SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: 223 G27 Arkivsaksnr.: 08/2599

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: 223 G27 Arkivsaksnr.: 08/2599"

Transkript

1

2

3 SAKSFRAMLEGG Sak 66/09 Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: 223 G27 Arkivsaksnr.: 08/2599 FYSIOTERAPITENESTA I OS KOMMUNE. NY FINANSIERINGSORDNING FOR PRIVATE FYSIOTERAPEUTAR MED DRIFTSAVTALE. Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek orienteringa om fysioterapitenesta som melding. Os, Johannes Taule (s) Fung. leiar

4 Saksopplysningar: Tenesteutvalet behandla i møte sak 41/09. Følgjande vedtak vart gjort: Tenesteutvalet tek sak om ny finasieringsordning og underdekning i fysioterapitenesta i kommunen som melding. Tenesteutvalet ønskjer følgjande: Utvalet ønskjer å få ein oversikt over både kommunale og private fysioterapeutar. Økonomieininga skal følgja med når midlane kjem inn til kommunen, slik at desse pengane kan synast på budsjettet. Kommunen må vurdera å auka heimlane for å oppretthalda tilbodet vi har i dag. Helst bør heimlane tilsvara behovet då kommunen ikkje klarer å halda ventelistene nede. Oversikt over private fysioterapeutar med og utan driftsavtale: Administrasjonen gjev her ei oversikt over gjeldande driftsavtalar og kor mykje det einskilde institutt, med og utan driftsavtale, arbeider utover avtalen: Institutt Os Manuellterapi & Fysioterapi AS 3 fysioterapeutar med driftsavtale (1 fysioterapeut utan driftsavtale) Mobergs Fysikalske Institutt 3 fysioterapeutar med driftsavtale Flåten Fysioterapi 3 fysioterapeutar med driftsavtale (1 fysioterapeut utan avtale, jobber ca 50 %) Os Fysioterapi og Friskvern 1 fysioterapeut med driftsavtale Fysioterapisenteret i Irisgården 1 fysioterapeut med driftsavtale (1 fysioterapeut utan driftsavtale, jobber ca 70/80 %. 1 ny fysioterapeut utan Storleik driftsavtale 35 % = 12.6 t pr. veke 65 % = 23,4 t pr. veke 100 % = 36 t pr. veke 100 % = 36 t pr. veke 80 % = 28,8 t pr. veke 20 % = 7,2 t pr. veke 80 % = 28,8 t pr.veke 80 % = 28,8 t pr.vek 80 % = 28,8 t pr. veke 20 % = 7,2 t pr. veke 20 % = 7,2 t pr. veke Arbeidd utover avtalen i t pr veke 3 t pr. veke 4 t pr. veke 14,2 t pr. veke 28,8 t pr. veke 6 t pr. veke 4,5 t pr. veke 10 t pr. veke Utbetalt driftstilskot frå kommunen pr ,- pr. år , - pr. år , - pr. år ,- pr. år ,- pr. år ,- pr. år pr. år ,- pr år ,- pr. år 32 t pr. veke ,- pr. år 42,8 t pr. veke ,- pr. år

5 driftsavtale skal begynne i ca 30%) Ny finansieringsordning for fysioterapitenesta gjeldande frå : Den viktigaste endringen i avtalen mellom staten v/helse- og omsorgsdepartementet, KS og Norsk Fysioterapiforbund er at driftstilskotet til private fysioterapeutar med avtale vert auka og honorartakstar gjennom NAV vert redusert tilsvarande. Ny sats for driftstilskot til private fysioterapeutar med 100 % driftsavtale er per kr Os kommune har allereie iverksett utbetaling etter den nye satsen til fysioterapeutar med avtale. Fastlønstilskotet frå NAV til kommunalt tilsette er per kr for 100 % stilling. Endringa per er moderat (25 %), ytterlegare og gjenverande auking (75 %) av driftstilskotet med tilsvarande reduksjon av honorartakstar vil skje per Administrasjonen har førebels ikkje motteke noko offisiell informasjon om korleis overføringa frå staten vert synleggjort, men vi har fått følgjande svar i Epost av frå KS: Helse- og omsorgsdepartementet opplyser følgende: Merkostnader inneværende år utfra årsverk private fysioterapeuter med driftsavtale i KOSTRA og økte driftstilskudd per 1. juli vil kompenseres den enkelte kommune fullt ut. Det er ikke formelt avklart hvorvidt dette skjer gjennom rammetilskudd (tabell C) eller et eget øremerket tilskudd. Offisiell informasjon går trolig ut fra staten i løpet av 1-2 uker. Helårsvirkning i 2010 kompenseres ifølge departementet på samme måte som i Virkning av økte driftstilskudd fra 1. juli 2010 vil man komme tilbake til, trolig i Revidert Nasjonalt Budsjett (RNB) Denne øyremerkte rammeoverføringa for 2009, som truleg også vert kompensert for 2010, vil berre sikra kommunen sine utgifter til private fysioterapeuter som alt har driftsavtale med kommunen. Ny finansieringsordning gjev ikkje fysioterapeutar med deltids driftstilskot automatisk rett til å få auka opp avtalane sine. Dette betyr at dersom kommunen skal inngå nye avtalar om driftstilskot med private fysioterapeutar, eller auka eksisterande deltidstilskot, vert det ein rein kommunal utgift som må handsamast som ein del av budsjettet for Nye søknader om driftstilskot: Os kommune har motteke søknad om auking av eksisterade deltidstilskot frå 4 private fysioterapeutar, desse 4 søknadane utgjer tilsaman auke på 170 % driftstilskot, som vil kosta Os kommune kr ( x 1,7) per år. I tillegg har 1 privat fysioterapeut utan eksisterande driftsavtale søkt om nytt tilskot på 40 %. Samanlikningstal årsverk fysioterapeutar. Omfattar alle fysioterapeutar som definert i KOSTRA 2008:

6 Kommune Os Fjell Askøy Lindås Stord Årsverk Oversikt over tal pasientar hos private fysioterapeutar med driftsavtale: Årstal Tal pasientar ca 1454 ca 1572 ca 1661 Oversikt over tal pasientar hos kommunale fysioterapeutar: Årstal Tal pasientar Nye tilvisingar til ergo- og fysioterapitenesta i 2008: Tal 1.prioritet Avvik 2.prioritet Avvik 3.prioritet Avvik Barn Vaksne Privatpraktiserande og tilsette fysioterapeutar overlappar kvarandre når det gjeld oppgåver og aldersgrupper. Statistikken viser at private fysioterapeutar har flest pasientar i yrkesaktiv alder, medan tilsette fysioterapar har flest barn og eldre. Begge desse tabellane syner at det er eit aukande tal pasientar og dermed aukande behov for fysioterapitenester i kommunen. Fleire faktorar påverkar denne auken som t.d.: Folketalet veks med ca 2,5 3 % årleg. Auka aktivitet i sykehusa, dvs fleire operasjonar og tidlegare utskriving. Høgare levealder. Utviklinga innan medisin gjer at fleire overlever, og treng opptrening og rehabilitering i kommunen. Auke i tal tilviste barn. Mange av barna er funksjonshemma med store habiliterings og rehabiliteringsbehov, og treng tilpassa trening og tilrettelegging på mange livsarenaer: heim, barnehage og skule. Fysioterapeuten følgjer barna i heile oppveksten, og det er eit kontinuerleg arbeid for at barnet skal kunna fungera best mogleg og meistra vanlege daglege aktivitetar. NAV sin hovudvisjon er: Fleire i arbeid færre på trygd. Rikstrygdeverket har nedsett eit krav om at pasientar med akutte lidingar skal ha behandling hos fysioterapeut innan 3 veker. Auke i muskel- / skjelettlidingar. Auke i psykiske lidingar; sidan 2001 er sjukefråværet dobla som følgje av lettare psykiske lidingar som angst og depresjon. Utvikling: Haust 2003: På grunn av auke i behovet for fysioterapiteneste og lange ventelister vart det utlyst 2 x 20 % driftsavtale.

7 Oktober 2007: Utlyst 20 % driftsavtale i samband med bassengtrening i Osbadet for LHL Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Oversikt kommunale fysioterapeutstillingar: 3, 3 st. fordelt på 4 personar: 2 x 100 %, 1 x 82,2 % og 1 x 50 %. Etter omorganiseringa i aug Os i Tio - inngår òg leiaroppgåver for avdeling Rehabilitering i ein av desse stillingane. Utvikling: Nov. 87: 1oo % st. kommunefysioterapeut 2 x 100 % st. for fysioterapeutar Os sjukeheim 1992: 3,2 st. kommunale fysioterapeutar Fastløntilskotet blir bestemt av Staten ved Helse og omsorgsdepartementet, og skal gå direkte til å dekkja ein del av kommunen sine lønsutgifter til tilsette fysioterapeutar. Fastløntilskot pr er kr pr. 100 % st. pr. år. Konsekvensar av underdekning: Fysioterapi er ei lovpålagt teneste som er forankra i kommunehelstetenestelova og folketrygdlova. Kommunen er i prinsippet forplikta til å ha ei fysioterapiteneste som dekkjer behovet i kommunen. Lang ventetid hos private fysioterapeutar: Årsmelding for 2008 viste at ventetida varierte frå 1 veke til 10 månader. Nyopererte og sjukemelde blir prioriterte. Menneske med kroniske sjukdommar må venta. Mange av dei er eldre brukarar. Fysioterapeutar med reduserte tilskot jobbar langt ut over storleiken på avtalen. Dette fører til stort arbeidspress og slitasje over tid. Kommunen kan risikera å mista fysioterapeutar med høg kompetanse, t.d. spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Dersom fysioterapeutar med deltidsheimlar må leggja ned verksemda si, vil ventetida bli vesentleg høgare. Pasientane må gå til private fysioterapeutar utan avtale, og betale alt sjølv. Lang ventetid hos kommunale ergo- og fysioterapeutar. Mange av dei er eldre brukarar som ønskjer å bu lengst mulig heime, og få hjelp til å klara seg sjølve istadenfor å vera avhengig av t.d. heimehjelp og heimsjukepleie. Ved trening kan dei bli sjølvstendige og få tilbake funksjonsevna eller unngå å mista den. Med førebygging og rehabilitering kan ein spara kommunen for institusjonsplassar. Døme frå prioriteringskriteria. Avvikstabell Ergoterapitenesta har 1,5 st. Mangel på fysioterapi for eldre på institusjon (rapport Riksrevisjonen). Resultatet blir at eldre blir meir passive, og helsa deira og livskvaliteten blir unødig svekka. Lita tid til helsefremjande og førebyggjande arbeid; helsestasjons- og skulehelseteneste, både individretta og miljøretta arbeid, fallførebygging blant eldre.

8 Lita tid til rehabilitering; forskning viser at med systematisk trening og intensiv og god rehabilitering etter t.d. slag kan det forlenga livet, og ein kan få tilbake funksjonsevna. Prioriteringskriterium for fagområda fysioterapi og ergoterapi: Det følgjande er vedtekne prioriteringskriterium som Os kommune praktiserer for fagområda fysioterapi og ergoterapi: 1. Prioritet Barn 0 2 år Nye habiliterings- og rehabiliteringssaker som inneber akutt forverring i funksjon Akutt forverring i funksjon som medfører tap av eigen evne til å ivareta primære funksjonar Palliative tiltak Trykksår Akutt behov for hjelpemiddel frå korttidslager Akutt reparasjon av hjelpemiddel som er nødvendig for å oppretthalde primære funksjonar Oppstart innan 2 veker 2. Prioritet Samansette vanskar hos barn / ungdom Menneske med kroniske lidingar som står i fare for tap av evne til å ivareta primære funksjonar Fysioterapi til kronikarar - vedlikehaldstrening: 10 beh. X 1 pr. veke, to gonger i året. Oppstart innan 8 veker 3. Prioritet 3 Tilvising innan heim, skule, arbeid og fritid som ikkje fell inn under 1. og 2. prioritet Tilvising som gjeld grupper og klasser Oppstart innan 12 veker g Framlegg til vedtak: Tenesteutvalet tek sak om fysioterapitenesta i Os kommune som melding. Saka vert teke med som underlag til budsjetthandsaminga Eva-Mari Solberg Martha Lunde Pedersen Einingsleiar Leiar Avd. Rehabilitering

9 SAKSFRAMLEGG Sak 67/09 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO R0907 Arkivsaksnr.: 09/1537 SØKNAD OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR STØLSHAUGEN, 29/5 M.FL. RØTTINGEN Framlegg til vedtak: Rådet har ingen merknader til oppstart av arbeid med reguleringsplan for Stølshaugen. Os, Jorun Klausen (s) Leiar

10 Vedlegg: 1. Saksutgreiing til møte i plan- og bygningsutvalet 2. Brev med vedlegg frå Byggadministrasjon Harald Bjørndal a.s udatert Saksutgreiing: Uttalefristen på oppstart av denne planen er sett til 1. november. I Eldrerådet vil Marianne Hjelle og Asbjørn Nicolaysen orientera om saka. I Råd for menneske med nedsett funksjonsevne vil Veronica Haugland orientera. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent

11 Saksopplysningar til møtet i Plan- og bygningsutvalet: BAKGRUNN Byggadministrasjon Harald Bjørndal as søkjer på vegne av tiltakshavar Inglaug Brimsholmen om oppstart av arbeid med regulering av del av gnr. 29, bnr. 5 m.fl. Området er kalla Stølshaugen. Området er på om lag 25 daa. Øvste del ligg som byggjeområde i gjeldande arealplan, men nederste del ligg som friområde/ buffer mot sjø. Dei tenkjer å regulere området som bustadområde med bustader og tilhøyrande leikeareal, fellesareal og friluftsområde. Tiltakshavar meiner at buffersona mot sjø er for stor og ønskjer at område for bustad vert utvida ned til eit naturleg brotalag. VURDERING I medhald av ny plandel til plan- og bygningslova blir denne planen rekna som ein detaljregulering i samsvar med Det skal utarbeidast planprogram for planar som kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn, viser til 4-1 og I tillegg skal planmynde sikre at det blir gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, viser til 4-3. Sidan tiltakshavar ønskjer å utvide byggjeområde for bustad og redusere buffersone mot sjø, må det utarbeidast planprogram. Planprogramet vil òg innehalda ROS-analyse. Tiltakshavar har laga eit forslag til planprogram for området der landskap og estetikk, samfunnsikkerheit/ ROS, barn og unge, kulturminne, natur, universell utforming, støy, strandsoneforhold, trafikkforhold og energi er tema som skal vurderast. Forslag til planprogram synast dekkande for dei problemstillingar som må avklarast. Det som må vurderast er om byggjeområde for bustad kan utvidast ned mot Skitnevågen. I gjeldande arealplan er det lagt inn ei samanhengande buffersone på mellom 50 og 90 meter for å hindre utbygging på kanten ned mot Skitnevågen og behalde denne lia som ein naturleg buffer mot tilliggande LNF-område som har stor friluftsverdi. I framlegg til ny arealplan er den samanhengande buffersona redusert til om lag 50 meter. Rett sør for denne eigedomen er riktignok buffersona redusert til 30 meter grunna ekisterande bustad i både ekisterande og framlegg til ny arealplan. Det er uheldig å tillate utbygging i buffersona, dette vil skape presedens for vidare utbygging langs heile kanten. Arbeidet med reguleringsplanen vil avklare ei naturleg avgrensing av byggeområde for bustad og sikre ein god buffer mot Skitnevågen og tilliggande LNF-område med stor friluftsverdi. Framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet (som ansvarleg planmynde) godkjenner at det vert varsla oppstart av arbeid med privat detaljregulering, i medhald av plan- og bygningslova 12-3 og 12-8, for Stølshaugen, del av 29/5 m.fl, Røttingen, i samsvar med søknad av Plan- og bygningsutvalet godkjenner òg høyring av forslag til planprogram, i medhald av plan- og bygningslova 12-9, i samsvar med søknad av Risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet inngår i planprogrammet. Alternativt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet (som ansvarleg planmynde) kan ikkje godkjenna at det vert varsla oppstart av arbeid med privat detaljregulering for Stølshaugen, del av 29/5 m.fl, Røttingen, i samsvar med søknad av Byggeområde for bustad må trekkast tilbake i samsvar med gjeldande arealplanen. Viser til plan- og bygningslova Os, Haldor Fosse Teknisk sjef... Sett inn saksutredningen over denne linja

12

13

14

15

16

17 SAKSFRAMLEGG Sak 68/09 Saksbehandlar: Widar Sorø Arkiv: GEO R Arkivsaksnr.: 08/1752 OFFENTLEG ETTERSYN - KOLSKOGEN INDUSTRIOMRÅDE, VES.ENDRING - MOTELL Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Leiar

18 Vedlegg: 1. Saksutgreiing til møtet i plan- og bygningsutvalet Brev frå Os kommune, Tekniske tenester dat Framlegg til reguleringsføresegner 4. Reguleringsplan Saksopplysningar: For Eldrerådet er det Marianne Hjelle og Asbjørn Nicolaysen som vil orientera om planen. For Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vil Veronica Haugland orientera. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent

19 Saksframlegg til møtet i plan- og bygningsutvalet : I høve til utarbeiding av reguleringsplan av gnr 54, bnr. 647 vart oppstarmøte heldt med kommunen , og oppstart varsla I gjeldende reguleringsplan Kolskogen Industriområde er eigedomen regulert til industriområde, og det føreligg godkjente rammesøknader på eit 2 etg. bygg. I første søknad datert er det godkjent nybygget eit servicebygg med vaskeanlegg og tankanlegg. I revidert søknad er det i tillegg godkjent 9 motell rom, resepsjon, innredning av loftetasje og vaktmesterbolig. Planområdet ligg på Kolskogheiane og er på 8,6 daa. Føremål med reguleringa er å tilretteleggje for Herberge & Bevertning. I gjeldende reguleringsplan Kolskogen Industriområde ligg eigedomen som industriområde og det føreligg godkjente rammesøknader på et 2 etg. bygg. I arealplanen er området sett av til framtidig industriområde, og føremål er såleis i strid med gjeldande plan. Tilgrensande areal er industri/framtidig industri med unntak tilgrensande område i sør som ligg som offentleg område (gymnaset). Det er ikkje gjort endringar i rullering av kommuneplan med unntak av at område nord for planområde er endra frå framtidig industriområde til industriområde. Det er no ønskjeleg å auke antal motell rom og utvide bygget. Det er utarbeida privat reguleringsplan med avkøyrsler, parkering, tankanlegg og Herberg & Bevertning. Det er òg utarbeida illustrasjonsplan som syneer plassering av bygg, etc. Det er kome inn 8 offentlege fråsegn til varsel om oppstart av planarbeidet. Planframlegg er utarbeida av Weglo Design, Plan & Landskap AS på vegne av tiltakshavar Kolskogheiane 18 AS. Grunneigar er Frode Søviknes. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga stiller spørsmål til planlagd utnyttingsgrad, til grunnlaget for utvidelsen, og til kva slags grad området er egna til herberg virksomhet. Dei ber om at framtidig planframlegg viser til grunnlag og målgrupper for planlagt utbygging. Det må òg leggjast ved vurderinger av omsøkt føremål mot omkringliggjande arealbruk, samt at reguleringsføremål for eigedom må endrast til Herberger & Bevertningssteder. Kommentar: Det er utarbeida ein rapport august 2008 Norlandia Os Hotell som viser til grunnlag og målgruppen for planlagt utbygging. Det vil i det vidare arbeidet bli utarbeida ein vurdering av omsøkt føremål mot omkringliggjande arealbruk. Reguleringsformålet er endra til Herberger & Bevertningsteder. 2.2 Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga har ingen merknader til planen. 2.3 Hordaland Fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga ber tiltakshavar nøye vurdere regional arealpolitikk slik den går frem av fylkesplanen og fylkesplaner og er formidla på fylkeskommunen sine internettsider under kommune samarbeid/arealpolitikk. Elles ingen merknader. Kommentar: Forslagsstiller vil vurdere den regionale arealpolitikken under planarbeidet. 2.4 BKK NETT AS gjer merksam på at ei eventuell omlegging av hsp.kabler må bekostast av utbygger. Dersom eksisterande nettstasjon ikkje kan forsyne nybygg må det avsettast naudsynt areal for ny nettstasjon. Kommentar: Tiltakshavar seier dette vil verte ivaretatt. 2.5 Os kommune, kommunalteknikk seier at det vil verte ein større belastning på vegsystemet i området og det kan være en utfordring i høve til trafikksikkerheiten for skoleelever. Aktivitetar i øvingsområde, og virksomhet elles vil medføre ein del støy.

20 Kommentar: Dette vil verte ivaretatt i planarbeidet. Støyskjermen, voller og vegetasjon m.m. vil bli vurdert, og skille mellom myke og harde trafikkanter vil på best mulig måte bli ivaretatt. 2.6 Barnetalsmannen gjer merksam på at det er viktig at parkeringa og tilkomst til bygget vert adskilt fra sjølve servicebygget og at tilkomsten til motellet vert sikra best mogleg. Kommentar: Tiltakshavar opplys om at dette vert varetatt i planarbeidet. 2.7 Eldrerådet har ikkje merknader til privat reguleringsplan for Kolskogheiane. 2.8 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne føreset at motellet vert universelt utforma med heis og døropnarar. Rådet ber om at 10% av bueiningane, dvs. 5 rom, vert universelt utforma samt at uteområdet må vera tilgjengeleg for alle. 3.0 VURDERING I medhald av ny plandel til plan- og bygningslova er det etter 4-2 og 4-3 utarbeida planskildring og konsekvensutgreiing, samt ROS-analyse. Utifrå at området er vurdert som ikkje rasfarleg er ROS-anayse tatt med som eit punkt i planskildringa. Planområdet er lite kupert og skrånar lett ned mot Ulvenvatnet i sør og Myrketjørna i nord. Elles er planområdet omkransa av høgdedrag og turområder med Skarphaugen i vest og Vardafjellet i aust. Planområdet er vist regulert til Herberge & Bevertning og består av hotellrom, konferanserom, kiosk/kafeteria, lager/vaskeri og garasjeanlegg. Det skal i tillegg etablerast utandørs kortidsparkering, pumpestasjon, parkeringsplassar samt gode ute og oppholdsareal for overnattingsgjester og andre kunder. Byggjegrensene tilseier at bygningane vert lokalisert i den sørlege delen av planområdet og det er lagd opp til at hotellet kan byggast ut i 2 trinn, byggetrinn 1 og eventuelt eit framtidig byggetrinn 2. (sjå side 16 i planomtalen.) Bygning i byggetrinn 1 skal plasserast mot terrengskråning i aust kor det òg vil vere behov for å fjerne masser (evt. noko sprengning) for å få plassert garasjeanlegget på same nivå som 1. etg. bygg. Antal etasjar på bygget er sett til 4 etg. pluss loft. Maks mønehøyde er sett til kote +76,5. Ved et evt. framtidig byggetrinn 2 vil det være naudsynt med eit mellombygg (Sjå snitt). Maks %- BYA er sett til 40%. Hotellet skal samlokaliserast med pumpestasjon, kiosk og kafeteriadrift. I planskildringa har ein kun vurdert hotelldriften som forutset kjøp av mat frå kafédrift og at ein til dels samordnar resepsjon med kiosk. Ein forutset at det byggjast 65 gjesterom og konferanselokaler opp til 50 deltagarar. I planskildringa vert hotellet omtala som eit naturleg supplement til konferansehotellet Solstrand med ein framtidig kort og enkel tilkomst ved nye E39. I parkeringsanlegg under bakkenivå er det sett av om lag 28 P-plasser. Over parkeringsgarasje vil det vere plass til om lag 22 P-plassar. Det er òg føreslått om lag 5 korttids P- plasser framfør hotellet. Atkomst til området vil vere frå Kolskogheiane med avkøyrsle både frå aust og vest. Avkøyrsle frå aust er i hovudsak tenkt til ansatteparkering og avkøyrsle frå vest er tenkt til gjester, kunder, varelevering og til dei som skal bruke pumpestasjonen. I spesialområde Område for anlegg i grunnen vil det verte anlagt pumpestasjon. Det er også regulert inn gangveg langs Kolskogheiane til undergangen. I tillegg til dette er det regulert inn en avkøyrsle langs Kolskogheiane. Det nye veganlegget skal vere ferdigstilt i I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn ny rundkjøring, ny gangveg og en avkøyrsle frå Kolskogheiane. I dag er det to avkøyrsler frå denne vegen, og det er ønskjeleg å oppretthalde dei to avkøyrslane i samband med denne nye reguleringsplanen. I samband med start og avslutning på skuledagar v/os vidaregåande skule er trafikktryggleik ein utfordring og å blanda køyretøy med skuleelevar til yrkeskskolen vil være konfliktfullt og det er lagt inn 2 avkjørsler som skal løyse dette problemet. Ny rundkøyring vil ligge ca 70 meter fra

21 eksisterande avkøyrsel. Kravet frå Vegvesenet er 60 meter. Avstand frå gangveg ned til undergang bør ikkje vere brattare enn 1:12. (Håndbok 017). I dag er det ca. 75 meter ned til undergangen. I møte med Statens Vegvesen den vart det bekrefta at det var positivt å oppretthalde to avkøyrsler hvis gangveg har fall i høve til krav frå håndbok 017 (1:12). Det er lagt inn Felles avkøyrsle med breidde 4 meter, samt tilkomst i den søraustlege delen av planområdet. Med det planlagde prosjektet vert det større belastning på vegssystemet i området. Det vil bli aukande trafikk langs Kolskogheiane. Hovudsakleg trafikk langs Kolskogheiane: Yrkesskulen og Os El verk, Røde Kors og øvrige verksemder. OS roklubb og MC klubben Ned til badevik og naust ved Ulvenvatnet. Ned til friområde ved Ulvenvatnet i vest og aust Tilkomst/avkjørsel til området Tilkomst til området er frå den lokale vegen langs Kolskogheiane. Os kommune har eit lagerområde i grustaket, og det er inngått avtaler med Os vidaregåande skule om øvingsområde for anleggsmaskinlinja i det gamle grustaket, klubblokaler for Os roklubb og MC- klubben. Aktiviteten i øvingsområde, og verksemda i området elles, medfører naturleg nok ein del støy, blant anna frå MC-øving, men denne aktiviteten er planlagd flytta innan året. Frå planområdet har ein tilgong på friluftsområde i tilknytning til Ulvensvatnet, Liafjellet, Borgafjell og Ulvenfjellet. Det vert opplyst i planomtale at det vil bli opparbeida natursteinsmurer for å ta opp terrengsprang. Det ligg ikkje tilgrensande naboar/bustadhus i nærleiken i høve utsikt, innsyn og soltilhøve. Det er i dag ingen virksomhet på tomta og det er ikkje observert gjennomgåande stiar eller ferdselsårer gjennom planområdet. Det er ikkje funne teikn på at området brukes av barn og voksne til leik, rekreasjon eller liknande og det er andre område i nærleiken som er meir aktuelle. Topografien gjev blant anna gode høve for universell utforming. Det er òg sagt i føresegnene at anna fellesareal ikkje skal vere brattare enn 1:12. Det ligg til rette for tilkopling til vatn og avlaup. Det er ikkje registrert kjende kulturminne innafor planområdet. Kulturminne er elles omtala og sikra i i føresegnene. 5.0 Konklusjon Planframlegget er ikkje i samsvar med arealplanen men det vert ei endring frå industri til næring og planområdet ligg dessutan i utkanten av industriområdet opp mot eksisterande offentleg føremål knytta til yrkesskulen og friområde knytta til Ulvenvatnet. Adminstrasjonen meiner difor at planframlegget kan leggjast ut til offentleg ettersyn. Framlegg til vedtak: I medhald av 12-3 og i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (som planmynde) vedtak om å leggja privat framlegg til endring av reguleringsplan for Kolskogen, gnr. 54, bnr. 647, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Alternativt framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (som planmynde) vedtak om å ikkje leggja privat framlegg til endring av reguleringsplan for Kolskogen, gnr. 54, bnr. 647, datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Dette grunngjeve med at føremål er i strid med overordna arelaplan. Sak 69/09

22

23

24

25

26

27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/856 DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Jorun Klausen (s) Leiar

28 Vedlegg: Saksopplysningar: Oppsummering av møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent

29 SAKSFRAMLEGG Sak 70/09 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/1731 FYLKESELDRERÅDSKONFERANSEN/GENERASJONSKONFERANSEN Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek oppsummeringa av fylkeseldrerådskonferansen/generasjonskonferansen som melding. Os, Johannes Taule (s) Fung.leiar

30 Vedlegg: Saksopplysningar: Konferansen vart halde på Sandsli 29. og 30. september. Konferansen hadde eit anna innhald og preg denne gongen og hadde fått namnet generasjonskonferansen. Ruth Solberg, Inger Tine Brekke og Johannes Taule vart valde som deltakarar. Asbjørn Nicolaysen vart vara. Deltakarane vil gje ei orientering om konferansen. Dersom referat frå konferansen blir lagt ut på nettet, vil det bli delt ut på møtet. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent

31 SAKSFRAMLEGG Sak 71/09 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/84 REFERATSAKER OG MELDINGAR Framlegg til vedtak: Dei framlagde orienterinane vart tekne som melding. Os, Johannes Taule Fung. leiar

32 Vedlegg: Saksopplysningar: Jan L. Lund har nytt om Den kulturelle spaserstokken. Ny, finpussa brosjyre om hjerneslag er ferdig og blir delt ut. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 25.08.04 144/04 ARA Formannskapet 01.12.04 206/04 ARA Osterøy heradsstyre 15.12.04 093/04 ARA Saksansvarleg Aud Raknem Arkiv:

Detaljer

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen OS KOMMUNE HOVUDUTVAL FOR TEKNISK SEKTOR Bygningsradet Sak Dr. 0147/92 M0tedag 03.09.92 Arkiv nr. /L12/ Jnr. 01132/90 Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSF0RESEGNER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012

Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Arkiv: 20110009 Arkivsaksnr: 2011/1865-21 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 62/12 30.08.2012 Kommunestyret 73/12 13.09.2012 Vedlegg

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 14/ /GBR - 38/3, K2 - L12/

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 14/ /GBR - 38/3, K2 - L12/ Teknisk plan og forvaltning Norgeshus Per Bortens vei 3 Linda Nermark 7223 MELHUS Vedtaksbrev Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 14/1352-19/GBR - 38/3, K2 - L12/63 03.07.2015 GNR/BNR 38/3 med fleire Vågsbotn

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250

REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250 TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-250, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 2004000860-22 Løpenr.: 2004014529 Saksbeh.: Hilde Tjemsland REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK VED OSLANDSVATNET - PLAN 250 Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer