Prosjekteringsanvisning 7 Statsbygg sin anvisning for nyere versjon se statsbygg.no og dokumenter DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekteringsanvisning 7 Statsbygg sin anvisning for nyere versjon se statsbygg.no og dokumenter DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Drift og vedlikehold Fylke dato: Filnavn: ver188.doc FEF dato: Side 1 av 18 Prosjekteringsanvisning 7 Statsbygg sin anvisning for nyere versjon se statsbygg.no og dokumenter DRIFT OG VEDLIKEHOLD

2 Prosjekteringsanvisninger for Fylkeskommunen er inndelt etter fag tilsvarende NS Dokumentnavn: Prosjekteringsanvisning 1, generelle bestemmelser Prosjekteringsanvisning 2, bygning Prosjekteringsanvisning 3,VVS-tekniske anlegg Prosjekteringsanvisning 4, elektrotekniske anlegg Prosjekteringsanvisning 5, SD-anlegg Prosjekteringsanvisning 6, avfallshåndtering Prosjekteringsanvisning 7, drift og vedlikehold Prosjekteringsanvisning 8, krav til elektroniske tegninger Det forutsettes at alle som utfører planleggings- og prosjekteringsoppgaver for FK gjør seg kjent med gjeldende anvisninger for det aktuelle prosjekt. Anvisning 1 gjelder for alle fag. Avvik fra prosjekteringsanvisningene i et byggeprosjekt De prosjekterende står fritt i å foreslå alternative utførelser. Alternative utførelser skal avklares med prosjektleder og endelig utførelse skal dokumenteres skriftlig med godkjenning fra prosjektleder. Innhold: 1 FORMÅL 3 2 REVISJONER 3 3 DEFINISJONER 3 4 GENERELLE TEKNISKE KRAV GENERELT: UTENDØRSANLEGG BYGNINGEN TEKNISKE INSTALLASJONER 6 5 ROM/LOKALER FOR DRIFTS- OG RENHOLDSPERSONALE 7 6 AVFALLSHÅNDTERING I DET FERDIGE BYGG 8 7 GOLVOPPSETTING OG BEHANDLING AV NYE BELEGG GENERELT GOLVLEGGING GOLVOPPSETTING 9 8 MERKESYSTEM/ID-NUMMERERING (TVERRFAGLIG MERKESYSTEM) 10 9 OPPLÆRING AV DRIFTSPERSONELL OG BRUKERE DRIFT-/VEDLIKEHOLDS-/BEREDSKAPSAVTALER FDV-DOKUMENTASJON INNLEDNING KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON Generelt om FDV-dokumentasjon Dokumentasjon på papirformat Orientering om DV-innsamling Redigering Produktdatabase/Materialspesifikasjon Beskrivelser og produktinformasjon Igangkjørings- og kontrolldokumentasjon (xls eller pdf Bruksanvisninger ROLLEFORDELING FREMDRIFT AS BUILT -TEGNINGER AKTØRENES YTELSER MHT. FDV Entreprenørenes ansvar (til anbudstekst): KVALITETSSIKRING (KS) AV REGISTRERINGSARBEIDET HENVISNINGER 18 Pkt Side 2 av 18

3 1. Formål Målsetningen er at bygningen og de tekniske installasjonene skal ha gode driftsegenskaper og være tilrettelagt for enkelt vedlikehold og renhold. Forhold med hensyn til HMS skal være ivaretatt. Denne anvisning er generell og gjelder for alle bygg- og rehabiliteringsprosjekter der Fylkeskommunen er byggherre. FDV-manualer for alle fag skal utarbeides. Manualene skal baseres på RIF's "FDV-norm for bygninger". Før arbeidet med å lage manualene starter, skal normen gås igjennom sammen med tiltakshaveren. Godkjente manualer i 3 eks. skal overleveres ved ferdigstillelse av anlegget. 2. Revisjoner Ved utarbeidelse av denne prosjekteringsanvisning er det tatt utgangspunkt i bl.a. RIF FDVdokumentasjon for bygninger datert jan Definisjoner Eiendomsforvalter Driftspersonalet Teknisk dokumentasjon Bruker Rådgiver/ Arkitekt FDV-koordinator Entreprenør Leverandør ID-merking FDVdokumentasjon DV-innsamlingssystem FDV-system Eiendomsforvalter tilknyttet fylkeskommunenn Ansvarlig for drift og vedlikehold på bygget. All teknisk dokumentasjon for bygget. Eksempler er tegninger, spesifikasjoner for utstyr, beregninger, rapporter m.m. Dokumentasjon kan være både på papirformat og elektroniske medier. Prosjektets brukerrepresentant. Enhver aktør som har kontrakt med byggherren på planlegging og prosjektering. Forkortelse: RI/ARK (FDVansvarlig hos den enkelte). Hovedansvarlig for rutiner og frister for innlevering av FDVdokumentasjon. Oppgavene er definert i FDVytelsesbeskrivelsen. Enhver aktør som har inngått kontrakt eller avtale med byggherren på arbeider og leveranser. Forkortelse: ENTR (FDV-ansvarlig hos den enkelte). Underentreprenør/leverandør under ENTR. System for nummerering/identifisering av alle produkter tilført bygget, både bygningsmessige og tekniske installasjoner. Dokumentasjon av alle leveranser som forklarer forutsetninger, oppbygging, installasjon, funksjon, drift, vedlikehold av bygningsdeler, system, komponent. (FDV-instrukser) System for innsamling av FDV-dokumentasjon på digital form. System for planlagt drift og forebyggende vedlikehold. Side 3 av 18

4 4.1 Generelt: Nedenfor er listet opp krav til utendørsanlegg, bygningen og de tekniske anlegg. Listen er ikke uttømmende. RI/ARK skal ut fra erfaringer ivareta miljøhensyn og tilrettelegge for effektiv drift og vedlikehold ved planlegging og prosjektering. Det forutsettes nært samarbeide med Fylkeskommunenn og byggets forvalter i alle faser av prosjektet. 4.2 Utendørsanlegg Utendørsanlegg skal prosjekteres slik at drift og vedlikehold enkelt kan utføres. Parkeringsanlegg, innkjøringsveier, vareinntak/lasteramper og avfallsplasser skal anlegges slik at det ikke påfører innemiljøet noen form for forurensing, dvs. støv, gasser, lukt eller støy. Ved eventuell flomfare må anlegget prosjekteres slik at det ikke tar skade. Tilføringsveier og plass foran innganger skal ha fast dekke, kantstein og avrenning. Dersom det planlegges bruk av lift for renhold og vedlikehold av glassgårder, glassoverbygg, vinduer, tak og takrenner må terrenget tilpasses dette. Tekniske installasjoner (for eksempel transformator, nødstrømsaggregat, oljetilførsel, hovedkraner) skal ha god tilkomst. Deponi for snø ved snørydding må planlegges. Søppelcontainere skal plasseres med god tilkomst utenfra og innenfra. Papircontainere skal plasseres i god avstand fra bygning og forankres. Tekniske rom og kantinekjøkken skal ha god tilkomst for inn- og uttransport av utstyr og varer. Personalinngang skal ikke være felles med inngang for inn/uttransport av varer og avfall (økonomiinngang). Side 4 av 18

5 4.3 Bygningen Fasader og takflater skal m.h.t. utforming, materialvalg og overflatebeskyttelse medføre minst mulig vedlikehold. Bygningsdeler med begrenset levetid skal kunne skiftes ut på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte. Bygningsdeler med behov for jevnlig vedlikehold må ha god tilgjengelighet uten bruk av spesialinnretninger. Glassfasader, glasstak og vinduer skal være tilgjengelig for vedlikehold og vask fra inn- og utsiden. Innvendig må glasstak kunne nås fra golvet - eller om nødvendig med travers eller fasadeheis. Ved bruk av mobilt løfteutstyr/lift må det tas hensyn til tilkomst (dører) og belastning på golv. Solavskjerming (faste, persienner, markiser, mv) skal tåle vind (stormsikre) og eventuelle snølaster. De skal tas hensyn til tilkomst for rengjøring og vedlikehold. Vinduer skal slå inn. Inngangsparti skal ha overbygg. Utvendig skal det være avskrapingsparti med rister og drenering. Innvendig skal det være nedfelt avskrapningsmatte. Vindfang og hovedinngangsparti/hall skal ha golvoverflate som tåler vått renhold. Eventuelt kunstverk innebygd i golv må være glassert, slipt, - eller kunne polishbehandles. Golvoverflaten skal ikke bli farlig glatt når den er våt. Inngangsdører, dører til varemottak og heis som brukes til varelevering skal ha metallbeslag/sparkeplate. Golvbelegg, lim og underlag skal være miljøvennlig, ha stor slitestyrke og tåle belastningene golvet vil bli utsatt for. Linoleum egner seg ikke i rom med stor fuktighet. Stein/skifer og flisgolv som ikke er glasserte må porefylles for å kunne reingjøres tilfredsstillende. Alle innvendige overflater skal kunne reingjøres. Horisontale utspring/flater, og åpne rør, kanaler, mv. samler støv og bør derfor unngås. Himlinger og lydabsorbenter skal lett kunne reingjøres. Mineralullsmatter over himling skal være fullforseglet. Innvendige betongflater, også over himling, skal støvbindes/overflatebehandles. Hvis det er fare for at fasadene kan bli oppholdssted for fugler, må nødvendige tiltak forberedes. Side 5 av 18

6 4.4 Tekniske Installasjoner Alle tekniske installasjoner skal ha optimalt energiforbruk og være drifts-, vedlikeholds- og renholdsvennlige. Det skal tas spesielt hensyn til plassering, plassbehov og tilgjengelighet til tekniske rom og kanal/rørføringer bl.a. for reparasjoner, utskiftninger, målinger og renhold. Ventilasjonsaggregater skal plasseres i tekniske rom innendørs dersom ikke annet er spesielt avtalt. Det skal være god plass for ut- og inntransport til/fra tekniske rom. All transport i teknisk rom og alle utskiftninger skal kunne skje uten at det er nødvendig å demontere andre installasjoner i rommet. Tekniske rom skal ha sluk og utslagsvask med varmt og kaldt vann. Utstyr, kanaler, rør, mv. skal være lett tilgjengelige i sjakter og over himlinger via luker, e.l. Lysrør og lyspærer må kunne skiftes uten bruk av spesialinnretninger. Det skal være færrest mulig typer av lysrør og lyspærer. Tekniske anlegg skal tilrettelegges for funksjonstesting og kontrollmålinger. Det skal planlegges med faste måleuttak i ventilasjons-, rør- og el.anlegg for registrering av energi- og vannforbruk, luft- og vannmengder. Dette skal danne grunnlaget for energioppfølgingsprogrammet som skal installeres. Side 6 av 18

7 5 Rom/lokaler for drifts- og renholdspersonale Rom/lokaler for driftspersonalet og renholdspersonalet skal være hensiktsmessig plassert. Rombehovet skal avklares med Fylkeskommunenn, senest i skisse- eller forprosjektfasen, dersom dette ikke er beskrevet i Rom- eller Byggeprogram. Har bruker eget driftspersonale kommer rom for disse i tillegg. Veiledende romnormer: (Er oppgitt for bygg med 1 driftsperson. Må justeres i h.h.t. byggstørrelse og kompleksitet) Driftspersonalet: Kontor (inkl. PC for SD-anlegg/brannalarm-anlegg, kontor-pc, planleggingstavle og plass til møter): 20 m². Kontoret plasseres sentralt nær hovedinngang (alternativt nær økonomiinngang), kontor for renholdsleder og helst ikke innenfor sikkerhetssoner. Kontoret skal ikke ligge i underetasje med mindre dette er en kontoretasje. Verksted (arb. benk, verktøyskap, avlastningsbord) med lager (for kjemikalier, løsemidler og maling): 25 m². Det skal være adkomst og håndteringsmulighet for lange gjenstander. Garasje/lager for maskinelt utstyr (opplagring, reparasjonssted): 20 m². Nær uteområdet og med mulighet for lagring av drivstoff.. Renholdspersonalet: Kontor renholdsleder: 10 m² Rengjøringsrom, moppevaskeri: m². Sentralt ved heis. Renholdslager for bøttetraller og maskiner: 10m² Rekvisita: 15 m² Bøttekott: 2-4 m². Sentralt plassert i korridorer i hver etg. Garderobe m/dusj for drifts og renholdspersonalet: 20 m². Hvilerom: 10 m². Avfallsrom: minst 15 m². Arealet tilpasses behovet i det enkelte bygg, se pkt 6. Plasseres med god tilkomst for avlevering og henting (nær økonomiinngang, heis, kantine). Side 7 av 18

8 6 Avfallshåndtering i det ferdige bygg. Det skal lages plan for håndtering av avfall i driftsfasen. Planen skal foreligge allerede i skisseprosjektet. Planen lages på grunnlag av funksjonsanalysen. Planen skal danne grunnlag for dimensjonering av økonomigård, arealer for avfallshåndteringen, plass til avfallsbeholdere i bygget, størrelsen på avfallsrommene og eventuelle komprimatorer eller andre tekniske innretninger for avfallshåndteringen. Planen skal omfatte analyse av: Avfallstyper og mengder Avfallsbehandling(håndtering) Oppbevaringsbetingelser/plassbehov Transport internt og eksternt Fylkeskommunenn og bruker skal i samarbeide med RI/ARK utarbeide planen. Endelig plan skal være avklart ved forprosjektet. Det vil være naturlig å legge opp til kildesortering for følgende avfallsfraksjoner: glass metaller drikkevarekartonger matavfall papir lysrør, maling, olje og spesialavfall Bygget skal ha avfallsrom med plass til tilstrekkelig store beholdere for alle typer fraksjoner. Avfallsrom for matavfall skal ha kjøling. Rommene må planlegges med god adkomst både når det gjelder store dører, snuplass og eventuell rampe. Økonomigården/avfallsrommet skal planlegges stort nok til å kunne utvide sorteringen med flere typer/fraksjoner i framtida. Økonomigården/avfallsrommet skal ikke ligge i nærheten av hovedinngang/publikumsadkomst og/eller slik at det oppstår luktproblemer i bygget Golvoppsetting og behandling av nye belegg Generelt Golvene må ikke bli ødelagt under byggeperioden, byggrenholdet og/eller oppsettingen av golvene før innflytting. Feilbehandling av golvene kan kort tid etter innflytting føre til stygge golv. For eksempel: pudring av pålagt polish på linoleum, parkettgolv der olje ikke tørker/oljen er tørket ut/oljen er vasket bort. Fylkeskommunenn anbefaler harde golvbelegg. Riktig lagt og behandlet er de enklest å holde reine ogskaper færrest inneklima diskusjoner. Byggeprosjekter skal normalt omfatte det som er beskrevet under byggrenhold. Etter dette skal bruker overta renholdet. Entreprenørene skal dekke kostnader for renhold dersom det utføres arbeider etter at byggrenhold er utført. 7.2 Golvlegging Golvene skal tildekkes umiddelbart etter at de er lagt. Tildekkingen må være så sterk at den tåler belastningen av transport og arbeid som skal foretas i byggeperioden. Det må også tas hensyn til fukt både fra dekket og fra arbeider som utføres. Det må ikke komme fuktighet på golvene da dette fører til skjolder eller direkte skader når vann blandes med byggesmuss og støv. Side 8 av 18

9 7.3 Golvoppsetting Byggrenholdet som utføres i Rent tørt bygg prosessen (se RIF s håndbok)) må anses som første trinn i oppsetting av golv. Det skal ikke brukes fuktighet på golvene før alt smuss og støv er fjernet. Støvet er alkalisk og sammen med fuktighet virker det som lut som fjerner eller skader leverandørens overflatebehandling. Spesielt gjelder dette for linoleum og parkett (tregolv). Dersom det er nødvendig med reingjøring av vegger, tak og vinduer etter at golvet er lagt skal følgende prosedyre benyttes: Det skal brukes minst mulig vann i renholdet. Støvet skal tørkes bort (også fra vinduskarmer og rammer), om mulig, med tørre kluter og mopper. Flekker tas bort med nødvendig fuktighet. Vinduene vaskes med forvasker og strykes av med nal. Karmer og rammer tørkes godt for all fuktighet. All fuktighet tørkes umiddelbart opp fra golvet. Det skal brukes minimalt med renholdsmidler og kun nøytrale (ph 6,5-8,5). Golv (førstegangsoppsetting) Førstegangsoppsetting skal gjøres før innflytting. Det kan gjøres sammen med byggreinholdet men som siste oppgave. Leverandørens overflatebehandling er det beste grunnlaget for viderebehandling av overflaten i det daglige renholdet. Linoleum- og vinylgolv Disse skal ikke skures med maskiner eller sterke alkaliske midler under oppsetting. Vannsøl må ikke forekomme sammen med byggstøv fra gips, sement eller andre alkaliske materialer. Etter avdekking skal belegget: 1. Støvsuges godt. Helst med støvsuger som har luftuttaket utafor bygget. (sentralstøvsuger el.) 2. Tørrmoppes. 3. Vaskes med nøytralt middel (ph6,5-8,5). Flekker fjernes med eget middel 4. Påføres 2 tynne lag med metallisert polish(vinyl med PUR-belegg el.) Skal ikke behandles med metallisert polish) 5. Alternativt skal det poleres med rød eller beige skive på høyhastighetsmaskin ( omdreininger/min). Det kan brukes spraykrem eller polish (også på PUR-belegg og lignende.) NB! Se golvleverandørens vedlikeholdsinstruks! Etter dette må det ikke komme fuktighet på belegget i forbindelse med støvende etterarbeider (boring i vegg og lignende.). Alt støv må fjernes (støvsuges og tørrmoppes) umiddelbart. Tregolv Det finnes i dag ferdig oljet parkett fra fabrikken. Denne trenger bare en lettere oljebehandling før innflytting. Etter avdekking skal golvet: 1. Støvsuges godt. Helst med støvsuger som har luftuttaket utafor bygget. (sentralstøvsuger el.) 2. Tørrmoppes. 3. Vaskes med nøytralt middel (ph6,5-8,5). Det skal ikke brukes vann på ubehandlet treverk. 4. Påføres nok herdende olje. 5. Tørkes av overflødig olje. 6. Glanse opp med rød polerskive på høyhastighetsmaskin ( omdreininger/min). Linolje er selvantennelig og kluter og skiver må vaskes med en gang eller kastes i brannsikker beholder. Side 9 av 18

10 8 Merkesystem/ID-nummerering (Tverr Faglig Merkesystem TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter (dører, overflater, installasjoner, utstyr, rør, kanaler, ledninger/kabler, uttak osv). Id merking skal finnes på alle bygg- og anleggstegninger og i all annen dokumentasjon som RI/ARK produserer. Tverrfaglig merkesystem omfatter også en del generelle bestemmelser som skal benyttes uavhengig av hvilket ID-nummer-system som velges (bl.a. skiltutforming, omfang av fysisk merking osv). Dersom ID-/merkesystem ikke er beskrevet i byggeprogrammet skal RI/ARK avklare dette så tidlig som mulig i prosjektet. Ved nybygg (nytt kompleks) benyttes normalt TFM beskrevet i egen prosjekteringsanvisning. Senest i forprosjektfasen må grensesnitt mellom faggruppene avklares (eksempelvis grensesnitt for dørbeslag/sikringsanlegg). Bruk av løpenummer for systemkode avklares også. I detaljprosjektet avklares bruk av produktløpenummer. Forslag til merkesystem skal godkjennes av Fylkeskommunenn i hvert enkelt tilfelle Tilbygg/rehabilitering: Ved bygging innenfor eksisterende eiendomskomplekser (tilbygg, rehab. o.l). skal RI/ARK i samråd med Fylkeskommunenn avklare om merkesystemet skal tilpasses byggets/ bygningsmassens eksisterende merkesystem, - eller om TFM skal benyttes.. Fylkeskommunenn skal i alle tilfeller godkjenne merkesystemet. Fysisk merking: Alle utstyr/komponenter skal være fysisk merket før ferdigstillelse. Krav til fysisk merking og skiltutforming er angitt i egen prosjekteringsanvisning. Side 10 av 18

11 9 Opplæring av driftspersonell og brukere DRIFTSPERSONELL Driftspersonell skal gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av både bygningsdeler og tekniske anlegg og utendørsanlegg. Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv). RI/ARK skal i tilbudsdokumentasjon angi: Antall timer/dager den enkelte entreprenør skal tilby til opplæring. Hva opplæringen skal omfatte. Minimum er beskrevet i RIF-normen for FDVU dokumentasjon av jan Når opplæring skal foregå Hvem som skal delta. Opplæringsplan skal være godkjent av Fylkeskommunenn. BRUKERE Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for anlegg som er brukerutstyr. I tillegg kreves opplæring i betjening av for eksempel laboratorieskap og lignende. 10 Drift-/vedlikeholds-/beredskapsavtaler Når det gjelder avtaler i forbindelse med FDV, må det skilles mellom bygg som Fylkeskommunenn skal forvalte og bygg som Fylkeskommunenn bygger for andre forvaltere. Drifts- og vedlikeholdsavtaler (Avtaler hvor ENTR eller andre skal drifte og vedlikeholde anlegget i en periode, f. eks i reklamasjonstiden. Bytte av komponenter som kompressorer og regulatorer samt materiell er inkludert) (NS3454 post 31, utskiftninger på post 42). Behovet for DV-avtaler skal avklares med Fylkeskommunenn. Det skal normalt kun innhentes tilbud på serviceavtaler for automatikkanlegg, kjøle- /varmepumpeanlegg, spesielle anlegg som styrer prosesser og enkelte typer anlegg som er pålagt kontroll, f.eks. heis, nødlys- og brannalarmanlegg. RI/ARK må i tillegg avklare med bruker hvilke av brukers anlegg (brukerutstyr f. eks. adgangskontrollanlegg, tele, osv) som det skal innhentes tilbud på Drift/Vedlikehold/beredskapsavtale på. Avtalene skal være en opsjon i anbudet/tilbudet. Drifts- og vedlikeholdsavtaler skal tilbys med varighet på ett år, - med opsjon for reklamasjonstiden (3 år). En avtale skal beskrives komplett med omfang for forebyggende- og akutt vedlikehold, feilretting inkl. arbeid og deler, reise, diett og andre bikostnader og eventuell oppgradering av programvare. Avtalene skal godkjennes av Fylkeskommunenn eller forvalter når Fylkeskommunenn ikke skal forvalte eiendommen. Fylkeskommunenn/forvalter står fritt til å avgjøre om hele eller deler av de tilbudte avtalene skal inngås eller om avtaler skal inngås med andre firmaer. Inngåtte drifts- og vedlikeholdsavtaler skal være en del av FDV-dokumentasjonen. Side 11 av 18

12 FDV-dokumentasjon Innledning Denne prosjekteringsanvisningen er styrende for utarbeidelse av FDV- dokumentasjonen. Den definerer minimum detaljnivå på dokumentasjonene, når dokumentasjonene skal foreligge, rutiner for innsamlingsprosessen og aktørenes ansvar. Det er viktig at FDV-dokumentasjonen er ensartet for alle fag. Fylkeskommunenn vil sammen med forvalter av bygget avklare system for innsamling av FDV-dokumentasjon. Anvisningen bygger på og er en videreføring av RIFs mal for innsamling av FDV-dokumentasjon, (revidert utgave av 2000). Krav Til FDV-Dokumentasjon Generelt om FDV-dokumentasjon For å få fram nødvendige opplysninger som underlag for DV-instruksene må de rådgivende sørge for en egen prisbærende post i anbudsmaterialet/kontrakter med entreprenørene. Omfang og rutiner er beskrevet i det etterfølgende og i ytelsesbeskrivelse for FDV. Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført bygget, skal inngå i dokumentasjonen. All FDV-dokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt format i hht. Dokumentliste (vedlegg 1(ikke uttømmende)). Innsamlingsverktøy (TianDV/RIF/Jonathan osv) avklares med Fylkeskommunenn. Hovedinformasjon, ID.nr. og navn og noe grunnlagsinformasjon i databasen skal fylles ut av RI/ARK og eventuelle spesialrådgivere. Resterende informasjoner skal suppleres og fylles ut av entreprenør. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas) Innlevering av FDV-dokumentasjon skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal fremgå. I tilbudsbeskrivelser skal det fremgå at; Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse dersom ikke FDV- dokumentasjon er komplett og innlevert på riktig tidspunkt. Side 12 av 18

13 Dokumentasjon på papirformat Dokumentasjonen skal også leveres på papirformat i 3 eksemplarer. RI/ARKs FDV-ansvarlige har ansvaret for dette. Dokumentasjonen skal redigeres mest mulig likt det digitale systemet (hvor menyer og bookmarks brukes som innholdsfortegnelse). Omfang og redigering avklares med Fylkeskommunenn i hvert enkelt tilfelle før anbudsutsendelse. Det skal tas med egen prisbærende post på DV-instruks i papirformat. Minimum innhold/innholdsfortegnelse: Tegninger og tegningslister Orienteringer (Merkesystem, bruk av digital FDV-dokumentasjon(CD)) Drift og systeminformasjon. Funksjonsbeskrivelser. Teknisk dokumentasjon/produktinformasjon. Generelt om tilsyn og vedlikehold. Vedlikeholdsavtaler. Innreguleringsrapporter. Kontrolldokumentasjon. Dokumentasjon på papir leveres i permer m/stålkant. Permene fylles ikke mer enn 80%. På tegninger benyttes hullforsterkere. Permene deles inn med nødvendig antall skilleark slik at det er lett å finne frem. På permryggen skal fremgå: Prosjektnummer Kompleksnavn og kompleksnummer Byggnavn, og event. byggnummer. Fag (eks. 2 Bygg), permnummer Innhold (for eksempel Tegninger, Teknisk dokumentasjon ) Firmanavn og andre opplysninger skal ikke stå på permryggen Orientering om DV-innsamling All dokumentasjon skal være i elektronisk form. Produktdatablader skal fortrinnsvis leveres i originalt digitalt pdf-format. All skannet dokumentasjon skal være pdf. Kun tekstinformasjon kan eventuelt leveres i Word-format. Krav til tegningsmaterialet at angitt i Prosjekteringsanvisning nr Redigering Innsamlingen skal redigeres i.h.t. det dataverktøy som skal benyttes, TianDV, RIF, e.lign. Alle dokumenter skal til slutt linkes sammen via en Startmeny med undermenyer for det aktuelle fag/entreprise. Menymalene skal ha et enhetlig preg for alle fag. Hovedmeny (oversikt over alle entrepriser (fagområder), orienteringer, beskrivelser (generell informasjon). Entreprise (fag)meny (oversikt over produktdatabase, produktinformasjon, tegninger, skjemaer, kvalitetsikring, (delvis) beskrivelser. Produktinformasjonsmeny (se dokumentliste) Entreprenøren har ansvar for å samle inn og sette sammen all dokumentasjon for sine produkter til et enhetlig produkt som er styrt fra meny. RI/ARK har ansvaret for å samle dokumentasjonen fra den enkelte entreprenør og lage hovedmenyer som styrer dette. All dokumentasjon leveres på CD-rom/diskett. Dokumentasjonen struktureres på disketten i hht. et system RI/ARK setter opp. Denne mappestrukturen skal være felles for alle fag. Side 13 av 18

14 Produktdatabase/Materialspesifikasjon Systemet skal bygget opp av følgende hovedkapitler: Leverandørregister (xls) Leverandørregisteret skal være felles for hele FDV-dokumentasjonen. RI/ARK skal benytte dette registeret gjennom hele prosjektet som sin adresseliste og formidle det videre til entreprenørene slik at de benytter samme regneark. Leverandørregisteret skal inneholde informasjon om leverandører av utstyr og reservedeler. Minimum informasjon: Leverandørkode Leverandørnavn Adresse Telefon/telefaks/e-post Kontaktperson (stilling/navn) Utstyrsregister (xls) Alle bygningsdeler, systemer, komponenter og utstyr (produkter) skal spesifiseres med ID-nr. i hht prosjektets merkesystem/id-nummerering. Alle produkter i et system skal settes opp samlet. Følgende opplysninger skal inngå: ID-nummer Typebetegnelse - kapasitet/ytelse Produktinformasjon: All relevante opplysninger om produktet. (For eksempel NCS-nummer for maling, drosseltyper for armatur, lagertype for vifter/pumper) Elektriske tilkoblinger (om dette finnes) Mål - vekt - priser Lokalisering: Plassering i bygget Produsent/leverandør: Henvisning til leverandørregisteret Dokumentreferanser: Henvisning til vedlagte dokumenter for systemet/produktet Reservedeler: Henvisning til reservedelsregisteret Vedlikehold: Henvisning til vedlikeholdsregister Reservedelsregister (xls) Alle nødvendige opplysninger om reservedeler som er aktuelt å ha på lager eller som det normalt vil være naturlig å bestille i forbindelse med vedlikeholdsprosedyren. Spesialskjema (xls) I DV-datainnsamlingen inngår spesialskjema som skal benyttes for spesielle produkter; bl.a. pumper, vifter og vekslere samt alle produkter som inngår f.eks. i SD-system. Side 14 av 18

15 Beskrivelser og produktinformasjon Dokumentlista (vedlegg 1) definerer hvilken dokumentasjon som skal leveres i tillegg til informasjonen som oppgis på regnearkene. Lista er ikke uttømmende. Dokumentlista definerer hvem som leverer, skaffer underlag, produserer og har ansvar for å fremskaffe dokumentasjonen. All dokumentasjon RI/ARK og ENTR normalt utarbeider kan forlanges utlevert til byggherren. Funksjons- og systembeskrivelser (xls eller doc) Det skal leveres funksjons og systembeskrivelse som dokumenterer hva som er bygget/installert og at det fungere i hht forutsetninger. Herunder dimensjoneringer, statiske beregninger, avviksmeldinger, beskrivelser,, etc. Funksjonsbeskrivelser skal bygges opp etter NS 3455 Bygningsfunksjonstabellen på to-sifret nivå. Driftsbeskrivelser (xls eller doc) Skal minimum bestå av: Anleggsbeskrivelser som beskriver anleggets/utstyrets oppbygging og virkemåte trinn for trinn. Funksjonsbeskrivelse som skal beskrive hvordan systemet fungerer og hvordan det skal betjenes. Steg for steg beskrivelse av hvordan utstyr eller systemer skal settes i gang igjen ved Driftsproblemer. Vedlikeholdsbeskrivelser (xls eller doc) Det skal leveres vedlikeholdsbeskrivelser for alle bygningsdeler, systemer og komponenter som krever vedlikehold. Entreprenøren er ansvarlig for at denne dokumentasjon er i tråd med det som er bygget og montert. Vedlikeholdsoppgavene skal skrives for den enkelte jobb. Flere jobber kan være knyttet opp mot samme vedlikeholdsobjekt. Vedlikeholdsjobber av generell karakter (jobbkort/arbeidsordre) skrives inn i vedlikeholdsregisteret (Excel-ark). Mer spesielle vedlikeholdsbeskrivelser kan leveres på doc eller pdf format. Vedlikeholdsregisteret skal minimum bestå av: Hva som skal vedlikeholdes (bygningsdel, komponent). Intervall for vedlikeholdet og renhold. Jobbeskrivelse med antatt tidsforbruk. Personellkategori og nødvendig verktøy og utstyr. Plan for utskiftninger Spesielle tiltak innen HMS og miljø og/eller antikvariske tiltak I gangkjørings- og kontrolldokumentasjon (xls eller pdf) All informasjon i forbindelse med i gangkjøring, innregulering og kontroll av leveransene, som sjekklister fra besiktigelser, prøveprotokoller (tetthet/trykk/osv), innreguleringsrapporter, funksjonstester, ytelsestester, mengdemålinger, lyd/akustikk, inneklimamålinger etc. regnes som FDV-dokumentasjon. I tillegg skal digitale bilder tas av alle tekniske løsninger/føringer/utstyr som støpes eller bygges inn. (Eks. rør/ledninger, gulvvarme, kabler, utstyr/komponenter, spesielle fundamenter etc). Side 15 av 18

16 Bruksanvisninger Driftsplansjer I tekniske rom skal det henges opp laminerte driftsplansjer for hvert ventilasjons/kjøle/varmeanlegg som skal inneholde : Systemskjema, Komponentliste (ID-nr og fabrikat/kapasitet) Funksjonsbeskrivelse Orientering inkl. hvordan anlegget betjenes, regulering, sikringsautomatikk, meldinger og innstilte verdier. Feilsøkingsskjema Brukerveiledning RI/ARK skal utarbeide veiledning for brukerne av bygget. Brukerveiledningen skal være enkel og lettfattelige og tilpasset ikke-teknikere. Det skal lages brukerveiledning både for faste arbeidsplasser/kontorer og for fellesrom(slås opp på vegg). Entreprenørene skal levere brukerveiledning for laboratorieskap og lignende i hendig format. Brukerveiledningen skal gi generell informasjon om bygningen og tekniske anlegg, intensjoner (for eksempel inneklima/enøk), hvordan tekniske anlegg fungerer, betjening av termostater, ovner, persienner/solavskjerming, lys, data og telefonkontakter, brannalarmanlegget. Veiledningen skal inneholde henvisning til driftskontor (tlf., mail. mv.), og eventuelle til brukerrepresentanter. Dokumentasjonen skal leveres på elektronisk format. Fylkeskommunenn besørger trykking og utdeling til brukerne. Veiledning for renholdere RI/ARK skal utarbeide veiledning for daglig reinhold av golv. Veiledningen skal leveres Fylkeskommunenn på elektronisk format. Fylkeskommunenn har utarbeidet en generell som benyttes som underlag. 12 Rollefordeling Det skal tas hensyn til drift og vedlikehold av bygning og tekniske anlegg og uteområder allerede ved planlegging og prosjektering. RI/ARK har ansvar for at FDV-krav og forutsetninger som er beskrevet i Byggeprogram og Prosjekteringsanvisninger blir ivaretatt. RI/ARK skal kunne dokumentere at deres egenkontroll ivaretar og følger opp FDV-krav i alle prosjektets faser. Det forutsettes tverrfaglig samarbeide mellom planleggere, RI/ARK, bruker og Fylkeskommunenn. RI/ARK skal allerede ved kontraktsinngåelsen utnevne en FDV-ansvarlig for hver faggruppe. FDV-koordinatorens funksjon er bl.a. å følge opp at riktig FDV-dokumentasjon leveres til rett tid. Hvem dette er skal komme frem av adresseliste. RI/ARK skal fylle designdata for dokumentasjonen og teknisk merking inn i FDV datainnsamlingssystemet og oversende materialet til FDV-koordinator og Fylkeskommunenn for gjennomsyn før det oversendes entreprenørene. Entreprenørenes FDV-ansvarlige skal i løpet av byggefasen komplettere designdokumentasjonen med bygge- og anleggsinformasjon fra byggefasen og returnerer materialet til RI/ARK for kontroll. Dokumentasjonen skal kontrolleres løpende av RI/ARK gjennom hele byggefasen. Side 16 av 18

17 12.1 Fremdrift Fylkeskommunenn, RI/ARK og FDV-koordinatoren skal i fellesskap utarbeide en fremdriftsplan med startdato, viktige milepæler og sluttdato for innsamling av FDV-dokumentasjon, og oversikt over bygge- og koordineringsmøter hvor FDV er spesielt tema. Fremdriftsplanen skal revideres av FDV-koordinator når entreprenørene er valgt. Innsamling av FDV-dokumentasjon skal være en prosess som starter tidlig i byggefasen. Fylkeskommunenn skal kunne forlange utkast til dokumentasjonen fra entreprenørene tidlig i Byggefasen. Entreprenørene skal levere FDV-dokumentasjon for alle sine leveranser til RI/ARK for kontroll ihh til kontrakt, senest 60 dager før avtalt ferdigstillelsesdato. Kopi sendes FDV-koordinator og Fylkeskommunenn. Entreprenøren har frist for å levere ferdig FDV-dokumentasjon for kontroll 30 dager før overtakelse av hvert kontrollområde. Materialet oversendes RI/ARK, FDV-koordinator og Fylkeskommunenn. For entrepriser med prøvedrift skal dokumentasjon leveres før avtalt ferdigstillelsesdato. Komplett godkjent dokumentasjon skal foreligge innenfor fristen for sluttoppgjøret, jmf. NS RI/ARK skal kontrollere FDV-dokumentasjonen straks. Innstilling/(godkjennelse) sendes til FDV-koordinator og Fylkeskommunenn på et eget skjema (vedlegg 2) som viser hvem som har kontrollert og godkjent (sign.) FDV-dokumentasjonene. Fylkeskommunenn gir endelig godkjenning av FDV-dokumentasjonene. Dersom FDV-dokumentasjonen ikke godkjennes av Fylkeskommunenn, vil bygning/anlegg bli nektet overtatt, jf. NS Informasjonen skal senere legges inn i det FDV-verktøy som driftsorganisasjonen vil benytte As Built -Tegninger RI/ARK skal levere as built -tegninger. Dette gjelder også dokumentasjon som følger bygget og som ikke påvirkes av selve byggeprosessen. Entreprenøren har plikt til å registrere alle avvik i byggefasen og underrette RI/ARK som ajourfører tegningene. Krav til tegningsmaterialet og overleveringstidspunkt er angitt i egen prosjekteringsanvisning Aktørenes Ytelser Mht. Fdv. Ytelsene mht. FDV for RI/ARK er beskrevet i Fylkeskommunenns Ytelsesbeskrivelser. Det er den enkelte aktørs ansvar å sette seg inn i hvilke ytelser mht FDV han skal prisberegne i sin entreprise. Side 17 av 18

18 Entreprenørenes ansvar (til anbudstekst): Komplettere designdokumentasjonen, som RI/ARK har fylt inn i registreringsmalen med anleggsinformasjon fra byggefasen, til det foreligger en ferdig godkjent FDVdokumentasjon. Levere produktinformasjon (datablader osv se Dokumentliste). Funksjons- og systembeskrivelser (se Dokumentliste). Drift og vedlikeholdsinstrukser Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg I samarbeid med Fylkeskommunenn, RI/ARK, FDV-koordinator og BL å utarbeide en fremdriftsplan med startdato, milepæler samt sluttdato for arbeidet. Samarbeids- og koordineringsoppgaver sammen med andre entreprenører og RI/ARK. Oversende RI/ARK registreringer av alle avvik fra tegningsmateriell, systemvalg, etc som er gjort i byggefasen. Jobbinstrukser og opplæring av driftspersonale og bruker 12.4 Kvalitetssikring (Ks) Av Registreringsarbeidet På grunn av det store omfanget av informasjon som skal registreres, er man avhengig av å ha kontroll over hvilken informasjon som allerede er registrert og hva som gjenstår. Rutiner med sjekklister og skjemaer skal utarbeides og brukes aktivt i KS-arbeidet. Det skal utarbeides KS-skjema for kontroll av metoder benyttet ved registreringen, for overlevert dokumentasjon og delvis for innhold i dokumentasjonen. FDV-koordinator har ansvar for dette. FDV-koordinator utarbeider "Sjekkliste for kontroll av FDV-dokumentasjon" som skal benyttes for å kontrollere om levert dokumentasjon er i henhold til krav i kontrakt. Dette skal resultere i tilbakemelding til entreprenørene: godkjent eller ikke godkjent. Eventuelle mangler med frist for nødvendige utbedringer spesifiseres i skjemaet. 13 Henvisninger - Andre aktuelle prosjekteringsanvisninger, generelle og for fagområdene Bygg, VVS og Elektro: - Lover, forskrifter, standarder, annen relevant faglitteratur etc: [1] RIFs FDV norm for bygninger [2] Plan og bygningsloven av NS3451 Bygningsdelstabell NS3455 Bygningsfunksjonstabellen NS 3420/21 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelse av bygg og anleggsarbeider. Vedlegg til denne PA-en: Dokumentliste vedlegg 1 Skjema FDV-dokumentasjon vedlegg 2 Side 18 av 18

FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE

FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE 1.1 Innledning 1.2 Krav til FDV- dokumentasjon 1.2.1 Generelt om FDV- dokumentasjon 1.2.2 Dokumentasjon på papirformat 1.2.3 Orientering om DV-innsamling 1.2.4 Redigering

Detaljer

Prosjekteringsanvisning DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Prosjekteringsanvisning DRIFT OG VEDLIKEHOLD NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Drift og vedlikehold Fylke dato: 20.01.2011 Filnavn: ver188.doc FEF dato: Side 1 av 21 Prosjekteringsanvisning DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektnr.:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Prosjekteringsanvisning 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Drift og vedlikehold Fylke dato: 12.07.2010 Filnavn: ver188.doc FEF dato: Side 1 av 18 Prosjekteringsanvisning 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjekteringsanvisninger

Detaljer

Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon

Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Innhold INNLEDNING 3 KRAV TIL FDVU-DOKUMENTASJON 3 Generelt om FDVU-dokumentasjon 3 Metode for innsamling 3 Kravspesifikasjoner 3 INNHOLD I FDVU-DOKUMENTASJON 4

Detaljer

Revidert etter IDK LIH LIH LIH/GST For anbud BSK LIH. Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign.

Revidert etter IDK LIH LIH LIH/GST For anbud BSK LIH. Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign. SPESIFIKASJON PROSJEKT FOR NYTT REGIONSYKEHUS I TRONDHEIM VEDLEGG E7: Spesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Behandlingsprosedyre: Oversendt for Forventet dato behandling for behandling Instans Behandling

Detaljer

FDVU - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407

FDVU - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407 Løvenstad demenssenter, prosjektnr. 000402 - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407 Versjon: 0.5 Dato:16. desember 2014 Ansvarlig: Terje Dalgård Illustrasjon: ACK Arkitekter AS Innhold 1. ORIENTERING...

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20 Daglig renhold Atramex Starcleaner Citro Sport / Atramex 625 Orangeclean Flekkfjerning Atramex 625 Orangeclean Spesifikke urenheter og overflateendringer, som fargeforandringer; skader; tyggegummi etc.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning for DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Prosjekteringsanvisning for DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjekteringsanvisning for DRIFT OG VEDLIKEHOLD 09.09.2002 Prosjekteringsanvisning PA 9001 Versjon 3.1 2002 1 FORMÅL... 2 2 REVISJONER... 2 3 DEFINISJONER... 2 4 GENERELLE TEKNISKE KRAV... 3 4.1 GENERELT:...3

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GENERELLE DOKUMENTER DOK.NR.: Ac1.nn Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 25.04.2016 0.00 Versjonnr.: 0.00 SIDE NR.: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON SIDE NR.: 2 av 6 Innhold: GENERELT....

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

ver 4.0 nov. 04 Systemer for Prosjekt Bygging Overlevering Drift Vedlikehold

ver 4.0 nov. 04 Systemer for Prosjekt Bygging Overlevering Drift Vedlikehold Systemer for Prosjekt Bygging Ny! ver 4.0 nov. 04 Overlevering Drift Vedlikehold Byggets liv Hvordan blir det til? Hvem er involvert? Hva opplever et bygg? Hva skjer etter overlevering? Prosjekt Overtakelse

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GJELDER FRA: 30.09.2016 REV.NR.: 1.01 SIDE 1 av 6 Vedlegg 4 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON Innhold: SIDE NR.: 2 av 6 GENERELT.... 3 KRAV TIL OMFANG... 3 KRAV TIL UTFØRELSE... 5 Dokumenter og filformater...

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 4 FDV DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 4 FDV DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407 NOTODDEN KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Blueskommunen KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 4 FDV DOKUMENTASJON TOTALENTREPRISE NS 8407 Brakkemoduler for undervisning på Rygi Barneskole

Detaljer

Generelt om FDVU-dokumentasjon

Generelt om FDVU-dokumentasjon Generelt om FDVU-dokumentasjon Famac anbefaler at FDVU-dokumentasjon tas inn i kontrakt som egen prisbærende post. En vil da kunne behandle dette som en hvilken som helst annen post, dvs at også dokumentasjonen

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 å beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Totalentrepriser

Prosjekteringsanvisning. Totalentrepriser Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: HFK-020109 Filnavn: Ver160.doc FEF dato: 240608 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning Totalentrepriser 1 Innhold: 1.1 Generelt...3 1.2 Offentlige

Detaljer

ARKEOLOGISK MUSEUM UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKIFTING AV VENTILASJONSANLEGG PROSJEKT NR BOK 2 Tegninger og supplerende dokumenter

ARKEOLOGISK MUSEUM UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKIFTING AV VENTILASJONSANLEGG PROSJEKT NR BOK 2 Tegninger og supplerende dokumenter DETALJPROSJEKT Vår dato: 26.09.2014 Vår referanse: ARKEOLOGISK MUSEUM UNIVERSITETET I STAVANGER UTSKIFTING AV VENTILASJONSANLEGG 360.011 PROSJEKT NR. 68516 BOK 2 Tegninger og supplerende dokumenter 26.09.2014.

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8405 Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning 16-138 2016/762 1 1 FDVU-dokumentasjon 1.1 Generelt FDVU-dokumentasjon omhandler

Detaljer

MANUAL FOR FDV DOKUMENTASJON OG TEGNINGER

MANUAL FOR FDV DOKUMENTASJON OG TEGNINGER MANUAL FOR FDV DOKUMENTASJON OG TEGNINGER Torderød gård Melløs bo- og servicesenter, Totalentreprise Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 22/09/2008 Høringsutkast. Til gjennomgang av prosjektgruppa

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

BS BS. Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

BS BS. Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Prosjekt: Akershus universitetssykehus HF Tittel: Vedlegg 12 Krav til sluttdokumentasjon 02 16.12.11 BS 01 02.11.11 BS Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 På beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

BILAG A LEVERANSEOMFANG

BILAG A LEVERANSEOMFANG Nytt universitetssykehus - St. Olavs Hospital Innkjøpspakke 020-051B Uttakssentral, rammeløsning Rev. dato: 04.07.2006 BILAG A LEVERANSEOMFANG m/følgende vedlegg: Vedlegg A1 Arbeidsflyt etter kontrahering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 01.10.2012 ved bruk av Prosjekthotell SIDE NR.: 1 av 9 0.00 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7

Prosjekteringsanvisning 7 PROSJEKTERINGSANVISNING 7, MERKESYSTEM Fylke dato: 21.12.2009 Rev:01.11.2012 TH Filnavn: ver168 FEF dato: 01.10.2008 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 7 ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 6 7. ID-merking.doc

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON: DOKUMENTLISTE Ansvar for FDV-dokumentasjon som skal leveres

FDV-DOKUMENTASJON: DOKUMENTLISTE Ansvar for FDV-dokumentasjon som skal leveres FDV-DOKUMENTASJON: DOKUMENTLISTE Ansvar for FDV-dokumentasjon som skal leveres Dokument Ønsket filformat ved overlevering Alternativt filformat ved overlevering Endelig filformat 2 Bygg 3 VVS 4 Elkraft

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det:

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det: 1 FDVU leveransekrav Når en bygning tas i bruk skal det foreligge FDVU dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte bygningen med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 17.03.10 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 1 AV 6 Kravspesifikasjon for ITB-koordinator ITB-koordinator 1003601 - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 2 AV 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bygging... 3 2.1 Generelle ytelser... 3 2.2

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Orientering 19. des. 2011

Orientering 19. des. 2011 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Orientering 19. des. 2011 Innledning DV-instruks Takk for at De har valgt GK NORGE AS som Deres samarbeidspartner på Deres klimaanlegg.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Utarbeidet av: Dato sist revidert 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene. Sjekkliste HMS-miljø HMS i Detaljprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 2006-09-08 Utarbeidet av: 1 Overordnet 1.1 Bygget skal tilpasses landskapet/omgivelsene.

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 TILBUD/KONTRAKT Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 1.0 Mal 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Bodø

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

FDVU krav og sluttdokumentasjon

FDVU krav og sluttdokumentasjon FDVU krav og sluttdokumentasjon Vedlegg Del II II.3 Generelle beskrivelser og krav fra byggherre til de prosjekterende og utførende i et hvert prosjekt ved byggherrens eiendommer. Beregnet som en del av

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE GRØNN ETAT. PROSJEKT «Landås Matskogen turvei»

BERGEN KOMMUNE GRØNN ETAT. PROSJEKT «Landås Matskogen turvei» GRØNN ETAT KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON BERGEN KOMMUNE GRØNN ETAT PROSJEKT «Landås Matskogen turvei» Retningslinjer til FVD dokumentasjon 001 03.05.16 For bygging BEO LiS LiS Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem 0.6.10 PROSJEKTERINGSANVISNING, ID-MERKING Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: ID-Merking FEF dato: Side: 1 av 5 Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 5 0-6-10 ID-merking.docx Innhold:

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Systemer for bygd miljø

Systemer for bygd miljø Systemer for bygd miljø Byggets liv Hvordan blir det til? Hvem er involvert? Hva opplever et bygg? Hva skjer etter overlevering? Prosjekt Overtakelse Riving Dokumentering Opplevelse av dokumentasjon Fy

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Overtakelse og igangsetting

Overtakelse og igangsetting Kursdagene januar 2009: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Overtakelse og igangsetting - Når er bygget ferdig? Krav må stilles! Erfaringer fra konkrete byggeprosjekter Hva er gjort feil av hvem?

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2.

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2. Prosjekttittel: OSL-T2 Tittel: Bilag DS Krav til opplæring u; ~ KV E02 12.03.10 Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A01 08.12.09 For OSL høring GMRTV GMKND Revisjon Dato Tekst laget Kontrollert

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Ytelser i prosjekteringsfasen :

Ytelser i prosjekteringsfasen : ÅLGÅRD NYE KIRKE YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS - RIV Det forutsettes at alt tegningsmateriell utføres på DAK. Alt tegningsmateriell skal utføres i hht. avtalt DAK-manual. Alle plottefiler

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer