BESLUTNING OM SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESLUTNING OM SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER"

Transkript

1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging /15 Kommunestyret BESLUTNING OM SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER Vedtak Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette grunnlaget for salg av kommunal eiendom som er listet opp i vedlagt rapport fra NAI FirstPartners på følgende måte: 1. Kommunens eiendomsportefølje som er egnet til boligutvikling på Gystadmarka skal vurderes solgt samlet. Det skal legges fram en egen sak for HOP med strategi for salget før eiendommen legges ut på markedet. 2. Iverksettelse av salg av kommunens tomt i Gardermoen næringspark (innenfor område omtalt som GNP I) forberedes, men avventes og iverksettes tidligst etter at pågående områderegulering i området er gjennomført. Det legges fram en egen sak for HOP før eiendommen legges ut på markedet. 3. Øvrige eiendommer vurderes enkeltvis, relatert til direkte avhending i åpen budrunde, eller om reguleringsprosess skal gjennomføres i forkant, i tråd med de råd som fremkommer i vedlagt rapport. Salg av boligeiendommer forutsetter at beboere blir sikret alternative bosteder. Det skal legges fram en egen sak for HOP før eiendommene legges ut i markedet. 4. Rådmannen bes innhente nødvendig rådgiver/meglerkompetanse for bistand i gjennomføringen av de kommende salgsprosessene. Finansieringen av rådgiver/meglerkompetanse forskutteres av salgsinntektene. Rett utskrift Kurt O. Kristoffersen Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. Saksnr. 2013/496-3 Side 1 av 9

2 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Av 45 representanter var 45 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Votering: Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling punkt 3 fikk 44 stemmer og ble derved vedtatt. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 11 til stede medregnet møtende vararepresentanter. Repr. Eli Stensby (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i rådmannens innstilling: 1. Kommunens eiendomsportefølje som er egnet til boligutvikling på Gystadmarka skal vurderes solgt samlet. Det skal legges fram en egen sak for HOP med strategi for salget før eiendommen legges ut på markedet. Votering: Repr. Stensbys forslag til nytt punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling punkt 2 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette grunnlaget for salg av kommunal eiendom som er listet opp i vedlagt rapport fra NAI FirstPartners på følgende måte: 1. Kommunens eiendomsportefølje som er egnet til boligutvikling på Gystadmarka skal vurderes solgt samlet. Det skal legges fram en egen sak for HOP med strategi for salget før eiendommen legges ut på markedet. 2. Iverksettelse av salg av kommunens tomt i Gardermoen næringspark (innenfor område omtalt som GNP I) forberedes, men avventes og iverksettes tidligst etter at pågående områderegulering i området er gjennomført. Det legges fram en egen sak for HOP før eiendommen legges ut på markedet. 3. Øvrige eiendommer vurderes enkeltvis, relatert til direkte avhending i åpen budrunde, eller om reguleringsprosess skal gjennomføres i forkant, i tråd med de råd som fremkommer i vedlagt rapport. Salg av boligeiendommer forutsetter at beboere blir sikret alternative bosteder. Det skal legges fram en egen sak for HOP før eiendommene legges ut i markedet. 4. Rådmannen bes innhente nødvendig rådgiver/meglerkompetanse for bistand i gjennomføringen av de kommende salgsprosessene. Finansieringen av rådgiver/meglerkompetanse forskutteres av salgsinntektene. Saksnr. 2013/496-3 Side 2 av 9

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å iverksette grunnlaget for salg av kommunal eiendom som er listet opp i vedlagt rapport fra NAI FirstPartners på følgende måte: 1. Kommunens eiendomsportefølje som er egnet til boligutvikling på Gystadmarka skal primært vurderes solgt samlet. Det skal legges fram en egen sak for HOP med strategi for salget før eiendommen legges ut på markedet. 2. Iverksettelse av salg av kommunens tomt i Gardermoen næringspark (innenfor område omtalt som GNP I) forberedes, men avventes og iverksettes tidligst etter at pågående områderegulering i området er gjennomført. Det legges fram en egen sak for HOP før eiendommen legges ut på markedet. 3. Øvrige eiendommer vurderes enkeltvis, relatert til direkte avhending i åpen budrunde, eller om reguleringsprosess skal gjennomføres i forkant, i tråd med de råd som fremkommer i vedlagt rapport. Salg av boligeiendommer forutsetter at beboere blir sikret alternative bosteder. Det skal legges fram en egen sak for HOP før eiendommene legges ut i markedet. 4. Rådmannen bes innhente nødvendig rådgiver/meglerkompetanse for bistand i gjennomføringen av de kommende salgsprosessene. Finansieringen av rådgiver/meglerkompetanse forskutteres av salgsinntektene. Ullensaker, Tor Arne Gangsø rådmann Saksnr. 2013/496-3 Side 3 av 9

4 Saksbehandler: Vedlegg: Saksdokumenter: Edin Alisic Rapport fra NAI FirstPartners SAKEN GJELDER Salg av kommunale eiendommer. Det følger av delegeringsreglementet vedtatt av HST , siste endret , at myndigheten for salg av fast eiendom ligger hos HOP. Rådmannen er delegert myndighet til salg av fast eiendom som beskrevet i sak om Retningslinjer for kjøp og avhending av fast eiendom vedtatt av HST i Politisk sak 57/07. Rådmannen vurderer at eiendommer denne saken gjelder for, som beskrevet i rapporten, er av en slik spesiell allmenn og/eller offentlig interesse at salgene bør vedtas av HOP, jf Retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom punkt 2. Bakgrunn. Ullensaker kommune har i kommunestyret den 3. desember 2012 (Politisk sak 120/12) vedtatt opprettelse av en politisk komite for salg av kommunal eiendom. Medlemmene til komiteen ble utnevnt av Hovedutvalg for overordnet planlegging 28. januar Hensikten med salg av kommunale eiendommer er å redusere kommunens gjeld med inntil kr. 1,5 mrd., jf. vedtak i kommunestyret den 3. desember 2012 (Politisk sak 120/12). Komiteen har fått i oppdrag å gjennomgå eiendomsmassen for å identifisere eiendommer som kan være aktuelle å realisere gjennom et salg, og komme med en fremdriftsplan. Komiteen hadde sitt første møte 27. mai Det er avholdt totalt 9 møter. Eiendomsmassen er gjennomgått og delt i 2 hovedkategorier: 1. Strategiske eiendommer (Gystadmarka og Gardemoen næringspark) 2. Øvrige eiendommer Status pr. januar 2015 For å sikre en profesjonell og uavhengig vurdering ble det i sommer 2014 inngått avtale med en ekstern rådgiver (NAI FirstPartners), med relevant kompetanse og erfaring. Det har så langt vært arbeidet etter følgende prinsipper: 1. Utarbeide og kvalitetssikre en oversikt over kommunale eiendommer som er aktuelle for salg. 2. Kartlegge gjeldene planstatus, og eventuelle pågående prosesser som kan påvirke eiendommenes verdier. 3. Innhente ekstern rådgivningsbistand til vurdering av ulike salgsstrategier og estimere eiendommens verdier. 4. Utarbeide en rapport som belyser valg av strategi for salg av kommunens ulike eiendommer og som danner grunnlaget for å kunne iverksette salgsprosessen. Gjennomgang og kvalitetssikring av informasjon med vurdering/anbefaling av ulike alternativer for salg, samt en grov vurdering av potensielle verdier er utført med bistand fra ekstern rådgiver, NAI First Partners. Rapporten følger vedlagt. I denne rapporten fremkommer en overordnet gjennomgang av kommunale eiendommer iht. bestemt oversikt, med sikte på en fremtidig realisasjon gjennom salg. Saksnr. 2013/496-3 Side 4 av 9

5 Vurderingen gir en tilrådning på hvilke strategier kommunen kan velge/prioritere ved realisasjon av følgende kommunale eiendomsporteføljer: Gystadmarka Gardermoen Næringspark Øvrige eiendommer Rapporten fra ekstern rådgiver ble levert og presentert til den politiske komiteen i møte den 15. desember Før selve arbeidet med gjennomføring av salg av eiendommene kan iverksettes, gjenstår anskaffelse av rådgivningstjenester for å forberede og bistå med selve salget av eiendommene, samt å avklare endelig strategi for når de ulike eiendomsporteføljene legges ut for salg. VURDERINGER/DRØFTELSER En av de viktigste oppgavene til kommunen er å legge til rette for en bærekraftig vekst og forutsigbarhet for sine innbyggere. Kommunen har gjennom tidene ervervet og tilrettelagt eiendommer for næringslivet og boligbygging. Kommunen eier i dag ca. 4% av total tomteareal i Ullensaker. Parallelt med dette har behovet for utvikling av kommunens infrastruktur (som veier og kommunaltekniske anlegg) gjort det nødvendig å erverve arealer til veier, sikre rettigheter til atkomst, vann, m.m. Med et høy tempo av vekst og teknisk utvikling har også forventningene til standard økt. Salg av kommunale eiendommer skal bidra til å redusere kommunens gjeld. Samtidig er det viktig at salget gjennomføres på en måte som ivaretar kommunens interesser og gir kommunen en mulighet til å fortsatt styre utviklingen i en retning som tar helhetlig hensyn til kommunens innbyggere og samfunnet for øvrig. Salg av strategiske eiendommer kan påvirke fremtidig utvikling i kommunen. Derfor er en riktig forvaltning (salg/kjøp/utvikling) av strategiske eiendommer viktig. Her står store verdier på spill, ikke bare i form av eventuelle salgsgevinster, men også i fremtidig bærekraft til kommunens økonomi og tjenesteomfang. Ullensaker kommune har lave frie inntekter pr. innbygger, slik at kommunen må ha mer effektiv tjenesteproduksjon, enn sammenlignbare kommuner med større andel frie inntekter. Strategiske eiendommer i kommunen kan gi en betydelig (om ikke avgjørende) bidrag for å sikre effektiv tjenesteproduksjon og med dette, også nødvendig økonomisk og politisk handlefrihet. Salg av øvrige eiendommer (diverse små eiendommer) vil normalt ikke påvirke den fremtidige utviklingen i kommunen i betydelig grad. Allikevel er det viktig å ta hensyn til forhold som kan påvirke kommunens interesser. Salg av kommunale eiendommer må derfor ikke bare sees ut i fra den potensielle salgsgevinsten, men vurderes ut i fra en helhet, hvor noen av de viktigste momenter er nevnt ovenfor. Saksnr. 2013/496-3 Side 5 av 9

6 Tabellen nedenfor viser en oversikt over de eiendommene/porteføljene som vurderes solgt. Navn på eiendom Kommunens areal i m2 Gystadmarka Gardemoen Næringspark Neste tabell viser en oversikt over øvrige eiendommer vurdert ifm. salg. Gnr/ Tomt, Navn på eiendom Bnr Beskrivelse av området areal i m² Elstadbo A,B,C, D 183/25 Beliggende i område med spredt bebyggelse Porten, Jessheim 142/18 Dyrskueplassen 29/194 Beliggende i etablert boligområde nær Nordby jernbanestasjon Beliggende i et område bestående hovedsakelig av næringsvirksomhet Norevegen 5, 7 og 9 16/90 Beliggende i eksisterende boligområde Skolevegen, Kløfta 29/427 Beliggende i område med småhusbebyggelse nær Bakke skole Nordkisa skole 103/8 Beliggende nært et etablert boligområde Kombibygget, Jessheim 7/113 Beliggende i et område med industri, men grensende til boligområder Sum For en mer detaljert oversikt over arealer vises det til vedlagt rapport. Nedenfor følger et sammendrag av konklusjonene for Gystadmarka, Gardemoen næringspark og øvrige eiendommer, basert på rapporten fra NAI First Partners. Gystadmarka Tomteområdene er en del av en kommunedelplan der de største delene av eiendommens ubebygde arealer er foreslått til bolig, kombinert bebyggelse, anlegg, samt grønnstruktur. Endelig utnyttelse av hvert enkelt delområde vil først konkretiseres gjennom en påfølgende reguleringsplan. Kommunedelplan for Gystadmarka har en god og trygg forankring, med gode muligheter og stor fleksibilitet i forhold til hva som kan bebygges innenfor planområdet. Dette vil være en ønskelig situasjon for en potensiell kjøper med tanke på utvikling og utforming av egne prosjekter. Fleksibiliteten som kommunedelplanen legger opp til veier opp for mer enn usikkerheten vedr. reguleringsrisiko. Det anbefales at salg av de ulike tomtearealer innenfor kommunedelplanen til Gystadmarka kan starte opp umiddelbart, basert på det plangrunnlag som i dag foreligger uten videre område- eller detaljregulering. Saksnr. 2013/496-3 Side 6 av 9

7 Ved å selge ut delområder (selge stykkevis) innenfor kommunedelplanen vil kommunen kunne sikre at man oppnår en bedre pris for de aktuelle tomteområder. Markedet vil ikke bli «mettet» av utviklingsmuligheter og man kan tilpasse seg til de markedsbehov som er gjeldende til en hver tid. Rådgiver anbefaler at kommunen gjør estimater for kostnader til rekkefølge-bestemmelser og utbyggingsavtaler som vil være gjeldende for området. Dette kan blant annet fastsettes gjennom et jordskifte. I tillegg anbefales det at kommunen utfører en utviklings- og verdivurdering av de enkelte tomteområder før et salg. Videre bør kommunen vurdere eventuelle samarbeidsprosjekter for hele eller deler av tomtene i Gystadmarka og om kommunen eventuelt skulle gå i «joint venture» med andre profesjonelle aktører ifm. videre utvikling av området. Gardermoen Næringspark (GNP) Planområdet er på ca daa, der kommunen eier ca. 413 daa. Av de eiendommene og tomtene Ullensaker kommune i dag eier i GNP, anslås at ca. 50 % befinner seg innenfor LNF område eller sikringssone for E6, og er således relativt verdiløse, mens den resterende halvpart har verdi som næringstomter. Det er i dag en usikkerhet knyttet til GNP. Denne usikkerheten vil gjøre seg gjeldene inntil det foreligger en ny reguleringsplan og man har kommet frem til en tilfredsstillende løsning med blant annet finansiering av de nye veikryssene V23 og V24. Fjerning av usikkerheten rundt GNP vil medføre økt forutsigbarheten for kjøpere/brukere og dermed redusert risiko for en investering(kjøp). Redusert risiko gjenspeiler seg normalt i høyere pris. Rådgiver anbefaler at kommunen avventer med salg av GNP inntil ovennevnte usikkerhet er fjernet. Imidlertid kan kommunen parallelt, frem til ovennevnte er avklart, forberede salget og posisjonere seg slik at man kan komme meget raskt i gang med salget i det øyeblikk disse usikkerhetsmomentene er avklart. Øvrige Eiendommer Etter en gjennomgang og vurdering av de øvrige eiendommer som kommunen eier, er disse i hovedsak klare for salg slik de fremstår. For noen eiendommer anbefaler rådgiver at kommunen gjennomfører regulering, evt. deling av disse, før de legges ut for salg. Tidsaspektet for gjennomføring av regulering anslås til mellom 9 og 12 måneder. Rekkefølgen av salgene bør avklares nærmere. Det gjøres oppmerksom på at det allerede foreligger politisk vedtak for salg av Elstadbo og Norevegen, jf. Hovedutvalg til overordnet planlegging den 19. desember 2012 (Politisk sak 257/12). Videre er prosess for salg av Skolevegen på Kløfta igangsatt i tråd med vedtak i Kommunestyret den 2. desember 2013 (Politisk sak 13/89). Saksnr. 2013/496-3 Side 7 av 9

8 Oppsummering av anbefalinger ifm. salg av kommunale eiendommer Anbefalingene bygger på fakta informasjon om de vurderte eiendommene, gjeldene planstatus, pågående prosesser som f.eks. regulering, samt vurdering av fremtidige utsikter knyttet til forskjellige markedssegmenter som kan påvirke verdiene for de aktuelle eiendommene. Tabellen under gjengir innleid rådgivers tilrådninger for videre prosess knyttet til salg av de vurderte eiendomsporteføljene. En detaljert gjennomgang og beskrivelse av eiendommene finnes i vedlagt rapport. Eiendom Anbefaling Kommentar Gystadmarka Gardemoen Næringspark Øvrige eiendom Salg av de ulike tomtearealer innenfor kommunedelplanen til Gystadmarka startes opp umiddelbart. Avvente med salg inntil forhold rundt i området er avklart. I hovedsak selges slik de fremstår. Utføre en detaljert utviklings- og verdivurdering av de enkelte tomteområder før et salg. Utarbeide estimater for kostnader til rekkefølge-bestemmelser og utbyggingsavtaler som vil være gjeldende for området. Forberede salget. Posisjonere seg slik at man kan kommer raskt i gang med salget i det øyeblikk usikkerhetsmomentene er fjernet. Enkelte eiendommer anbefales regulert før salg. Noen eiendommer må også fradeles. Det pågår salgsprosesser for enkelte eiendommer. Salg av boligeiendommer forutsetter at beboere blir sikret alternative bosteder. Videre fremdrift og valg av strategi Rådmannen vil slutte seg til de vurderinger som rådgiver har lagt til grunn for videre prosesser med salg av de ulike eiendommene, men vil av strategiske årsaker vurdere om kommunes eiendom på Gystadmarka egner seg for et samlet salg, fremfor at kommunen skal selge opp dette arealet stykkevis. Salg av området samlet vil medføre at kommunen i mindre grad må forholde seg til å være både eiendomsutvikler og myndighetsaktør som kan være en krevende situasjon for kommunen og håndtere over tid i et så stort område. For tiden pågår det en områderegulering av område omtalt som Gardermoen næringspark I i kommuneplan som inkluderer kommunens eiendom. Området er heftet med mye usikkerhet på grunn av uklar finansiering av infrastruktur og rådmannen vil av den grunn tilrå at prosessen avventes noe, for å ta ned usikkerheten i området på kommende infrastrukturbelastning før et salg iverksettes. Likevel vil det være i kommunens interesse å avhende arealet fortløpende såpass raskt at man på lik linje med arealene i Gystadmarka rydder rollene som grunneier og myndighetsutøver. Å gjennomføre selve prosessen med salg av eiendomsporteføljene vil kreve eksterne ressurser med solid, bred og relevant kompetanse, samt erfaring fra salg av tilsvarende type utviklingseiendommer. Saksnr. 2013/496-3 Side 8 av 9

9 Rådmannen er i ferd med å starte opp en anskaffelsesprosess for å innhente et rådgiverteam som kan bistå kommunen i selve gjennomføringen av salget. Rådmann mener at den utførte gjennomgangen i samråd med den politiske komiteen og ekstern rådgiver, gir et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte oppstart av prosessen med salg av kommunale eiendommer, som et grunnlag for å redusere kommunens gjeld. Ved salg av kommunale eiendommer skal følgende tas hensyn til: - Redusere kommunens gjeld med inntil kr 1.5 mrd., jf. vedtak i Kommunestyret den 3. desember 2012 (Politisk sak 120/12) Innebærer at kommunen skal søke å oppnå best mulig pris. - Sikre økonomisk og politisk handlefrihet Søke salg gjennomført på en måte som gir kommunen forutsigbarhet mtp. fremtidige investeringer i infrastruktur og utvikling av tjenester til innbyggere. - Ivareta kommunens interesser Søke salg gjennomført på en måte som sikrer kommunen f. eks. rett til å kjøpe/leie boliger, arealer til veier, sikre rettigheter til atkomst, vann, m.m. KONKLUSJON Kommunen har nå tilfredsstillende grunnlag for å beslutte iverksettelse av prosessen med salg av kommunale eiendommer. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2013/496-3 Side 9 av 9

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING, HANDLINGSPLAN FOR 2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 252/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.11.2014 96/14 Kommunestyret 01.12.2014 STRATEGIDOKUMENT FOR NÆRINGS- OG KOMPETANSEUTVIKLING,

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 15.02.2017 6/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 15.02.2017 11/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 187/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.08.2012 RULLERING AV BOLIGBYGGEPROGRAMMET 2012 Vedtak Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

Ullensaker kommune Kultur

Ullensaker kommune Kultur Ullensaker kommune Kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 57/13 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 23.10.2013 224/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.10.2013 RULLERING KULTURMINNEVERNPLAN

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/13 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 29.05.2013 TILDELING AV ULLENSAKER KOMMUNES TILGJENGELIGHETSPRIS 2013 Vedtak 1.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 229/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 94/12 Kommunestyret 08.10.2012 KOMMUNEDELPLAN FOR KLØFTA - AVKLARING AV

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 194/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 18.10.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR LHL- SYKEHUS Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 11.11.2009 56/09 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11.11.2009 73/09 Hovedutvalg

Detaljer

OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA

OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 05.04.2016 OPPSTART AV ARBEID MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FELT BA1 I NORDKISA Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 166/17 Formannskapet 22.08.2017 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FB4- ROMSAAS, OMRÅDE E Vedtak Med henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 143/11 Hovedutvalg for overordnet planlegging 06.06.2011 64/11 Herredstyret 06.06.2011 OMRÅDEPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1

MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/17 Formannskapet 28.03.2017 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OSLO LUFTHAVN SONE E1 Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NES KOMMUNE 2013-2030 - HØRINGSUTTALELSE

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NES KOMMUNE 2013-2030 - HØRINGSUTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 221/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NES KOMMUNE 2013-2030 - HØRINGSUTTALELSE Vedtak Nes kommunes

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 260/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 260/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 260/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2015 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016-2030, HØRING Vedtak Ullensaker kommune legger forslag til boligbyggeprogram

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

For øvrig vises det til de endringer som er beskrevet i saken.

For øvrig vises det til de endringer som er beskrevet i saken. ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2016 19/16 Eldrerådet 26.04.2016 21/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52

Forespørsel fra Hurdal Sentrum Velforening om overtagelse av eiendommen Dalheim; Glassverkvegen 16, gbnr. 16/29,52 Hurdal kommune Arkivsak: 2016/1548-13 Arkiv: D12 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/5 Eldrerådet 21.03.2017 17/2 Kommunalt råd for funksjonshemmede 20.03.2017 17/13

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 213/09 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.09.2009 68/09 Herredstyret 28.09.2009 NÆRINGSPLAN FOR ULLENSAKER 2009-2020 Vedtak

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Tor Corneliussen Etat for bygg og eiendom Saksnr.: 201412158-1 Emnekode:

Detaljer

Hovedutvalg for overordnet planlegging

Hovedutvalg for overordnet planlegging MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for overordnet planlegging Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus og kulturhus Dato: 05.01.2015 Tid: 16:00 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Hovedutvalg for overordnet planlegging

Hovedutvalg for overordnet planlegging MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for overordnet planlegging Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus og kulturhus Dato: 24.05.2016 Tid: 16:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013

MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER Gnr. 133, bnr. 36, Rissa kommune OPPDRAGSNUMMER 124816 DATO 30.10.2013 Side 2 av 8 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Gurulia skytebane MATRIKKELNUMMER

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Eldrerådet 21.01.2013 2/13 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.01.2013 3/13 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2016/902-35 Arkiv: L12 Saksbeh: Camilla Trondsen Solli Dato: 09.02.2017 RUV Salg av tomter på Kalstadheia etter reguleringsendring Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

4. Det delegeres til rådmannen å prioritere mellom interessenter med de kriteriene som står i saksutredninga.

4. Det delegeres til rådmannen å prioritere mellom interessenter med de kriteriene som står i saksutredninga. Arkivsaknr: 2016/236 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunale sjøtomter Sørarnøy Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gildeskål kommune selger de 3 sjøtomtene

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: I. Katharina

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 2082 Arkivsaksnr.: 15/28. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 2082 Arkivsaksnr.: 15/28. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 1/ Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 9.1.1 PLAN - OMRÅDRGULRING FOR SALVØY Forslag til vedtak: 1. Hovedutvalg for tekniske saker

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12-036/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rutiner for behandling av private planinitiativ Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rutiner for behandling av private planinitiativ Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2010/451-1 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 1/10 18.02.2010 Rutiner for behandling av private planinitiativ

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.01.2012 FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - HØRING Vedtak 1. Ullensaker kommune tar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET»

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» j.. m. _ "L I : l =:2i.f ans:.f ~f..._.._..._...,.n_._...» AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» Del A: Områderegulering/ Vann- og avløpsplan 1. Avtaleparter Parter i avtalen er: 1. Rissa kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer