Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Bachelor s Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi. Bachelor s Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy"

Transkript

1 Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor s Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy FUTB 180 studiepoeng Heltid Kull Studieåret Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av studieutvalget ved fakultet for helsefag Endringer godkjent av prodekan

2 FYSIOTERAPI KULL / Innhold DEL Innledning... 2 Målgruppe... 3 Opptakskrav... 3 Læringsutbytte... 3 Organisering... 5 Innhold... 5 Praksisstudier... 6 Arbeidsformer... 6 Arbeidskrav... 8 Obligatorisk tilstedeværelse... 8 Skikkethet... 8 Internasjonalisering... 8 Vurdering... 9 Sensorordning Studieprogresjon Pensum DEL Emne 1 - Fysioterapi, kommunikasjon og etikk Emne 2 Anatomi Emne 3 Fysiologi Emne 4 Bevegelse, funksjon og undersøkelse Emne 5 Forebygging, behandling og rehabilitering ved muskel- og skjelettlidelser Emne 6 Patologi Emne 7 Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering spesifikke pasient-/brukergrupper Emne 8 International Public Health Emne 9 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi Emne 10 - Bacheloroppgave Fordeling av rammeplanens fag på de enkelte emner angitt i studiepoeng... 42

3 FYSIOTERAPI KULL / DEL 1 Innledning Programplanen er hjemlet i lov nr. 15 om universiteter og høgskoler, rammeplan for fysioterapeututdanning av og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av Studiet har to studieretninger. Det er studieretning fysioterapi (tidligere Fysioterapeututdanningen) og studieretning fysioterapi mensendieck (tidligere Mensendieckutdanningen). De to studieretningene har hver sin programplan. Begge retningene fører fram til bachelorgrad i fysioterapi og kvalifiserer til autorisasjon som fysioterapeut. e velger enten studieretning fysioterapi eller studieretning mensendieck når de søker opptak på bachelorstudiet. 100 av studiets 180 studiepoeng er organisert som fellesemner (anatomi, fysiologi, patologi, International Public Health, bacheloroppgave og kunnskapsbasert praksis), mens 80 studiepoeng er knyttet til den enkelte studieretning. MÅ INN I FYSIO :Ulikhetene mellom de to studieretningene er mest synlig i 2. studieår, hvor studieretning fysioterapi-mensendieck har «Folkehelse, fysisk aktivitet og bevegelse» (20 sp) og «Rehabilitering og habilitering» (15 sp), mens studieretning fysioterapi har «Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke fagområder» (35 sp). I tillegg benyttes noe ulike fysioterapi-metoder og -tilnærminger gjennom hele studiet ved de to studieretningene. Fullført studium gir 180 studiepoeng og bachelorgrad i fysioterapi. Fullført studium og ett års godkjent turnustjeneste gir grunnlag for å søke autorisasjon som fysioterapeut (lov om helsepersonell). Utdanningsmulighet etter bachelorgrad Bachelorgrad i fysioterapi er opptaksgrunnlag for masterstudier og videreutdanninger ved universiteter og høyskoler. Autoriserte fysioterapeuter kan ta fagspesifikke etter- og videreutdanninger, for eksempel i psykomotorisk fysioterapi, fysioterapi for eldre personer og fysioterapi for barn. Fakultet for helsefag driver tverrfaglig forskning- og utviklingsarbeid på områder som eldre og helse, kommunikasjon og helseveiledning, livskvalitet i et livsløpsperspektiv, rehabilitering og habilitering, smerte, og verdighet og etikk. Hva er fysioterapi? Fysioterapi har som mål å utvikle, opprettholde og gjenvinne optimal bevegelses- og funksjonsevne i et livsløpsperspektiv. Fysioterapeuter har spesiell innsikt i sammenhenger mellom det fysiske, psykologiske, emosjonelle, sosiale og omgivelser. De integrerer disse aspektene i sin virksomhet for å fremme funksjon og livskvalitet. Fysioterapitjenesten er rettet mot å fremme folkehelse, forebygge skader/sykdommer/lidelser og videreutvikling av disse, undersøke og behandle funksjonssvikt og inngå i habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Samarbeid med andre profesjonsutøvere er viktig. Kjerneområdene i fysioterapi er kartlegging av personlige faktorer og omgivelsesfaktorer som påvirker bevegelse og funksjon generelle og spesifikke undersøkelser av bevegelse og funksjon samhandling med pasient/bruker, pårørende, andre profesjonsutøvere og instanser om forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende tiltak. Fysioterapeuter tilrettelegger for god og likeverdig medvirkning fra pasient/bruker. De har kompetanse i veiledning, rådgivning og undervisning.

4 FYSIOTERAPI KULL / Autorisasjon som fysioterapeut i Norge gir mulighet til å søke arbeid i alle deler av privat og offentlig sektor, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fysioterapeuter har selvstendig behandlingsansvar. Pasienter og brukere kan kontakte fysioterapeuter direkte uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell. Fysioterapeuter arbeider i alle deler av helse- og omsorgstjenesten: Kommunehelsetjenesten: hjemmebaserte tjenester, syke- og aldershjem, lokalmedisinske sentre, fysikalske institutter, rehabiliteringsinstitusjoner, frisklivsentraler, helsestasjoner, barnehager, skoler og folkehelsearbeid Spesialisthelsetjenesten: ulike avdelinger på sykehus, behandlings-, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner Treningssentre og idrettslag Bedriftshelsetjenester Utdanningsinstitusjoner Fysioterapeuter har et selvstendig behandlingsansvar. Målgruppe Målgruppen er alle som ønsker å utdanne seg til fysioterapeut. Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse. Læringsutbytte Formålet med fysioterapeututdanning er å utdanne brukerorienterte, selvstendige og reflekterte fysioterapeuter som kan inngå i et faglig og tverrprofesjonelt samarbeid i et samfunn som preges av mangfold og endring. Kandidaten skal ha tilegnet seg en kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for fysioterapifaglige tjenester. Kompetansen kan deles inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap Kandidaten har inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemet, samt samspillet mellom individ og miljø kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom inngående kunnskap om teorier, funksjonsundersøkelser samt intervensjoner knyttet til bevegelse og funksjon gjennom livsløpet innen virksomhetsområdene helsefremmende, forebyggende, behandlende, re- og habiliterende virksomhet kritisk forståelse av teorier og prinsipper for tilpasset fysisk aktivitet og trening kritisk forståelse av teorier og prinsipper innen manuelle undersøkelser og terapeutiske intervensjoner kritisk forståelse av teorier og prinsipper innen kommunikasjon og samspill, motivasjon og læring, mestring og endringsarbeid grunnleggende kunnskap om forskningsetikk, forskningsdesign og -metoder for innhenting av og analyse av materiale i fysioterapi

5 FYSIOTERAPI KULL / Ferdigheter Kandidaten kan fremme deltakelse og likeverdig relasjon med pasient/bruker ved planlegging og gjennomføring av fysioterapi analysere kognitive, emosjonelle og fysiske forhold relatert til pasientens/brukerens funksjonsproblemer og situasjon beherske relevante kartleggingsverktøy, funksjonsundersøkelser, tester og teknikker/metoder i forhold til pasientens/bruker funksjonsproblemer og situasjon gjennomføre relevant intervensjon ved å bruke forsknings- og erfarings basert kunnskap, samt brukerkunnskap og brukermedvirkning vise klinisk kompetanse der manuelle, kroppslige og verbale virkemidler utfyller hverandre i samarbeidssituasjoner med pasient/bruker dokumentere, kvalitetssikre og evaluere fysioterapi veilede og undervise pasienter/brukere, pårørende og samarbeidspartnere vise grunnleggende ferdigheter i formulering av problemstilling, i valg av forskningsdesign, i valg av egnete metoder, i analyse av innsamlet materiale og i formidling av resultater opptre profesjonelt som fysioterapeut på faglig forsvarlig måte og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasient/bruker, pårørende og andre Generell kompetanse Kandidaten kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen, reflektere kritisk over egen fagutøvelse og ta medansvar for å videreutvikle fagkunnskap viser et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter kan samhandle og samarbeide med pasienter/brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere på tvers av profesjoner, etater og helsetjenestenivåer kan reflektere over etiske problemstillinger og vise etisk handlingsberedskap kan planlegge og gjennomføre prosjekter og komplekse arbeidsoppgaver, vise innsikt i kreative prosesser og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig ved bruk av egnede og varierte uttrykksformer har kunnskap om nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer, det multikulturelle samfunn og storbyers spesielle muligheter og utfordringer har innsikt i helse- og sosialpolitiske rammebetingelser, føringer og prioriteringer

6 FYSIOTERAPI KULL / Organisering Studiet går på fulltid over tre år og er organisert i ti emner, jf. tabellen på neste side. Ni av emnene er profesjonsspesifikke mens emne 8; International Public Health er felles for flere av studiene ved Fakultet for helsefag. Emnene bygger på hverandre for å tilrettelegge for faglig progresjon med stigende krav til kompetanse i og forståelse av fysioterapifaget og relatert kunnskap. Alle emner avsluttes med eksamen. Studieåret er på 40 uker, og det forventes en arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Dette innebærer både timeplanlagt aktivitet, studentenes egenaktivitet, praksisperioder og eksamen. 1. studieår 2. studieår Høstsemester Emne 1 Fysioterapi, kommunikasjon og etikk 10 sp * Emne 2 Anatomi, 15 sp * Emne 3 Fysiologi, 15 sp Emne 5 Forebygging, behandling og rehabilitering - muskel og skjelettlidelser 15 sp * Emne 6 Patologi, 10 sp Vårsemester Emne 4 Bevegelse, funksjon og undersøkelse, 20 sp Emne 7 Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering spesifikke pasient-/brukergrupper 35 sp 3.*** studieår **Emne 8 International Public Health 15 sp *Emne 9 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi forts i 6. Semester *Emne 10 Bacheloroppgave 15 sp *Emne 9 Kunnskapsbasert praksis I fysioterapi 30 sp * Emnet er felles for studieretningene fysioterapi og mensendieck ** Emnet er både innholdsmessig og organisatorisk felles for flere helsefagutdanninger *** For halve kullet vil rekkefølgen mellom emne 8, 9 og 10 avvike fra figuren. Innhold Første studieår omfatter samfunnsvitenskapelige fag (psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, vitenskapsteori og forskningsmetode), naturvitenskapelige fag (anatomi og fysiologi) og realfag (bevegelseslære og biomekanikk). Profesjonsspesifikke fag omfatter egenbevegelse, palpasjon, massasje, klinisk observasjon samt generelle og lokale undersøkelser som utføres av fysioterapeuter for å vurdere bevegelse, funksjon og aktivitet. Andre studieår inneholder sykdomslære og forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende fysioterapi for personer som har eller er i fare for å få ulike sykdommer, skader eller lidelser. Dette inkluderer spesielle undersøkelser og tester, tilpasset fysisk aktivitet og trening til personer med spesielle behov, og spesifikk behandlende, habiliterende og rehabiliterende fysioterapi hvor målet er å redusere smerte, fremme funksjon, aktivitet og deltakelse. Tredje studieår utdyper forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende fysioterapi gjennom to lange kliniske praksisperioder og bacheloroppgaven i fysioterapi. Det omhandler også tverrprofesjonelt samarbeid med fokus på folkehelse lokalt og globalt. Vekten legges på tiltak som kan opprettholde og fremme helsetilstanden i befolkningen og forebygge sykdom, skader og lidelser. Vi viser til tabellen på siste side som viser hvordan rammeplanens fag er fordelt på emnene.

7 FYSIOTERAPI KULL / Praksisstudier Ekstern praksis er læringsarena for å oppdage og begrunne fysioterapifaglige problemstillinger for å utvikle ny kunnskap, ferdighet og generell kompetanse i direkte kontakt med pasienter/brukere. e får veiledning av autorisert fysioterapeut som står ansvarlig for alt pasient-/brukerarbeid. Vanligvis skal studenten følge ordinær arbeidstid på praksisstedet. Ekstern praksis begynner i 1. semester for at studentene skal bli kjent med yrkesutøvelsen så tidlig som mulig og for at praksisstudiene skal motivere til og øke forståelsen av teoristudier og ferdighetstrening. Praksisstudiene har tydelig progresjon fra 1. til og med 6. semester. Omfanget øker fra enkeltdager tidlig i studiet til lengre, sammenhengende perioder i siste studieår. På denne måten legges det til rette for stadig flere kliniske fysioterapioppgaver, mer komplekse arbeidsoppgaver og selvstendighet i arbeidet. Praksisstudier tilsvarer totalt 45 studiepoeng. Høyskolen har avtale med mange ulike praksissteder, og praksisløpet for studentene vil derfor variere. Et eksempel på et løp er: 1. studieår observasjonspraksis på sykehus/kommunehelsetjeneste/skolens praksisavdeling praksis ved fysikalsk institutt med fokus på anamnese, generelle funksjonsprøver og massasje. 2. studieår praksis ved fysikalsk institutt med fokus på behandlingstiltak for pasienter med muskelskjelettlidelser klinisk praksis i behandling, rehabilitering og habilitering i kommunehelsetjenesten (helsestasjon, sykehjem med rehabiliteringsavdeling, kommunale rehabiliteringsinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester osv.), spesialsykehus/rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus som har rehabiliteringsavdelinger og /eller polikliniske tilbud undervisning og veiledning i arbeidsteknikk og forflytning for sykepleierstudenter 3. studieår klinisk praksis ved fysioterapeututdanningens praksisavdeling, ved sykehus/institusjoner i helseforetak og i kommunehelsetjeneste i forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende fysioterapi praksis ved bedrifter Hver praksisperiode har særegne krav til obligatorisk studentarbeid som kommer i tillegg til ordinær klinisk virksomhet. Eksempler er skriftlige oppgaver, undervisning og veiledning. Se undervisningsplanen for nærmere detaljer. Arbeidsformer Læringsutbyttene i studiet spenner over et bredt spekter. Det betyr at arbeidsformene må være varierte og sammensatte for å kunne understøtte studentenes læringsprosess frem mot oppnådde læringsutbytter. Som helhet må de utfordre personlighet, sanseapparat, bevegelsessystem, følelser, intellekt og sosial funksjon. Undervisningstilbudet skal stimulere til aktiv læring og engasjement. Et godt læringsutbytte avhenger først og fremst av studentenes egen innsats, både når det gjelder å nyttiggjøre seg undervisning og veiledning og å følge opp med selvstendig arbeid i form av teoretiske studier og praktisk ferdighetstrening. Selvstendig arbeid innebærer både samarbeid med medstudenter og individuelt arbeid og tar ofte utgangspunkt i faglige problemstillinger. I tillegg til tradisjonelt studentsamarbeid skal studentene også gi hverandre skriftlige og/eller muntlige tilbakemeldinger.

8 FYSIOTERAPI KULL / Samlet oversikt over arbeidsformene i studiet er beskrevet nedenfor. Emnebeskrivelsene angir hvilke som er aktuelle i det enkelte emnet. Forelesninger Ressursforelesninger benyttes for å gjennomgå hovedelementer og sammenhenger innenfor et tema, formidle sentrale problemstillinger og nye forskningsresultater. Introduksjonsforelesninger benyttes som innledning til ferdighetstrening. Ferdighetstrening Veiledet ferdighetstrening er en sentral del av undervisningen og foregår som regel i mindre grupper. e behandler hverandre og veksler mellom å være «pasient» og «terapeut». De skal med utgangspunkt i teori trene på å undersøke, teste, analysere, resonnere klinisk og prøve ut ulike fysioterapibehandlinger og andre tiltak. Ettersom manuelle og relasjonelle ferdigheter er mer enn teknikk og øvelser, legges det stor vekt på samspillet med «pasienten/brukeren». e må oppleve å bli observert, tatt på, instruert og vurdert av andre. Ferdighetstrening foregår både i gymsal og klasserom med behandlingsutstyr. I tillegg til trening på medstudenter skal studentene trene på undersøkelse og bevegelsesanalyse av barn, voksne og eldre som tilbyr seg å være «pasienter/brukere». Ferdighetstrening kan videre ta utgangspunkt i kasuistikker, videoopptak eller observasjon av tilpassete gruppeaktiviteter som blir ledet av fysioterapeuter eller andre faggrupper. Gjennom egenbevegelse i forskjellige aktiviteter skal studentene oppleve og reflektere over egne og andres kroppslige opplevelser og reaksjoner. De skal dele slike erfaringer for å få innsikt i andres erfaringsverden og for å få innsikt i kroppens betydning i kommunikasjon og relasjonsbygging. Seminarer Studiet benytter seminarer ledet av faglærer og er et forum for diskusjon og formidling av fagstoff, for eksempel arbeid i basisgrupper og praksisseminarer. Gruppearbeid Ulike former for gruppearbeid benyttes gjennom hele studiet. Student-initiert samarbeid i form av ferdighetstrening, diskusjoner og meningsutvekslinger er viktig og nødvendig for å stimulere hverandres læringsprosess, tydeliggjøre egen fagforståelse og ikke minst for å utvikle samarbeidsevner som er påkrevet kompetanse i yrkesutøvelsen. Gjennom gruppearbeid utvikles kompetanse som er noe mer og noe annet enn det studentene kan oppnå alene. Gruppearbeidets art og gruppestørrelsen vil variere etter hvilke læringsutbytter som skal nås. Skriftlige oppgaver Gjennom hele studiet får studentene oppgaver som kan være til stor nytte i læringsprosessen fordi skriving er vesentlig for kunnskapstilegnelse og fagforståelse. Det varierer om de bør gjøres individuelt og/eller i gruppe, og det blir stilt økende krav til nivå og omfang. e får veiledning og tilbakemelding på et utvalg av oppgavene. Andre oppgaver er obligatoriske og inngår i faglærers vurdering av studenten. De må enten leveres til godkjenning før eksamen eller samles i en mappe som må brukes under muntlig eksamen, se vurderingskapitlet. Eksempler på oppgaver er rapporter fra praktiske øvelser, observasjon, anamneser, funksjonsundersøkelser og refleksjonsnotater. Vurdering av medstudenters arbeid inngår også som arbeidsform for å gi og motta nyttige tilbakemeldinger til hverandre. Selvstudier og studentsamarbeid Læringsutbyttene fordrer høy grad av egenaktivitet og selvstudier for at studenten skal oppnå et tilfredsstillende resultat. Selvstudier innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

9 FYSIOTERAPI KULL / Arbeidskrav Arbeidskrav (kalt studiekrav i 1. studieår) er obligatorisk arbeid som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen. Tre emner har arbeids-/studiekrav: emne 1, 4 og 5. Obligatorisk tilstedeværelse Arbeidskrav omfatter også krav om tilstedeværelse. Det er obligatorisk tilstedeværelse på alle deler av studiet hvor studentene ikke kan oppnå læringsutbyttene på egenhånd. Tilstedeværelse er nødvendig for å sikre at pasientundersøkelse og -behandling blir forankret i teori og grundig ferdighetstrening på medstudenter under veiledning. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse i ferdighetstrening, introduksjon til emner, seminarer og organisert gruppearbeid i alle emner. Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse i ekstern praksis. skal tre inn i rollen som fysioterapeut og delta i ordinær virksomhet i ordinær arbeidstid på praksisstedet. må ha tilfredsstilt de spesifiserte kravene i emnet for å fremstille seg til eksamen. Dersom fraværsgrensen overskrides, vil det i den grad det er mulig, bli stilt krav til arbeid som kan kompensere for fraværet. Dersom det ikke er mulig, må studenten går ned til neste kull. Detaljerte bestemmelser om obligatorisk tilstedeværelse er angitt under det enkelte emnet i programplanen og i undervisningsplanen for emnet. Skikkethet Vitnemål for fullført studium forutsetter at studenten er skikket for yrket. En student som utgjør en mulig fare for medstudenters, pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som helsepersonell. Studenter som viser liten evne til å kunne mestre fysioterapeutyrket, skal så tidlig som mulig i studiet bli informert om dette. De skal få veiledning og råd slik at de kan forbedre seg, eller få råd om å avslutte utdanningen. Særskilt skikkethetsvurdering benyttes i spesielle tilfeller, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av Internasjonalisering HiOA har mange utvekslingsavtaler som alle er grundig kvalitetssikret og utformet med tanke på å bidra til faglig og personlig utvikling. Det er tilrettelagt for 2-6 måneders studium i utlandet i 3. studieår. Mulighetene er knyttet opp mot teoristudier, praksisstudier og bacheloroppgave. Alle oppgaver i tilknytning til utvekslingsstudier må skrives på engelsk. Vi viser til kriterier for studentutveksling og opplysninger om utenlandsopphold. Utvekslingsavtalene tilbyr studenter fra høyskolens internasjonale samarbeidspartnere å ta deler av studiet her. Alle emner kan være aktuelle for skandinavisk talende, mens det er emnene 8-10 som kan være aktuelle for engelskspråklige. Særlig gjelder dette emne 8 som i sin helhet går på engelsk for alle studentene, og som er aktuelt både for bachelor- og videreutdanningsstudenter. kan velge engelsk eller norsk som eksamensspråk i emne 8.

10 FYSIOTERAPI KULL / En viktig del av internasjonalisering er de ansattes nettverk, forskningssamarbeid og andre former for samarbeid med kolleger i andre land. Utdanningen er også representert i internasjonale nettverk og andre fora knyttet til utdanning av fysioterapeuter. Vurdering Vurderingsordningene skal gi studentene regelmessig vurdering underveis i studiet for å fremme læring samtidig som det skal gi utdanningen og studentene informasjon om studieprogresjon og resultat. Alle karakterer som utløser studiepoeng, vil stå på vitnemålet. Det blir ikke gitt samlekarakter. Studiekrav Se «arbeidskrav» foran. Praksisstudier Seks av emnene har praksisstudier: emne 1, 4, 5, 7, 8 og 9. Se emnebeskrivelser for nærmere bestemmelser. All praksis i et emne må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen. Eksamen De fleste emner har krav som må være tilfredsstilt før studenten kan fremstille seg til eksamen, se emnebeskrivelser. Alle emner avsluttes med eksamen, se tabellen på neste side. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått eller gradert skala A-F, der A-E er bestått og F ikke bestått. Vi viser til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av

11 FYSIOTERAPI KULL / Oversikt over vurderingsordningen Eksamen Emne 1 Fysioterapi, kommunikasjon og etikk Physiotherapy, Communication and Ethics Emne 2 Anatomi Anatomy Studiepoeng 10 1 Semester Vurderingsform Vurderingsuttrykk Studiekrav: Individuell praktisk prøve i palpasjon og massasje, inntil 20 min Individuell muntlig eksamen, inntil 20 min 15 2 Individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 20 min Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått Emne 3 Fysiologi Physiology Emne 4 Bevegelse, funksjon og undersøkelse Human Movement, Functioning and Assessments Emne 5 Forebygging, behandling og rehabilitering - muskel- og skjelett-lidelser Prevention, Treatment and Rehabilitation - Muscular and Skeletal Disorders Emne 6 Patologi Pathology Emne 7 - Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering spesifikke pasient-/brukergrupper Prevention, Treatment, Rehabilitation and Habilitation Specific Patient-/User Groups Emne 8 International Public Health Internasjonal folkehelse Emne 9 Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi Knowledgebased Clinical Physiotherapy Emne 10 Bacheloroppgave Bachelor Assignment 15 2 Individuell skriftlig eksamen, 5 timer Studiekrav: Individuell mappe med 3 skriftlige oppgaver à 2-7 sider Individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 30 min Individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 30 minutter 10 3 Skriftlig flervalgseksamen, 2 timer 35 4 Individuell muntlig eksamen basert på mappe, inntil 40 min 15 5 Individuell muntlig eksamen, inntil 20 min 30 5 Individuell klinisk eksamen, over 1 dag/2 dager 15 6 Skriftlig oppgave, 2 studenter sammen Gradert skala A-F Bestått/ikke bestått Gradert skala A-F Gradert skala A-F Gradert skala A-F Gradert skala A-F Gradert skala A-F Gradert skala A-F Gradert skala A-F All detaljert informasjon om eksamen gis i retningslinjer for den enkelte eksamen og blir gitt i god tid.

12 FYSIOTERAPI KULL / Sensorordning Alle eksamenskandidater vurderes av to sensorer. I emnene 3 og 9 vurderes alle kandidatene av en ekstern og en intern sensor. Emne 6 har ekstern sensor til å kvalitetssikre eksamensoppgaver og vurderingskriterier. I de øvrige eksamenene vurderes % av kandidatene av både ekstern og intern sensor, og de øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurdering skal komme alle kandidatene til gode. Studieprogresjon Første studieår må være bestått før studenten kan påbegynne andre studieår, og andre studieår må være bestått før studenten kan påbegynne tredje studieår. For å begynne i praksis i emne 7, må eksamen i emnene 5 og 6 være bestått (karakter A-E). Pensum Pensum er godkjent Obligatorisk pensum tilsvarer sider pr studiepoeng og avhenger av emnets egenart. Enkelte emner har selvvalgt pensum i tillegg til det obligatoriske. e skal levere spesifisert liste som skal godkjennes av faglærer. Videre forutsettes det at de supplerer fagstoff fra undervisningen og pensum med forsknings- og fagartikler, oppslagsverk og andre nettressurser via databaser på høyskolens læringssenter. Det tas forbehold om endringer i pensum. Endringer kan i enkelte tilfeller skje underveis av studieåret og kunngjøres på Fronter.

13 FYSIOTERAPI KULL / DEL 2 Emne 1 - Fysioterapi, kommunikasjon og etikk 10 studiepoeng 1. semester Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester til nytte både for pasienten/brukeren og for samfunnet. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon. I tillegg er praktisk trening i palpasjon og massasje en gjennomgående del av emnet. Dette er grunnleggende ferdigheter i fysioterapifaget og er velegnet for utvikling av både relasjonell og manuell kompetanse. Tabellen på siste side viser hvilke av rammeplanens fag som inngår i emnet. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper 1. kan gjøre rede for sentrale begreper innenfor profesjonell helsefaglig kommunikasjon 2. kan reflektere over helseprofesjonenes utfordringer i et flerkulturelt samfunn 3. kan beskrive ulike syn på helse og sykdom, kropp og bevegelse 4. kan beskrive etiske teorier, begreper og lover som er relevant for helsefaglig praksis 5. kan beskrive ulike perspektiver på fysioterapifaget 6. kan hovedtrekkene i fysioterapeuters yrkesetiske retningslinjer 7. kjenner til fysioterapifagets historie og fagtradisjon 8. kan gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for klassisk massasje Ferdigheter 9. kan reflektere over etiske problemstillinger relatert til avkledning, berøring og nærhet i en samhandlingssituasjon 10. kan skille mellom ulike vevskvaliteter i hud og muskulatur 11. kan vise ferdigheter i massasje på medstudent 12. kan anvende ergonomiske prinsipper i utførelse av massasje Generell kompetanse 13. kan vise empati, anerkjennelse og evne til å samarbeide med medstudent Organisering og arbeidsformer Arbeidsformene veksler mellom ressursforelesninger, introduksjonsforelesninger, seminarer i basisgrupper, gruppearbeid, skriftlige oppgaver, veiledet ferdighetstrening i palpasjon og massasje på medstudenter, ekstern praksis og selvstudier. Ferdighetstreningen inkluderer kurs i gjenoppliving. e har praksis ca 1,5 dag. De fleste forelesningene er felles for flere helsefagutdanningene ved fakultetet.

14 FYSIOTERAPI KULL / Obligatorisk studiedeltakelse Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse i ekstern praksis. Det kreves minimum 80 % deltakelse på introduksjonsforelesninger, ferdighetstrening, seminarer og timeplanfestet gruppearbeid Vurdering Studiekrav Innhold : Læringsutbytte Form: Individuell praktisk prøve i massasje og palpasjon, inntil 20 min. Tidspunkt: 1. semester Vurdering: Bestått/ikke bestått Faglærer vurderer prestasjonene. For å fremstille seg til eksamen må studiekravet være godkjent og kravene til obligatorisk studiedeltakelse være tilfredsstilt. Eksamen Eksamensinnhold: Læringsutbyttene 1-9 Eksamensform: Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter Tidspunkt: 1.semester Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Sensorordning Alle besvarelser vurderes av to sensorer. 15 % vurderes av én ekstern og én intern sensor. De øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. Pensum Bjørke, G. (2006). Aktive læringsformer: handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Oslo: Universitetsforl. Ss (60 sider). Bunkan, B. H. & Schultz, C. M. (2009). Medisinsk massasje (3. utg.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 1-7: s (202 sider). Eide, H. & Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-4, 7-10 og 16 (210 sider). Lærum, E. (2005). Frisk, syk eller bare plaget? Innføring i medisinsk nøkkelkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-8 og (95 sider). Ruyter, K. W., Førde, R. & Solbakk, J. H. (Red.). (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-2, og s (145 sider). Thornquist, E. (2009). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten (2.utg). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap.11 og 12: s (70 sider). Offentlige dokumenter: Pasient- og brukerrettighetsloven (nr. 63, 1999) Helsepersonell loven (nr. 64, 1999)

15 FYSIOTERAPI KULL / Helse og omsorgstjenesteloven (nr. 30, 2011) Folkehelseloven (nr. 29, 2012) Meld. St. 13 ( ) (2012). Utdanning for velferd: Samspill i praksis. Oslo: Kunnskapsdepartmentet I tillegg kommer aktuelle artikler som utgjør ca 30 sider.

16 FYSIOTERAPI KULL / Emne 2 Anatomi 15 studiepoeng 1. og 2. semester Anatomi beskriver og forklarer hvordan ulike vevstyper og organsystemer er bygget opp og fungerer. I fysioterapi forstås kroppen som en funksjonell enhet. Grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygging og funksjonsevne, samt samspillet mellom disse er nødvendig for fysioterapeuter. Det gir grunnlag for å undersøke struktur i ulike vev, funksjon i muskelskjelettsystemet og analysere bevegelse og aktiviteter. Degenerative og regenerative prosesser og teorier om hvordan vev reagerer på ulike typer påvirkning inngår i enheten og danner grunnlag for å planlegge og vurdere framtidige fysioterapitiltak. Emnet består av fagområdet anatomi i rammeplanen. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper 1. kan beskrive og gjøre rede for kroppens anatomiske strukturer, oppbygging, og funksjon 2. kan gjøre rede for sentralnervesystemets oppbygging og funksjon, herunder smertefysiologi 3. kan gjøre rede for forholdet mellom det perifere, sentrale og autonome nervesystemets oppbygging og funksjon, og kroppen som funksjonell enhet. 4. kan gjøre rede for nervesystemets plastisitet og evne til restitusjon etter skade 5. kan gjøre rede for muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensoriskmotorisk enhet. 6. kan gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon 7. kan gjøre rede for skademekanismer, inflammasjons- og tilhelingsprosesser i ulike vev 8. gjøre rede for degenerative og regenerative prosesser i ulike vev Ferdigheter 9. kan identifisere anatomiske strukturer på anatomiske preparater 10. kan palpere og identifisere anatomiske strukturer på kroppens overflate 11. kan utføre og begrunne enkle funksjonsundersøkelser 12. forholder seg respektfullt ved håndtering av anatomiske preparater Generell kompetanse 13. forholder seg respektfullt til menneskekroppen ved undersøkelser Organisering og arbeidsformer Emnet er organisert som veksling mellom forelesninger, ferdighetstrening og selvstudier. De delene av ferdighetstreningen som omfatter funksjonsundersøkelser og studier av humane preparater, foregår ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

17 FYSIOTERAPI KULL / Vurdering Eksamensinnhold: Eksamensform: Tidspunkt: Vurderingsuttrykk: Læringsutbyttene for emnet Individuell muntlig eksamen, inntil 20 min 2. semester Bestått/ikke bestått Sensorordning Alle besvarelser vurderes av to sensorer. 15 % vurderes av én ekstern og én intern sensor. De øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. Pensum Brodal, P. (1993). Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av ryggen: Program og kommentarer. Kompendium nr UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. 14 sider. Brodal, P. (1993). Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av overekstremiteten: Program og Kommentarer. Oslo: Unipub. Kompendium nr. 1492, UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. 39 sider. *Brodal, P. (1998). Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene. Program. Oslo: Unipub. Kompendium 1494, UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. 13 sider. Brodal, P. (2007). Sentralnervesystemet (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 4-6, 9, 11-14, 17, og (421 sider). Dahl, H. & Rinvik, E. (2010). Menneskets funksjonelle anatomi: med hovedvekt på bevegelsesapparatet (3. utg.). Oslo: Cappelen Akademiske. Kap. 1-3, 5-22, 24-25, 28 og 29 (ss ), og (783 sider). *Haug, F. M. S., Wyler, Ths., Ljunggren, E., Petlund, C. F., Osen, K. K. (1998) Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene. Kommentarer. Oslo: Unipub. Kompendium 1495, UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. 50 sider. Holck, P. (2006). Akser og ledd. Oslo: Unipub. Kompendium UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. 22 sider. Næss, O. (2006). Sykdomslære og patologisk anatomi (5. utg.). Nesbru: Vett & Viten. 40 sider. Valgfritt anatomisk atlas. - Studieretning Mensendieck benytter: Schuenke, M. m.fl. (2010) Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System : Latin nomenclature, Stuttgart: Thieme. (450 sider) *Kompendium med stjerne er samlet og kan kjøpes som: Overflateanatomi og funksjonsundersøkelse av underekstremitetene: Program og Kommentarer. Oslo: Unipub. Kompendium nr , UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. Ressurs: Anatomy TV

18 FYSIOTERAPI KULL / Emne 3 Fysiologi 15 studiepoeng 1. og 2. semester Emnet omhandler kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer fysiske og psykiske påkjenninger og belastninger. Videre omhandler det normalfysiologiske mekanismer og prosesser i ulike organsystemer og hvordan de ulike organsystemer fungerer sammen som helhet. Læringsutbyttene i fysiologi er grunnleggende for å forstå konsekvenser av skader og sykdom, og forutsettes for å forstå fysioterapivirksomhet som aktualiseres i etterkommende emner. Emnet består av fagområdet fysiologi i rammeplanen. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: Kunnskaper 1. har kunnskap om normale fysiologiske mekanismer og funksjoner i ulike organsystemer og i kroppen som helhet 2. har kunnskap om prinsipper for styring og kontroll av ulike kroppsprosesser 3. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i celler og vev 4. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i nervesystemet 5. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i sansesystemet 6. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i muskelsystemet 7. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i sirkulasjonssystemet 8. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i respirasjonssystemet 9. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i fordøyelsessystemet, i energimetabolismen og innen basal ernæringsfysiologi 10. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i det endokrine systemet og dets samspill med kroppens andre organsystemer 11. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i kroppens temperaturregulering 12. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i immunsystemet samt blodets sammensetning og funksjon 13. kan beskrive og gjøre rede for mekanismer og funksjoner i nyre- og urinveissystemet 14. kan beskrive og gjøre rede for forplantning og seksualfunksjon 15. kan beskrive og gjøre rede for fysiologiske prosesser i hvile og aktivitet samt ved ulike typer påkjenninger 16. kan beskrive og gjøre rede for sentrale arbeidsfysiologiske prinsipper og ulike tester og målinger som er aktuelle for fysioterapeuters virksomhet 17. kan beskrive og gjøre rede for betydningen av fysisk aktivitet og forebygging av livsstilssykdommer 18. kan beskrive og gjøre rede for sentrale temaer innen klinisk fysiologi Organisering og arbeidsformer Arbeidsformene er ressursforelesninger, selvstudier og laboratorieseminar i arbeidsfysiologi.

19 FYSIOTERAPI KULL / Vurdering Eksamensinnhold: Eksamensform: Tidspunkt: Vurderingsuttrykk: Læringsutbyttene for emnet Individuell skriftlig eksamen, 5 timer 2. semester Gradert skala A-F Sensorordning Ekstern og intern sensor vurderer alle besvarelsene. Pensum Dahl, H. A. (2008). Mest om muskel: Essensiell muskelbiologi. Cappelen Akademisk. Kap sider. Gjøvaag, T. (2011). Arbeids- og respirasjonsfysiologi. Oslo: Studiehefte, Avdeling for helsefag, HiO. 40 sider. Gjøvaag, T. (2011). Kosthold, helse, ernæring. Oslo: Studiehefte, Avdeling for helsefag, HiO. 30 sider. Sand, O., Sjaastad, Ø. V. & Haug E. (2006). Menneskets fysiologi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 566 sider.

20 FYSIOTERAPI KULL / Emne 4 Bevegelse, funksjon og undersøkelse 20 studiepoeng 2. semester Emnet er delt i to adskilte fagenheter. Den første omhandler bevegelse som er et sentralt begrep i fysioterapeuters arbeid. Fokus er på ulike perspektiver på bevegelse og ulike forutsetninger for bevegelse. Fysioterapeuter tilrettelegger og gjennomfører trenings- og bevegelsesaktiviteter. Dette forutsetter at de kan beskrive, analysere og vurdere bevegelse og samhandle med enkeltpersoner og grupper. Den andre fagenheten fokuserer på undersøkelser som benyttes av fysioterapeuter for å vurdere funksjon og funksjonshemming hos pasienter med plager knyttet til bevegelsesapparatet og i hovedsak ved muskel- og skjelettlidelser. Funksjonsundersøkelsen i denne enheten inkluderer anamnese, generelle og lokale undersøkelser. Funn fra undersøkelsen legges til grunn for å bestemme pasientens funksjonsdiagnose, som er grunnlaget for å planlegge fysioterapitiltak og oppfølgende evaluering. «International Classification of Functioning, Disability and Health» (ICF), Verdens helseorganisasjons (WHO) angir helserelaterte domener for funksjon: kroppsfunksjon og -struktur, aktivitet og deltagelse og i tillegg to kontekstuelle faktorer: miljøfaktorer og personlige faktorer. Den teoretiske modellen i ICF benyttes i hele studiet for å beskrive og vurdere funksjon samt hemmende og fremmende faktorer for funksjon. Tabellen på siste side viser hvilke av rammeplanens fag som inngår i emnet. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Fagenhet bevegelse Kunnskap 1. kan beskrive anatomiske og biomekaniske forutsetninger for bevegelse 2. kan beskrive teorier om normal motorisk kontroll og læring 3. kan gjøre rede for ulike sentrale utfordringer og suksessfaktorer ved tilrettelegging av helsefremmende fysisk aktivitet Ferdigheter 4. kan reflektere over egne bevegelseserfaringer 5. kan anvende pedagogisk teori ved planlegging av trenings- og bevegelsesgrupper 6. kan tilpasse, demonstrere og begrunne et treningsopplegg for medstudenter i lys av sentrale prinsipper innen treningslære og biomekanikk 7. kan gjennomføre, lede og evaluere trenings- og bevegelsesgrupper med medstudenter Generell kompetanse 8. kan anvende en systematisk metode for datainnsamling til et prosjekt 9. kan planlegge, gjennomføre og formidle et gruppeprosjekt

21 FYSIOTERAPI KULL / Fagenhet funksjon og undersøkelse Kunnskap 1. kan knytte utfallsmål i standardiserte tester i fysioterapeutens funksjonsundersøkelse til vitenskapelige kriterier som reliabilitet og validitet 2. kan beskrive en modell for klinisk resonnement 3. kan redegjøre for sammenhengen mellom de ulike elementene i funksjonsundersøkelsen Ferdigheter kan 4. kan anvende anatomiske og biomekaniske kunnskaper i funksjonsundersøkelsen 5. kan anvende sentrale begreper i observasjon og beskrivelse av bevegelse 6. kan identifisere, beskrive og analysere funksjon 7. kan gjennomføre funksjonsundersøkelser på medstudent og pasient, inkludert anamnese og anvendelse av manuelle grep og fatninger 8. kan begrunne valg av og utføre vevs- og funksjonsspesifikke undersøkelser og tester samt tolke funnene fra disse 9. kan anvende det teoretiske rammeverket i ICF for å systematisere fysioterapiundersøkelser og resultater 10. kan vise varhet, respekt og faglig forsvarlig atferd i samhandling med medstudent Generell kompetanse 11. kan kommunisere og samarbeide i gruppe 12. kan identifisere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i ekstern praksis Organisering og arbeidsformer Organisering av undervisningen i fagenheten Bevegelse legger opp til varierte arbeidsformer som veksler mellom ressursforelesninger, seminarer, ferdighetstrening i gymsal, selvstudier og skriftlig arbeid med presentasjon i gruppe. Organisering av undervisningen i fagenheten Funksjon og undersøkelse legger til rette for introduksjonsforelesninger i plenum som etterfølges av ferdighetstrening i klasserom med benker i mindre grupper. e får også anledning til å prøve seg i terapeutrollen i ekstern praksis og i forhold til personer med muskel- og skjelettlidelser på den såkalte «pasientdagen» på høyskolen. Det inngår skriftlige arbeidsoppgaver i hver fagenhet, og noen av disse inngår i studentens mappe, se «Vurdering». Det forventes stor grad egenaktivitet i ferdighetstrening og gjennom selvstudier av pensumlitteratur for å tilegne seg læringsutbyttene på et tilfredsstillende nivå. Obligatorisk studiedeltakelse Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse i ekstern praksis. Det kreves minimum 80 % deltakelse på introduksjonsforelesninger og andre former for introduksjoner, ferdighetstrening, forelesninger og gruppepresentasjoner. Vurdering Studiekrav Form: Mappe med 3 skriftlige arbeidsoppgaver à ca ord Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Faglærer vurderer mappene.

22 FYSIOTERAPI KULL / Praksis Innhold Generelle og lokale funksjonsundersøkelser Varighet: Min 12 timer i løpet av 1 uke på selvvalgt fysikalsk institutt Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Tidspunkt: 2. semester Praksisveileder vurderer studentene. For å fremstille seg til eksamen må studiekravet være godkjent, praksis være bestått og kravene til obligatorisk studiedeltakelse være tilfredsstilt. Eksamen Eksamensinnhold: Eksamensform: Tidspunkt: Vurderingsuttrykk: Læringsutbyttene for emnet Individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 30 min. 2. semester Gradert skala A-F Sensorordning Alle besvarelser vurderes av to sensorer. 15 % vurderes av én ekstern og én intern sensor. De øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode. Pensum Del I - Bevegelse Bahr, R. (Red.). (2009). Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet. Kap sider. Johannesen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Oslo: Abstract forlag. Kap. 1-6, 8, 10, og sider. Kissow A. M., Lisby, H. & Læssøe, U. (2011). Bevægelse, en grundbog. København: Munksgaard. Kap. B:1-9, og sider. Levangie, P. K. & Norkin, C. C. (2011). Joint structure and function (4 th ed.) Philadelphia: F.A. Davis. Kap sider. *McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch, V. L. (2010). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance (7 th ed). Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins. Kap sider. *Powers S. K, & Howley E. T. (2007). Exercise physiology: Theory and application to fitness and performance. Boston, Mass.: McGraw-Hill; Kap sider. *Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2012). Motor control: Translating Research into Clinical Practice (4 th ed.) Baltimore, MD.: Lippincott Williams & Wilkins. Kap. 7, og kap.11: ss ). 56 sider. I tillegg kommer 55 sider selvvalgt litteratur Del II: Funksjon og undersøkelse Bunkan, B. H. (2008). Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Oslo: Gyldendal akademisk. ss , , og sider.

23 FYSIOTERAPI KULL / Butler, D. S. & Moseley, G. L. (2003). Explain pain. Adelaide: NOI-Group Publications. Kap sider. Kaltenborn, F. M. (2011). Manual mobilization of the joints. Vol 1: The Extremities (7 th ed.). Oslo: Norli. Kap sider. Kissow, A.M., Lisby, H. & Læssøe, U. (2011). Bevægelse: En grundbog. København: Munksgaard. Kap sider. Levangie, P. K. & Norkin, C. C. (2011). Joint structure and function (4 th ed.). Philadelphia: F.A. Davis. Kap sider. *Petty, N. J. (2011). Neuromusculoskeletal examination and assessment. Edinburgh: Churchill- Livingstone. Kap sider. Ringvold, M. L., T., Svensen, A. R. & Fyrand, K. (2006). Første skritt: Undersøkelsesmetoder for fysioterapeuter. Bergen: Fagbokforlaget. 235 sider. Sahrmann, S. (2002). Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Toronto: Mosby. Kap sider. Thornquist, E. (2009). Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten (2. utg). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap sider. *World Health Organization. (2001). Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF): Kort versjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. 10 sider. I tillegg kommer artikler relatert til emnet. *Pensumlitteratur merket med stjernetegn (*) er inkludert i et kompendium.

24 FYSIOTERAPI KULL / Emne 5 Forebygging, behandling og rehabilitering ved muskel- og skjelettlidelser 15 studiepoeng 3. semester Emnet omfatter fysioterapivirksomhet ved akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos ungdom, voksne og eldre. Emnet bygger direkte på kunnskap fra samtlige emner i første studieår for å forstå og begrunne tiltak. Målet med fysioterapi er å bidra til økt aktivitet og deltakelse gjennom å fjerne eller redusere smerter og fremme/bedre forutsetninger for funksjon. Behandling kan omfatte bløtdelsbehandling, elektroterapi, aktiv øvelsesbehandling, funksjonstrening, rådgiving og veiledning. Primært forebyggende virksomhet vil si å forebygge skader og lidelser i muskel- og skjelettsystemet og er et viktig fokus i emnet. Sekundært forebyggende arbeid, hvor hovedhensikten er å hindre videreutvikling og/eller tilbakefall av skade eller feilbelastninger som allerede er oppstått, er også sentralt. Lovverk, rammebetingelser og andre føringer som regulerer fysioterapeuters arbeid med personer med muskel- og skjelettlidelser trekkes inn. Tabellen på siste side viser hvilke av rammeplanens fag som inngår i emnet. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap 1. kan drøfte hvordan valg av perspektiv gir ulike retninger i valg av undersøkelse, vurdering, behandling og tiltak 2. kan gjøre rede for tilnærminger på individ -, gruppe- og samfunnsnivå 3. kan gjøre rede for manuelle, kroppslige og verbale virkemidler for å fremme pasienters funksjon og mestring 4. kan gjøre rede for hvordan personlige, sosiale og kulturelle forhold virker inn på kropp og bevegelse 5. kan drøfte primær og sekundær forebyggende fysioterapi knyttet til personer med muskel- og skjelettlidelser 6. kan gjøre rede for muskel- og skjelettlidelser sett i samfunnsperspektiv 7. kan gjøre rede for indikasjonsområder og anvendelse av elektroterapi Ferdigheter 8. kan systematisere funn vedrørende pasientens funksjon og funksjonsnedsettelser samt begrunne tiltak i henhold til det teoretiske rammeverket i ICF. 9. kan vise bruk av biomekaniske prinsipper i egen arbeidsteknikk ved behandling av «pasient» (medstudent) 10. kan vise vevs- og funksjonsspesifikke undersøkelser og behandling 11. kan undersøke en pasient med muskel- og skjelettlidelse, presentere undersøkelsesfunnene i en pasientjournal inkludert faglig vurdering, mål og forslag til tiltak 12. kan vise begynnende ferdighet i klinisk resonnement 13. kan gjennomføre fysioterapibehandling og sekundært forebyggende tiltak på en student inkludert å tilrettelegge tiltak og justere dosering

25 FYSIOTERAPI KULL / kan anvende pedagogiske teorier i planlegging og gjennomføring av opplæring og veiledning av helsefagstudenter i håndtering, bruk av hjelpemidler og problemløsing i forflytning av pasienter 15. * kan kommunisere og samarbeide med veileder(e), pasienter, pårørende og andre på praksisstedet 16. kan overholde praksisstedets rutiner og retningslinjer 17. kan anvende fysioterapeuters yrkesetiske retningslinjer i praksis * = læringsutbytte som kun kan vurderes i praksis. De øvrige vurderes både i praksis og til eksamen. Generell kompetanse 18. har innsikt i personlige og følelsesmessige aspekter ved langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet 19. har innsikt i kliniske retningslinjer og vitenskapelige artikler innen forebygging, behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettlidelser 20. kan reflektere over egen handle- og væremåte Organisering og arbeidsformer Ressursforelesninger, introduksjonsforelesninger og ferdighetstrening kombineres med studentarbeid i grupper og individuelt. Både forelesninger og ferdighetstrening er bygget opp rundt kasuistikker for å synliggjøre sammenhenger mellom smerte, belastninger, arbeidsforhold og livsstil. e gis anledning til å utvikle manuelle ferdigheter og kroppslige erfaringer ved å behandle hverandre og skifte roller mellom å være «pasient» og «terapeut». Fysioterapi knyttet til kasuistikker presenteres som gruppearbeid, hvor studentene viser en fysioterapibehandling, som deretter diskuteres med medstudenter og veileder. Emnet inneholder praksis i kommunehelsetjenesten/private institutter og et teoretisk og praktisk veiledningsopplegg i bevegelse og forflytning for andre studenter på Fakultet for helsefag. Obligatorisk studiedeltakelse Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse påi introduksjonsforelesninger, ferdighetstrening, og timeplanfestet gruppearbeid. Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse i klinisk praksis. Vurdering Arbeidskrav 1 - Pasientjournal Innhold De deler av læringsutbyttene som er relevant for journal Form: Individuell skriftlig oppgave om pasientjournal. Skriftlig tilbakemelding fra medstudent skal leveres sammen med oppgaven. Tidspunkt: 3. semester Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent Faglærer vurderer oppgavene. Arbeidskrav 2 Elektroterapi Innhold Læringsutbytte nr. 7 Form: Skriftlig gruppeoppgave (4-5 studenter) Tidspunkt: 3. semester Vurderingsuttrykk: Godkjent/ikke godkjent

Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy FUTB 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Studieåret 2015-16 Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Programplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Programplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy - Study Direction Physiotherapy FUTB 180 studiepoeng Heltid Kull 2013-16 Studieåret 2014-15

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy

Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy MEGB 180 studiepoeng Heltid Kull 2013-16 Studieåret 2014-15 Institutt for fysioterapi

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck

Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy MEGB 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Studieåret 2014-15 Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy

Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy PSYK-FY 60 studiepoeng Deltid Programplanen gjelder for kull 2015-16 Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy

Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy Programplan for bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Bachelor Programme in Mensendieck Physiotherapy MEGB 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Versjon til rektor Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Advanced Course in Physiotherapy in Health Promotion

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

i seksuell helse og seksualitetsundervisning

i seksuell helse og seksualitetsundervisning Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 10 studiepoeng Fakultet for Helsefag Institutt for atferdsvitenskap (AV) Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid (SHA) Har utviklet

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer