Bestemmelser for Plan 2474P Detaljregulering for Verksgata 38-42, Storhaug bydel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser for Plan 2474P Detaljregulering for Verksgata 38-42, Storhaug bydel"

Transkript

1 Bestemmelser for Plan 2474P Detaljregulering for Verksgata 38-42, Storhaug bydel Vedtatt av Stavanger bystyre i medhold av plan- og bygningsloven Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf Formål Hensikten med planen er å tilrettelegge for et boligprosjekt med tilhørende funksjoner samt et mindre lokale for tjenesteyting. 2 Krav til søknad om byggetillatelse Sammen med byggesøknad skal det følge dokumentasjon for støyforhold og nødvendige avbøtende tiltak (støyskjerm/fasadetiltak). Støytiltakene skal sikre innendørs støynivå iht. byggeforskriftene og ute-oppholdsarealer med støynivå under 55 Lden, jf. T Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for alle fellesareal og ubebygde deler av tomta. Planen skal vise terrengbearbeiding, materialbruk, beplantning, lekeutstyr, belysning og andre faste elementer, og være basert på prinsippene om universell utforming. Planen skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse gis for bygging. Hvis utbygging deles opp i flere byggetrinn skal det redegjøres for dette ved søknad om igangsettingstillatelse. Det skal redegjøres for oppdeling og avgrensing og midlertidig bruk av utendørsarealer og tilkomst samt planer for lagring, rigg, drift og framdrift for gjenstående utbygging. 3 Rekkefølgekrav 3-1 universell utforming/tilgjengelighet Før boliger kan tas i bruk skal det være universell tilkomst til hovednivået for felles utearealer og leiligheter som skal tas i bruk. 3-2 søppel Før boliger kan tas i bruk skal nedgravd søppelanlegg i krysset Verksgata/Store Skippergate ha dokumentert tilstrekkelig kapasitet. 3-3 trafikkområder Før boliger kan tas i bruk skal fortau i Verksgata langs planområdet være opparbeidet. Før boliger i B1 kan tas i bruk skal Nordbøsmauet være ferdig opparbeidet. 3-4 nettstasjon Før boliger kan tas i bruk skal nettstasjon være i drift. 3-5 parkering Før boliger kan tas i bruk skal sykkelparkering være opparbeidet.

2 3-6 utearealer Før boliger i B1 kan tas i bruk skal f_l1 og minst en trappeadkomst derfra til gateplanvære ferdigstilt. Før boliger i B2 kan tas i bruk skal f_l1 og minst en trappeadkomst derfra til gateplan, f_u1, f_u2 og utearealer på tak av B2, være ferdigstilt. Før boliger i B3 kan tas i bruk skal f_u1 og utearealer på tak av B3 være ferdigstilt. Opparbeidelsen av f_l1 kan ev. skje trinnvis I så fall må det etableres en midlertidig løsning og vises en plan for endelig ferdigstilling. Opparbeidelse av og planer for f_l1 og f_u2 må inkludere ev. nødvendig støyskjerming. 4 Fellesbestemmelser 4-1 Energi: Det skal i prosjektet dokumenteres et helhetlig konsept for energi- og miljøløsninger. Alle aspekter av byggeprosjektet skal vektlegges. For å minimere den totale miljøbelastningen skal valg av design, materialvalg, teknisk utforming og tekniske installasjoner belyses spesielt. Det skal velges designløsninger som reduserer varmetap og reduserer strømforbruk. Det skal vurderes å utnytte solenergi. En høy andel fornybar energi skal benyttes i energiforsyning sammen med robuste løsninger med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov (for eksempel pelletsovn). Et notat der prosjektets energi- og miljøkonsept utredes av fagpersoner på området skal vedlegges rammesøknaden. Prosjektet må minimum oppfylle krav til energiklasse B. 4-2 Universell utforming: Felles uterom og fellesadkomst i bygninger skal være universelt utformet. Alle leiligheter skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Det skal sikres enkel adkomst for beboere og besøkende fra gateplan til felles heis opp til felles uteareal. Heis til takterrasse skal være tilgjengelig for alle beboere. 4-3 Støy Det skal etableres støyskjerming mot Havneringen på f_u2 og BT. Maks høyde på støyskjerming skal være 2m over hovednivå for f_l1. Støyskjerm skal løses som del av terreng eller som en integrert del av næringslokale, og skal utformes i glass eller med vegetasjon. 4-4 Arkitektur og miljø: Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Det skal ved utforming og utbygging av områdene legges vekt på miljø- og ressursvennlige løsninger. Det skal utredes bruk av tre i bærende konstruksjoner og fasade. Tre skal benyttes der det er hensiktsmessig. Fasader: Fasader mot Verksgaten og Verksalmenningen skal gis en utforming tilpasset tilgrensende bebyggelse. Tre skal være hovedmaterial i fasader der dette er mulig brannteknisk. Side 2 av 6

3 Sokkeletasje: Sokkeletasjen med parkering skal gis en kvalitetsfull utforming som gjør gateløp på alle sider attraktive å bevege seg i. Materialbruk i fasade i boligetasjer skal videreføres uten sprang ned i sokkelfasade der denne ligger direkte under boligfasade. Bebyggelsen skal i uttrykk komme ned til gateplan. I sokkelfasaden skal det lages eller illuderes åpninger som refererer til overliggende fasadekonsept. Ubehandlet synlig betong tillates ikke utvendig annet enn i trapper og på terreng. Mellom B1 og B2 skal sokkeletasjen trappes ned i full bredde til Verksgata. Nedtrapping kan utformes som et amfi, der minimum en trapp fra hver side skal være integrert. Mot Verksalmenningen skal arealet mellom B1 og B2 bidra til aktivitet på gateplan, se Parkering: Det tillates parkering i etasje på gatenivå. Det skal maksimalt være 0,9 parkeringsplass per boenhet. Det skal frikjøpes for differansen mellom 0,9 plass per boenhet og det antallet som faktisk bygges. Min. 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset HC. Parkeringsplassene tilrettelegges for lading av elektrisk bil. Det skal settes av plass for minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet i lukket anlegg. 4-6 Sikring mot havnivåstigning og bølgeoppskylling: For innganger og innkjøring til parkeringsanlegg må det legges til rette for at barrierer kan etableres opp til minst kote +2,54. Yttervegger for øvrig utformes slik at de kan motstå vannnivå på denne høyden. Yttervegger mot nord, vest og øst må utformes slik at de kan motstå vann som følge av bølgeoppskylling opp til kote +2,83. Minimum høyde for innkjøring til P-anlegg og inngang til blokkene er kote +1,5. Hvert bygg må ha minst en utgang over kote +2,54. For underetasjen må bunnplater og yttervegger opp til minst kote +2,54 utføres i vanntett betong og dimensjoneres for oppad-/innadrettet vanntrykk til dette nivået. Det må sikres at de totale konstruksjonene ikke kan flyte opp ved en slik vannstand. I underetasjen skal det legges til rette for utpumping av vann. Hvis lokaler i B/T er mindre enn 60 m 2 kan de unntas fra krav om tette yttervegger, men må da ha tette vegger mot resten av sokkeletasjen. Hovedinngangssoner på bakkeplan tillates åpne mot gateløp hvis de har tette vegger mot resten av sokkeletasjen. Utforming av flomsikringstiltakene må avklares i detaljprosjekt og må sendes inn til kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. 5 Bebyggelse og anlegg Tillatt utnyttelse for blokkene B1, B2 og B3 er til sammen maks m 2 BRA. I tillegg tillates en underetasje med en maks. BRA på 1500 m 2. Underetasjen ligger under B1, B2, B3, f_u1, f_u2, f_l1 og B/T, og kan inneholde parkering, boder, inngangspartier og andre fellesfunksjoner for boligene, samt ev. tjenesteyting/forretning (se 5-2). Det kan plasseres en nettstasjon under f_u1 ut mot Verksgata. Nettstasjonen kan gå delvis inn under B2 eller B3, men tillates ikke plassert direkte under selve boligene. Nettstasjonen må ligge på min. kote 2,54. Det må sikres at areal under ev. svalganger over nettstasjonen kan benyttes til uteopphold. Side 3 av 6

4 5-1 Boliger - blokkbebyggelse Det tillates maks. 48 boenheter. Det tillates ikke 1-roms-leiligheter. Minimum 25 av leilighetene skal være 3-roms eller større. Alle boenheter skal ha tilgang på privat uteareal på min 6 m² med sol fra sør eller vest og maks støynivå på 55 Lden. Innglassing av privat uteareal tillates, og arealene inngår ved beregning av BRA. Maksimale gesimshøyder er angitt i hvert hjørnepunkt på plankart. For B2 og B3 er det bare angitt en høyde mot Verksgata da det der legges opp til flate tak. Dersom bygg oppføres med lavere høyde enn maks. mønehøyde, må gesimshøyden for B1 og den del av B2 som skal utformes med saltak, senkes minst like mye som mønehøyden for å unngå at saltakene blir for slakke. Mindre tilpasninger av mønelinjer tillates. Alle gjennomføringer i tak skal begrenses og samles. Det skal utarbeides en takplan som dokumenterer gjennomtenkte løsninger for alle synlige takflater. Eventuell pipe fra bioforbrenningsovn plasseres i tilknytning til bygg, føres opp over tak og plasseres slik at damp ikke er til sjenanse. B1: Bebyggelsen skal fremstå som en moderne tolkning av et sjøhus. Nybygg skal bidra til å komplettere sjøhusrekken. Bygg skal ha saltak mot Havneringen. B2: Bebyggelsen skal fremstå som en moderne tolkning av et sjøhus. Gulv for nederste boligetasje i B2 skal ligge ca. 0,5 m høyere enn hovednivået for f_l1. Byggets gavl mot Havneringen skal ha saltak. På del av bygg mot Verksgata skal det anlegges felles takterrasse for beboere i B1, B2 og B3. Hovedadkomst er via felles trapp og heis i B3. Det skal etableres en åpning gjennom B2 på hovedplan som forbinder f_u1 med f_l1. B3: Bebyggelse i B3 skal ha takterrasse. Heis og trapperom i B3 er felles for B2, B3 og skal også kunne benyttes av B1 og eksisterende nabobygg på gnr/bnr 52/752. Heis og trappetårn skal plasseres i nordlig del av B3 og tillates å stikke opp over regulert maks gesims. Uteareal på tak: Takterrasse på B2 og B3 er felles uteareal for B1, B2 og B3. Takarealet skal ha adkomst fra trapp og heis i B3. Takarealet skal ha min. 5 soner med benker og bord, min. 2 storskala spill og min. 15 m 2 plantesone med nyttevekster. Takarealet skal inndeles i ulike soner for å tilrettelegge for samtidig bruk for flere grupper. Flaten skal ha god tilgjengelighet og opparbeides med materialer av god kvalitet, fortrinnsvis skal det brukes tre der dette tillates av hensyn til brann. 5-2 Kombinert formål bolig og tjenesteyting, B/T Arealet kan benyttes til tjenesteyting eller forretning integrert i sokkeletasjen. Ev. tjenesteyting skal være kaffebar, frisør e.l. og ev. forretning kan være kiosk, blomsterbutikk eller lignende. Side 4 av 6

5 Dersom det ikke etableres slik virksomhet kan arealet benyttes til fellesfunksjoner for boligene. Det tillates ikke rom for beboelse. Fasader mot Verksalmenningen skal utformes slik at lokalet ev. senere kan omgjøres til et areal for tjenesteyting/forretning. Lokalene skal utformes slik at bygning og innredning ikke får omfattende skade ved ev. vanninntrenging. Elektrisk anlegg må plasseres opp fra gulvet slik at dette ikke blir ødelagt av ev. vanninntrenging. Taket skal kunne opparbeides og benyttes som en del av f_l1. Terrengsprang kan løses som amfi. Støyskjerm skal utformes som en integrert del av taket. 5-3 f_l1- Lekeplass: Området skal opparbeides som fellesareal for beboerne i planområdet og tilrettelegges for opphold og aktiviteter tilpasset brukere med ulike funksjonsnivå, jf. T-5/99 Tilgjengelighet for alle. Arealet skal ha adkomst fra felles heis. Det skal anlegges felles sandlekeplass på nivå ca. kote 4,25, og denne skal plasseres hensiktsmessig for vedlikehold/utskifting av sand. Det tillates at formål for næring kan gå lengre inn i sokkeletasjen enn formålsgrensen viser såfremt dette ikke reduserer kvalitet på overliggende lekeareal. Det skal uansett sikres trappeadkomst til gateplan på begge sider av BT. Det skal være flere sammenhengende soner med beplantning, og denne tillates plassert oppå dekket. Beplantning skal være variert i høyde og farge og til sammen utgjøre minst 10 % av f_l1. Det skal etableres vegetasjonsbelte som buffer mot private soner. Lekeapparater og benker skal i hovedsak være i tre. Det skal benyttes materialer av høy kvalitet på overflater, inkludert dekker. Betongheller og asfalt tillates ikke. Det skal benyttes heldekkende underlag der det er behov for fallunderlag. Det skal etableres belyste stier gjennom området. Utformingen av lekearealet skal ta opp historiske referanser til tomta og bebyggelsen som tidligere del av sjøhusrekken. 5-4 f_u1 Arealet går over flere nivåer. Nedre nivå skal ligge på nivå med gatene og være inngang-/adkomstsone for boligene og eksisterende næringsbygg på nabotomten gnr. 52, bnr Adkomstsonen skal ha en kvalitetsfull opparbeidelse med tydelig markerte innganger og enkel orientering. Det tillates ikke ubehandlet betong på vegger. Adkomstsonen på gatenivå skal være hellebelagt og ha integrert belysning. Det tillates oppsetting av port. Eksisterende inngang mot sør til næringsbygg på nabotomt, gnr. 52, bnr. 571, skal fortsatt kunne benyttes, og det skal være adkomst på gatenivå dit over f_u1. Øvre nivå er et felles uteareal for B1, B2 og B3 som ligger over nettstasjon. Utearealet skal ha en kvalitetsrik opparbeidelse og fremstå som et avskjermet felles oppholdsareal omkranset med grønn frodig vegetasjon. Det skal være min. 4 m benk og 2 bord samt min. et større plantefelt i tillegg til randvegetasjon. Nivået kan forbindes med resten av f_u1 med trapper og bratt rampe. Det tillates at B3 og svalganger tilhørende B2 krager ut over arealet. Fri høyde må være min. 3,5 m under leilighetene og min. 2,5 m under svalganger. Det tillates plassering av nødvendig bærekonstruksjon og søyler. Side 5 av 6

6 5-5 f_u2 F_U2 er et felles gårdsrom for B1, B2 og B3 og ligger på nivå med hovedplan i B2 og B3, ca. kote 5,0. Det skal være min. 2 felt med høy vegetasjon og min. 4 m benk. B2s fasade skal utstyres med minimum 20 gripetak og kunne benyttes som klatrevegg for barn. Det skal legges inn heldekkende fallunderlag under klatresonen. Nødvendig støyskjerming mot Havneringen skal utføres i glass. Det tillates plassert rømningstrapp for takterrasse, og denne tillates også benyttet av nabotomten, gnr. 52, bnr Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Alle trafikkarealer skal utformes i samsvar med kommunalteknisk veinorm for Jæren. Tekniske tegninger og evt. avvikssøknader for trafikkarealer, både private og kommunale, skal sendes til Stavanger kommune ved Byggesak for gjennomsyn. Ved eventuelt avvik skal avvikssøknad sendes. 6-1 Gangveg Arealet skal sikre den historiske forbindelsen mellom Verksgata og Havneringen. Høyden på gangvegen kan tilpasses nabobebyggelsen, og det tillates trapper for å ta opp nivåsprang til o_kjøreveg. 7 Hensynssoner frisikt I området skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende vegbane. Side 6 av 6

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf. Pbl 12-4. Bestemmelser for plan 2328P, detaljregulering for Ankerkvartalet og Straensenteret Eiganes og Våland bydel Vedtatt av Stavanger bystyre 08.09.2014 i medhold av plan- og bygningsloven 12-12. Virkning av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel.

Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Reguleringsbestemmelser Plan 2541P, Jåttåvågen BK1 Stavanger kommune. Hinna bydel. Datert: Brandsberg-Dahls Arkitekter as, 19.05.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for bolig og næringsbygg

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN 2501P DETALJREGULERING FOR FELT B11 INNENFOR PLAN 2442, JÅTTÅ NORD, HINNA BYDEL

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN 2501P DETALJREGULERING FOR FELT B11 INNENFOR PLAN 2442, JÅTTÅ NORD, HINNA BYDEL BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN 2501P DETALJREGULERING FOR FELT B11 INNENFOR PLAN 2442, JÅTTÅ NORD, HINNA BYDEL Dato: Norconsult 25.8.2014 Revidert: 1.00 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-10/11799-23 52344/12 05.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU 9/11 05.01.2011 Behandlet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon

Områdeplan for Alta sentrum, revisjon Dokumenttype og retningslinjer Plan ID: 20060011 Dato Rev. 08.02.11 Områdeplan for Alta sentrum, revisjon og retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse 1 Planens intensjon 3 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Plankrav

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato KONGSVINGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato --------------------------- ordfører 1 GENERELT Planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115

SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115 Datert: 27.11.2013 1 FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014

Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Reguleringsbestemmelser for plan nr. 2004 306-07 Detaljregulering for Sørbø Hove, felt B08 og B12 Godkjent: 28.10.2014 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i tillegg. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier.

5 % av biloppstillingsplassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 meter. Disse skal ligge i tilknytning til inngangspartier. Detaljregulering for Bleget-Fagerholt, Kristiansand kommune Planbestemmelser Datert: 1.10.2013 Sist revidert: 8.6.2015 / 29.6.2015 ALTERNATIVT FORSLAG Plan nr. 1001-1263 1 Fellesbestemmelser 1.1 Situasjonsplan

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer