Det blir orientert om: - Helsestasjon/jordmortjenesten og prosjekt Sunn livsstil for barn i førskolealder - Hallingdal lokalmedisinske tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det blir orientert om: - Helsestasjon/jordmortjenesten og prosjekt Sunn livsstil for barn i førskolealder - Hallingdal lokalmedisinske tjenester"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det blir orientert om: - Helsestasjon/jordmortjenesten og prosjekt Sunn livsstil for barn i førskolealder - Hallingdal lokalmedisinske tjenester SAKSKART Side 27/13 13/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget /13 13/ Ombygging helse- og servicesenter 3 29/13 13/ Handlingsplan mot rus for Nes kommune 6 Referatsaker 16/13 13/ Økonomirapport pr enhet helsetjenester 10 17/13 13/ Økonomirapport for enhet Pleie og omsorg pr.31.august Nesbyen, Gerd Jorde leder 1

2 Saker til behandling 27/13 Godkjenning av protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Mette Bråten Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Ingen Rådmannens innstilling: Protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget godkjennes 2

3 28/13 Ombygging helse- og servicesenter Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 612 Saksbehandler: Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /13 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret behandler saken som del av økonomiplanen Vedlegg: Skriv inn vedlegg her Dokument i saken: Skisse og overslag for ombygging Helse- og servicesenteret Saksopplysninger: I forbindelse med rammetildeling/økonomiplan for vedtok kommunestyret som kommentarpunkt at ombygging av helse- og servicesenter legges fram som sak for HSU innen Behovet for utvidelse og opprustning av lokalene til helsestasjonen og legekontoret har vært uttrykt i mange år og har ligget inne som ny investering i økonomiplanen. Av ulike grunner har prosjektet blitt utsatt flere i år, men samtidig har mulige løsninger fremkommet etter flytting av barnevernet og kommunens servicetorg. Bygningen som opprinnelig het helse- og sosialsenter ble bygd på midten av 1980-tallet. I tillegg til å samle helse- og sosialetaten var det bibliotek i kjelleren. Det har vært flere ombygninger senere: - Underetasjen ble omgjort til kontor for oppvekstetaten, barnevern og senere administrasjon for enhet helsetjenester. - Tilbygg for ambulansetjenesten - Innredning av NAV-kontor og servicetorg i 1. etasje For lokalene til legetjenesten, helsestasjon og fysikalsk institutt har det vært nesten ingen endringer og minimalt med vedlikehold. I samme periode har det vært en stor utvikling innen helsetjenesten i omfang og oppgaver. Det har blitt flere ansatte, og den teknologiske utviklingen stiller nye krav til lokaler og utstyr. Medarbeiderundersøkelsen fra 2009 og 2013 og vernerunder i den samme periode har avdekket mangler i det fysiske arbeidsmiljøet både når det gjelder tilstrekkelig kontorareal, inneklima og sikkerhet. 3

4 Legekontoret har tre legestillinger, turnuskandidat og tre stillingshjemler for hjelpepersonell. Turnuskandidaten har ikke fullverdig legekontor, og det trengs også et ekstra kontor for hjelpepersonell og student. Økning i arbeidsoppgaver gjør at det bør tas hensyn til mulige utvidelser også i fremtiden. Ekspedisjonen på legekontoret bør bygges om for å ta bedre hensyn til effektivt pasientmottak, taushetsplikt og sikkerhet. Akuttrom/stellerom trenger utbedring. Behovet til legekontoret kan løses ved å overta tilstøtende lokaler for helsestasjonen. Helsestasjonen har tre faste stillingshjemler for helsesøster fordelt på fire personer. I tillegg er det jordmor, skolelege/fysioterapeut og prosjektstilling. Det trengs to nye kontorer for at arbeidsforholdene skal bli tilfredsstillende. Det bør også være bedre laboratorium og stellerom. Behovet kan løses ved å flytte helsestasjonen til underetasjen. Barnevernet og enhetsleder/sekretær for helsetjenesten må flytte ut av underetasjen for å frigjøre plass. De kan gis rom ved å nytte ledig areale fra tidligere servicetorg og venterom. Det er laget en skisse og en plan for ombyggingen som skal oppfylle eksisterende og kjente behov med minst mulig bygningsmessige endringer. Selv om de bygningsmessige endringene er forholdsvis små, vil det bli store utgifter til elektriske installasjoner, VVS og ikke minst ventilasjon. Det er også beregnet noe utgifter til brannsikkert arkiv og utstyr. Det er ikke nødvendig å ta med heis da det er tilgang til begge etasjer fra bakkeplan. Kostnadsoverslaget fra mars dette år er på kr inkl mva. Dette er et foreløpig og noe usikkert anslag. Det kommer stadig nye bygningstekniske krav som vil kunne fordyre prosjektet ytterligere. Dersom det ikke blir valgt en ombygging av helse- og servicesenteret, må det likevel avsettes et større beløp til vedlikehold og modernisering enten bygningen skal brukes som helsesenter eller til andre formål. En eventuell annen løsning med flytting og innredning av et nytt helsesenter i en annen bygning vil også kreve store investeringer. Helse-/miljø og beredskapsforhold: I HMS-tiltaksplan etter vernerunder har det i flere år vært påpekt behov for utbedringer. Tiltakene har stadig blitt utsatt i påvente av ombygging av helse- og servicesenteret. Økonomiske konsekvenser: Ombygging av helse- og servicesenteret vurderes som investering i økonomiplanen og må i hovedsak lånefinansieres. Vurdering: Ombygging av helse- og servicesenteret har nå vært planlagt i flere år. Tjenesten og de ansatte har tålmodig ventet på en bedring av situasjonen samtidig som behovet for utbedringer har økt for hvert år. Prosjektets størrelse og kostnadsoverslag må sees i sammenheng med tiden som har gått. 4

5 For å få til en tilfredsstillende løsning må endringene sees i sammenheng. Selv om enkelte tjenester eller kontorer kan flyttes til eventuelt ledige lokaler i andre bygninger, vil dette ikke gi noen større innsparinger. Det vil også være uheldig for samordning av helsetjenestene dersom felles lokaler og fagmiljø blir adskilt mer enn i dag. Rådmannens innstilling: Ombygging av helse- og servicesenteret med en kostnadsramme på kr blir vurdert som ny investering i økonomiplanen for

6 29/13 Handlingsplan mot rus for Nes kommune Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 145 F60 &30 Saksbehandler: Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Handlingsplan mot rus for Nes kommune Dokument i saken: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal i møte sak 25/12, og det det ble fattet følgende vedtak: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal , med alkoholpolitiske retningslinjer vedtas med følgende tillegg: a. Det foretas en kartlegging av rusmiddelsituasjonen i Nes kommune. Det forutsettes at alle relevante institusjoner og enheter bidrag i dette kartleggingsarbeidet og at kartleggingen foreligger innen b. På bakgrunn av den faktabaserte rusmiddelsituasjonen i Nes kommune, skal tiltakslisten spisses inn mot effektbaserte tiltak og prioriteres. 2. En konkret og spesifikk tiltaksliste for Nes kommune, som får økonomiske konsekvenser, prioriteres og behandles som tiltak ved behandlingen av økonomiplanen. 3. Skjenking i sluttede selskaper gis inntil kl som før. Ruskonsulenten fikk i oppdrag å gjennomføre en ytterligere kartlegging og utarbeide en lokal rusplan med nye tiltak. Arbeidet er gjort i samarbeid med relevante enheter som også har hatt muligheter til å komme med innspill til planutkastet. Rusmiddelproblemene er sammensatte og bør omfatte alle sider av kommunens rusmiddelarbeid. Dette innebærer alle typer forebyggende tiltak som for eksempel bevillingspolitikk, informasjonstiltak og holdnings skapende arbeid, så vel som oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Hensikten er at kommunens rusmiddelpolitiske arbeid ses i sammenheng. Alle disse områdene er omhandlet i den interkommunale rusmiddelpolitiske handlingsplanen. 6

7 Den lokale handlingsplanen mot rus skal ikke erstatte den tidligere planen men utdype noen områder og tilpasse tiltakene i forhold til Nes kommune. Planen er delt opp i kapitler med følgende hovedpunkter: - Nasjonale mål og føringer, kortversjon - Beskrivelse av lokale forhold - Nye tiltak informasjon og anbefalinger - Tiltaksoversikt Følgende nye tiltak er foreslått i planen: 1. Ta i bruk opplæringspakken Ansvarlig alkoholhåndtering. 2. Nes kommune blir en Av-og-til kommune. 3. Ta i bruk kartleggingsverktøyet Ungdata. Konkretisere behov for aktivitetstilbud og behov for oppholdssted utenom det eksisterende. Hva vil ungdom i Nes ha? 4. Ta i bruk kartleggingsverktøyet Brukerplan 5. Reduksjon i foreskriving av vanedannede medikamenter. Utredning av årsaksforhold. 6. Forbedre samarbeidsrutiner intern og eksternt. Tydelig avklaring av roller og ansvar. Tydelig koordinering/ koordinator. Markedsføring av koordinerende enhet. 7. Fagdager/ temadager/veiledning 8. Tidlig Inn 9. Barn i rusfamilier 10. Kjærlighet og grenser 11. Ny Giv-overgang 12. Ruskontrakt 13. Synlig politi 14. Rekruttering til nattevandring 15. Tilrettelagte arbeids- og aktivitetsarenaer/ praksisplasser. 16. Flere tilrettelagte boliger for enslige med behov for tett oppfølging 17. KID kurs mestring av depresjon for voksne. To deltakere fra psykisk helse og rus gjennomfører opplæring. 7

8 18. Utrede kompetansebehov i psykisk helse og rus ifbm økte krav til mer lokal behandling 19. Kjøp av Inn på tunet tilbud 20. Årlig evaluering av lokal rusplan Rådmannen er satt opp som ansvarlig for de fleste tiltakene. Dette betyr at det er administrative oppgaver som kan delegeres innenfor den til enhver tid gjeldende organisasjon. Frist med tidsangivelse er et uttrykk for grad av prioritering og mulighet for gjennomføring. Forhold til overordnet plan: Planen skal sees i sammenheng med Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal Økonomiske konsekvenser: Noen av de nye tiltakene som er foreslått i planen kan få økonomiske konsekvenser og må behandles i forbindelse med økonomiplanen. Vurdering: Den nye kartlegginga som er foretatt gir en beskrivelse av rusmiddelsituasjonen i kommunen. Det har ikke vært mulig å gi en fullstendig og systematisk oversikt, men det er ingen grunn til å tro at kommunen skiller seg vesentlig ut fra andre når det gjelder bruk av rusmidler, og på enkelte områder har kommunen spesielle utfordringer. For å nå hovedmålsettingen om å redusere bruk av rusmidler og å redusere skadevirkninger, må utgangspunktet være et folkehelseperspektiv. Forebygging og andre tiltak bør være universelle, retta mot hele befolkningen samt turister og andre som er på besøk. Det er mange gode forebyggende tiltak i kommunen ikke minst aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Disse tiltakene er også rusforebyggende. Handlingsplanen mot rus er ikke en plan for alt forebyggende arbeid og tiltakslisten er derfor ikke uttømmende. Det er alkohol som er det mest utbredte rusmiddelet, og regulering av alkoholbruken vil kunne gi den største helsegevinsten. Lista over nye tiltak er alle tiltak som er realistiske og ønskelig å gjennomføre. Noen tiltak krever budsjettdekning og må vurderes ved behandling av økonomiplanen, men de fleste tiltakene kan gjennomføres ved prioritering og tilrettelegging innenfor eksisterende organisasjon og tidsressurs. For å kunne prioritere nye tiltak, må kommunen også vurdere innsparing ved å redusere i eksisterende tjenester og tiltak. Selv om alle tiltak bør prioriteres, er det ikke mulig å gjennomføre alle nye tiltak første året. Tidspunkt og grad av gjennomføring av nye tiltak må praktiseres fleksibelt i forhold til tidsbestemte behov, ressurssituasjon og sentrale instansers prioritering og tilrettelegging. 8

9 Rådmannens innstilling: 1. Handlingsplan mot rus for Nes kommune vedtas. 2. Nye tiltak som får økonomiske konsekvenser behandles som tiltak ved behandling av økonomiplanen. Andre tiltak gjennomføres så langt som mulig i forhold til behov og muligheter. 3. Tiltakslista i Handlingsplanen mot rus evalueres årlig i forhold til prioritering og gjennomføring. Vedlegg til sak 9

10 Referatsaker: Saknr Arkivsak Tittel 16/13 13/ Økonomirapport pr enhet helsetjenester 17/13 13/ Økonomirapport for enhet Pleie og omsorg pr.31.august

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 22.05.2012 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side 14/12 12/00406-4

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. mai 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 19.01.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 17.01.2013 kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer