Ingeniør Trondheim ingeniørhøgskole prosessautomatisering Teknisk fagskole - elektronikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1991 1993 Ingeniør Trondheim ingeniørhøgskole prosessautomatisering. 1989 1991 Teknisk fagskole - elektronikk"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE NAVN : FRODE UTVIK Født : 1971 Statsborgerskap : Norsk Språk : Engelsk SÆRLIGE KVALIFIKASJONER Prosjektledelse, Prosessledelse, Kvalitetssikring, Kravspesifisering- og løsningsdesign, Anskaffelser, Systeminnføring, Analyser, Endringsledelse, Saksbehandlersystemer, Virksomhetsarkitektur, Saks- og arkivsystemer UTDANNELSE Sivilingeniør NTH - Industriell økonomi og administrasjon, Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag. Teknisk kybernetikk som teknisk fagretning Ingeniør Trondheim ingeniørhøgskole prosessautomatisering Teknisk fagskole - elektronikk 2004 RUP essential + Implementing RUP 2002 PMP (PMI sertifisert prosjektleder) 1999 Elektronisk markedsføring 2 vt Den Polytekniske Høyskolen 1998 Diverse Avenir internkurs: Inspeksjonsledelse, Anskaffelse og innføring av IT-systemer, Avenir prosess-struktureringsmetode, År2000-testing, Avenirs systemutviklingsmetode 1997 Prosjektledelse GP-1, 2 vt BI 1997 Testing Techniques and Effective Testing Management 5 dager, Manchester UK 1996 PowerBuilder - Introduksjonskurs 1995 Kulturforståelse 4 vt Universitetet i Trondheim Frode Utvik prosjektbistand og teknologirådgivning Tel. (+47) Rehaugvegen 27, 4262 Avaldsnes Org.no MVA

2 ERFARING 2008 nå Probitek Enkeltmannsforetak 2009-nå Sjøfartsdirektoratet Prosjektleder for anskaffelse av Totaltarkitektur fase 3 (TA-3) utvikling av nytt kvalifikasjonssystem og nytt refusjonssystem Oppdragsgiver: Flere (se under Promis as) Videreføring av pågående oppdrag for Sjøfartsdirektoratet (TA-2), Departementenes Servicesenter og Skattedirektoratet som underleverandør til Promis AS 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Rådgivning og bistand til utarbeidelse av behovsanalyse i forbindelse med planlagt oppgradering av saks- /arkivsystem. Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet - UDI 2009 nå edok-prosjektet: Funksjonelt og teknisk løsningsansvarlig på kundesiden for utvikling av nytt system (SOA/.NET) for halvautomatisk produksjon av vedtaksdokumenter nå esak-prosjektet: Funksjonelt og teknisk løsningsansvarlig på kundesiden for utvikling av SOA-baserte løsninger for fullelektronisk saksbehandling og dokumentflyt i utlendingsforvaltningen (UDI, UNE, politiet, IMDi og utenriksstasjonene v/ UD). Oppdragene utføres som underleverandør til Devoteam DaVinci. Sist oppdatert: Side 2 av 7

3 PROMIS AS nå Oppdragsgiver: Sjøfartsdirektoratet (SDIR) Fra 2008 Ekstern kvalitetssikrer for utvikling av nytt kontrollsystem (TA-2). 2007: Prosjektleder for anskaffelse av nytt kontrollsystem - saksbehandlingssystem knyttet til gjennomføring av inspeksjoner av skip og faste installasjoner (TA-2) nå Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) 2008: 1) Overlappe ny prosjektleder for prosjekt El-arkiv, samt bistå med kompetanseoverføring og rådgivning innenfor funksjonelt og teknisk løsningsdesign. 2) Bistand i arbeid relatert til utarbeidelse av ny IT-strategi. 3) Bistand i en overføringsfase mellom prosjekt og linje for Sesam-løsningen. 4) Rådgiving i tilknytning til UDIs ytelsesprosjekt : UDIs prosjektleder for implementering og innføring av Sesam (System for Elektronisk Samhandling med Asylmottakene). Løsningen er bygget på SOA-prinsipper, hvor Computas leverer endringer i database- og datatjeneste-laget, og Avenir utvikler presentasjons- og applikasjonslaget (ASP.NET 2.0) : UDIs prosjektleder for innføring av felles Elektronisk arkiv for utlendingsforvaltningen. Løsningen er basert på full integrasjon via WebServices mellom Software Innovations Public360 og utledningsforvaltningens fagsystemer. 2006: Deltaker i prosjekt for utvikling av nytt intranett. 2005: Prosjektleder for anskaffelse av nytt mottakssystem (se Sesam ); kvalifikasjonsgrunnlag, prekvalifisering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag; forhandlinger. Målprisbasert kontrakt med samarbeidsorientert og iterativ utviklingsmodell (PS2000-kontrakt). 2005: Utarbeidelse av dokumentet Beskrivelse av UDIs informasjons- og løsningsarkitektur, et dokument som blant annet gir føringer for hvordan UDI skal implementere nye løsninger inn i en SOA-arkitektur. 2005: Diverse spesifikasjons- og analyseoppdrag, kvalitetssikring og generell rådgivning på oppdrag for UDIs Enhet for Systemutvikling : Analyse for å vurdere strategisk satsning på elektronisk informasjon- og saksflyt i utlendingsforvaltningen, Sist oppdatert: Side 3 av 7

4 herunder identifisering og prioritering av tiltak, mulighetsvurderinger, gevinstvurderinger etc. Analysen dekker også datautveksling mot øvrig forvaltning, samt brukerrettede elektroniske tjenester. Analyserapporten dannet grunnlag for utlendingsforvaltningens budsjettprosesser i forhold til langsiktige IKT-satsning En enklere elektronisk hverdag (innspill til statsbudsjettet for 2007). 2004: Utarbeidet grov kravspesifikasjon for norsk introduksjonsregister (NIR) for brukere i alle Norges kommuner. Løsning idriftssatt høsten : Bistand under tilbudsevaluering og forhandlinger i forbindelse med bytte av driftsleverandør for utlendingsforvaltningens DUF-system. Fokus på driftstekniske krav til ny løsning : Delprosjektleder for mottak av systemløsning i DUF prosjektet (Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker). Ansvar for fremdriftsoppfølging, leveransemottak, testledelse, endringsledelse (inkl. kravspesifisering), produksjonssetting mm. for UDI. I tillegg overordnet koordineringsansvar i forhold til øvrige brukeretater i utlendingsforvaltningen (politiet og Utlendingsnemda) og driftsoperatør (Politiets Datatjeneste) innenfor de samme områder. Samme ansvarsområde for flere endringsleveranser i ca. ett år etter start av fullskaladrift Oppdragsgiver: Departementenes ServiceSenter (DSS) 2008: Kvalitetssikrer for kravspesifikasjonen til DepSak II nytt felles saks- og arkivsystem for departementsfellesskapet og statsministerens kontor. 2006: Rådgivning og kvalitetssikring i forbindelse med utarbeidelse av ny håndbok for prosjektgjennomføring Oppdragsgiver: Skattedirektoratet (SKD) Kvalitetsrevisjon tilknyttet enhetstest og systemtest av SLprosjektet Oppdragsgiver: Rikstrygdeverket (RTV) Kvalitetsvurdering av 3 testprosjekter knyttet til utvikling av ny bidragsløsning. Vurdert testdekning, ferdiggrad og feilsituasjon, og foreslått risikoreduserende tiltak. Vurderingen var en del av PROMIS overordnede kvalitetssikringsansvar for prosjektene innenfor bidragsfamilien Oppdragsgiver: Arbeidsdirektoratet (Aetat) 2006: Utarbeidelse av rutiner og budsjett- og kostnadsoppfølging for drift og investeringer innenfor IKTområdet. Sist oppdatert: Side 4 av 7

5 2005: Bistand innenfor analyse av lønnsområdet for Aetat og Rikstrygdeverket i forbindelse med sammenslåing av de to etater til ny velferdsetat (NAV) med formål å velge felles løsning for de to etater : Prosjektleder for innføring av nytt lønns- og personalsystem (HR-system) for 4500 brukere. Basert på Agresso lønn- og personal og WinTid tidregistrering, samt integrasjon mot økonomisystem (Oracle Applications) og datavarehus. Innføring og utrulling av web-baserte selvbetjeningsløsninger og elektronisk arbeidsflyt (Agresso Self Service og MinTid.net) for alle ansatte i Aetat. 2005: Ansvarlig for tilbudsevaluering for anskaffelse av rammeavtaler for testverktøy og konsulentbistand innenfor testrelaterte områder. Testfaglig bistand under forhandlinger. 2004: Kvalitetssikring av godkjenningsprøve for ny meldekortløsning (MKL-prosjektet) Oppdragsgiver: Nordea/Kreditkassen Akseptansetestleder for Flerkonto Leveranse 2: Sweeping, Zero Balancing og annen tilleggsfunksjonalitet. Akseptansetestleder for UVP Nytt system til Internasjonal Forvaltning i Nordea Markets. Behandling av Utenlandske VerdiPapirer formidlet av norske meglere Oppdragsgiver: Storebrand Bank Prosjektleder for Råd.no, utvikling av ny ekstranett-tjeneste for å profilere Storebrand som en Rådgiverbank Oppdragsgiver: Kreditkassen Akseptansetestleder for Flerkonto : Ny konsernkonto-løsning basert på kjerneløsningen ProRetail. Arkitektur: HTML/JSP, IBM Websphere, MQ series, cics/db2 og IMS (IBM S/390 mainframe) Oppdragsgiver: Win.HLP / Mogul ASA Prosjektleder for diverse E-business prosjekter: Sparebanken NOR - Overordnet prosjektansvar for alle Internett- og Intranettprosjekter som utføres av Mogul-ressurser (publiseringsprosjekter, kalkulatorer etc.) Alcatel Kabel - Web-løsning (lagerbeholdning, leveransestatus, produktkatalog) integrert mot SAP. Utvikling av Web-basert program for varmeberegning (http://servicelink.nexans.no/eservice/nexcalc.html) Det Norske Arbeiderparti videreutvikling av fax/mailtjeneste. Elektroskandias E-business løsning (full-integrert) Telenor Select - forprosjekt (analyse og design) for web-løsning for salg av Microsoft-lisenser med full integrasjon mot Telenors kjernesystemer. Sist oppdatert: Side 5 av 7

6 Getronics - web-løsning for salg av Microsoft- og Lotuslisenser. DnB Telebank for Windows og DnB Telebank International - prosjektleder for dokumentasjonsprosjekt 1999 Oppdragsgiver: Norske Skog GLOSS'99-prosjektet (GLobal LOgistic and Sales System): Prosjektadministrasjon oppfølging av fremdriftsplaner og ressursplaner. Lede prosjektets År2000 arbeid (kodegjennomganger og øvrige verifiseringsaktiviteter) Organisering og kvalitetssikring av prosjektets sluttdokumentasjon. Sist oppdatert: Side 6 av 7

7 AVENIR AS 1999 Oppdragsgiver: Norske Skog GLOSS'99-prosjektet (GLobal LOgistic and Sales System): Test Manager med ansvar for akseptansetesting og ytelsestesting, og oppfølging av driftsleverandørens katastrofetesting (failover, backup/restore etc.) 1998 Oppdragsgiver: Jernbaneverket Rådgivning i forbindelse med År2000-testing Oppdragsgiver: Hydro Texaco Testleder for Hydro Texacos År2000-prosjekt: Koordinering av testaktiviteter i 8 ulike delprosjekter i AS/400-, Tandem- og PC-miljøer. Utarbeide teststrategi og testplaner og fremdriftsplaner for det overordnede testprosjekt. Ledet planleggings- og gjennomføringsfasen for År2000 akseptansetest for AS/400- systemene. Disse systemene omfatter økonomisystem (Kreditor, Debitor og Finans), kortsystem, oljefaktureringssystem mm. År2000-testen inkluderte 30 testere fra flere ulike avdelinger i Hydro Texaco Oppdragsgiver: Kreditkassen Etablering av testsenter for Kreditkassens IT-seksjon. Arbeidet omfattet: Utvikling av modeller, metodeverk, prosedyrer og standarder Definering av testsenterets oppgaver, roller og grensesnitt Evaluering av testverktøy Gjennomføring av pilotprosjekt Opplæring av testsenterets fremtidige linjepersonell Rådgivning til prosjektledere og testledere Utarbeidelse av testsenterets forretningsplan for 1998 På oppdrag fra Kreditkassens År2000-prosjekt hatt ansvaret for å utarbeide Kreditkassens År2000-teststrategi og overordnede År2000-testplan for distribuerte systemer Oppdragsgiver: Postbanken Testadministrasjon / assisterende testleder for akseptansetest av Postbankens PC-verktøy for elektronisk betalingsformidling, PC- Bank. Sist oppdatert: Side 7 av 7

Rapport 2002:11. Evaluering av Datasystem for UtlendingsForvaltningen (DUF)

Rapport 2002:11. Evaluering av Datasystem for UtlendingsForvaltningen (DUF) Rapport 2002:11 Evaluering av Datasystem for UtlendingsForvaltningen (DUF) Forord Statskonsult har i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) evaluert utlendingsforvaltningens nye saksbehandlersystem,

Detaljer

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo CV Personlig profil Lang erfaring med IT og prosjektarbeid

Detaljer

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E Utdannelse 1996-1998 2 årig Informatikk ved Høyskolen i Østfold 1994-1996 2 årig Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Østfold Sertifiseringer

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Kvalitetssikring (KS2)

Kvalitetssikring (KS2) Kvalitetssikring (KS2) av PERFORMprosjektet i SPK - 2010 Revisjon Rapport til Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Versjon: v 1.0 Dato: 17. mars 2010 Ansvarlig: Øyvinn Høie Øvrige

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

Agenda. Systemutvikling i praksis. Systemutvikling - risikosport?? ..eller arena for nerder og useriøse aktører?

Agenda. Systemutvikling i praksis. Systemutvikling - risikosport?? ..eller arena for nerder og useriøse aktører? Systemutvikling - risikosport?? Systemutvikling i praksis Tore Hagen, Steria..eller arena for nerder og useriøse aktører? Agenda Presentasjon av meg selv + Steria Årlige milliardtap. Forskningsinstitusjonen

Detaljer

Curriculum Vitae Jonny Lukassen Mobil: + 47 91 34 50 56 E-post: jl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Jonny Lukassen Mobil: + 47 91 34 50 56 E-post: jl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Jonny Lukassen Mobil: + 47 91 34 50 56 E-post: jl@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg har 15 års lang og bred erfaring fra IKT-bransjen hvor jeg har gjennom etterhvert mange ulike

Detaljer

CV for Sveinung Gehrken

CV for Sveinung Gehrken Curriculum Vitae Navn: Stilling: Nasjonalitet: Født: Mobil Sveinung Gehrken Partner Norsk 1966 +47 47 31 80 37 sveinung.gehrken@framgruppen.no Nøkkelkompetanse 14 års erfaring med SAP Dyp kompetanse innen

Detaljer

Konsulentprofil Per Møller

Konsulentprofil Per Møller Personalia Navn Stilling: Per Møller Senior konsulent Født E-post 1962 per.moller@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 900 35 148 www.ifront.no Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Profil Konsulenten har

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 08.5.12 Side: 1 av 9 MANDAT PROGRAMSTYRE IKT FOR NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Godkjent av: Navn Rolle Stilling Dato Bente Mikkelsen Eier AD HSØ 08.5.12 Side: 2 av 9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Prosjektskisse 04.11.2005 Side 1 av 20 Innhold Innledning 3 Utviklingsmodell 4 Prosjektorganisering 4 Framdriftsplan og milepæler 4 Funksjonalitet

Detaljer

2012. Til behandling i kommunene. Behandlet i Grenlandstinget 20. jan

2012. Til behandling i kommunene. Behandlet i Grenlandstinget 20. jan HANDLINGSPLAN FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2012 Til behandling i kommunene. Behandlet i Grenlandstinget 20. jan 2012. Innholdsfortegnelse I INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

PDMT Politiets data- og materielltjeneste Årsmelding 2006

PDMT Politiets data- og materielltjeneste Årsmelding 2006 PDMT Politiets data- og materielltjeneste Årsmelding 2006 2 PDMT skal være politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor IKT, Materiell og logistikk, og Eiendom, bygg og anlegg. Innhold Forord

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 1 Nærings- og handelsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført

Detaljer

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører

Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Gevinstberegninger Samkjøring Gevinstberegninger for Samkjøring baserer seg på pasientreisekontorenes egne forventninger

Detaljer

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Jan Saugen Adresse(r) Garli 7288 Soknedal Norway Telefonnumre Mobil: +47 928 32 806 E-postadresse(r) jan.saugen@jansaugen.no Nasjonalitet(er) Norsk

Detaljer

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF.

Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. Prosjekt: Arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF. 7. juni 2005 Sluttrapport Prosjekt arbeidsorganisering i utlendingsforvaltningen og datakvalitet i DUF UDI Side 1 av 112 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Semicolon kokebok 2.0

Semicolon kokebok 2.0 Semicolon kokebok 2.0 Veiledning i bruk av Semicolon kokebok Versjon : 2.0 Dato : 14. mars 2014 Forfattere: - Per Myrseth (DNV GL) - Erlend Øverby (Karde AS) - Terje Grimstad (Karde AS) - Thom- Kåre Granli,

Detaljer

Årsrapport 2010. Departementenes servicesenter

Årsrapport 2010. Departementenes servicesenter Årsrapport 2010 Departementenes servicesenter Forord av direktøren Vi i Departementenes servicesenter (DSS) har også i 2010 langt på vei nådd våre mål. Denne årsrapporten beskriver aktiviteten i året som

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer