvilke kjøkken som skulle få nye hvitevarer. Klagenemnda kan på denne bakgrunn ikke se at innklagede har redusert kontraktens omfang i forhold til opplysningene i konkurransegrunnlaget. Klagers anførsel fører derfor ikke frem. (33) Ettersom innklagede ikke har endret kontraktens omfang, kan heller ikke klagers anførsel om at endringen er i strid med kravet til forutberegnelighet i loven 5 føre frem. Uklart konkurransegrunnlag (34) Klager har anført at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet i loven 5 ved at det ikke var klargjort hvor mange kjøkken og hvor mye hvitevarer som skulle leveres, og at omfanget av anskaffelsen dermed ville være høyst usikkert. (35) Som det fremgår over, var det tydelig opplyst i konkurransegrunnlaget at konkurransen omfattet oppussing av 11 kjøkken med opsjon på oppussing av ytterligere tre kjøkken. Det er ikke uvanlig at anskaffelser omfatter opsjoner. At konkurransen omfatter opsjoner kan ikke medføre at anskaffelsens omfang er uklart. Klagers anførsel fører ikke frem. Evaluering av tildelingskriteriet "Pris" (36) Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved å legge til grunn prisen for alle de fjorten kjøkkenene i prislisten ved evalueringen av hvilket tilbud som hadde lavest pris. Det anføres at innklagede i stedet skulle lagt til grunn prisen for de tretten kjøkkenene som innklagede inngikk kontrakt om oppussing av på bakgrunn av konkurransen. (37) Ved evalueringen av tildelingskriteriene har oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn som klagenemnda i begrenset grad kan overprøve. Klagenemnda kan kun overprøve skjønnsutøvelsen dersom oppdragsgiver har brutt de grunnleggende kravene i loven 5, 7

8 dersom oppdragsgiver har lagt feil faktum til grunn, eller dersom skjønnsutøvelsen er usaklig, sterkt urimelig eller vilkårlig, jf. for eksempel klagenemndas sak 2010/281 premiss (77). (38) Konkurransen gjaldt i foreliggende sak oppussing av elleve kjøkken, med opsjon på oppussing av ytterligere tre kjøkken. Av kravet til forutberegnelighet i loven 5, følger det at oppdragsgiver ved tildelingsevalueringen må evaluere tilbudene i samsvar med de opplysningene som er gitt i konkurransegrunnlaget, jf. for eksempel klagenemndas saker 2009/98 premiss (28) og 2010/19 premiss (36). Dette innebærer at dersom det er gitt opplysninger i konkurransegrunnlaget om hvorvidt, og i hvilken grad, opsjoner skal vektlegges ved tildelingsevalueringen, må innklagede forholde seg til dette. Det vises i denne sammenheng til at klagenemnda i sak 2005/308 premiss (39) uttalte at "[k]ravet til forutberegnelighet i loven 5 medfører at oppdragsgivers valg av hvilke opsjoner som tas med i tildelingen, ikke skal være uventet". I klagenemndas sak 2005/78 la klagenemnda til grunn at ordlyden "Pris. Fastpris inkl. opsjoner" i vedlegg til konkurransegrunnlaget forpliktet oppdragsgiver til å ta alle opsjonsprisene med i evalueringen. Dersom det ikke er gitt føringer i konkurransegrunnlaget, må det vurderes konkret om og i hvilken grad opsjonene må tas med ved evalueringen, jf. klagenemndas sak 2009/220 premiss (25). (39) I konkurransegrunnlagets beskrivelse av tildelingskriteriet "Pris" har innklagede ikke opplyst konkret hvilket antall kjøkken som ville bli lagt til grunn ved evalueringen. Tilbyderne er bedt om å oppgi "[f]ast pris, viser til prisskjema". Som dokumentasjon for tildelingskriteriet skulle tilbyderne levere "[f]erdig utfylt prisskjema". I prisskjemaet skulle det oppgis fast pris for alle de fjorten kjøkkenene som det potensielt kunne inngås kontrakt om oppussing av på bakgrunn av konkurransen. Opplysningene i konkurransegrunnlaget gir ikke særlige føringer for hvordan tilbudsprisene for opsjonene ville evalueres. (40) Innklagedes anførsel i premiss (21) tyder på at innklagede har forstått konkurransegrunnlaget slik at dette foreskrev at alle prisene skulle evalueres, uavhengig av hvilke opsjoner innklagede ville benytte seg av. Kontrakten som ble signert mellom innklagede og valgte leverandør omfattet tretten kjøkken, og det var altså en av opsjonene som ikke ble benyttet. Innklagedes evaluering ble gjort ut fra tilbudsprisene inkludert samtlige opsjoner, selv om en evaluering ut fra hvilke opsjoner som skulle benyttes ville gitt et mer representativt uttrykk for den reelle kontraktsprisen. Det er imidlertid ikke opplyst om det når tilbudene ble evaluert var avklart hvor mange av opsjonene som skulle benyttes. (41) Slik saken er opplyst finner derfor ikke klagenemnda grunnlag for å konstatere at det har vært uforutberegnelig eller usaklig når de inngitte prisene for alle fjorten kjøkkenene ble lagt til grunn ved evalueringen av hvilket tilbud som hadde lavest pris. Klagers anførsel fører ikke frem. (42) Klager har videre anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å legge mellom og kroner for kjerneboring til valgte leverandørs tilbudspris. Valgte leverandør har i to punkter i listen over avvik fra konkurransegrunnlaget åpnet for bruk av kjerneboring mot et tillegg i pris på til sammen kroner. Klagenemnda har ikke fått fremlagt beskrivelsen av hvilket arbeid som skulle utføres på Furustien Barnehage og Lutvannskollen Barnehage. Klagenemnda kan derfor ikke ta stilling til anførselen. 8

9 (43) Klager har videre anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å legge kostnader for to høyskap som utgikk fra valgte leverandørs leveranse til valgte leverandørs tilbudspris. (44) I listen over avvik fra konkurransegrunnlaget i valgte leverandørs tilbud, fremgår det at høyskap er fjernet i to barnehager på grunn av behov for foringer. Innklagede har for klagenemnda forklart at valgte leverandør hadde satt inn andre løsninger, som skuffer og skap, der hvor høyskapene var tatt ut. Klagenemnda har ikke fått fremlagt beskrivelsen av hvilket arbeid som skulle utføres på Lohøgda Barnehage og Karlsstua Barnehage. Klagenemnda kan derfor ikke ta stilling til anførselen. Konklusjon: Oslo kommune har brutt forskriften 8-5 (1) ved ikke i hovedtrekk å angi kvalifikasjonskravene i kunngjøringen. Klagers øvrige anførsler har ikke ført fram. Bergen, 12. mars 2012 For Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Magni Elsheim 9

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for ombygging og utvidelse av Bakke skole, samt rehabilitering av tilstøtende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp og leie av kaffemaskiner og vannkjølere inkludert serviceavtale og forbruksmateriell.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsdataverktøy (FDVU dataverktøy). Klager anførte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av feie- og tilsynstjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagerne deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale om levering av bedriftshelsetjenester. Klagerne anførte at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr mv. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført to konkurranser med forhandling for anskaffelse av ventilasjonsanlegg i forbindelse med oppgradering av Holen og Flesland renseanlegg.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for ikke-akutt pasienttransport i Rogaland.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Jakob Wahl. Avvisning av tilbud. Begrunnelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Jakob Wahl. Avvisning av tilbud. Begrunnelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tjenestepensjon. Klagenemnda fant at klagers anførsel om at klagers tilbud var urettmessig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for datakommunikasjon og telefoni. Klagenemnda fant at klager hadde saklig interesse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering og tilpassing av søvnapnéskinner. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Skaaret Landskap AS Drengsrudbekken 10 pb. 138 1378 Asker Norge Stein Anders Sundbye Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0299-9 07.05.2013 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser EBA Advokatene MNA Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0070-10 08.09.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/49 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/49 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/4 Innklaget virksomhet: Klager: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik, Re-Nett AS Saksnummer: 2009/4 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av avtale om bedriftshelsetjenester for Tønsberg kommune. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer