Programerklæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programerklæring 2015-2019"

Transkript

1 Programerklæring Rektorkandidat: Prorektorkandidat: Ole-Gunnar Søgnen Bjørg Kristin Selvik Viserektorkandidat: Eva Haukeland Fredriksen Høgskolen i Bergen er med 8300 studenter og 800 ansatte blant landets største profesjonshøgskoler. Høgskolen er attraktiv, effektiv og veldrevet, og er i god utvikling på de fleste områder. Samtidig har høgskolen høye ambisjoner om blant annet universitetsstatus og har satt seg krevende mål på mange områder. Det er dette rektoratet har arbeidet for gjennom denne perioden, og det er disse ambisjonene og målene vi vil arbeide for å nå i den kommende åremålsperioden. Det er store endringer på gang for norsk høyere utdanning. Det blir færre og større institusjoner, et nytt finansieringssystem og fra 2017 innføres 5-årig grunnskolelærerutdanning. Rektoratet er, og har vært, tett på disse prosessene, og har sammen med styret posisjonert høgskolen på en måte som best mulig ivaretar samfunnsoppdraget vårt på både kort og lang sikt. Høgskolen har langt på vei nådd de målene rektoratet satte seg i programerklæringen fra 2011: Høgskolen er definitivt blitt en mer synlig og anerkjent institusjon med en tydelig samfunnsrolle og en stadig viktigere regional aktør Høgskolens grunnutdanninger er videreutviklet som solide, forsknings- og erfaringsbaserte grunnutdanninger godt tilpasset samfunnets behov Høgskolen har i de siste års tilstandsrapporter vært blant landets aller beste institusjoner innen søkerattraktivitet, studiepoengproduksjon per student og gradsgjennomføring Høgskolen har gjennom den siste perioden definitivt også blitt en masterutdanningsinstitusjon med 14 akkrediterte masterprogrammer som er et tilbud for størstedelen av bachelorkandidatene våre Høgskolen har langt på vei nådd målene i Strategisk plan for FoU/N. Forskningsproduksjonen har god utvikling, og i 2015 vil vi nå målet om minst 45 stipendiater Høgskolen har sendt to søknader om akkreditering av ph.d.-program ett av programmene, innen lærerutdanning, er blitt akkreditert Høgskolens bibliotek er blitt et moderne utdannings- og forskningsbibliotek Høgskolen er samlokalisert til 2 hovedcampus Kronstad og Møllendalsveien For rektoratet er det et privilegium å få lede en samfunnsviktig institusjon med ambisjoner og djerve mål, og vi synes vi har arbeidet godt med disse i en krevende tid for institusjonen. Dette arbeidet er vi motivert for å fortsette med. Styret ved Høgskolen i Bergen har satt i gang arbeidet med ny strategisk plan for perioden Som rektorat vil vi i den neste perioden bidra til at den nye strategiske planen blir ambisiøs og fremtidsrettet. I kommende periode vil vi vektlegge følgende områder: Høy studiekvalitet i alle utdanninger gjennom å legge vekt på utdanningsledelse og høgskolepedagogiske tiltak Bruke studentene som en ressurs i både undervisning og forskning og i utvikling av fag og utdanninger Bidra til at høgskolen ved utgangen av perioden har minst 3 akkrediterte ph.d.-program

2 Videreutvikle høgskolens forskningskompetanse gjennom å forbedre forskningsvilkårene (organisering, tid, støttefunksjoner, økonomi) Markedsføre høgskolen som en faglig attraktiv arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter Arbeide for at hele høgskolen kan samles på Kronstad ved at byggetrinn 2 realiseres innen 2020 Videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Bergen blant annet gjennom formalisert samarbeid i klynger på sentrale områder som teknologi, helse og lærerutdanning Utdanning og læringsmiljø Studenter og arbeidsliv etterspør stadig høyere kompetanse, og Høgskolen i Bergen vil svare på dette ved å tilby kvalitativt gode og relevante utdanninger på alle høyere utdanningsnivå. Det er et mål at studentene skal oppleve god læringskultur og godt læringsmiljø. I den sammenhengen er Studiebarometeret sentralt, resultatene her viser at det er områder der studentene ikke er fornøyde. Som rektorat vil vi prioritere arbeidet med bedre utdanning og læringsmiljø gjennom å: Videreutvikle høgskolens grunnutdanninger slik at kandidatene våre er kvalifisert for et yrkesliv i stadig endring Videreutvikle masterprogrammene slik at de best mulig dekker et samfunnsbehov og blir både faglig og økonomisk bærekraftige Vektlegge utdanningsledelse og høgskolepedagogiske tiltak Arbeide for en bedre integrasjon mellom undervisning og forskning på alle nivå Planlegge og implementere 5-årig lærerutdanning fra 2017 Utvikle og iverksette tiltak som fremmer bedre gjennomføring i utdanningene Legge til rette for e-læring og digital vurdering. Innen 2019 skal digital vurdering være innført ved alle høgskolens eksamener, der det er tjenlig. Arbeide for at studentmiljøet i større grad skal speile det flerkulturelle samfunnet Bruke studentene som en ressurs i både undervisning og forskning og i utvikling av fag og utdanninger, inkludert å bruke studentassistenter Legge til rette for at studentene kan ha en tjenlig bruk av studiestedene utover organisert undervisningstid Forskning, utvikling og nyskaping/innovasjon Høgskolen i Bergen skal øke aktiviteten og kvaliteten innenfor FoU-virksomheten som er grunnleggende for å nå høgskolens langsiktige mål om å bli universitet. Som rektorat vil vi fortsette dette arbeidet ved å: Prioritere forskning av høy internasjonal kvalitet som medvirker til å utvikle både profesjoner og profesjonsutdanninger Skape flere gode internasjonale relasjoner som kan bidra med komplementær kompetanse til våre forskningsområder Legge til rette for en videre god utvikling i vitenskapelig publisering Legge til rette for at også faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og innovasjon blir meritterende for den enkelte ansatte Bidra til at høgskolen ved utgangen av perioden har minst 3 akkrediterte ph.d.-program Legge bedre til rette for studenters deltagelse i forskning Videreutvikle høgskolens forskningskompetanse gjennom å forbedre forskningsvilkårene (organisering, tid, støttefunksjoner, økonomi) Intensivere arbeidet med å innhente midler til FoU-virksomheten fra eksterne kilder (NFR, EU, samfunns- og næringsliv m.fl)

3 Formidling og synlighet Som en viktig samfunnsaktør må Høgskolen i Bergen delta aktivt i samfunnsdebatten og drive med både forsknings-, bruker- og allmennrettet formidling. Høgskolen har gjennom de senere årene styrket sin kommunikasjonskompetanse og er blitt en mer synlig og anerkjent institusjon som tiltrekker seg gode studenter og vitenskapelig ansatte. Som rektorat vil vi fortsette dette arbeidet ved å: Aktivt formidle resultater fra både utdanning og forskning (FoU) Legge til rette for varierte formidlingsformer Delta i samfunnsdebatten på egne debattarenaer, gjennom fagartikler, kronikker og debattinnlegg Bygge høgskolen som en sterk merkevare spesielt rettet mot grupper av ungdom som kan være aktuelle søkere til høyere utdanning Markedsføre høgskolen som en faglig attraktiv arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter Innføre pris for god formidling Samhandling med samfunns-/næringsliv og UH-institusjoner/forskningsinstitutter Samhandling med samfunns- og næringsliv er et viktig fortrinn for Høgskolen i Bergen. Som rektorat vil vi fortsette arbeidet med å gjøre høgskolen til en sentral og foretrukket samarbeidspartner for det regionale samfunns- og næringsliv. Den kommende strukturreformen i norsk høyere utdanning vil kreve at HiB forsterker samarbeidet med andre UH-institusjoner. Som rektorat vil vi bidra til dette ved å: Sikre at høgskolens rolle og kompetanse er godt kjent og medvirke til kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning rettet mot sentrale behov i samfunns- og næringsliv Utvikle samarbeidsrelasjoner gjennom forpliktende avtaler med sentrale institusjoner og bedrifter Legge til rette for FoU i samarbeid med samfunns- og næringsliv Videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Bergen blant annet gjennom formalisert samarbeid i klynger på sentrale områder som teknologi, helse og lærerutdanning Sikre at høgskolens profil og samfunnsmandat blir videreført ved en eventuell fusjon med andre institusjoner Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering Høgskolen i Bergen skal være en internasjonal aktør som samarbeider internasjonalt om undervisning og forskning. Både studenter og ansatte skal ha gode faglige tilbud om utveksling og samarbeid. I tråd med Handlingsplan for internasjonalisering er det utviklet flere interessante internasjonale samarbeid både innen utdanning og forskning. Som rektorat vil vi fortsette dette arbeidet ved å: Legge til rette for færre og kvalitativt gode utvekslingsavtaler der faglig samarbeid står sentralt og partnernes kompetanse er likeverdig eller komplementær til høgskolens Delta i samarbeid der høgskolen har gode forutsetninger for å bidra i kompetanse- og kapasitetsbygging Arbeide for at flere utenlandske studenter tar deler av sin utdanning ved høgskolen Arbeide for at HiB utvikler strategiske partnerskap med utenlandske undervisnings- og forskningsinstitusjoner Etablere minst en fellesgrad med en internasjonal samarbeidspartner

4 Organisasjonsutvikling I 2014 ble høgskolen samlokalisert fra 5 til 2 studiesteder - Kronstad og Møllendalsveien. Dette medførte store endringer for både ansatte og studenter, men det la også til rette for bygging av en sterkere felles identitet og bedre samarbeid på tvers av fag og utdanninger. Som rektorat vil vi: Videreutvikle en felles HiB-identitet med respekt for avdelingers og utdanningers særtrekk Videreutvikle forsknings- og undervisningssamarbeidet på tvers av utdanninger og avdelinger Arbeide for at hele høgskolen kan samles på Kronstad ved at byggetrinn 2 realiseres innen 2020 Bidra til å tydeliggjøre ansvar og myndighet i organisasjonen Utvikle en tjenlig faglig understruktur ved avdelingene Legge til rette for en profesjonell og effektiv administrasjon Legge til rette for godt og trivelig arbeidsmiljø på begge studiesteder Utvikle en god og langsiktig rekrutteringspolitikk som ivaretar høgskolen sitt behov for forutsigbarhet og god balanse mellom akademisk og pedagogisk kompetanse og erfaring fra de yrkene vi utdanner for Være en ledelse som er synlig, lyttende, tilgjengelig og handlekraftig i en organisasjon der medvirkning står sentralt Rektorkandidat Ole-Gunnar Søgnen 60 år, gift, 3 barn Utdanning Sivilingeniør i husbyggingsteknikk fra NTH (NTNU), 1977 Doktorgrad i teknisk byfornyelse fra NTH, 1981 Professorkompetanse i Bygningsforvaltning, 1991 Amanuensis ved NTH Teknisk sjef og underdirektør ved Institutt for byfornying AS i Bergen, Programleder for flere forskningsprogrammer i NTNF/Norges forskningsråd, Programleder (nasjonal rolle som NVEs byggoperatør) for NVE/Enova Professor II i Bygningsforvaltning ved Høgskolen i Narvik (sivilingeniørutdanningen), Dekan ved Høgskolen i Bergen Rektor ved Høgskolen i Bergen 2011-dd Har mangeårig erfaring som sensor, foreleser og leder for sakkyndige utvalg ved en rekke av universitetene og høgskolene i Norge. I perioden medlem av arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Fra 2013 styremedlem i Universitets- og høgskolerådet. Prorektorkandidat Bjørg Kristin Selvik 54 år, gift, 2 barn

5 Utdanning Cand. scient med matematikk hovedfag fra UiB 1988 Har i tillegg grunnfag i kristendom, pedagogikk og informatikk fra NLA og UiB Pedagogisk seminar fra UiB 1988 Lektor Åsane yrkesskole Høgskolelektor i matematikk Bergen Lærerhøgskole/Høgskolen i Bergen fra I denne perioden seksjonsleder i matematikkseksjonen og prodekan ved avdeling for lærerutdanning Dekan avdeling for lærerutdanning Prorektor ved Høgskolen i Bergen 2011-dd Har hatt mange lederoppgaver i kirkelig sammenheng i over 30 år. Har sittet i menighetsråd i 14 år, hvorav 6 som leder. Har i perioden sittet i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for lærerutdanning. Fra 2013 medlem av styret for Høgskolen Diakonova Sensor og lærebokforfatter. Viserektorkandidat Eva Haukeland Fredriksen 62 år, gift, 3 barn Utdanning Fysioterapiutdanning, Statens Fysioterapiskole, Oslo, 1975 Cand. Polit. (sosiologi hovedfag), UiB Doktorgrad om svangerskap og helse, Medisinsk fakultet, UiO Har i tillegg psykologi grunnfag fra UiB, samt kurs i høgskolepedagogikk frå HiB, i tillegg til en rekke videreutdanningskurs i helsefaglige emner. Verv Fysioterapeut : Har arbeidet på sjukehus og i kommunehelsetjenesten (Hamar sykehus, Kysthospitalet i Hagevik, Haukeland sykehus, Sotra fysikalske institutt, Fysioterapeutane på Straume) Høgskolelektor , Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi, ergoterapi og radiografi Førsteamanuensis, 2012-dd, Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi, ergoterapi og radiografi Viserektor for forskning. HiB. August 2013-dd (50 % stilling). Tillitsvalgt for NFF ved Høgskolen i Bergen august august Tillitsvalgt for NFF ved Haukeland sykehus

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark

Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark Strategisk plan 2013-2016 Høgskolen i Hedmark Virksomhetsidé Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer,

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor HS-V-33/14 Framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren innspill fra HiST til KD Tidligere

Detaljer

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene

Notat. SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene. SAKS: Arbeidsgruppene 1 av 2 Rektor 24.08.2014 Notat Til: Styreseminaret 27. 28.08.2014 Kopi til: Fra: SAKS: Arbeidsgruppene Signatur: SAKS: Rapporter fra arbeidsgruppene Innledning KD har sendt ut et oppdragsbrev til de høyere

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Ny viten Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten Ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus A Visjon og verdier, side 2 Overordnede mål og strategier, side 9 Utdanning, side 10 Forskning, side 12 Samfunnsrettet virksomhet og formidling,

Detaljer

SAKSNOTAT Innspill til strukturprosessen fra Avdeling for Teknologi v/dekan

SAKSNOTAT Innspill til strukturprosessen fra Avdeling for Teknologi v/dekan Arkiv: 14/intern SAKSNOTAT Innspill til strukturprosessen fra Avdeling for Teknologi v/dekan Avdeling for Teknologi (AFT) har et studieløp som for ca. 30 % av våre studenter videreføres på NTNU i form

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Strategi for Misjonshøgskolen (MHS) 2015-2020 En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Visjon: Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden Formål: MHS skal som privat vitenskapelig

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Dato : 31.10.2014 Vår ref. : 2014/1020-10262/2014 Deres ref.. : 14/2719 Deres dato: : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 80/15 Fusjonen mellom HSH og UiS Saksnr: 15/00876-11 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 21.06.2015

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HiGs kommunikasjonsstrategi

HiGs kommunikasjonsstrategi HiGs kommunikasjonsstrategi Kommunikasjon og utvikling Begrepet kommunikasjon handler i vår sammenheng om gjensidig utveksling av informasjon mellom høgskolen, studenter, ansatte og omverdenen, som grunnlag

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i Universitets- og høgskolesektoren

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i Universitets- og høgskolesektoren Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Per Eirik Lund 22.10.2014 Telefon: Vår referanse: Deres referanse: 14/02260-7 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Innspill til arbeidet med framtidig

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Handlingsplan internasjonalisering 2012-2015 Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 1 Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Internasjonalisering handler om hvordan myndigheter og utdanningsinstitusjoner

Detaljer