Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 14.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Runar Terje Foslund Kristina Hansen Idar Jensen Ole Lindseth William Pedersen Solbjørg Pettersen Åshild Ravlo Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Lill Amundsen Ottar E. Hansen Leonora T. Johansen Ester Nilsen Hansen Svein Rune Pettersen Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Lars Helge Jensen Kari Lene Olsen Per Ivar Pettersen Trine Marie Pettersen Øyvind Bye Skille Trudy Engen Thormod Hansen Jan Asbjørn Martinsen Ann-Mari Pettersen Svein Selnes Følgende medlemmer møtte ikke: Sigurd Berg-Hansen Esben Nielsen Lars Simonsen Marlon Vian Werner Hansen Per Tore Schjelderup Eli Skille Dan Oliver Wasa Tilstede fra administrasjonen: Konst.rådmann Jens-Terje Mathisen Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 033/05 Godkjenning protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av PS 034/05 Tertialrapport # Budsjettendringer. Kommunestyret tar Tertialrapport # 1/2005 til etterretning. Kommunestyret vedtar, med bakgrunn i rapporten, følgende budsjettendringer: 1.2 Oppvekst og kultur tilleggsbevilgning tilskudd til privat barnehage kr Helse og sosial tilleggsbevilgning til dekning av redusert psykiatritilskudd, redusert inntjening ved legekontoret, reduserte tilskuddsinntekter vedr. bosetting av flyktninger kr Økningen av nettorammen til drift dekkes ved merinntekter skatt kr , inntektsutjevning kr , og reduserte rente og avdragsutgifter kr Kommunestyret understreker at ytterligere behov for tilleggsbevilgninger som skyldes overskridelser i 1. tertial må inndekkes gjennom innsparinger. Rådmannen pålegges derfor å følge utviklingen nøye, samt sørge for at det iverksettes nødvendige korrigerende tiltak. Kommunestyret tar Tertialrapport # 1/2005 til etterretning. Kommunestyret vedtar, med bakgrunn i rapporten, følgende budsjettendringer: 1.2 Oppvekst og kultur tilleggsbevilgning tilskudd til privat barnehage kr Helse og sosial tilleggsbevilgning til dekning av redusert psykiatritilskudd, redusert inntjening ved legekontoret, reduserte tilskuddsinntekter vedr. bosetting av flyktninger kr Økningen av nettorammen til drift dekkes ved merinntekter inntektsutjevning kr , og reduserte rente og avdragsutgifter kr Kommunestyret understreker at ytterligere behov for tilleggsbevilgninger som skyldes overskridelser i 1. tertial må inndekkes gjennom innsparinger. Rådmannen pålegges derfor å følge utviklingen nøye, samt sørge for at det iverksettes nødvendige korrigerende tiltak. Vedtatt med 17 stemmer mot 7. Mindretallet stemte for at økning av nettorammen til drift dekkes ved merinntekt skatt kr

3 PS 035/05 Tildeling av foreløpige budsjettrammer prioritering. Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer til drift vedrørende årsbudsjettet for 2006: 1.1. Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 13,2 mill. kr 1.2 Oppvekst og kultur 35,1 mill. kr 1.3 Helse og sosial 43,3 mill. kr 1.4 Tiltak og næring 0,5 mill. kr 1.5 Tekniske tjenester 5,0 mill. kr 1.6 Fellestjenester 14,4 mill. kr Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris- og lønnsvekst på 1.5 % på årsbasis, samt en netto pensjonskostnad på 14,5 %. Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle statstilskudd, neste år på i alt 132,050 mill. kroner. Samlet netto ramme fremkommer etter at 15,4 mill. kr er disponert til renter og avdrag og et krav til netto driftsresultat på 5,0 mill.kr. Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer til drift vedrørende årsbudsjettet for 2006: 1.2. Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 13,2 mill. kr 1.2 Oppvekst og kultur 35,1 mill. kr 1.3 Helse og sosial 43,3 mill. kr 1.4 Tiltak og næring 0,5 mill. kr 1.5 Tekniske tjenester 5,0 mill. kr 1.6 Fellestjenester 14,4 mill. kr Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris- og lønnsvekst på 1.5 % på årsbasis, samt en netto pensjonskostnad på 14,5 %. Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle statstilskudd, neste år på i alt 132,050 mill. kroner. Samlet netto ramme fremkommer etter at 15,4 mill. kr er disponert til renter og avdrag og et krav til netto driftsresultat på 5,0 mill.kr. PS 036/05 Ny avtale om PPD Midt-Finnmark Nordkapp kommune slutter seg til oppretting av interkommunalt selskap (IKS) for drift av pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Kommunen gir sin tilslutning til vedlagt forslag til selskapsavtale og eieravtale.

4 Som kommunens medlem i representantskapet for PPD Midt Finnmark IKS velges ordfører. Som vararepresentant i representantskapet velges varaordfører. Nordkapp kommune slutter seg til oppretting av interkommunalt selskap (IKS) for drift av pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Kommunen gir sin tilslutning til vedlagt forslag til selskapsavtale og eieravtale. Som kommunens medlem i representantskapet for PPD Midt Finnmark IKS velges ordfører. Som vararepresentant i representantskapet velges varaordfører. Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt: Kommunestyret ber om å få utredet muligheten til å samlokalisere PP-tjenesten og barnevernet. PS 037/05 Interkommunalt museumsselskap - ny behandling Kommunestyret viser til vedlagte selskapsavtale for Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Kommunestyret vedtar selskapsavtalens 3. 3 blir å lyde: Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg Kommunestyret viser til vedlagte selskapsavtale for Museene for kystkultur og gjenreising IKS. Kommunestyret vedtar selskapsavtalens 3. 3 blir å lyde: Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg PS 038/05 Svømmehall i Honningsvåg. Planløsning og kostnadsramme. Saken fremmes uten innstilling.

5 Kommunestyret legger til grunn at Atelier 2 sitt fremlagte alt 2 vil gi ett skikkelig løft for befolkningen i Nordkapp som bade- og svømmeanlegg og godkjenner derfor planløsningens hovedtrekk. Løsningen vil bidra til å styrke Nordkapp kommune som et moderne familiesamfunn. Løsning vil, under de økonomiske rammebetingelsene kommunen har, samlet sett være den best oppnåelige for befolkningen i kommunen. Prosjektet omfatter garderober, nytt 12 ½ m basseng, badstue og varmebasseng for barn, opptrening av for funksjonshemmede og velvære for hele familien. Badeanlegget skal baseres på bruk av eksisterende bygningsmasse. Den foreliggende løsning vil ivareta den dynamiske bruken mellom skolesvømming, konkurransesvømming, folkebad og alminnelig velvære. Kostnadsrammen for prosjektet settes til 18,6 mill. kr og skal innarbeides i kommende økonomiplanperioder. Kommunestyret forutsetter at kommunens gjeldende lånemasse nedbetales tilstrekkelig før prosjektet gjennomføres. Vedtatt med 12 stemmer mot 12. Ordføreren stemte for rådmannens innstilling som derved ble vedtatt. Høyre fremmet følgende utsettelsesforslag som det første ble stemt over og som falt mot 7 stemmer: Saken utsettes til det foreligger en utredning som viser: - en finansieringsplan som viser mulig modeller, tilskuddsordninger og konsekvenser for Nordkapp kommune - Driftsbudsjett - En oversikt som viser hva som må til for å holde driften i gang i en periode på år - Konsekvenser ved å ikke utføre vedlikeholdstiltak ved bassenget i nærmeste framtid SV fremmet følgende forslag som ved særskilt votering falt mot 12 stemmer. Ordføreren stemte mot forslaget som dermed falt.: Nordkapp kommunestyre viser til vedtak av februar 2004, hvor kommunestyret vedtok å renovere det eksisterende 12,5 m basseng. Dette arbeide skal videreføres ut fra de premisser som ble lagt i vedtaket om anleggets funksjon. Høyre fremmet følgende forslag som ved særskilt votering falt mot 12 stemmer. Ordføreren stemte mot forslaget som dermed falt: Kommunestyret legger til grunn at Atelier 2 sitt fremlagte alt 2 vil gi ett skikkelig løft for befolkningen i Nordkapp som bade- og svømmeanlegg og godkjenner derfor planløsningens hovedtrekk. Løsningen vil bidra til å styrke Nordkapp kommune som et moderne familiesamfunn. Løsning vil, under de økonomiske rammebetingelsene kommunen har, samlet sett være den best oppnåelige for befolkningen i kommunen. Prosjektet omfatter garderober, nytt baseng minimum 12 ½ m basseng, badstue og varmebasseng for barn, opptrening av for

6 funksjonshemmede og velvære for hele familien. Badeanlegget skal baseres på bruk av eksisterende bygningsmasse. Den foreliggende løsning vil ivareta den dynamiske bruken mellom skolesvømming, konkurransesvømming, folkebad og alminnelig velvære. Kostnadsrammen for prosjektet skal innarbeides i kommende økonomiplanperioder. PS 039/05 Honningsvåg skole - 3. byggetrinn Kommunestyre vedtar igangsetting av byggetrinn 3 ved Honningsvåg Skole med en totalramme som skissert på Kr ,-, gitt at anbudsprosessen dokumenterer at kostnadene er innenfor budsjettrammen. Kommunestyre vedtar igangsetting av byggetrinn 3 ved Honningsvåg Skole med en totalramme som skissert på Kr ,-, gitt at anbudsprosessen dokumenterer at kostnadene er innenfor budsjettrammen. Per Ivar Pettersen fratrådte som ugild og Jan Martinsen tilstrådte i denne saken (24 til stede). PS 040/05 Avtale om veterinærtjeneste i Nordkapp kommune Veterinærene i Lakselv kan ha én kontordag i måneden i Honningsvåg, der de tar i mot smådyr til enkel rutinemessig behandling. De vil bytte på å reise. Kommunen sier seg villig til å skaffe egnede lokaler og dekke reiseutgiftene for veterinærtjenesten med kr per tur, dvs om lag kr per år. Det inngås avtale om dette. Det opprettes egen konto for formålet under miljørettet helsevern. For inneværende år må utgiftene for den resterende del av året dekkes inn ved budsjettregulering. Teknisk avdeling bes finne egnet lokale for ambuleringen. Veterinærene i Lakselv kan ha én kontordag i måneden i Honningsvåg, der de tar i mot smådyr til enkel rutinemessig behandling. De vil bytte på å reise. Kommunen sier seg villig til å skaffe egnede lokaler og dekke reiseutgiftene for veterinærtjenesten med kr per tur, dvs om lag kr per år. Det inngås avtale om dette. Det opprettes egen konto for formålet under miljørettet helsevern. For inneværende år må utgiftene for den resterende del

7 av året dekkes inn ved budsjettregulering. Teknisk avdeling bes finne egnet lokale for ambuleringen. PS 041/05 Medlem i representantskapet i Repvåg Kraftlag A/L Som nytt medlem i representantskapet for Repvåg Kraftlag AL velges: Åshild Ravlo. 1. varamedlem Roger Hansen 2. varamedlem Kristina Hansen Som nytt medlem i representantskapet for Repvåg Kraftlag AL velges: Åshild Ravlo. 1. varamedlem Roger Hansen 2. varamedlem Kristina Hansen Nå fratrådte Roger Hansen og Jan Martinsen tiltrådte (24 til stede). PS 042/05 Utredning av behovet for fysioterapitilbudet i Nordkapp Kommune Vedtak i Administrasjonsutvalget : 1. Det gjennomføres en kvalitetsundersøkelse i form av brukerundersøkelse innen utgangen av Avtalen med Honningsvåg fysikalske institutt revideres i 2006 og oppgraderes i forhold til standarder jfr. ASA 4313( avtale mellom KS og Norsk fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter etter lov om helsetjenesten i kommunene, herunder drift av selskap). Videre skal avtalen revideres hvert andre år. 3. Det skal føres statistikker og registreringer som synliggjør aktiviteten både i det kommunale og private tilbudet. Statistikkene skal til politisk behandling i forbindelse med årsberetningen. Dette for å kunne ha nødvendig dokumentasjon når man skal vurdere behovet og omfanget av det totale fysioterapitilbudet i Nordkapp kommune i årene fremover. Administrasjonsutvalget ber spesielt om at det ses på den kommunale fysioterapitjenesten og inntjeningsmulighet ved salg av tjenester, innen utgangen av 2005

8 4. Det foretas en utredning av volum og behov innen utgangen av 2006 med utgangspunkt i det som foreligger av dokumentasjon fra brukerundersøkelser, statistikker og andre utredninger i det kommunale og private tilbud. I dette arbeidet skal fokus være tjenestekvalitet basert på brukernes behov og helhetlig samhandling mellom det privatdrevne og det kommunale fysioterapitilbudet. Kommunestyret tar utredningen om fysioterapitilbudet i Nordkapp kommune til orientering. Følgende tiltak bes iversksettes: 1. Det foretas en utredning av volum og behov innen juni 2006 med utgangspunkt i det som foreligger av dokumentasjon. Statistikk, registreringer og brukerundersøkelser gjennomføres både i det kommunale og det private tilbudet. 2. Det kommunalt drevne fysioterapitilbudet sikres en større grad av inntjening som bidrar til selvfinansiering. 3. Avtalen med Honningsvåg fysikalske institutt revideres i Avtalen skal revideres hvert andre år. 4. Inntil volum og behov er fullstendig dokumentert, oppfordres administrasjonen å finne løsninger for å midlertidig omplassere minimum en ½ fysioterapeutstilling innenfor drifta i helse og sosialsektoren. Vedtatt med 17 stemmer mot 6. Mindretallet stemte for administrasjonsutvalgets uttalelse. Idar Jensen fratrådte som ugild (23 til stede). PS 043/05 Søknad om godkjennelse for selvbetjent Vinmonopolbutikk i Nordkapp Kommune Vedtak i Helse- og sosialstyret : Kommunestyret i Nordkapp har ingen merknader til selvbetjent Vinmonopol i Honningsvåg, og godkjenner søknaden fra Vinmonopolet AS. Kommunestyret i Nordkapp har ingen merknader til selvbetjent Vinmonopol i Honningsvåg, og godkjenner søknaden fra Vinmonopolet AS.

9 PS 044/05 Destinasjon 71 grader Nord - Søknad om skjenkebevilling Vedtak i Helse- og sosialstyret : Destinasjon 71 grader Nord AS med Runar Johnsen som bevillingshaver gis følgende skjenkebevilling: Spisestue på Helnes Fyr: Øl og vin i tidsrommet: kl til Brennevin i tidsrommet: kl til Uteservering i tilknytning til badestampen og grillstue: Middels sterk øl og vin i tidsrommet til Skjenkestyrer Daniel Myhre, stedfortreder Bente Ravlo. Destinasjon 71 grader Nord AS med Runar Johnsen som bevillingshaver gis følgende skjenkebevilling: Spisestue på Helnes Fyr: Øl og vin i tidsrommet: kl til Brennevin i tidsrommet: kl til Uteservering i tilknytning til badestampen og grillstue: Middels sterk øl og vin i tidsrommet til Skjenkestyrer Daniel Myhre, stedfortreder Bente Ravlo. Runar Terje Foslund, Svein Rune Pettersen, Åshild Ravlo og Kari Lene Olsen fratrådte som ugild og Per Ivar Pettersen tiltrådte. (21 til stede). PS 045/05 Plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret : Kommunestyret slutter seg til det vedlagte forslag til felles kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen innenfor det regionale samarbeidet i Vest-Finnmark. Utover de felles satsingsområdene i planen vil Nordkapp kommune også følge opp tiltak spesielt for vår kommune omtalt i planens kap 9. Kommunen bidrar til finansiering ved å avsette 80% av det statlige tilskuddet til kommunen til kompetanseutvikling organisert av RSK. For øvrig bidrar kommunen med egne midler til finansiering av fellestiltak etter avtale inngått ved etablering av kommunens medlemskap i RSK. (Enstemmig) Kommunestyret slutter seg til det vedlagte forslag til felles kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen innenfor det regionale samarbeidet i Vest-Finnmark. Utover de felles satsingsområdene i planen vil Nordkapp kommune også følge opp tiltak spesielt for vår kommune omtalt i planens kap 9.

10 Kommunen bidrar til finansiering ved å avsette 80% av det statlige tilskuddet til kommunen til kompetanseutvikling organisert av RSK. For øvrig bidrar kommunen med egne midler til finansiering av fellestiltak etter avtale inngått ved etablering av kommunens medlemskap i RSK. Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt: Det forutsettes at systematiserte resultater som beskrevet i lokal satsing pkt. 4 rapporteres til avdelingsstyret, fortrinnsvis sammen med Virksomhetsplan påfølgende år. Nå fratrådte Åshild Ravlo og Per Ivar Pettersen og Anne Mari Pettersen tiltrådte (23 til stede). PS 046/05 Kommunal boligmasse fremtidig organisering med påkrevde tiltak på kommunale bygg Kommunestyret ser ikke det hensiktsmessig å endre organiseringen av forvaltningen av den kommunale boligmasse fra den løsning som er i dag. Ressursbruk på bygg skal i tiden fremover fokuseres sterkere mot anlegg som betjener kommunens sentrale oppgaver; helse og omsorg, skole og barnehage, idrett og kultur og lignende. Eiendomsporteføljen av kommunale boliger skal reduseres til et minimum. Boligkomplekset på Hjellplassen selges i sin helhet til markedspris. Det delegeres til formannskapet å gjennomføre salget. Av økonomiske årsaker rehabiliteres ikke takene på Hjellplassen, men overføres som ansvar til ny eier. På idrettshallen skal det gjennomføres varmegjenvinning og fasaderehabilitering i 2005 innenfor en kostnadsramme på kr ,-. På Skarsvåg skole skal belegget på gymsalen skiftes i 2005 innenfor en kostnadsramme på kr ,-. På Elvegården skal atkomsten utbedres i 2005 innen en kostnadsramme på kr ,-. Budsjettmessig konsekvens av tiltakene fremmes sammen med tertialrapport nr Ressursbruk på bygg skal i tiden fremover fokuseres sterkere mot anlegg som betjener kommunens sentrale oppgaver; helse og omsorg, skole og barnehage, idrett og kultur og lignende. Eiendomsporteføljen av kommunale boliger skal reduseres til et minimum. Boligkomplekset på Hjellplassen selges seksjonsvis eller i sin helhet til markedspris. Det delegeres til formannskapet å gjennomføre salget. Vedtatt med 20 stemmer mot 3. Mindretallet stemte for innstillingen.

11 SV fremmet følgende forslag som ved særskilt votering falt mot 5 stemmer: Kommunestyret ønsker ikke å selge den kommunale boligmassen på Hjellplassen. Det arbeidet med etablering av et kommunalt eiendomsselskap videreføres. 2. På idrettshallen skal det gjennomføres varmegjenvinning og fasaderehabilitering i 2005 innenfor en kostnadsramme på kr ,-. På Skarsvåg skole skal belegget på gymsalen skiftes i 2005 innenfor en kostnadsramme på kr ,-. På Elvegården skal atkomsten utbedres i 2005 innen en kostnadsramme på kr ,-. Budsjettmessig konsekvens av tiltakene fremmes sammen med tertialrapport nr Arbeiderpartiet foreslo at denne delen av saken skulle utsettes til den har vært behandlet i teknisk utvalg. Forslaget ble enstemmig vedtatt. PS 047/05 Vurdering av barnehagebehov 2006 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering Kommunestyret tar saken til orientering PS 048/05 Søknad om bruk av kjørespor til Ytre Mannskarvik. Kommunestyret gir John Arne Markussen, Oslo, Ruth Mikkelsen, Drammen, Sigrid Pedersen, Honningsvåg og Torfinn Pedersen; Honningsvåg tillatelse i henhold til 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til kjøring etter traktorvei fra E69 til sine respektive hytter i Ytre Mannskarvik i perioden 1. juni 1. sept Eventuell nødvendig utbedring av traktorveien omfattes ikke av gitte dispensasjon. Vedtatt med 6 stemmer mot 1. Det delegeres til formannskapet å avgjøre slike saker for ettertiden. Enstemmig.

12 Kommunestyret gir John Arne Markussen, Oslo, Ruth Mikkelsen, Drammen, Sigrid Pedersen, Honningsvåg og Torfinn Pedersen; Honningsvåg tillatelse i henhold til 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til kjøring etter traktorvei fra E69 til sine respektive hytter i Ytre Mannskarvik i perioden 1. juni 1. sept Eventuell nødvendig utbedring av traktorveien omfattes ikke av gitte dispensasjon. Vedtatt med 13 stemmer mot 10. Mindretallet stemte for å avslå søknaden. Det delegeres til formannskapet å avgjøre slike saker for ettertiden. Enstemmig. PS 049/05 Omdisponering av tidligere tildelte midler Midlene som ble bevilget i sak 032/05 omdisponeres slik: Næringsfondet styrkes med kr ,- Det bevilges kr ,- til Volden Group AS Det er forutsetning at bevilgningen nyttes til å få reetablert oppdrettsnæringen i Nordkapp kommune. Midlene som ble bevilget i sak 032/05 omdisponeres slik: Næringsfondet styrkes med kr ,- Det bevilges kr ,- til Volden Group AS Det er forutsetning at bevilgningen nyttes til å få reetablert oppdrettsnæringen i Nordkapp kommune. Høyre fremmet følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Midlene kan kreves tilbakebetalt ved utflytting av konsesjoner. PS 050/05 Ansettelse av rådmann i Nordkapp kommune - prosessen høsten 2005 Ordførers innstilling: 1. Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av 7 medlemmer hvorav ett medlem fra Fagforbundet. 2. Utvalget består av: a. Ordfører Ulf Syversen, leder b. Ett formannskapsmedlem fra SV, H og KP c. To medlemmer valgt av kommunestyret d. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Marith Bakkevoll

13 e. Utvalget skal ha en kjønnsfordeling Særskilte fullmakter til utvalget: a. Utvalget representerer Nordkapp kommune i intervjuer av kandidatene b. Utvalget innstiller til ansettelse av rådmann overfor formannskapet. c. Utvalget forhandler om vilkår for ansettelsen av rådmann på vegne av Nordkapp kommune. 4. Fullmaktene innebærer følgende ansvars- og arbeidsoppgaver: a. Inngå kontrakt med det selskap som eventuelt velges for ekstern bistand og definere grensesnittet mellom bistand og hva som skal gjøres av utvalget i rekrutteringsprosessen. b. Utarbeide kravspesifikasjon samt godkjenne innholdet i stillingsannonsen c. Velge hvilke medium som stillingsannonsen skal inn i. d. Utvelgelse av kandidater til førstegangs- og andregangsintervju. e. Deltakelse i intervjuene på vegne av Nordkapp kommune. 5. Utvalget orienterer formannskapet om status og fremdrift i rekrutteringsprosessen på hvert formannskapsmøte. 6. Rådmannen ansettes i fast stilling. 7. Utvalget vurderer behovet for, og omfanget av ekstern bistand. 8. Personalkonsulenten er sekretær for utvalget 9. Utlysing ca 1. september Formannskapet nedsetter et utvalg bestående av 7 medlemmer hvorav ett medlem fra Fagforbundet. 2. Utvalget består av: a. Ordfører Ulf Syversen, leder b. Ett formannskapsmedlem fra AP, SV, H og KP Åshild Ravlo AP c. Ett medlemmer valgt av kommunestyret Kristina Hansen d. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Marith Bakkevoll e. Utvalget skal ha en kjønnsfordeling Særskilte fullmakter til utvalget: f. Utvalget representerer Nordkapp kommune i intervjuer av kandidatene g. Utvalget innstiller til ansettelse av rådmann overfor formannskapet. h. Utvalget forhandler om vilkår for ansettelsen av rådmann på vegne av Nordkapp kommune. 4. Fullmaktene innebærer følgende ansvars- og arbeidsoppgaver: i. Inngå kontrakt med det selskap som eventuelt velges for ekstern bistand og definere grensesnittet mellom bistand og hva som skal gjøres av utvalget i rekrutteringsprosessen. j. Utarbeide kravspesifikasjon samt godkjenne innholdet i stillingsannonsen k. Velge hvilke medium som stillingsannonsen skal inn i. l. Utvelgelse av kandidater til førstegangs- og andregangsintervju. m. Deltakelse i intervjuene på vegne av Nordkapp kommune. 5. Utvalget orienterer formannskapet om status og fremdrift i rekrutteringsprosessen på hvert formannskapsmøte. 6. Rådmannen ansettes i fast stilling. 7. Utvalget vurderer behovet for, og omfanget av ekstern bistand. 8. Personalkonsulenten er sekretær for utvalget

14 9. Utlysing ca 1. september PS 051/05 Valg av setteordfører Rådmannens innstilling: Ingen innstilling. Roger Hansen velges som setteordfører i stedet for Åshild Ravlo for resten av perioden.

15

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Ulf Syversen Inger Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen. Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 17:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 26.04.2004 Tidspunkt: Kl.10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 26.04.2004 Tidspunkt: Kl.10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 26.04.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4

MØTEINNKALLING 18/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 26.03.15... 3 19/15 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 - KRØDSHERAD KOMMUNE... 4 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer