REGLEMENT FOR BYSTYREKOMITEENE MED ALLE ENDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR BYSTYREKOMITEENE MED ALLE ENDRINGER"

Transkript

1 Vedlegg REGLEMENT FOR BYSTYREKOMITEENE MED ALLE ENDRINGER MARKERT KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven Bystyrekomiteenes oppgaver Bystyrekomiteene er saksforberedende og innstillende organ for bystyret. Komiteene skal behandle følgende saker: saker fra byrådet og bystyrets organ med innstilling til bystyret saker fra byrådet hvor komiteene har uttalerett saker hvor komiteene har avgjørelsesmyndighet saker som omhandler egne aktiviteter Komiteene kan vedta at byrådet skal fremme sak om et konkret emne. For saker som berører flere komiteers ansvarsområder, tar Forretningsutvalget stilling til hvilke komite som innstiller til bystyret og hvilke komite(er) som kan fremme forslag som behandles av innstillende komite eller bystyret. Alle komiteer skal behandle budsjett. Fagkomiteene oversender sine forslag til finanskomiteen som innstiller til bystyret. Bystyrekomiteene skal legge til rette for en dialog med innbyggerne og lokale organisasjoner og sammenslutninger. Komiteene velger selv hvordan de skal ivareta dette, f.eks. gjennom møter i bydelene, folkemøter o.l. Bystyrekomiteene skal legge til rette for at innspill og initiativ fra Ungdommens bystyre blir tatt hensyn til, og at Ungdommens bystyre blir involvert i behandlingen av relevante spørsmål og saker. Bystyrekomiteene skal oppnevne to kontaktpersoner. En av kontaktpersonene skal være komiteleder. Kontaktpersonen(e) har ansvar for å løfte frem vedtak, innspill og uttalelse fra Ungdommens bystyre i komitemøtene særlig i behandlingen av saker hvor Ungdommens bystyre også har kommet med en uttalelse.

2 1.3 Bystyrekomiteenes tilsynsansvar Bystyrekomiteene skal føre politisk tilsyn og kontroll innen sine respektive ansvarsområder. Bystyrekomiteene skal innenfor egne ansvarsområder vurdere: om driften er i samsvar med gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler om bystyrets vedtak blir iverksatt om resultatene er i samsvar med fastsatte mål, strategier, planer mv. om det er behov for egne saker på særskilte politikkområder Komiteenes politiske tilsyn gjennomføres i hovedsak ved behandling av enkeltsaker rapporteringssaker som og statusmeldinger Komiteene skal behandle Bergen kommunes årsmelding og tertialrapporter. Komiteene må selv vurdere om fremlagte saker og informasjon fra byrådet er tilstrekkelig for å kunne ivareta tilsynsansvaret. Det politiske tilsynsansvaret ivaretas også gjennom spørreordningene, høringer og temamøter o.l Komiteledere, -nestledere og arbeidsutvalg har et særskilt ansvar for opplæring i, tilrettelegging for og planlegging av arbeid med politisk tilsyn og kontroll i komiteene. Hver komite vedtar årlig et opplegg i form av et årshjul for komiteens arbeid med politisk tilsyn og kontroll Komiteenes ansvarsområder Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Komite for finans Komiteen innstiller i saker innenfor følgende områder: budsjett- og økonomistyring, skatter, avgifter, gebyr og andre inntekter, overføringer til trossamfunn, opptak og innfrielse av lån, eierskapsstyring, innkjøp og konkurranseutsetting av tjenesteproduksjon, arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling, likestilling, informasjon og IKT, eiendomsforvaltning, beredskap, regionalt og internasjonalt samarbeid Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Bystyrets administrasjon: Bystyrets kontor, Byombudet, Sekretariatet for kontrollutvalget Byrådsleders avdeling: Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, Seksjon for informasjon, Kommuneadvokaten Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: HR -seksjonen, Seksjon IKT konsern, Økonomiseksjon, Innkjøpsseksjon, Eierskapsseksjon, Forhandling, Etat for utbygning,

3 Etat for bygg og eiendom, Kemneren, Lønns- og regnskapssenteret, IKT-drift, Yrkesopplæring, Vikarservice, Bedrifsthelsetjenesten, Gjenbruk Andre: Bergen Vann KF, Bergenshalvøens kommunale kraftselskap BKK AS, Bergen Tomteselskap AS, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap BIR AS, Bergen Kino AS, Torget i Bergen A/S, Bergen Sentrum AS, Bergen Bompengerselskap AS, Bergen Parkering AS, Bergen Bydrift AS, Bergen kommunale pensjonskasse, Bergen og Omland Havnevesen, Helleren AS, Vernede bedrifter, andre AS med kommunale interesser Komite for miljø og byutvikling Komiteen innstiller i saker innenfor følgende områder: areal- og byutvikling, klima og miljø, samferdsel og kollektivtransport, forvaltning av parker, natur- og friluftsområder, kulturminneforvaltning, vann- og avløpsforvaltning, brannsikkerhet og -forebygging Komiteen fatter vedtak i følgende saker: i alle saker etter plan- og bygningsloven som fremmes med innstilling fra byrådet, og hvor myndigheten ikke er tillagt bystyret, i klagesaker etter plan- og bygningsloven, jf 1-9, med unntak av klagesaker som bystyret i plan eller vedtekt har fastsatt skal behandles av bystyret eller annet organ og klagesaker som er delegert til byrådet, jf byrådets fullmakter 14. Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø: Seksjon byutvikling, Seksjon klima, Etat for utbyggingsavtaler, Etat for byggesak og private planer, Etat for plan og geodata, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Trafikketaten Byrådsleders avdeling: Bergen brannvesen. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing: Grønn etat Komite for oppvekst Komiteen innstiller i saker innenfor følgende områder: Barnehager, skoler, barn og unges oppvekstsvilkår Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Byrådsavdeling for barnehage og skole: Fagavdeling barnehage og skole, Barnehager, Grunnskoler, Oppveksttun, PPT-kontorer, Byomfattende tjenester: Bergen Voksenopplæring, Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole), Hålandsdalen leirskole, Syns- og audiopedagogiske tjeneste

4 Komite for helse og sosial Komiteen innstiller i saker innenfor følgende områder: Helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, sosialtjenester, skjenkebevillinger, rus, barnevern, integrering, boliger for vanskeligstilte Komiteen fatter vedtak i følgende saker: Klagesaker vedrørende avslag på søknad om tildeling av skjenkebevillinger, klagesaker vedrørende vedtak om inndragning av skjenkebevillinger Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Byrådsavdeling for helse og omsorg: Etat for alders- og sykehjem, Etat for hjemmebaserte tjenester, Etat for forvaltning, Etat for barn og familie (inkl barneverntjenesten og barnevernvakten), Etat for tjenester til utviklingshemmede, Etat for helsetjenester (inkl Bergen legevakt), Gullstølen kjøkken Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing: Etat for sosiale tjenester (inkl Introduksjonssenteret for flyktninger), Etat for psykisk helse og rustjenester, Boligetaten, Etat for boligforvaltning Byrådsleders avdeling: Kontor for skjenkesaker Komite for kultur, idrett og næring Komiteen innstiller i saker innenfor følgende områder: Næringsutvikling, landbruk, kultur, idrett, frivillig arbeid innen lag og organisasjoner, trossamfunn Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder komiteens ansvarsområde: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke: Idrettsseksjon, Næringsseksjon, Kunst- og kulturseksjon, Bergen Kulturskole, Bergen Byarkiv, Idrettsservice, Bergen Off. Bibliotek, Kulturkontorer i bydelene, Etat for landbruk Andre enheter og virksomheter: Business Region Bergen, Stiftelsen KODE (tidl Bergen Kunstmuseum), Stiftelsen Bymuseet i Bergen, trosamfunn /Bergen kirkelig fellesråd, Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) 1.5. Oppnevning av medlemmer Bystyret velger på det konstituerende møte medlemmer og varamedlemmer av bystyrekomiteene. Komiteenes faste medlemmer velges av og blant bystyrets medlemmer. Komiteenes varamedlemmer velges fortrinnsvis blant bystyrets varamedlemmer.

5 Bystyret velger komiteenes ledere og nestledere. Varaordføreren skal velges som leder eller nestleder for en av komiteene. Komité for finans skal ha 17 medlemmer. Alle politiske partier som blir valgt inn i bystyret skal være representert i finanskomiteen. Komité for miljø og byutvikling skal ha 15 medlemmer. De øvrige komiteene har 11 medlemmer." KAPITEL 2 MØTER, INNKALLING, FORFALL OG SAKSDOKUMENTER 2.1 Møteprinsippet Komiteene treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven Møtetidspunkt- og planer Komiteene vedtar selv egne aktivitets- og møteplaner. I tillegg til møter iht møteplanen, skal det avholdes møter når komiteleder eller minst 1/3 av komiteens medlemmer krever det 2.3 Innkalling Innkalling og saksdokumenter til komitemøter sendes som hovedregel komitemedlemmer og varamedlemmer senest ei uke før møtet. 2.4 Forfall Komitemedlemmer og innkalte varamedlemmer plikter å delta på komitemøter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Forfall skal meldes skriftlig til Bystyrets kontor, med angivelse av forfallsgrunn. Varamedlemmer innkalles i den rekkefølgen de er valgt av bystyret. 2.5 Saksforberedelse I alle saker som skal behandles av en komite skal det foreligge en innstilling og en kort og oversiktlig saksutredning. Det organ som utarbeider saker som skal behandles i komiteene har ansvar for at sakene er tilrettelagt for behandling og forberedt i samsvar med lover og regler.

6 2.6 Møteledelse Komitemøter ledes av komiteens leder eller nestleder. Har begge forfall velges en særskilt møteleder for det aktuelle møtet ved flertallsvalg. Komitelederne skal sørge for at komiteens medlemmer gis tilstrekkelig opplæring i saksfeltene komiteene har ansvar for, og i lover og regler som er relevante for komiteen. Komitelederne skal sørge for at alle saker er tilstrekkelig opplyst før de oversendes bystyret. 2.7 Taletid Komiteene kan vedta bestemmelser om taletid generelt eller for en enkelt sak. 2.8 Åpne eller lukkede møter Komitemøter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller møtet blir vedtatt lukket, jf. kommuneloven 31. I tillegg til medlemmer, møtende varamedlemmer og byråder kan følgende være tilstede i lukket møte: representanter fra møtesekretariatet som har oppgaver knyttet til møteavvikling representanter fra administrasjonen som har forberedt saken og/eller skal følge opp saken. 2.9 Byrådets møterett og møteplikt Byråder skal være til stede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. En komite kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i komiteen for å redegjøre for saker dersom komiteleder eller en tredjedel av komitemedlemmene krever det. KAPITEL 3 FORSLAG TIL VEDTAK, AVSTEMNING OG PROTOKOLLER 3.1 Forslag og merknader Komiteens medlemmer og varamedlemmer som deltar i behandling av en sak kan fremsette forslag til vedtak. Medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet kan under behandlingen av en sak fremme merknader til saken. Det voteres over merknader.

7 I saker som sluttbehandles i en komite er merknader som får flertall bindende for byrådet og bystyrets organer. Vedtak fattet i en komite kan ikke endres gjennom merknader. Forslag og merknader skal være utformet slik de skal lyde og skal sendes inn elektronisk før møtet til Bystyrets kontor eller leveres skriftlig og i undertegnet stand til komitelederen når forslag/merknader fremmes. 3.2 Forberedelse til avstemning Etter at saken er tatt opp til avstemning er det ikke anledning til ytterligere debatt eller fremsetting av forslag, med mindre det gjelder oppklaring av uklarheter knyttet til avstemningen. Komiteen avgjør avstemningsrekkefølge etter forslag fra komiteleder. Det skal være anledning til å gi uttrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger. Ved debatt om forslag til avstemningsrekkefølge skal talerne utelukkende holde seg til dette spørsmålet. Avstemningsrekkefølge avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. 3.3 Stemmeplikt Møtende medlemmer og varamedlemmer har rett og plikt til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen. 3.4 Stemmemåter Vedtak og innstillinger i komiteene treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, dersom ikke annet følger av kommunelovens alternative stemmemåter. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 3.5 Protokolltilførsler Den enkelte representant eller partigrupper kan kreve en kort begrunnelse for stemmegivning inntatt i protokollen. Protokolltilførsler skal sendes inn elektronisk eller leveres skriftlig og i undertegnet stand til komiteleder. Komiteleder opplyser om innkomne protokolltilførsler.

8 3.6 Sekretariat og protokoll Bystyrets kontor ivaretar sekretariatsfunksjonene for bystyrekomiteene. Hver bystyrekomite skal gis faglig og praktisk bistand i et omfang som sikrer at komiteen kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Protokoller fra komiteenes møter føres av Bystyrets kontor og signeres av møteleder og ansvarlig rådgiver. Det protokolleres hvem som har tatt ordet under hver sak. Protokollen fremlegges normalt som første sak på neste møte til godkjenning. KAPITEL 4 SPØRSMÅL OG ARBEIDSFORM 4.1 Generelle regler for spørsmål I komiteenes ordinære møter settes det av tid til behandling av muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet eller komitelederen. Komiteene selv kan vedta tidsramme for behandling av spørsmål. Spørsmålene må bare omhandle én sak og gjelde saker som naturlig hører inn under komiteens virkeområde. Spørsmålene skal være korte. Spørsmål kan ikke stilles om konkrete saker som ligger til behandling i bystyrets organer, eller med samme innhold som et allerede fremsatt spørsmål som ennå ikke er besvart. I tvilstilfelle avgjør komitelederen om et spørsmål kan fremmes eller ikke. Debatt er ikke tillatt, men spørsmålsstilleren har rett til å stille oppfølgingsspørsmål. Spørsmål protokolleres ikke, men legges inn i kommunens spørsmålsregister. 4.2 Muntlige spørsmål Ansvarlige byråder eller komiteleder svarer på spørsmål som stilles muntlig i møtet. Muntlige spørsmål som ønskes inntatt i kommunens spørsmålsregister må oversendes Bystyrets kontor skriftlig. Muntlige spørsmål skal som hovedregel besvares muntlig. Spørreren kan kreve skriftlig svar. Skriftlig svar må foreligge, senest to uker etter komitémøtet. 4.3 Skriftlige spørsmål Skriftlige spørsmål skal leveres til Bystyrets kontor en uke før møtet, senest kl samme ukedag som møtedagen. Bystyrets kontor oversender spørsmålet til vedkommende byråd eller komiteleder. Spørsmålet skal besvares skriftlig.

9 Skriftlig svar skal fortrinnsvis fremlegges til spørreren i det møtet spørsmålet blir tatt opp og senest innen to uker etter komitémøtet. Er ikke spørreren til stede kan en medrepresentant ta opp spørsmålet. Hvis så ikke skjer, regnes spørsmålet som bortfalt. De partier som ikke er representert i en komité kan sende inn skriftlige spørsmål til byrådet. Svar fra byrådet blir lagt frem i komitémøtet og legges inn i kommunens spørsmålsregister. 4.4 Underutvalg og arbeidsutvalg Komiteene kan velge å opprette permanente underutvalg som skal forberede bestemte sakstyper. Komiteene kan også oppnevne arbeidsgrupper som skal forberede enkeltsaker. Komiteene skal opprette et arbeidsutvalg som skal tilrettelegge for komiteens arbeid. 4.5 Saksordfører og særskilt behandling av saker Komiteene kan underlegge saker eller saksområder en særskilt behandling, f.eks. gjennom høringer, seminar, befaringer, eller lignende. Komiteene kan oppnevne saksordfører for særskilt behandling av enkelte saker eller temaer. 4.6 Innkalling av kommunale virksomheter Komiteen kan innkalle representanter for kommunale virksomheter som er underlagt komiteens ansvarsområder dersom komiteleder eller en tredjedel av komitemedlemmene krever det. Slik innkalling skal skje gjennom vedkommende byråd. 4.7 Muntlige innlegg fra foreninger, grupper m.v. (deputasjoner) Foreninger, grupper og enkeltpersoner gis mulighet til å holde muntlige innlegg i en sak som står på komiteenes saksliste og som skal realitetsbehandles i møtet. Anmodninger/forespørsel om muntlig innlegg skal meldes til Bystyrets kontor senest innen kl dagen før et komitemøte. Det protokolleres hvem som har møtt. 4.8 Høringer Komiteene kan avholde høringer. Komiteene fastsetter selv eget opplegg for gjennomføringen av høringer Et mindretall på minst 1/3 av komiteens medlemmer kan kreve å arrangere en høring.

10 Et slikt mindretall kan kreve å kalle inn medlemmer av byrådet, representanter fra kommunens administrasjon kan kreve å invitere eksterne aktører har rett til å angi tema som skal behandles har rett til representasjon i forberedelsen av høringen og fastsettelse av spørsmål til innkalte personer kan kreve bestemt dokumentasjon eller materiale fremlagt Alle partier og uavhengige representanter som ikke er representert i komiteen inviteres også til å delta med en representant. Inviterte bystyremedlemmer har under høringen samme rettigheter som komiteens medlemmer. Komiteene avgjør i ordinært møte hvilke konklusjoner som skal trekkes og hvordan høringen skal følges opp. Fra høringene skal det lages egen protokoll som omtaler følgende: tidspunkt og tema for høringen, hvem som deltok, og eventuelt vedtak om offentliggjøring av innlegg og synspunkter fra lukkede høringer. Innlegg, lydopptak og annet materiale som er taushetsbelagt kan bare offentliggjøres med opphavspersonens godkjenning For øvrig gjelder bestemmelser i kommuneloven og annet relevant lovverk. KAPITEL 5 REISER I FORBINDELSE MED KURS, SEMINARER OG STUDIETURER For reiser i forbindelse med kurs, seminar og studieturer gjelder følgende bestemmelser: Alle tjenestereiser/studiereiser hvor bystyrekomiteen, helt eller delvis, reiser som gruppe, fremlegges det sak for Forretningsutvalget hvor det redegjøres for reisens formål, program og kostnadsoverslag. Reiser utenlands for enkeltmedlemmer av komiteer og komitéledere skal godkjennes av ordføreren. Reiser innenlands for enkeltmedlemmer av en komité hvor kostnadene dekkes av komiteens budsjett, skal godkjennes av komité eller komitéleder. Søknad om dekning av kostnader skal inneholde informasjon om reisens formål, program og kostnadsoverslag. Komitéleders vedtak skal være skriftlig og kopi sendes Forretningsutvalget til orientering. Samtykke fra bemyndiget instans skal foreligge før reisen bestilles.

Reglement for bystyrekomiteene

Reglement for bystyrekomiteene Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2004-00175.12 Rev. dato: 111112 Side 1 av 9 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1

Detaljer

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201118767-12 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Vedlegg: Forslag til Reglement for bystyrekomiteene 13.09.11 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1: BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Gjeldende reglement for bystyrekomiteene med foreslåtte endringer markert i farget skrift

Gjeldende reglement for bystyrekomiteene med foreslåtte endringer markert i farget skrift Vedlegg 2: Gjeldende reglement for bystyrekomiteene med foreslåtte endringer markert i farget skrift KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene

Detaljer

1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201525566-63 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Forslag til nytt reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1 BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR OG OPPGAVER 1.1 Rettslig grunnlag Bystyrekomiteene

Detaljer

Reglement for forretningsutvalget

Reglement for forretningsutvalget Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00173.08 Rev. dato: 160316 Sak nr. 201525566-91 Side 1 av 5 Reglement for forretningsutvalget Vedtatt av Bergen bystyre sak 73-16, 160316 KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG OG

Detaljer

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET Saksnr: 201525566-53 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG, SAMMENSETNING OG VALG 1.1 Rettslig grunnlag Valgstyret er opprettet

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

FULLMAKTER OG REGLEMENT

FULLMAKTER OG REGLEMENT FULLMAKTER OG REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG I BERGEN KOMMUNE Fullmakter og reglement for politiske utvalg i Bergen kommune Side 1 av 150 Bergen kommune Bystyret Klagenemnd Forretningsutvalget Komite for

Detaljer

Reglement for Bergen bystyre

Reglement for Bergen bystyre Vedlegg: Forslag til Reglement for Bergen bystyre datert 09.09.11 Reglement for Bergen bystyre Kapittel 1 BYSTYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER 1.1 Antall representanter Bergen bystyre skal ha 67 representanter.

Detaljer

Bystyrekomiteene: fordeling av ansvarsområderog tilkny tning av etater, virksomheter og enheter

Bystyrekomiteene: fordeling av ansvarsområderog tilkny tning av etater, virksomheter og enheter Dato:6. februar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Bystyrekomiteene: fordeling av ansvarsområderog tilkny tning av etater, virksomheter og enheter FRWE BYST-0238-201125140-8 Hva sakengjelder: Bystyretvedtoki B-sak204-11

Detaljer

Reglement for Bergen bystyre

Reglement for Bergen bystyre Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00171.15 Rev. dato: 211015 Saknr. 201525566-26 Side 1 av 12 Reglement for Bergen bystyre 2015 2019 Vedtatt versjon av bystyret 21.10.15 i B-sak 233-15 KAPITTEL 1 BYSTYRETS

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a.

1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYREKOMITEENE 1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a. Kommunestyret deler

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.02 Rev. dato: 180111 Side 1 av 7 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE 1. Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og komiteene

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og komiteene Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og komiteene Revidert i Fylkestinget 16.12.2015, sak FT-119/15. FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 357/03 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 357/03 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 19.02.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 357/03 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 19.02.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0050 REGLEMENT

Detaljer

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. Vedtatt i fylkestinget , sak FT-13/17

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. Vedtatt i fylkestinget , sak FT-13/17 Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene Vedtatt i fylkestinget 18.10.2017, sak FT-13/17 FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0. FORMÅL Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE 1 Formål Dette reglement angir bestemmelser for saksbehandlingen i formannskapet, administrasjonsutvalget og de faste utvalgene.

Detaljer

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG 1 av 7 REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994. ENDRET DESEMBER 2009, ENDRET APRIL 2013 1 - VALG OG SAMMENSETNING 1. Fylkesutvalget består av 11

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den 30.11.16 sak nr. 16/171 1 Formell forankring Kommunestyret er opprettet i hht kommunelovens bestemmelser. Når ikke annet er bestemt

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94), med senere endringer, sist ved bystyrets vedtak av 16.09.15. For saksbehandlingen i formannskapet og andre

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet (Kommuneloven 8) Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER Gyldig fra 01.01.2017 1. Innledning Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden

KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden Kirkemøtets vedtak Kirkemøtet fastsetter det fremlagte forslag som Kirkemøtets forretningsorden. Kap. 1 Generelle bestemmelser 1-1. Kirkemøtet er det øverste representative

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 234-07 Emnekode 0220 Arkivsak 200700472 Til Bystyrets kontor Komite- og utvalgstruktur på bystyresiden Bergen bystyre behandlet saken i møtet 151007 sak 234-07 og

Detaljer

REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTING

REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTING Vår dato: Vår referanse: 13.07.2015 15/38371 Org.nr: 964 982 953 REGLEMENT FOR NORDLAND FYLKESTING Vedtatt i FT-sak 095-1999, med senere endringer, sist i FT-sak 071/2015. 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget

Detaljer

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE Disse reglene kommer i tillegg til de generelle reglene for politiske organer, se eget dokument. 1 Kommunestyrets oppgaver og myndighet Kommunestyret er kommunens

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30. august 1995, sak 68/95, endret ved kommunestyrets vedtak av 6. mars 1996 sak 11/96, 21. mai 1997 sak 48/97, 25. juni 2003

Detaljer

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE 1 REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE Vedtatt av Risør bystyre 29. mars 2012 Endret ved vedtak i bystyret 27.08.15 (PS 104/15) 2 Innhold: 1 Forberedelse av saker for bystyret 2 Møteplan 3 Saksliste og innkalling

Detaljer

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Saksnr: 201604261-12 Saksbehandler: EARE Delarkiv: ESARK-0200 Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Sist revidert 211015 sak 235/15 Kapittel 1 GENERELLE

Detaljer

2-1. Tid og sted for Kirkemøtet Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke og avholder årlige møter.

2-1. Tid og sted for Kirkemøtet Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke og avholder årlige møter. KM 5.1.1/07 Forslag til Kirkemøtets forretningsorden Kap.1 Lojalitet 1-1. Kirkemøtet skal utføre sitt arbeid i lojalitet mot den evangelisk-lutherske lære, jf kl 28. Kap. 2 Generelle bestemmelser 2-1.

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-90 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 22/16) REGLEMENT HERØY FORMANNSKAP 1. Saksområde forberedelse. Formannskapet avgjør de saker som kommunestyret har gitt

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for Vennesla Kommunestyret

Reglement for Vennesla Kommunestyret Reglement for Vennesla Kommunestyret Vedtatt i kommunestyret 06.09.2012, Sak 12/04079 «Kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-94 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 09.05.17 Emne: Reglement for fellesnemnda Sak om utkast til reglement for fellesnemnda ble fremmet til styringsgruppens møte 23.03.17.

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Sist revidert 191016 sak 278/16 1 GENERELLE FORHOLD 1.1 Hjemmel og virkeområde Reglement for godtgjørelse

Detaljer

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESTING

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESTING REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESTING VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994. SIST ENDRET OKTOBER 2015 1 VALG OG SAMMENSETNING 1. Fylkestinget består av 35 medlemmer med varamedlemmer,

Detaljer

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE Innhold 1.A Sammensetning... 2 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret.... 2 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.... 2 3. Forfall. Varamedlemmer.... 2 4. Hvilke

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 01.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 01.12.2014 Tid: 10:15 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 Opptreden Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 (revidert)

Detaljer

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED

REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED Reglement REGLEMENT FOR STYRINGSGRUPPEN VED JOHANNES LÆRINGSSENTER Kapittel 1: Styringsgruppen og administrasjon 1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. Dette reglementet gjelder

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLEN REGLEMENT FOR KOMMUNALT FORELDREUTVALG FOR GRUNNSKOLEN I FROGN KOMMUNE Vedtatt av Frogn kommunestyre, sak 143 /13 09.12.13 1 Formål Kommunalt foreldreutvalg (KFU) skal være et partipolitisk uavhengig

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget Dok.id.: 1.1.1.0 Reglement for Troms fylkesting Utgave: 1.02 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 vedtatt i fylkestingssak

Detaljer