Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010"

Transkript

1 Versjon kl 0800 Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010 Jørgen Randers Marit Sjøvaag Marino Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI Oslo 1

2 STATUSRAPPORT FOR NORSK KLIMAPOLITIKK 2010 Jørgen Randers Marit Sjøvaag Marino Senter for Klimastrategi Handelshøyskolen BI Denne artikkelen er basert på rapporten Et klimavennligere Norge i 2010? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak som utgis av BIs Senter for Klimastrategi i november Rapporten blir tilgjengelig på Klimasenterets nettsted Forfatterne finnes på eller Alt tallmaterialet er fra Klima og Forurensningsdirektoratets utslippsstatistikk, den foreløpige versjon slik den forelå ultimo oktober Med spesiell takk til Eilev Gjerald i KLIF. 2

3 STATUSRAPPORT FOR NORSK KLIMAPOLITIKK 2010 Jørgen Randers Marit Sjøvaag Marino BIs Senter for Klimastrategi INNLEDNING I mars 2005 nedsatte Regjeringen Lavutslippsutvalget og ba om en plan for å redusere klimagassutslippene fra norsk territorium med to tredjedeler innen Utvalget la frem sin plan i oktober 2006, og påpekte at en slik reduksjon både var nødvendig, gjennomførbar og ikke umulig dyr. Siden den gang har Stortinget vedtatt ambisiøse mål for norsk klimapolitikk, blant annet i Stortingets Klimaforlik i januar I skrivende stund tolkes det som at målet er å redusere utslippene fra norsk territorium til MtCO2e/år 1 i 2020, når man ser bort fra den årlige CO2-bindingen i norsk skog. Dette vil kreve en reduksjon på % i forhold til Norges utslipp i 1990 på rundt 50 MtCO2e/år. I tillegg har Regjeringen lovet å overoppfylle Kyoto-forpliktelsen ved å betale for reduksjoner på 5 MtCO2/år, slik at Norges nettoutslipp i 2020 skal bli MtCO2e/år, dvs ned % i forhold til Utover dette har Norge erklært vilje til å være karbonnøytralt i 2030 dersom det kan bidra til at andre land påtar seg utslippsforpliktelser. Klimaforliket innebar videre et (anstrengt) kompromiss om å ta hele to tredjedeler, dvs MtCO2e/år hjemme. Dette kompromisset ble i fortsatt utsatt for kritikk fra sentrale grupperinger som ønsker å ta mer i form av (antatt billigere) tiltak i utlandet, først og fremst utenfor EU. Utviklingen av politikken for innenlandske kutt gikk også tregt fordi man i mye av perioden ventet på at en etatsgruppe skulle legge frem Klimakur2020. Klimakur2020 kom litt forsinket i mars 2010 og presenterte den bestilte oversikt over 160 mulige klimatiltak, med pris og kutt-potensiale. Den påfølgende høring ga en mengde innspill, og i skrivende stund avventer man departementets arbeid med den nye klimameldingen, som skal presentere et forslag til klimapolitikk, for behandling i Stortinget i På tross av ventingen i mye av , var det fortsatt en god del aktivitet på klimafronten i , og den er oppsummert nedenfor. En spesielt viktig hendelse var at LO engasjerte seg mye tydeligere i kampen for grønne arbeidsplasser og at partene i arbeidslivet formaliserte sitt klimaengasjement i et Klimaråd som møttes første gang høsten Et norsk utslipp på 42 MtCO2e/år i 2020 er tilfeldigvis(?) nøyaktig det samme som det Lavutslippsutvalget anbefalte (på vei mot et utslipp på 19 MtCO2e/år i 2050). Så det er fortsatt relevant å sammenligne utviklingen i Norge med Lavutslippsutvalgets anbefalte Lavutslippsbane for innenlandske klimagassutslipp. Figur 1 (alle figurene er plassert bakerst i dette notatet) viser at Norge i 2009 faktisk var i rute selv om dette kan vise seg å være en midlertidig følge av finanskrisen. Behovet for kjøp av kvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen (50,5 MtCO2e/år i snitt i ) synker stadig. 1 Millioner tonn CO2-ekvivalenter pr år 3

4 TILTAK I UTLANDET Men før vi vender blikket innenlands skal Regjeringen ha honnør for sitt klimaarbeid i utlandet, med fokus på tre mål: Vern av tropeskog Norge brukte 0,6 Gkr/år 2 i 2009 og 2 i 2010 for å bidra til redusert avskoging og forringelse i utviklingsland og derved brakt dette viktige arbeidet et langt skritt fremover. Ambisjonen er å nå 3 Gkr/år. En global pris på klimagassutslipp Norge har bidratt i årevis både faglig og finansielt til utviklingen av et internasjonalt, omfattende kvotehandelssystem som skal sikre en riktig pris på klimagassutslipp. Norge kjøper allerede kvoter for omkring 0,5 Gkr/år i utviklingsland og EU, selv om landet kunne bidratt til en høyere kvotepris i EU om man hadde gjort mer i EU og mindre i utviklingsland. Finansiering av klimatiltak i utviklingsland Statsminister Stoltenberg har vært ko-leder av et internasjonalt utvalg som skal skaffe 600 Gkr/år i 2020 for klimatiltak i fattige land. Den store norske satsningen på utvikling av teknologi for CO2-fangst og lagring er av global betydning, men er her behandlet som et innenlands tiltak (se nedenfor). I motsatt retning talte regjeringens stilltiende samtykke i Statoils kjøp av tjæresandsoperasjoner i Canada, og (i mindre grad) kjøp av skifergass forekomster i USA. TILTAK I NORGE Norges samlede utslipp sank kraftig fra 2008 til 2009 (se figur 2), blant annet som følge av lavere aktivitetsnivå i økonomien, men også fordi det innenlandske arbeidet med å redusere klimagassutslippene så smått har begynt å virke. Den følgende oversikt over det innenlandske arbeidet er organisert etter Lavutslippsutvalgets 15 tiltak (se figur 3) og starter med de to generelle tiltakene. Tiltak 1: Iverksetting av en langsiktig nasjonal innsats for klimainformasjon en vedvarende Klimavettkampanje. Oppblomstringen av lokale initiativ og nettsted har fortsatt, og det finnes nå et stort antall aktiviteter med klimafokus, først og fremst på kommunalt nivå (Framtidens Byer, Grønne energikommuner, Klimatilpasning Norge), men også i næringslivet (f eks NHOs Klimapanel, Grønn Boks). Statens informasjonsprogram (Klimaløftet) videreføres, selv om en del av de andre initiativene avsluttes i Klima- og energispørsmål var mindre fremme i media enn i topp-årene Klima-skeptikerne ble igjen synlige, men viktigere var det at LO og NHO engasjerte seg i kampen for grønne arbeidsplasser. 2 Milliarder kroner pr år 4

5 Tiltak 2: Satsing på utvikling av klimavennlige teknologier gjennom langsiktig og stabil støtte til Lavutslippsutvalgets teknologipakke 3. Styrkingen av den offentlig finansierte forskningen på CO2-fangst og lagring, vindenergi til havs, energieffektivitet i bygninger, bioenergi, solenergi, og energi-planlegging og design fortsatte i Spesielt mye penger gikk til testsenteret for CO2-fangst på Mongstad. Noen store bedrifter satset også egne midler, blant annet ble den første flytende havvindmøllen (Statoils Hywind) slept ut til prøvekjøring i Nordsjøen. Tanken om et Miljøteknologifond fra og med 2011 ble modnet. VEITRAFIKK Økningen i utslippene fra veitrafikken avtok videre i 2009 (se figur 4), trolig på grunn av lavkonjunkturen, men ligger fortsatt over lavutslippsbanen fra Lavutslippsutvalget anbefalte tre tiltak for å redusere utslippene. Tiltak 3. Innfasing av lavutslipps-kjøretøy som hybridbiler, lette dieselbiler, elbiler og brenselcellebiler Regjeringen fortsatte vridningen av engangsavgiften på kjøretøy slik at den premierer biler med lave klimagassutslipp. Fortrinnsbehandlingen av ladbare biler fortsatte og pr mid-2010 var det helelektriske biler i Norge (opp 30 % siden mid-2008) og ladepunkter (et hovedresultat av det nyopprettede Transnova). Tilbudet av ulike ladbare biler økte, og det gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye fossil-biler sank igjen (ned 12 % siden mid-2008). Tiltak 4: Mer CO2-nøytralt drivstoff som bioetanol, biodiesel, biogass og hydrogen Pr mid-2010 hadde man 3,5 % innblanding av biodrivstoff i drivstoff for veitrafikken og det var varslet opptrapping til 5 % innblanding pr 1/ Debatten om biodrivstoffets klimafortrinn fortsatte, nye bærekraftskriterier kom i EU, og det virket usannsynlig at man noensinne ville bevege seg utover 10 % innblanding. Man ble enige om at biodrivstoff ikke bør få konkurrere med mat, og at det med hell kan lages av avfall som likevel vil råtne. Men man avklarte ikke betydningen av bio-råvarens omløpstid (hurtigvoksende planter reabsorberer CO2en raskere enn 70 år gamle trær). Det ble også skapt usikkerhet gjennom Regjeringens vingling i avgiftspolitikken for biodiesel. Det var en viss utvikling i bruken av biogass for bybusser og renholdsverket, og hydrogentilhengerne var godt synlige. Kritikerne påpekte til stadighet at biodrivstoff er dyre klimatiltak, og 2.generasjons biodrivstoff selskapet Xynergo kastet inn kortene. Tiltak 5: Redusert transportbehov gjennom bedre logistikk og byplanlegging Kommunene ble i 2009 pålagt å ta energi- og klimahensyn i planleggingen, og fikk samtidig fullmakt til å vedta bindende areal- og transport planer, men har ennå ikke benyttet muligheten i stor skala. Belønningsordningen for kollektivtransport (ca 0,4 Gkr/år) bidro, men monnet lite i forhold til vei-utbyggingen. Det var mye debatt i en lang klad vinter om behovet for å ruste opp jernbanen, særlig rundt Oslo. SKIPSFART OG FISKE Utslippet fra innenriks sjøfart og fiske var tilbake til nivået i 2007 år etter et midlertidig fall i 2008 (se figur 5). 3 Denne teknologipakken har hovedvekt på teknologier for CO2-fangst og lagring, vindkraft (spesielt til havs), pellets- og rentbrennende ovner, biodrivstoff, solceller, hydrogenteknologier, varmepumper og lavutslippsfartøy. 5

6 Her hadde Lavutslippsutvalget ett forslag: Tiltak 6: Utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy Selv om bevisstheten rundt klimaspørsmål økte, og det var mye klimarelatert aktivitet i skipsfartsnæringen, så gikk det likevel sakte med innfasingen av lavutslippsfartøy dvs i praksis: erstatning av fossil bunkers med LNG 4 i ferger, fiskebåter og offshorefartøy. Samferdselsdepartementet syntes mer opptatt av jernbanen i I utenriks skipsfart arbeidet norsk rederier med å øke energieffektiviteten direkte og via nye regelverk i IMO (International Maritime Organization), med håp om implementering i LUFTFART Lavutslippsutvalget hadde ingen konkrete anbefalinger når det gjaldt innenriks luftfart. Her ble passasjerveksten fortsatt kompensert av mer klimavennlige og fullere fly (se figur 6). FYRING UTENOM INDUSTRIEN Klimautslippene fra oppvarming av bygg fortsatte sin nedadgående trend (se figur 7), i hovedsak som følge av oppfølging av Lavutslippsutvalgets to tiltak på byggsiden. Tiltak 7: Energieffektivisering i bygg - gjennom strengere bygningsstandarder, miljømerking og støtteordninger Det var økende fokus i byggenæringen på energieffektivisering, godt støttet opp om av den nye byggeforskriften (TEK07) som trådte i kraft 1. august 2009 og de påfølgende opplæringsprogram i næringen. Lavenergiprogrammet ble etablert samme høst som et samarbeid mellom myndighetene og næringen. ENOVAs store ekstrabevilgning på 1,2 Gkr i januar 2009 bidro til en forventet, kontraktsfestet innsparing på 4 TWh-varme/år. Dette og andre tall fra ENOVA ble kritisert av Riksrevisjonen. En energimerkeordning for bygg kom til slutt på plass i juli 2010 etter en æresrunde da det ble oppdaget at merket ikke ga fornuftig rangering av ulike energi- og klima-løsninger. Enkelte høyprofil utbyggere valgte helt uavhengig å satse på lavenergi- eller passiv-hus (f eks Bellona) og departementet varslet snarlig innskjerping av byggeforskriftene. Tiltak 8: Overgang til CO2-nøytral oppvarming - ved økt bruk av biomasse, bedre utnyttelse av solvarme, varmepumper o.l. Økningen i bruken av varmepumper for oppvarming fortsatte. Det fins når rundt varmepumper i norske boliger, og varmepumpen er i ferd med å bli oppfattet som likeverdig med bruken av biomasse og avfall for oppvarmingsformål på tross av strømforbruket. Antallet fjernvarmeanlegg (nå ca 120) økte også kan hende for mye, gitt at det er begrenset tilgang på avfall og biobrensel, og at klimafordelen ved slike anlegg er langt mindre når de fyres med fossilt brennstoff. Pellets-markedet forble dødt, på tross av etableringen av BioWoods anlegg på Sunnmøre. Anlegget skal lage tonn pellets pr år for eksport og basert på importert råvare. 4 LNG = liquid natural gas 6

7 AVFALL OG LANDBRUK Drivhusgassen metan siver ut fra avfallsdeponier, gjødselskjellere og husdyr. Utslippene fortsatte å synke langsomt (se figur 8 og 9). Tiltak 9: Innsamling av metangass fra gjødselskjellere og avfallsdeponier og utnyttelse av dette til energiformål Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trådte i kraft i 2009, og vil videreføre den nedadgående trend i utslippene fra avfall. I tillegg sank søppelproduksjonen pr nordmann for første gang i moderne tid. Stadig mer av det ikke resirkulerbare avfallet også i jordbruket blir brukt for varmeformål (ved brenning) og biogassproduksjon (ved kompostering). Landbrukets egen klimamelding (mai 2009) varslet kompostering av 30 % av gjødselen innen 2020, og reflekterte et bredt engasjementet på området. INDUSTRI Utslippene fra industrien fortsatte sin langsiktige trend nedover, tydelig forsterket i av lavkonjunkturen (se figur 10). Industrien oppnådde disse reduksjonene ved hjelp av restrukturering og bruk av ny teknologi, innenfor frivillige avtaler med myndighetene. Noen nye ble etablert og andre ble avsluttet i Den kvotepliktig industri (som er petroleum pluss prosessindustri minus smelteverkene, med utslipp på rundt 7 MtCO2e/år) overlevde uten støy med en kvotepris på rundt 120 kr/tco2. Det var som forventet fordi a) utlegget for kvoter ble refundert i form av redusert CO2-avgift for petroleumsnæringen, og b) CO2-avgiften ble sløyfet for resten. Tiltak 10: Iverksetting av CO2-fangst og lagring i industri med store punktutslipp CO2-håndtering ved store punktutslipp i industrien (utenom petroleumsvirksomhet og elektrisitetsproduksjon) fikk heller ikke i særlig oppmerksomhet, delvis fordi det har etablert seg en oppfatning om at det er svært dyrt. Klimakur2020 estimerte tiltakskostnaden til kr/tco2e, som er noe billigere enn biodrivstoff i biler. CLIMIT (statens forskningsprogram på CO2-håndtering) fikk utvidet sitt mandat til å omfatte industri. Tiltak 11: Gjennomføring av forbedringer i kraftkrevende industri Utslippene sank dramatisk fra 2008 til 2009 som følge av lavkonjunkturen, selv om det ikke ble nedlagt noen anlegg (unntatt Hydros gamle anlegg på Karmøy i 2009, som kuttet 0,5 MtCO2e/år). NHO gjentok sitt forslag om et Klima- og miljøteknologifond, finansiert av CO2-avgiften offshore og disponert av næringslivet, for avtalt utslippsreduksjon etter modell av NOx-fondet, og håpet på respons i klimameldingen i PETROLEUMSVIRKSOMHET Petroleumssektoren økte sine utslipp fra 2006 til 2007 som følge av Snøhvit-anlegget, men opplever ellers stagnerende produksjon, og utslippene falt i 2009 også som følge av redusert fakling på Snøhvit (se figur 11). Lavutslippsutvalget foreslo kun ett tiltak i petroleumssektoren 7

8 Tiltak 12: Elektrifisering av sokkelen og en økt andel av anleggene plassert på land Utbyggere av nye felt har måttet utrede bruk av landstrøm på nye installasjoner siden På tross av at det er ukonvensjonelt har man valgt elektrifisering ved bygging av noen nye anlegg, både til havs og på land (f eks Troll A gass, Ormen Lange gass, Valhall, Gjøa og i planene for Goliat). Det vil ta mange år før videre elektrifisering leder til reduserte utslipp, fordi mange av de nye utbyggingene er satteliter til gassdrevne installasjoner. Kritikken av elektrifiseringsplanene vedvarte, både på grunn av kostnaden men også som følge av kraftmangel enkelte steder i landet. Olje- og energi-departementet avlyste planen om en ny energi-melding sent i Oljedirektoratet fremla en scenarioanalyse for offshorenæringen i mai Men den helhetlige klima- og energi-plan, som ville ha kunnet forenkle planleggingen av Norges energi-produksjon og distribusjon mot 2020, fins fortsatt ikke. En slik helhetlig plan synes vanskelig å etablere av mange grunner. ELEKTRISITETS-PRODUKSJON Til slutt hadde Lavutslippsutvalget tre forslag til tiltak innenfor elektrisitets-produksjon, hvor det inntil gasskraftverket på Kårstø startet opp i februar 2009 ikke fantes noe fossil-fyrt anlegg (utenom petroleumsvirksomheten, f eks Melkøya) og dermed ingen utslipp (se figur 12). Tiltak 13: Utbygging av mer ny fornybar kraft Gjennom ut bygging av vind- og småkraft Norge vil ikke nå målet fra 1999 om installert vindkapasitet på 3 TWh-el/år i Vindkraft (på land) er omtrent dobbelt så dyrt (60 øre/kwt) som vannkraft, og ENOVAs investeringsstøtte var ikke høy nok. Da ENOVA løsnet på kranene i 2009, ble konsesjonsbehandleren NVE en flaskehals. Og på slutten av begynte elektrisitets-produsentene å bekymre seg over overproduksjon og potensielt lave kraftpriser i Norge. De opplevde at strømforbruket i husholdningene fulgte den flate trend fra det siste tiåret, og at overførings-kapasiteten til utlandet var liten i forhold til overproduksjonen i ett normalår. Alt dette bidro til redusert kommersiell interesse for ny fornybar kapasitet både vind og vann. Likevel økte vannkraftkapasiteten med sedvanlige 0,5 TWh-el/år, som følge av lønnsomt opprustningsarbeid og nedbørsøkningen på Vestlandet. Det ovenstående normal-bildet ble forvirret av episoden med kaldt vær og høye kraftpriser i første kvartal 2010, da Norge samtidig måtte hjelpe svenskene med kraft fordi deres atomkraftverk stod. Begrenset overføringskapasitet til Nordvestlandet skapte også høye priser der. Men i normalsituasjonen styres nå den norske strømprisen i hovedsak av strømprisen (inklusive kvotekost) på kontinentet, justert for transport-kost og -flaskehalser. Det leder til spotpriser på 35±5 øre/kwh. Det skjedde ikke noe (før november 2010) med den varslede ordning med grønne sertifikater fra 2012 for all fornybar strøm, noe som vanskelig vil lede til annet enn økt fare for overproduksjon, med mindre man utvikler nyttige anvendelsesmuligheter for strømmen. Man nådde heller ingen avklaring om hva EUs fornybardirektiv skal innebære for Norge, dvs hvorledes Norge skal bidra til å øke fornybarandelen i europeisk energiproduksjon til 20 % i

9 Noen store norske aktører investerte i fornybar energi i utlandet, på steder med gode støtteordninger, som for eksempel vindkraft på grunt vann i Storbritannia, eller solkraft i Tyskland og Spania. Tiltak 14: Iverksetting av CO2-fangst og lagring fra gass- og kullkraftverk Staten og oljeselskapene fortsatte samarbeidet fremover mot fullskala rensing av energiverket på Mongstad ( Månelandingsprosjektet ), men økte kostnadsrammen til Gkr og utsatte oppstarten til Testsenteret TCM fulgte sin plan og vil bidra med nyttig kunnskap om to CO2-fangst metoder i 2012, for en samlet investering på 5 Gkr. Utredningene av transport og lagring skrider fremover. Kritikken av Månelandingen vedvarte, men regjeringen forsvarte sitt betydningsfulle bidrag til global teknologiutvikling med styrke. Rensingen av gasskraftverket på Kårstø ble avlyst, med overraskende lite debatt. Tiltak 15: Opprusting av el-nettet Som nevnt fikk man ikke til noen helhetlig klima- og energiplan for Norge i , og dermed savner man fortsatt et mål for nett-utbyggingen. Denne mangelen på en samlet plan ble godt illustrert av den voldsomme debatten rundt behovet og trasevalget for en ny høyspentlinje i fra Sima til Samnanger, som endte i beslutning om nye utredninger. Statnett varslet en dobling av investeringsbehovet (til 40 Gkr) over neste tiår. Kraftbransjen ønsket nye kabler til utlandet, men monopolisten Statnett lot seg ikke bevege, og fikk heller ikke anledning til å kjøre de to mobile gasskraftverkene under strømkrisen i Midt-Norge i første kvartal SPØRREUNDERSØKELSE I et forsøk på å tallfeste Norges oppfyllelse av Lavutslippsutvalgets anbefalinger, ba vi 200 godt informerte nordmenn og kvinner besvare følgende spørsmål for hver av de 15 tiltakene: i) Er det fastsatt tilstrekkelig klare mål for tiltaket? ii) Har man identifisert tilstrekkelige virkemidler? iii) Er slike virkemidler i tilstrekkelig grad implementert? iv) Har det resultert i utslippsreduksjoner? Rundt 65 svarte, og svarene er samlet, på en skala fra 1 (absolutt nei) til 5 (absolutt ja), i vedlagte karakterkort (se figur 13). Gjennomsnittskarakteren er 2,58 (dvs en svak C), noe frem fra 2,51 i oktober 2009 og 2,48 i oktober 2008). Norge scorer høyest på prosessforbedring i kraftkrevende industri (11), energieffektivisering i bygg (7) og elektrifisering av sokkelen (13). Størst fremgang har det vært på innfasing av lavutslippsfartøy (6) og lavutslippskjøretøy (3). Dårligst score fikk reduksjon av transportbehovet (5). KONKLUSJON Norge gjør en god jobb på klimaområdet utenfor landets grenser, og har etablert ambisiøse målsettinger for arbeidet med innenlandske reduksjoner. Men tempoet i de innenlandske kutt har vært bremset av at man har ventet på Klimakur2020 og nå venter på Klimameldingen og på en avtale med EU om Norges bidrag til fornybardirektivet. 9

10 Fremgangen kunne ha vært svært mye raskere om man hadde kunnet bli enige om en helhetlig energi- og klimaplan for Norge. En slik plan ville gjort det enklere for aktørene å satse. Men det vil være vanskelig for energisektorens mange særinteressene å enes om en felles plan, og ønskes heller ikke nødvendigvis velkommen av dem som tror mer på marked enn på plan. 10

11 Figur 1. De samlede utslipp fra norsk territorium falt fra 2008 til 2009, og var nær Lavutslippsutvalgets anbefalte lavutslippsbane ved slutten av året (i MtCO2e/år). Figur 2. De samlede utslipp fra norsk territorium fra 1990 til 2009, fordelt på sektorer (i MtCO2e/år) 11

12 Norge totalt 1 En klimavettkampanje 2 Lavutslippsutvalgets teknologipakke Veitrafikk 3 Innfasing av lavutslippskjøretøy 4 Mer CO2 nøytralt drivstoff 5 Redusert transportbehov Skipsfart og fiske Luftfart 6 Innfasing av lavutslippsfartøy Ingen tiltak Fyring utenom industrien 7 Energieffektivisering i bygg 8 Overgang til CO2 nøytral oppvarming Avfall Landbruk Industri 9 Innsamling av metangass 10 CO2 håndtering i industrien 11 Forbedring i kraftkrevende industri Petroleums virksomhet 12 Elektrifisering av sokkelen Elektrisitets produksjon 13 Utbygging av ny fornybar kraft 14 CO2 håndtering i fossile kraftverk 15 Opprusting av el nettet Figur 3. I 2006 foreslo Lavutslippsutvalget 15 tiltak for å redusere klimautslippene fra norsk territorium med to tredjedeler innen

13 Figur 4. Utslippene fra norsk veitrafikk har gått ned siden toppen i 2007 (i MtCO2e/år). Figur 5. Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske falt midlertidig under finanskrisen i 2008 (i MtCO2e/år). 13

14 Figur 6. Utslippene fra innenriks luftfart holdt seg stabile på tross av passasjerveksten (i MtCO2e/år). Figur 7. Utslippene fra oppvarming av bygg (utenom industrien) fortsatte sin nedadgående trend (i MtCO2e/år). 14

15 Figur 8. Utslippene fra avfallssektoren fortsatte sin nedadgående trend (i MtCO2e/år). Figur 9. Utslippene fra landbrukssektoren var omtrent stabile. (i MtCO2e/år). NB! Inkluderer motorredskap drevet med diesel som hadde en pukkel i

16 Figur 10. Utslippene fra industrien (inklusive fyring) fortsatte sin nedadgående trend og er nå langt under Lavutslippsbanen (i MtCO2e/år). Inklusive stegning av Karmøy i 2009 med - 0,5. Figur 11. Utslippene fra petroleumssektoren falt fra 2008 til 2009, men ligger fortsatt over Referansebanen fra 2006 (i MtCO2e/år). 16

17 Figur 12. I 2009 fikk man de første betydelige utslipp fra elektrisitetsproduksjon i Norge (i MtCO2e/år). Figur 13. Karakterkort for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak vurdert av 200 godt informerte nordmenn høsten Gjennomsnit av svar på spørsmålet Har Norge fulgt opp Lavutslippsutvalgets anbefalinger? På skala fra 1=Nei til 5= Ja. 17

18 Tiltak Karakter Karakter Karakter En klimavettkampanje 2,45 2,40 2, Lavutslippsutvalgets teknologipakke 2,44 2,45 2, Innfasing av lavutslipps-kjøretøy 2,34 2,13 2, Mer CO2-nøytralt drivstoff 2,29 2,34 2, Redusert transportbehov 2,19 1,98 2, Innfasing av lavutslipps-fartøy 2,53 2,22 2, Energieffektivisering i bygg 2,95 2,94 2, Overgang til CO2-nøytral oppvarming 2,62 2,64 2, Innsamling av metangass 2,53 2,69 2, CO2-håndtering i industrien 2,58 2,39 2, Forbedring i kraftkrevende industri 3,03 3,09 3, Elektrifisering av sokkelen 2,78 2,86 2, Utbygging av ny fornybar kraft 2,73 2,53 2, CO2-håndtering i fossile kraftverk 2,67 2,52 2, Opprusting av el-nettet 2,59 2,52 2,62 n= ? Sum 38,71 37,71 37,23 Gjennomsnitt 2,58 2,51 2,48 Figur 14.. Gjennomsnitt av svar på spørsmålet Har Norge fulgt opp Lavutslippsutvalgets anbefalinger? På skala fra 1=Nei til 5= Ja. 18

19 19

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

TRENGER NORGE EN KLIMALOV?

TRENGER NORGE EN KLIMALOV? TRENGER NORGE EN KLIMALOV? 1 I februar 2015 la regjeringen fram nye mål for norsk klimapolitikk for 2030. Målene er også Norges bidrag inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember i år. Innholdet er sikret

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer