Velkommen til Storfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Storfjord"

Transkript

1 Velkommen til Storfjord - et engasjert mangfold Mangfold styrker

2 Fakta om Storfjord Stabilt folketall og godt klima Storfjord kommune er kjent for å ha et av distrikts-norges mest stabile folketall siden 50-tallet og fram til i dag. Det stabile og tørre klimaet er også velkjent fra meteorologenes statistikk, og årsaken til at mange velger kommunen som bo og rekreasjonsområde. Nøkkeltall Kilde: SSB Innbyggere (per 1. januar 2010) Kjønnsfordeling: 903 kvinner 985 menn Areal: 1.542,7 km² Geografi Kommunesenter: Oteren Hatteng Største tettsted: Skibotn Høyeste fjell: Vassdalsfjellet (1566 moh) Klima Kilde: yr.no (målestasjon Skibotn 2009) Høyeste temperatur: +28,1 C Laveste temperatur: -25,8 C Nedbørssnitt (juni, juli, august): 29,9 mm/mnd Sysselsetting Største arbeidsgiver: Kommunen Antall ansatte: 265 Antall årsverk: 215,09 Kort historikk Egen kommune fra 1. juli Tilhørte før dette Lyngen kommune, som bestod av kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Kommunesenter i 1930 var Kvesmenes. Kart over Storfjord. En sjelden blomst 2 Blomsten som er motivet for Storfjord sitt kommunevåpen er en av de sjeldne Læstadiusvalmuen (Papaver radicatum ssp. Læstadianum). Den finnes kun høyt til fjells på 6 7 lokaliteter i Norge og Sverige, deriblant i Storfjord sine grenseområder. Planten er en såkalt rødlisteart, noe som betyr at den må tas godt vare på for ikke å forsvinne ut av naturen.

3 Velkommen til Storfjord! skal øke. Derfor er det viktig at du blir godt mottatt og vil trives sammen med oss som allerede bor her. Ordfører Hanne Braathen Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til Storfjord kommune! Alle som flytter til kommunen har positiv betydning for oss. Uansett om du har bodd i kommunen tidligere og flytter tilbake eller om det er første gang du flytter til kommunen, synes jeg som ordfører at det er kjempeflott at nettopp DU blir innbygger i Storfjord. Alle som bor her både store og små, er med å utvikle og forme kommunen. Storfjord kommune har et stabilt folketall og slik ønsker vi at det skal fortsette. Men aller helst vil vi at folketallet Kommunens motto er Mangfold styrker. Det håper jeg at du kan være med og realisere. Det har gjennom århundrer vært mye innvandring fra Tornedalen og Nordkalotten, samt døler fra dalene sørpå til dette området. Det har satt sitt preg på kulturen og språket og folket. Vi har tre likeverdige kulturer og språk i kommunen. Denne folderen vil være en introduksjon til Storfjord kommune og de tjenestetilbud vi kan gi. Hvert halvår vil vi invitere alle nytilflytta innbyggere til et informasjonsmøte. Jeg håper å kunne møte deg da. Med vennlig hilsen Hanne Braathen Ordfører Oppvekst og kultur s. 4 Omsorg s. 5 Drift s. 6 Plan og næring s. 7 Helse s. 8 Administrasjon s. 9 Storfjordsamfunn et s. 10 3

4 Vi bryr oss! Trygge og trivelige oppvekstvilkår Oppvekst og kultursjef May-Tove Lilleng Tlf el E-post: Barnehager Furuslottet barnehage, Skibotn Tlf E-post: Oteren barnehage avd. Oteren Tlf E-post: Oteren barnehage avd. Elvevoll Tlf E-post: Storfjord naturbarnehage (privat) Barnehagene i Storfjord på felles tur. De fleste tjenestene som omfatter barn og unge er organisert under Oppvekst og kulturetaten. Barnehager, skoler, kulturskolen, kulturkontoret, språksenteret og folkebibliotek har alle samme visjon: Vi bryr oss! Vår etat ønsker å fremme trivsel i Storfjord og vil gjøre det ved å gi et godt og mangfoldig tilbud til alle deler av kommunens befolkning. Møteplasser må skapes og støttes ved planlagt og konkret samarbeid på tvers av tilhørighet og ståsted i livet. En av landets største kulturmønstringer Skoler Hatteng skole Tlf E-post: Skibotn skole Tlf E-post: Storfjord kulturskole Tlf el E-post: Storfjord folkebibliotek Tlf E-post: Kulturkontoret Tlf el E-post: Storfjord språksenter Tlf E-post: Les mer om alle våre tjenester på 4 På tross av et relativt lavt folketall har Storfjord år etter år arrangert ei av landets største Ungdommens kulturmønstring. Over 100 barn og unge i Storfjord deltar hvert år i UKM lokalmønstring, og der får de en unik arena til å vise fram sine talenter enten, det er innen musikk, dans, teater, film, billedkunst eller andre kunstformer.

5 Borte bra hjemme best Fokus på omsorg i hjemmet Tjenester som omfatter omsorg for mennesket er i hovedsak organisert i Omsorgsetaten: hjemmetjeneste, omsorgsenter, PU-tjeneste, tilpassa arbeids-, fritids og avlastningstilbud, psykisk helsevern, rusomsorg, barnevern og miljøtjeneste. Storfjord kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesket skal kunne bo hjemme lengst mulig, og vi jobber etter visjonen Borte bra hjemme best. For å oppnå dette jobber vi kontinuerlig med å snu våre omsorgstjenester fra å ha hovedvekt på institusjonsomsorg til å styrke våre hjemmebaserte tjenester. Dette gjør vi ved et sterkt fokus på tverrfaglig arbeid innad i etaten og i samarbeid med andre etater og eksterne samarbeidspartnere. Skibotn omsorgssenter Tlf E-post: Åsen omsorgssenter Tlf E-post: Andre tjenester Brukertjenesten Tlf E-post: PU-tjenesten Tlf E-post: Valmuen verksted Tlf E-post: Fritid og avlastning Tlf E-post: Les mer om alle våre tjenester på Omsorgssjef Anne Dalheim Tlf el E-post: Hjemme og senteromsorg Hjemmetjenesten Tlf Du skal kunne bo hjemme lengst mulig. Rom for minner Minner er viktig. Vi tilstreber å innrede bomiljøene på våre omsorgsentre med gjenstander og enkelte møbler som er gjenkjennelige for beboerne. Det skal være lett å forbinde omgivelsene med et hjem fra deres generasjon. Gamle saker fra beboernes tidligere liv skal hjelpe oss med å erindre tilbake i tid og få til gode samtaler i hverdagen. 5

6 Driftig avdeling Bygger Storfjord Driftssjef Leiv Johansen Tlf E-post: Avdelingsingeniør Tlf E-post: Driftsavdelingen Tlf el E-post: Storfjord brann & redning Tlf el E-post: Vi bistår når du skal bygge bolig. Driftsetaten i Storfjord kommune hjelper deg i byggesaker, eiendomssaker, oppmålingssaker og andre saker som berører deg som for eksempel vil etablere bolig i vår kommune. Avfallsservice as Tlf E-post: Nettside: Les mer om alle våre tjenester på Vi har i tillegg ansvar for drift av kommunal eiendom: undervisningsbygg, administrasjonsbygg, veier, vannverk og andre tekniske bygg. Frivillig redningsinnsats 6 16 frivillige kvinner og menn utgjør sammen med to fast ansatte overbefal Storfjord Brann & Redning. Alle går med en bærbar varsler på seg som piper når det oppstår en situasjon som krever deres innsats: brann, bilulykker eller andre ulykker som krever redningspersonell. Om vinteren er de også viktige støttespillere for bønder som blir uten vann.

7 Dynamikk og samarbeid Tilrettelegging gjennom plan og næringssatsing Storfjord kommune ønsker å legge til rette for at næringsetablering skal kunne skje i alle deler av kommunen. Dette forutsetter blant annet at det er etablert nødvendig infrastruktur i form av bolig- og næringsareal i alle deler av kommunen. Plan og næringsavdelinga har ansvaret for jordbruk, skog og utmarksforvaltning og øvrige næringer. Gjennom prosjektarbeid har vi også ansvaret for kommuneplanarbeidet, felles kystsoneplan for Lyngenfjorden og utredning av interkommunalt og nasjonalt helsesamarbeid. Prosjektet Det gode liv på Vestersia og Nordkalottsenteret er også organisert hos oss. Skog og utmarksforvalter Kjetil Letto Tlf E-post: Prosjekter Prosjektleder Det gode liv på Vestersia Erling Mikalsen Prosjektkoordinator helsesamarbeid Inga-Pirita Viik Prosjektmedarbeider Nordkalottsenteret Riitta Leinonen Prosjektleder Kystsoneplan Steinar Dalheim Eriksen Arealplanlegger Ståle Sørensen Les mer om alle våre tjenester på Plan og næringssjef John-Egil Ottosen Tlf el E-post: Jordbrukssjef Birger Storaas Tlf E-post: Vi bistår bedriftsetablerere. På skinner inn i framtida Ishavsbanen kan sende Storfjord på skinner inn i framtida. Ideen om denne jernbanestrekninga har eksistert i mange år, men kan nå være ett steg nærmere gjennom et mulighetsstudium som har sett på muligheten for etablering av jernbane mellom Kolari i Finland og Skibotn i Norge. Jernbanen skal frakte malm fra nye malmfelter i Kolari og Pajala til isfri havn i Norge. Skibotn-alternativet peker seg ut som kanskje den mest egnede og kostnadseffektive. 7

8 Et hus for helse Helse til alle Helseleder Odin Sørensen Tlf E-post: Helsetjenester for innbyggere i alle aldre. Vår helseavdeling er samlet i Helsehuset på Oteren. Her holder helsesøster, jordmor, fysioterapitjenesten og FYSAK og folkehelsekoordinator til. Også Storfjord legesenter er lokalisert i Helsehuset, med helsesekretærer, leger og turnuslege. Storfjord legesenter Tlf Akutt-tlf Nødnummer 113 Timebestilling på nett: Helsesøstertjenesten Ledende helsesøster Verna Rothenpieler (hver dag) Tlf el E-post: Helsesøster Birgit Iversen (tirs, tors, mand i odde uker) Tlf el E-post: Jordmor (tirsdag og torsdag) Tlf el E-post: Fysioterapitjenesten Kommunefysioterapeut Tlf el E-post: Storfjord fysikalske institutt Tlf (Anja Mellum) Tlf el (Ståle Næss Risto) Nettside: FYSAK og folkehelsekoordinator Tlf el E-post: Les mer om alle våre tjenester på Et friskt og aktivt Storfjord! 8 Vi ønsker et friskt og aktivt Storfjord. Derfor er Storfjord kommune både en FYSAK-kommune og en folkehelsekommune. Våre mål er nedfelt i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse, og tilrettelegging for fysisk aktivitet og sikring av allmennhetens tilgang til friluftsomårder er en viktig del av det arbeiet som gjøres. Visste du for eksempel at det hver sommer i perioden 1. juni til 31. oktober er mulig å delta i turkonkurransen Postkassettrimmen eller toppturkonkurransen 5 på topp?

9 Smører maskineriet Service til publikum og administrasjon Administrasjonen i Storfjord kommune består av to avdelinger: Fellestjenesten og Økonomi og ITavdelinga. Det er oss i fellestjenesten du møter når du ringer til sentralbordet eller møter opp i resepsjonen på rådhuset. Foruten å ta imot slike henvendelser har vi ansvaret for andre merkantile interntjenester i kommunen. Kommunens personalavdeling er også en del av fellestjenesten. Også økonomi og IT-avdelinga er ei intern serviceavdeling for de kommunale etatene og avdelingene, med ansvar for regnskapsføring, lønn og IT. Fellestjenesten Tlf E-post: Personalavdelinga Tlf el E-post: Økonomitjenester Lønnsavdelinga Tlf el E-post: Gjeldsrådgiver Tlf E-post: Skatteoppkrever Tlf E-post: Økonomiavdelinga Tlf el E-post: Les mer om alle våre tjenester på Rådmann Maar Stangeland Tlf el E-post: Kontorsjef Trond-Roger Larsen Tlf el E-post: Økonomi og IT-sjef Gunnar Folden Grundetjern Tlf el E-post: Storfjord rådhus er åpent for alle. NAV Storfjord ei dør inn Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider finner du mye informasjon og mulighet til å registrere deg som arbeidssøker, lete etter ledige jobber, logge deg på Din side, bytte fastlege, utføre pensjonsberegning med mer. Vi holder til i Storfjord rådhus, med egen inngang. 9

10 Storfjordsamfunnet Aktiv fritid for alle aldersgrupper Barn og unge Ungdomsklubbene Oteren framlag Fysisk aktivitet FYSAK Vestersia lysløypelag Oteren lysløypelag Signaldal IL Storeng og Steindal trim Storfjord har noe for enhver smak. Husflid Hatteng husflidslag Ima husflidslag Skibotn husflidslag Storfjordsamfunnet har et svært variert fritidstilbud for deg som innbygger, uavhengig av alder, interesser eller fysiske forutsetninger. Enten du ønsker å være fysisk aktiv, lokalpolitisk aktiv eller kreativ vil du trolig finne et tilbud som passer for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med en av de mange aktive lag og foreninger i kommunen. Du finner en fullstendig oversikt på Idrett Motorsport Lyngenfjord klatreklubb Skibotn idrettslag Storfjord idrettslag Skibotn motorsportklubb Storfjord MC-klubb Storfjord snøscooterforening Til utlandet på snøscooter 10 Storfjord kommune er en av landets få kommuner med internasjonal snøscooterløype. Løypene går i både lett og vanskelig terreng, men uansett hvilken av de fire hovedløypene du velger som utgangspunkt (Mortendalsløypa, Parasløypa, Kitdalsløypa eller Skibotnløypa) så kan du kjøre over riksgrensa til Finland. Etter en tur innom tollstasjonen på Kilpis er du klar for utlandet!

11 Mangfold styrker! Musikk og dans Natur og friluftsliv Samfunn Kulturskolen Storfjordkoret Storfjord seniordans Kitdal jeger og sportsfiskef. Kvesmenes båtforening Skibotn båtforening Skibotn jeger og sportsfiskef. Storfjord hagelag Bygdelag Bygdeutvalg Interesseorganisasjoner Politiske partier Velforeninger Dersom du ikke er interessert i organiserte aktiviteter, men er glad i å være aktiv ute i naturen byr Storfjord på en rekke muligheter: Postkassetrim Over 20 ulike løyper i hele Storfjord kommune av ulik vanskelighetsgrad. 5 på topp Fem fjelltopper som er tilgjengelig for de fleste. Scooterløyper Fem ulike scootertraseer i hele kommunen. Turlagsløyper Merka turløypenett fra Signaldalen og Skibotndalen. Les mer om disse og flere muligheter på Senior Møteplassen Skibotn pensjonistforening Storfjord pensjonistforening Skyting Skibotn skytterlag Storfjord skytterlag Gode naturopplevelser hele året. Vernet for din del Lyngsalpan landskapsvernområde strekker seg inn i Storfjord. Formålet med verneområdet er å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder, som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster, med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkninga som preger landskapet. Besøk gjerne Steindalsbreen på Vestersia. Den er en av områdets lettest tilgjengelige breer og turen vil gi deg både naturopplevelser og innsikt. 11

12 Storfjord kommune Rådhuset 9046 Oteren Tlf fax E-post: Nett: Utformet av Omdømmeprosjektet (MF) 2010 Fotografer: Elisabeth Skare, Hermund Marthinsen, Kjetil Letto, Kristin Hauge, Maria Figenschau, Per-Steinar Sommervold, Rolf Øistein Barman-Jenssen, Toril Osvaldsen.

Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms

Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms Foto: Helge Guttormsen Foto: Bjørn Tore Forberg Sjømathovedstaden i nord Sist oppdatert: 10. august 2015 Fakta om Skjervøy Øyriket midt i skipsleia Skjervøy

Detaljer

Velkommen til Nordreisa

Velkommen til Nordreisa Velkommen til Nordreisa - med plass til alle Regionsenteret i Nord-Troms Mangfold styrker Fakta om Nordreisa Friluftskommunen Nordreisa kommune er mest kjent for alle de vakre naturområdene, og som en

Detaljer

Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune

Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune Velkommen til Kåfjord -en kreativ kommune.med kultur i veven Mangfold styrker Velkommen til Kåfjord! andre aktiviteter som er i regi av våre lag og foreninger. Kåfjord kommune er en god kommune å vokse

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

9-2007 PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! i fra Storfjord kommune

9-2007 PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 9-2007 i fra Storfjord kommune PRESSE-MELDING TUSEN TAKK! Storfjord kommune vil arbeide for å bedre sin plassering på Forbrukerrådets servicetopp Den plasseringen som Storfjord kommune

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

FLADEBYÅSEN BOLIGFELT

FLADEBYÅSEN BOLIGFELT BO TRYGT OG GODT I AREMARK FLADEBYÅSEN BOLIGFELT Les om: Aremark Trygg oppvekst Godt ungdomsmiljø Skolen der alle trives Bygg og bo i Aremark Flott natur for friluftsliv Vakrere boligfelt finnes knapt

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Den romslige kommunen

Aurskog-Høland kommune. Den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune Den romslige kommunen 1 Innholdsfortegnelse Velkommen Barn og unge Helse Helsehus for hele befolkningen Kultur og fritid Bygg og bo Skogbruk og jordbruk Miljø Vei, vann og avløp

Detaljer

ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE VELKOMMEN TIL NORD-TROMS

ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE VELKOMMEN TIL NORD-TROMS ATTRAKTIV OG NYSKAPENDE VELKOMMEN TIL NORD-TROMS INNHOLD Nord-Troms 2 Velkomstapparatet 4 Økonomiske fortrinn 5 Arbeidsmarkedet 6 Spennende fritid 8 Barn og unge 9 Bolig 10 Kompetanse 11 Kontaktopplysninger

Detaljer

5-2011. i fra Hjemmetjenesten. Møteplass for kreftpasienter og pårørende. Tilbud om kreftsykepleie i Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON

5-2011. i fra Hjemmetjenesten. Møteplass for kreftpasienter og pårørende. Tilbud om kreftsykepleie i Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 5-2011 i fra Hjemmetjenesten Tilbud om kreftsykepleie i Storfjord kommune Storfjord kommune har ansatt en kreftsykepleier i 50% stilling i hjemmetjenesten. Kreftsykepleier har spesialkunnskap

Detaljer

Strategisk plan. Bydel Sagene

Strategisk plan. Bydel Sagene Strategisk plan for Bydel Sagene -en bydel i endring 2014-2016 Vedtatt 5.6.2014 1 Strategisk plan Strategisk plan er et overordnet styringsverktøy for bydelens politikere og administrasjon, som gir føringer

Detaljer

Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12

Hjemmeboende... 10. Kulturmidler. 11. Oversikt over aktivitetstilbud 11-12 INNHOLD Side Innledning 3-5 1. Litt om bakgrunnen. 2. Mål. 3. Hva er kulturarbeid? 4. Kultur på institusjonene. 5. Forankring, motivasjon og opplæring. 6. Institusjoner bofellesskap for eldre i Røyken

Detaljer

Grong kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 19.juni 2014, sak 42/14

Grong kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2020. Vedtatt i kommunestyret 19.juni 2014, sak 42/14 Grong kommune Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2020 Vedtatt i kommunestyret 19.juni 2014, sak 42/14 2 Innhold Planens oppbygging... 3 Del 1: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Medvirkning.... 3 Organisering

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13

Meløy kommuneplan 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13 Meløy kommuneplan 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret 19. desember 2013 i sak 115/13 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier... 5 1. Befolkningsutvikling og bosettingsmønster...

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON

10-2008. Tilskudd til friluftslivaktiviteter. Ledige stillinger som brannkonstabel. i fra Storfjord kommune. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 10-2008 i fra Storfjord kommune Ledige stillinger som brannkonstabel Storfjord brann & redning søker etter brannkonstabler til brannstasjonen på Hatteng. Dette er et deltids brannvesen.

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006

Møteplassen. Temadag 2-2006. Gå ikke glipp av UKM 2006! Skibotn samfunnshus lørdag 25. februar. i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2006 FULLDISTRIBUSJON 2-2006 på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Februar: onsdag 08.02, 15.02, 22.02 Mars: onsdag 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 Møteplassen Temadag Onsdag 1.

Detaljer

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordre Aker Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Nordre Aker Arbeiderparti 1. Bente M. Larsen, f. 1964 2. Pål Sørgaard, f. 1958 3. Helene Salvesen, f. 1990

Detaljer

HOF KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2018. Vedtatt i kommunestyret 20.06.06 - sak 33/06.

HOF KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2018. Vedtatt i kommunestyret 20.06.06 - sak 33/06. HOF KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2018 Vedtatt i kommunestyret 20.06.06 - sak 33/06. Foto på forside: Vannlilje i Haugestadvannet. Vannlilje er valgt til kommuneblomsten for Hof. Alle foto av vannliljer: Håkon

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer