Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Samlokalisering UNN Harstad Helsehus Møte OSO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Samlokalisering UNN Harstad Helsehus Møte OSO 05.02.2015."

Transkript

1 Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Samlokalisering UNN Harstad Helsehus Møte OSO Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal

2 Oppsummering Sykehusene skal være best på diagnostikk og oppstart av behandling. Gamle folk gror ikke sammen på 3 dager. Kommunehelsetjenesten må komplettere sykehuset i behandlingen av skrøpelige eldre og kronikere. Kommunesektoren må flytte ressurser fra omsorg til forebygging/ behandling og rehabilitering. Økte ressurser må brukes til tverrfaglighet og kompetanseoppbygging. KAD må inngå i en større enhet (gjelder ikke Værøy og Røst). Eldre ønsker ikke å bo på sykehjem selv om de blir skrøpelige. Helsetjenesten må ha pasient-/ brukerfokus og etablere en sømløs tiltaks- og behandlingskjede. 2

3 Trender Slik vil eldre bo, NIBR 2005:17, Breivik/Schmidt: - 94% ønsker ikke å bo i sykehjem, selv om de blir skrøpelige. 2/3 av innleggelsene i sykehus er pasienter over 65 år, ofte med multiple behov/comorbiditet. Omsorgsektoren er kommunenes økonomiske gjøkunge. Pasientene ønsker: Verdighet, respekt, riktig kompetanse, kontinuitet, kvalitet. 3

4 Hovedgrep i Harstad Helsehuset en tverrfaglig struktur «sammen er vi dynamitt». Kommunens spisskompetanse innen forebygging, diagnose/behandling og rehabilitering. Opplæringsansvarlig på kommunenivå Koordinerende enhet profesjonalisering av tildelingsfunksjon Fagteam. Hverdagsrehabilitering med innsatsteam. Demensteam Spesialtilpassede boliger Velferdsteknologi Likemannsarbeid Pasientsentrerte helsetjenesteteam Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten/ distriktsykepleier Mikroteam (pasient/ pårørende, hjemmetjeneste, fastlege og spesialisthelsetjeneste) 4

5 Utfordring 1 Befolkningsutvikling i Harstad kommune 5

6 Utfordring 2 Dreie aktivitet fra omsorg til behandling og rehabilitering, for at innbyggerne skal mestre hverdag i eget hjem. Kort liggetid på sykehusene. Behov for lengre institusjons behandling spesielt for eldre og kronikere. Statlige signaler om at kommunene får nye oppgaver innen rus, psykiatri og deler av rehabiliteringsfeltet. Forventninger om økt samarbeid med andre kommuner for å løse kommunale oppgaver innen helse. Dagens eldre lever lengre, med sine sykdommer. Har andre forventninger til livet. 94% av befolkningen ønsker ikke å bo i sykehjem, viser nasjonal undersøkelse. (NIBR) 6

7 Utfordring 3 Pasientene har stadig kortere liggetid på sykehus, og innebærer en mer ressurskrevende pasientgruppe (behandling og pleie). Behov for mer teknisk utstyr. (lab, rtg,) Behov for legeressurs også i helger. Akutt psykisk syke??? Dette krever kompetanse, bemanning og spesial tilpassede rom. Rus???: Økende antall pasienter med diagnosen demens, som medfører behov for tilpasning av avdelingen (hotellås, mm). Yngre pasienter. Større behov for veiledning til pasienter i forhold til pårørende. 7

8 Utfordring 4 Psykisk uhelse hos barn og unge Økende forekomst av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Behov for egne smitterom. Behov for flexibilitet, «ta topper» Mulighet for flere enn en pr rom. Familierom? Flerkulturelle innslag. Kan kreve spesialtilpasning. Enkelte pasienter har stort teknisk utstyr som krever plass. Osv 8

9 Helsehuset tidligfaseplanlegging Virksomhetsmessig utviklingsplan Skal omfatte hele Helsehuset og skal inneholde en beskrivelse av status av: Dagens aktivitet og virksomhet Dimensjonerende forutsetninger, (for eksempel befolkningsutvikling, nye oppgaver) Driver for endring og konsekvenser for framtidig virksomhet. Avhengighet mellom fagområder, funksjoner, avdelinger/enheter og mot spesialisthelsetjenesten. Målet for dette er at man skal vise mulige endringer innenfor oppgavefordeling og struktur, framtidig aktivitet, kapasitetsbehov, organisering og driftsøkonomi. 9

10 Helsehuset tidligfaseplanlegging Bygningsmessig utviklingsplan Skal sikre at flere alternative, prinsipielle løsninger blir vurdert og at vurderinger og valg er forankret i mål og rammer. Alternativene skal være reelle og skal kunne skilles klart fra hverandre. Alternativ 1: Dagens situasjon. Alternativ 2: Heggen Allè (gamle Harstad sykehjem) Alternativ 3: Nybygg a) Bygge på (operasjonsfløya) og i UNN Harstad. b) Nytt kommunalt bygg på parkeringsplassen ved UNN Harstad 10

11 Prosjektorganisasjon PA: Hugo Thode Hansen SG: Hugo Thode Hansen (R), Jan Dag Stenhaug (BE), Frode Risdal (H), Magne Nicolaisen (UNN), Gina Johansen (UNN) PL: Roger Rasmussen (fase 1) Frode Risdal (nå) Raymond Knutsen (bygg) AG: AG 1: Forebyggende barn AG 2: Forebyggende eldre AG 3: Folkehelse AG 4: Korttid og rehabilitering AG 5: ReHabilitering AG 6: Legetjenester 11

12 Pågående prosesser ferdig juni 2015 I. Tidligfaseplanlegging II. AG 1-6 SG Økonomisk ramme - Husbanken 48 mill - HK 67 mill - Husleie 30 mill III. Samarbeid med UNN - Møter (driftsråd og ledelse) - Workshop IV. Pasientsentrerte helsetjenester - Workshop - Møter V. Avtaler om felles læringsarena - UNN, HiH, UiT, Brukerorganisasjoner VI. Avtaler om KAD - Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund VII. Avtaler om LV, nødnett, mottak av trygghetsalarm - Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund, Evenes og Ibestad 12

13 Videre prosesser I. Tidligfaseplanlegging, behandles i kommunestyret juni 2015 Veivalg II. Byggefase 30 måneder 13

14 H E L S E & II GRUPPE DIAGNOSE SAMHANDLING RAMMEBETINGELSER Barn / unge Migrasjon (asyl/flykt.) Eldre - kompleks/økning Multifunksjonshemmede Sosiale ulikheter Akutt/ Ø. hjelp Psyk. helse 0-20 Ulykker/ skader Hjerte/ Kar Diabetes Over-/ undervekt Kreft/ Lindrende Lungesykdommer HARSTAD HELSEHUS SLOTTET HELSEHUS Internt Eksternt Pasientforløp Pårørende IP ReHab E-helse E-meld. utveksling Økonomi Kompetent arbeidskraft Demografi O M S O R G S P L A N - I III IV FAGTEAM Psyk. helse 20+ Demens Rus MIKROTEAM STANGNES HELSEHUS (0-5, 6-15, ) Sør Sentrum Nord Øysamfunn - Stangnes Forebyggende Fastlegeordningen Hjemmetjenesten Respekt og verdighet Opprinnelig hjem Ansvar for egen helse Familieomsorg Frivillig innsats Private/ ideelle løsninger Kompetanse Velferdsteknologi Likemannsarbeid Kontinuitet Junior- /senior-/omsorgsbolig Spesialbolig Bolig med heldøgns omsorg Sykehjem Kvalitetssikring 14

15 Enhet Helsehuset Avdeling Forebyggende tjenester for barn Jordmor Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Avdeling Forebyggende tjenester for eldre Kafe- og aktivitetssentrene Helsestasjon for eldre Husmor/-far Avdeling Folkehelse Miljørettet helsevern Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen Trygge lokalsamfunn Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Intermediæravdeling (utredning og behandling) 9 plasser Rehabiliteringsavdeling 9 plasser KAD 3,5 (5) plasser Avdeling ReHabilitering Fysioterapi, privat og kommunal Ergoterapi Hverdagsrehabilitering Hjelpemiddeltjenesten Legetjenesten Fastlegeordningen Kommunalt legesenter Lokal/ interkommunal legevakt Overgrepsmottak Samfunnsmedisin Kommunepsykologene Vaksinasjon og smittevern Administrasjon 15

16 Helsehuset bra for Ola og Kari Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Innskrevet/ utskrevet Aktivitet 2013(12) Inn fra 2014 Ut til Hjemmet (95) (216) Sykehus (168) (22) Forlenget opphold (116) (116) Sykehjem (LTP) (19) Død 11 7 (7) Sum (263)* (264)* Ulikhet skyldes inneliggende/ikke utskrevet fra ett år til neste 1 klage over ikke tildelt langtidsplass i sykehjem i 2014

17 1 avdeling 3 sengeposter Kostnader pr. plass Korttids- og rehabiliteringsavdelingen inkl. KAD Tillegg for KAD Tillegg for helsehus Tillegg for helsehus Rehabilitering Ramme pr. plass Intermediær Ramme pr. plass ,5 KAD Ramme pr. plass

18 Reduksjon i sykehjemsplasser - bra for kommuneøkonomien I 2011 hadde kommunen 223 sykehjemsplasser I 2012 var det i perioder 30 ledige sykehjemsplasser i Harstad liten eller ingen økonomisk effekt Tiltak, nedleggelse: Bergseng sykehjem, 10 plasser Olavsgården, 16+8 plasser Innsparing i PO-sektoren i 2013: 29 millioner 2013 ble 85 innlagt LTP 2014 ble 65 innlagt LTP 18

19 T. Brattland Sykehjemsplasser - aldersjustert relativ dekningsgrad i forhold til dekningsgrad Tromsø

20 Kostra Harstad mot «røkla» (KG 13) Driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til pleieog omsorgstjenesten Netto driftsutgifter pleie- og omsorg per innbygger 80 år og over Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester *Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass GR. 13 Harstad Endring Endring ,37 % ,50 % ,50% ,65% ,11 % ,15 % ,28 % ,11 % *Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon omfatter sykehjem, avlastningsboliger til psykisk utviklings- hemmede, barneboliger osv. Harstad kommune har ca. 430 mill. i netto driftsutgifter til Pleie og omsorg. Hvis Harstad kommune hadde hatt samme kostnadsøkning som kommunegruppe 13 ville kommunens totale utgifter i 2013 vært 29 mill. høyere. 20

21 Kommuner må samarbeide. KAD må inngå i en større enhet (Gjelder ikke Værøy og Røst) Kommune Innbyggere Sengeplasser Liggedøgn Lødingen , Kvæfjord , Skånland , Tjeldsund , Evenes , Harstad , Totalt: , Selv 5 senger er for lite, KAD må inngå i en større behandlingsenhet. 21

22 De 15 vanligste tilstandene ved medisinske ø-hjelpsopphold 80 år+ Bosted Opphold* Liggetid Harstad , ,5 Tromsø , ,8 *Absolutte tall, dersom det korrigeres for antall personer over 80 år (Harstad-1096, Tromsø-1902) er det ikke signifikant forskjell på antall innleggelser. Antall liggedøgn spart om Tromsø kommer ned på Harstad-nivå er 3028 (kr 8000 x 3028 = kr ) 22

23 Kommunen tar imot, etterbehandler og rehabiliterer - bra for helseforetaket HT : «Fra å være blant landsdelens dyreste sykehus er Harstad nå blant de billigste og mest effektive.» 23

24 24

25 Forslag til funksjoner Helsehus I Korttids- og rehabiliteringsavdeling inkl. KAD (1500 m 2 ) Primært: Intermediærpost (9 senger+7) Utredning, diagnose og behandling Rehabiliteringspost (9 senger) Kommunal akutt døgnpost, KAD (5 senger+) (interkommunalt samarbeid) Til diskusjon: Palliasjon Respiratorbehandling Akuttpsykiatri (mangler i kommunen) Akutt rus (mangler i kommunen) Psykisk uhelse for barn og unge inkl. kommunepsykolog (tilbudet er i dag organisert under 18 forskjellige instanser) Antall senger? 25

26 Forslag til funksjoner Helsehus II Friskliv og mestringsavdeling A. Fysio- og ergoterapi Rehabilitering i og utenfor institusjon inkl. dagrehabilitering Hverdagsrehabilitering Kommunal fysioterapi for alle aldersgrupper Kurativ virksomhet på fysikalske institutt med avtale Kommunal ergoterapi for alle aldersgrupper Habilitering Helsefremmende og forebyggende arbeid, deriblant universell utforming og fysisk aktivitet-grupper Syn- og hørselskontakter Hjelpemiddeltjenesten Velferdsteknologi IP?? 26

27 Forslag til funksjoner Helsehus II Friskliv og mestringsavdeling B. Læring og mestring, samhandlingsarena LMS Frisklivssentralen Kontorer for brukerorganisasjoner C. Psykisk helseteam for barn og unge Kommunepsykolog 27

28 Forslag til funksjoner Helsehus II Friskliv og mestringsavdeling D. Rus og psykiatri??? Rehabilitering for personer som er i Legemiddelassistert Rehabilitering LAR, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Sosialmedisinsk poliklinikk Tiltakstilbud, samarbeid med Nav og Frivillige lag og organisasjoner Tilrettelegging av rehabilitering til rusmisbrukere Ansvar for rusavhengige med søknad om behandling, oppfølging, omsorgstilbud???? Koordinerende enhet Koordineringsansvar og samtaleoppfølging (IP-arbeid)???? Råd og veiledning til samarbeidsparter Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten Utføre miljørettet arbeid i forhold til brukere Tvangssaker Døgnbehandling? Kontorer for hjemmetjeneste psykiatri og ev. to behandlingsrom 28

29 Forslag til funksjoner Helsehus III Undervisnings- og læringsarena o Harstad kommune o UNN o HiH o UiT, Det arktiske universitet o Brukerorganisasjoner/Likemannsarbeid Simuleringsrom Demonstrasjonsleilighet (sikkerhet, trening og VFT)?? Auditorier med audiovisuelle muligheter/ videokonferanse Sambrukskantine, spisesal/kantine??? Med muligheter for oppdeling Møterom Kontorer 29

30 Forslag til funksjoner Helsehus IV Andre medisinske tjenester Kommunikasjonssenter o LV-sentral o Mottak av trygghetsalarmer?? o Nødnett o Callsenter Legevakt/Interkommunal legevakt o Overgrepsmottak, vold i nære relasjoner Kommunalt legesenter o Fastlege o Daglegevakt o Akuttberedskap dag (ambulanse og helseberedskap) Migrasjonshelsetjeneste (asyl- og flyktninghelsetjeneste) Smittevern og vaksinasjonskontor 30

31 Forslag til funksjoner Helsehus V Andre tjenester Helsestasjon Koordinerende enhet Folkehelse/miljørettet helsevern/trygge lokalsamfunn Samfunnsmedisin Støttefunksjoner; samfunnsviter, jurist, medisinskfaglig ansvarlig, MØP (Merkantil Økonomi Personal) Fellesressurs Logoped? Sosionom? Ernæringsfysiolog 31

32 Helsehuset i samarbeid med HiH, UiT og UNN? Intermediær 9 (+7) døgnplasser KAD (Harstad, Kvæfjord, Lødingen) 5 døgnplasser Rehabilitering 9 døgnplasser Avdeling for ReHabilitering - Hverdagsrehabilitering Forebyggende Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Folkehelse Psykiske vansker barn og unge 0-20?? Rus og psykiatri?? Palliasjon?? Respiratorbehandling?? Felles fagressurser: Leger Sykepleiere Helsesøstre Ergoterapeuter Fysioterapeuter Kommunepsykologer Jurist Samfunnsviter Ingeniør Sosionom Logoped Ernæringsfysiolog? Synspedagog? Audiopedagog? Info - og opplæringssenter Kafe/ møtelokaler Bruker- og pårørende (LM) Frisklivssentral, LMS HK, UiT, HiH og UNN?? Kommunalt legesenter Legevakt døgn/dag??? Koordinerende enhet

33 UiT

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene?

Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene? Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene? Svein Steinert, fylkeslege i Troms KS-konferanse i Bodø 28. 29. april 2015 Tema i presentasjonen Folkehelseloven

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune

Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommune Prosjektgruppe: Ragnhild Wesche Kvål, Helse- og sosialsjef Tydal kommune Anne Carlsen, Rådgiver Selbu kommune Inge Falstad, Sektorsjef helse og sosial Meråker

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Behovet for å investere i boliger for unge omsorgstrengende i Lu - veien, og som er tilrettelagt for å yte bistand, er fortsatt til stede.

Behovet for å investere i boliger for unge omsorgstrengende i Lu - veien, og som er tilrettelagt for å yte bistand, er fortsatt til stede. Analyse av behov i omsorgssektoren 2015 Behov for investeringer og driftstiltak i omsorgssektoren og behov i tilknytning til samhandlingsreformen for å møte kravet om full omsorgsdekning i 2015 utover

Detaljer

Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast

Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast LUND KOMMUNE November 2013 Helse- og omsorgsplan 2014-2017 Høringsutkast 1 1 Innhold 2 FORORD... 3 3 VISJON OG MÅL... 3 3.1 FELLES VISJON OG HOVEDMÅL... 3

Detaljer

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon. 2 Kjære innbygger. I juni 2009

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030

ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 2030 FROGN KOMMUNE ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 Innholdsfortegnelse DEL 1. INNLEDNING 4 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 SAMMENDRAG 6 DEL 2. STATUS DAGENS TJENESTENIVÅ 7 2.1 SØKNADSKONTORET

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

Lier kommune. Notat. Saksmappe: Arkiv: 2011/1199/7249/2011 17.06.2011. Dato: Elisabeth Sommerfelt, Rådgiver i stab- og støtteenheten i Lier

Lier kommune. Notat. Saksmappe: Arkiv: 2011/1199/7249/2011 17.06.2011. Dato: Elisabeth Sommerfelt, Rådgiver i stab- og støtteenheten i Lier Notat Lier kommune Saksmappe: Arkiv: Dato: 2011/1199/7249/2011 17.06.2011 Fra: Elisabeth Sommerfelt, Rådgiver i stab- og støtteenheten i Lier RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 2 LIER, RØYKEN OG HURUM Lier kommune

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 2011-2013 Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 1 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING 3 1.1 Plansystemet 2 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 4 2.1 Innledning 2.2 Planavgrensning

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Versjon med vedlegg 1-6 Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 5 1.2 Prosjektorganisering...

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer