Arealplanlegging i Gjøvik kommune. - en veileder for private planforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arealplanlegging i Gjøvik kommune. - en veileder for private planforslag"

Transkript

1 Arealplanlegging i Gjøvik kommune - en veileder for private planforslag Revidert

2 Forord En tidlig dialog mellom forslagsstiller og kommunen kan medvirke til at planprosessen, fra forslag til vedtatt plan, blir konstruktiv. Dette dokumentet viser hvilke rutiner og maler Gjøvik kommune bruker under prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. Det rettes en takk til Ullensaker kommune, som har gitt oss lov til å bruke deres planveileder som utgangspunkt for vårt dokument. VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 2 av 17

3 Innhold Forord... 2 Innhold Kontaktinformasjon Generelt om utarbeidelse av private planforslag Områderegulering Detaljregulering Overordnede føringer Planinitiativ og oppstartmøte Varsel om oppstart Planprogram Første gangs behandling Offentlig ettersyn Andre gangs behandling Kvalitetskrav Utredningskrav Hva skal planforslaget inneholde? Krav til utforming av plankartet Krav til planbeskrivelsen Krav til reguleringsbestemmelser Planfaglige tema - fokusområder Universell utforming Uteoppholdsareal Barn og unges interesser Folkehelse Naturmangfold Klimahensyn, energi og miljø Utbyggingsavtaler Nyttige nettsteder (veiledere mm) Maler Varslingsliste ved varsel om oppstart av planarbeid VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 3 av 17

4 1 Kontaktinformasjon Ved innsending av planmateriale skal følgende adresse benyttes: Gjøvik kommune Plan og utbygging postboks Gjøvik eller e-post: Telefonnummer: Generelt om utarbeidelse av private planforslag Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering, jf. PBL 12-2, eller detaljregulering, jf Det anbefales at forslagsstiller på et tidlig tidspunkt tar kontakt med kommunen. Erfaring viser at prosessen da blir mer effektiv. Sentrale bestemmelser om utarbeidelse og behandling av ulike type planer finns i Plan- og bygningsloven. PBL krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom de ønsker å utarbeide planforslag, men selv ikke innehar slik kompetanse, anbefales de å kontakte konsulent som kan dette. Norges praktiserende arkitekter (NPA) og Rådgivende Ingeniørers forening (NPI) med flere kan gi tips om utøvere. I hht 33-1 i PBL kan kommunen kreve gebyr for behandling av private forslag til reguleringsplaner og dispensasjoner. Betalingssatsene ligger ute på kommunens hjemmeside. Kommuneplan eller kommunedelplan Detaljregulering Områderegulering Detaljregulering Områderegulering Gjennomføring av tiltak Figuren viser de formelle mulighetene/alternativene loven gir for å gå fra kommuneplan til gjennomføring av tiltak VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 4 av 17

5 2.1 Områderegulering Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering, som kan bety at private står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekker kostnadene ved dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. 2.2 Detaljregulering Detaljregulering brukes for å følge opp kommune(-del)planens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Planforslaget som oversendes Gjøvik kommune skal forholde seg til grunnleggende føringer for planarbeider i Gjøvik samt nasjonale og regionale retningslinjer for planlegging. 2.3 Overordnede føringer Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser Regionale planer og strategier Kommunale planer Vedtatte strategier/ satsningsomr. i Gjøvik kommune NY PLAN Planforslag som fremmes for behandling skal, i tillegg til plan- og bygningsloven, ta hensyn til blant annet: a) Rikspolitiske retningslinjer og statlige planretningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen b) Regionale planer og strategier VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 5 av 17

6 Fylkesplan for Oppland Regional planstrategi Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkesdelplan for kulturminnevern Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap Jordvernstrategi for Oppland c) Kommunale planer: Langtidsplan 2008 kommuneplanens samfunnsdel Langtidsplan 2008 kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for strandsona (under utarbeidelse) Kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum Helse- og omsorgsplan 2025 Energi- og klimaplan for Gjøvik kommune Gjeldende reguleringsplaner d) Vedtatte strategier/satsingsområder i Gjøvik kommune Fjernvarmesatsning Ressurskommune innen universell utforming Sykkelbyen Gjøvik plan for hovednett for sykkel Areal- og transportplanprosjekt (ATP) for Gjøvik by VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 6 av 17

7 3 Saksgang og planprosess Planutarbeidelse Forslagstiller har hovedansvar Tidlig kontakt mellom forslagstiller og Gjøvik kommune Oppstartsmøte Planprogram Varsel om oppstart Forslagstiller tar kontakt md kommunene og meddeler hvilket område saken gjelder samt avtaler tid for oppstartsmøte. Se planinitiativ Forslagstiller informerer om det aktuelle prosjektet og en kommunal saksbehandler/ kontaktperson knyttes til saken. For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram etter regelen i 4-1. Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogram fastsettes av planutv. Innsendelse av planforslag Når komplett planforslag (detaljplan) er mottatt av kommunen begynner 12-ukersfristen å løpe, alt. en annen frist som er avtalt m. forslagstiller. 1.gangsbehandling/ politisk beh. i AMT Planutvalget vedtar om planer skal legges ut til offentlig ettersyn. Planbehandling Kommunen har hovedansvar Offentlig ettersyn 2.gangsbehandling/ evt. sluttbehandling i AMT Vedtak i kommunestyre Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst en avis og på internett. Offentlig instanser og direkte berørte parter underrettes ved brev. Kommunen går igjennom innsigelser og merknader. Forslagstiller justerer forslaget etter anbefaling før saken legges frem til ny politisk behandling. Kommunestyret vedtar reguleringsplaner. Er kommunestyre ikke enig i forslaget, kan de sende saken tilbake til ny behandling. Kunngjøring av vedtatt plan Planen m/ bestemmelser og kommunestyrets vedtak skal kunngjøres i min. en avis og på internett. Off. instanser og berørte parter underrettes ved brev. VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 7 av 17

8 3.1 Planinitiativ og oppstartmøte Følgende informasjon og materiale leveres kommunen 7-10 dager før oppstartmøte: Materiale Kart med forslagstillers forslag til planavgrensing. Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger. Eventuelt annet materiale som forslagstiller mener er relevant. Informasjon Kort presentasjon av prosjektet/ planideen: formål, størrelser, omfang (nøkkeltall) Hvordan samsvarer prosjektet/ planideen med overordnede planer (kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner) og gjeldende reguleringsstatus. Begrunnelse for foreslått planavgrensning. Krever tiltaket planprogram. Krever tiltaket konsekvensutredning. Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk- og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet? Er eksisterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås inkl tilgrensende planomriss. Er eiendomsgrensene koordinatfestet? Kreves det ny kartforretning? Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet? Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn tiltakshaver innenfor foreslått planavgrensning? Er det potensielle interessekonflikter som følger av planideen? Eventuelt andre opplysninger som forslagstiller mener er relevante å opplyse om. Når ser forslagstiller for seg at komplett planmateriale kan leveres inn? Det kan være gunstig med en felles befaring på tomta/planområdet på et tidlig stadium i planprosessen, for å vurdere hovedtrekkene i planen, som plassering av lekeområder, grønnstruktur, vegsystem m.m. Det er laget en egen referatmal for oppstartsmøter, som saksbehandler vil gjennomgå på møtet, og sende til forslagsstiller for underskrift i etterkant av oppstartsmøtet. 3.2 Varsel om oppstart Når planarbeidet igangsettes skal: Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Saksbehandler vurderer hvem som er aktuelle parter til saken og sender ut adresseliste til forslagsstiller. Oppstart skal annonseres i Oppland Arbeiderblad og Gjøviks blad, samt på kommunens eller forslagstillers internettsider. Saksbehandler skal kvalitetskontrollere kunngjøringsannonsen med tekst og kartutsnitt før annonsering. Saksbehandler varsler selv de interne enheter i kommunen. Det er en fordel å ta med litt for mye enn for lite i planomrisset som varsles for å unngå ny varsling. Frist for å gi uttalelse skal være minst 4 uker der planoppstart er uten planprogram (se nærmere om planprogram nedenunder). VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 8 av 17

9 3.3 Planprogram For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram etter reglene i 4-1. Planprogram kan unnlates for nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal annonseres i Oppland Arbeiderblad og Gjøviks blad, samt på kommunens eller forslagstillers internettsider. Frist for å gi uttalelse til planprogrammet skal være minst seks uker. Deretter sendes evt revidert planprogram inn til kommunen, som fastsetter planprogrammet i planutvalget. Ved behandling av planprogrammet kan kommunestyret fastsette at det skal gjennomføres en områderegulering dersom dette er nødvendig for en forsvarlig planavklaring og gjennomføring for bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. 3.4 Første gangs behandling Når planforslaget er mottatt av kommunen, begynner 12 ukersfristen å løpe. Dette gjelder kun for detaljplaner, ikke områdeplaner. Planforslaget må oppfylle kravene om fremstilling og innhold (jf kapittel 4). Forslaget må også være kunngjort i samsvar med PBL 12. Dersom kommunen finner at planmaterialet ikke tilfredsstiller kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt forslagstiller mottar beskjed om de mangler planforslaget har. Fristen starter igjen å løpe når kommunen har mottatt (samlet) opprettet materiale. Fristen regnes til tidspunktet for vedtak om offentlig ettersyn. Kommunen har rett til å avtale en annen frist dersom det fremmes reguleringsforslag som er i strid med arealdelen til kommuneplanen eller som er kompliserte. Saksbehandlingsgebyr skal være innbetalt før planforslaget sendes til behandling. Det er krav om tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen for 1. gangsbehandling. 3.5 Offentlig ettersyn Høringsfristen er minimum 6 uker ved offentlig ettersyn. Når denne fristen er over går kommunen igjennom innkomne merknader og innsigelser. Forslaget justeres evt. deretter av forslagstiller i tråd med anbefalinger fra kommunen. 3.6 Andre gangs behandling Etter offentlig ettersyn sendes planforslaget til 2. gangs behandling i planutvalget. Reguleringsplaner sluttbehandles i kommunestyret. Det skal treffes vedtak senest tolv uker etter 2. gangsbehandling. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan saken sendes tilbake til ny behandling. Private tiltakshavere har fem år på seg til å søke om byggetillatelse etter at detaljregulering er vedtatt. Kommunen kan etter søknad innvilge to års forlengelse av fristen. VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 9 av 17

10 4 Kvalitetskrav 4.1 Utredningskrav Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. PBL 11-8 og Konsekvensutredning (KU) For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og som omfattes av KU-forskriften, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. 4.2 Hva skal planforslaget inneholde? Krav til leveranse Varsel om oppstart o Varslingsbrev o Planomriss med planflate o Forslag til planprogram når det kreves 1. gangs behandling o Oversendelsesbrev o Plankart med tittelfelt o Reguleringsbestemmelser o Planbeskrivelse o Konsekvensutredning når det kreves o Utfylt sjekkliste for ROS-analyse o Planskjema (se planoppland.no) o Kopi av varslingsbrev m/varslingsliste, kunngjøring, innkomne merknader o Vurdering av innkomne merknader o Ev. også illustrasjoner, perspektivtegninger, analyser, rapporter ol. Format: word/pdf sosi og ev. dwg word word/pdf pdf, sosi og ev. dwg word word word pdf pdf pdf pdf 2. gangs behandling o Ev. reviderte plandokumenter etter avtale med saksbehandler o Vurdering av innkomne merknader Vedtatt plan o Endelig oppdatert plankart med utfylt saksbehandlingsfelt pdf, sosi og ev. dwg VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 10 av 17

11 4.3 Krav til utforming av plankartet Planforslaget skal tegnes opp og leveres på digital form. For utarbeidelse av planforslag skal Miljøverndepartementet sin veileder Plan og kart etter plan- og bygningsloven legges til grunn, samt kravspesifikasjon for uttegning av plankart og mal for tegnforklaring. 4.4 Krav til planbeskrivelsen En planbeskrivelse skal avklare alle forhold som anses å være viktige i en plansak. Dette gjelder forhold i planforslaget og konsekvenser planforslaget vil kunne gi for planområdet og omgivelsene. Planbeskrivelsen skal være slik utformet at den kan brukes direkte i saksframlegg. Dette for å spare inn saksbehandlingstid. Planbeskrivelsen må derfor gi en balansert framstilling av alle konsekvenser for å kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. Se mal for planbeskrivelse. 4.5 Krav til reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser skal supplere de arealformål og hensynssoner som er vist på reguleringskartet, og gi nærmere vilkår for utnyttelse av arealet. Det er vid adgang til å gi bestemmelser. Rammene for slike bestemmelser er gitt i 12-2 i loven. Reguleringsbestemmelsene skal: være juridisk holdbare og ha hjemmel i plan- og bygningsloven i størst mulig grad utformes slik at de gir rom for alternative utbyggingsformer og samtidig sikre kvaliteten. inneholde betegnelser som gir en entydig forståelse (i den grad det er nødvendig skal man henvise til norsk standard, byggforskrifter, detaljblad eller liknende slik at man unngår uklarhet om forståelsen av bestemmelsen). være konkrete (formuleringer som for eksempel "legges vekt på gode arkitektoniske løsninger med utgangspunkt i stedets byggeskikk" er vanskelig å forvalte). Man bør heller utforme bestemmelsene slik at de innebærer at disse intensjonene blir oppfylt). være i samsvar med formålsbetegnelser og bokstaver/tall på plankartet utformes på en slik måte at de gir en klar hjemmel til å godkjenne/evt. ikke godkjenne valg av løsninger (unngå bør-formuleringer) påføres datoer for siste revisjon av plan og bestemmelser. Kommunen har utarbeidet en mal for bestemmelser. I malen er det vist eksempler på bestemmelser, men det må i hvert enkel plan vurderes konkret hva som skal tas med i bestemmelsene. I tillegg til fellesbestemmelser for flere eller alle formålene eller områdene, skal det være egne bestemmelser for hvert formål eller område der det skal være utfyllende bestemmelser. VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 11 av 17

12 5 Planfaglige tema - fokusområder Nedenfor er det beskrevet nærmere noen planfaglige tema som det bør tas spesielt hensyn til ved utarbeidelse av reguleringsplaner. 5.1 Universell utforming Universell utforming skal sikres gjennom reguleringsplanen. Universell utforming innebærer at bygg og anlegg skal utformes slik at de kan brukes av flest mulig i så stor utstrekning som mulig uten behov for spesiell tilrettelegging eller hjelpemidler. Planlegging og prosjektering skal i hovedsak basere seg på 3 forhold; 1. Hensynet til barn, ung, voksen, eldre. 2. Hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne (herunder bevegelsesevne, orientering og miljø). 3. Hensynet til personer som bruker tekniske hjelpemidler, som har konsekvenser for utformingen av området. Følgende huskeliste kan benyttes for å kvalitetssikre at universell utforming ivaretas i reguleringsplanen: Sjekkpunkt Stigninger/ nivåforskjeller Areal, bredde, avstand, høyde Veiledning Angir stigninger, for eksempel på gangveger og ramper, eller nivåforskjeller ved inngangsparti eller overganger/ krysningspunkter. Kan for eksempel rullestol benytte hovedløsning? Angir om utformingen har tilstrekkelig areal. Sjekk steder der det er viktig med gode plassforhold f or eksempel bredde på passasjer/ inngangspartier; kan en barnevogn passere? Er det nok plass foran dører, postkasser og renovasjon slik at en kan manøvrere en rullestol? Materialbruk/ overflater Egenskaper ved overflater, som jevnhet, sklisikkert, reflekser, kontraster etc. Er underlaget lett å trille på? Fare for skader Håndtering/ bruk Angir om utformingen kan begrense fare for skade/uhell når det tas i bruk. Gjelder for eksempel markering av nivåforskjeller/ trinn, glassflater, krysningspunkter ved vei etc. Angir forhold som påvirker hvordan elementene kan brukes/håndteres. Gjelder for eksempel høyde og plassering av betjeningspanel (postkasser, innkast på søppelhåndtering, døråpnere, kortlesere etc). Betjenes for eksempel avfallsbeholderen med en eller to hender? Møblering/ Beplantning Angir plassering og utforming på for eksempel benker, søppelhåndtering, skilt, beplantning. Er det hindringer i gangarealene? Hvilke planter velges? Har benken ryggstøtte og armlene? VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 12 av 17

13 Sjekkpunkt Lys/ kontraster Veiledning Gjelder blant annet kontraster og lyssetting av gangveger, inngangspartier, nivåforskjeller, tapper med mer, som forsterker opplevelsen av former og farger. Forståelse/ lesbarhet/ informasjon Angir om informasjon blir gitt på en forståelig og intuitiv måte i form av symbolspråk, lyd, tekst, grafikk etc. Er det lett å forstå informasjonen for de som ikke kan lese enda, eller ikke kan språket? Er informasjonen plassert på en slik måte at alle kan ta del av den? Der Teknisk forskrift ikke angir målsatte krav til stigning, bredde, høyder, areal med mer, skal oppfyllelse av forskriftens krav synliggjøres skriftlig enten ved at bygg og anlegg prosjekteres i samsvar med forhåndsgodkjente løsninger som Norsk standard eller tilsvarende, eller ved analyse som viser at funksjonskravene er oppfylt. 5.2 Uteoppholdsareal Felles uteoppholdsareal skal legges på bakkeplan og angitte minimumskrav skal oppfylles. Felles terrasser/ takterrasser kan vurderes som felles uteoppholdsareal på spesifikke tomter der det er begrenset plass, for eksempel i sentrumsområder. Dersom takterrasser medregnes som en del av det formelle kravet til felles uteoppholdsareal settes det krav til konstruksjonen slik at terrassen tåler jordmasser og kan opparbeides med beplantning. Terrassens konstruksjon skal tåle tyngden av 15 cm jord til gras, 60 cm til busker, 100 cm til trær. Drenering og vanningsanlegg til planter må også løses for å få et funksjonsdugelig uteområde på terrassen/ takterrassen. For å oppnå skjerming på terrasser/ takterrasser kan man f eks montere pergola/ netting med plass for klatreplanter som vokser over og gir opplevelse av grønne, levende rom. Private balkonger skal som et utgangspunkt ikke regnes som felles uteoppholdsareal i henhold til de formelle kravene, men mer som et gode for den enkelte leiligheten. Private balkonger gir ikke rom for spontane møter mellom mennesker og oppmuntrer ikke til spontan lek eller samvær mellom barn som et felles uteoppholdsareal gjør. 5.3 Barn og unges interesser Barnas lekevaner og hvor langt de beveger seg hjemmefra varierer med alderen, fra de minste som leker mest i sitt eget nærområde til de eldste som driver med mer plasskrevende gruppelek, byggelek og idrett. Det er viktig at barn i alle aldersgrupper finner gode lekeplasser tilpasset sine behov innenfor naturlig gangavstand for aldersgruppa. I kommuneplanens arealdel vedtatt 25. september 2008 er det angitt retningslinjer for planlegging av lekeplasser og aktivitetsområder, som skal følges ved utarbeidelse av reguleringsplaner for nye boligområder. En ny veileder for leke- og aktivitetsområder i Gjøvik kommune er under utarbeidelse (2011). Ved planlegging av nye utbyggingsområder skal det vurderes hvordan barn og unges interesser VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 13 av 17

14 berøres av foreslått utbygging. I Gjøvik kommune er det, for noen områder, utført en kartlegging av barn og unges arealbruk (digitalt barnetråkk) som fremstår som et digitalt temakart i kommunens kartportal. Registreringene bør benyttes som en del av beslutningsgrunnlaget ved utarbeidelse av arealplaner. 5.4 Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. Det er ønskelig å påvirke folks muligheter til å være fysisk aktive fra barneår og gjennom livsløpet, bl.a. ved å: o etablere flere gang- og sykkelveger o skape aktivitetsfremmende bo- og nærmiljøer o sikre tilgjengelighet til natur- og rekreasjonsområder 5.5 Naturmangfold Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Naturmangfoldloven som ble vedtatt i 2009 har bl.a. alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk som skal legges til grunn for forvaltning av naturmangfold etter plan- og bygningsloven og andre sektorlovverk. En god og helhetlig forvaltning av naturmangfold er avhengig av samarbeid både på tvers av fagmiljø, og også ofte på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Ved langsiktig planlegging og aktiv bruk av virkemidlene i plan- og bygningsloven har kommunene mulighet til å styre utviklingen og redusere konflikter. Kunnskap om verdifulle naturtypeområder og artsforekomster må legges til grunn for kommunens arealforvaltning, men kommunene har også et ansvar for å ta vare på verdifulle områder som ikke er kartlagt. 5.6 Klimahensyn, energi og miljø Arealplaner er et viktig virkemiddel i forhold til klimaendringer, på den ene siden for å redusere klimagassutslipp, og på den andre siden for å tilpasse samfunnet til et endret klima: o miljøvennlige løsninger for energiforsyning i bygg o miljøvennlige transportløsninger o samordnet areal- og transportplanlegging o sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner o sikre at utsatte områder ikke blir tilrettelagt for utbygging VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 14 av 17

15 6 Utbyggingsavtaler Gjøvik kommune stiller krav til utbyggingsavtaler, jf. prinsippvedtak om utbyggingsavtaler vedtatt av kommunestyret i sak 08/1263. Forslag til utbyggingsavtale utarbeides samtidig med planforslaget. Kommunen kan unnta forslagstiller fra denne plikten. (OBS: Prinsippvedtaket er under revisjon.) Kommunens krav om utbyggingsavtaler gjelder hele kommunen i forbindelse med vedtatt kommuneplan og nye reguleringsplaner, eller vesentlig endring av reguleringsplaner. Ved mindre utbygginger og under spesielle forhold kan det utelates. Utbyggingsavtale skal normalt inngås når det innenfor planområdet skal: 1. Bygges ut 5 eller flere boenheter til boligformål 2. Bygges ut 5 eller flere fritidsboliger/enheter med fritids og næringsformål 3. Utvikles næringsområde større enn 3 dekar, for bygg større enn 500 m2 BRA eller anlegg/prosjekter (uansett formål) på mer en 10 mil kroner. 4. Også ved mindre utbygginger kan det etter forholdene være aktuelt å kreve utbyggingsavtale, for eksempel i tilfeller hvor et tiltak vil føre til særlig stor infrastrukturbelastning i forhold til tiltakets størrelse/omfang eller der det på grunn av tiltakets karakter bør stilles krav til utforming, som for eksempel universell utforming. 5. Utbyggingsavtaler ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsettes løst ved frivillige avtaler. Komplekse planprosjekter. Ved utvikling av til eksempel større byutvikling -/ byreprasjonsprosjekter kan det oppstå komplekse krav til planutarbeidelse, utbyggingsløsninger/ - finansiering. For denne type tiltak vil det være nødvendig å fatte eget vedtak i henhold til lovens 64a, og som gjøres gjeldende spesielt for det enkelte tiltaket. 7 Nyttige nettsteder (veiledere mm) Gjøvik kommune; Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland PlanOppland Lover og forskrifter; Miljøverndepartementets nettside for planlegging; Planlegging.no MD: Om barn og unge i planleggingen MD: Naturmangfold MD: Kulturminner og kulturmiljø MD: Klima MD: Friluftsliv NUSB: Samfunnssikkerhet i planprosessen Offentlig nettsted for universell utforming (MD), Statistisk sentralbyrå, Norge digitalt Statkart: prioriterte temadatasett Hedmark og Oppland Database for fredete kulturminner Askeladden, database for kulturminner Byggsøk; VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 15 av 17

16 8 Maler Gjøvik kommune har utarbeidet følgende maler og eksempler som med fordel kan benyttes ved utarbeidelse av reguleringsplaner (se egne dokumenter): Planinitiativ Varslingsannonse Planprogram Risiko- og sårbarhetsanalyse Plankart (kravspesifikasjon) Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Tegnforklaring Varslingsliste 9 Varslingsliste ved varsel om oppstart av planarbeid Myndigheter og andre som skal ha varsel om oppstart av reguleringsarbeid og som er høringsinstanser ved offentlig ettersyn er oppgitt nedenfor. I enkelte saker kan også andre høringsinstanser være aktuelle. Oppland fylkeskommune, postboks 988, 2626 Lillehammer Fylkesmannen i Oppland, postboks 987, 2626 Lillehammer Statens vegvesen region øst, postboks 1010, 2626 Lillehammer NVE region Øst, postboks 4223, 2307 Hamar Jernbaneverket, postboks 4350, 2308 Hamar NSB BA Eiendom, 0048 Oslo Direktoratet for mineralforvaltning, postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim Forsvarsbygg, postboks 405 sentrum, 0130 Oslo Hamar bispedømmekontor, postboks 172, 2302 Hamar, Gjøvik kommune, postboks 630, 2806 Gjøvik Nabokommune Mattilsynet Hedmark og Oppland, Postboks 383, 2381 Brumunddal Forum for natur og friluftsliv FNF Oppland, postboks 368, 2602 Lillehammer Telenor senter for nettutbygging, postboks 7150, 5020 Bergen GLT avfall, postboks 113, 2807 Hunndalen VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 16 av 17

17 Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn v/kommuneoverlegen, Teknologivegen 4, 2815 Gjøvik Vestoppland politikammer, postboks 54, 2801 Gjøvik Eidsiva bioenergi AS avdeling Gjøvik, Kallerudlia 9, 2818 Gjøvik Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning, postboks 4100, 2307 Hamar Kirkevergen, Strandgata 13, 2815 Gjøvik Nettbuss Øst AS, 0048 Oslo, Norges handikappforbund avd Gjøvik v/ Leif Erik Engen, Lorentz Nittersveg 1, 2817 Gjøvik Norsk ornitologisk forening avd Oppland, Postboks 87, 2601 Lillehammer Naturvernforbundet v/ Bjørn Frøsaker, Fagerlivegen 4, 2818 Gjøvik Fortidsminneforeningen i Oppland, C/O Kåre Hosar, Gjørtlervegen 2A, 2618 Lillehammer, Mjøsmuseet AS, postboks 13, 2858 Kapp FFO Oppland, Storgata 8, 2815 Gjøvik Trygg trafikk, postboks 1101 Skurva, 2605 Lillehammer Andre lag og foreninger med interesser i området Berørte grunneiere og naboer som grenser inntil planområdet (kontakt Gjøvik kommune) Gjøvik kommune fordeler internt til følgende: Barnerepresentanten Brannvesenet Eldrerådet Landbrukskontoret Rådet for funksjonshemmede Rådmannen Ungdomsrådet Tjenesteområde Barn og familie Tjenesteområde Barnehage Tjenesteområde Eiendom Tjenesteområde Helse og omsorg ergoterapitjenesten Elin- Tjenesteområde Kultur og fritid Tjenesteområde Plan og utbygging Tjenesteområde Skole Tjenesteområde Teknisk drift Tjenesteområde Velferd VEILEDER FOR PRIVATE PLANFORSLAG Side 17 av 17

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Krav til utarbeiding av reguleringsplaner

Krav til utarbeiding av reguleringsplaner SÅTE-GIS GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal Krav til utarbeiding av reguleringsplaner Digital fremstilling Veiledning for kommuner og tiltakshavere 1 Generelt Reguleringsplan er

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING. SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGNINGS- OG AREALPLANSEKSJONEN Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide privat reguleringsplan. PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

Detaljer

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune

Velkommen som forslagstiller/utbygger i Ringebu kommune. Med hilsen Plan og teknisk Ringebu kommune Ringebu kommune ønsker en mest mulig enhetlig utforming av de reguleringsplaner som sendes inn til behandling. Ringebu kommune har derfor utarbeidet et veiledningsmateriale for utbyggere og forslagsstillere.

Detaljer

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE

SOLA KOMMUNES STARTPAKKE SOLA KOMMUNES STARTPAKKE Krav til privat forslagstiller om kvalitet, innhold og leveranse av digital plan og planbeskrivelse. Sola kommune Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller

Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller Alle dokumentene som det vises til her finnes på kommunens hjemmeside under «krav til reguleringsplan» Oppstartsmøte/forhåndskonferanse

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Januar 2016. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan

Arealplanlegging grunnkurs 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen. Planprosess - reguleringsplan 1 Planprosess regulerings 19.-20. mars 2007 Førsteamanuensis Kathrine Strømmen 2 Synoptisk planprosess Prosessen 1. Problemstilling 2. Mål 3. Middel 4. Alternativ 5. Vurdering 6. Valg 7. Gjennomføring

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juni 2010. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Januar 2016. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et

1. Bakgrunnen for å igangsette planarb eid et Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juni 2010. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Møtereferat. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning. Møtedato: Møtested: Melhus rådhus. Virksomhet Fork.

Møtereferat. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning. Møtedato: Møtested: Melhus rådhus. Virksomhet Fork. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning Møtereferat Møtedato: 16.08.2016 Møtested: Melhus rådhus Gnr/Bnr: 251/1, 252/1, 251/2 Formål: Råstoffutvinning Planident.:2016022 Saksnr. ESA: 16/2716 Virksomhet

Detaljer

Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven

Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven Grensegangen mellom Plan og bygningsloven og Vegloven Sissel Enodd, Landskapsarkitekt/Arealplanlegger Samferdsel og infrastruktur Trondheim Fra evaluering av Kommunevegdagene 2015: Forholdet mellom Vegloven

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon 2-2008. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen

Plandata og bestillerrollen. Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen Plandata og bestillerrollen Ida Rørbye Infrastrukturavdelingen - Geodatasamarbeidseksjonen Bestiller kompetanse - når? ikke-kommunale planer, dvs. for private planforslag der kommunen ber andre om å utarbeide

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune 1. FORSLAG OM EN MER FORMALISERT OG AVKLARENDE OPPSTARTPROSESS VED BEHANDLING AV PRIVATE PLANINITIATIV

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juni 2010. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015

Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015 SAK/TEMA: Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Møtereferat oppstartsmøte STED: Storgata

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kurs om reguleringsplanlegging. Trelleborgsenteret, Tønsberg

Kurs om reguleringsplanlegging. Trelleborgsenteret, Tønsberg Kurs om reguleringsplanlegging Trelleborgsenteret, Tønsberg 15.01.2015 Erfaringer med ny PBL og arbeidet med reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging Trelleborgsenteret, Tønsberg 15.01.2015 Plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juni 2010. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien

Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Region øst Moss kontorsted Mars 2015 Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Vedlegg til detaljreguleringsplan PlanID: 010526031 B3: av uttalelser COWI AS 1 2 Innhold 1 Generelt... 3 2 Oversikt... 3 3 og kommentarer

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer