HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND. Prosjektplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND. Prosjektplan"

Transkript

1 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Prosjektplan Samarbeid om lærings- og meistringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta for hjartepasientar Helse Fonna og tilhøyrande kommunar

2 1. Bakgrunn Bakgrunn: Rehabilitering av hjertepasienter har tradisjonelt vært ivaretatt av spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra Helse Fonna viser at de tre sykehusene Haugesund, Stord og Odda har ulike tilbud, og at omfang og innhold i tjenestene varierer. Nasjonal helse- og omsorgsplan legger vekt på kvalitet i helsetjenestene. De skal være virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet og utnytter ressursene på en god måte. Oppdatert kunnskap er en forutsetning (Nasjonal helse- og omsorgsplan, 2011). Tidlig hjerterehabilitering ved Fase 2a og fase 2b har god dokument effekt på fysisk yteevne og livskvalitet (Nilsson, Hellesnes, Westheim & Risberg, 2008), og studier viser at tidlig oppstart er viktig for fremtidig hjertehelse (Haykowsky et al. 2011). I følge Samhandlingsreformen skal en legge brukerperspektivet til grunn i utøving av helsetjenester. Dette krever at tjenestene er lett tilgjengelige, sammenhengende og tilpasset tjenestemottakers individuelle behov, levesett og evner. En er pliktig til å se utover egne faglige rammer og forsøke å se pasientens helhetlige situasjon (St.meld. nr. 47, 2009). Tilbud nær bosted gir bedre tilgjengelighet. Ved å tilby hjerterehabilitering spredt over et større geografisk område vil flere av Helse Fonnas innbyggere kunne nyttiggjøre seg av tilbudet. Et differensiert tilbud med variasjoner i tiltak gir rom for individuell tilpasning. Flere kommuner har etablerte treningstilbud både for spesifikke diagnosegrupper og på tvers av diagnoser. Tilbud som blir etablert utenfor de kurative helsetjenestene bidrar til et «friskt» perspektiv og styrker salutogene faktorer. Ved å bygge på lokale ressurser som f.eks. frisklivssentraler, treningssenter eller fysikalske institutt, kan etablerte tilbud bli styrket og det skapes synergieffekter som øker utnytting av ressursene. Samtidig åpner dette for overføringsverdi til andre pasientgrupper og tjenester. Prosjektet er forankret i Handlingsplan for LMS tilbud som er godkjent av FoU-enhet for samhandling. 2. Hensikt og problemstilling (mål) Formål: Å utrede, utvikle og etablere likeverdige tjenester for hjertepasienter i Helse Fonna sitt opptaksområde. Resultatmål: Etablere likeverdige tjenester og et sømløst pasientforløp for hjertepasienter i Helse Fonna. Forløpet omfatter tidlig hjerterehabilitering i spesialisthelsetjenesten (Fase 2a), med videreføring til tidsavgrenset treningstilbud i primærhelsetjenesten (Fase 2b) og over i varig vedlikeholdsfase i ordinære trimtilbud (fase 3). Deltakerne opplever bedret helse og mestring Tiltak for fase 2a og 2b skal være basert på dokumentert kunnskap og i tråd med gjeldende retningslinjer. Prosjektet skal legge vekt på lokal tilpasning. Det vil kunne bli ulike tiltak i de tre sykehusområdene ut fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet, samt hvilke tilbud som er/vil bli etablert i kommunene.

3 Et delmål i prosjektet er å kartlegge hva som eksisterer av aktuelle treningstilbud i de ulike kommuner, i regi av offentlige, private eller frivillige instanser. Denne informasjonen vil være grunnlag for tiltak i fase Avgreinsingar Prosjektet omfattar dei tre sjukehusa og alle kommunane i Helse Fonna-regionen. Det skal etablerast LM-tilbod i kvart lokalsjukehus og i minimum ein kommune i kvart sjukehusområde. LM-tilboda skal vere opne for alle aktuelle hjartepasientar i regionen, uavhengig av bustadkommune. Treningstiboda skal væra leia av kvalifisert helsepersonell. Det skal være utarbeid retningsliner for akutt situasjonar på dei enskilde treningsstadane. Det er eit krav om hjartestartar ved dei ulike treningsstadane og opplæring i bruk av desse Tiltaka som skal utviklast er tidleg hjarterehabilitering i spesialisthelsetenesta (fase 2a) og tidsavgrensa oppfølgjing i primærhelsetenesta (fase 2b). Treningsopplegget blir lagt opp etter Ullevålsmodellen. Dette er en modell som tar sikte på tilpassa intervalltrening to gonger per uke. Dette er treningsøkter på minutt med 3 puls-toppar og god tid til oppvarming og nedtrapping. Treninga vert gjennomført som gruppetrening i sal. Treningstilbodet inneber i fase 2B, 24 treningsøktar à 45 min over ein tre månaders periode. I Fase 2A gjeld tilbodet i 4-6 veker, ut i frå pasientens form. Prosjektet skal ikkje utvikle/etablere tiltak i varig vedlikehaldsfase (fase 3) For deltaking i fase2 b treninga skal deltakarane ha gjennomført arbeidsbelastning ( AKG) eller delteke på fase 2a treninga ved Haugesund sjukehus. Tidsramme: Start: August 2014, Slutt: Desember Økonomisk ramme: Prosjektet er tildelt fra Helse Vest. Midlene er tilgjengelige ut 2015 Sunnhordalandsområdet ved Bømlo kommune har mottatt til samme prosjekt via Fylkesmannen. 4. Metode Prosjektet skal ta i bruk faglege retningsliner, erfaringar frå helsepersonell og brukarar, og lokal kunnskap til å utarbeide og prøve ut heilskaplege pasientforløp for personar med hjartelidingar. Ei prosjektgruppe på tvers av sjukehusområda skal sikre at tilbodet blir likeverdig for heile regionen. Arbeidsgrupper i kvart sjukehusområde har ansvar for lokal tilpassing og praktisk gjennomføring. Tiltaket vil bli evaluert ved kvantitativ spørjeundersøking av deltakarar ved start og slutt av fase 2b, og ved spørjeskjema om brukartilfredshet etter fase 2b. Det vil også bli vurdert å bruke verktøy og metodikk for utvikling av behandlingslinjer.

4 Kvantitativ metode: Funksjonsmåling (Coop-Wonca): Fysisk form, følelsesmessige problem, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, bedre eller dårligere helse og samlet helsetilstand). Spørjeskjema brukartilfredshet Kvalitativ metode: Fokusgruppe 4.1 Utval Inklusjonskriterier: Personar busett i Helse Fonna sitt opptaksområde som i løpet av siste året er Hjarteoperert, har vært til utblokking ( PCI) og/ eller har hatt hjarteinfarkt. Eksklusjonskriterier: Personane må vere i fysisk form til å gjennomføra sykkeltest. 5. Framdriftsplan Felles Framdriftsplan: Nr. Aktivitet Ansvar Dato/frist 1 Utarbeide prosjektplan LM nettverket/ FOUSAM Lage møteplan og kalle inn Prosjektansvarlig Juni-14 prosjektgruppa til prosjektmøte 3 Etablere arbeidsgrupper for hvert LM nettverket Juni-14 delområde 4 Utarbeide spørreskjema FOUSAM/prosjektgruppe Juli-14 5 Søknad NSD FOUSAM Juli-14 6 Arbeidsgruppene utvikler modeller for Arb.gr delprosjekt Oktober -14 pasientforløp med lokal tilpasning. 7 Utvikle rutiner for henvisning i dei ulike Prosjektgruppe / Arb.gr Desember -14 områda. delprosjekter 8 Utarbeide informasjonsbrosjyre Prosjektgruppe September/oktober Undersøke behov for kompetansepakke ( iverksettes lokalt) Prosjektgruppe / Arb.gr delprosjekter/ LM nettverket Høst Sikre gode trygghetsrutiner Prosjektgruppe / Arb.gr delprosjekter / 11 Utarbeide og setje i verk Prosjektgruppe / Arb.gr marknadsføringsstrategiar delprosjekter/ Lm 12 Tiltak drives i hvert delområde Oppstart prosjekt, studiedel Prosjektslutt nettverket Arb.gr delprosjekter/ Lokalt treningssted September -14 September-14 Januar-15 august Arrangere felles oppstartdager Prosjektgruppe November Etablere kompetanse- og Lm nettverket Januar -15 erfaringsutveksling for aktørane i dei ulike tiltaka, ved møter i nettverka og felles fagdagar. 15 Analysere data frå spørjeundersøkingane FOUSAM Høst-15

5 6. Prosjektorganisering Prosjekteigar: Nettverk for læring og meistring i Helse Fonna Prosjektleiar: Christense Eileraas Ek, Helse Fonna Prosjektgruppe: 3 representantar frå kvart av dei regionale LM-nettverka. Av desse 3 skal ein vere frå kommune, ein frå sjukehuset og ein brukarrepresentant. Kontaktperson i FOUSAM Prosjektgruppa består av: Christense Eileraas Ek, Elisabeth Lunde Sørheim, Steinar Timenes, Sigrid Bøthun, Kari Raunholm, Laila Steinsletten, Jorunn Sekse, Mariann Wesenlund Hauge, Magnar Sandvold Arbeidsgrupper: Det vil bli etablert arbeidsgruppe for kvart sjukehusområde. Arbeidsgruppa vil ha lokale brukarrepresentantar, og deltakarar frå både kommune og helseføretak. Ein frå prosjektgruppa leiar arbeidsgruppa. 7. Risikoutfordringar Ressurstilgang: Prioriteringer og eventuelle vedtak knyttet til innsats på folkehelse og førebygjande arbeid. Kapasitet hjå fysioterapeutar/ treningstader. Få deltakarar vil begrensa gjennomføring av trenigstilboda og utbytte av studiedelen. Svikt i samhandlinga mellom nivå. Dette kan gjelde, Samarbeidsvilje generelt, dialog og tilvisningsrutinar. 8. Plan for implementering I Helse Fonna er det etablert læring og mestringsnettverk (LM nettverk) mellom kommunene og foretaket med eget mandat og handlingsplan vedtatt av Samarbeidsutvalget. Her er pasientløp mellom forvaltningsnivå for hjertepasienter definert som samhandlingsområde for Denne forankringen og at alle kommunene nevnt i søknaden har meldt interesse for å samhandle om dette målet, ser vi som en styrke med tanke på å lykkes med implementering av prosjektet. Nettverket er delt inn i tre samhandlingsområder som legger til rette for ytterligere lokal tilpasning som kreves når fagmiljø ved et større sjukehus (Haugesund) og to lokalsjukehus (Stord og Odda) skal samhandle og tilpasse tilbud til både store (Haugesund/Karmøy), mellomstore (Stord, Bømlo, Kvinnherad og Odda) og små kommuner som(f.eks. Tysnes, Fitjar, Eidfjord og Jondal). Etter prosjektperioden er målet at samarbeidstiltaket skal videreføres i enhetenes ordinære drift. Flere av kommunene har i kartleggingsarbeidet utalt at de ønsker å stimulere til utvidet interkommunalt samarbeid om drift av tilbud. Prosjektet vil bygge videre på erfaringer gjort i hjertetrimprosjektert i Sveio og de rutiner og prosedyrer som er prøvd ut her. Prosjektet er godt forankret i tjenesteavtalene mellom helseforetak og kommunene: Tjenesteavtale 2 om forpliktende samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester, tjenesteavtale 6 hvor en forplikter seg til å bidra med kunnskapsoverføring mellom helseforetak og kommuner, tjenesteavtale 10 hvor en forplikter seg til drive med individuell forebygging og å ha ansvar for å utvikle frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud inklusive gruppebaserte intervensjonstiltak.

6 9. Rapportering og oppfølging Referat frå prosjektgruppemøter skal sendast til FOUSAM. På bakgrunn av sluttrapport som vil være tilgjengelig på kommunenes-, FoU-enheten for samhandling- og helse foretaket sine nettsider, vil det utarbeides en presentasjon av prosjektet. Sluttrapport presenteres SU. 10. Økonomi Tildelt fra Helse Vest Fellesutgifter: Evaluering Fellessamling Markedsføring Hardangerområdet Sunnhordaland Haugalandet Midlene tildelt de ulike områda skal brukas til: Honorering brukarmedverknad, Frikjøp/ godtgjering, Fagutvikling. Midler via LM nettverket Helse Vest(kr ) blir brukt i prosjektet til utvikling av fase 2A tilbod. 11. Etikk Det søkes Norsk samfunnsvitenskaplige datatjeneste( NSD) for å ta i bruk spørjeskjema og iverksejta fokusgruppe intervju. Oppbevaring av dei ulike skjema og hansaming av data blir ivaret utfrå NSDs krav. 12. Delprosjekt 12.1 Haugalandsområdet Arbeidet i delprosjektet lærings og mestringstilbud i pasientforløp Hjerte i Haugalandsområdet er en del av hovedprosjektet; Samarbeid om lærings og meistringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelesenesta og primærhelsetenesta for hjartepasienter. Felles prosjektplan beskriver hovedprosjektet med delprosjekt i de tre geografiske områdene vi har sett det hensiktsmessig å dele arbeidet inn i. Formålet med prosjektet er å utrede, utvikle og etablere likeverdige tenester for hjartepasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde. Dette innebærer for Haugalandsområdet sin del å utvikling og etablere fase 2 A trening i spesialisthelsetjenesten, starte opp fase 2 B trening i aktuelle kommuner

7 og kartlegge eksisterende fase 3 tilbud. Å etablere gode henvisningsrutiner og glidende overganger mellom tilbudene er også en del av prosjektet. Bakgrunn, inkluderingskriterier, avgrensning, metode og prosjektorganisering er felles for de tre områdene som er med i hovedprosjektet. Prosjektleder hovedprosjekt: Christense Eileraas Ek Prosjektgruppe hovedprosjekt: Elisabeth Lunde Sørheim ( Etne kommune), Steinar Timenes ( Haugaland hjertelag), Christense Eileraas Ek (LMS team, FOUSAM), Sigrid Bøthun( LMS team), Kari Raunholm ( Fitjar kommune), Laila Stensletten (Astma og allergiforeningen), Jorunn Sekse(LMS team/ ), Maren Espedal(Jondal kommune), Gunnvor Medhus( Odda kommune)?,tove Agdestein( FOUSAM) Arbeidsgruppe Haugalandsområdet: Ingunn Dalland ( kardiologisk sykeple. ) Kjell Waage ( kardiolog), Therese H. Tveit( fysioterapeut), Edel Mikkelsen ( Haugesund kommune), Steinar Timenes( Haugaland hjertelag), Christense Eileraas Ek( LMS team, FOUSAM) Framdriftsplan: Delprosjekt Haugalandsområdet. Pasientforløp Hjerte Nr. Aktivitet Ansvar Dato/frist 1 Kalle inn arbeidsgruppe delprosjekt Haugaland 2 Utvikle modell for pasientforløp med lokal tilpasning 3 Kartlegge kompetansebehov knyttet til fase 2B tilbud Tilby og delta på hospitering 4 Etablere «Hjertetrimgrupper» 2B i Skudeneshavn og Haugesund Prosjektansvarlig Arb.gr delprosjekt Arb.gr. delprosjekt Karmøy kommune Haugesund kommune januar-14 Mars-14 Mars Mars-14 August-14 5 Vurdere behov for flere 2B tilbud i området Arb.gr. delprosjekt Okt-14 6 Kompetanseheving knyttet til utvikling av fase 2A tilbud 7 Utvikle modell for fase 2A tilbud i spesialisthelsetjenesten 8 Utvikle rutiner for henvisning til 2A og Ingunn og Therese i arb.gr delprosjekt Ingunn og Therese i arb.gr delprosjekt Arb.gr delprosjekt Mars-14 Ferdigstilles medio august-14 August

8 2B 9 Sikre gode tryggleiksrutinar Arb. gr delprosjekt/ hvert treningssted september Ved oppstart tilbud 10 Kartlegge lokale trimtilbod for fase 3 tilbud Arb.gr. delprosjekt August Etablere fase 2A tilbud Helse Fonna Sist i august Ferdigstille brosjyrer Prosjektgruppe September Etablere rutiner for informasjon/evaluering i prosjektperioden 14 Utarbeide og setje i verk marknadsføringsstrategiar og Brosjyre 15 Gjennomføre spørjeundersøking (Coop Wonka) 16 Gjennomføre undersøking av brukartilfredshet 17 Videreformidle analysedata frå spørjeundersøkingane til FOUSAM Arb. gr delprosjekt/ hvert treningssted LM nettverket/ prosjektgruppe/ arb.gr delprosjekt Lokalt treningsted/ arb. gr delprosjekt Lokalt treningsted/ arb. gr delprosjekt Lokalt treningsted/ arb. gr delprosjekt 1. nov -14 September/oktober - 14 Start og slutt fase 2 B trening Start og slutt fase 2 B trening Mai-15 og August Evalueringsarbeid Fousam Høst Sunnhordaland Framdriftsplan delprosjekt: Samarbeid om lærings og mestringstilbod i pasientforløp mellom spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta for hjartepasientar. Forankring: Delprosjektet i Sunnhordlandsområdet er del av hovudprosjekt ved same namn, for heile Helse Fonna. Prosjektet er organisert med med felles prosjektplan og ei hovudprosjektgruppe. Vidare er det arbeidsgrupper i dei tre områda, Haugaland, Sunnhordland og Hardanger. Brukarmedverknad er ivaretatt med tre representantar, i hovudprosjektgruppa og inngår og i arbeidsgrupper i respektive områder. Litt om hovudprosjektet: Gjennom hovudprosjektet skal ein etablera fase 2 A trening ved Haugesund sjukehus. Dette skal vera eit tilbod til alle potensielle pasientar med hjarteliding i opptakskommunane i H-Fonna. Tilbod om tidlegtrening inne på sjukehus som ikkje krev at pasienten har gjennomgått sykkeltest i forkant av oppstart. Rekruttering hit vil skje via kardiologisk avdeling på Haugesund sjukehus.

9 Det vil vera ein del av prosjektet å etablera tilvisingsrutinar og glidande overgangar mellom tilbod, herunder kartlegge og synleggjere eksisterande tilbod i regi av frivillige pasient og brukarorganisasjonar og øvrige frivillige instansar, kalla fase 3 tilbod. Bakgrunn, inkluderingskriterier, avgrensing, metode og prosjektorganisering er felles for alle tre områda som er med i hovudprosjektet. Hovudprosjektet har via Helse Fonna mottatt prosjektstøtte på kr frå samhandlingsmidlar frå Helse Vest. Prosjektleiar hovudprosjekt: Christense Eileraas Ek, Leiar Læring og mestringsteamet, FOUSAM Prosjekteigar: Læring og mestringsnettverket knytt til tenesteavtale 2 mellom H-Fonna og kommunane. Prosjektgruppe hovudprosjekt: Elisabeth Lunde Sørheim( Etne kommune), Steinar Timenes ( Haugaland hjertelag), Christense Eileraas Ek (LM team, FOUSAM), Sigrid Bøthun( LM team), Kari Raunholm ( Fitjar kommune), Laila Stensletten (Astma og allergiforeningen/naaf), Jorunn Sekse (LM team/ullensvang kommune), Maren Espedal (Jondal kommune), Gunnvor Medhus (Odda kommune), Magnar S (LHL Odda),Tove Agdestein (FOUSAM) SUNNHORDLAND: Arbeidsgruppe Sunnhordlandsområdet: Anna Elisabeth Danielsen ( kardiologi sjukepl Stord sj.hus ) Inger Kristine Folgerø (Seksjonsl. Med.pol.), Kari Raunholm (Fitjar kommune), Anne Beth Njærheim (Bømlo kommune), Astrid Larsen/ Åshild Rygg Tonning og Anna Eriksen (Stord kommune), Mona Enes/ Geir Ove Fosse (Kvinnherad kommune) Sigrid Bøthun (LMS team, FOUSAM) og brukerrepr Laila Stensletten (Astma og allergiforbundet/naaf), og Lene Vaule (LHL Kvinnherad),Tove Agdesten bistår gruppa frå FOUSAM. Prosjektleiar Sunnhordland: Sigrid Bøthun Prosjekteigar: Læring og mestringsnettverket i Sunnhordland Prosjektet har mottatt kr i stimuleringsmidlar frå Fylkesmannen til samhandling i kommunane. Søknad er støtta av Sunnhordlandsrådet. Søkjar og ansvarleg for pengane: Bømlo kommune ved Anne Beth Njærheim Formålet med prosjektet er å utgreia, utvikla og etablera likeverdige tenester for hjartepasientar i Helse Fonna sitt opptaksområde. Det skal etablerast eit saumlaust pasientløp som omfattar læring og mestringstilbod i spesialisthelsetenesta, med vidareføring til tidsavgrensa treningstilbod i primærhelsetenesta, og overgong til vedlikehaldsfase i ordinære trimtilbod. Kva skal skje i Sunnhordlandsområdet? Stord sjukehus skal re-etablere hjartekurs over to dagar i spesialisthelsetenesta på Stord sjukehus som dei tenkjer skal kunna arrangerast 2-4 gong pr. år. Det er laga ei skisse til eit pasientløp som baserer seg på fase 2 B trening i aktuelle kommunar, og i Sunnhordland vil dette løysast på ulike måtar. I Kvinnherad og Stord på Frisklivssentralane, i eit frisklivstilbod i Bømlo og via fysioterapeut med avtale i Fitjar.

10 Fase 2 B er basert på det som er omtalt som «Ullevållsmodellen» og innebærer 24 treningar basert på godkjennte treningsprinsipp og dokumentert kunnskap innan feltet. Dersom nokre av pasientane som tek til på treningstilboda etter at ein definerer studien starta har deltatt på 2 A i Haugesund vil det framkomma i kartleggingssamtalen og det lokale tilbodet regulerast i frekvens etter dette, med omsyn til kartlegginga. Status framdrift/handlingsplan Sunnhordland, justert september 2014 Nr. Aktivitet Ansvar Dato/gjennomført 1 Oppdrag i godkjent Handlingsplan i SU 2 Etablere kontakt Stord sjukehus Sigrid Bøthun LM / Tove avd. Fysikalsk med. og med.poliklinikk- felles informasjonsmøte via LYNC med Haugesund sjukehus Agdestein, Herborg Tegle, Karin Solli og Espedal 3 Møte med ny klinikkdirektør, Sigrid Bøthun (SIBØ) Reidunn Mjør vedr Handlingsplan og arb. med pasientløp hjarte 4 Møte sunnhordlandsnettverket Møte Samarb. fora SiBø Sunnhordland/møte Husnes- h-sos leiing/kommunalrådsnivå 6 Avklare deltaking i arb.gruppe SiBø Opplæring i aktuelle Nettverket evalueringsverktøy 8 Arbeidsmøter med med.pol v/ Sibø/FOUSAM Febr-april 2014 seksjonsleiar Solli, Funksj.l Inger Kristine Folgerø og hjartesjukepl. Anna Danielsen 9 Utarbeide felles prosjekt Sibø/Ch.E.E, FOUSAM Febr-mars Sende prosj.søknad til Helse Vest, SiBø/Ch.E.Ee/FOUSAM via HF 11 Sende prosj.søknad via SiBø/ FOUSAM v/ T. Agdesten Sunnhordlandsrådet 12 Sende prosj.søknad stimuleringsmidler til F.mannen SiBø/ Bømlo kommune Tilskrive lokallaga for å få to SiBø brukerrepr fra LHL (Stord, Bømlo, Kvinnherad og Tysnes) 14 Innkalle arb.gr for Sunnhordland til SiBø og prosjektmøte. Deltakere; Astrid Larse/ Rygg Tonning og Eriksen, Mona Enes/Geir Ove Fosse, Anne Beth Njærheim, Kari Raunholm. Fra Stord sjukehus; Danielsen og Folgerø. Tove Agdestein (FOUSAM) Sigrid Bøthun, prosj.leiar LMteam og to brukerrepr ( LHL og NAAF) 15 Kartlegge aktuelle arenaer som Kommunerepr melder info til kan ha ansvar for tiltak SiBø 16 Kartlegge kompetansebehov Kommunerepr. melder info til arb.gr

11 17 Kartlegge lokale trim-tilbod Arb.gr/ delprosj Planlegge og gjennomføre nytt Folgerø/Danielsen/H-Fonna 20. og hjartekurs Stord, inkl rekruttering og avklaring av eksterne bidragsyterar 19 Utvikle modeller for pasientforløp Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM med lokal tilpasning 20 Utvikle rutinar for tilvising og Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM informasjonsutveksling 21 Utvikle kompetansedagar for Prosj.leiar/Hovedprosj treningsstadane i høve gj.føring av fase 2 B og kartl.verktøy i høve studien 22 Vidareutvikle tryggleiksrutinar Arb.gr/ delprosj Sep.-okt Gjennomføre kompetanse- og Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM Innan nov.14 erfaringsutveksling for aktørane i dei ulike tiltaka 24 Ferdigstille felles brosjyra Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM Sept Utvikle brev knytt til FOUSAM/Tove Agdesten Juni 14 spørjeundersøking (Coop Wonka)og måling av brukartilfredsheit 26 Gjennomføre spørjeundersøking (Coop Wonka)av måling av brukartilfredshet Dei ulike treninigsstadane i kommunane som inngår i studien Start jan. 15 og slutt etter fase 2 B trening 27 Analysere data frå FOUSAM/Tove Agdesten Start jan.15 og slutt spørjeundersøkingane 28 Utvikle modell for fase 2A tilbud ved Haugesund sjukehus (til alle aktuelle i H-Fonna sitt opptaksområde) Ingunn og Therese i arb.gr delprosjekt Haugalandet fase 2 B trening Ferdigstillt og start medio august Utarbeide og setje i verk marknadsføringsstrategiar Prosj.leiar/Hovedprosj./FOUSAM Okt/nov Etablere tilpassa 2B-trening i eigne grupper eller innlemma i etablerte tenester i Respektive kommuner Hausten 14 Kvinnherad, Bømlo, Stord og Fitjar 31 Vurdere behov for flere 2B tilbud i området Arb.gr. delprosjekt våren Oppsummering av studien og produsere artikkel FOUSAM/Tove Agdesten Etter avslutta studie/gjennomført fase 2B

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM

FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM FOU-ENHET FOR SAMHANDLING FOUSAM Årsmelding 2014 Innhold 1. FOUSAM 2 2. Finansiering 3 3. Sammensetning i FOUSAM 4 4. Satsingsområder, oppgaver og aktiviteter 5 4.1. Satsingsområder 5 4.2. Oppgaver 5 4.2.1.

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske Senter

Sogn Lokalmedisinske Senter Sogn Lokalmedisinske Senter Overordna informasjon og prosjektplan for forprosjektet 2012 2013 Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i indre Sogn og Helse Førde HF Aurland Kommune - Leikanger Kommune -

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013 MØTEREFERAT: RFM Helse Vest, Referansegruppemøte 14 mars 2013 Tilstede: Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen Marianne Berge Skår, Helse Stavanger Marit Bremertun Skrenes, Foreningen for søvnsykdommer Jorunn

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Hallingdal Lokalmedisinske Senter

Hallingdal Lokalmedisinske Senter 2012 Hovedprosjektet Hallingdal Lokalmedisinske Senter Prosjektrapport Delprosjekt 3 Kompetanse, lærings og mestringssenter Hallingdal Prosjektleder Borghild Ulshagen 15.01.2012 Hol, Ål, Gol, Nes, Flå

Detaljer

Prosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE OG RUS

Prosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE OG RUS Prosjektrapport Interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal PSYKISK HELSE OG RUS Bakgrunn Prosjektet er en del av Interkommunalt helseprosjekt i Setesdal. Etter en forstudie i 2009 ble det besluttet å satse

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

SKJØNNSMIDLAR FRÅ FYLKESMANNEN, 2014 PRIORITERING AV PROSJEKT TIL FORNYING OG OMSTILLINGSTILTAK

SKJØNNSMIDLAR FRÅ FYLKESMANNEN, 2014 PRIORITERING AV PROSJEKT TIL FORNYING OG OMSTILLINGSTILTAK SAK 02/14 SKJØNNSMIDLAR FRÅ FYLKESMANNEN, 2014 PRIORITERING AV PROSJEKT TIL FORNYING OG OMSTILLINGSTILTAK Saksopplysning Fylkesmannen har helde attende midlar av fylkesramma for Buskerud til prosjekter

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA

HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGS- OG MESTRINGSNETTVERKET I HELSE FONNA 2015 Lærings- g mestringstilbud i Helse Fnna HF g kmmunene Innhld Bakgrunn fr handlingsplanen... 3 Målsetting... 3 Hvedmål... 3 Delmål...

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

2.kvartal 2014. 20.febr. Haugesund Utviklingsplan Helse Fonna HF Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport 2013 Avvikshandtering 2013 årsrapportering

2.kvartal 2014. 20.febr. Haugesund Utviklingsplan Helse Fonna HF Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport 2013 Avvikshandtering 2013 årsrapportering ÅRSPLAN 2014 FOR STYRET I HELSE FONNA HF Dato Stad Andre saker/tema Faste saker 1. kvartal 2014 14.jan Haugesund Årleg melding 2013 Helse Fonna Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Helse Fonna HF 20.febr.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 bbk 2 20.03.2015 Innhold 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER... 6 2.1 Ernæring... 6 2.2 MEDCED Studien:

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer