EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Elektrofag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Elektrofag"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSER for 3-årig yrkesfaglærerutdanning Yrkesfaglig bredde og dybde Elektrofag Studieåret 2012/2013

2 Emnekode Emnenavn YFL2120 Matematikk Faglig nivå 1 Omfang 10 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester 1 (høst) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet Anbefalte forkunnskaper Forventet læringsutbytte Kandidaten Emneinnhold Arbeidsformer og læringsaktiviteter Obligatoriske arbeidskrav har satt seg inn i de grunnleggende begrepene og anvendelsene av matematikk som brukes til fagopplæring i yrker. har tilegnet seg regneferdigheter som kan benyttes i faglig relevante problemstillinger. kan anvende matematikk i felles programfag og prosjekt til fordypning. Tall og tallregning, formler og likninger, potenser og røtter, lengder og vinkler, trigonometri, vektorer samt algebra. Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium. 2 av 3 øvinger må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen. Vurderingsordning Skriftlig 3 timer eksamen. Karakterskala A-F Ny/utsatt eksamen Hjelpemidler Kalkulator type C. Gyldendals formelsamling i matematikk 1P/2P 1T/2T S1/S2 R1/R2. Gyldendal Norsk forlag AS, 2008 Emneansvarlig Læremidler Runar Dalløkken Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hanisch: Sinus TIP, Matematikk for teknikk og industriell produksjon, Cappelen.

3 Emnekode Emnenavn YFL2021 Fysikk Faglig nivå 1 Omfang 5 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester 1 (høst) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet Anbefalte forkunnskaper Forventet læringsutbytte Kandidaten Emneinnhold Arbeidsformer og læringsaktiviteter Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsordning Karakterskala Ny/utsatt eksamen Hjelpemidler Emneansvarlig Læremidler Supplerende opplysninger har satt seg inn i de grunnleggende begrepene i fysikk som brukes i fagopplæringen kan bruke begrepene i faglig relevante problemstillinger kjenner til sammenhengen mellom fysiske størrelser og kan bruke disse på faglig relevante problemstillinger Størrelser og enheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse, arbeid, kinetisk- og potensiell energi, energibevaring Forelesninger, regneøvinger, prosjektarbeid, selvstudium. 2 av 3 øvinger må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen. Skriftlig 3 timer eksamen. A-F Åpen bok Lars Engvik Ekern, Guldahl; Fysikk for fagskolen, NKI-forlaget (2009), ISBN:

4 Emnekode Emnenavn YFL2122 Datateknikk Faglig nivå 1 Omfang 5 studiepoeng Vektingsreduksjoner Undervisningssemester 2 (vår) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet. Anbefalte forkunnskaper Forventet læringsutbytte Kandidaten behersker bruk av IKT for undervisning i skole og bedrift. Emneinnhold Tekstbehandling i Word med vekt på rapportskriving med strukturering av innhold og dynamisk oppsett samt matematiske uttrykk. Beregninger, formatering og presentasjon av data, lage diagrammer. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Obligatoriske arbeidskrav Vurderingsordning Karakterskala Ny/utsatt eksamen Hjelpemidler Emneansvarlig Læremidler Supplerende opplysninger Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, selvstudium. 2 av 3 øvinger må være godkjente for å kunne fremstille seg til eksamen. 2 timers praktisk eksamen. A-F Åpen bok Lars Engvik Utdelt materiale.

5 Emnekode: YFL2319 Emnenavn: Fornybar Energi Faglig nivå: Bachelornivå Omfang: 5 studiepoeng Ingen Undervisningssemester: 3 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Ingen utover opptakskrav til studieprogrammet Generell kunnskap Kandidaten har kunnskap om ulike former for energiproduksjon. Kandidaten har kunnskap om norsk energiforsyning og energibruk samd den nasjonale og internasjonale energisituasjonen. Kandidaten har kunnskap om miljøproblemer knyttet til energiproduksjon og energibruk. Kandidaten har kunnskap om ulike tiltak for energieffektivisering. Kandidaten har evner til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting, Ferdigheter Kandidaten kan utføre gjøre enkle beregninger for å finne energiproduksjonen fra en vindmølle. Kandidaten kan utføre enkle beregninger på solceller. Kandidaten kan utføre enkle energiberegninger på ved og annen biomasse. Kandidaten kan vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energiløsninger. Kandidaten kan gjøre enkle beregninger på varme- og kuldesystemer. Generell kompetanse Kandidaten skal kunne vurdere ulike metoder for energiproduksjon og energilagring opp mot hverandre. Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering. Kandidaten kan formidle kunnskap om fornybar energi videre til sine egne yrkesfagelever. Emneinnhold: Oversikt over Norges og verdens energisituasjon; Miljømessige utfordringer med energiproduksjon (CO 2 og NO x utslipp); Ulike former for fornybar energi (vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi);; Varmepumper, varmegjenvinning, ENØK tiltak for bygninger, passiv hus; Brenselceller (teknologi, utfordringer og anvendelsesområder); Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger og øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: Øvinger (Minimum 3 av 6 øvinger skal være godkjent) Vurderingsordning: Individuell skriftlig eksamen med varighet 3 timer. Eksamen teller 100% i karaktergrunnlaget. Karakterskala: Karakterskala A-F Ny/utsatt eksamen: August Hjelpemidler: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Kalkulator type C. Studenten må selv ta med hjelpemidlene på eksamen. Emneansvarlig: Håvard Karoliussen Læremidler: Håvard Karoliussen, Fornybar Energi, Kompendium, HiST, 2012

6 Emnekode: YFL2224 Emnenavn: Økonomisk styring Faglig nivå: Bachelor Omfang: 5 Undervisningssemester: 4 (vår) Forkunnskapskrav: Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studieprogrammet Kandidaten skal tilegne seg grunnleggende bedriftsøkonomiske kunnskaper. Bedriftsøkonomiske kunnskaper inkluderer tre hovedområder: Forståelse og analyse av finansregnskapet, investeringer og anbudskalkulasjon. Kandidaten skal også tilegne seg kjennskap til å vurdere lønnsomhet og økonomisk risiko. Emneinnhold: Ulike selskapsformer. Presentasjon av et årsregnskap. Analyse av rentabilitet, likviditet og soliditet. Vurderingsregler for eiendeler og gjeld. Kostnadsanalyser. Etterspørselsteori og prisdannelse. Overskuddsmaksimering. Anbudsregning. Nullpunktanalyser. Investeringskalkyler. Beregning av kapitalbehov og finansiell styring. Budsjettering. IPR- immaterielle eiendeler som varemerke, design, patenter og åndsverk. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Obligatoriske arbeidskrav: Ingen Vurderingsordning: Skriftlig eksamen, 3 timer Karakterskala: A F Ny/utsatt vurdering: Ny individuell skriftlig eksamen Tillatte hjelpemidler: Kalkulator alle typer, formelark, rentetabeller med forklaring. Emneansvarlig: Audun Grøm Læremidler: Banken og Nyhuus: Innføring i bedriftsøkonomi, Cappelen, 1999 og Innføring i bedriftsøkonomi Oppgaver og løsninger, Cappelen, 1999

7 Emnekode: YFL2304 Emnenavn: Entreprenørskap og bedriftsetablering Faglig nivå: Bachelor Omfang: 5 studiepoeng Ingen Undervisningssemester: 5 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Ingen utover opptakskrav til studieprogrammet Kunnskap Kandidaten har kunnskap om de ulike fasene i forhold til å etablere en bedrift Kandidaten har kunnskap om hvordan sette opp en forretningsplan Kandidaten har kunnskap om budsjettering og markedsføring Ferdigheter Kandidaten kan gi elevene bakgrunnskunnskap som setter dem i stand til å arbeide med entreprenørskap. Kandidaten kan formidle hvilke praktiske grep som må gjøres ved nyetableringer slik at elevene kan omdanne idéer til levedyktige bedrifter Generell kompetanse Kandidaten skal kunne være i stand til å anvende faget i opplæring i videregående skole og bedrift Kandidaten skal kunne vurdere mulige måter å finansiere en bedriftsetablering på Kandidaten kan vurdere ulike organisasjonsmessige forhold Emneinnhold: Suksessfaktorer ved etablering av bedrift, forretningsidé, forretningsplan, finansiering, organisering og markedsføring. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, obligatoriske oppgaver og samlinger Obligatoriske arbeidskrav: Godkjente innleveringer. Deltakelse i obligatorisk undervisning Vurderingsordning: Hjemmeeksamen Karakterskala: Karakterskala A-F Ny/utsatt eksamen: August Hjelpemidler: Kalkulator Emneansvarlig: Andreas Pütz Læremidler: Forelesningsnotater og forretningsplan som legges ut på It s learning

8 Emnekode: YFL2125 Emnenavn: Elektrisitetslære Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 1 (høst) og 2 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk Kunnskap Kandidatene skal forstå: - grunnleggende egenskaper til elektrisk spenning, strøm, energi og effekt. - kirchhoffs strøm- og spenningslov - grunnleggende egenskaper ved elektriske og magnetiske felt - komponentegenskaper til resistans, kapasitans og induktans - modellering av veksel-strøm/-spenning ved hjelp av visere. Ferdigheter Kandidatene skal kunne: - bruke grunnleggende kunnskaper i kombinasjon med nettverksteoremer for å analysere elektriske kretser, både likespenning og vekselspenning. - bruke måleinstrumenter i praktiske målinger, og ta hensyn til måleusikkerhet. Generell kompetanse Kandidatene skal kunne anvende grunnleggende lover og analysemetoder i dette emnet i den påfølgende del av studiet og i en senere arbeidssituasjon. Emneinnhold: Likestrømkretser. Teknikker for kretsanalyse ved likestrøm og vekselstrøm. Reaktive komponenter (kapasitans og induktans). Innkoblingsforløp ved reaktive komponenter. Elektriske og magnetiske felt. Magnetiske kretser. Vekselstrøm - enfaset og trefaset. Resonans. Måleinstrumenter og måleusikkerhet. Sikkerhet ved laboratoriearbeid. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: Skriftlig 5 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

9 Emnekode: Emnenavn: DAK Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 2 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Kunnskaper Kandidaten skal forstå: - å bruke gjeldende normer for dokumentasjon av elektroniske og elektriske systemer ved hjelp av DAK verktøy Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - bruke gjeldende normer for dokumentasjon - grunnleggende bruk av AutoCAD, AutoCAD Electrical, Multisim og FebDok - dokumentere enkle elektroniske kretser og elektriske anlegg Generell kompetanse Kandidaten skal kunne dokumentere kretser og anlegg etter gjeldende normer ved hjelp av relevante DAK-systemer Emneinnhold: Tegne i AutoCAD, 2 ½ D og innføring i 3D. Opprette lag. Lage og sette inn blokker. Elektrisk skjemategning med AutoCAD Electrical. Innføring i Multisim for konstruksjon og simulering av elektronikkretser. Innføring i FebDok og dokumentasjon av elektriske installasjoner. Relevante NEK- normer. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesinger og DAK-øvinger Obligatoriske arbeidskrav: DAK-øvinger Vurderingsordning: Vurdering på grunnlag av innleverte øvinger Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

10 Emnekode: Emnenavn: Elektronikk Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 3 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper Kandidaten skal forstå: - grunnleggende virkemåte for en Si diode, bipolar transistor, operasjonsforsterker og MOS transistor - oppbyggingen av tallsystemer og binære koder - forskjellen på en kombinatorisk og en sekvensiell krets og virkemåten til noen slike Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - analysere og konstruere enkle kretser med dioder, transistorer og operasjonsforsterkere - utføre målinger på kretser med dioder og operasjonsforsterkere - regning, konvertering og forenkling av tall og enkle boolske uttrykk - analysere og konstruere enkle kombinatoriske og sekvensielle kretser Generell kompetanse Kandidaten skal ha grunnleggende kompetanse på enkle elektronikk- og digitale kretser. Emneinnhold: Halvlederfysikk. Dioder. Ideell diode, i-v-karakteristikk for pn-diode og konstantspenningsfallsmodell. Spenningsregulering, likeretting og begrenserkretser. Operasjonsforsterkere. Ideell operasjonsforsterker. Inverterende og ikke-inverterende kopling. Instrumenteringsforsterker. Integrerende og deriverende kopling. Komparatorkopling. Operasjonsforsterkerens ikke-ideelle egenskaper. Bipolar transistor. Oppbygning. Strøm-spenningskarakteristikker. DC-beregninger. Småsignalmodeller. Signalberegninger på enkle forsterkertrinn. Differensielt inngangstrinn. MOS-transistorer. Oppbygning og anvendelse. Tallsystemer og binære koder, boolesk algebra, kombinatorisk og sekvensiell logikk. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: Skriftlig 5 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

11 Emnekode: Emnenavn: Automatisering Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 4 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper Kandidaten skal forstå: - grunnleggende virkemåte for reguleringssystemer - grunnleggende virkemåte til typiske sensorer og måleomformere brukt i regulerings og styresystemer - oppbyggingen av en PLS og hvordan PLS en arbeider mot sensorer og pådragsorganer - hvordan programmet eksekveres i PLS en - oppbyggingen av generelle sekvensprogram og nytten av sekvensprogrammering - bruken av datainstruksjoner i PLS og de forskjellige tallsystemene Ferdigheter Kandidaten skal kunne: - justere inn reguleringssløyfer basert på Ziegler Nichols metode - kalibrere sensorer/måleomformere - skrive et sekvensprogram med utgangspunkt i et sekvensielt funksjonsdiagram - dokumentere enkle automatiserte anlegg Generell kompetanse Kandidaten skal ha praktisk forståelse av reguleringssløyfer, kunne skrive enkle PLS-program og kunne instrumentere og dokumentere enkle prosesser. Emneinnhold: Innføring i praktisk reguleringsteknikk. Kalibrering, målemetoder, sensorer og måleomformere. Skjerming og jording. Dokumentasjon. Oppbygging og virkemåte for en PLS og PLS ens systemkomponenter. Programeksekvering. Adresser og instruksjoner. Sekvensprogrammering med enkle, alternative og parallelle forløp. Programmering av uforutsette stopp ved sekvensprogrammering. Programmering av datainstruksjoner. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger, PC-øvinger med PLS og laboratoriearbeid Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger, PC-øvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: Skriftlig 5 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

12 Emnekode: YFL2317 Emnenavn: Selvstudium fordypning Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 4 (vår) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper: Kandidatene skal forstå: - grunnleggende egenskaper til de ulike lavspente nettsystemene - kortslutnings- og lastberegninger, valg av vern og kabel - jording og jordingssystemer, konsekvenser og tiltak - dimensjonering og utforming av belysningsanlegg - energiøkonomisering i bygninger Ferdigheter: Kandidatene skal kunne: - gjennomføre prosjektering og dokumentasjon av energieffektive elektriske lavspentinstallasjoner etter gjeldende normer og forskrifter. Generell kompetanse: - kandidatene skal kunne anvende analysemetoder, forskrifter og normer fra dette emnet senere i en arbeidssituasjon. Emneinnhold: Elektriske lavspentinstallasjoner i bygg. Installasjonsbuss. Kortslutnings- og lastberegninger. Dimensjonering av vern og kabel. Forskrifter og normer. Dokumentasjon. Skjemateknikk. Enøk i bygninger. Belysning. Måling. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: 3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Kalkulator type C. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Avtales ved studiestart Supplerende opplysninger:

13 Emnekode: Emnenavn: Elektriske maskiner Faglig nivå: Bachelor Omfang: 5 studiepoeng Undervisningssemester: 5 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Matematikk og Elektrisitetslære Kunnskaper: Kandidatene skal forstå - oppbygging og virkemåte for transformatorer - oppbygging og virkemåte for synkronmaskiner - oppbygging og virkemåte for asynkronmaskiner - oppbygging og virkemåte for likestrømsmaskiner - virkemåten til likerettere, choppere, vekselrettere og frekvensomformere Ferdigheter: Kandidatene skal kunne: - beskrive virkemåte og oppbygging til de forskjellige elektriske maskinene - prinsippene for turtallstyring av elektriske motorer Generell kompetanse: - emnet skal gi studentene grunnleggende innsikt i oppbygging og styring av elektriske maskiner Emneinnhold: Transformatorer, synkronmaskiner, asynkronmaskiner, likestrømsmaskiner, småmotorer, likerettere, choppere, vekselrettere, frekvensomformere Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Regneøvinger og laboratorieøvinger Vurderingsordning: 3 timers skriftlig eksamen Karakterskala: A-F Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: - Kalkulator type C. - Cappelen, Dalen, Hanssen, Roseng, Tryti: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal 8. utg. Egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i formelsamlingen er ikke tillatt. Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Oppgis ved studiestart Supplerende opplysninger:

14 Emnekode: YFL2317 Emnenavn: Selvstudium fordypning Faglig nivå: Bachelor Omfang: 10 studiepoeng Undervisningssemester: 5 (høst) Anbefalte forkunnskaper: Må defineres ut fra de tema som det velges fordypning innenfor Kunnskap Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet. Ferdighet Kandidaten kan finne, oppdatere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff innen elektrofaget slik at det belyser en problemstilling. Generell kompetanse Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde. Emneinnhold: Selvvalgt emneinnhold Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Selvstudium Obligatoriske arbeidskrav: 5 delrapporter Vurderingsordning: Vurdering på grunnlag av innleverte rapporter og muntlig eksaminasjon Karakterskala: Bestått/ikke bestått Ny/utsatt vurdering: Tillatte hjelpemidler: Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Etter avtale med emneansvarlig Supplerende opplysninger:

15 Emnekode:YFL2320 Emnenavn: Bacheloroppgaven Faglig nivå: Bachelor Omfang: 20 studiepoeng Språk: Norsk Forkunnskap: Må være opptatt i 3.årskurs Anbefalte forkunnskaper: Etter å ha fullført emnet YFLXXXX Bacheloroppgaven, forventes det at studenten kan innhente og bruke relevant litteratur og kunnskap for utvikling av egen undervisning. fordype seg i et tema innen elektrofag og anvende denne kunnskapen til å lage et undervisningsopplegg for videregående skole som dekker relevante læreplanmål. presentere et større prosjektarbeid gjennom skriftlig rapportering og muntlig framlegg samt på posterform. arbeide i team etter prosjektstyringsprinsippet. vurdere, tilpasse og bruke elektronisk tekstbehandling og presentasjonsteknikk. Emneinnhold: Innføring i prosjektplanlegging, litteratursøk, kildekritikk, rapportskriving og posterpresentasjon. Studentene velger i samarbeid med emneansvarlig/veileder en problemstilling for et fordypningsprosjekt innen elektrofaget. Studentene skal innhente relevant litteratur og ta kontakt med interne og eksterne ressurspersoner. Oppgaven vil ofte kreve praktiske forsøk. Studentene utarbeider et undervisningsopplegg med omfang på ca. 20 undervisningstimer for videregående skole innen samme faglige problemstilling. Se Veiledningsheftet for gjennomføring av bacheloroppgaven, del 1 og 2 for nærmere informasjon om innhold, utførelse og rapportering. Arbeidsformer og læringsaktivitet: Prosjektarbeidet foregår i grupper (vanligvis 3 personer). Hver gruppe får tildelt en faglig veileder fra HiST. Obligatoriske arbeidskrav: Muntlig presentasjon på midtsamling og ved innlevering, statusrapporter (minimum 2) og ev. avviksmeldinger. Vurderingsordning: Bacheloroppgave med poster. Vurderinga er gruppebasert. Karakteren settes på grunnlag av bacheloroppgaven, men den muntlige presentasjonen og posteren kan påvirke sluttkarakteren. Karakterskala: A F Ny/utsatt eksamen: August eller etter søknad Hjelpemidler: Alle Emneansvarlig: Studieleder Læremidler: Alle

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Elektro Studieretningene elektronikk og elkrafteknikk Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2-årig teknisk fagskole

Studieplan 2-årig teknisk fagskole Studieplan 2-årig teknisk fagskole Studieplan TF v063 pr 1. september.docx 01.09.2015 Side 1 av 116 Innhold 1 TEKNISK FAGSKOLEUTDANNING 4 1.1 Innledning 4 1.2 Om planen 4 2 OVERORDNET MÅL MED UTDANNINGENE

Detaljer

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i ingeniørfag maskin (HINGMASKIN) Bachelor s Degree Programme in Mechanical Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21.mars 2012 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG. Studieretning for. Automasjon - 180 studiepoeng (Automation Engineering) Høst 2014

FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG. Studieretning for. Automasjon - 180 studiepoeng (Automation Engineering) Høst 2014 FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG Studieretning for Automasjon - 180 studiepoeng (Automation Engineering) Høst 2014 UiT Norges arktiske universitet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Godkjent i

Detaljer

STUDIEPLAN Elektrolinjen med fordypning automatisering

STUDIEPLAN Elektrolinjen med fordypning automatisering TRONDHEIM FAGSKOLE STUDIEPLAN Elektrolinjen med fordypning automatisering 2-årig heltidsstudium INNHOLD 1.0 Elektrolinjen med fordypning automatisering... 4 2-årig heltidsstudium ved Trondheim fagskole...

Detaljer

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN...

RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN... RKK skolen studieplan For Automatisering Studieplanen bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole Sted Åkrehamn / Stavanger Sist oppdatert 15.8.2013 Skrevet av lig leder /OSV Kontrollert

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1. Oslo, 30.06.11 Innhold: GENERELT OM

Detaljer

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering:

TELEFONSTYREMØTE. 11.april 2012 kl. 17.00. Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Det innkalles til: Innkallingen går til: Kopi til orientering: Det innkalles til: TELEFONSTYREMØTE 11.april 2012 kl. 17.00 Styrerommet, HiN (for interne deltakere) Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ENERGI OG MILJØ 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR

Detaljer

LUB-beskrivelser: MASKIN

LUB-beskrivelser: MASKIN LUB-beskrivelser: MASKIN Innhold Emneoversikt for fordypning maskin:... 2 Emne 1:... 3 Emne 2:... 4 Emne 3:... 5 Emne 4:... 6 Emne 5:... 7 Emne 6:... 8 Emne 7:... 9 Emne 8:... 11 Emne 9:... 12 Emne 10:...

Detaljer

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Elektro Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Automatisering Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Programplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (FORKURS)

Programplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (FORKURS) Programplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning (FORKURS) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 27. april 2009 Fakultet for

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Praktisk erfaring gjennom laboratorieøvinger og prosessimuleringer, og ved bruk av andre industrielle dataverktøy.

Praktisk erfaring gjennom laboratorieøvinger og prosessimuleringer, og ved bruk av andre industrielle dataverktøy. Innledning Bachelor i ingeniørfag er en tverrfaglig profesjonsutdanning som gir studentene en allsidig teknologisk kompetanse innenfor studieretningens fagområde. Som ingeniør vil man ha mange spennende

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELOR I INGENIØRFAG - ENERGI OG MILJØ

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELOR I INGENIØRFAG - ENERGI OG MILJØ FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELOR I INGENIØRFAG - ENERGI OG MILJØ Studieretning: Energi og miljø GENERELT OM ENERGI OG MILJØ Studieprogram Energi og miljø er forholdsvis nytt, første kull startet høsten

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO Studieretninger for Kommunikasjonssystemer og Automatisering Mål for studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag elektro Elektroprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor - yrkesfaglærerutdanning 2012 / 2013. Studieprogram:

STUDIEPLAN. Bachelor - yrkesfaglærerutdanning 2012 / 2013. Studieprogram: STUDIEPLAN Bachelor - yrkesfaglærerutdanning 2012 / 2013 Studieprogram: Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Restaurant- og matfag Teknikk og industriell produksjon Forankret i rammeplan

Detaljer

Nasjonal plan for. Kulde- og varmepumpeteknikk

Nasjonal plan for. Kulde- og varmepumpeteknikk Nasjonal plan for Kulde- og varmepumpeteknikk Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning teknikk og industriell produksjon (TIP). Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for

Detaljer

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - data (HINGDATA) Bachelor s Degree Programme in Software Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21. mars 2012 Sist endret 8.juli 2014 Fakultet

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole

Utdanningsplaner. (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Utdanningsplaner (Tidligere: Studieplaner) 2-årig teknisk fagskole Rev. 25.09.2014 1 INNLEDNING 5 2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN 5 4 PLANVERKTØY 5 5 FAG OG TIMETALL 6 5.1 Innledning 6 5.2 Redskapsfag

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Anlegg Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium oktober

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG. Studieretning for. Prosess- og gassteknologi, Y-vei. (Process and Gas Technology, Y-vei) 180 studiepoeng

FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG. Studieretning for. Prosess- og gassteknologi, Y-vei. (Process and Gas Technology, Y-vei) 180 studiepoeng FAGPLAN BACHELOR I INGENIØRFAG Studieretning for Prosess- og gassteknologi, Y-vei (Process and Gas Technology, Y-vei) 180 studiepoeng Gjeldende fra høsten 2012 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer