Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Møteplan: Behandling av saker etter saklista. Ei sak vert ettersendt: Barnehagedekning oppretting av mellombels plassar. Orientering v\ Kristian Bringedal. Regional plan for museum Lunsj kl Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. side 1

2 SAKLISTE Saksnr PS 2011/13 PS 2011/14 Innhald Foreldrebetaling i barnehage - justering av satsar Barnehagedekning - status side 1

3 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/576-8 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2011/13 Komite for oppvekst, kultur, idrett Foreldrebetaling i barnehage - justering av satsar Innstilling frå rådmannen: Kommunestyret vedtek reviderte satsar for foreldrebetaling i kommunale barnehagar slik dei ligg føre, gjeldande frå nytt barnehageår 2011/2012. Saksutgreiing: Ved fastsetjing av satsar for foreldrebetaling i 2007 tok kommunen utgangspunkt i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage, med m.a. maksimalpris på kr pr.månad for heildagstilbod. Satsar har stått uendra sidan Kvar kommune kan justera satsane i høve til redusert tilbod, om det gjeld dagar eller timar. Kommunane har elles plikt til å ha ordningar for familiar med låg betalingsevne. Gjeldande satsar for foreldrebetaling i barnehage er delt opp: 1. Betaling for heildagstilbod: dagar 2. Betaling for halvdagstilbod / inntil 6 ¾ t: dagar 3. Betaling for korttid / inntil 4 ¼ t: 5-4 dagar 4. Betaling for familiar med låg betalingsevne. I fylgje merknader til Lov om barnehager 4: Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen ikke minst foreldrebetalingen. Saka vart sendt til foreldreråda i dei kommunale barnehagane Frist for å uttala seg i saka vart sett til Det er kome inn svar frå Uskedalen barnehage og Husnes barnehagesenter. Vidare saksutgreiing er delt: 1. Satsar for ordinært tilbod heildag halvdag korttid 2. Satsar for familiar med låg betalingsevne 3. Kjøp av ekstra tid i barnehagen side 1

4 1. Satsar for ordinært tilbod heildag halvdag korttid Foreldrebetaling for barnehagetilbod 5 dagar i veka er fastsett i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Satsar for redusert tilbod kan kommunane sjølve fastsetja. I Kvinnherad har desse stått uendra sidan 1.august Foreldrebetaling - samanlikning mellom kommunar: Kommune 5 dagar 4 dagar 3 dagar 2 dagar Kvinnherad Sveio Stord Etne Lindås Halvdags- og korttidstilbod er ikkje lenger vanleg, og ein har her ikkje grunnlag for å samanlikna seg med andre. Ved samanlikning med andre kommunar ser ein at Kvinnherad stort sett ligg under i betaling for tilbod dagar. Samanlikning mellom ikkje-kommunale barnehagar og kommunale barnehagar Eigar 5 dagar 4 dagar 3 dagar 2 dagar Kvinnherad Rosendal FUS Espira Halsnøy Kloster Handeland Som Dønhaug Som Når ein samanliknar betalinga, ser ein at den eine store ikkje-kommunale barnehagen har litt høgare foreldrebetaling enn, medan den andre har litt lågare. Alle dei ikkje-kommunale barnehagane tek i tillegg betaling for mat. Det vil koma eiga sak som gjeld mat i barnehagen. Uttale frå foreldreråda i Uskedalen barnehage og Husnes barnehagesenter: Ingen har merknader til justering av satsar for foreldrebetaling i barnehagar. Vurdering: vektlegg eit desentralisert og brukartilpassa barnehagetilbod. Dette er også kostnadskrevjande. Løns- og driftsutgifter har auka monaleg dei siste åra. Innføring av rammefinansiering har også ført til ein mindre føreseieleg økonomi for barnehagesektoren. I dag er det berre foreldrebetaling ein har som fast inntekt. side 2 Satsar for foreldrebetaling har stått uendra sidan august Ved justering er det er naturleg å leggja seg på om lag same nivå som kommunar ein kan samanlikna seg med. Det tilseier eit lite påslag i satsane, og det vil ikkje ha stor innverknad på familieøkonomien. For barnehagar med mange reduserte plassar vil det likevel gje positive utslag i barnehagane sine budsjett. Om ein legg på 4% på gjeldande satsar dagar, vil den samla inntekta for barnehagane utgjera om lag kr Det er då teke utgangspunkt i registrerte barn pr Satsar for korttid kan takast vekk då det er ingen barnehagar som lenger har denne ordninga. Foreldrearbeidsutval som har kome med tilbakemelding, har ikkje merknader til framlegget.

5 2. Satsar for familiar med låg betalingsevne Etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehage 3 skal kommunar ha ordningar som kan tilby barnefamiliar med låg betalingsevne ein reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. I Kvinnherad har samla nettoinntekt på under kr gitt grunnlag for redusert betaling. Vilkåret for reduksjon i foreldrebetalinga er at inntekta må dokumenterast. Ansvar for å leggja fram dokumentasjon ligg hjå betalar. Satsane, som ligg om lag 33% under dei ordinære satsane, har stått uendra sidan 1.august Uttale frå foreldreråda i nemnde barnehagar: ingen har merknader til justering av satsar. Vurdering: Frå styresmaktene har det vore ein del fokus på om kommunane oppfyller krav om eigne ordningar for familiar med låg betalingsevne. Kvinnherad har retta seg etter gjeldande retningslinjer, men grunnlag på kr er låg ut frå 2011-nivå. Det er derfor naturleg å justera både grunnlag og satsar. 3. Kjøp av ekstra tid i barnehagen Kommunale og ikkje-kommunale barnehagar har i mange år gitt tilbod om kjøp av ekstra timar eller dagar dersom det er ledig kapasitet. Def. ledig kapasitet: barn har fri eller det ikkje er fulle grupper. Dei fleste barnehagane har fulle grupper, så bruk av ordninga er lita. Føresette som ikkje ynskjer full barnehageplass, nyttar seg av tilbodet ved særlege høve, som legebesøk, gravferd o.a. Dersom foreldre ofte har behov for ekstra dagar, tilrår barnehagane at dei aukar opp til full barnehageplass. Dette er rimelegare, og foreldre har sjølvsagt høve til å ha barna heime frå barnehagen når dei ynskjer det. I krisetilfelle skal ingen oppleva å få nei til kjøp av ekstra timar/dagar, men elles vurderer barnehagane sjølve om dei har høve til å selja dagar. Ein del gonger løner det seg å seia nei til denne ekstra inntekta. Barnehagen får ikkje off. tilskot for slike dagar, og dei har også administrasjonsutgifter ved krav om foreldrebetaling. Det kan derfor vera at ein nyttar ein høvet til å avvikla ferie eller avspasering når det er færre barn. Vurdering: Ut frå røynsle med ordninga og tilbakemeldingar frå barnehagane, kan gjeldande ordning med kjøp av plass halda fram. side 3

6 Konklusjon og tilråding: 1. Justering av satsar for ordinært tilbod heildag halvdag korttid Ut frå samanlikning over og vurderingar som er gjort i høve store utgifter til å drifta eit desentralisert og brukartilpassa barnehagetilbod, meiner vi det er grunnlag for å auka satsane for foreldrebetaling dagar. Det er lagt på om lag 4%, runda opp til næraste heile 10 kr., på gjeldande satsar. Satsar for korttid er teke vekk då ingen barnehagar har denne ordninga. Nye satsar vert etter dette: Heildag Halvdag inntil 6 ¼ t. pr.dag Ny sats Gammal sats Ny sats Gammal sats 5 dagar Kr Kr.2330 Kr Kr dagar Kr Kr.1920 Kr Kr dagar Kr Kr.1460 Kr Kr dagar Kr Kr.1100 Kr Kr Justering av satsar for familiar med låg betalingsevne Ut frå vurderingar er det grunnlag for å endra grensa til kr i samla nettoinntekt for å få redusert betaling. Framlegg til satsar er lagt på same nivå som før i høve til ordinære satsar, om lag 33% reduksjon. Nye satsar vert etter dette: Heildag Halvdag inntil 6 ¼ t. pr.dag Ny sats Gammal sats Ny sats Gammal sats 5 dagar Kr Kr Kr Kr dagar Kr Kr Kr Kr dagar Kr Kr. 950 Kr. 840 Kr dagar Kr. 770 Kr. 750 Kr. 670 Kr Kjøp av ekstra tid Betalingssatsar er står uendra. Uttale frå Eldrerådet: Ingen Uttale frå Rådet for dei funksjonshemma: Ingen Økonomisk konsekvens: Auka inntekt på om lag kr Miljømessig konsekvens: Ingen side 4 Vedlegg: 1. Gjeldande satsar for foreldrebetaling i barnehage 2. Framlegg til justerte satsar for foreldrebetaling i barnehage frå

7 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2011/576-2 Dato: FORELDREBETALING KVINNHERAD KOMMUNE har faste betalingssatsar etter opphaldstid. Ved oppstart før 15.august betalar ein for heil månad. Ved oppstart etter 15.august betalar ein for halv månad. Barnehagar som har vedtektsfesta at dei følgjer skuleruta, har redusert betaling: - fråtrekk for 3 veker, fordelt på oktober, desember og mars - ½ månadsbetaling i august og juni. Omfang vert rekna ut etter % barnehageplass. Barnehagar som vert stengt grunna uventa hendingar eller streik: Det vert gjeve avkorting frå 1.dag, slik at ingen betalar for dagar då tilbodet er stengt. FORELDREBETALINGSSATSAR gjeldande frå Heildag Halvdag - inntil 6 ¼ t. pr.dag 5 dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr BETALINGSSATSAR FOR FAMILIAR MED SAMLA NETTOINNTEKT UNDER KR pr. år Etter forskrifta skal kommunen ha ordning med reduksjon i foreldrebetalinga for barnefamiliar med låg betalingsevne. Vilkåret for reduksjon i foreldrebetalinga er at inntekta må dokumenterast. Ansvaret for å leggja fram dokumentasjon ligg hjå betalar. Først når dokumentasjonen er lagt fram, vil ordninga om reduksjon tre i kraft. Likningsattest for siste likning må leverast til barnehagen. Satsar tilseier reduksjon på om lag 33%. Heildag Halvdag - inntil 6 ¼ t. pr.dag 5 dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr. 770 Kr. 670 MODERASJONSORDNINGAR Det vert gjeve 30 % søskenmoderasjon for 2.barn og 50 % moderasjon for 3. eller fleire barn. KJØP AV EKSTRA TID Dersom barnehagane har ledig kapasitet, kan foreldre kjøpa ekstra opphaldstid: dag eller timar. Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon ved denne ordninga. Betalingssatsar Kr 350,- for heil dag (7 timar og meir). Kr 60,- pr. time for mindre enn 7 timar (påbegynt time er lik kr. 60,-) -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

8 FORELDREBETALING - satsar frå har faste betalingssatsar etter opphaldstid. Ved oppstart før 15.august betalar ein for heil månad. Ved oppstart etter 15.august betalar ein for halv månad. Barnehagar som har vedtektsfesta at dei følgjer skuleruta, har redusert betaling: - fråtrekk for 3 veker, fordelt på oktober, desember og mars - ½ månadsbetaling i august og juni. Omfang vert rekna ut etter % barnehageplass. Barnehagar som vert stengt grunna uventa hendingar eller streik: Det vert gjeve avkorting frå 1.dag, slik at ingen betalar for dagar då tilbodet er stengt. FORELDREBETALINGSSATSAR gjeldande frå Heildag Halvdag - inntil 6 ¼ t. pr.dag Korttid - inntil 4 ¼ t. pr.dag 5 dagar Kr Kr Kr dagar Kr Kr Kr dagar Kr Kr dagar Kr Kr. 950 BETALINGSSATSAR FOR FAMILIAR med samla nettoinntekt under kr pr. år Etter forskrifta skal kommunen ha ordning med reduksjon i foreldrebetalinga for barnefamiliar med låg betalingsevne. Vilkåret for reduksjon i foreldrebetalinga er at inntekta må dokumenterast. Ansvaret for å leggja fram dokumentasjon ligg hjå betalar. Først når dokumentasjonen er lagt fram, vil ordninga om reduksjon tre i kraft. Likningsattest for siste likning må leverast til barnehagen Heildag Halvdag - inntil 6 ¼ t. pr.dag Korttid - inntil 4 ¼ t. pr.dag 5 dagar Kr Kr Kr dagar Kr Kr Kr dagar Kr. 950 Kr dagar Kr. 750 Kr. 700 MODERASJONSORDNINGAR Det vert gjeve 30 % søskenmoderasjon for 2.barn og 50 % moderasjon for 3. eller fleire barn. KJØP AV EKSTRA TID Dersom barnehagane har ledig kapasitet, kan foreldre kjøpa ekstra opphaldstid: dag eller timar. Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon ved denne ordninga. Betalingssatsar Kr 350,- for heil dag (7 timar og meir). Kr 60,- pr. time for mindre enn 7 timar (påbegynt time er lik kr. 60,-)

9 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2010/ Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2011/14 Komite for oppvekst, kultur, idrett Barnehagedekning - oppretting av mellombels plassar. Innstilling frå rådmannen: 1. Komité for oppvekst, kultur og idrett sluttar seg til at det for barnehageåret 2011/12 vert oppretta mellombels barnehageplassar i Husnes og Herøysundet, for å dekkja behovet for barnehageplassar i dette området. 2. Komiteen tilrår at auka netto kostnader for barnehageområdet, kr , vert dekka inn i budsjettrevisjonen juni Saksutgreiing: Bakgrunn Lov om barnehagar 12a Rett til plass i barnehage: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Etter opptak til barnehagane i kommunen våren 2011 er status pr følgjande: Barn med rett til plass: Fått tilbod i andre barnehagar enn 1.prioritet: 35 barn. Av desse har 7 barn takka nei til plass. Ikkje fått tilbod /på venteliste: 14 barn. Alle desse har søkt Husnes barnehagesenter. Barn utan rett til plass / står på venteliste: Ønskjer plass frå august 2011: 17 barn. Dei fleste i ytre delar av kommunen. Ønskjer plass i 2012 (januar august): 18 barn Ut frå dette har Kvinnherad utfordringar når det gjeld å oppfylla den lovmessige plikta til å tilby barnehageplass for dei som har rett på det, og vil i tillegg ha venteliste til plass for barn utan slik rett. Det vert difor i saka tilrådd å oppretta mellombels barnehageplassar i kommunal regi, i første omgang for barnehageåret 2011/2012. side 1

10 Utgreiing. Barnehagedekning har totalt nok barnehageplassar til å dekkja kravet om å kunna tilby barnehageplassar etter Lov om barnehagar 12a. Alle som har slik rett til barnehageplass, vil få tilbod om plass i ein barnehage i kommunen. Utfordringa er at det førebels ikkje er samsvar mellom tilbod og etterspurnad i ulike delar av kommunen. Dette fører til at foreldre får tilbod om plass langt unna der dei bur. har hatt som utgangspunkt at det skal vera nok plassar i det som kan reknast som eit naturleg inntaksområde for barnehageplass. Såleis vert Husnes ungdomsskulekrins rekna som eit slikt område, med barnehagar i Herøysundet, Husnes, Sunde og Valen, som barn i dette området naturleg kan nytta. Halsnøy vert rekna for eit anna slikt barnehageområde. Likeeins området Uskedalen Løfallstrand, og området Ølve Hatlestrand. Barnehagane i Åkra, Mauranger, Varaldsøy og Fjelberg dekkjer si bygd/sitt område, og avstandar gjer det vanskeleg/umogleg for andre å nytta desse plassane. Barnehagar sin kapasitet til å ta imot søkjarar. Det er i dag god kapasitet i barnehagane på Halsnøy, men høge bompengar gjer det i stor grad uaktuelt å nytta for barn frå fastlandssida. Det er god dekning i indre delen av kommunen, tilfredsstillande dekning i området Ølve Hatlestrand og ledige plassar i barnehagane i Åkra, Fjelberg, Varaldsøy, Mauranger. Presset på barnehageplassar er størst på strekninga Bringedalsbygda Utåker, og det er ventelister til barnehageplassar i dette området. Husnes barnehagesenter har i dag lengst venteliste, men også Bringedalsbygda har stor søknad i høve til det tilbodet som barnehagen kan gje. Etter planen skulle ny barnehage på Valen, med auka tal plassar, stå ferdig dette året, og dekka opp for mangelen på plassar i dette området. Av ulike grunnar er denne utbygginga seinka, og ny barnehage på Valen vil tidlegast stå ferdig våren/sumaren Søkjarar frå Valen til Bringedalsbygda har fått tilbod om barnehageplass på strekninga Uskedalen- - Rosendal. har med dette tilbodet oppfylt kravet om å skaffa plass til barn med rettar etter Barnehagelova 12a, men for mange foreldre vert dette eit urealistisk tilbod, og mange takkar difor nei. Har ein t.d. Husnes som arbeidsstad, er det belastande å kjøra strekninga Husnes Rosendal Husnes for levering og henting i barnehage. Det er lite tilfredsstillande å oppfylla retten til barnehageplass ved å tilby søkjarar frå t.d. Valen plass i Rosendal. Om ein ikkje arbeider i Rosendal, er det i praksis uråd å nytta dette tilbodet. Mykje kjøring og tidsbruk vil vera for stor belastning for ein småbarnsfamilie. Dette gjeld bruk av tid, pengar og kjenslemessig påkjenning. På bakgrunn av dette har kommunen sett etter og vurdert ordningar som kan gje fleire barnehageplassar. side 2

11 Mellombels barnehageplassar. ser at det er trong for fleire barnehageplassar i ytre del av kommunen. Medan ein ventar på bygging av ny barnehage på Valen, har ein vurdert å oppretta mellombels barnehageplassar som kan imøtekoma behovet for fleire barnehageplassar, og gje eit realistisk tilbod til brukarane. Husnes - området: Presset på barnehagar er størst på Husnes. I området Valen Sunde Husnes er det i dag 18 barn med rett til plass som har fått tilbod om barnehageplassar i andre barnehagar enn førstevalet. I tillegg er det 14 barn med rett som vil få tilbod om plass i indre del av kommunen. Husnes barnehage, som vert driven av Husnes Indremisjon, vurderer å leggja ned den opne barnehagen i Husnes bedehuset i juni. Det har vore samtalar med om å nytta dette lokalet til ordinære barnehageplassar for ein periode. Under føresetnad av politisk godkjenning av tiltaket, er partane er samde om ein intensjonsavtale, der leiger arealet i inntil 2 år for å oppretta barnehagetilbod for 14 barn i alderen 0 3 år. Endeleg avtale er ikkje inngått, men tiltaket kan gjennomførast med mindre tilretteleggingar av lokala. Administrativt vil dette tilbodet verta knytt til Husnes barnehagesenter. Herøysundet: FAU ved Bringedalsbygda oppvekstsenter har vendt seg til kommunen for å få oppretta ei utegruppe i tilknyting til barnehagen. Herøysund Idrettslag har sagt seg viljug til å leiga ut klubbhuset som base for ei slik gruppe. Det er 10 barn med rett til plass som har Bringedalsbygda barnehage som førsteprioritet, og som har fått barnehageplass i andre bygder. I tillegg er det 6 barn på ventelista som ikkje har rett til plass. Det er i august 4 barn som sluttar i barnehagen for å byrja på skulen. Det eldste kullet vil vera 12 barn, og det er tenkt at desse skal gå i utegruppa. Ved å oppretta utegruppe for minimum eitt år, slik det er omsøkt, vil behov for barnehageplassar vera stetta i Herøysundet, og det vil vera nok plassar i området. Økonomi. Kostnader med å oppretta mellombels barnehageplassar i Bringedalsbygda og Husnes hausten 2011 vil vera om lag 1 mill. kr. Dei auka kostnadene kan dekkast inn ved innsparing i kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar, tilskot til oppretting av mellombels barnehageplassar frå staten, og ein auke i budsjettramma 2011 for barnehageområdet med kr Denne løyvinga må då gjerast i samband med budsjettrevisjonen juni For våren 2012 vert auken i netto kostnader om lag kr , som må takst med i budsjettet for Vurdering kan med dagens barnehagetilbod oppfylla retten til barnehageplass etter Lov om barnehagar 12a, men med kommunen sin geografi og avstandar, er dette tilbodet i røynda illusorisk for mange. Småbarnsfamiliar vert utsett for ei stor belastning om det vert forventa at skal dei kjøra mange mil dagleg for å nytta seg av retten til barnehageplass, og for mange er dette i praksis umogleg. Det må vera ei målsetjing å tilby barnehageplassar i eit naturleg nærområdet, slik det i ulike samanhengar er uttrykt i plandokument. side 3

12 Når nye barnehage på Valen er ferdig, vil denne stetta behov for barnehageplassar på strekkja Utåker Bringedalsbygda. I påvente av ny barnehage på Valen, og for å sikra reelle tilbod om barnehageplassar for barn med rett til plass, og samstundes gje fleire utan rett eit tilbod, vil rådmannen tilrå at det vert oppretta mellombels barnehageplassar i Husnes og Herøysundet. Rådmannen vil tilrå at ramma for barnehageområdet vert auka med kr , og vil fremja dette i budsjettrevisjonen juni Uttale frå Eldrerådet: Ikkje aktuelt Uttale frå Rådet for dei funksjonshemma: Ikkje aktuelt Økonomisk konsekvens: Tiltaket føreset ein auke i budsjettramma for barnehageområdet 2011 med kr Miljømessig konsekvens: Vedlegg: side 4

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato:

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato: Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/2563-2 Dato: 08.09.2015 Til: Frå: høyringsinstansar Astri Måkestad Høyring - Vedtekter kommunale barnehagar. Vedtekter for kommunale barnehagar skal reviderast.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/781-1 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Kommunestyret Retningslinjer for måltid i kommunale barnehagar Innstilling

Detaljer

Orienteringar: Solbakkenprosjektet Arbeidet så langt m.o.t. PLO prosjektet Samhandlingsreforma og kva som ligg så langt i den økonomiske pakken

Orienteringar: Solbakkenprosjektet Arbeidet så langt m.o.t. PLO prosjektet Samhandlingsreforma og kva som ligg så langt i den økonomiske pakken Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 31.05.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - MØTEPLAN: Orienteringar: Solbakkenprosjektet Arbeidet så

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Valstyret Møtedato 09.02.2017 Møtestad Kulturskulesenteret Møtetid Etter formannskapsmøte Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/197-3 Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/7 Komite for oppvekst, kultur, idrett 25.03.2014 Formannskapet Innstilling frå rådmannen: 1. Komite for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Kommunale barnehagar Private barnehagar Skular med skulefritidsordning Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2018/2101 17552/2018 221

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343. Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343. Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 18/1343 Betalingssatsar og tilbod i 2019 for barnehage og SFO Vedlegg: Bakgrunn: Felles rammeverk for barnehage og skule frå barnehage

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Valstyret Møtedato 07.03.2013 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid Etter formannskapsmøte Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER GRANVIN HERAD

VEDTEKTER GRANVIN HERAD VEDTEKTER GRANVIN HERAD Sist endra 11.06.2018 1 Vedtekter Tueteigen barnehage Eigartilhøve / administrasjon Granvin herad er eigar og står for drifta av Tueteigen barnehage. Styrar er einingsleiar for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2016/258-3 Anne Fosse Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2017/33 Levekårskomiteen 06.11.2017 2017/77 Kommunestyret 21.12.2017 2018/3 Levekårskomiteen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 08.03.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval

Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval Stryn kommune Arkiv: FA - A22 JournalpostID: 18/923 Saksbehandlar: Edvard Nordang Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 003/18 Skule- og kulturutval 30.01.2018 Vedtekter for SFO i Stryn kommune 2018 Bakgrunn

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR. Underlagt lov : Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Underlagt lov 17.06.2005: Lov om barnehage, og til ei kvar tid gjeldane forskrifter og rammeplan for barnehage 1. EIGARFORHOLD Jølster kommune er eigar av: Langhaugane

Detaljer

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år.

3. Arealutnytting Netto leike- og opphaldsareal pr. barn i barnehagen er 5,3 m² for born under 3 år og 4 m² for born over 3 år. VEDTEKTER FOR DRIFTA AV NAUSTVÅGEN BARNEHAGE 15.02.2018. 1. Vedtekter Vedtekter for Naustvågen barnehage blir fastsett av eigar innanfor ramma av gjeldande lover og reglar. Endringar eller tillegg til

Detaljer

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga

Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedtekter for SFO - Skolefritidsordninga Vedteke i kommunestyret 20.06.19 sak 19/56 Gjeldande frå 1. august 2019 INNHALD: 1 Eigarforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndigheit... 3 4 Søknad, opptakskriterium

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 015/13 Oppvekstutvalet 24.05.2013 072/13 Formannskapet 11.06.2013 038/13 Kommunestyret 19.06.2013 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post A22

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Innhald: Kvinnherad kommune - Rådmannen Vår ref: 2013/856-1 Dato: Barnehagane i Kvinnherad Status og utfordringar.

Innhald: Kvinnherad kommune - Rådmannen Vår ref: 2013/856-1 Dato: Barnehagane i Kvinnherad Status og utfordringar. Kvinnherad kommune - Rådmannen Vår ref: 2013/856-1 Dato: 02.04.2013 1 Barnehagane i Kvinnherad 2013. Status og utfordringar. Innhald: I. Fakta om barnehagetilbodet i Kvinnherad. 1. Barnehagetilbodet omfang.

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tfn eller møtesekretær tfn snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tfn eller møtesekretær tfn snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 19.05.2011 Merk!!!!!!!!!!!!! Tidspunkt: 17:00 Merk!!!!!!!!!!!!!! Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE Alle barnehagar skal i medhald av barnehagelova ha vedtekter. Det er barnehageeigar som fastset vedtektene, og desse skal ha opplysningar som er relevante

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2018 BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset Møtedato : 05.02.2013 Tid : 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/13 12/478 SØKNAD OM TILSKOT FRÅ LLH BERGEN

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Styret for næringsfondet Møtedato 12.04.2018 Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid Etter formannskapsmøte Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til eit ekstra formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøte.

Det vert med dette kalla inn til eit ekstra formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøte. Nissedal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapskontoret, Kommunehuset Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 17:00 Det vert med dette kalla inn til eit ekstra formannskapsmøte i forkant

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 09.09.2010 Møtestad Eide Marine Services, Halsnøy Møtetid 10:00 Møtestart 10:00-11.30 Informasjon om Eide Marine Services As v\ Georg Eide

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter kommunale barnehagar Sentralbord: 51 42 98 00 / epost (/) Framside (/) / Skule og barnehage / Barnehage (/skole og barnehage1/barnehage1/) Vedtekter kommunale barnehagar Oppdatert 1.1.2012 1 Retningslinjer Klepp kommune eig

Detaljer

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre»

Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018. «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» Jelsa oppvekstsenter SFO 2017/2018 «Me lærer, me trivst og me tek vare på kvarandre» SULDALSSTANDARD SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO) KVA ER SFO? SFO er eit friviljug opphalds- og aktivitetstilbod på skulen

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Internt brev - Særutskrift - Vurdering av å tilsetje eller leige inn hjelp til å utarbeide Strategisk næringsplan

Internt brev - Særutskrift - Vurdering av å tilsetje eller leige inn hjelp til å utarbeide Strategisk næringsplan Politisk og administrativt sekretariat Kjartan Thoresen Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Kjartan Thoresen 2018/2058-5 25.02.2019 Internt brev - Særutskrift - Vurdering av å tilsetje

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg, jf. f.sak 89/13 frå møtet

MØTEINNKALLING. NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg, jf. f.sak 89/13 frå møtet MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 15:15 NB! Det vil bli lagt opp til ei vidare drøfting av formannskapet sitt buddsjettframlegg,

Detaljer

Vedlagt ligg saksdokument frå Flora kommune, vedr. høyring av forslag til endring av barnehagelova 12a.

Vedlagt ligg saksdokument frå Flora kommune, vedr. høyring av forslag til endring av barnehagelova 12a. Fra: Nybakk Runa [mailto:runa.nybakk@flora.kommune.no] Sendt: 9. desember 2013 15:28 Til: Postmottak KD Emne: Høyring - forslag til endring av 12.a i barnehagelova Vedlagt ligg saksdokument frå Flora kommune,

Detaljer

Kvinnherad kommune - Rutinar

Kvinnherad kommune - Rutinar Godkjenning av barnehagar Kvinnherad kommune - Rutinar Innhald LOVGRUNNLAG... 3 1. Kvinnherad kommune sitt ansvar, jf. barnehagelova 8... 4 2. Plikt til å søkja godkjenning, jf. barnehagelova 6... 4 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO)

STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) STRANDA KOMMUNE SØKNAD OM PLASS I SKULEFRITIDSORDNING (SFO) 2016/2017 Det må søkjast ny plass for kvart skuleår. Søknadsfrist 1.mars NB! Søknaden skal sendast til den aktuelle skulen. Opptaksnemnda ved

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO

SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO SKULEFRITIDSORDNINGA I SVEIO Vedtekter for kommunale SFO-tilbod Sveio,juni-08 1 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE FRTIDSORDNINGANE I SVEIO 1. LOVGRUNNLAGET 13-7 i opplæringslova: Skolefritidsordninga Kommunen

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Levekårskomiteen Møtedato 24.04.2017 Møtestad Møterom kantine, Husnestunet Møtetid 17:00 - Orienteringar: Anne Tangen Rørdal vil orientere om Husnestunet og drifta

Detaljer

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke

2 of 12 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /1175 Faste saker 009/ /1152 Statistikk over sjuke SAMNANGER KOMMUNE 1 of 12 MØTEINNKALLING Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato 17.09.2018 Møtetid: Kl. 14.00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet må

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDT - TELEMARK KOMMUNE (Vedtekter for dei private barnehagane ligg på heimesida til den enkelte barnehage) 1. Eigar og driftsforhold. Midt - Telemark kommune

Detaljer

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningslinje for samordna opptak i i Stord kommune INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Sak 2013/514. Kvinnherad kommune. Tilsyn med barnehagar

Sak 2013/514. Kvinnherad kommune. Tilsyn med barnehagar Tilsyn med barnehagar 2013-2016 Sak 2013/514 Kvinnherad kommune Tilsyn med barnehagar 2013-2016 LOV OM BARNEHAGAR Innhald Innleiing: Side 2 Kvinnherad kommune sitt ansvar som barnehagemynde Stortingsmelding

Detaljer