EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Elektrofag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Elektrofag"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSER for 3-årig yrkesfaglærerutdanning Yrkesfaglig bredde og dybde Elektrofag Studieåret 2012/2013

2 Emnekode Emnenavn YFL2120 Matematikk Faglig nivå 1 Omfang 10 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester 1 (høst) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet Anbefalte forkunnskaper Forventet læringsutbytte Kandidaten Emneinnhold Arbeidsformer og læringsaktiviteter Obligatoriske arbeidskrav har satt seg inn i de grunnleggende begrepene og anvendelsene av matematikk som brukes til fagopplæring i yrker. har tilegnet seg regneferdigheter som kan benyttes i faglig relevante problemstillinger. kan anvende matematikk i felles programfag og prosjekt til fordypning. Tall og tallregning, formler og likninger, potenser og røtter, lengder og vinkler, trigonometri, vektorer samt algebra. Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium. 2 av 3 øvinger må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen. Vurderingsordning Skriftlig 3 timer eksamen. Karakterskala A-F Ny/utsatt eksamen Hjelpemidler Kalkulator type C. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2. Gyldendal Norsk forlag AS, 2008 Emneansvarlig Læremidler Runar Dalløkken Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch: Sinus TIP, Matematikk for teknikk og industriell produksjon, Cappelen.

3 Emnekode Emnenavn YFL2021 Fysikk Faglig nivå 1 Omfang 5 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester 1 (høst) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet Anbefalte forkunnskaper Forventet læringsutbytte Kandidaten Emneinnhold Arbeidsformer og læringsaktiviteter Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsordning Karakterskala Ny/utsatt eksamen Hjelpemidler Emneansvarlig Læremidler Supplerende opplysninger har satt seg inn i de grunnleggende begrepene i fysikk som brukes i fagopplæringen kan bruke begrepene i faglig relevante problemstillinger kjenner til sammenhengen mellom fysiske størrelser og kan bruke disse på faglig relevante problemstillinger Størrelser og enheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse, arbeid, kinetisk- og potensiell energi, energibevaring Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium. 2 av 3 øvinger må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen. Skriftlig 3 timer eksamen. A-F Åpen bok Lars Engvik Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN:

4 Emnekode Emnenavn YFL2122 Datateknikk Faglig nivå 1 Omfang 5 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester 2 (vår) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet. Anbefalte forkunnskaper Forventet læringsutbytte Kandidaten behersker bruk av IKT for undervisning i skole og bedrift. Emneinnhold Tekstbehandling i Word med vekt på rapportskriving med strukturering av innhold og dynamisk oppsett samt matematiske uttrykk. Beregninger, formatering og presentasjon av data, lage diagrammer. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsordning Karakterskala Ny/utsatt eksamen Hjelpemidler Emneansvarlig Læremidler Supplerende opplysninger Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, selvstudium. 2 av 3 øvinger må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen. 2 timers praktisk eksamen. A-F Åpen bok Lars Engvik Utdelt materiale.

5 Emnekode: YFL2319 Emnenavn: Fornybar Energi Faglig nivå: Bachelornivå Omfang: 5 studiepoeng Ingen Undervisningssemester: 3 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Ingen utover opptakskrav til studieprogrammet Generell kunnskap Kandidaten har kunnskap om ulike former for energiproduksjon. Kandidaten har kunnskap om norsk energiforsyning og energibruk samd den nasjonale og internasjonale energisituasjonen. Kandidaten har kunnskap om miljøproblemer knyttet til energiproduksjon og energibruk. Kandidaten har kunnskap om ulike tiltak for energieffektivisering. Kandidaten har evner til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting, Ferdigheter Kandidaten kan utføre gjøre enkle beregninger for å finne energiproduksjonen fra en vindmølle. Kandidaten kan utføre enkle beregninger på solceller. Kandidaten kan utføre enkle energiberegninger på ved og annen biomasse. Kandidaten kan vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energiløsninger. Kandidaten kan gjøre enkle beregninger på varme- og kuldesystemer. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne vurdere ulike metoder for energiproduksjon og energilagring opp mot hverandre. Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering. Kandidaten kan formidle kunnskap om fornybar energi videre til sine egne yrkesfagelever. Emneinnhold: Oversikt over Norges og verdens energisituasjon; Miljømessige utfordringer med energiproduksjon (CO 2 og NO x utslipp); Ulike former for fornybar energi (vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi);; Varmepumper, varmegjenvinning, ENØK tiltak for bygninger, passiv hus; Brenselceller (teknologi, utfordringer og anvendelsesområder); Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger og øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: Øvinger (Minimum 3 av 6 øvinger skal være godkjent) Vurderingsordning: Individuell skriftlig eksamen med varighet 3 timer. Eksamen teller 100% i karaktergrunnlaget. Karakterskala: Karakterskala A-F Ny/utsatt eksamen: August Hjelpemidler: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Kalkulator type C. Studenten må selv ta med hjelpemidlene på eksamen. Emneansvarlig: Håvard Karoliussen Læremidler: Håvard Karoliussen, Fornybar Energi, Kompendium, HiST, 2012

6 Emnekode: YFL2224 Emnenavn: Økonomisk styring Faglig nivå: Bachelor Omfang: 5 Undervisningssemester: 4 (vår) Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studieprogrammet Kandidaten skal tilegne seg grunnleggende bedriftsøkonomiske kunnskaper. Bedriftsøkonomiske kunnskaper inkluderer tre hovedområder: Forståelse og analyse av finansregnskapet, investeringer og anbudskalkulasjon. Kandidaten skal også tilegne seg kjennskap til å vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko. Emneinnhold: Ulike selskapsformer. Presentasjon av et årsregnskap. Analyse av rentabilitet, likviditet og soliditet. Vurderingsregler for eiendeler og gjeld. Kostnadsanalyser. Etterspørselsteori og prisdannelse. Overskuddsmaksimering. Anbudsregning. Nullpunktanalyser. Investeringskalkyler. Beregning av kapitalbehov og finansiell styring. Budsjettering. IPR- immaterielle eiendeler som varemerke, design, patenter og åndsverk. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Obligatoriske arbeidskrav: Ingen Vurderingsordning: Skriftlig eksamen, 3 timer Karakterskala: A F Ny/utsatt vurdering: Ny individuell skriftlig eksamen Tillatte hjelpemidler: Kalkulator alle typer, formelark, rentetabeller med forklaring. Emneansvarlig: Audun Grøm Læremidler: Banken og Nyhuus: Innføring i bedriftsøkonomi, Cappelen, 1999 og Innføring i bedriftsøkonomi Oppgaver og løsninger, Cappelen, 1999

7 Emnekode: YFL2304 Emnenavn: Entreprenørskap og bedriftsetablering Faglig nivå: Bachelor Omfang: 5 studiepoeng Ingen Undervisningssemester: 5 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Ingen utover opptakskrav til studieprogrammet Kunnskap Kandidaten har kunnskap om de ulike fasene i forhold til å etablere en bedrift Kandidaten har kunnskap om hvordan sette opp en forretningsplan Kandidaten har kunnskap om budsjettering og markedsføring Ferdigheter Kandidaten kan gi elevene bakgrunnskunnskap som setter dem i stand til å arbeide med entreprenørskap. Kandidaten kan formidle hvilke praktiske grep som må gjøres ved nyetableringer slik at elevene kan omdanne idéer til levedyktige bedrifter Generell kompetanse Kandidaten skal kunne være i stand til å anvende faget i opplæring i videregående skole og bedrift Kandidaten skal kunne vurdere mulige måter å finansiere en bedriftsetablering på Kandidaten kan vurdere ulike organisasjonsmessige forhold Emneinnhold: Suksessfaktorer ved etablering av bedrift, forretningsidé, forretningsplan, finansiering, organisering og markedsføring. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, obligatoriske oppgaver og samlinger Obligatoriske arbeidskrav: Godkjente innleveringer. Deltakelse i obligatorisk undervisning Vurderingsordning: Hjemmeeksamen Karakterskala: Karakterskala A-F Ny/utsatt eksamen: August Hjelpemidler: Kalkulator Emneansvarlig: Andreas Pütz Læremidler: Forelesningsnotater og forretningsplan som legges ut på It s learning

8 Emnekode: YFL2125 Emnenavn: Elektrisitetslære Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 1 (høst) og 2 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk Kunnskap Kandidatene skal forstå: - grunnleggende egenskaper til elektrisk spenning, strøm, energi og effekt. - kirchhoffs strøm- og spenningslov - grunnleggende egenskaper ved elektriske og magnetiske felt - komponentegenskaper til resistans, kapasitans og induktans - modellering av veksel-strøm/-spenning ved hjelp av visere. Ferdigheter Kandidatene skal kunne: - bruke grunnleggende kunnskaper i kombinasjon med nettverksteoremer for å analysere elektriske kretser, både likespenning og vekselspenning. - bruke måleinstrumenter i praktiske målinger, og ta hensyn til måleusikkerhet. Generell kompetanse Kandidatene skal kunne anvende grunnleggende lover og analysemetoder i dette emnet i den påfølgende del av studiet og i en senere arbeidssituasjon. Emneinnhold: Likestrømkretser. Teknikker for kretsanalyse ved likestrøm og vekselstrøm. Reaktive komponenter (kapasitans og induktans). Innkoblingsforløp ved reaktive komponenter. Elektriske og magnetiske felt. Magnetiske kretser. Vekselstrøm - enfaset og trefaset. Resonans. Måleinstrumenter og måleusikkerhet. Sikkerhet ved laboratoriearbeid. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: Skriftlig 5 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

9 Emnekode: Emnenavn: DAK Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 2 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Kunnskaper Kandidaten skal forstå: - å bruke gjeldende normer for dokumentasjon av elektroniske og elektriske systemer ved hjelp av DAK verktøy Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - bruke gjeldende normer for dokumentasjon - grunnleggende bruk av AutoCAD, AutoCAD Electrical, Multisim og FebDok - dokumentere enkle elektroniske kretser og elektriske anlegg Generell kompetanse Kandidaten skal kunne dokumentere kretser og anlegg etter gjeldende normer ved hjelp av relevante DAK-systemer Emneinnhold: Tegne i AutoCAD, 2 ½ D og innføring i 3D. Opprette lag. Lage og sette inn blokker. Elektrisk skjemategning med AutoCAD Electrical. Innføring i Multisim for konstruksjon og simulering av elektronikkretser. Innføring i FebDok og dokumentasjon av elektriske installasjoner. Relevante NEK- normer. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesinger og DAK-øvinger Obligatoriske arbeidskrav: DAK-øvinger Vurderingsordning: Vurdering på grunnlag av innleverte øvinger Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

10 Emnekode: Emnenavn: Elektronikk Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 3 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper Kandidaten skal forstå: - grunnleggende virkemåte for en Si diode, bipolar transistor, operasjonsforsterker og MOS transistor - oppbyggingen av tallsystemer og binære koder - forskjellen på en kombinatorisk og en sekvensiell krets og virkemåten til noen slike Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - analysere og konstruere enkle kretser med dioder, transistorer og operasjonsforsterkere - utføre målinger på kretser med dioder og operasjonsforsterkere - regning, konvertering og forenkling av tall og enkle boolske uttrykk - analysere og konstruere enkle kombinatoriske og sekvensielle kretser Generell kompetanse Kandidaten skal ha grunnleggende kompetanse på enkle elektronikk- og digitale kretser. Emneinnhold: Halvlederfysikk. Dioder. Ideell diode, i-v-karakteristikk for pn-diode og konstantspenningsfallsmodell. Spenningsregulering, likeretting og begrenserkretser. Operasjonsforsterkere. Ideell operasjonsforsterker. Inverterende og ikke-inverterende kopling. Instrumenteringsforsterker. Integrerende og deriverende kopling. Komparatorkopling. Operasjonsforsterkerens ikke-ideelle egenskaper. Bipolar transistor. Oppbygning. Strøm-spenningskarakteristikker. DC-beregninger. Småsignalmodeller. Signalberegninger på enkle forsterkertrinn. Differensielt inngangstrinn. MOS-transistorer. Oppbygning og anvendelse. Tallsystemer og binære koder, boolesk algebra, kombinatorisk og sekvensiell logikk. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: Skriftlig 5 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

11 Emnekode: Emnenavn: Automatisering Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 4 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper Kandidaten skal forstå: - grunnleggende virkemåte for reguleringssystemer - grunnleggende virkemåte til typiske sensorer og måleomformere brukt i regulerings og styresystemer - oppbyggingen av en PLS og hvordan PLS en arbeider mot sensorer og pådragsorganer - hvordan programmet eksekveres i PLS en - oppbyggingen av generelle sekvensprogram og nytten av sekvensprogrammering - bruken av datainstruksjoner i PLS og de forskjellige tallsystemene Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - justere inn reguleringssløyfer basert på Ziegler Nichols metode - kalibrere sensorer/måleomformere - skrive et sekvensprogram med utgangspunkt i et sekvensielt funksjonsdiagram - dokumentere enkle automatiserte anlegg Generell kompetanse Kandidaten skal ha praktisk forståelse av reguleringssløyfer, kunne skrive enkle PLS-program og kunne instrumentere og dokumentere enkle prosesser. Emneinnhold: Innføring i praktisk reguleringsteknikk. Kalibrering, målemetoder, sensorer og måleomformere. Skjerming og jording. Dokumentasjon. Oppbygging og virkemåte for en PLS og PLS ens systemkomponenter. Programeksekvering. Adresser og instruksjoner. Sekvensprogrammering med enkle, alternative og parallelle forløp. Programmering av uforutsette stopp ved sekvensprogrammering. Programmering av datainstruksjoner. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger, PC-øvinger med PLS og laboratoriearbeid Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger, PC-øvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: Skriftlig 5 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

12 Emnekode: YFL2317 Emnenavn: Selvstudium fordypning Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 4 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper: Kandidatene skal forstå: - grunnleggende egenskaper til de ulike lavspente nettsystemene - kortslutnings- og lastberegninger, valg av vern og kabel - jording og jordingssystemer, konsekvenser og tiltak - dimensjonering og utforming av belysningsanlegg - energiøkonomisering i bygninger Ferdigheter: Kandidatene skal kunne: - gjennomføre prosjektering og dokumentasjon av energieffektive elektriske lavspentinstallasjoner etter gjeldende normer og forskrifter. Generell kompetanse: - kandidatene skal kunne anvende analysemetoder, forskrifter og normer fra dette emnet senere i en arbeidssituasjon. Emneinnhold: Elektriske lavspentinstallasjoner i bygg. Installasjonsbuss. Kortslutnings- og lastberegninger. Dimensjonering av vern og kabel. Forskrifter og normer. Dokumentasjon. Skjemateknikk. Enøk i bygninger. Belysning. Måling. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

13 Emnekode: Emnenavn: Elektriske maskiner Faglig nivå: Bachelor Omfang: 5 studiepoeng Undervisningssemester: 5 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper: Kandidatene skal forstå - oppbygging og virkemåte for transformatorer - oppbygging og virkemåte for synkronmaskiner - oppbygging og virkemåte for asynkronmaskiner - oppbygging og virkemåte for likestrømsmaskiner - virkemåten til likerettere, choppere, vekselrettere og frekvensomformere Ferdigheter: Kandidatene skal kunne: - beskrive virkemåte og oppbygging til de forskjellige elektriske maskinene - prinsippene for turtallstyring av elektriske motorer Generell kompetanse: - emnet skal gi studentene grunnleggende innsikt i oppbygging og styring av elektriske maskiner Emneinnhold: Transformatorer, synkronmaskiner, asynkronmaskiner, likestrømsmaskiner, småmotorer, likerettere, choppere, vekselrettere, frekvensomformere Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: 3 timers skriftlig eksamen Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: - Kalkulator type C. - Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Oppgis ved studiestart Supplerende opplysninger:

14 Emnekode: YFL2317 Emnenavn: Selvstudium fordypning Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 5 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Må defineres ut fra de tema som det velges fordypning innenfor Kunnskap Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet. Ferdighet Kandidaten kan finne, oppdatere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff innen elektrofaget slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde. Emneinnhold: Selvvalgt emneinnhold Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Selvstudium Obligatoriske arbeidskrav: 5 delrapporter Vurderingsordning: Vurdering på grunnlag av innleverte rapporter og muntlig eksaminasjon Karakterskala: Bestått/ikke bestått Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Etter avtale med emneansvarlig Supplerende opplysninger:

15 Emnekode:YFL2320 Emnenavn: Bacheloroppgaven Faglig nivå: Bachelor Omfang: 20 studiepoeng Språk: Norsk Forkunnskap: Må være opptatt i 3.årskurs Anbefalte forkunnskaper: Etter å ha fullført emnet YFLXXXX Bacheloroppgaven, forventes det at studenten kan innhente og bruke relevant litteratur og kunnskap for utvikling av egen undervisning. fordype seg i et tema innen elektrofag og anvende denne kunnskapen til å lage et undervisningsopplegg for videregående skole som dekker relevante læreplanmål. presentere et større prosjektarbeid gjennom skriftlig rapportering og muntlig framlegg samt på posterform. arbeide i team etter prosjektstyringsprinsippet. vurdere, tilpasse og bruke elektronisk tekstbehandling og presentasjonsteknikk. Emneinnhold: Innføring i prosjektplanlegging, litteratursøk, kildekritikk, rapportskriving og posterpresentasjon. Studentene velger i samarbeid med emneansvarlig/veileder en problemstilling for et fordypningsprosjekt innen elektrofaget. Studentene skal innhente relevant litteratur og ta kontakt med interne og eksterne ressurspersoner. Oppgaven vil ofte kreve praktiske forsøk. Studentene utarbeider et undervisningsopplegg med omfang på ca. 20 undervisningstimer for videregående skole innen samme faglige problemstilling. Se Veiledningsheftet for gjennomføring av bacheloroppgaven, del 1 og 2 for nærmere informasjon om innhold, utførelse og rapportering. Arbeidsformer og læringsaktivitet: Prosjektarbeidet foregår i grupper (vanligvis 3 personer). Hver gruppe får tildelt en faglig veileder fra HiST. Obligatoriske arbeidskrav: Muntlig presentasjon på midtsamling og ved innlevering, statusrapporter (minimum 2) og ev. avviksmeldinger. Vurderingsordning: Bacheloroppgave med poster. Vurderinga er gruppebasert. Karakteren settes på grunnlag av bacheloroppgaven, men den muntlige presentasjonen og posteren kan påvirke sluttkarakteren. Karakterskala: A F Ny/utsatt eksamen: August eller etter søknad Hjelpemidler: Alle Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Alle

EMNEBESKRIVELSER for. 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde

EMNEBESKRIVELSER for. 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde EMNEBESKRIVELSER for 3-årig yrkesfaglærerutdanning Yrkesfaglig bredde og dybde Bygg og anlegg Emnekode Emnenavn Matematikk Faglig nivå 1 Omfang 10 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon STUDIEPLAN Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015 Teknikk og industriell produksjon Et samarbeid mellom HiST, Avdeling for teknologi og NTNU, Program for lærerutdanning Tildeling i brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Bygg- og anleggsteknikk

EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Bygg- og anleggsteknikk EMNEBESKRIVELSER for 3-årig yrkesfaglærerutdanning Yrkesfaglig bredde og dybde Bygg- og anleggsteknikk Studieåret 2012/2013 Emnekode Emnenavn YFL2120 Matematikk Faglig nivå 1 Omfang 10 studiepoeng Vektingsreduksjoner

Detaljer

ADMINISTRATIVE Byggtjenester AS

ADMINISTRATIVE Byggtjenester AS Driftsbok ADM - Emne Fag sammenstilling side 00 Forskjell : Ingenør og Mester side 00 Faglig sammennstilling Referanse : Studiepoeng denne side 97 1 : Utøvet praksis gitt ved eget foretak 4 : Utøvet fagteori

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studenten skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder, både på

Detaljer

ELE1042 Elektriske kretser

ELE1042 Elektriske kretser ELE1042 Elektriske kretser - 2013-2014 Emnekode: ELE1042 Emnenavn: Elektriske kretser Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 20 Varighet: Vår Språk: Norsk Anbefalt forkunnskap: Emnet bygger på følgende

Detaljer

Studieplan for Norsk tegnspråk 1 (1-10)

Studieplan for Norsk tegnspråk 1 (1-10) Studieplan for Norsk 1 (1-10) studieåret 2017/2018 januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (1-10) Studieåret 2017/2018 Emnebeskrivelse til studieplan for 2017/2018 Emnekode LVUT8115 Emnenavn Norsk

Detaljer

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad.

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad. EMNEKODE: 4Na2 1-7 EMNENAVN Naturfag 2 for 1-7 / Science 2 for 1-7 Innledning Emnet omhandler relevante områder av naturfag for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig utvikling

Detaljer

Plan for realfagskurs (halvårig)

Plan for realfagskurs (halvårig) Plan for realfagskurs (halvårig) Studiested: Tromsø Gir ikke uttelling i form av studiepoeng Bygger på Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

ELE1071 Elektriske kretser

ELE1071 Elektriske kretser ELE1071 Elektriske kretser - 2014-2015 Emnekode: ELE1071 Emnenavn: Elektriske kretser Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 20 Varighet: Høst og vår Varighet (fritekst): Fysikkdelen av kurset vil

Detaljer

Studieplan for Fysikk 1

Studieplan for Fysikk 1 Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Fysikk 1 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i fysikk ved NTNU består av Fysikk 1 (30 studiepoeng) og Fysikk 2 (30 studiepoeng), og gir kandidatene

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 5-10 EMNENAVN Engelsk 2 5-10/English 2 5-10 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 5-10 bygger på Engelsk 1 for 5-10 og

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære

Studieplan for Teknologi og forskningslære Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU skal gi studentene et grunnlag for å undervise

Detaljer

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2 EMNEKODE: 4NA1 5-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10, emne 2 Science 1 for 5-10, module 2 INNLEDNING Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2011/2012

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2011/2012 Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2011/2012 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder,

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen:

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen: Gjeldende fom. sommeren 2014 3-SEMESTERSORDNINGEN 3-semestersordningen (også kalt TRESS) er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse. EMNEKODE: KØ2301-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for ALU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.- 7.klasse. OMFANG

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

<kode> Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5

<kode> Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Emnebeskrivelse 1 Emnenavn og kode Grunnleggende matematikk for ingeniører 2 Studiepoeng 10 studiepoeng 3 Innledning Dette er det ene av

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 1-7 EMNENAVN Engelsk 2 1-7/English 2 1-7 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 1-7 bygger på Engelsk 1 for 1-7 og gir fordypning

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Kompetanse i skolen Årsstudium i fysikk.

Kompetanse i skolen Årsstudium i fysikk. Kompetanse i skolen Årsstudium i fysikk. 50% deltidsstudier over 2 år. 1. studieår (30 studiepoeng) består av emnene Energi og strålingsfysikk 1 (Høst) Sensorteknologi (Høst) Åpne forsøk (Vår) Romteknologi

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng Planen

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

EMNEKODE: 4NA15-10E1. EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4NA15-10E1. EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 30 studiepoeng EMNEKODE: 4NA15-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for 5-10 Innledning Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon.

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2015-2016 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter bestått: REA1131F

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 5-10), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga er lagt over to semestre, høst og vår, i det andre året av Grunnskolelærerutdanning 1 7.

UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga er lagt over to semestre, høst og vår, i det andre året av Grunnskolelærerutdanning 1 7. EMNEKODE EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 1-7) Pedagogy and Pupil-related Skills 2 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Emnet overlapper med det obligatoriske

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning

Forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning Forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning OMFANG OG INNHOLD Forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning er et ettårig studium for søkere til ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE)

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning

Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning Emne FIN130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:31 Fysikk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN130_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

SMF3081 Videregående metodekurs

SMF3081 Videregående metodekurs SMF3081 Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081 Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): 13-14 uker To timers

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer

MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 2 5-10 Matematikk 1, modul 2 5-10 Mathematics 1, module 2 5-10 Studieprogram

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor Elkraftteknikk. 180 studiepoeng. Narvik. Bygger på rammeplan for ingeniørutdanning av <dd.mm.yyyy>

STUDIEPLAN. Bachelor Elkraftteknikk. 180 studiepoeng. Narvik. Bygger på rammeplan for ingeniørutdanning av <dd.mm.yyyy> STUDIEPLAN Bachelor Elkraftteknikk 180 studiepoeng Narvik Bygger på rammeplan for ingeniørutdanning av Studieplanen er godkjent av styret ved den Navn på studieprogram

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet. Emnenavn (en) ICT and learning Emnenavn (nb) IKT og læring Omfang 30 Studiepoeng Studienivå Syklus 1 Undervisningsspråk Norsk Organisasjonstilhørighet GLU5-10 Emneansvarlig Jan Frode Haugseth Forkunnskapskrav

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7).

EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7). EMNEKODE KH230 EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7). FAGLIG NIVÅ Bachelornivå (syklus 1). OMFANG Emnets arbeidsomfang er 30 studiepoeng. VEKTINGSREDUKSJONER

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Matematikk påbygging

Matematikk påbygging Høgskolen i Østfold Matematikk påbygging Omfang: 1 år 60 studiepoeng Påbyggingsstudium Godkjent Av Dato: 14.08.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE FOR. Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering - Fagbevegelsens historie

EMNEBESKRIVELSE FOR. Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering - Fagbevegelsens historie EMNEBESKRIVELSE FOR Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering - Fagbevegelsens historie Godkjent av dekan 27.03.2012 Emnekode: LVUT8001-A Emnenavn Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering -

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha økt bredde- og dybdekompetanse for undervisning i restaurant-

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 1 5-10 Matematikk 1, modul 1 5-10 Mathematics 1, module 1 5-10 Studieprogram

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ1 1-7E1 EMNENAVN Kroppsøving 1 for GLU 1-7 (Physical Education 1) FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i 1.-7.klasse. OMFANG Emnet har

Detaljer

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 Rev 28.01.2015 Namn Engelsk namn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Barnehagemyndighet,

Detaljer