Fra omsorg til behandling Effekt av tverrfaglig behandling. Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KAD-forum Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra omsorg til behandling Effekt av tverrfaglig behandling. Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KAD-forum Bodø 26.11.2014"

Transkript

1 Fra omsorg til behandling Effekt av tverrfaglig behandling Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal KAD-forum Bodø

2 Oppsummering Sykehusene skal være best på diagnostikk. Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager lengde på (KAD)- opphold bør økes. Kommunehelsetjenesten kan bli bedre enn sykehusene når det gjelder behandling av skrøpelige eldre og kronikere. Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering Økte ressurser må brukes til kompetanseoppbygging. KAD må inngå i en større enhet. Folk ønsker ikke å bo på sykehjem selv om de blir skrøpelige. 2

3 Trender Slik vil eldre bo? NIBR 2005 Breivik/Schmidt: 94% ønsker ikke å bo i sykehjem 2/3 av innleggelsene i sykehus er pasienter over 65 år, ofte med multiple behov/comorbiditet «det du er interessert i blir du god på det du ikke er interessert i? Omsorgsektoren er kommunenes økonomiske gjøkunge Pasientene ønsker: Verdighet, respekt, riktig kompetanse, kontinuitet, kvalitet 3

4 Hovedgrep i Harstad Helsehuset en tverrfaglig struktur «sammen er vi dynamitt». Kommunens spisskompetanse innen forebygging, diagnose/behandling og rehabilitering. Opplæringsansvarlige på kommunenivå. Koordinerende enhet profesjonalisering av tildelingsfunksjon Fagteam. Hverdagsrehabilitering med innsatsteam. Demensteam. Kreftteam. Spesialtilpassede boliger Velferdsteknologi Likemannsarbeid Pasientsentrerte helsetjenesteteam. Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten (distriktssykepleier) Mikroteam (pasient/ pårørende, hjemmetjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenesten) 4

5 Befolkningsutvikling i Harstad kommune Eksempel på en av kommunesektorens store utfordringer 5

6 H E L S E & II GRUPPE DIAGNOSE SAMHANDLING RAMMEBETINGELSER Barn / unge Migrasjon (asyl/flykt.) Eldre - kompleks/økning Multifunksjonshemmede Sosiale ulikheter Akutt/ Ø. hjelp Psyk. helse 0-20 Ulykker/ skader Hjerte/ Kar Diabetes Over-/ undervekt Kreft/ Lindrende Lungesykdommer HARSTAD HELSEHUS SLOTTET HELSEHUS Internt Eksternt Pasientforløp Pårørende IP ReHab E-helse E-meld. utveksling Økonomi Kompetent arbeidskraft Demografi O M S O R G S P L A N - I III IV FAGTEAM Psyk. helse 20+ Demens Rus MIKROTEAM STANGNES HELSEHUS (0-5, 6-15, ) Sør Sentrum Nord Øysamfunn - Stangne Forebyggende Fastlegeordningen Hjemmetjenesten Respekt og verdighet Opprinnelig hjem Ansvar for egen helse Familieomsorg Frivillig innsats Private/ ideelle løsninger Kompetanse Velferdsteknologi Likemannsarbeid Kontinuitet Junior- /senior-/omsorgsbolig Spesialbolig Bolig med heldøgns omsorg Sykehjem Kvalitetssikring 6

7 Helse- og omsorgsenheter Omsorg sør Koordinerende enhet Omsorg sentrum Omsorg nord Omsorg Stangnes/ psykiatritjenesten Helsehuset Omsorg øysamf. H E L S E H U S E T TILDELER U T F Ø R E R 7

8 Enhet Helsehuset Avdeling Forebyggende tjenester for barn Jordmor Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Avdeling Forebyggende tjenester for eldre Kafe- og aktivitetssentrene Helsestasjon for eldre Husmor/-far Avdeling Folkehelse Miljørettet helsevern Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Trygge lokalsamfunn Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser Rehabiliteringsavdeling 9 plasser KAD 3,5 plasser Avdeling ReHabilitering Fysioterapi, privat og kommunal Ergoterapi Hverdagsrehabilitering Hjelpemiddeltjenesten Legetjenesten Fastlegeordningen Lokal legevakt Interkommunal legevakt Overgrepsmottak Samfunnsmedisin Kommunepsykologene Administrasjon 8

9 Enhet Helsehuset Avdeling Forebyggende tjenester for barn Jordmor Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Avdeling Forebyggende tjenester for eldre Kafe- og aktivitetssentrene Helsestasjon for eldre Husmor/-far Avdeling Folkehelse Miljørettet helsevern Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Trygge lokalsamfunn Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser Rehabiliteringsavdeling 9 plasser KAD 3,5 plasser Avdeling ReHabilitering Fysioterapi, privat og kommunal Ergoterapi Hverdagsrehabilitering Hjelpemiddeltjenesten Legetjenesten Fastlegeordningen Lokal legevakt Interkommunal legevakt Overgrepsmottak Samfunnsmedisin Kommunepsykologene Administrasjon 9

10 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Aktivitet 2013(12) Innskrevet/ utskrevet Inn fra Ut til Hjemmet (95) (216) Sykehus (168) (22) Forlenget opphold (116) (116) Sykehjem (LTP) (19) Død 10 7 (7) Sum (379)* (380)* * Ulikhet skyldes inneliggende/ikke utskrevet fra ett år til neste 2014 tom oktober

11 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen Vedtak 2013(12) Utredning/ behandling 196 (184) Rehabilitering 160 (163) Rullerende korttidsopphold for opprettholdelse av funksjonsnivå 70 (55) Avlastning i institusjon 15 (8) KAD (Oppstart desember 2013) 2 (0) 11

12 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Diagnoser 2013 Fracturer: Hofte, radius/humerus, costa, bekken KOLS/astma Gjennomgått hjerneinfarkt Gjennomgått hjerteinfarkt Nedsatt kognitive funksjoner/demens Cystitt Underernæring Diabetes Generell karsykdom Medikamentbivirkning Alkoholavhengighet 12

13 Kostnader pr. plass Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Tillegg for KAD Tillegg for helsehus Tillegg for helsehus Rehab Ramme pr. plass Intermediær Ramme pr. plass ,5 KAD Ramme pr. plass

14 Tilleggsressurser ved korttidsavdelingen Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Fase 0 (ordinært sykehjem-bemanningsfaktor 1,0 med 9+9+3,5 plasser à 754 ) x 21,5 16,2 mill. Fase 1 (utredning/ behandling- 9 plasser, rehabilitering- 9 plasser) 3 spesialsykepleiere 1,5 fysioterapeut (tidligere 0) 1,5 ergoterapeut (tidligere 0) 0,8 legeårsverk (tidligere 0,2) 0,8 mill. Fase 2 (KAD 3,5 plasser) 0,8 legeårsverk 0,8 mill. 4 overleger i bakvakt 0,73 mill. 3,1 mill. 0,5 ergoterapeut 0,3 mill. 0,25 fysioterapeut 0,15 mill. 1 spesialsykepleier 0,6 mill. Kompetanse/ vikarer 0,3 mill. 2,88 mill. 14

15 Reduksjon i sykehjemsplasser I 2011 hadde kommunen 223 sykehjemsplasser. I 2012 var det i perioder 30 ledige sykehjemsplasser i Harstad liten eller ingen økonomisk effekt. Tiltak, nedleggelse: Bergseng sykehjem, 10 plasser Olavsgården, 16+8 plasser Innsparing i PO-sektoren i 2013: 29 mill. 15

16 Kostra Harstad mot «røkla» (KG 13) Driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleieog omsorgstjenesten Netto driftsutgifter pleie- og omsorg per innbygger 80 år og over Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester *Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass GR. 13 Harstad Endring Endring ,37 % ,50 % ,50% ,65% ,11 % ,15 % ,28 % ,11 % *Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon omfatter sykehjem, avlastningsboliger til psykisk utviklings- hemmede, barneboliger osv. Harstad kommune har ca. 430 mill. i netto driftsutgifter til Pleie og omsorg. Hvis Harstad kommune hadde hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe 13 ville kommunens totale utgifter i 2013 vært 29 mill. høyere. 16

17 KAD må inngå i en større enhet Kommune Innbyggere Sengeplasser Liggedøgn Lødingen , Kvæfjord , Skånland , Tjeldsund , Evenes , Harstad , Totalt: ,

18 HARSTAD De 15 vanligste tilstandene ved medisinske ø-hjelpsopphold (døgn) for bosatte i Harstad kommune, alder 80 år og over, gitt tilleggskriterier Tilstand Opphold Liggetid Sum % Sum % Mean Median Karsykd i hjernen inkl TIA 34 9 % % 12,8 6,0 Lungebetennelse & pleuritt 25 7 % % 9,3 4,0 Infeksjoner i nyrer & urinveier 22 6 % % 6,5 5,0 Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk 18 5 % % 7,6 6,5 KOLS, bronkitt & astma 17 5 % 73 3 % 4,3 3,0 Akutte tilstander i buk (u/kir) 16 4 % 47 2 % 2,9 2,0 Angina pectoris 12 3 % 20 1 % 1,7 1,0 Psykiske lidelser ekskl oper, spiseforstyrrelser og misbruk 12 3 % % 8,3 5,5 Sepsis ved infeksiøse og parasittære sykd 11 3 % % 17,2 14,0 Ernærings- & stoffskiftesykd 10 3 % 32 1 % 3,2 2,5 Nyresvikt 10 3 % 72 3 % 7,2 6,0 Brystsmerter 9 2 % 10 0 % 1,1 1,0 Ondartede svulster i kvinnelige kjønnsorganer 9 2 % 48 2 % 5,3 1,0 Lymfom & ikke-akutt leukemi 9 2 % 39 2 % 4,3 3,0 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser 8 2 % 28 1 % 3,5 3,0 Delsum /andel av total % % 7,2 Totalt ,3 3,0 18

19 De 15 vanligste tilstandene ved medisinske ø-hjelpsopphold 80 år+ Bosted Opphold* Liggetid Harstad , ,5 Tromsø , ,8 *Absolutte tall, dersom det korrigeres for antall personer over 80 år (Harstad-1096, Tromsø-1902) er det ikke signifikant forskjell på antall innleggelser. Antall liggedøgn spart om Tromsø kommer ned på Harstad-nivå er 3028 (8000 x 3028 = ) 19

20 Oppsummering Sykehusene skal være best på diagnostikk. Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager lengde på (KAD)- opphold bør økes. Kommunehelsetjenesten kan bli bedre enn sykehusene når det gjelder behandling av skrøpelige eldre og kronikere. Ressurser må flyttes fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering Økte ressurser må brukes til kompetanseoppbygging. KAD må inngå i en større enhet. Folk ønsker ikke å bo på sykehjem selv om de blir skrøpelige 20

21 Prosjekt Helsehuset KAD-forum

22 Enhet Helsehuset Avdeling Forebyggende tjenester for barn Jordmor Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Avdeling Forebyggende tjenester for eldre Kafe- og aktivitetssentrene Helsestasjon for eldre Husmor/-far Avdeling Folkehelse Miljørettet helsevern Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Trygge lokalsamfunn Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser Rehabiliteringsavdeling 9 plasser KAD 3,5 plasser Avdeling ReHabilitering Fysioterapi, privat og kommunal Ergoterapi Hverdagsrehabilitering Hjelpemiddeltjenesten Legetjenesten Fastlegeordningen Lokal legevakt Interkommunal legevakt Overgrepsmottak Samfunnsmedisin Kommunepsykologene Administrasjon 22

23 Helsehuset Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Aktivitet 2013(12) Innskrevet/ utskrevet Inn fra Ut til Hjemmet (95) (216) Sykehus (168) (22) Forlenget opphold (116) (116) Sykehjem (LTP) (19) Død 10 7 (7) Sum (379)* (380)* * Ulikhet skyldes inneliggende/ikke utskrevet fra ett år til neste 2014 tom oktober

24 24

25 Synergieffekter Hele behandlingskjeden under ett tak. Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste i institusjon og hjemme Tjenestene kan bedre ivareta krav til kontinuitet i behandlingen. Innen hvert opphold og mellom opphold, særlig for kronikere I overganger/pasientbevegelser mellom enheter og nivåer Diagnostisk avklaring og oppstart av behandling på sykehus, deretter videreføring til kommunehelsetjenesten 25

26 Synergieffekter Felles læringsarena for spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, pasienter, pårørende og utdanningsinstitusjoner. Muligheter for hospitering begge veier for alle faggrupper. Kompetanseutveksling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste og pasient/pårørende. Større fagmiljø. Felles inngang og publikumsmottak i midtsonen (ev. med ambulanseinngang på baksiden)? Felles callsenter samlokalisert med mottakelse, akuttmottak og legevakt Lab, røntgen, basseng, bibliotek, spisesal/kantine, møterom 26

27 Future hospitals hvilke perspektiver legger Englands fremste eksperter til grunn for fremtidig utvikling av sykehusene? 27

28 Future hospitals.. 28

29 Forslag til funksjoner Helsehus I Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD (1500 m 2 ) Primært: Intermediærpost (9 senger++) Utredning, diagnose og behandling Rehabiliteringspost (9 senger+?) Kommunal akutt døgnpost, KAD (5 senger+) (interkommunalt samarbeid) Til diskusjon: Palliasjon Respiratorbehandling Akuttpsykiatri (mangler i kommunen) Akutt rus (mangler i kommunen) Psykisk uhelse for barn og unge inkl. kommunepsykolog (tilbudet er i dag organisert under 18 forskjellige instanser) Antall senger? 29

30 Forslag til funksjoner Helsehus II Friskliv og mestringsavdeling (700 m 2 ) A. Fysio- og ergoterapi Rehabilitering i og utenfor institusjon inkl. dagrehabilitering Hverdagsrehabilitering Kommunal fysioterapi for alle aldersgrupper Kurativ virksomhet på fysikalske institutt med avtale Kommunal ergoterapi for alle aldersgrupper Habilitering Helsefremmende og forebyggende arbeid, deriblant universell utforming og fysisk aktivitet-grupper Syn- og hørselskontakter Hjelpemiddeltjenesten Velferdsteknologi IP?? 30

31 Forslag til funksjoner Helsehus II Friskliv og mestringsavdeling (700 m 2 ) B. Læring og mestring, samhandlingsarena LMS Frisklivssentralen Kontorer for brukerorganisasjoner C. Psykisk helseteam for barn og unge Kommunepsykolog 31

32 Forslag til funksjoner Helsehus II Friskliv og mestringsavdeling D. Rus og psykiatri??? Rehabilitering for personer som er i Legemiddelassistert Rehabilitering LAR, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Sosialmedisinsk poliklinikk Tiltakstilbud, samarbeid med Nav og Frivillige lag og organisasjoner Tilrettelegging av rehabilitering til rusmisbrukere Ansvar for rusavhengige med søknad om behandling, oppfølging, omsorgstilbud???? Koordinerende enhet Koordineringsansvar og samtaleoppfølging (IP-arbeid)???? Råd og veiledning til samarbeidsparter Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten Utføre miljørettet arbeid i forhold til brukere Tvangssaker Døgnbehandling? Kontorer for hjemmetjeneste psykiatri og ev. to behandlingsrom 32

33 Forslag til funksjoner Helsehus III Undervisnings- og læringsarena o Harstad kommune o UNN o HiH o UiT, Det arktiske universitet o Brukerorganisasjoner/Likemannsarbeid Simuleringsrom Demonstrasjonsleilighet (sikkerhet, trening og VFT)?? Auditorier med audiovisuelle muligheter/ videokonferanse Sambrukskantine, spisesal/kantine??? Med muligheter for oppdeling Møterom Kontorer 33

34 Forslag til funksjoner Helsehus IV Andre medisinske tjenester (400 m 2 ) Kommunikasjonssenter o LV-sentral o Mottak av trygghetsalarmer?? o Nødnett o Callsenter Legevakt/Interkommunal legevakt o Overgrepsmottak, vold i nære relasjoner Kommunalt legesenter o Fastlege o Daglegevakt o Akuttberedskap dag (ambulanse og helseberedskap) Migrasjonshelsetjeneste (asyl- og flyktningehelsetjeneste) Smittevern og vaksinasjonskontor 34

35 Forslag til funksjoner Helsehus V Andre tjenester (400 m 2 ) Koordinerende enhet Folkehelse/miljørettet helsevern/trygge lokalsamfunn Samfunnsmedisin Støttefunksjoner; samfunnsviter, jurist, medisinskfaglig ansvarlig, MØP (Merkantil Økonomi Personal) Fellesressurs Logoped? Sosionom? Ernæringsfysiolog 35

36 Forslag til funksjoner Helsehus VI Helsestasjon?? (700??? m 2 ) 36

37 Forslag til funksjoner Helsehus VII Utleie til private aktører?? (??? m 2 ) 37

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Prosjektgruppe: Ragnhild Wesche Kvål, Helse- og sosialsjef Tydal kommune Anne Carlsen, Rådgiver Selbu kommune Inge Falstad, Sektorsjef helse og sosial Meråker

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Lier kommune. Notat. Saksmappe: Arkiv: 2011/1199/7249/2011 17.06.2011. Dato: Elisabeth Sommerfelt, Rådgiver i stab- og støtteenheten i Lier

Lier kommune. Notat. Saksmappe: Arkiv: 2011/1199/7249/2011 17.06.2011. Dato: Elisabeth Sommerfelt, Rådgiver i stab- og støtteenheten i Lier Notat Lier kommune Saksmappe: Arkiv: Dato: 2011/1199/7249/2011 17.06.2011 Fra: Elisabeth Sommerfelt, Rådgiver i stab- og støtteenheten i Lier RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 2 LIER, RØYKEN OG HURUM Lier kommune

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast

Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast LUND KOMMUNE November 2013 Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast 1 1 Innhold 2 FORORD... 3 3 VISJON OG MÅL... 3 3.1 FELLES VISJON OG HOVEDMÅL... 3

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE GRANE KOMMUNE PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Grane- Vefsn- og Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen -1. jan. 2011

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene?

Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene? Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene? Svein Steinert, fylkeslege i Troms KS-konferanse i Bodø 28. 29. april 2015 Tema i presentasjonen Folkehelseloven

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon. 2 Kjære innbygger. I juni 2009

Detaljer