Sluttrapport prosjekt: Universell Utforming på Nordre Finstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport prosjekt: Universell Utforming på Nordre Finstad"

Transkript

1 Sluttrapport prosjekt: Universell Utforming på Nordre Finstad Ski kommune november

2 Innhold SAMMENDRAG BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: AKTIVITETER KOMPETANSEHEVING Erfaringslæring FORANKRING Vedtak i Driftutvalget : Kommuneplan : Høringsuttalelser: VEDLEGG: VIDEREFØRING AV ARBEIDET Prosjektgruppen: Erik Hovden, Kristin Vågen, Rose Byrkjeland, Ingjerd Sivertsen, Liv Marit Bølset 2

3 Sammendrag I november 2006 ble Ski kommune invitert til å delta i et nordisk utviklingsprosjekt initiert av Nordisk ministerråd. Prosjektet hadde en offentlig-privat deltagelse med aktører som representerer de ulike nivåene og rollene i boligplanlegging. Husbanken, Statens bygningstekniske etat, Skanska Boliger As, Byggkostnadsprogrammet og Ski kommune samarbeider for å utvikle arbeidsmetoder for å øke implementeringen av universell utforming i boligområder. Hovedprosjektet var for alle parter å samle erfaringer for formidling. Partene hadde egne delprosjekter med selvstendige mål og aktiviteter. Ski kommune har hatt sin egen prosjektgruppe på fem personer fra ulike fagområder. Prosjektgruppen har arrangert internopplæring både for politikere og ansatt i ulike etater i Ski kommune. Gruppen har tilegnet seg kunnskap, praktisk og teoretisk innen fagområdet. Temaet universell utforming er tatt inn i Kommuneplanen for Ski kommune både i samfunnsdelen og i arealplanen og det ligger som en forutsetning i de utfyllende bestemmelsene i kommuneplanen. 3

4 1 Bakgrunnen for prosjektet: Faggrupper har både ulik tilnæring og forståelse for universell utforming. I vår kommune opplevde vi til stadighet at ergoterapeuter og fysioterapeuter var frustrerte over at de ikke ble tatt med på råd eller at de kommer alt for sent inn i byggeprosjekter. De opplevde derimot at nyere boliger gav avdelingen merarbeid. De erfarte stadig oftere at boliger ikke lot seg tilpasse hverken bygningsmessig eller ved hjelp av tekniske hjelpemidler slik at en person med funksjonsfall kan bli boende. Denne frustrasjonen kom særdeles tydelig fram da de fikk flere eldre som hadde solgt sine eneboliger og flyttet inn i blokkleiligheter som de måtte selge pga funksjonsfall. Boligene lot seg ikke tilpasse møttes byggesaksavdelingen, reguleringsavdelingen med kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter for å få en konkretisering av hva utfordringene var i nyere boligblokkere i Ski kommune. Dette ble starten på samarbeid mellom avdelinger i kommunen på området universell utforming. Det ble bestemt at det skulle legges fram en sak til politisk behandling for å få vedtatt et overordnet målsetting for universell utforming fikk både Driftsutvalget og Brukerutvalget i Ski kommune informasjon om universell utforming fra Husbanken v/ Siri Helle fattet Driftsutvalget vedtak om at: 1. Universell utforming innarbeides i kommuneplanen ved rullering. 2. Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging Diskusjon og disens i utvalget viste at politikerne på dette tidspunkt ikke var beredt for kravet om universell utforming. Men det ble et positivt vedtak som la grunnlaget for at kommunen var klart for et prosjektarbeid og kunne takke ja da forespørselen om å delta i det nordiske prosjektet Boliger för alla kom fra Husbanken i slutten av oktober 2006 i samarbeid med Husbanken, Skanska boliger og Byggekostnadsprogrammet initiert av Nordisk ministerråd. Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av: Erik Hovden, overarkitekt v/reguleringsavdelingen Kristin Vågen, ergoterapeut v/rehabiliteringsavdelingen Ingjerd Sivertsen, seniorkontakt v/virksomhet for helsetjenester Liv Marit Bølset, rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid v/ Plan og utviklingsavdelingen Rose Byrkjeland, overingeniør v/byggesaksavdelingen (prosjektleder). ( Prosjektleder Rose Byrkjeland sluttet i Ski kommune september 08 og har fratrådt gruppa. Liv Marit Bølset har overtatt som leder i prosjektgruppens siste fase). Prosjektet i Ski kommune fikk navnet Universell Utforming på Nordre Finstad fordi det synlige produktet i prosjektet var boligutbyggingen til Skanska Bolig på Nordre Finstad. Ski kommunes del av prosjektet var å endre forvaltningsprosessen i forhold til universell i utforming. 2 Aktiviteter Prosjektet Universell Utforming på Nordre Finstad hadde oppstartsmøte 23. november 2006 i Ski Rådhus. Ordfører Amund Kjernli ønsket velkommen. Inge Ovesen fra Nordiska Handikappolitiska Rådet utdypet kort hvordan resultatene fra prosjektet fra prosjektet skal rapporteres til Nordiska Sektornettverket for Bygnads- og Samhãlsfrågor. Alle partene presenterte sine prosjektplaner, med etterfølgende workshop og innspill til prosjektplanene. Ski kommune sitt delprosjekt heter Universell Utforming på Nordre Finstad. Prosjektgruppen har bestått av 5 stykker, disse er til daglig ansatt som seniorkontakt, 4

5 ergoterapeut, rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid, overarkitekt ved reguleringsavdelingen og overingeniør ved byggesaksavdelingen. En bredt faglig sammensatt gruppe, som nok måtte jobbe internt for å få den riktige ordbruken på plass samt opparbeide en felles faglig forståelse for fagområdet universell utforming. Oppstartmøtet for prosjektet UU på Nordre Finstad (kortversjon av prosjektnavnet) ble avhold hvor Skanska Boliger AS presenterte sitt prosjekt. Planavdelingen i kommunen arrangerte møtet. Husbanken, prosjektgruppen og mange andre fra kommunens ulike avdelinger var tilstede. Disse er vanligvis til stede på slike oppstartmøter for et nytt byggeprosjekt. Hva skal bygges: Feltet ligger vest for Ski tettsted. B3 er ca. 45 dekar, og er tenkt bebygd med rekkehus eller eneboliger i rekke, samlet 140 boenheter. Lengst øst på dette feltet er det tenkt lavblokker i 3 etasjer med heis. C1 er ca. 40 dekar med blokkbebyggelse i 4 etasjer med garasjekjellere. Her blir det ca. 212 boenheter. Skanska har en ansatt som skal følge opp prosjektet fra deres side med spesielt ansvarsområde universell utforming. Prosjekterende foretak for terrengbearbeiding har ansatt landskapsarkitekt i en god utvelgelsesprosess. Fokus skal være bebyggelsesplan og valg av hustyper. 2.1 Kompetanseheving Konferanse: Den var prosjektleder til stede på en konferanse/workshop hvor de fleste pilotkommunene, tilknyttet Miljøverndepartementets satsning på universell utforming, var til stede. Husbanken stod som arrangør. Konferansen var veldig lærerik, og det ble klart at Ski kommune måtte tilegne seg kunnskaper om emnet for virkelig å kunne få utbytte av arbeidet. Internopplæring: Opplevelsesekspedisjon i Ski sentrum Et dagsseminar for ansatte og politikere. Det var også tilrettelagt for erfaringslæring med tur i Ski sentrum ved bruk av rullestol og briller som ga sanseforstyrrelser. Alle presenterte sine erfaringer i etterkant. Mange har gitt veldig positiv tilbakemelding på denne dagen. Opplevelsene ute i gatebildet gav mange a-ha-opplevelser. oppgaver for erfaringer.pdf Studietur: Juni 2007 var prosjektgruppen på studietur til Kristiansand. Det ble gitt nyttig informasjon om hvordan Kristiansand kommune sammen med Rådet for Funksjonshemmede (RF) arbeider med UU. I Kristiansand kommune har de fått til mye bra, og RF har et helt spesielt samarbeid med kommunen. Befaringer: Prosjektgruppen var på befaring med Skanska Boliger på et BoKlokt prosjekt på Fagerstrand den Dette prosjektet ble prosjektgruppen ikke særlig imponert over, fordi det hadde blitt mye bearbeiding i ettertid. På befaringen i Lensmannssvingen i Drøbak og Nordbyhagen i Vestby, som Follo Boligbyggelag har bygget, var det derimot mange gode elementer å se. Ukentlige møter: Prosjektgruppen har i perioden hatt ukentlige møter, dette har vært nyttige møter om planlegging og diskusjon om universell utforming. Se videre Erfaringslæring. Samordningsmøter: Husbanken har i løpet av kalenderåret 2007 arrangert 5 samordningsmøter hvor stort sett alle de deltakende organisasjonene har vært med. Gode arbeidsmøter hvor vi både har sett tilbake og fremover. 5

6 Besøk av statsråd Haga: Den hadde Ski kommune besøk av Åslaug Haga. Her ble det presentert hvor langt kommunen hadde kommet med temaet universell utforming. Det ble også vektlagt at universell utforming handler om likeverd og likestilling om etikk og verdier. København : 4 representanter fra Ski kommune deltok på konferansen Boliger for alle i et nordisk perseptiv. Ski kommune bidrog med foredrag på konferansen om Implementeringen av universell utforming i Ski kommune. Tilsyn: Det har vært ført tilsyn etter plan- og bygningslovens 10 1 våren Temaet var tilsyn med detaljprosjektering av tilgjengelighet i en boligblokk på Ski, som allerede var ferdig bygget. Dessverre var resultatet dårlig og prosjekterende arkitekt innrømmet at utførelsen flere steder ikke samsvarte med det prosjekterte. Spesielt gikk dette på terskler og lignende Erfaringslæring Arbeidsgruppen har hatt mange diskusjoner både knyttet til det aktuelle prosjektet på Nordre Finstad og til andre reguleringssaker. Vårt syn, basert på vår kunnskap innen våre opprinnelige fagområder, har blitt utfordret ved at vi har måttet se og forstå problemer og utfordringer fra andre fagområders ståsted. Diskusjoner har vært nødvendige for å få en høyere felles forståelse både for hvor stort, men også hvor omfattende, området universell utforming er. Når temaet er så omfattende har nok dette medvirket til at prosjektgruppen ikke har mestret å komme så langt med å endre forvaltningsprosessen som prosjektgruppen hadde som målsetting i starten. Et annen forhold er at prosjektgruppen hadde forventet et tettere samarbeid med Skansa på utforming av boligene. I ettertid tror vi at hadde gruppen blitt utfordret på løsninger i boligene, hadde de blitt mer etter prinsippene om universell utforming. Kanskje hadde boligene fått en annen planløsning? Dette ville medført mer læring innad i prosjektgruppen og videre inn til både reguleringsavdelingen og byggesaksavdelingen. med hvilke funksjonelle løsninger som det skulle arbeides med i utformingen av boligenhetene, ville dette ha medført mer læring innad i prosjektgruppen og videre inn til både reguleringsavdelingen og byggesaksavdelingen. Læringskurven i prosjektgruppen har til tider vært ganske bratt og det har tatt tid og ressurser å omsette læringen til konkrete verktøy som kan bli gode redskaper i det videre arbeidet med temaet universell utforming. Vårt arbeid har avdekket at det i stor grad er behov for slike redskaper og verktøy, både i regulerings- og byggesaksavdelingen og kanskje i andre avdelinger. Vi føler videre at vi ennå ikke har klart å omsette våre tilegnede kunnskaper i redskaper som for eksempel rutiner, sjekklister og maler som er gode nok. Vi må derfor nå fortsette arbeidet med dette. 2.2 Forankring Vedtak i Driftutvalget : 1. Universell utforming innarbeides i kommuneplanen ved rullering. 2. Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging 6

7 2.2.2 Kommuneplan : Juni 2007 ble eksisterende kommuneplan gjennomgått for å forankre universell utforming både i Samfunnsdelen og i Arealdelen. Resultatet ble at universell utforming nå er forankret både under hovedmål og delmål Høringsuttalelser: Våren 2007 ble det sendte inn høringsuttalelsen på Norsk Standard pr. NS 11001:2007. I februar 2008 ble høringsuttalelser til Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming vedtatt av Utvalget for samfunn og miljø Det oppleves stadig oftere at politikere påpeker i diskusjoner at universell utforming er et viktig prinsipp som skal tas med. Det visere at universell utforming har fått en tydeligere og bedre forankring siden det første vedtaket ble fattet i okt Vedlegg: Universell utforming er tatt med i følgende arbeidsdokumenter i Ski kommune: Kommuneplanen: Del 1: Mål og strategier, Miljøforvaltning og nærmiljø side 12: Delmål: Universell utforming, biologisk mangfold, kulturminner, friluftsinteresser og landbruksinteresser skal vektlegges ved arealplanlegging til blant annet utbyggingsformål. Planforutsetning nr.3 side 53:universell utforming er lagt inn under bærekraftbegrepet I 11.avsnitt:.Prinsippene for universell utforming skal brukes for å gi økt tilgjengelighet for alle i det offentlige rom, i boligmassen og på fritidsarenaene.. Del 2: Arealplan Utfyllende bestemmelser og veiledende regningslinjer vedr. kommuneplanens arealdel, 3 side 28. Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I alle plansaker skal det gjøres rede for hvordan hensynet til universell utforming er i varetatt. (Kommuneplanen er ikke vedlagt rapporten). Plan- og byggesak: Maler og sjekklister: Regulering Reguleringsavdelingen har begynt å bruke disse malene som en forsøksordning, men har foreløpig ikke samlet nok erfaring til formelt å vedta endelig form. Forhåndskonferanse, sjekkliste, privat reguleringsforslag: pdf Punkt 10 Det må på tiltakshaver regning foretas nærmere utredning om følgende temaer: -Bygningsmiljø 7

8 o Universell utforming Adresseliste for innkalling til Forhåndskonferanse: pdf Kommunens Ergoterapitjeneste innkalles Grønt Blad, sjekkliste for helse og miljøvurdering pdf Side 11 punkt 19: Universell utforming STIKKORD: Forslag til normalbestemmelser Terrengtilpassing. Landskapsarkitek? Er tiltaket tilrettelagt for alle brukergrupper(barnevogn, krykker, rullestol, bevegelseshemmende, orienteringshemmede etc.)? Legges det til rette for alle brukergrupper(fortau, gangveier, ledelinjer, parkering, skilt, stolper, informasjon, ute/ inne trapper, ramper, dører, heiser, innvendig areal)? Viktige dokumenter: Formingsveileder for Ski sentrum, TEK kap. X. Sjekkliste for bærekraftig utvikling pdf Punkt 3 Kan saken medføre konsekvenser for sosial bærekraft (helsefremmende opplevelser og møteplasser) 3.5. Vil saken få konsekvenser for universell utforming herunder tilgjengelighet for alle? Referat fra oppstartmøte i plansaker pdf Side 3 punkt 6: antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet - foreløpig vurdering: 3.universell utforming Byggesak: Møtereferat fra forhåndskonferanse, byggesak (sjekkliste) Microsoft Word - Mal For ForhKonfr.pdf Under punkt Informasjon om tiltaket og eiendommen skal universell utforming av tiltaket tas opp. 8

9 Mal Rammetillatelse: Microsoft Word - Brt.pdf På side 4 i malen under For øvrig opplyses om følgende står det: Brukbarhet: Ansvarlig prosjekterende skal kunne dokumentere at tiltaket er prosjektert mhp. Universell utforming nedfelt i teknisk forskrift Kapittel X Brukbarhet. I Kommuneplanen for Ski , er universell utforming utdypet i kapitlet om Mål og Strategier. Under hovedmålet for Miljøforvaltning og Nærmiljø står det videre at universell utforming skal være et bærende prinsipp og at boligpolitikken skal utvikles etter prinsippene for universell utforming. For Informasjon se Statens bygningstekniske etat. Mal Tillatelse til tiltak 93 Microsoft Word - B93.pdf På side 4 i malen står det samme avsnittet som gjengitt over. Eiendomsavdelingen Generell kravsspesifikasjon for ny-, til-, ombygging og rehabilitering (Ski Kommunes generelle kravspesifikasjon, som jeg har lagt ved utklipp av, der UU er nevnt, skal omarbeides, og UU vil få et mye sterkere fokus.) SDOC2356.pdf Side 13 av 76,punkt C.2 Tilrettelegging for universell utforming. Hensynet til universell utforming skal ivaretas inn- og utvendig. Som dokumentasjon skal bl.a. siste utgave av skjemaet Kontrollskjema for byggforskriftens krav til tilgjengelighet utarbeidet av Norges handikapforbund benyttes. Sjekklister: (Sjekklistene er foreløpig et arbeidsdokument, men benyttes allerede.) SDOC2363.pdf Fase 1: Universell utforming: ligger tomt til rette for universell utforming? Fase 2: Skisseprosjekt: utrede/vurdere flere løsninger mht utforming, plassering på tomt med mer. UNIVERSELL UTFORMING PRINSIPP Fase 3: Konkurransegrunnlag for tjenestekjøp (arkitekt + rådgivere). Direkte anskaffelser eller kunngjøring på Doffin. Må vurdere samordning med andre prosjekter. Husk UU. Iverksette anskaffelse av tjenestekjøp (arkitekt + rådgivere) Direkteanskaffelser eller kunngjøring på Doffin. Må vurdere samordning med ande prosjekter. Husk UU. Bok1 Bok 1 fra prosjekt Skoghus vil danne mal for fremtidige prosjekter, men er ikke ferdig revidert. Det er merket med uthevet skrift der UU er nevnt, men i tillegg er det her angitt hvilke kapitler det er å finne i: Kap ; ; ; ; ; ; ;

10 Skoghus Bok 1 14 nov 2007 markert UU 4 Videreføring av arbeidet Arbeidet med å implementere universell utforming i Ski kommune skal videreføres. Prosjektgruppen videreføres som en ressursgruppe, der saksbehandlere både på regulering og byggesak kan ha et tverrfaglig forum å drøfte problemstillinger knyttet til universell utforming. 3 i Utfyllende bestemmelser og veiledende retningslinjer vedrørende kommuneplanens arealdel sier: Universell utforming skal være et grunnleggende prinsipp i all planlegging. I alle plansaker skal det gjøres rede for hvordan hensynet til universell utforming er i varetatt. Denne bestemmelsen skal defineres og det skal beskrives hva Ski kommune mener med universell utforming. Det er avklart med virksomhetsledere at det skal nedsettes et prosjekt for å utrede dette i Det er også ønskelig å lage en handlingsplan for universell utforming i neste omgang. 10

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

BU 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene.

BU 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene. BU 31.4 Kostnader ved universell utforming i kommunene. Delrapporter fra fagmiljø tilknyttet hovedprosjektet: 1. Agnar Mykles plass - Klostergata i Trondheim, AsplanViak 2. Handelstorget i Skien, AsplanViak

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31

Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Porsgrunn pilotkommune universell utforming BU 31 Rapport 2007 Kulturhus Østre brygge - ill: Dyrvik arkitekter RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PORSGRUNN KOMMUNE 2007 1 1. Innledning

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga Melina Røe Ruth Woods Irene Jæger Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk utforming og trykk: NTNU-trykk

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Kommunalt samarbeid med eksterne aktører. Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse

Kommunalt samarbeid med eksterne aktører. Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse Universell utforming Kommunalt samarbeid med eksterne aktører Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse 1 Forord Å oppnå universell utforming av produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

VERDAL KOMMUNE PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2005-2008 SLUTTRAPPORT

VERDAL KOMMUNE PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2005-2008 SLUTTRAPPORT VERDAL KOMMUNE PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING 2005-2008 SLUTTRAPPORT NØDVENDIG FOR NOEN BRA FOR ALLE VERDAL KOMMUNE: TRE ÅR SOM PILOTKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING, EN OPPSUMMERING AV ARBEIDET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING (UU):

UNIVERSELL UTFORMING (UU): UNIVERSELL UTFORMING (UU): RAPPORTERING OM ARBEIDET MED UNIVERSELL UTFORMING I PILOTKOMMUNEN EIDSKOG FOR 2007 1. Forord/innledning. Vi viser til brev av 29.03.07 samt mail fra Miljøverndepartementet av

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten ØF-notat nr. 07/2003 Erfaringsbasert læring i trygdeetaten Evaluering av pilotprosjektet Erfaringslæring Vesterålen av Trude Hella Eide Østlandsforskning Rikstrygdeverket Personalavdelingen Juli 2003 Østlandsforskning

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen 325 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer