HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND. Prosjektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND. Prosjektplan"

Transkript

1 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Prosjektplan Samarbeid om lærings- og meistringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta for hjartepasientar Helse Fonna og tilhøyrande kommunar

2 1. Bakgrunn Bakgrunn: Rehabilitering av hjertepasienter har tradisjonelt vært ivaretatt av spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra Helse Fonna viser at de tre sykehusene Haugesund, Stord og Odda har ulike tilbud, og at omfang og innhold i tjenestene varierer. Nasjonal helse- og omsorgsplan legger vekt på kvalitet i helsetjenestene. De skal være virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet og utnytter ressursene på en god måte. Oppdatert kunnskap er en forutsetning (Nasjonal helse- og omsorgsplan, 2011). Tidlig hjerterehabilitering ved Fase 2a og fase 2b har god dokument effekt på fysisk yteevne og livskvalitet (Nilsson, Hellesnes, Westheim & Risberg, 2008), og studier viser at tidlig oppstart er viktig for fremtidig hjertehelse (Haykowsky et al. 2011). I følge Samhandlingsreformen skal en legge brukerperspektivet til grunn i utøving av helsetjenester. Dette krever at tjenestene er lett tilgjengelige, sammenhengende og tilpasset tjenestemottakers individuelle behov, levesett og evner. En er pliktig til å se utover egne faglige rammer og forsøke å se pasientens helhetlige situasjon (St.meld. nr. 47, 2009). Tilbud nær bosted gir bedre tilgjengelighet. Ved å tilby hjerterehabilitering spredt over et større geografisk område vil flere av Helse Fonnas innbyggere kunne nyttiggjøre seg av tilbudet. Et differensiert tilbud med variasjoner i tiltak gir rom for individuell tilpasning. Flere kommuner har etablerte treningstilbud både for spesifikke diagnosegrupper og på tvers av diagnoser. Tilbud som blir etablert utenfor de kurative helsetjenestene bidrar til et «friskt» perspektiv og styrker salutogene faktorer. Ved å bygge på lokale ressurser som f.eks. frisklivssentraler, treningssenter eller fysikalske institutt, kan etablerte tilbud bli styrket og det skapes synergieffekter som øker utnytting av ressursene. Samtidig åpner dette for overføringsverdi til andre pasientgrupper og tjenester. Prosjektet er forankret i Handlingsplan for LMS tilbud som er godkjent av FoU-enhet for samhandling. 2. Hensikt og problemstilling (mål) Formål: Å utrede, utvikle og etablere likeverdige tjenester for hjertepasienter i Helse Fonna sitt opptaksområde. Resultatmål: Etablere likeverdige tjenester og et sømløst pasientforløp for hjertepasienter i Helse Fonna. Forløpet omfatter tidlig hjerterehabilitering i spesialisthelsetjenesten (Fase 2a), med videreføring til tidsavgrenset treningstilbud i primærhelsetjenesten (Fase 2b) og over i varig vedlikeholdsfase i ordinære trimtilbud (fase 3). Deltakerne opplever bedret helse og mestring Tiltak for fase 2a og 2b skal være basert på dokumentert kunnskap og i tråd med gjeldende retningslinjer. Prosjektet skal legge vekt på lokal tilpasning. Det vil kunne bli ulike tiltak i de tre sykehusområdene ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet, samt hvilke tilbud som er/vil bli etablert i kommunene.

3 Et delmål i prosjektet er å kartlegge hva som eksisterer av aktuelle treningstilbud i de ulike kommuner, i regi av offentlige, private eller frivillige instanser. Denne informasjonen vil være grunnlag for tiltak i fase Avgreinsingar Prosjektet omfattar dei tre sjukehusa og alle kommunane i Helse Fonna-regionen. Det skal etablerast LM-tilbod i kvart lokalsjukehus og i minimum ein kommune i kvart sjukehusområde. LM-tilboda skal vere opne for alle aktuelle hjartepasientar i regionen, uavhengig av bustadkommune. Treningstiboda skal væra leia av kvalifisert helsepersonell. Det skal være utarbeid retningsliner for akutt situasjonar på dei enskilde treningsstadane. Det er eit krav om hjartestartar ved dei ulike treningsstadane og opplæring i bruk av desse Tiltaka som skal utviklast er tidleg hjarterehabilitering i spesialisthelsetenesta (fase 2a) og tidsavgrensa oppfølgjing i primærhelsetenesta (fase 2b). Treningsopplegget blir lagt opp etter Ullevålsmodellen. Dette er en modell som tar sikte på tilpassa intervalltrening to gonger per uke. Dette er treningsøkter på minutt med 3 puls-toppar og god tid til oppvarming og nedtrapping. Treninga vert gjennomført som gruppetrening i sal. Treningstilbodet inneber i fase 2B, 24 treningsøktar à 45 min over ein tre månaders periode. I Fase 2A gjeld tilbodet i 4-6 veker, ut i frå pasientens form. Prosjektet skal ikkje utvikle/etablere tiltak i varig vedlikehaldsfase (fase 3) For deltaking i fase2 b treninga skal deltakarane ha gjennomført arbeidsbelastning ( AKG) eller delteke på fase 2a treninga ved Haugesund sjukehus. Tidsramme: Start: August 2014, Slutt: Desember Økonomisk ramme: Prosjektet er tildelt fra Helse Vest. Midlene er tilgjengelige ut 2015 Sunnhordalandsområdet ved Bømlo kommune har mottatt til samme prosjekt via Fylkesmannen. 4. Metode Prosjektet skal ta i bruk faglege retningsliner, erfaringar frå helsepersonell og brukarar, og lokal kunnskap til å utarbeide og prøve ut heilskaplege pasientforløp for personar med hjartelidingar. Ei prosjektgruppe på tvers av sjukehusområda skal sikre at tilbodet blir likeverdig for heile regionen. Arbeidsgrupper i kvart sjukehusområde har ansvar for lokal tilpassing og praktisk gjennomføring. Tiltaket vil bli evaluert ved kvantitativ spørjeundersøking av deltakarar ved start og slutt av fase 2b, og ved spørjeskjema om brukartilfredshet etter fase 2b. Det vil også bli vurdert å bruke verktøy og metodikk for utvikling av behandlingslinjer.

4 Kvantitativ metode: Funksjonsmåling (Coop-Wonca): Fysisk form, følelsesmessige problem, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, bedre eller dårligere helse og samlet helsetilstand). Spørjeskjema brukartilfredshet Kvalitativ metode: Fokusgruppe 4.1 Utval Inklusjonskriterier: Personar busett i Helse Fonna sitt opptaksområde som i løpet av siste året er Hjarteoperert, har vært til utblokking ( PCI) og/ eller har hatt hjarteinfarkt. Eksklusjonskriterier: Personane må vere i fysisk form til å gjennomføra sykkeltest. 5. Framdriftsplan Felles Framdriftsplan: Nr. Aktivitet Ansvar Dato/frist 1 Utarbeide prosjektplan LM nettverket/ FOUSAM Lage møteplan og kalle inn Prosjektansvarlig Juni-14 prosjektgruppa til prosjektmøte 3 Etablere arbeidsgrupper for hvert LM nettverket Juni-14 delområde 4 Utarbeide spørreskjema FOUSAM/prosjektgruppe Juli-14 5 Søknad NSD FOUSAM Juli-14 6 Arbeidsgruppene utvikler modeller for Arb.gr delprosjekt Oktober -14 pasientforløp med lokal tilpasning. 7 Utvikle rutiner for henvisning i dei ulike Prosjektgruppe / Arb.gr Desember -14 områda. delprosjekter 8 Utarbeide informasjonsbrosjyre Prosjektgruppe September/oktober Undersøke behov for kompetansepakke ( iverksettes lokalt) Prosjektgruppe / Arb.gr delprosjekter/ LM nettverket Høst Sikre gode trygghetsrutiner Prosjektgruppe / Arb.gr delprosjekter / 11 Utarbeide og setje i verk Prosjektgruppe / Arb.gr marknadsføringsstrategiar delprosjekter/ Lm 12 Tiltak drives i hvert delområde Oppstart prosjekt, studiedel Prosjektslutt nettverket Arb.gr delprosjekter/ Lokalt treningssted September -14 September-14 Januar-15 august Arrangere felles oppstartdager Prosjektgruppe November Etablere kompetanse- og Lm nettverket Januar -15 erfaringsutveksling for aktørane i dei ulike tiltaka, ved møter i nettverka og felles fagdagar. 15 Analysere data frå spørjeundersøkingane FOUSAM Høst-15

5 6. Prosjektorganisering Prosjekteigar: Nettverk for læring og meistring i Helse Fonna Prosjektleiar: Christense Eileraas Ek, Helse Fonna Prosjektgruppe: 3 representantar frå kvart av dei regionale LM-nettverka. Av desse 3 skal ein vere frå kommune, ein frå sjukehuset og ein brukarrepresentant. Kontaktperson i FOUSAM Prosjektgruppa består av: Christense Eileraas Ek, Elisabeth Lunde Sørheim, Steinar Timenes, Sigrid Bøthun, Kari Raunholm, Laila Steinsletten, Jorunn Sekse, Mariann Wesenlund Hauge, Magnar Sandvold Arbeidsgrupper: Det vil bli etablert arbeidsgruppe for kvart sjukehusområde. Arbeidsgruppa vil ha lokale brukarrepresentantar, og deltakarar frå både kommune og helseføretak. Ein frå prosjektgruppa leiar arbeidsgruppa. 7. Risikoutfordringar Ressurstilgang: Prioriteringer og eventuelle vedtak knyttet til innsats på folkehelse og førebygjande arbeid. Kapasitet hjå fysioterapeutar/ treningstader. Få deltakarar vil begrensa gjennomføring av trenigstilboda og utbytte av studiedelen. Svikt i samhandlinga mellom nivå. Dette kan gjelde, Samarbeidsvilje generelt, dialog og tilvisningsrutinar. 8. Plan for implementering I Helse Fonna er det etablert læring og mestringsnettverk (LM nettverk) mellom kommunene og foretaket med eget mandat og handlingsplan vedtatt av Samarbeidsutvalget. Her er pasientløp mellom forvaltningsnivå for hjertepasienter definert som samhandlingsområde for Denne forankringen og at alle kommunene nevnt i søknaden har meldt interesse for å samhandle om dette målet, ser vi som en styrke med tanke på å lykkes med implementering av prosjektet. Nettverket er delt inn i tre samhandlingsområder som legger til rette for ytterligere lokal tilpasning som kreves når fagmiljø ved et større sjukehus (Haugesund) og to lokalsjukehus (Stord og Odda) skal samhandle og tilpasse tilbud til både store (Haugesund/Karmøy), mellomstore (Stord, Bømlo, Kvinnherad og Odda) og små kommuner som(f.eks. Tysnes, Fitjar, Eidfjord og Jondal). Etter prosjektperioden er målet at samarbeidstiltaket skal videreføres i enhetenes ordinære drift. Flere av kommunene har i kartleggingsarbeidet utalt at de ønsker å stimulere til utvidet interkommunalt samarbeid om drift av tilbud. Prosjektet vil bygge videre på erfaringer gjort i hjertetrimprosjektert i Sveio og de rutiner og prosedyrer som er prøvd ut her. Prosjektet er godt forankret i tjenesteavtalene mellom helseforetak og kommunene: Tjenesteavtale 2 om forpliktende samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester, tjenesteavtale 6 hvor en forplikter seg til å bidra med kunnskapsoverføring mellom helseforetak og kommuner, tjenesteavtale 10 hvor en forplikter seg til drive med individuell forebygging og å ha ansvar for å utvikle frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud inklusive gruppebaserte intervensjonstiltak.

6 9. Rapportering og oppfølging Referat frå prosjektgruppemøter skal sendast til FOUSAM. På bakgrunn av sluttrapport som vil være tilgjengelig på kommunenes-, FoU-enheten for samhandling- og helse foretaket sine nettsider, vil det utarbeides en presentasjon av prosjektet. Sluttrapport presenteres SU. 10. Økonomi Tildelt fra Helse Vest Fellesutgifter: Evaluering Fellessamling Markedsføring Hardangerområdet Sunnhordaland Haugalandet Midlene tildelt de ulike områda skal brukas til: Honorering brukarmedverknad, Frikjøp/ godtgjering, Fagutvikling. Midler via LM nettverket Helse Vest(kr ) blir brukt i prosjektet til utvikling av fase 2A tilbod. 11. Etikk Det søkes Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste( NSD) for å ta i bruk spørjeskjema og iverksejta fokusgruppe intervju. Oppbevaring av dei ulike skjema og hansaming av data blir ivaret utfrå NSDs krav. 12. Delprosjekt 12.1 Haugalandsområdet Arbeidet i delprosjektet lærings og mestringstilbud i pasientforløp Hjerte i Haugalandsområdet er en del av hovedprosjektet; Samarbeid om lærings og meistringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelesenesta og primærhelsetenesta for hjartepasienter. Felles prosjektplan beskriver hovedprosjektet med delprosjekt i de tre geografiske områdene vi har sett det hensiktsmessig å dele arbeidet inn i. Formålet med prosjektet er å utrede, utvikle og etablere likeverdige tenester for hjartepasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde. Dette innebærer for Haugalandsområdet sin del å utvikling og etablere fase 2 A trening i spesialisthelsetjenesten, starte opp fase 2 B trening i aktuelle kommuner

7 og kartlegge eksisterende fase 3 tilbud. Å etablere gode henvisningsrutiner og glidende overganger mellom tilbudene er også en del av prosjektet. Bakgrunn, inkluderingskriterier, avgrensning, metode og prosjektorganisering er felles for de tre områdene som er med i hovedprosjektet. Prosjektleder hovedprosjekt: Christense Eileraas Ek Prosjektgruppe hovedprosjekt: Elisabeth Lunde Sørheim ( Etne kommune), Steinar Timenes ( Haugaland hjertelag), Christense Eileraas Ek (LMS team, FOUSAM), Sigrid Bøthun( LMS team), Kari Raunholm ( Fitjar kommune), Laila Stensletten (Astma og allergiforeningen), Jorunn Sekse(LMS team/ ), Maren Espedal(Jondal kommune), Gunnvor Medhus( Odda kommune)?,tove Agdestein( FOUSAM) Arbeidsgruppe Haugalandsområdet: Ingunn Dalland ( kardiologisk sykeple. ) Kjell Waage ( kardiolog), Therese H. Tveit( fysioterapeut), Edel Mikkelsen ( Haugesund kommune), Steinar Timenes( Haugaland hjertelag), Christense Eileraas Ek( LMS team, FOUSAM) Framdriftsplan: Delprosjekt Haugalandsområdet. Pasientforløp Hjerte Nr. Aktivitet Ansvar Dato/frist 1 Kalle inn arbeidsgruppe delprosjekt Haugaland 2 Utvikle modell for pasientforløp med lokal tilpasning 3 Kartlegge kompetansebehov knyttet til fase 2B tilbud Tilby og delta på hospitering 4 Etablere «Hjertetrimgrupper» 2B i Skudeneshavn og Haugesund Prosjektansvarlig Arb.gr delprosjekt Arb.gr. delprosjekt Karmøy kommune Haugesund kommune januar-14 Mars-14 Mars Mars-14 August-14 5 Vurdere behov for flere 2B tilbud i området Arb.gr. delprosjekt Okt-14 6 Kompetanseheving knyttet til utvikling av fase 2A tilbud 7 Utvikle modell for fase 2A tilbud i spesialisthelsetjenesten 8 Utvikle rutiner for henvisning til 2A og Ingunn og Therese i arb.gr delprosjekt Ingunn og Therese i arb.gr delprosjekt Arb.gr delprosjekt Mars-14 Ferdigstilles medio august-14 August

8 2B 9 Sikre gode tryggleiksrutinar Arb. gr delprosjekt/ hvert treningssted september Ved oppstart tilbud 10 Kartlegge lokale trimtilbod for fase 3 tilbud Arb.gr. delprosjekt August Etablere fase 2A tilbud Helse Fonna Sist i august Ferdigstille brosjyrer Prosjektgruppe September Etablere rutiner for informasjon/evaluering i prosjektperioden 14 Utarbeide og setje i verk marknadsføringsstrategiar og Brosjyre 15 Gjennomføre spørjeundersøking (Coop Wonka) 16 Gjennomføre undersøking av brukartilfredshet 17 Videreformidle analysedata frå spørjeundersøkingane til FOUSAM Arb. gr delprosjekt/ hvert treningssted LM nettverket/ prosjektgruppe/ arb.gr delprosjekt Lokalt treningsted/ arb. gr delprosjekt Lokalt treningsted/ arb. gr delprosjekt Lokalt treningsted/ arb. gr delprosjekt 1. nov -14 September/oktober - 14 Start og slutt fase 2 B trening Start og slutt fase 2 B trening Mai-15 og August Evalueringsarbeid Fousam Høst Sunnhordaland Framdriftsplan delprosjekt: Samarbeid om lærings og mestringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta for hjartepasientar. Forankring: Delprosjektet i Sunnhordlandsområdet er del av hovudprosjekt ved same namn, for heile Helse Fonna. Prosjektet er organisert med med felles prosjektplan og ei hovudprosjektgruppe. Vidare er det arbeidsgrupper i dei tre områda, Haugaland, Sunnhordland og Hardanger. Brukarmedverknad er ivaretatt med tre representantar, i hovudprosjektgruppa og inngår og i arbeidsgrupper i respektive områder. Litt om hovudprosjektet: Gjennom hovudprosjektet skal ein etablera fase 2 A trening ved Haugesund sjukehus. Dette skal vera eit tilbod til alle potensielle pasientar med hjarteliding i opptakskommunane i H-Fonna. Tilbod om tidlegtrening inne på sjukehus som ikkje krev at pasienten har gjennomgått sykkeltest i forkant av oppstart. Rekruttering hit vil skje via kardiologisk avdeling på Haugesund sjukehus.

9 Det vil vera ein del av prosjektet å etablera tilvisingsrutinar og glidande overgangar mellom tilbod, herunder kartlegge og synleggjere eksisterande tilbod i regi av frivillige pasient og brukarorganisasjonar og øvrige frivillige instansar, kalla fase 3 tilbod. Bakgrunn, inkluderingskriterier, avgrensing, metode og prosjektorganisering er felles for alle tre områda som er med i hovudprosjektet. Hovudprosjektet har via Helse Fonna mottatt prosjektstøtte på kr frå samhandlingsmidlar frå Helse Vest. Prosjektleiar hovudprosjekt: Christense Eileraas Ek, Leiar Læring og mestringsteamet, FOUSAM Prosjekteigar: Læring og mestringsnettverket knytt til tenesteavtale 2 mellom H-Fonna og kommunane. Prosjektgruppe hovudprosjekt: Elisabeth Lunde Sørheim( Etne kommune), Steinar Timenes ( Haugaland hjertelag), Christense Eileraas Ek (LM team, FOUSAM), Sigrid Bøthun( LM team), Kari Raunholm ( Fitjar kommune), Laila Stensletten (Astma og allergiforeningen/naaf), Jorunn Sekse (LM team/ullensvang kommune), Maren Espedal (Jondal kommune), Gunnvor Medhus (Odda kommune), Magnar S (LHL Odda),Tove Agdestein (FOUSAM) SUNNHORDLAND: Arbeidsgruppe Sunnhordlandsområdet: Anna Elisabeth Danielsen ( kardiologi sjukepl Stord sj.hus ) Inger Kristine Folgerø (Seksjonsl. Med.pol.), Kari Raunholm (Fitjar kommune), Anne Beth Njærheim (Bømlo kommune), Astrid Larsen/ Åshild Rygg Tonning og Anna Eriksen (Stord kommune), Mona Enes/ Geir Ove Fosse (Kvinnherad kommune) Sigrid Bøthun (LMS team, FOUSAM) og brukerrepr Laila Stensletten (Astma og allergiforbundet/naaf), og Lene Vaule (LHL Kvinnherad),Tove Agdesten bistår gruppa frå FOUSAM. Prosjektleiar Sunnhordland: Sigrid Bøthun Prosjekteigar: Læring og mestringsnettverket i Sunnhordland Prosjektet har mottatt kr i stimuleringsmidlar frå Fylkesmannen til samhandling i kommunane. Søknad er støtta av Sunnhordlandsrådet. Søkjar og ansvarleg for pengane: Bømlo kommune ved Anne Beth Njærheim Formålet med prosjektet er å utgreia, utvikla og etablera likeverdige tenester for hjartepasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde. Det skal etablerast eit saumlaust pasientløp som omfattar læring og mestringstilbod i spesialisthelsetenesta, med vidareføring til tidsavgrensa treningstilbod i primærhelsetenesta, og overgong til vedlikehaldsfase i ordinære trimtilbod. Kva skal skje i Sunnhordlandsområdet? Stord sjukehus skal re-etablere hjartekurs over to dagar i spesialisthelsetenesta på Stord sjukehus som dei tenkjer skal kunna arrangerast 2-4 gong pr. år. Det er laga ei skisse til eit pasientløp som baserer seg på fase 2 B trening i aktuelle kommunar, og i Sunnhordland vil dette løysast på ulike måtar. I Kvinnherad og Stord på Frisklivssentralane, i eit frisklivstilbod i Bømlo og via fysioterapeut med avtale i Fitjar.

10 Fase 2 B er basert på det som er omtalt som «Ullevållsmodellen» og innebærer 24 treningar basert på godkjennte treningsprinsipp og dokumentert kunnskap innan feltet. Dersom nokre av pasientane som tek til på treningstilboda etter at ein definerer studien starta har deltatt på 2 A i Haugesund vil det framkomma i kartleggingssamtalen og det lokale tilbodet regulerast i frekvens etter dette, med omsyn til kartlegginga. Status framdrift/handlingsplan Sunnhordland, justert september 2014 Nr. Aktivitet Ansvar Dato/gjennomført 1 Oppdrag i godkjent Handlingsplan i SU 2 Etablere kontakt Stord sjukehus Sigrid Bøthun LM / Tove avd. Fysikalsk med. og med.poliklinikk- felles informasjonsmøte via LYNC med Haugesund sjukehus Agdestein, Herborg Tegle, Karin Solli og Espedal 3 Møte med ny klinikkdirektør, Sigrid Bøthun (SIBØ) Reidunn Mjør vedr Handlingsplan og arb. med pasientløp hjarte 4 Møte sunnhordlandsnettverket Møte Samarb. fora SiBø Sunnhordland/møte Husnes- h-sos leiing/kommunalrådsnivå 6 Avklare deltaking i arb.gruppe SiBø Opplæring i aktuelle Nettverket evalueringsverktøy 8 Arbeidsmøter med med.pol v/ Sibø/FOUSAM Febr-april 2014 seksjonsleiar Solli, Funksj.l Inger Kristine Folgerø og hjartesjukepl. Anna Danielsen 9 Utarbeide felles prosjekt Sibø/Ch.E.E, FOUSAM Febr-mars Sende prosj.søknad til Helse Vest, SiBø/Ch.E.Ee/FOUSAM via HF 11 Sende prosj.søknad via SiBø/ FOUSAM v/ T. Agdesten Sunnhordlandsrådet 12 Sende prosj.søknad stimuleringsmidler til F.mannen SiBø/ Bømlo kommune Tilskrive lokallaga for å få to SiBø brukerrepr fra LHL (Stord, Bømlo, Kvinnherad og Tysnes) 14 Innkalle arb.gr for Sunnhordland til SiBø og prosjektmøte. Deltakere; Astrid Larse/ Rygg Tonning og Eriksen, Mona Enes/Geir Ove Fosse, Anne Beth Njærheim, Kari Raunholm. Fra Stord sjukehus; Danielsen og Folgerø. Tove Agdestein (FOUSAM) Sigrid Bøthun, prosj.leiar LMteam og to brukerrepr ( LHL og NAAF) 15 Kartlegge aktuelle arenaer som Kommunerepr melder info til kan ha ansvar for tiltak SiBø 16 Kartlegge kompetansebehov Kommunerepr. melder info til arb.gr

11 17 Kartlegge lokale trim-tilbod Arb.gr/ delprosj Planlegge og gjennomføre nytt Folgerø/Danielsen/H-Fonna 20. og hjartekurs Stord, inkl rekruttering og avklaring av eksterne bidragsyterar 19 Utvikle modeller for pasientforløp Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM med lokal tilpasning 20 Utvikle rutinar for tilvising og Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM informasjonsutveksling 21 Utvikle kompetansedagar for Prosj.leiar/Hovedprosj treningsstadane i høve gj.føring av fase 2 B og kartl.verktøy i høve studien 22 Vidareutvikle tryggleiksrutinar Arb.gr/ delprosj Sep.-okt Gjennomføre kompetanse- og Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM Innan nov.14 erfaringsutveksling for aktørane i dei ulike tiltaka 24 Ferdigstille felles brosjyra Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM Sept Utvikle brev knytt til FOUSAM/Tove Agdesten Juni 14 spørjeundersøking (Coop Wonka)og måling av brukartilfredsheit 26 Gjennomføre spørjeundersøking (Coop Wonka)av måling av brukartilfredshet Dei ulike treninigsstadane i kommunane som inngår i studien Start jan. 15 og slutt etter fase 2 B trening 27 Analysere data frå FOUSAM/Tove Agdesten Start jan.15 og slutt spørjeundersøkingane 28 Utvikle modell for fase 2A tilbud ved Haugesund sjukehus (til alle aktuelle i H-Fonna sitt opptaksområde) Ingunn og Therese i arb.gr delprosjekt Haugalandet fase 2 B trening Ferdigstillt og start medio august Utarbeide og setje i verk marknadsføringsstrategiar Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM Okt/nov Etablere tilpassa 2B-trening i eigne grupper eller innlemma i etablerte tenester i Respektive kommuner Hausten 14 Kvinnherad, Bømlo, Stord og Fitjar 31 Vurdere behov for flere 2B tilbud i området Arb.gr. delprosjekt våren Oppsummering av studien og produsere artikkel FOUSAM/Tove Agdesten Etter avslutta studie/gjennomført fase 2B

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 2, 1.2016 Nettverk for lærings- og meistringstilbod Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy Kvinnherad Odda Sauda

Detaljer

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen

Hjertetrim,- Trening for livet. Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen Hjertetrim,- Trening for livet Samhandlingsprosjekt i Helsetorgmodellen 2 Hovedmål Flytte «Hjertetrimmen» fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten/ privat aktør, samtidig som kvaliteten på

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2014 Geriatrisk fagnettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking-

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 01.2013 IKT-nettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Koordinerande eining i habilitering og rehabiliteringo Helse Fonna. Jorunn Sekse www.helse.fonna.no

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Felles FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Hovedstrategien er ei felles

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 Desse møtte: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar

Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er et samarbeid mellom kommunene Stord, Bømlo og Fitjar,

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest Handlingsplan - Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 1. Utvikle Læring og mestrings-tilbud er ein Bidra til oversikt på «gode -kunnskapsbaserte integrert del av pasientforløpet. pasientforløp»

Detaljer

2 8 SEPT, behgl-p KVINNHERAD KOMMUNE. Adressatar i følgje adresseliste. Utgreiing av føretaksgrensar i indre Hardanger

2 8 SEPT, behgl-p KVINNHERAD KOMMUNE. Adressatar i følgje adresseliste. Utgreiing av føretaksgrensar i indre Hardanger Besoksadresse: Postadresse: Tlf.: 51 96 38 00 HELSE VEST Nådlandskroken 11. Postboks 303. Forus Faks: 51 96 38 01 4034 Stavanger 4066 Stavanger Org.nr. 983 658 725 helse@ helse-vest.no www.helse-vest.no

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud F Erfaringskonferanse 19.05.2015 Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud Litt historie 2009 Helsetorgmodellen blir etablert som samarbeid mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Haugesund og 13 av 19 kommunene

Detaljer

Samarbeid om friskliv og LMS tilbod Frisklivsentral med lærings og meistringstilbod

Samarbeid om friskliv og LMS tilbod Frisklivsentral med lærings og meistringstilbod Samarbeid om friskliv og LMS tilbod Frisklivsentral med lærings og meistringstilbod Helsepedagogikk 2015 Jorunn Sekse og Sigrid Bøthun Innhold og tilbud i sentralen Individbaserte tiltak til personer som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Samhandling om Læring og mestringstilbud

Samhandling om Læring og mestringstilbud Samhandling om Læring og mestringstilbud Forutsetninger for samhandling SAMHANDLINGSREFORM Samhandlingsreformen bygger på tanken om at samhandling er hovedutfordringen i forhold til å få mer effektive

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.03.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Styresak 14/15 O Administrerande direktør si

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler

Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Helsetorgmodellen Delprosjektgruppe Rehabilitering/LMS/ Frisklivssentraler Del rapport Rehabiliteringssenger i kommunane Prosjekt leiar Jorunn Sekse Samarbeidsprosjekt mellom: Eidfjord kommune Ullensvang

Detaljer

Hospitering. mellom Helse Fonna HF, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i HF-regionen. Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal

Hospitering. mellom Helse Fonna HF, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i HF-regionen. Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Hospitering mellom Helse Fonna HF, Høgskolen Stord/Haugesund og 18 kommuner i HF-regionen versjon 1, 1.2016 Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy Kvinnherad Odda Sauda Stord Suldal Sveio Tysnes

Detaljer

Et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna regionen

Et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna regionen Et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna regionen Høgskolen Stord/Haugesund Helse Fonna Helseforetak 4 sykehus 19 kommuner 170 000 brukere Helse Fonna Regionen Pilotprosjekt: Skrøpelige eldre Prosjektgruppen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

«Hjarterehabiliteringsprosjektet»

«Hjarterehabiliteringsprosjektet» Kvinge, J. M. A «Hjarterehabiliteringsprosjektet» Samarbeid om lærings- og meistringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta for hjartepasientar. Evalueringsrapport FOUSAM-rapport

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Rettleiar for oppfølging av brukarrepresentantar som deltar i arbeid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Rettleiar for oppfølging av brukarrepresentantar som deltar i arbeid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS). Rettleiar for oppfølging av brukarrepresentantar som deltar i arbeid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS). Innhold Bakgrunn:... 3 Formål... 3 Roller og oppgåver... 3 Rekruttering... 4 Startsamtale...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2016 Lærings- og mestringstilbud i Helse Fonna HF og kommunene 2 Innhold Bakgrunn for handlingsplanen... 4 Målsetting... 4 Hovedmål... 4

Detaljer

Samhandling om Læring og mestringstilbud

Samhandling om Læring og mestringstilbud Samhandling om Læring og mestringstilbud Forutsetninger for samhandling En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi av Siv Vangen og Chris Huxham i Tverrprofesjonelt samarbeid(elisabeth Willumsen red)

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE 6.2 Samhandlingsutvalet Samansetning Utvalet består av fire representantar frå kommunane, fire representantar frå Helse

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Evalueringsrapport juni 2012

Evalueringsrapport juni 2012 Helsepedagogikk Eit tilbod i Helsetorgmodellen Arrangert i eit samarbeid mellom Brukarutvalet i Helse Fonna, Helsetorgmodellen og Lærings- og mestringssentra i Helse Fonna. Evalueringsrapport juni 2012

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver

FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver 09.09.2014 1 FoU-enhet for samhandling sept 2014, FOUSAM.no Sammen om bedre helse Helsetorgmodellen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Å rleg melding. Brukarutvalet Helse Fonna Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna

Å rleg melding. Brukarutvalet Helse Fonna Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna Å rleg melding Brukarutvalet Helse Fonna 2013 Årsmelding Brukarutvalet Helse Fonna 2013 1 Samansetjing av utvalet Medlemmer Leiar Erland Bakken FFO Hordaland Nestleiar FFO Rogaland Otto Blokhus FFO Hordaland

Detaljer

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST Vår referanse: 11/00625-20 Kommunene i område Fonna Arkivkode: Saksbehandler: Astrid Toft Deres referanse: Dato: 20.03.2012 Til kommunane ved ordførar, rådmann og leiar for barnevernet: Vedlagt følgjer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

GRUPPEBASERT UNDERVISNING FOR PERSONAR MED KOLS, DIABETES, OVERVEKT OG/ELLER HJARTE-KARSJUKDOM. Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

GRUPPEBASERT UNDERVISNING FOR PERSONAR MED KOLS, DIABETES, OVERVEKT OG/ELLER HJARTE-KARSJUKDOM. Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune GRUPPEBASERT UNDERVISNING FOR PERSONAR MED KOLS, DIABETES, OVERVEKT OG/ELLER HJARTE-KARSJUKDOM Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune BAKGRUNN Vidareutvikling av «Diabetesprosjektet» som vart gjennomført

Detaljer

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Kristian Austreim Spesialfysioterapeut Fysio- og ergoterapitjenesten Karmøy kommune Bakgrunn Samhandlingsreformen

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest

Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest Bokn Bømlo Eidfjord Etne Fitjar Haugesund Karmøy Kvinnherad Jondal Odda Sauda Stord Suldal Sveio

Detaljer

Å rleg melding. Brukarutvalet Helse Fonna Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna

Å rleg melding. Brukarutvalet Helse Fonna Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna Å rleg melding Brukarutvalet Helse Fonna 2014 Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna 2014 1 Samansetjing av utvalet Medlemmer Leiar Erland Bakken Nestleiar Otto Blokhus Anne Bjørg Hovda Kåre Ystanes Wenche

Detaljer

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF

Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF Til deg som er brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF 1 Innhold Velkommen som brukarrepresentant ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)... 3 Begrep du vil møte... 3 Det

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Avtale om hospitering

Avtale om hospitering Avtale om hospitering mellom Helse Fonna HF, Bokn kommune, Bømlo kommune, Eidfjord kommune, Etne kommune, Fitjar kommune, Haugesund kommune, Jondal kommune, Karmøy kommune, Kvinnherad kommune, Odda kommune,

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde Årsrapport 2014 Målsetting

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Innkomne søknader. Prioritering mellom prosjektsøknadene

Notat. Bakgrunn. Innkomne søknader. Prioritering mellom prosjektsøknadene Notat Frå: Hilde Rudlang Dato: 25. mai 2011 (oppdatert etter leiarmøtet 20. mai) Emne: Tildeling av samhandlingsmidlar 2011 Bakgrunn Styret i Vest vedtok i sak 122/10 å vidareføre og styrkje satsinga på

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Status og forslag til veien videre

Status og forslag til veien videre Hvordan kan lærings- og mestringstilbud organiseres i Helse Fonna etter 2016 i samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og bruker- og pårørendeorganisasjoner? colourbox Innhold

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane eit fellesprosjekt til hjelp for kommunar/kommunesamarbeid og helseforetak Vidar Roseth, leiar rådmannsutvalet/prosjektleiar HELSE- MINISTER St.meld. Nr. 47 (2008

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Møteprotokoll Komité for rehabilitering, helse og omsorg og open høyring

Møteprotokoll Komité for rehabilitering, helse og omsorg og open høyring Møteprotokoll Komité for rehabilitering, helse og omsorg og open høyring Møtedato: 15.11.2012 Tid: 14:00 19:00 17:00 18:00 høyring Møtestad: Formannskapsalen Møte leiar: Helge Einar Vie Faste medlemer

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM)

/0,)1- 9 -jut, ' 1)15. Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund. Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) /0,)1- Felles FoU eining for samhandling (FOUSAM) Avtale mellom Bokn kommune, Helse Fonna HF og Høgskolen Stord / Haugesund 9 -jut, ' 1)15 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2,1 Avtalen byggjer

Detaljer

7I'~7u./ i7r ;W H; 3 l': -.~ :CV1;-» :(A g_) 22 DES

7I'~7u./ i7r ;W H; 3 l': -.~ :CV1;-» :(A g_) 22 DES 7I'~7u./ i7r ;W H; 3 l': -.~ :CV1;-» :(A g_) mmaue_ /faksnr. 22 DES.21.2242 U.off.: Vaksbeh Kopx Innhald 1 2 Partar..... 3 Bakgrunn og lovgrunnlag..... 3 2.1 Avtalen byggj er på..... 3 Formål og virkeområde.....

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer