Tilstandsvurdering/Eltakst. Strand Barnehage. Strandgata Åmot.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsvurdering/Eltakst. Strand Barnehage. Strandgata 37. 3340 Åmot."

Transkript

1 Krøderen Elektro AS 3535 Krøderen Foretaksnummer MVA Telefon Bearbeider Kjell Olav Granstad Direkte telefon: Mobiltelefon: Tilstandsvurdering/Eltakst. Strand Barnehage. Strandgata Åmot.

2 1. Innhold 1. Innhold, s Oppsummering, s 6. -TG 3 avvik + Estimerte kostnader s 7 2. Generelle opplysninger - objektopplysninger, s Orientering, forkortelser og hjemmelsgrunnlag, s 4 6. Hovedrapport, s Vedlegg, Bilder s 9. 4.Omfang / Formål, s Målte verdier, s Generelle opplysninger + objektopplysninger Kunde Kunde navn / Oppdragsgiver: Strand Barnehage/Modum Kommune. Adresse: Strandgata 37 Poststed: E-post adresse: Kundens kontaktperson: 3340 Åmot Kjell Olav Granstad Besiktiget: Rapport dato: Kontrollerende virksomhet Utførende firma: Krøderen Elektro AS Adresse: Poststed: 3535 Krøderen Telefonnummer: E-post adresse: Ansvarlig (faglig ansvarlig) Eltakstmann: Sertifiseringer (Nemko): Eltakstmann Bolig (Grunnleggende tilstandsvurdering + Skadetakst) Gjennomført el takstutdanning, en eksamen gjenstår før endt Nemko sertifisering. Sertifikat nr.: NEK Elektrotermografi NEK Brannforebyggende elkontroll bolig NEK Elkontroll - næring Sertifisering kontrollvirksomhet:

3 Objekt og rapportopplysninger evalueringsobjekt Barnehage Data boenhet - type: G.nr. 57 B.nr. 5 Bygnings nr. Anleggsadresse: Strandgata 37 Postnr Type Poststed: Åmot Foreligger Egenerklæringsskjema? Orientering Tilstandsgrader TG 0 Ingen avvik TG 1 Mindre eller moderat avvik TG 2 Vesentlig avvik TG 3 Store eller alvorlige avvik TGIU Ikke Undersøkt Nei, ikke på evalueringstidspunktet, Beskrivelse - Det er ingen merknader (feilfritt). Dokumentasjon for fagmessig utførelse inklusive materialbruk og løsninger, der dette er pålagt eller anses nødvendig, er fremlagt. - Nytt (0-5 år) Ingen avvik eller skader. - som TG 0, - men bygningsdelen har slitasje uten at tiltak anses nødvendig. Eldre enn 5 år. - Bygningsdelen har feil utførelse, en skade (eller symptomer på skade), sterk slitasje eller nedsatt funksjon, og det er behov for tiltak eller: - Det er kort gjenværende brukstid, - Bygningsdelen er skjult og kan ha feil / skade eller være utgått på dato. Det kan være behov for tiltak, eller - Det foreligger ikke korrekt dokumentasjon for fagmessig utførelse, selv om bygningsdelen er ny, eller - Det er grunn til overvåking av denne bygningsdelen for å sikre mot større skader og følgeskader, eller - Særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger eller særlig fuktusatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet. - Når mer enn ½ part av estimert levetid/ brukstid anses nådd, eller - det er redusert kapasitet sammenliknet med mulige behov basert på dagens bruk av elektrisk utstyr. - Total funksjonssvikt. Bygningsdelen fyller ikke lenger formålet, eller - det er fare for liv og helse, eller - det er akutt behov for tiltak (strakstiltak), eller - det er avvik fra lover og forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen eller byggverket. - TGIU skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak og krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet eller, - skjult elektrisk installasjon og utstyr, eller - utilgjengelig pga fysiske hindringer på undersøkelsestidspunktet, 3

4 3. Orientering, forkortelser, Analysenivå, risikoklasser og hjemmelsgrunnlag Forkortelser TLS Referanse/ Hjemmelsgrunnlag Tilsynsloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr gjeldende fra FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, gjeldende fra Norsk Elektroteknisk Norm, gjerne etterfulgt av årstall etter 400 med NEK 400 henvisning til gyldighetsår. Forskrift om elektrisk utstyr FEU FKE / FEK Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk - NS 3600 NS 3600 Veil. NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk av NS 3451 Bygningsdelstabellen DSB Norsk standard 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig + Veiledning til NS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utgiver av elsikkerhetsinformasjon til elektrobransjen bl.a med fagbladet Elsikkerhet foruten eier av elektrolov og elektroforskrifter. Undersøkelsesnivå / Analysenivå (NS 3424) Analysenivå 1 (AN 1) Analysenivå 2 (AN 2) Analysenivå 3 (AN 3) Andre forkortelser Analyse av risiko Ikke eksakt identisk med NS 3424, men tilpasset elektro) Risiko sees i sammenheng med konsekvens. KG 0 KG 1 KG 2 KG 3 Lavfrekvent elektromagnetisk felt Beskrivelse definisjon Tilstandsanalyse av generell art basert på visuelle observasjoner, eventuelt kombinert med enkle målinger som kan styrke informasjonen om tilstanden. Innhenting av relevant informasjon tilpasset oppgaven. Tilstandsanalyse av generell art, på nært hold, mer dyptgående og detaljert enn nivå 1. Kan omfatte underlagsdata som tegninger, beskrivelse og annen dokumentasjon. Mer omfattende registreringer eller målinger for å klarlegge oppbygging og tilstand skal gjennomføres når symptomer eller formål tilsier det. Tilstandsanalyse av spesiell art som normalt bare omfatter utvalgte byggverk, deler av byggverk eller spesielle problemstillinger. Slik tilstandsregistrering innebærer særlig nøyaktige måle eller prøvingsmetoder og også eventuelle laboratorieprøvinger. Inkluderer nødvendige fysiske inngrep, beregninger verifikasjon osv. Beskrivelse Konsekvenser av registrert tilstand vurderes mot faremomenter, eventuelt økonomiske forhold dersom bygningsdelen, dvs elanlegget, eller det elektriske utstyret er registrert med avvik. Ingen konsekvenser. Små og middels konsekvenser. Vesentlige konsekvenser. Store og alvorlige konsekvenser Verdi i Micro Tesla for felt registrert i området 50 Hz. 4

5 4. Omfang av analysen Formål Egne forutsetninger Etter henvendelse fra byggansvarlig i Modum Kommune Knut Grimnes er det foretatt tilstandsvurdering av det elektriske anleggets i strand barnehage Barnehagen er en frittliggende bygning delvis i et boligfelt. Eltakstvurderingen er utført som en nivå 1 kontroll, med enkelte områder utvidet til nivå 2. Undertegnede har også bygd og et internkontrollsystem for barnehagen og har gjennomført siste runde med målinger og termografering i barnehagen i desember Noen av de målingene brukes også nå. Det meste av installasjonen i barnehagen er eldre enn 5 år og har da en TG 1. Vurderinger som følger er gjort utifra at dagens installasjon må heves opp til et forsvarlig nivå. Verken det byggmessige eller det branntekniske er vurdert i denne rapporten da det allerede er gjort av fagfolk. Rent praktisk blir den elektriske anlegget i barnehagen berørt på det meste bygningsmessige i 1 og 2 etg dersom vegger skal åpnes. Alt er utført som åpent anlegg og må derfor fjernes ved evnt etter isolering etc. Det presiseres at eltakstmann ikke har noen bindinger til noen av aktørene nevnt i rapporten, som er utarbeidet på et uavhengig og nøytralt grunnlag. Oppdragsgiver står fritt til å velge aktør mhp eventuelle utbedringer av avvik. (Det presiseres at undertegnede ikke har noen eierinteresser i noen elektroforetak, men teksten om eierinteresser er med for å synliggjøre for eltakstmenn som kan ha andre relasjoner, at de må synliggjøre dette. Formålet med analysen er å evaluere de elektrotekniske installasjoner i boligen basert på elektroregelverket, dvs lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer, og synliggjøre for potensielle kjøpere avdekkede forhold. Selv om elektroregelverket er fulgt, kan det knyttes usikkerhet til analysen da skjulte installasjoner ikke er besiktiget. Levetider er også variabelt på elektrisk utstyr. Da det ikke er noen kjent standard for elektrisk utstyrs levetid blir det antagelser. Levetider er også avhengig av bruk, belastninger, omgivelsestemperaturer med mer. Vi legger føringer i enkelte punkter i NS 3600 til grunn. Dette kan være avvikende fra reelle estimerte levetider. Det ligger utenfor mandatet å gå i detalj på dette. Krøderen Elektro AS, står ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler som måtte være oversett, heller ikke eventuell manglende informasjon til driftsansvarlig og andre. Kontrollen gir ingen form for garanti eller godkjenning på anlegget som sådan, heller ikke etter at punktene i rapporten er utbedret. Dette forklares med at et elektrisk anlegg er en fysisk enhet, sammensatt av et utall tekniske komponenter som til enhver tid utsettes for belastninger av forskjellig karakter. Derfor kan naturligvis ingen kontroll garantere for at skader ikke oppstår i etterkant. Statistikk viser imidlertid at anlegg som blir regelmessig kontrollert har en vesentlig lavere ulykkesfrekvens enn anlegg som ikke blir kontrollert. Det vil også kunne være andre forhold som ikke belyses da det kan være skjult installasjon som krever spesielle tiltak som demontering av bygningsmessige konstruksjoner, ol. Bl.a denne type forhold ligger utenfor en slik kontroll med mindre det er bestilt spesifikt. Ordinært er alle kontroller basert på Analysenivå 1 i NS 3424, dersom ikke annet fremkommer av rapporten. NS 3424 har Copyright beskyttelse, men kan kjøpes hos Standard online AS. Da det ikke foreligger noen egen el takststandard for tilstandsvurdering av elektriske anlegg, er det elektroregelverket som legges til grunn, og beste praksis fra tilsvarende 5

6 saker, samt nyttige føringer fra andre standarder nevnt ovenfor, med egne tilpasninger til elanlegget. Eltakstmann har foruten grunnleggende elektroutdannelse som elektromontør, energimontør teknisk fagskole -elkraft, (spesialutdanning som eltakstmann, under sertifisering hos Nemko).Nemko Sertifisert termografør, Nemko sertifisert for Elkontroll Bolig/landbruk og Nemko sertifisert for Elkontroll Næring. Vurdering av utførte elektroarbeider er basert på FEL med gyldighet Foruten føringer i elektroregelverket er også deler av NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk, NS3451 Bygningsdelstabellen og ikke minst NS veiledning lagt til grunn. De Norske standardene er ikke fulgt slavisk men nyttige føringer er inntatt i rapporteringsformularet. I og med at Normer og Standarder er Copyright beskyttet, er ikke korrekt avskrift vedlagt. Byggeier må gjennomgå rapporten og kommentere forhold som er oversett, eller feilaktige opplysninger. Basert på føringer i NS 3600 skal TG 3 avvik prises med estimat ref NS 3600, veil. Pnkt Oppsummering - Overordnet faglig vurdering Inntak og sikringsskap er plassert ute i kald trapp. Tavlene er renovert med jordfeilautomater i perioden (antatt). Hovedsikringer er beholdt fra tidligere og er antatt fra 50 tallet utført som uz elementer. Det er pr nå to målere for installasjonen da barnehagen har overtatt et lokale fra noen andre leietagere hadde det holdt med en. Det er 5 skap som er fordelingen i barnehagen, kabler og forbindelser er lagt imellom skapene. Typisk for en installasjon som gradvis har blitt utvidet over tid. Plassering av hovedsikringer og vern i kald sone er ikke å anbefale da vernets karakteristikk endres ved lave temperaturer. Dvs faren for overbelasting øker. Dagens hovedsikring er ikke beregnet for de belastninger som er i dagens anlegg rent erfaringsmessig. Hva som er hovedjord for installasjonen er ikke påvist, det er antatt at det er et jordspyd, noen som erfaringsmessig er for dårlig med tanke på et såpass stort bygg. Barnehagen oppvarmes elektrisk, noe med varmepumper, noe med panelovner, og varmelister over vindu. Det blir også benyttet noe løse varmeovner i oppholdsrom og i gang ute ved avdelinger. Alle varmeovner er antatt fra 80 tallet uten elektronisk termostat. Opplegg med løse ovner (dog utenfor sone for barn) er ingen god løsning i en barnehage med en økt brannfare. Varmeovner og lister er av såpass gammel årgang at de ikke gir så god varme som de bør samt at uten elektronisk termostat er de heller ikke økonomisk lønnsomme å benytte. Varmepumper er også 5-7 år og må påregnes å skiftes ut i nærmeste fremtid. 6

7 Belysning i barnehagen er delvis fra tallet utført med lysstoff armaturer og noe glødelamper. Installasjonen av dette bærer preg av tilfeldige utskiftinger over flere år. Mange av rommene har stor takhøyde og dette er det ikke tatt høyde for ved montering. Ny belysning må påregnes i stort sett hele barnehagen. Det har i flere perioder vært mye fukt og stående vann i kjeller, dvs at installasjonen der nede er og har vært i store perioder utsatt for fukt og vanndamp. Dette fører igjen til irr og fuktskader i koblinger og utstyr. Noe av installasjonen i kjelleren er også svært gammel med papirkabel som trolig er fra 50 tallet. Etter at kjeller kan anses som tørr må all installasjon byttes samt at all den installasjonen som ikke er i bruk må fjernes. Delvis grunnet fuktighet og delvis alder. Kontorer og arbeidsplasser har ikke tilstrekkelig med stikkontakter og er ikke tilpasset sitt bruk. Kjøkkenet har for liten kapasitet i forhold til dagens behov med to komfyrer, micro, oppvaskmaskin etc. Forstrekninger må her påregnes. Varmtvannsbereder er fra 80 tallet og må trolig byttes ut. Målinger ev elektromagnetisk stråling er ikke gjort men anbefales gjort for å kartlegge evnt lavfrekvent stråling. Det presiseres at det er en rekke forhold som er satt til TG 2 avvik som vil få en stor økonomisk konsekvens. Disse avvikene er ikke priset, skal dette prises tas dette i ettertid etter henvendelse av byggeier. De forhold som gjør at den TG benyttes er: Det er kort gjenværende brukstid/ over ½ av forventet levetid eller redusert kapasitet i forhold til dagens behov. Særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger eller særlig fuktusatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet. Bygningsdel med TG 3 + prisestimat Avvik nr. / Hvor / hva Merknad 2. Hovedjord-412 Kr ,tilfredsstillende hovedjord må etableres 4. Inntak/Sikringsskap-432 Kr , tavle bør bygges om til en tavle, samt flyttes til oppvarmet rom, inntak byttes.. Det presiseres her at en rekke avvik som er satt til TG 2 avvik vil føre til store kostnader ved omgjøringer. Disse er ikke priset her. 7

8 Estimert kostnad punkt 2 og 4(uten bygningsmessige arbeider) TG 3 Estimerte bygningsmessige kostnader Kr Priser anbefales innhentet fra flere leverandører med gode referanser. Pris alene anbefales ikke å være eneste kriteria til valg av leverandør. Om ønskelig kan vi kvalitetssikre tilbudene. Dette til våre standard timepriser Ikke priset her da dette er byggtakstmann sitt omeråde. Erfaringsmessig må større byggningmessige kostnader påregnes. = Estimert sum Kr % mva Kr = Sum (Avrundet) kr. Kr Bygningsdel med TGIU Hvor / Hva Bolig Skjult installasjon Tilstandsregistrering - bolig Merknad - RK Hovedjord i dagens installasjon er som tidligere nevnt ikke sett visuelt. Da dette ikke kan dokumenteres eller sees ved inspeksjon er det TGIU. Koblinger inne i sikringskap samt koblinger i bokser for øvrig, særlig i kjeller. 6. Hovedrapport 8

9 Punkt nr. / Bygnings- Del nr. Beskrivelse Boligen Varmtvannsb ereder Jording - utjamningsfor bindelser Jording - utjamningsfor bindelser Inntak/Sikring sskap Elkraft fordeling Åpent elanlegg Elkraft fordeling TG Begrunnelse Utbedring 2 Varmtvannsbereder fra 80 tallet av Typen Ozo TG grunnet alder. Bør skiftes 3 Utførelse av jordelektrode er ukjent. Jordelektrode i form av ringjord bør etableres for å sikre en god jordforbindelse og hindre potensialforskjeller i jordngsanlegget. TG grunnet konsekvens ved svikt. 2 Utjavningsforbindelser målt med Installasjon må tilfredsstillende resultat. RK på trolig byttes etter bakgrunn av konsekvens ved feil som rom kan ansees mest sannsynlig kan oppstå i kjeller som tørt. 3 Alder/utførelse/plassering av hovedsikring. Plassering av vern på kurs nivå. Utførelse med 5-6 sikringsskap 2 El anlegg i kjeller har stått i omeråder med mye fukt over lengre tid samt at noe som nærmer seg år fortsatt er i bruk. 2 Mye skjøtekontakter, generelt for lite stikkontakter på kontor/arbeidsplass. Anbefaling å endre inntak samt tavle. Se orientering innledningsvis. TG grunnet fare for overbelastning på allerede gamle hovedsikringer i kald sone. Ny installasjon i kjeller må påregnes. TG grunnet jordfeilbrytere på alle kurser. Opplegg til stikk på kontor Åpent Elanlegg Belysningsut styr Elkraft fordeling Generelt 2. Belysning fra tallet, lit egnet for sitt bruk samt mot slutten av forventet levetid. Belysning Varmeovner 2 Varmeovner fra Tg grunnet alder og utførelse 2 Behov for større kapasitet på kjøkken, opplegg av 1 stk 25 og 2 stk 16 A kurser må beregnes Ny belysning i de fleste rom må påregnes. Skifting av panelovner og noen varmepumper må påregnes i fremtiden. Opplegg til flere kurser for å kunne benytte utsyr likt/øke samtidigheten. 9

10 7. Vedlegg 7. 1 Bildedokumentasjon med avvikshenvisninger Bilde nr. 1 Sikringsskap plassert i topp av trapp, kalde omgivelser på vinteren. Bilde 2. Inntak/Hovedsikringer, trolig fra 50 tallet, plassert kaldt

11 Bilde 3. Belysning i oppholdsrom 2 etg, fra 80 tallet. Bilde 4. Panelovner uten elektronisk termostat, forventet levetid er nådd. 11 1

12 Bilde 5 Opplegg på kontor, lite stikkontakter fører til mye skjøtekontakter. Bilde

13 Mye fukt i kjeller, noe som fører til skade på koblinger og utstyr i kjeller. Bilde 7. Fordeling til kurser oppe i gang og kjeller, har jordfeilbryter i tavle, opplegg fra 50 tallet. Kontinuitetsmåling: 8. Målte verdier Synlige anviste stikkontakter: lavere verdi en 0,5 Ohm: Innenfor normkrav. Kjeller ble ikke målt. Temperatur i tavle med belastet anlegg: ca 23 grader Innenfor normkrav. 17 grader ute, liten belastning. Elektromagnetisk felt (50 Hz): ikke målt, anbefales sjekket. Spenning fase L1 fase L2: Fase L1 - jord: Fase L2 jord: 234,5 Volt 139,4 Volt 134,2 Volt Innenfor normkrav. Isolasjonsmåling: ikke foretatt, installasjonen kunne ikke gjøres spenningsløs ved dette tidspunktet (matlaging/lunsj). IK 2 p min (minste kortslutningsstrøm): Ikke målt. IK 2 p maks (største kortslutningsstrøm): Ikke målt

14 Jordfeilbrytertest: Testet brytere for kurs 1 221mA 39,6 ms Kurs 4 25,4 ma 44,9 ms Kurs ma 150,1mS Innenfor normkrav

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

NEK 405-3: 2010 2010-03-17

NEK 405-3: 2010 2010-03-17 1 NEK 405-3:2010 NEK NEK 405-3: 2010 2010-03-17 Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Krav til personell, sertifiseringsordning

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

LILLESAND LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD. Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3

LILLESAND LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD. Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3 Prisantydning: Kr. 2 390 000,- + omk. LILLESAND Lillesand - Pen leilighet over 2 plan med hyggelig avskjermet bakgård. Øvregate 3 LEILIGHET MED USJENERT BAKGÅRD MEGLERS KOMMENTAR Velkommen til en trivelig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand.

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand. Evje sentrum med alle servicefasiliteter innen gangavstand. EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omkostninger 1 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring. HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for kontrollforetak og personell. Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring. HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-3:2014 NEK NEK 405-3:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for kontrollforetak og personell Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Næring. Krav til o personell

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss

Referat fra møte i Troms Faglige Forum. Thon Hotell i Harstad 14. 15. april 2010 Referent: Arnfinn Ljøkjell, TK Bardufoss 14.04.10 Åpning v/ formann Geir Kåre startet med å ønske de så langt 26 frammøtte velkommen. Han gikk kort gjennom agendaen og det ble fortsatt med opprop. Geir Kåre orienterte om at Nord-Troms Kraftlag

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 341 677 10.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

KRISTIANSAND 4 ROMS TOPPLEILIGHET NYDELIG SJØUTSIKT!

KRISTIANSAND 4 ROMS TOPPLEILIGHET NYDELIG SJØUTSIKT! 4 ROMS TOPPLEILIGHET NYDELIG SJØUTSIKT! KRISTIANSAND Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 966 253,- + omk. Slettheia - Pen 4-roms toppetasje leilighet med balkong og

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Gamle Kongevei 64 7043 TRONDHEIM RAPPORTANSVARLIG: Gnr 9 Bnr 144 Leilnr 9 Takst-Forum Trøndelag AS Kommune: 1601 Trondheim Bård Helland Befaringsdato:

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36

ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 ENEBOLIG MED ROMSLIG FLAT TOMT BIRKENES Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Enebolig beliggende i rolig sentrumsområde med stor solrik tomt. Grantunvegen 36 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan her presentere en

Detaljer