KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD (KORV)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD (KORV)"

Transkript

1 KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD (KORV) KONSULENTMAPPE 1. a) VEDTEKTER KUNST I OFFENTLIG ROM VESTFOLD - KORV ( TIDLIGERE RSU), b) HUSKELISTE FOR KUNST-KONSULENTEN, c) FORSLAG TIL REGELVERK KOMMUNER, KUNST I OFFENTLIG ROM d)forvaltningsloven (utdrag). c)skjema for kommandolinjer i byggesak. 2. RETNINGSLINJER FOR KUNST I OFFENTLIG ROM (OFFENTLIG UTSMYKKING) a) Retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg ( uten tilskudd fra KORO, tidligere Statens Utsmykkingsfond). b) Retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO. Retningslinjene omhandler framgangsmåten i en utsmykkingssak og er en forutsetning for å oppnå tilskudd fra KORO. 3. KONSULENTAVTALE a) Konsulentavtale Kommunale og fylkeskommunale bygg Konsulentavtale Kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. Mal for avtale mellom kunstkonsulent og oppdragsgivende kommune/fylke/koro. 4. KUNSTPLAN a) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg ( + word format til nedlasting) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. 5. KONTRAKTSMAL Kontrakt mellom utøvende kunstner og byggherre, Kommunale og fylkeskommunale bygg. 6. SLUTTRAPPORT OG BRUKERAVTALE a) Sluttrapport kommunale og fylkeskommunale bygg (+ word format til nedlasting) Sluttrapportskjema kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. NB! Vedlikeholdsbeskrivelse og billeddokumentasjon skal ligge ved. b)forslag til brukeravtale for kommunale og fylkeskommunale bygg avtale mellom byggherre (eier) og bruker( den aktuelle institusjon). Håndbok for kommunsøknadsskjema for tilskudd fra KORO, alle retningslinjer, kunstplan, sluttrapport, regelverk for åpne og lukkede konkurranser, diverse skjemaer, retningslinjer o.l. kan lastes ned fra KOROs hjemmesider på følgende link: Der det ikke er utarbeidet kommunal eller fylkeskommunal versjon benyttes Statens (Utsmykkingsfonds) avtaler som retningsgivende. Kommuner og fylkeskommuner kan lage sine egne versjoner av disse, men de statlige reglene er nødvendige for å oppnå tilskudd fra fondet. VKS

2 HUSKELISTE for kunstkonsulenter Offentlige Kunstprosjekter i Vestfold 1. Oppdragsgiver 2. Kunstkomité 3. Kunstner 1 OPPDRAGSGIVER/KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER: Søke KORO om tilskudd. Det må foreligge arkitekttegninger. Utsmykningen må ikke være påbegynt. Kunstner kan ikke være valgt. Det forutsettes at prosjektet har en kunstkonsulent oppnevnt av Vestfold Kunstsenter/KORV ( tidligere RSU Vestfold). Søknaden behandles to ganger i året, ca. april og september (se Svaret kunngjøres gjennom brev til kommuner og fylkeskommuner og kopi til Vestfold Kunstsenter. Fondet betaler konsulent hvis de bevilger penger til prosjektet. Det kan sekundært søkes om å få dekket konsulentutgiftene også uten tilskudd fra KORO. Oppnevne kunstkonsulent. Oppdragsgiver sender skriftlig henvendelse til Vestfold Kunstsenter v/korv og ber om å få oppnevnt kunstkonsulent. Dette kan gjøres både når det søkes tilskudd fra KORO og når det ikke søkes slikt tilskudd. Med henvendelsen sendes en kort beskrivelse av prosjektet, framdriftsplan, økonomiske rammer og beløp avsatt til kunstprosjekt. Kunstsenteret utlyser konsulentoppdraget i KOROs konsulentregister. Vestfold Kunstsenter v/korv oppnevner kunstkonsulent og melder fra til oppdragsgiver og konsulent. Inngå skriftlig avtale med konsulenten Hvis tilskudd innvilges fra KORO erstattes denne av konsulentavtale mellom KORO og kunstkonsulent. Oppnevne kunstkomité Komiteens sammensetning skal være i hht. KOROs retningslinjer. (Påse at man har en komité som kan ta nødvendig ansvar, og har nødvendig innsikt i brukerbehov og den spesifikke byggeprosessen. Sekretær for kunstkomitéen Kultursekretæren i kommunen/kultursektor i fylket eller en person oppnevnt av denne, fungerer som sekretær. De fleste kommunene har en fast sekretær til kunstkomiteene. Sekretæren fører referater og påser at referatene tydelig viser ansvarsfordeling og at teknisk og økonomisk ansvar framgår. Vær nøye ved godkjenning av referater.godkjenn referatene fortløpende Ta godt vare på referatene. Arkiver referatene i utsmykkings-mappene.

3 Inngå kontrakt med utøvende kunstner. Det må ikke velges eller inngås kontrakt med kunstner før eventuelt tilskudd fra KORO er avklart og utsmykkingsplanen er godkjent av KORV / KORO. 5% Kunstavgift Det skal betales 5% kunstavgift til Bildende kunstneres Hjelpefond av det beløp som er budsjettert til kunstverk. Kunstavgiften må innarbeides i det totale budsjettet og innberettes og innbetales av kommunen/fylkeskommunen.

4 2 KUNSTKOMITÉENS OPPGAVER - huskeliste for kunstkonsulenter: Budsjett Pass på at følgende utgifter er tatt med i budsjettet: 5 % Kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Kunstkonsulent honorar. Konkurranse honorar. Befaringer / utlegg. Kunstners honorar / totale kostnader (lys, montering osv). Ev. komiteens honorarer. Lage utsmykkingsplan stikkord: Intensjon for kunstprosjektet. Brukers krav til funksjonalitet. Hensyn til arkitekturen. Se kunstprosjektet i sammenheng med de øvrige prosjektene i området. Fysisk plassering Framskaff opplysninger om stedets fysiske muligheter og begrensninger. (Skilt, fargekoder, møblering, intensjoner osv.) Legge til rette for gjennomføring Ta rede på kommandolinjer i bygget Vern området hvor kunsten skal plasseres, Sørg for informasjon til prosjekterings- og byggemøter. Avklar hvor byggeprosjektet stopper og utsmykkingen begynner. Vurder muligheter for å overføre kostnader for teknisk tilrettelegging fra kunstbudsjett til byggebudsjett. Skap eierforhold til kunstprosjektet. Sørg for god komité etikk. Velg én talsmann for komitéen utad. Finne egnet kunstner og verk Arkiver: Kunstsentrenes hjemmesider (medlemmer), Kunstnernes hjemmesider, KORO, kunst.no (KIK). Husk Habilitetsregler. Utsmykkingsplanen leveres til godkjenning Vestfold Kunstsenter/KORV Alle prosjekter, også de som er støttet av KORO sendes til godkjenning i KORV. Husk godkjenning fra KORV før kontrakt med kunstner. Påse at oppdraget blir utført i samsvar med kontrakten Gi en klar og skriftlig oppdragsbeskrivelse til kunstneren. Hold kontakt med kunstneren under prosessen. Overdragelse Oppfordre til brukeravtale (vedlikehold). Sørg for merking av verket: Tittel, kunstner, årstall. Avdukning (husk invitasjon til kunstner, arkitekt og konsulent). 3 KUNSTNERS ANSVAR huskeliste for kunstkonsulenter

5 Skisseforslag Er forslaget gjennomførbart teknisk. Fyller forslaget intensjonen. Er forslaget i tråd med komiteens forventninger? Budsjett for verket / totalkostnader Er det et tilfredsstillende forhold mellom ambisjon og økonomi? Gjennomføring / Er kunstneren kjent med: -kommandolinjene i bygget (lag skjema til utsmykkingsplanen). -at kunstneren er ansvarlig for egne underleverandører? -anbefal bruk av, - og koordinering med leverandører som allerede er i byggeprosjektet. -at kunstneren bør inngå skriftlige avtaler med underleverandører? -at kunstneren er ansvarlig for å overholde eget budsjett. -at kunstneren er ansvarlig for at byggtekniske løsninger er i henhold til gjeldende krav. -at kunstneren skal overholde tidsplan. Montering Samarbeid med byggets tekniske avdeling og entrepenør. Dokumentasjon Avslutningsrapport, dokumentasjonsskjema og fotomateriale (CDrom) leveres Kunstsenteret og eventuelt KORO ved prosjektets avslutning. Material og vedlikeholdsbeskrivelse av kunstprosjektet samt Brukeravtale overleveres til byggets eier og bruker, kopi sendes til Kunstsenteret og eventuelt til KORO. Oppdatert Vestfold Kunstsenter OK-kontakt K. Røed

6 UTDRAG FRA FORVALTININGLOVEN (hentet fra lovdata.no). TAUSHETSPLIKT 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, 2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og 3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 17 des 2010 nr. 85 (ikr. 17 des 2010 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1668). 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,

7 2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker, 4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, 5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, 6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med angiverorganets 1 oppgaver, 7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret, 8. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven. Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 6 juni 1997 nr. 35 (ikr. 1 nov 1997), 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 672). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr Skal vel være «avgiverorganets». 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr d. (opplysninger til bruk for forsking).

8 Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter 13. Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig. Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr e. (forskeres taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: 1. opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, 2. opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte, og 3. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren. Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte være fastsatt etter 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, gjelder 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende. Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens 121. Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også 13 c første ledd. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40. Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde. Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 16 mai 1986 nr. 21.

9 HABILITET 6. (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen. Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287). Endres ved lov 19 juni 2009 nr. 90 (ikr. 1 nov 2011 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 819). 7. (foreløpig avgjørelse). Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet

10 medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Endret ved lov 27 mai 1977 nr (oppnevning av stedfortreder). Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende. Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan. Endret ved lov 19 juni 1969 nr (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem. VKS / KR

11

12 2 RETNINGSLINJER FOR KUNST I OFFENTLIG ROM a) Forslag til retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg ( uten tilskudd fra KORO, tidligere Statens Utsmykkingsfond). b) Retningslinjer utsmykking av kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. Retningslinjene omhandler framgangsmåten i en utsmykkingssak og er en forutsetning for å oppnå tilskudd fra KORO.

13

14 Retningslinjer KORO Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon knyttet til kommunale og fylkeskommunale bygg er utarbeidet til bruk for kommuner og fylkeskommuner, lokale kunstutvalg, regionale samarbeidsutvalg (RSU), kunstneriske konsulenter og utøvende kunstnere i arbeid med kunstprosjekter. Retningslinjene angir: o formål med kunst i offentlige bygg o vilkår for tilsagn o søknadsprosedyre o framdrifts- og avslutningsprosedyre o honorar o sanksjoner ved brudd på retningslinjene I eget vedlegg presiseres retningslinjene for kunstutvalgene, de regionale samarbeidsutvalgene, kunstneriske konsulent og for valg av kunstner/kunstverk. 1. Definisjon og formål Med kunstnerisk utsmykking forstås billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng. Gjennom tilskuddsordningen skal KORO s virksomhet gi grunnlag for, og stimulere til at kunst blir et vesentlig element i offentlige bygg og deres nærmeste omgivelser. I form og uttrykk skal den kunstneriske utsmykkingen berike det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur. Formidling til publikum skal bidra til synliggjøring av kunsten. 2. Tilskuddsordningens omfang og vilkår Kunstproduksjon knyttet til kommunale og fylkeskommunale bygg finansieres primært av kommune og fylkeskommune. Kommune og fylkeskommune er oppdragsgiver for kunstprosjektet og som regel også byggherre. Oppdragsgiver kan på grunnlag av egne midler søke tilskudd fra Kunst i offentlige rom - KORO. KORO kan gi tilsagn med inntil en tredjedel av det totale kunstbudsjettet. Totalt kunstbudsjett (oppdragsgivers egenkapital + tilsagn fra KORO er netto utgifter til kunstverk og kan ikke benyttes til administrative utgifter, bygningsmessige tilpasninger, inventar e.l. Tilsagnet er disponibelt i tre år fra tilsagnsdato. Dersom oppdragsgivers egenandel reduseres etter at tilsagn er gitt, bortfaller forutsetningene for tilsagnet. Det er også anledning til å søke tilskudd til bygg med langsiktig leiekontrakt. I begrenset utstrekning kan det gis tilskudd til andre tiltak og kunstrelaterte prosjekter som vil bidra til økt forståelse for, utvikling og bruk av kunst i offentlige rom. Det er ikke anledning til å søke tilskudd til kunstverk som allerede er innkjøpt eller når det er inngått bindende avtale med en kunstner. Kunstprosjekt som får tilsagn fra KORO må gjennomføres i samsvar med KORO s retningslinjer. Sanksjoner ved brudd på retningslinjene omhandles i punkt 6. Ved tilsagn dekker KORO utgifter til kunstnerisk konsulent innen en gitt budsjettramme (se vedlegg punkt B - Kunstnerisk konsulent). KORO inngår kontrakt med kunstnerisk konsulent fra tilsagnsdato.

15 KORO legger følgende vurderinger til grunn for tilsagn: o Byggets egnethet for utsmykking. Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Byggets funksjon vurderes både ut fra brukergrupper og antall brukere. Prioriterte bygg er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, kommunehus/samfunnshus/rådhus, kulturhus. o Oppdragsgivers egenandel. KORO vurderer størrelsen på søkers egenandel for å sikre hensiktsmessig ressursbruk av utsmykkingsmidlene. Det gjelder hensynet både til kvalitativt og kvantitativt utbytte av kunstprosjektet. 3. Søknadsprosedyre Informasjon om ordningen og søknadsfrister kunngjøres årlig i rundskriv til kommuner og fylkeskommuner, og på KORO s hjemmeside. Søknaden skal inneholde navn og adresse til bygg og byggherre/søker, eier- og driftsforhold, arkitekt, byggekostnader, byggets areal, brukertall, start og ferdigstillelse, søkers egenkapital til kunstprosjektet og hvor langt planleggingen av kunstprosjektet har kommet. Vedlagte tegninger i A-4 format skal vise byggets fasade og plassering i terreng. KORO s søknadsskjema skal benyttes. KORO s administrasjon innstiller søknadene overfor KORO s styre som behandler og gjør vedtak i sakene. Søker får tilsagnsbrev/avslagsbrev innen 4 uker etter styrevedtak. Det er ikke klageadgang for tilskuddsordningen. Det er anledning å søke på ny dersom vilkårene opprettholdes. 4. Kunstprosjekt med tilsagn fra KORO - fremdriftsprosedyre Tilsagnsbrev og retningslinjer skal gi oppdragsgiver informasjon om framdriftsprosedyre ved kunstprosjektet. Kunstutvalg Et lokalt kunstutvalg skal gjennomføre kunstprosjektet i kommunen/fylkeskommunen. Oppdragsgiver skal sørge for at utvalget opprettes og besettes. Utvalget skal bestå av 4 representanter: - 1 representant for oppdragsgiver (kommune/fylkeskommune) - 1 representant for arkitekt - 1 representant for brukere av bygget - 1 representant for KORO (kunstnerisk konsulent) De tre første representantene utnevnes av oppdragsgiver. Kunsterisk konsulent utnevnes av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) (se vedlegg punkt b). Utvalget velger selv leder. KORO er arbeidsgiver for konsulenten. Kunstplan Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan med følgende innhold: - Beskrivelse av bygget vedlagt et sett tegninger av bygget - Hensikten med kunstprosjektet i forhold til byggets art og bruk - Begrunnelse for valg av type kunstverk og plassering av kunstverk (plassering forutsettes knyttet til de deler av bygget som er tilgjengelig for almenheten). - Beskrivelse av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse o.a.) - Forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstnerens faglige bakgrunn. - Eget budsjett for kunstprosjektet og finansieringskilder.

16 Kunstplanen skal godkjennes av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) som har det kunstneriske ansvaret i kommunale og fylkeskommunale utsmykkingssaker. Vesentlige forandringer i en kunstplan må legges fram for RSU til ny godkjenning. Dersom det foreslås konkurranse, skal dette begrunnes særskilt. Forslag om lukket konkurranse skal omfatte oversikt over kunstnere som ønskes innbudt og forslag til konkurranseprogram. RSU har anledning til å be utvalget om supplerende materiale. RSU skal godkjenne både kunstplanen og konkurranseprogram før det sendes ut. Engasjement av kunstner Når kunstplanen er godkjent, velges kunstner(e) etter ulike prosedyrer beskrevet i vedlegg punkt D. Kontrakt inngås mellom oppdragsgiver (kommune/fylkeskommune) og kunstner(e) etter en standardkontrakt utarbeidet av KORO. Utbetaling av tilsagn Utbetaling av tilsagn skjer når godkjent kunstplan og utbetalingskrav fra oppdragsgiver foreligger i KORO. Kopi av underskrevet(underskrevne) kontrakt(er) med kunstner(e) skal vedlegges utbetalingskravet. Rapporteringsrutiner Kunstkomiteen v/kunstnerisk konsulent utarbeider kunstplan og kunstbudsjett som forelegges og godkjennes av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU). RSU oversender godkjent plan til KORO. På grunnlag av planen utbetales tilskuddet til oppdragsgiver (se avsnitt "Utbetaling av tilsagn"). I tillegg skal konsulenten ved engasjementets start fylle ut budsjettskjema for egne administrative utgifter. Kunstnerisk konsulent sender KORO halvårsrapporter for kunstprosjektets praktiske framdrift. Når kunstprosjektet er overlevert oppdragsgiver, sender kunstnerisk konsulent inn avslutningsrapport og dokumentasjon med lysbilder til fondets arkiv. Rapporten skal inneholde beskrivelse av type bygg, byggherre, start og avslutning, komitemedlemmer, utførende kunstnere, beskrivelse av kunstprosjektet og evaluering av prosjektet. 5. Honorar For arbeid i kunstutvalg godtgjøres kunstnerisk konsulent etter gjeldende satser avtalt mellom departementet og kunstnerorganisasjonene. Honorarer og administrasjonsutgifter til konsulentene dekkes av KORO i samsvar avtalt budsjettramme. Utgiftene dekkes fra tilsagnsdato for kunstprosjektet. Honorar til de øvrige utvalgsmedlemmer dekkes av oppdragsgiver. 6. Sanksjoner ved brudd på Utsmykkingsfondets retningslinjer Kunstprosjekter som får tilskudd fra KORO må gjennomføres i samsvar med KORO s retningslinjer. Dersom oppdragsgiver ikke følger KORO s regelverk under prosjektperioden, har KORO anledning til å trekke tilsagnssummen, eventuelt kreve denne tilbakebetalt dersom tilsagnssummen er utbetalt. KORO kan trekke tilsagn tilbake/kreve utbetalt tilsagn tilbakebetalt uavhengig av om prosjektet er helt eller delvis avsluttet.

17 VEDLEGG TIL RETNINGSLINJER FOR UTSMYKKING AV KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE BYGG Nærmere redegjørelse av utsmykkingsarbeidet for: A Utsmykkingsutvalg B Kunstnerisk konsulent C Regionalt samarbeidsutvalg D Valg av kunstner(e) / kunstverk A. Utsmykkingsutvalg Byggets kunstutvalg skal - utarbeide en kunstplan innenfor foreliggende økonomiske ramme. - utarbeide budsjett over utgifter og inntekter (finansieringskilder). Utgifter til fundamentering, lyssetting og andre tekniske installasjoner føres som egne poster. Fundamentering og tekniske installasjoner belastes byggebudsjettet. - oversende kunstplan til godkjenning i Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU). - utvalget har ikke anledning til å inngå avtaler om oppdrag eller kjøp eller invitere til konkurranse før kunstplanen er godkjent av RSU. - iverksette kunstplanen - bistå utførende kunstner(e) under gjennomføringen av kunstprosjektet. B. Kunstnerisk konsulent Når tilskudd til et kunstprosjekt er gitt, ber KORO det aktuelle RSU om å oppnevne en kunstnerisk konsulent. Konsulenten velges uavhengig av geografisk tilhørighet. Ved særlig store kunstprosjekter og når andre spesielle forhold tilsier det, kan KORO oppnevne en samarbeidende kunstnerisk konsulent i tillegg til den som er oppnevnt av RSU. En kunstnerisk konsulent skal ha nødvendige faglige kvalifikasjoner for oppgaven og må være godt orientert om kunstneriske muligheter også utenfor eget fagfelt. Det stilles krav til konsulentens evne til rapport- og budsjettarbeid samt til samarbeidsevner. Konsulenten(e) får honorar og reiseutgifter dekket av Utsmykkingsfondet innenfor en fastsatt ramme. Rammen regnes av en prosentandel av totalt kunstbudsjett. Konsulenten avgir halvårsrapporter og avslutningsrapport til KORO. Konsulentavtale mellom KORO og kunstnerisk konsulent gjelder fra tilsagnsdato for kunstprosjektet og til avslutningsrapport og dokumentasjon er avlevert KORO. C. Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) RSU er tilknyttet de regionale kunstnersentrene og består av 3 medlemmer. RSU forutsettes sammensatt av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt oppnevnt av de regionale yrkesorganisasjonene.

18 RSU har ansvar for å: o oppnevne kunstnerisk konsulent for kunstprosjektet o orientere KORO og oppdragsgiver om oppnevningen. o være faglig kontaktorgan for det lokale kunstutvalget under arbeidet med kunstplanen. o godkjenne kunstplaner og konkurranseprogram. Dersom kunstplanen ikke kan godkjennes i sin helhet, skal RSU innhente omarbeidet forslag fra den lokale kunstkomiteen. o avgjøre dissenser om kunstplanen i den lokale kunstkomiteen o gi skriftlig beskjed til det lokale kunstutvalg og KORO når kunstplanen og eventuelle konkurranseprogram er godkjent. Vedlegge kunstplan og budsjett til KORO. D. Valg av kunstner(e) / kunstverk Byggets karakter og bruk er bestemmende for hva slags kunst som velges. Ressursene til kunst skal i minst mulig grad splittes opp i små oppdrag og innkjøp. Det skal som hovedregel benyttes verk av norske kunstnere. Unntak skal grunngis og det skal i tilfelle fremkomme i kunstplanen. Det kan unntaksvis kjøpes inn arbeider av avdøde kunstnere. Valg av kunstnere eller kunstverk kan skje på følgende måter: 1. Oppdrag 2. Konkurranse 3. Kjøp av ferdige kunstverk Kunstnere som engasjeres til kunstoppdrag inngår kontrakt med oppdragsgiver i henhold til standardavtale utarbeidet av KORO. 1. Oppdrag En eller flere navngitte kunstnere kan foreslås for direkte oppdrag. Utvalget kan foreslå i kunstplanen at det gjøres et forprosjekt før oppdraget endelig tildeles. Forprosjekt honoreres. 2. Konkurranse Det skilles mellom åpen og lukket konkurranse. Åpen konkurranse kunngjøres, mens lukket konkurranse arrangeres mellom navngitte innbudte kunstnere/grupper av kunstnere. Ved konkurranser i kommunale og fylkeskommunale prosjekter fungerer det lokale kunstutvalget som jury. Dersom juryen ikke har et kunstfaglig flertall kan saken ankes inn for RSU. Norske Billedkunstnere (NBK) har utarbeidet et regelverk for konkurranser (NBK's konkurranseregler") i eget hefte. Det vises også til KORO s "Innbydelse til lukket konkurranse." 3. Kjøp av ferdige kunstverk Den kunstneriske konsulenten forutsettes å være med ved alle innkjøp. Kjøp skal fortrinnsvis skje fra juryerte utstillinger eller ved offentlige kunstformidlingsinstitusjoner. Kunstmidlene kan ikke brukes til å arrangere innkjøpsutstillinger.

19 3 KONSULENT AVTALE a) Kommunale og fylkeskommunale bygg Kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO: Kontrakten inngås med KORO Mal for avtale mellom kunstkonsulent og oppdragsgivende kommune/fylke kan lastes ned fra KOROs hjemmeside.

20 4 KUNSTPLAN a) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg ( + word format til nedlasting) Kunstplan kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside.

21 Kunstplan Kommunale og fylkeskommunale saker Dato/år: Opplysninger om saken Byggets/prosjektets navn: Byggherre/prosjektansvarlig: Bevilgningsdato: Arkitekt: Kunstnerisk konsulent: Øvrige medlemmer i kunstkomiteen: Kunstplanen skal inneholde: Beskrivelse av bygge/prosjektet vedlagt ett sett tegninger evt. annet aktuelt materiale Hensikten med kunstprosjektet i forhold til byggets/stedets art og bruk Begrunnelse for valg av type kunstverk/kunstprosjekt og plassering Beskrivelse av kunstverk (angivelse av materiale, størrelse o.a.) Forslag til utførende kunstner(e) og dokumentasjon på kunstneren(e)s faglige bakgrunn Budsjett for kostnader og finansieringskilder Fremdriftsplan Planen kan skrives på eget ark eller på dette skjemaet:

22 1. Beskrivelse og analyse av bygningen / stedet (vedlagte tegninger evt annet materiale): 2. Overordnet idé for kunstprosjektet:

23 3. Beskrivelse av kunstprosjektet og redegjørelse for valg av kunstform / kategori: Kunstformer / kategorier er: Enkeltverk/autonom kunst (innkjøp av eksisterende kunstverk) Delvis integrert kunst (bestilling eller innkjøp av enkeltverk/autonomt verk hvor plasseringsstedet tilpasses kunstverket) Integrert kunst (oppdragsbasert kunstverk som en integrert del av bygningen) Forslag til gjennomføring: (Innkjøp, direkte oppdrag, lukket eller åpen konkurranse, prekvalifisering) 5. Forslag til utøvende kunstnere:

24 6. Budsjett kostnader og finansieringskilder: (Honorar/lønn til kunstner, materialkostnader, 5 % avgift, tilsagn om tilskudd etc.) 7. Fremdriftsplan: 8. Andre merknader/opplysninger: Signatur og dato: Navn: Dato:

25 5 KONTRAKTSMAL Kontrakt mellom utøvende kunstner og byggherre, Kommunale og fylkeskommunale bygg. Skjemaet kan lastes ned fra KOROs hjemmeside

26 6 SLUTTRAPPORT OG BRUKERAVTALE a) Sluttrapport kommunale og fylkeskommunale bygg (+ word format til nedlasting) Sluttrapportskjema kommunale og fylkeskommunale bygg med tilskudd fra KORO lastes ned fra KOROs hjemmeside. NB! Vedlikeholdsbeskrivelse og billeddokumentasjon skal ligge ved. Forslag til brukeravtale for kommunale og fylkeskommunale bygg avtale mellom byggherre (eier) og bruker( den aktuelle institusjon). kan lastes ned fra KOROs hjemmeside.

27 Sluttrapport Kommunale og fylkeskommunale prosjekter / Uteromsprosjekter 1. Prosjektets navn (bygg uterom annet) Adresse: Poststed: Tlf. Kontaktperson: Byggherr/ prosjekteier Adresse: Poststed: Telefon: 2. Prosjektperiode Tilsagnsdato (se konsulentavtalens side 1): Avslutningsdato: 3. Kunstutvalget / prosjektgruppe Konsulent: Øvrige medlemmer: 2 Utførende kunstnere og kort beskrivelse av hva de har utført 4. Evaluering For denne delen må tilleggsark benyttes. Gi en kort og presis redegjørelse for følgende punkter: Arbeidet i kunstkomité / prosjektgruppe Samarbeidet med andre parter Resultatet av kunstprosjektet Andre forhold Dato: Underskrift: Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg, Bank: ; Organisasjonsnummer:

28 Dokumentasjon av kunstprosjekt Vi ber om at skjemaet fylles ut så detaljert som mulig. 1. Opplysninger om kunstneren Navn: Fødselsdato: Nasjonalitet: Adresse (hjemme): Poststed: Tlf: Telefaks: E-post: Adresse (verksted): Poststed: Tlf: Telefaks: E-post: Hovedmedlemskap: Faggruppe: Kunstnersenter: 2. Navn og adresse på bygget / stedet kunstverket ble laget til/er plassert i 3. Tittel og generell beskrivelse av kunstverket Hva slags og hvor mange arbeider kunstprosjektet består av, motiv, idegrunnlag etc. Bruk eget ark om nødvendig.

29 4. Verksbeskrivelse (verk nr av ) NB! Det skal fylles ut en beskrivelse for hvert verk i kunstprosjektet. Ta kopi av denne siden dersom kunstprosjektet består av flere verk. a. Tittel: b. Kunstart: (Eksempler: Maleri, skulptur/3d, relieff, tekstil, fotografi, installasjon etc.). c. Detaljert beskrivelse av teknikk: d. Detaljert materialbeskrivelse: e. Detaljert monteringsbeskrivelse: f. Format: Målene kan gjerne skrives på en skisse av arbeidet. For innrammede arbeider er det indre rammemål som skal angis, med unntak av grafikk hvor det er mål på trykkflaten. Oppgi om målene er nøyaktige mål eller circa-mål. Høyde: Bredde: Dybde: Diameter Antall deler kunstverket består av og mål på hver del:

30 g. Signatur og dato: Produksjonsår: Er kunstverket signert? Ja: Nei: Datert? Ja: Nei: Hva er det signert med (eks. I. Pedersen -98 eller O.H.1998), ev. hvordan er signaturen skrevet (eks. skåret inn eller vevet inn) og hvor er signaturen plassert (eks. nede til høyre eller på baksiden)? Hva: Hvordan: Hvor: Plassering: I hvilket rom og hvor i rommet er kunstverket plassert? 5. Vedlikeholdsbeskrivelse Gjelder alle verk i kunstprosjektet. 6. Fotografi: Antall dias: Antall papirbilder: Fotografert av:

31 7. Tilleggsopplysninger: 8. Skjemaet er fylt ut av: Navn: Dato:

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 Etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Fastsatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

Detaljer

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 A. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Inhabilitet 2. Advokat eller annen fullmektig 3. Alminnelige regler for saksbehandlingen

Detaljer

til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten)

til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten) Veileder til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten) Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og BONO har anbefalt Alminnelige vilkår for kontrakt om kunstoppdrag

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer, arbeidsvilkår og godtgjøringer for folkevalgte i Lillehammer kommune. - valgperiode 2011 2015. Kommunestyret.

Etiske retningslinjer, arbeidsvilkår og godtgjøringer for folkevalgte i Lillehammer kommune. - valgperiode 2011 2015. Kommunestyret. R e g l e m e n t: Etiske retningslinjer, arbeidsvilkår og godtgjøringer for folkevalgte i Lillehammer kommune - valgperiode 2011 2015 Kommunestyret 47 representanter Ordfører Fagutvalg for helse- og omsorg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HABILITET, EIERSTRUKTUR I STYRER 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING... 4 1.3 HØRING...

Detaljer

Oslo kommune Byarkivet. Retten til innsyn

Oslo kommune Byarkivet. Retten til innsyn Oslo kommune Byarkivet Retten til innsyn Regler for innsyn i arkivmateriale som er avlevert til Byarkivet Veiledning i behandling av saker om innsyn Eksempler på behandling av saker 01.01.2003 Forord Innsyn

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet

Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet IBESTAD KOMMUNE 2. april 2012 Innholdsfortegnelse 1 Rutine for behandling av personopplysninger... 3 1.1 Oversikt over personopplysninger... 4 1.2

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning 14. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER...2 2. OPPDRAGET...2 3. UNDEROPPDRAG...2 4. BETALING, BUDSJETT OG REGNSKAPSFØRING...3 5. VALG AV TILNÆRMING/METODE

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer