KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD (KORV)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD (KORV)"

Transkript

1 KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD (KORV) KONSULENTMAPPE 1. a) VEDTEKTER KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD - KORV ( TIDLIGERE RSU), b) HUSKELISTE FOR KUNST-KONSULENTEN, c) FORSLAG TIL REGELVERK KOMMUNER, KUNST I OFFENTLIG ROM d)forvaltningsloven (utdrag). c)skjema for kommandolinjer i byggesak. 2. RETNINGSLINJER FOR KUNST I OFFENTLIG ROM (OFFENTLIG UTSMYKKING) a) Retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg ( uten tilskudd fra KORO, tidligere Statens Utsmykkingsfond). b) Retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO. Retningslinjene omhandler framgangsmåten i en utsmykkingssak og er en forutsetning for å oppnå tilskudd fra KORO. 3. KONSULENTAVTALE a) Konsulentavtale Kommunale og fylkeskommunale bygg Konsulentavtale Kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. Mal for avtale mellom kunstkonsulent og oppdragsgivende kommune/fylke/koro. 4. KUNSTPLAN a) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg ( + word format til nedlasting) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. 5. KONTRAKTSMAL Kontrakt mellom utøvende kunstner og byggherre, Kommunale og fylkeskommunale bygg. 6. SLUTTRAPPORT OG BRUKERAVTALE a) Sluttrapport kommunale og fylkeskommunale bygg (+ word format til nedlasting) Sluttrapportskjema kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. NB! Vedlikeholdsbeskrivelse og billeddokumentasjon skal ligge ved. b)forslag til brukeravtale for kommunale og fylkeskommunale bygg avtale mellom byggherre (eier) og bruker( den aktuelle institusjon). Håndbok for kommunsøknadsskjema for tilskudd fra KORO, alle retningslinjer, kunstplan, sluttrapport, regelverk for åpne og lukkede konkurranser, diverse skjemaer, retningslinjer o.l. kan lastes ned fra KOROs hjemmesider på følgende link: Der det ikke er utarbeidet kommunal eller fylkeskommunal versjon benyttes Statens (Utsmykkingsfonds) avtaler som retningsgivende. Kommuner og fylkeskommuner kan lage sine egne versjoner av disse, men de statlige reglene er nødvendige for å oppnå tilskudd fra fondet. VKS

2 HUSKELISTE for kunstkonsulenter Offentlige Kunstprosjekter i Vestfold 1. Oppdragsgiver 2. Kunstkomité 3. Kunstner 1 OPPDRAGSGIVER/KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER: Søke KORO om tilskudd. Det må foreligge arkitekttegninger. Utsmykningen må ikke være påbegynt. Kunstner kan ikke være valgt. Det forutsettes at prosjektet har en kunstkonsulent oppnevnt av Vestfold Kunstsenter/KORV ( tidligere RSU Vestfold). Søknaden behandles to ganger i året, ca. april og september (se Svaret kunngjøres gjennom brev til kommuner og fylkeskommuner og kopi til Vestfold Kunstsenter. Fondet betaler konsulent hvis de bevilger penger til prosjektet. Det kan sekundært søkes om å få dekket konsulentutgiftene også uten tilskudd fra KORO. Oppnevne kunstkonsulent. Oppdragsgiver sender skriftlig henvendelse til Vestfold Kunstsenter v/korv og ber om å få oppnevnt kunstkonsulent. Dette kan gjøres både når det søkes tilskudd fra KORO og når det ikke søkes slikt tilskudd. Med henvendelsen sendes en kort beskrivelse av prosjektet, framdriftsplan, økonomiske rammer og beløp avsatt til kunstprosjekt. Kunstsenteret utlyser konsulentoppdraget i KOROs konsulentregister. Vestfold Kunstsenter v/korv oppnevner kunstkonsulent og melder fra til oppdragsgiver og konsulent. Inngå skriftlig avtale med konsulenten Hvis tilskudd innvilges fra KORO erstattes denne av konsulentavtale mellom KORO og kunstkonsulent. Oppnevne kunstkomité Komiteens sammensetning skal være i hht. KOROs retningslinjer. (Påse at man har en komité som kan ta nødvendig ansvar, og har nødvendig innsikt i brukerbehov og den spesifikke byggeprosessen. Sekretær for kunstkomitéen Kultursekretæren i kommunen/kultursektor i fylket eller en person oppnevnt av denne, fungerer som sekretær. De fleste kommunene har en fast sekretær til kunstkomiteene. Sekretæren fører referater og påser at referatene tydelig viser ansvarsfordeling og at teknisk og økonomisk ansvar framgår. Vær nøye ved godkjenning av referater.godkjenn referatene fortløpende Ta godt vare på referatene. Arkiver referatene i utsmykkings-mappene.

3 Inngå kontrakt med utøvende kunstner. Det må ikke velges eller inngås kontrakt med kunstner før eventuelt tilskudd fra KORO er avklart og utsmykkingsplanen er godkjent av KORV / KORO. 5% Kunstavgift Det skal betales 5% kunstavgift til Bildende kunstneres Hjelpefond av det beløp som er budsjettert til kunstverk. Kunstavgiften må innarbeides i det totale budsjettet og innberettes og innbetales av kommunen/fylkeskommunen.

4 2 KUNSTKOMITÉENS OPPGAVER - huskeliste for kunstkonsulenter: Budsjett Pass på at følgende utgifter er tatt med i budsjettet: 5 % Kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Kunstkonsulent honorar. Konkurranse honorar. Befaringer / utlegg. Kunstners honorar / totale kostnader (lys, montering osv). Ev. komiteens honorarer. Lage utsmykkingsplan stikkord: Intensjon for kunstprosjektet. Brukers krav til funksjonalitet. Hensyn til arkitekturen. Se kunstprosjektet i sammenheng med de øvrige prosjektene i området. Fysisk plassering Framskaff opplysninger om stedets fysiske muligheter og begrensninger. (Skilt, fargekoder, møblering, intensjoner osv.) Legge til rette for gjennomføring Ta rede på kommandolinjer i bygget Vern området hvor kunsten skal plasseres, Sørg for informasjon til prosjekterings- og byggemøter. Avklar hvor byggeprosjektet stopper og utsmykkingen begynner. Vurder muligheter for å overføre kostnader for teknisk tilrettelegging fra kunstbudsjett til byggebudsjett. Skap eierforhold til kunstprosjektet. Sørg for god komité etikk. Velg én talsmann for komitéen utad. Finne egnet kunstner og verk Arkiver: Kunstsentrenes hjemmesider (medlemmer), Kunstnernes hjemmesider, KORO, kunst.no (KIK). Husk Habilitetsregler. Utsmykkingsplanen leveres til godkjenning Vestfold Kunstsenter/KORV Alle prosjekter, også de som er støttet av KORO sendes til godkjenning i KORV. Husk godkjenning fra KORV før kontrakt med kunstner. Påse at oppdraget blir utført i samsvar med kontrakten Gi en klar og skriftlig oppdragsbeskrivelse til kunstneren. Hold kontakt med kunstneren under prosessen. Overdragelse Oppfordre til brukeravtale (vedlikehold). Sørg for merking av verket: Tittel, kunstner, årstall. Avdukning (husk invitasjon til kunstner, arkitekt og konsulent). 3 KUNSTNERS ANSVAR huskeliste for kunstkonsulenter

5 Skisseforslag Er forslaget gjennomførbart teknisk. Fyller forslaget intensjonen. Er forslaget i tråd med komiteens forventninger? Budsjett for verket / totalkostnader Er det et tilfredsstillende forhold mellom ambisjon og økonomi? Gjennomføring / Er kunstneren kjent med: -kommandolinjene i bygget (lag skjema til utsmykkingsplanen). -at kunstneren er ansvarlig for egne underleverandører? -anbefal bruk av, - og koordinering med leverandører som allerede er i byggeprosjektet. -at kunstneren bør inngå skriftlige avtaler med underleverandører? -at kunstneren er ansvarlig for å overholde eget budsjett. -at kunstneren er ansvarlig for at byggtekniske løsninger er i henhold til gjeldende krav. -at kunstneren skal overholde tidsplan. Montering Samarbeid med byggets tekniske avdeling og entrepenør. Dokumentasjon Avslutningsrapport, dokumentasjonsskjema og fotomateriale (CDrom) leveres Kunstsenteret og eventuelt KORO ved prosjektets avslutning. Material og vedlikeholdsbeskrivelse av kunstprosjektet samt Brukeravtale overleveres til byggets eier og bruker, kopi sendes til Kunstsenteret og eventuelt til KORO. Oppdatert Vestfold Kunstsenter OK-kontakt K. Røed

6 UTDRAG FRA FORVALTININGLOVEN (hentet fra lovdata.no). TAUSHETSPLIKT 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, 2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 17 des 2010 nr. 85 (ikr. 17 des 2010 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1668). 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,

7 2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker, 4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, 5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, 6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med angiverorganets 1 oppgaver, 7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret, 8. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven. Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 6 juni 1997 nr. 35 (ikr. 1 nov 1997), 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 672). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr Skal vel være «avgiverorganets». 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr d. (opplysninger til bruk for forsking).

8 Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter 13. Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig. Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr e. (forskeres taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: 1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, 2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte, og 3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren. Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte være fastsatt etter 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, gjelder 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende. Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens 121. Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også 13 c første ledd. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40. Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 16 mai 1986 nr. 21.

9 HABILITET 6. (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen. Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287). Endres ved lov 19 juni 2009 nr. 90 (ikr. 1 nov 2011 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 819). 7. (foreløpig avgjørelse). Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet

10 medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Endret ved lov 27 mai 1977 nr (oppnevning av stedfortreder). Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende. Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan. Endret ved lov 19 juni 1969 nr (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem. VKS / KR

11

12 2 RETNINGSLINJER FOR KUNST I OFFENTLIG ROM a) Forslag til retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg ( uten tilskudd fra KORO, tidligere Statens Utsmykkingsfond). b) Retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. Retningslinjene omhandler framgangsmåten i en utsmykkingssak og er en forutsetning for å oppnå tilskudd fra KORO.

13

14 Retningslinjer KORO Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon knyttet til kommunale og fylkeskommunale bygg er utarbeidet til bruk for kommuner og fylkeskommuner, lokale kunstutvalg, regionale samarbeidsutvalg (RSU), kunstneriske konsulenter og utøvende kunstnere i arbeid med kunstprosjekter. Retningslinjene angir: o formål med kunst i offentlige bygg o vilkår for tilsagn o søknadsprosedyre o framdrifts- og avslutningsprosedyre o honorar o sanksjoner ved brudd på retningslinjene I eget vedlegg presiseres retningslinjene for kunstutvalgene, de regionale samarbeidsutvalgene, kunstneriske konsulent og for valg av kunstner/kunstverk. 1. Definisjon og formål Med kunstnerisk utsmykking forstås billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng. Gjennom tilskuddsordningen skal KORO s virksomhet gi grunnlag for, og stimulere til at kunst blir et vesentlig element i offentlige bygg og deres nærmeste omgivelser. I form og uttrykk skal den kunstneriske utsmykkingen berike det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur. Formidling til publikum skal bidra til synliggjøring av kunsten. 2. Tilskuddsordningens omfang og vilkår Kunstproduksjon knyttet til kommunale og fylkeskommunale bygg finansieres primært av kommune og fylkeskommune. Kommune og fylkeskommune er oppdragsgiver for kunstprosjektet og som regel også byggherre. Oppdragsgiver kan på grunnlag av egne midler søke tilskudd fra Kunst i offentlige rom - KORO. KORO kan gi tilsagn med inntil en tredjedel av det totale kunstbudsjettet. Totalt kunstbudsjett (oppdragsgivers egenkapital + tilsagn fra KORO er netto utgifter til kunstverk og kan ikke benyttes til administrative utgifter, bygningsmessige tilpasninger, inventar e.l. Tilsagnet er disponibelt i tre år fra tilsagnsdato. Dersom oppdragsgivers egenandel reduseres etter at tilsagn er gitt, bortfaller forutsetningene for tilsagnet. Det er også anledning til å søke tilskudd til bygg med langsiktig leiekontrakt. I begrenset utstrekning kan det gis tilskudd til andre tiltak og kunstrelaterte prosjekter som vil bidra til økt forståelse for, utvikling og bruk av kunst i offentlige rom. Det er ikke anledning til å søke tilskudd til kunstverk som allerede er innkjøpt eller når det er inngått bindende avtale med en kunstner. Kunstprosjekt som får tilsagn fra KORO må gjennomføres i samsvar med KORO s retningslinjer. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene omhandles i punkt 6. Ved tilsagn dekker KORO utgifter til kunstnerisk konsulent innen en gitt budsjettramme (se vedlegg punkt B - Kunstnerisk konsulent). KORO inngår kontrakt med kunstnerisk konsulent fra tilsagnsdato.

15 KORO legger følgende vurderinger til grunn for tilsagn: o Byggets egnethet for utsmykking. Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Byggets funksjon vurderes både ut fra brukergrupper og antall brukere. Prioriterte bygg er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, kommunehus/samfunnshus/rådhus, kulturhus. o Oppdragsgivers egenandel. KORO vurderer størrelsen på søkers egenandel for å sikre hensiktsmessig ressursbruk av utsmykkingsmidlene. Det gjelder hensynet både til kvalitativt og kvantitativt utbytte av kunstprosjektet. 3. Søknadsprosedyre Informasjon om ordningen og søknadsfrister kunngjøres årlig i rundskriv til kommuner og fylkeskommuner, og på KORO s hjemmeside. Søknaden skal inneholde navn og adresse til bygg og byggherre/søker, eier- og driftsforhold, arkitekt, byggekostnader, byggets areal, brukertall, start og ferdigstillelse, søkers egenkapital til kunstprosjektet og hvor langt planleggingen av kunstprosjektet har kommet. Vedlagte tegninger i A-4 format skal vise byggets fasade og plassering i terreng. KORO s søknadsskjema skal benyttes. KORO s administrasjon innstiller søknadene overfor KORO s styre som behandler og gjør vedtak i sakene. Søker får tilsagnsbrev/avslagsbrev innen 4 uker etter styrevedtak. Det er ikke klageadgang for tilskuddsordningen. Det er anledning å søke på ny dersom vilkårene opprettholdes. 4. Kunstprosjekt med tilsagn fra KORO - fremdriftsprosedyre Tilsagnsbrev og retningslinjer skal gi oppdragsgiver informasjon om framdriftsprosedyre ved kunstprosjektet. Kunstutvalg Et lokalt kunstutvalg skal gjennomføre kunstprosjektet i kommunen/fylkeskommunen. Oppdragsgiver skal sørge for at utvalget opprettes og besettes. Utvalget skal bestå av 4 representanter: - 1 representant for oppdragsgiver (kommune/fylkeskommune) - 1 representant for arkitekt - 1 representant for brukere av bygget - 1 representant for KORO (kunstnerisk konsulent) De tre første representantene utnevnes av oppdragsgiver. Kunsterisk konsulent utnevnes av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) (se vedlegg punkt b). Utvalget velger selv leder. KORO er arbeidsgiver for konsulenten. Kunstplan Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan med følgende innhold: - Beskrivelse av bygget vedlagt et sett tegninger av bygget - Hensikten med kunstprosjektet i forhold til byggets art og bruk - Begrunnelse for valg av type kunstverk og plassering av kunstverk (plassering forutsettes knyttet til de deler av bygget som er tilgjengelig for almenheten). - Beskrivelse av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse o.a.) - Forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstnerens faglige bakgrunn. - Eget budsjett for kunstprosjektet og finansieringskilder.

16 Kunstplanen skal godkjennes av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) som har det kunstneriske ansvaret i kommunale og fylkeskommunale utsmykkingssaker. Vesentlige forandringer i en kunstplan må legges fram for RSU til ny godkjenning. Dersom det foreslås konkurranse, skal dette begrunnes særskilt. Forslag om lukket konkurranse skal omfatte oversikt over kunstnere som ønskes innbudt og forslag til konkurranseprogram. RSU har anledning til å be utvalget om supplerende materiale. RSU skal godkjenne både kunstplanen og konkurranseprogram før det sendes ut. Engasjement av kunstner Når kunstplanen er godkjent, velges kunstner(e) etter ulike prosedyrer beskrevet i vedlegg punkt D. Kontrakt inngås mellom oppdragsgiver (kommune/fylkeskommune) og kunstner(e) etter en standardkontrakt utarbeidet av KORO. Utbetaling av tilsagn Utbetaling av tilsagn skjer når godkjent kunstplan og utbetalingskrav fra oppdragsgiver foreligger i KORO. Kopi av underskrevet(underskrevne) kontrakt(er) med kunstner(e) skal vedlegges utbetalingskravet. Rapporteringsrutiner Kunstkomiteen v/kunstnerisk konsulent utarbeider kunstplan og kunstbudsjett som forelegges og godkjennes av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU). RSU oversender godkjent plan til KORO. På grunnlag av planen utbetales tilskuddet til oppdragsgiver (se avsnitt "Utbetaling av tilsagn"). I tillegg skal konsulenten ved engasjementets start fylle ut budsjettskjema for egne administrative utgifter. Kunstnerisk konsulent sender KORO halvårsrapporter for kunstprosjektets praktiske framdrift. Når kunstprosjektet er overlevert oppdragsgiver, sender kunstnerisk konsulent inn avslutningsrapport og dokumentasjon med lysbilder til fondets arkiv. Rapporten skal inneholde beskrivelse av type bygg, byggherre, start og avslutning, komitemedlemmer, utførende kunstnere, beskrivelse av kunstprosjektet og evaluering av prosjektet. 5. Honorar For arbeid i kunstutvalg godtgjøres kunstnerisk konsulent etter gjeldende satser avtalt mellom departementet og kunstnerorganisasjonene. Honorarer og administrasjonsutgifter til konsulentene dekkes av KORO i samsvar avtalt budsjettramme. Utgiftene dekkes fra tilsagnsdato for kunstprosjektet. Honorar til de øvrige utvalgsmedlemmer dekkes av oppdragsgiver. 6. Sanksjoner ved brudd på Utsmykkingsfondets retningslinjer Kunstprosjekter som får tilskudd fra KORO må gjennomføres i samsvar med KORO s retningslinjer. Dersom oppdragsgiver ikke følger KORO s regelverk under prosjektperioden, har KORO anledning til å trekke tilsagnssummen, eventuelt kreve denne tilbakebetalt dersom tilsagnssummen er utbetalt. KORO kan trekke tilsagn tilbake/kreve utbetalt tilsagn tilbakebetalt uavhengig av om prosjektet er helt eller delvis avsluttet.

17 VEDLEGG TIL RETNINGSLINJER FOR UTSMYKKING AV KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE BYGG Nærmere redegjørelse av utsmykkingsarbeidet for: A Utsmykkingsutvalg B Kunstnerisk konsulent C Regionalt samarbeidsutvalg D Valg av kunstner(e) / kunstverk A. Utsmykkingsutvalg Byggets kunstutvalg skal - utarbeide en kunstplan innenfor foreliggende økonomiske ramme. - utarbeide budsjett over utgifter og inntekter (finansieringskilder). Utgifter til fundamentering, lyssetting og andre tekniske installasjoner føres som egne poster. Fundamentering og tekniske installasjoner belastes byggebudsjettet. - oversende kunstplan til godkjenning i Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU). - utvalget har ikke anledning til å inngå avtaler om oppdrag eller kjøp eller invitere til konkurranse før kunstplanen er godkjent av RSU. - iverksette kunstplanen - bistå utførende kunstner(e) under gjennomføringen av kunstprosjektet. B. Kunstnerisk konsulent Når tilskudd til et kunstprosjekt er gitt, ber KORO det aktuelle RSU om å oppnevne en kunstnerisk konsulent. Konsulenten velges uavhengig av geografisk tilhørighet. Ved særlig store kunstprosjekter og når andre spesielle forhold tilsier det, kan KORO oppnevne en samarbeidende kunstnerisk konsulent i tillegg til den som er oppnevnt av RSU. En kunstnerisk konsulent skal ha nødvendige faglige kvalifikasjoner for oppgaven og må være godt orientert om kunstneriske muligheter også utenfor eget fagfelt. Det stilles krav til konsulentens evne til rapport- og budsjettarbeid samt til samarbeidsevner. Konsulenten(e) får honorar og reiseutgifter dekket av Utsmykkingsfondet innenfor en fastsatt ramme. Rammen regnes av en prosentandel av totalt kunstbudsjett. Konsulenten avgir halvårsrapporter og avslutningsrapport til KORO. Konsulentavtale mellom KORO og kunstnerisk konsulent gjelder fra tilsagnsdato for kunstprosjektet og til avslutningsrapport og dokumentasjon er avlevert KORO. C. Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) RSU er tilknyttet de regionale kunstnersentrene og består av 3 medlemmer. RSU forutsettes sammensatt av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt oppnevnt av de regionale yrkesorganisasjonene.

18 RSU har ansvar for å: o oppnevne kunstnerisk konsulent for kunstprosjektet o orientere KORO og oppdragsgiver om oppnevningen. o være faglig kontaktorgan for det lokale kunstutvalget under arbeidet med kunstplanen. o godkjenne kunstplaner og konkurranseprogram. Dersom kunstplanen ikke kan godkjennes i sin helhet, skal RSU innhente omarbeidet forslag fra den lokale kunstkomiteen. o avgjøre dissenser om kunstplanen i den lokale kunstkomiteen o gi skriftlig beskjed til det lokale kunstutvalg og KORO når kunstplanen og eventuelle konkurranseprogram er godkjent. Vedlegge kunstplan og budsjett til KORO. D. Valg av kunstner(e) / kunstverk Byggets karakter og bruk er bestemmende for hva slags kunst som velges. Ressursene til kunst skal i minst mulig grad splittes opp i små oppdrag og innkjøp. Det skal som hovedregel benyttes verk av norske kunstnere. Unntak skal grunngis og det skal i tilfelle fremkomme i kunstplanen. Det kan unntaksvis kjøpes inn arbeider av avdøde kunstnere. Valg av kunstnere eller kunstverk kan skje på følgende måter: 1. Oppdrag 2. Konkurranse 3. Kjøp av ferdige kunstverk Kunstnere som engasjeres til kunstoppdrag inngår kontrakt med oppdragsgiver i henhold til standardavtale utarbeidet av KORO. 1. Oppdrag En eller flere navngitte kunstnere kan foreslås for direkte oppdrag. Utvalget kan foreslå i kunstplanen at det gjøres et forprosjekt før oppdraget endelig tildeles. Forprosjekt honoreres. 2. Konkurranse Det skilles mellom åpen og lukket konkurranse. Åpen konkurranse kunngjøres, mens lukket konkurranse arrangeres mellom navngitte innbudte kunstnere/grupper av kunstnere. Ved konkurranser i kommunale og fylkeskommunale prosjekter fungerer det lokale kunstutvalget som jury. Dersom juryen ikke har et kunstfaglig flertall kan saken ankes inn for RSU. Norske Billedkunstnere (NBK) har utarbeidet et regelverk for konkurranser (NBK's konkurranseregler") i eget hefte. Det vises også til KORO s "Innbydelse til lukket konkurranse." 3. Kjøp av ferdige kunstverk Den kunstneriske konsulenten forutsettes å være med ved alle innkjøp. Kjøp skal fortrinnsvis skje fra juryerte utstillinger eller ved offentlige kunstformidlingsinstitusjoner. Kunstmidlene kan ikke brukes til å arrangere innkjøpsutstillinger.

19 3 KONSULENT AVTALE a) Kommunale og fylkeskommunale bygg Kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO: Kontrakten inngås med KORO Mal for avtale mellom kunstkonsulent og oppdragsgivende kommune/fylke kan lastes ned fra KOROs hjemmeside.

20 4 KUNSTPLAN a) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg ( + word format til nedlasting) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside.

21 Kunstplan Kommunale og fylkeskommunale saker Dato/år: Opplysninger om saken Byggets/prosjektets navn: Byggherre/prosjektansvarlig: Bevilgningsdato: Arkitekt: Kunstnerisk konsulent: Øvrige medlemmer i kunstkomiteen: Kunstplanen skal inneholde: Beskrivelse av bygge/prosjektet vedlagt ett sett tegninger evt. annet aktuelt materiale Hensikten med kunstprosjektet i forhold til byggets/stedets art og bruk Begrunnelse for valg av type kunstverk/kunstprosjekt og plassering Beskrivelse av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse o.a.) Forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstneren(e)s faglige bakgrunn Budsjett for kostnader og finansieringskilder Fremdriftsplan Planen kan skrives på eget ark eller på dette skjemaet:

22 1. Beskrivelse og analyse av bygningen / stedet (vedlagte tegninger evt annet materiale): 2. Overordnet idé for kunstprosjektet:

23 3. Beskrivelse av kunstprosjektet og redegjørelse for valg av kunstform / kategori: Kunstformer / kategorier er: Enkeltverk/autonom kunst (innkjøp av eksisterende kunstverk) Delvis integrert kunst (bestilling eller innkjøp av enkeltverk/autonomt verk hvor plasseringsstedet tilpasses kunstverket) Integrert kunst (oppdragsbasert kunstverk som en integrert del av bygningen) Forslag til gjennomføring: (Innkjøp, direkte oppdrag, lukket eller åpen konkurranse, prekvalifisering) 5. Forslag til utøvende kunstnere:

24 6. Budsjett kostnader og finansieringskilder: (Honorar/lønn til kunstner, materialkostnader, 5 % avgift, tilsagn om tilskudd etc.) 7. Fremdriftsplan: 8. Andre merknader/opplysninger: Signatur og dato: Navn: Dato:

25 5 KONTRAKTSMAL Kontrakt mellom utøvende kunstner og byggherre, Kommunale og fylkeskommunale bygg. Skjemaet kan lastes ned fra KOROs hjemmeside

26 6 SLUTTRAPPORT OG BRUKERAVTALE a) Sluttrapport kommunale og fylkeskommunale bygg (+ word format til nedlasting) Sluttrapportskjema kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. NB! Vedlikeholdsbeskrivelse og billeddokumentasjon skal ligge ved. Forslag til brukeravtale for kommunale og fylkeskommunale bygg avtale mellom byggherre (eier) og bruker( den aktuelle institusjon). kan lastes ned fra KOROs hjemmeside.

27 Sluttrapport Kommunale og fylkeskommunale prosjekter / Uteromsprosjekter 1. Prosjektets navn (bygg uterom annet) Adresse: Poststed: Tlf. Kontaktperson: Byggherr/ prosjekteier Adresse: Poststed: Telefon: 2. Prosjektperiode Tilsagnsdato (se konsulentavtalens side 1): Avslutningsdato: 3. Kunstutvalget / prosjektgruppe Konsulent: Øvrige medlemmer: 2 Utførende kunstnere og kort beskrivelse av hva de har utført 4. Evaluering For denne delen må tilleggsark benyttes. Gi en kort og presis redegjørelse for følgende punkter: Arbeidet i kunstkomité / prosjektgruppe Samarbeidet med andre parter Resultatet av kunstprosjektet Andre forhold Dato: Underskrift: Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg, Bank: ; Organisasjonsnummer:

28 Dokumentasjon av kunstprosjekt Vi ber om at skjemaet fylles ut så detaljert som mulig. 1. Opplysninger om kunstneren Navn: Fødselsdato: Nasjonalitet: Adresse (hjemme): Poststed: Tlf: Telefaks: E-post: Adresse (verksted): Poststed: Tlf: Telefaks: E-post: Hovedmedlemskap: Faggruppe: Kunstnersenter: 2. Navn og adresse på bygget / stedet kunstverket ble laget til/er plassert i 3. Tittel og generell beskrivelse av kunstverket Hva slags og hvor mange arbeider kunstprosjektet består av, motiv, idegrunnlag etc. Bruk eget ark om nødvendig.

29 4. Verksbeskrivelse (verk nr av ) NB! Det skal fylles ut en beskrivelse for hvert verk i kunstprosjektet. Ta kopi av denne siden dersom kunstprosjektet består av flere verk. a. Tittel: b. Kunstart: (Eksempler: Maleri, skulptur/3d, relieff, tekstil, fotografi, installasjon etc.). c. Detaljert beskrivelse av teknikk: d. Detaljert materialbeskrivelse: e. Detaljert monteringsbeskrivelse: f. Format: Målene kan gjerne skrives på en skisse av arbeidet. For innrammede arbeider er det indre rammemål som skal angis, med unntak av grafikk hvor det er mål på trykkflaten. Oppgi om målene er nøyaktige mål eller circa-mål. Høyde: Bredde: Dybde: Diameter Antall deler kunstverket består av og mål på hver del:

30 g. Signatur og dato: Produksjonsår: Er kunstverket signert? Ja: Nei: Datert? Ja: Nei: Hva er det signert med (eks. I. Pedersen -98 eller O.H.1998), ev. hvordan er signaturen skrevet (eks. skåret inn eller vevet inn) og hvor er signaturen plassert (eks. nede til høyre eller på baksiden)? Hva: Hvordan: Hvor: Plassering: I hvilket rom og hvor i rommet er kunstverket plassert? 5. Vedlikeholdsbeskrivelse Gjelder alle verk i kunstprosjektet. 6. Fotografi: Antall dias: Antall papirbilder: Fotografert av:

31 7. Tilleggsopplysninger: 8. Skjemaet er fylt ut av: Navn: Dato:

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet)

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) (KBO-enhetens logo) TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt arbeid kan få kjennskap til sensitive opplysninger, opplysninger

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2012/00101 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 200905147 Koststed/Prosjektnr.: 1. OMFANG

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Hensikt Bestemmelsene skal sikre at Forskningsrådets tilsatte, eksperter og medlemmer av rådets styrende og rådgivende organer er habile og oppfattes

Detaljer

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU

Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Habilitet i programforvaltningen. Bestemmelser og retningslinjer for ansatte, programstyrer og fageksperter under SIU Formål SIUs bestemmelser for habilitet skal bidra til å sikre at SIUs programmer forvaltes

Detaljer

Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd

Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Foreløpige bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Hovedstyret 10.06.04; Rev. 3 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA

EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA ET UTVALG AV SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG TEMA SOM FOLKEVALGT Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Lov om behandlingsmåten

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslo... Side 1 av 23 LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). DATO: DEPARTEMENT:

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune Kommende utsmykkingsprosjekter Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/01449-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1. Utsmykkingsprosjekter

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Kommunale og fylkeskommunale saker

Kommunale og fylkeskommunale saker KUNSTPLAN Kommunale og fylkeskommunale saker Byggets/prosjektets navn: Kunst til Brundalen skole Byggherre/prosjektansvarlig: Trondheim kommune Arkitekt: Eggen Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Løvetanna

Detaljer

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Konkurranseprogram 1 Innledning I samsvar med stadfestet kunstplan for Nye Gamlingen, innbyr Stavanger kommune til konkurranse om utforming av kunstprosjekt.

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015.

Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO. Gjeldende fra 1. januar 2015. Habilitetsbestemmelser for ansatte, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tjeneste for KORO Gjeldende fra 1. januar 2015. 1 Innhold Innledning... 3 Del 1 - regler om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport Internserien 6/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport Målgruppe: Helsepersonell som utfører sakkyndige undersøkelser i tilsynssaker

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN

INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN INHABILITET HVEM NÅR HVORDAN v/steinar Birkeland, NIF s lovutvalg. 1. INNLEDNING. 1.1. Definisjon. Inhabilitet inntrer som hovedregel 2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1. INNLEDNING.

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd August 2012 Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd Formål Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Norsk kulturråd. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2012/3275-34023/2012 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Utsmykking av nye Søgne rådhus Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet

Detaljer

Velkommen til samling for verger - april 2016

Velkommen til samling for verger - april 2016 Velkommen til samling for verger - april 2016 Presentasjon og temaer Gjennomgang av den forenklede regnskapsplikten med frist 30. april Vergegodtgjøring og utgiftsdekning Søknad om bruk av kapital Taushetsplikt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Nasjonal Steinpark på Østmarkneset

Nasjonal Steinpark på Østmarkneset Konkurransegrunnlagets del II Forprosjekt for Nasjonal Steinpark på Østmarkneset Dato: 26.05.2014 1. Generelt Trondheim kommune, Kommunalteknikk, innbyr til en åpen konkurranse om utarbeiding av et forprosjekt

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE Deanu gielda - Tana kommune REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) 1 1 SAMMENSETNING Utvalget består av 7 medlemmer med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG REGLER FOR GIEK

ETISKE RETNINGSLINJER OG REGLER FOR GIEK ETISKE RETNINGSLINJER OG REGLER FOR GIEK Juni 2013 Innholdsfortegnelse 1.1 Hva som reguleres 1 1.2 Hvem de etiske regler og retningslinjer gjelder for 1 1.3 Kort om strukturen 2 2 VEILEDENDE HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

A. Håndtering av habilitet i søknadsbehandling

A. Håndtering av habilitet i søknadsbehandling NSG: Prinsipper for håndtering av habilitet i søknadsbehandling og av interesser i forskningsstrategiske prosesser De regionale helseforetakene forvalter betydelige offentlige forskningsmidler og omverdenen

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser

Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser Saksfremlegg: Retningslinjer for håndtering av åpenhet og habilitet i KKTs forskningsrelaterte beslutningsprosesser Fra: Forskningslederne Til: KKT-ledermøtet Dato: 22.2.2012 Bakgrunn Åpenhet og god håndtering

Detaljer

KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST I SKOLEN. 1. Kunst i skolen 2. KORO Historikk, Ordninger, Gjennomføring 3. Utfordringer for kunsten i skolen?

KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST I SKOLEN. 1. Kunst i skolen 2. KORO Historikk, Ordninger, Gjennomføring 3. Utfordringer for kunsten i skolen? KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST I SKOLEN 1. Kunst i skolen 2. KORO Historikk, Ordninger, Gjennomføring 3. Utfordringer for kunsten i skolen? Mæla ungdomsskole. Omdreining I av Dyveke Sanne 1) KUNST I SKOLEN

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene.

Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. Sammensetning og valg av takstnemndene. Vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Leka kommune. Kap. I Skattetakstnemnder. 1. Sammensetning og valg av takstnemndene. Til å foreta verdsettelse av verk og bruk i Leka kommune i henhold til

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter juridiske utfordringer for kontrollutvalget Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Forholdet mellom reglene Reglene om åpen og lukkede møter og

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013

2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2013/2810 m.fl. 13/1359-21.11.2013 Sak om innsyn i liste over statsråd Listhaugs kunderelasjoner Det vises til Sivilombudsmannens brev

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. juni 2015 Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet 11. juni 2015 Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet 11. juni 2015 Høringsnotat Forslag om adgang til dispensasjon fra taushetsplikt for sosialtjenesten, slik at enkelte opplysninger kan utleveres til politiet og kriminalomsorgen

Detaljer

Offentleglova og åpne data

Offentleglova og åpne data Offentleglova og åpne data Fung. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Justisdepartementets lovavdeling 1 Offentleglova - hovedprinsipper og hovedhensyn Offentleglova 3: saksdokument, journal og lignende register

Detaljer

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål

Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning. Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012. 1. Formål Retningslinjer for Trondheim kommunes atelierordning Fastsatt av bystyret i Trondheim 29. mars 2012 1. Formål Trondheim kommune vil med utleie av lokaler til kunstnere legge til rette for at byens kunstnere

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Nord-Aurdal kommune Revisjon 2013.03.18 Vedtatt i kommunestyret i møte 25.04.2013 i sak KS 31/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen

Detaljer

Regler om habilitet ved VKM

Regler om habilitet ved VKM Regler om habilitet ved VKM 1. Formål med reglene Formålet med dette dokumentet er å bidra til etterlevelse av forvaltningslovens bestemmelser for å sikre VKMs tillit og omdømme som et faglig uavhengig

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

Taushetsplikt. Forvaltningssamling,

Taushetsplikt. Forvaltningssamling, Taushetsplikt Forvaltningssamling, 14.11.2016 Hva er taushetsplikt? «En plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger» Kan følge av lov, instruks eller avtale Brudd kan medføre

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Etikk i kommunen. KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober

Etikk i kommunen. KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober Etikk i kommunen KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober Etikk, kan det brukes til noe? Lokaldemokratiundersøkelsen i 2009 viste at innbyggerne reiste spørsmål om lokaldemokratiets pålitelighet

Detaljer

KUNSTNERISK UTSMYKKING 1

KUNSTNERISK UTSMYKKING 1 KUNSTNERISK UTSMYKKING 1 2 REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR UTSMYKKING (RSU) VED KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER ER ET FAGUTVALG FOR UTSMYKKING I HEDMARK. UTVALGET BESTÅR AV TO KUNSTNERE OG EN ARKITEKT.

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest

* * * Lov. for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer