Tilstandsvurdering/Eltakst. Strand Barnehage. Strandgata Åmot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsvurdering/Eltakst. Strand Barnehage. Strandgata 37. 3340 Åmot."

Transkript

1 Krøderen Elektro AS 3535 Krøderen Foretaksnummer MVA Telefon Bearbeider Kjell Olav Granstad Direkte telefon: Mobiltelefon: Tilstandsvurdering/Eltakst. Strand Barnehage. Strandgata Åmot.

2 1. Innhold 1. Innhold, s Oppsummering, s 6. -TG 3 avvik + Estimerte kostnader s 7 2. Generelle opplysninger - objektopplysninger, s Orientering, forkortelser og hjemmelsgrunnlag, s 4 6. Hovedrapport, s Vedlegg, Bilder s 9. 4.Omfang / Formål, s Målte verdier, s Generelle opplysninger + objektopplysninger Kunde Kunde navn / Oppdragsgiver: Strand Barnehage/Modum Kommune. Adresse: Strandgata 37 Poststed: E-post adresse: Kundens kontaktperson: 3340 Åmot Kjell Olav Granstad Besiktiget: Rapport dato: Kontrollerende virksomhet Utførende firma: Krøderen Elektro AS Adresse: Poststed: 3535 Krøderen Telefonnummer: E-post adresse: Ansvarlig (faglig ansvarlig) Eltakstmann: Sertifiseringer (Nemko): Eltakstmann Bolig (Grunnleggende tilstandsvurdering + Skadetakst) Gjennomført el takstutdanning, en eksamen gjenstår før endt Nemko sertifisering. Sertifikat nr.: NEK Elektrotermografi NEK Brannforebyggende elkontroll bolig NEK Elkontroll - næring Sertifisering kontrollvirksomhet:

3 Objekt og rapportopplysninger evalueringsobjekt Barnehage Data boenhet - type: G.nr. 57 B.nr. 5 Bygnings nr. Anleggsadresse: Strandgata 37 Postnr Type Poststed: Åmot Foreligger Egenerklæringsskjema? Orientering Tilstandsgrader TG 0 Ingen avvik TG 1 Mindre eller moderat avvik TG 2 Vesentlig avvik TG 3 Store eller alvorlige avvik TGIU Ikke Undersøkt Nei, ikke på evalueringstidspunktet, Beskrivelse - Det er ingen merknader (feilfritt). Dokumentasjon for fagmessig utførelse inklusive materialbruk og løsninger, der dette er pålagt eller anses nødvendig, er fremlagt. - Nytt (0-5 år) Ingen avvik eller skader. - som TG 0, - men bygningsdelen har slitasje uten at tiltak anses nødvendig. Eldre enn 5 år. - Bygningsdelen har feil utførelse, en skade (eller symptomer på skade), sterk slitasje eller nedsatt funksjon, og det er behov for tiltak eller: - Det er kort gjenværende brukstid, - Bygningsdelen er skjult og kan ha feil / skade eller være utgått på dato. Det kan være behov for tiltak, eller - Det foreligger ikke korrekt dokumentasjon for fagmessig utførelse, selv om bygningsdelen er ny, eller - Det er grunn til overvåking av denne bygningsdelen for å sikre mot større skader og følgeskader, eller - Særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger eller særlig fuktusatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet. - Når mer enn ½ part av estimert levetid/ brukstid anses nådd, eller - det er redusert kapasitet sammenliknet med mulige behov basert på dagens bruk av elektrisk utstyr. - Total funksjonssvikt. Bygningsdelen fyller ikke lenger formålet, eller - det er fare for liv og helse, eller - det er akutt behov for tiltak (strakstiltak), eller - det er avvik fra lover og forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen eller byggverket. - TGIU skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak og krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet eller, - skjult elektrisk installasjon og utstyr, eller - utilgjengelig pga fysiske hindringer på undersøkelsestidspunktet, 3

4 3. Orientering, forkortelser, Analysenivå, risikoklasser og hjemmelsgrunnlag Forkortelser TLS Referanse/ Hjemmelsgrunnlag Tilsynsloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr gjeldende fra FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, gjeldende fra Norsk Elektroteknisk Norm, gjerne etterfulgt av årstall etter 400 med NEK 400 henvisning til gyldighetsår. Forskrift om elektrisk utstyr FEU FKE / FEK Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk - NS 3600 NS 3600 Veil. NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk av NS 3451 Bygningsdelstabellen DSB Norsk standard 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig + Veiledning til NS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utgiver av elsikkerhetsinformasjon til elektrobransjen bl.a med fagbladet Elsikkerhet foruten eier av elektrolov og elektroforskrifter. Undersøkelsesnivå / Analysenivå (NS 3424) Analysenivå 1 (AN 1) Analysenivå 2 (AN 2) Analysenivå 3 (AN 3) Andre forkortelser Analyse av risiko Ikke eksakt identisk med NS 3424, men tilpasset elektro) Risiko sees i sammenheng med konsekvens. KG 0 KG 1 KG 2 KG 3 Lavfrekvent elektromagnetisk felt Beskrivelse definisjon Tilstandsanalyse av generell art basert på visuelle observasjoner, eventuelt kombinert med enkle målinger som kan styrke informasjonen om tilstanden. Innhenting av relevant informasjon tilpasset oppgaven. Tilstandsanalyse av generell art, på nært hold, mer dyptgående og detaljert enn nivå 1. Kan omfatte underlagsdata som tegninger, beskrivelse og annen dokumentasjon. Mer omfattende registreringer eller målinger for å klarlegge oppbygging og tilstand skal gjennomføres når symptomer eller formål tilsier det. Tilstandsanalyse av spesiell art som normalt bare omfatter utvalgte byggverk, deler av byggverk eller spesielle problemstillinger. Slik tilstandsregistrering innebærer særlig nøyaktige måle eller prøvingsmetoder og også eventuelle laboratorieprøvinger. Inkluderer nødvendige fysiske inngrep, beregninger verifikasjon osv. Beskrivelse Konsekvenser av registrert tilstand vurderes mot faremomenter, eventuelt økonomiske forhold dersom bygningsdelen, dvs elanlegget, eller det elektriske utstyret er registrert med avvik. Ingen konsekvenser. Små og middels konsekvenser. Vesentlige konsekvenser. Store og alvorlige konsekvenser Verdi i Micro Tesla for felt registrert i området 50 Hz. 4

5 4. Omfang av analysen Formål Egne forutsetninger Etter henvendelse fra byggansvarlig i Modum Kommune Knut Grimnes er det foretatt tilstandsvurdering av det elektriske anleggets i strand barnehage Barnehagen er en frittliggende bygning delvis i et boligfelt. Eltakstvurderingen er utført som en nivå 1 kontroll, med enkelte områder utvidet til nivå 2. Undertegnede har også bygd og et internkontrollsystem for barnehagen og har gjennomført siste runde med målinger og termografering i barnehagen i desember Noen av de målingene brukes også nå. Det meste av installasjonen i barnehagen er eldre enn 5 år og har da en TG 1. Vurderinger som følger er gjort utifra at dagens installasjon må heves opp til et forsvarlig nivå. Verken det byggmessige eller det branntekniske er vurdert i denne rapporten da det allerede er gjort av fagfolk. Rent praktisk blir den elektriske anlegget i barnehagen berørt på det meste bygningsmessige i 1 og 2 etg dersom vegger skal åpnes. Alt er utført som åpent anlegg og må derfor fjernes ved evnt etter isolering etc. Det presiseres at eltakstmann ikke har noen bindinger til noen av aktørene nevnt i rapporten, som er utarbeidet på et uavhengig og nøytralt grunnlag. Oppdragsgiver står fritt til å velge aktør mhp eventuelle utbedringer av avvik. (Det presiseres at undertegnede ikke har noen eierinteresser i noen elektroforetak, men teksten om eierinteresser er med for å synliggjøre for eltakstmenn som kan ha andre relasjoner, at de må synliggjøre dette. Formålet med analysen er å evaluere de elektrotekniske installasjoner i boligen basert på elektroregelverket, dvs lov og forskrift, med eventuelle underliggende normer, og synliggjøre for potensielle kjøpere avdekkede forhold. Selv om elektroregelverket er fulgt, kan det knyttes usikkerhet til analysen da skjulte installasjoner ikke er besiktiget. Levetider er også variabelt på elektrisk utstyr. Da det ikke er noen kjent standard for elektrisk utstyrs levetid blir det antagelser. Levetider er også avhengig av bruk, belastninger, omgivelsestemperaturer med mer. Vi legger føringer i enkelte punkter i NS 3600 til grunn. Dette kan være avvikende fra reelle estimerte levetider. Det ligger utenfor mandatet å gå i detalj på dette. Krøderen Elektro AS, står ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler som måtte være oversett, heller ikke eventuell manglende informasjon til driftsansvarlig og andre. Kontrollen gir ingen form for garanti eller godkjenning på anlegget som sådan, heller ikke etter at punktene i rapporten er utbedret. Dette forklares med at et elektrisk anlegg er en fysisk enhet, sammensatt av et utall tekniske komponenter som til enhver tid utsettes for belastninger av forskjellig karakter. Derfor kan naturligvis ingen kontroll garantere for at skader ikke oppstår i etterkant. Statistikk viser imidlertid at anlegg som blir regelmessig kontrollert har en vesentlig lavere ulykkesfrekvens enn anlegg som ikke blir kontrollert. Det vil også kunne være andre forhold som ikke belyses da det kan være skjult installasjon som krever spesielle tiltak som demontering av bygningsmessige konstruksjoner, ol. Bl.a denne type forhold ligger utenfor en slik kontroll med mindre det er bestilt spesifikt. Ordinært er alle kontroller basert på Analysenivå 1 i NS 3424, dersom ikke annet fremkommer av rapporten. NS 3424 har Copyright beskyttelse, men kan kjøpes hos Standard online AS. Da det ikke foreligger noen egen el takststandard for tilstandsvurdering av elektriske anlegg, er det elektroregelverket som legges til grunn, og beste praksis fra tilsvarende 5

6 saker, samt nyttige føringer fra andre standarder nevnt ovenfor, med egne tilpasninger til elanlegget. Eltakstmann har foruten grunnleggende elektroutdannelse som elektromontør, energimontør teknisk fagskole -elkraft, (spesialutdanning som eltakstmann, under sertifisering hos Nemko).Nemko Sertifisert termografør, Nemko sertifisert for Elkontroll Bolig/landbruk og Nemko sertifisert for Elkontroll Næring. Vurdering av utførte elektroarbeider er basert på FEL med gyldighet Foruten føringer i elektroregelverket er også deler av NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk, NS3451 Bygningsdelstabellen og ikke minst NS veiledning lagt til grunn. De Norske standardene er ikke fulgt slavisk men nyttige føringer er inntatt i rapporteringsformularet. I og med at Normer og Standarder er Copyright beskyttet, er ikke korrekt avskrift vedlagt. Byggeier må gjennomgå rapporten og kommentere forhold som er oversett, eller feilaktige opplysninger. Basert på føringer i NS 3600 skal TG 3 avvik prises med estimat ref NS 3600, veil. Pnkt Oppsummering - Overordnet faglig vurdering Inntak og sikringsskap er plassert ute i kald trapp. Tavlene er renovert med jordfeilautomater i perioden (antatt). Hovedsikringer er beholdt fra tidligere og er antatt fra 50 tallet utført som uz elementer. Det er pr nå to målere for installasjonen da barnehagen har overtatt et lokale fra noen andre leietagere hadde det holdt med en. Det er 5 skap som er fordelingen i barnehagen, kabler og forbindelser er lagt imellom skapene. Typisk for en installasjon som gradvis har blitt utvidet over tid. Plassering av hovedsikringer og vern i kald sone er ikke å anbefale da vernets karakteristikk endres ved lave temperaturer. Dvs faren for overbelasting øker. Dagens hovedsikring er ikke beregnet for de belastninger som er i dagens anlegg rent erfaringsmessig. Hva som er hovedjord for installasjonen er ikke påvist, det er antatt at det er et jordspyd, noen som erfaringsmessig er for dårlig med tanke på et såpass stort bygg. Barnehagen oppvarmes elektrisk, noe med varmepumper, noe med panelovner, og varmelister over vindu. Det blir også benyttet noe løse varmeovner i oppholdsrom og i gang ute ved avdelinger. Alle varmeovner er antatt fra 80 tallet uten elektronisk termostat. Opplegg med løse ovner (dog utenfor sone for barn) er ingen god løsning i en barnehage med en økt brannfare. Varmeovner og lister er av såpass gammel årgang at de ikke gir så god varme som de bør samt at uten elektronisk termostat er de heller ikke økonomisk lønnsomme å benytte. Varmepumper er også 5-7 år og må påregnes å skiftes ut i nærmeste fremtid. 6

7 Belysning i barnehagen er delvis fra tallet utført med lysstoff armaturer og noe glødelamper. Installasjonen av dette bærer preg av tilfeldige utskiftinger over flere år. Mange av rommene har stor takhøyde og dette er det ikke tatt høyde for ved montering. Ny belysning må påregnes i stort sett hele barnehagen. Det har i flere perioder vært mye fukt og stående vann i kjeller, dvs at installasjonen der nede er og har vært i store perioder utsatt for fukt og vanndamp. Dette fører igjen til irr og fuktskader i koblinger og utstyr. Noe av installasjonen i kjelleren er også svært gammel med papirkabel som trolig er fra 50 tallet. Etter at kjeller kan anses som tørr må all installasjon byttes samt at all den installasjonen som ikke er i bruk må fjernes. Delvis grunnet fuktighet og delvis alder. Kontorer og arbeidsplasser har ikke tilstrekkelig med stikkontakter og er ikke tilpasset sitt bruk. Kjøkkenet har for liten kapasitet i forhold til dagens behov med to komfyrer, micro, oppvaskmaskin etc. Forstrekninger må her påregnes. Varmtvannsbereder er fra 80 tallet og må trolig byttes ut. Målinger ev elektromagnetisk stråling er ikke gjort men anbefales gjort for å kartlegge evnt lavfrekvent stråling. Det presiseres at det er en rekke forhold som er satt til TG 2 avvik som vil få en stor økonomisk konsekvens. Disse avvikene er ikke priset, skal dette prises tas dette i ettertid etter henvendelse av byggeier. De forhold som gjør at den TG benyttes er: Det er kort gjenværende brukstid/ over ½ av forventet levetid eller redusert kapasitet i forhold til dagens behov. Særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger eller særlig fuktusatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet. Bygningsdel med TG 3 + prisestimat Avvik nr. / Hvor / hva Merknad 2. Hovedjord-412 Kr ,tilfredsstillende hovedjord må etableres 4. Inntak/Sikringsskap-432 Kr , tavle bør bygges om til en tavle, samt flyttes til oppvarmet rom, inntak byttes.. Det presiseres her at en rekke avvik som er satt til TG 2 avvik vil føre til store kostnader ved omgjøringer. Disse er ikke priset her. 7

8 Estimert kostnad punkt 2 og 4(uten bygningsmessige arbeider) TG 3 Estimerte bygningsmessige kostnader Kr Priser anbefales innhentet fra flere leverandører med gode referanser. Pris alene anbefales ikke å være eneste kriteria til valg av leverandør. Om ønskelig kan vi kvalitetssikre tilbudene. Dette til våre standard timepriser Ikke priset her da dette er byggtakstmann sitt omeråde. Erfaringsmessig må større byggningmessige kostnader påregnes. = Estimert sum Kr % mva Kr = Sum (Avrundet) kr. Kr Bygningsdel med TGIU Hvor / Hva Bolig Skjult installasjon Tilstandsregistrering - bolig Merknad - RK Hovedjord i dagens installasjon er som tidligere nevnt ikke sett visuelt. Da dette ikke kan dokumenteres eller sees ved inspeksjon er det TGIU. Koblinger inne i sikringskap samt koblinger i bokser for øvrig, særlig i kjeller. 6. Hovedrapport 8

9 Punkt nr. / Bygnings- Del nr. Beskrivelse Boligen Varmtvannsb ereder Jording - utjamningsfor bindelser Jording - utjamningsfor bindelser Inntak/Sikring sskap Elkraft fordeling Åpent elanlegg Elkraft fordeling TG Begrunnelse Utbedring 2 Varmtvannsbereder fra 80 tallet av Typen Ozo TG grunnet alder. Bør skiftes 3 Utførelse av jordelektrode er ukjent. Jordelektrode i form av ringjord bør etableres for å sikre en god jordforbindelse og hindre potensialforskjeller i jordngsanlegget. TG grunnet konsekvens ved svikt. 2 Utjavningsforbindelser målt med Installasjon må tilfredsstillende resultat. RK på trolig byttes etter bakgrunn av konsekvens ved feil som rom kan ansees mest sannsynlig kan oppstå i kjeller som tørt. 3 Alder/utførelse/plassering av hovedsikring. Plassering av vern på kurs nivå. Utførelse med 5-6 sikringsskap 2 El anlegg i kjeller har stått i omeråder med mye fukt over lengre tid samt at noe som nærmer seg år fortsatt er i bruk. 2 Mye skjøtekontakter, generelt for lite stikkontakter på kontor/arbeidsplass. Anbefaling å endre inntak samt tavle. Se orientering innledningsvis. TG grunnet fare for overbelastning på allerede gamle hovedsikringer i kald sone. Ny installasjon i kjeller må påregnes. TG grunnet jordfeilbrytere på alle kurser. Opplegg til stikk på kontor Åpent Elanlegg Belysningsut styr Elkraft fordeling Generelt 2. Belysning fra tallet, lit egnet for sitt bruk samt mot slutten av forventet levetid. Belysning Varmeovner 2 Varmeovner fra Tg grunnet alder og utførelse 2 Behov for større kapasitet på kjøkken, opplegg av 1 stk 25 og 2 stk 16 A kurser må beregnes Ny belysning i de fleste rom må påregnes. Skifting av panelovner og noen varmepumper må påregnes i fremtiden. Opplegg til flere kurser for å kunne benytte utsyr likt/øke samtidigheten. 9

10 7. Vedlegg 7. 1 Bildedokumentasjon med avvikshenvisninger Bilde nr. 1 Sikringsskap plassert i topp av trapp, kalde omgivelser på vinteren. Bilde 2. Inntak/Hovedsikringer, trolig fra 50 tallet, plassert kaldt

11 Bilde 3. Belysning i oppholdsrom 2 etg, fra 80 tallet. Bilde 4. Panelovner uten elektronisk termostat, forventet levetid er nådd. 11 1

12 Bilde 5 Opplegg på kontor, lite stikkontakter fører til mye skjøtekontakter. Bilde

13 Mye fukt i kjeller, noe som fører til skade på koblinger og utstyr i kjeller. Bilde 7. Fordeling til kurser oppe i gang og kjeller, har jordfeilbryter i tavle, opplegg fra 50 tallet. Kontinuitetsmåling: 8. Målte verdier Synlige anviste stikkontakter: lavere verdi en 0,5 Ohm: Innenfor normkrav. Kjeller ble ikke målt. Temperatur i tavle med belastet anlegg: ca 23 grader Innenfor normkrav. 17 grader ute, liten belastning. Elektromagnetisk felt (50 Hz): ikke målt, anbefales sjekket. Spenning fase L1 fase L2: Fase L1 - jord: Fase L2 jord: 234,5 Volt 139,4 Volt 134,2 Volt Innenfor normkrav. Isolasjonsmåling: ikke foretatt, installasjonen kunne ikke gjøres spenningsløs ved dette tidspunktet (matlaging/lunsj). IK 2 p min (minste kortslutningsstrøm): Ikke målt. IK 2 p maks (største kortslutningsstrøm): Ikke målt

14 Jordfeilbrytertest: Testet brytere for kurs 1 221mA 39,6 ms Kurs 4 25,4 ma 44,9 ms Kurs ma 150,1mS Innenfor normkrav

Eltakstmann Tilstandsvurdering av elektriske anlegg i boliger

Eltakstmann Tilstandsvurdering av elektriske anlegg i boliger 1. utgave november 2014 Eltakstmann Tilstandsvurdering av elektriske anlegg i boliger Krav til eltakstmann og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96 03

Detaljer

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Brøstanesveien Loddefjord

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Brøstanesveien Loddefjord Våtromsrapport Brøstanesveien 90 5178 Loddefjord www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 5 3 0 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei Fyllingsdalen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei Fyllingsdalen LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei 83 5143 Fyllingsdalen www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 11 1 2 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

Velkommen til kurs! Ny Boligsalgsrapport basert på NS 3600

Velkommen til kurs! Ny Boligsalgsrapport basert på NS 3600 Velkommen til kurs! Ny Boligsalgsrapport basert på NS 3600 Foredragsholder Ing Vidar Aarnes Bygningsingeniør 1983 Takstingeniør NITO Takst siden 1992 Deltaker Boligsalgsrapporten Deltaker NS 3940:2007

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003

Termografering av lav- og høyspenningsanlegg. NCS P-301 2. utgave 2003 Termografering av lav- og høyspenningsanlegg NCS P-301 2. utgave 2003 TERMOGRAFERING AV LAV- OG HØYSPENNINGSANLEGG FORORD Brann og driftsavbrudd i elektriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Boligsalgsrapport. tryggere bolighandel

Boligsalgsrapport. tryggere bolighandel Boligsalgsrapport tryggere bolighandel Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 16.02.2011 Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 1 Elektrotermografi 40% Dokumentasjon 50% Undervisning

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Velkommen til kurs! Ny Boligsalgsrapport basert på NS 3600

Velkommen til kurs! Ny Boligsalgsrapport basert på NS 3600 Velkommen til kurs! Ny Boligsalgsrapport basert på NS 3600 Foredragsholder Ing Vidar Aarnes Bygningsingeniør 1983 Takstingeniør NITO Takst siden 1992 Deltaker Boligsalgsrapporten Deltaker NS 3940:2007

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

D2-R Skjema for rapportering til byggherren

D2-R Skjema for rapportering til byggherren Statens vegvesen Fellesdokument D2-R Skjema for rapportering til byggherren Filnavn: D2-R-Skjema_for_rapportering-20111231 Dato : 2011-12-31 D/v elektriske anlegg D2-R Skjema for rapportering til byggherren

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 6 4 4 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no Dersom

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 INNHOLD Ny Boligsalgsrapport Takstmannens verktøykasse Kapasitet og kompetanse Effektiv implementering NY STANDARD BOLIGSALGSRAPPORT Innhold og form

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Elkontroll i bolig og næringsbygg

Elkontroll i bolig og næringsbygg NEK 405:2015 Samlet utgave Norsk elektroteknisk norm Elkontroll i bolig og næringsbygg Kompetansekrav, metode, eksamens- og sertifiseringsordning NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG RUNE LANGELAND RIMESTAD Rune Langeland Rimestad Lærling 1977-79 Tømrersvenn 1979 Byggmester 1983 NITO Takstingeniør (Verditakst/skadetakst/eierskifte/tilstand)

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

"Tavlesjekken" COWI presentasjon

Tavlesjekken COWI presentasjon "Tavlesjekken" 1 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten er utviklet i den hensikt å være statusrapport for tavlenes tillstand i byggherrens internkontrolldokumentasjon 2 Hensikt med sjekklisten Sjekklisten

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

BOLIGHANDEL. Hasseldalsveien 6, 3790 Helle tlf: epost: web:

BOLIGHANDEL. Hasseldalsveien 6, 3790 Helle tlf: epost: web: BOLIGHANDEL Hasseldalsveien 6, 3790 Helle tlf: 91550213 epost: post@ktakst.no web: www.ktakst.no Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk - EN 16096 ( NS 3423) Condition survey and report of built cultural heritage Teknisk registrering og vurdering av

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE

DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Eliaden 2014 DSBs HENVISNING TIL STANDARDER I ELFORSKRIFTENE Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1. Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0 NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg Rev. 5.0 Viken elsikkerhet ANDERS BACK TELEFON 978 79 196 ANDERS.BACK@ALTIBOXMAIL.NO VIKEN ELSIKKERHET 2 Regelverk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Det

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer