NORSKE LIV ÅRSRAPPORT Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE LIV ÅRSRAPPORT 1999. Innhold"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T 1999

2 Innhold Norske Liv 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Regnskapsprinsipper 14 Noter til regnskapet 16 Kontantstrømanalyse 32 Beretninger 33 Tillitsvalgte og ledelse 34 Kapitalforvaltning 35 Utvikling av forsikringsbestanden 38 Erstatninger/utbetalinger 39 Hovedpunkter i Mål og oppgaver i år Ny lov om foretakspensjon 42 Nøkkeltall 44 Ordliste 45 K-Banks regnskap 46 Fotos: A.G.E./NPS Billedbyrå/VCG/NPS Billedbyrå 2

3 Norske Liv Norske Liv er et spesialistselskap på livs- og pensjonsforsikring og er landets eldste livsforsikringsselskap. Selskapet ble stiftet som Den norske Livrenteforening i april 1844, og var et gjensidig forsikringsselskap frem til Da ble selskapet omdannet til aksjeselskap og ble et heleiet datterselskap av K-Bank. Forvaltningskapitalen pr var ca. kr 10 mrd. og selskapet har ca. 200 ansatte fordelt på hele landet. Visjon Norske Liv AS skal være en ledende leverandør av enkle og lønnsomme trygghetsløsninger i det norske markedet. Forretningsid Norske Liv AS skal bidra til ytterligere verdiskapning og skape konkurransefortrinn i K-Bank gjennom: å være konsernets leverandør av lett forståelige og lønnsomme forsikringsløsninger til personmarkedet for distribusjon gjennom banken å levere konkurransedyktige og lønnsomme forsikringsløsninger basert på egen distribusjon til bedriftsmarkedet å utvikle og fremme salg av lønnsomme forsikringsløsninger gjennom nye kanaler til ikke K-Bank-kunder 3

4 Styrets beretning VIRKSOMHET OG LOKALISERING Forsikringsselskapet Norske Liv AS (Norske Liv) er landets eldste livsforsikringsselskap, og tilbyr livsforsikringsløsninger til privat- og bedriftsmarkedet. Norske Liv er en del av K-Bank konsernet, og er eiet gjennom det mellomliggende holdingselskapet Christiania Forsikring AS. Selskapet har hovedkontor i Oslo. Norske Livs produkter distribueres i alt det vesentligste gjennom K-Banks distribusjonsnett. Selskapet har en markedsandel på 11 % i privatmarkedet, og en andel på 1,6 % av kollektivmarkedet. Omlegging av strategien i løpet av 1999 innebærer at selskapet i større grad skal fokusere inn på kjernevirksomheten - risiko- og spareprodukter med garantert avkastning. Salget mot privatmarkedet vil fra og med år 2000 skje gjennom kunderådgivere i K-Banks filialnett, samt andre aktuelle distribusjonskanaler. Dette har medført at selskapet har overført salgskorpset for privatmarkedet til K-Bank. Salg av kollektivordninger vil fortsatt være basert på eget salgskorps. En annen konsekvens av strategirevisjonen er at virksomheten knyttet til pensjonskasse-forvaltning er besluttet avhendet. Under forutsetning av myndighetenes godkjenning, vil pensjonskasseforvaltningen bli overdratt til Christiania Forsikring AS. FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetningen ligger selskapets finansielle situasjon ved utgangen av ARBEIDSMILJfl OG PERSONALE Sykefraværet i Norske Liv AS var på totalt dagsverk i 1999 (2.338 i 1998), som utgjorde ca. 4,82 % (3,61 % i 1998) av mulige dagsverk i Norske Liv AS. Norske Liv AS vil arbeide videre med sykefraværet og har i 1999 hatt nært samarbeid med fysioterapeut for tilpasning av arbeidsplasser. Det er tilbud om lokal trening i arbeidstiden. Det har ikke blitt rapportert alvorlig arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er imidlertid iverksatt tiltak for ytterligere forbedringer i henhold til resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Norske Liv AS har avholdt regelmessige møter med arbeidsmiljøutvalgene. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Styret er meget tilfreds med de ansattes endringsvilje og innsats i Ole-Wilhelm Meyer tiltrådte som ny administrerende direktør pr. 1. mars Tidligere administrerende direktør Jan Petter Borvik ble valgt som ny styreformann i selskapet. Virksomheten benytter ikke innsatsfaktorer eller har produkter som forurenser det ytre miljø. 4

5 STYRETS BERETNING 1999 SPESIELLE HENDELSER I 1999 Endring av selskapets strategi har medført at selskapet har iverksatt en rekke tiltak for omstilling. Tiltakene skal bedre effektiviteten, samt øke kvaliteten av de tjenester selskapet yter sine kunder. PREMIEINNTEKTER Selskapet hadde i 1999 netto premieinntekter på millioner kroner etter avgitte premier til reassurandører på 60 millioner kroner. Netto premieinntekter fordelte seg som følger på de enkelte bransjer: Omstillingen har medført engangskostnader i underkant av 12 millioner kroner i I forbindelse med gjennomgang av selskapets reassuranseprogram høsten 1999 ble det avdekket svakheter i enkelte av selskapets reassuransekontrakter inngått i De avdekkede svakheter medførte at selskapet måtte belaste regnskapet med engangskostnader på vel 15 millioner kroner. Endring Mill. kroner fra 1998 Individuell kapitalforsikring % Individuell rente- og pensjonsforsikring % Kollektiv pensjonsforsikring % Gruppelivsforsikring 44 21% Skadeforsikring 8-6 % Totalt % FINANSIELL RISIKOSTYRING Norske Liv hadde ved utgangen av året plassert sin investeringsportefølje på følgende måte: Plasseringstype Mill. kroner Aksjer % Rentebærende papirer % Eiendom % Totalt % Selskapets aksjeportefølje er fordelt med 21 % i utenlandske aksjer og 79 % norske aksjer. Selskapet benyttet i løpet av året finansielle derivater i begrenset grad som en del av investeringsvirksomheten. Bruken av finansielle derivater var i all hovedsak knyttet til avdekning av valutaeksponering. Selskapets styring av finansielle risiki er bygget opp i samsvar med retningslinjer gitt av myndighetene. Tilbakegangen i individuell kapitalforsikring skyldtes hovedsakelig redusert salg av engangsbetalte Gullkonto. Inntekter fra individuelle rente- og pensjonsforsikringer lå stabilt i forhold til Selskapet hadde en økning i premieinntekter for de kollektive bransjene på ca. 20 %. INNTEKTER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER Norske Liv hadde en netto inntekt fra finansielle eiendeler på 941 millioner kroner. Den verdijusterte avkastningen ble på 9,2 %. Selskapets avkastning preges av en forholdsmessig lav risikoprofil i investeringsporteføljen, hovedsakelig som følge av en lav aksjeandel. Rentebærende investeringer og fast eiendom ga en god avkastning i Som følge av verdiutviklingen på selskapets eiendomsportefølje, ble verdien regulert opp med 100 millioner kroner ved utgangen av året. Selskapets aksjeportefølje hadde ikke den ønskede verdiutvikling. Dette skyldtes hovedsakelig svak verdiutvikling på enkelte større eierposter selskapet har i mellomstore norske selskaper. Styret forventer imidlertid en positiv verdiutvikling for disse postene, og har av denne grunn valgt å ikke realisere disse. Selskapet satte av 208 millioner kroner til kursreguleringsfond i

6 KAPITALAVKASTNINGSRENTEN Selskapet har hatt følgende kapitalavkastningsrente de siste 5 år: ,21 % ,94 % ,05 % ,39 % ,92 % GJENNOMSNITTSRENTEN Gjennomsnittsrenten for de forsikrede, som inkluderer finansinntekter og øvrige overføringer til de forsikredes fond har vært som følger de siste fem år ,07 % ,07 % ,00 % ,01 % ,47 % ERSTATNINGER OG FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Erstatninger utgjorde millioner kroner i Dette er en reduksjon på 48 % i forhold til Hovedårsaken til reduksjonen er mindre uttak av Gullkonto enn det som var tilfellet året før. FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER Forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 180 millioner kroner i Dette er økning på 23 millioner kroner i forhold til fjoråret. Regnskapet for 1999 ble imidlertid belastet med enkelte engangskostnader knyttet til omstilling og reassuranseprovisjoner. Totalt økte disse postene de forsikringsrelaterte kostnadene med 24 millioner kroner, sammenlignet med året før. De tiltak som er iverksatt medfører at selskapet har en lavere kostnadsbase ved inngangen til år Det forventes en fortsatt reduksjon i selskapets forsikringsrelaterte driftskostnader. flvrige INNTEKTER OG KOSTNADER Andre kostnader på 23 millioner kroner er i sin helhet renter på selskapets ansvarlige lån på totalt 290 millioner kroner. Ekstraordinære inntekter er knyttet til verdiregulering av selskapets eiendomsportefølje ved inngangen til Verdiregulering skjedde i forbindelse med implementering av ny regnskapslov og regnskapsforskrift for forsikringsselskapene. I samsvar med krav i forskriften er denne oppskrivingen ført som en ekstraordinær inntekt. Inntekten inngår i resultat til fordeling mellom kunder og eiere. Ekstraordinære kostnader på 15 millioner kroner er en periodefremmed post knyttet til selskapets reassuranseprogram. De forsikringsmessige avsetninger utgjorde 314 millioner kroner, og er vesentlig høyere enn fjoråret, da disse var på 22 millioner kroner. Den lave avsetningen i 1998 skyldes det betydelige uttak fra Gullkonto som reduserte de pliktige avsetninger i betydelig grad. 6

7 STYRETS BERETNING 1999 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Norske Liv hadde et forsikringsteknisk resultat på 265 millioner kroner i 1999, sammenlignet med 70 millioner kroner i året før. Det forsikringstekniske resultat er bygget opp av følgende elementer: Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Forsikringsteknisk resultat Selskapets risikoresultater ble betydelig svekket i 1999 i forhold til året før. Utviklingen kom hovedsakelig som følge av styrking av erstatningsavsetninger innenfor uførekapital, samt reklassifisering av reassuransedepoter. Den gjennomførte styrking av erstatningsavsetningene medfører at selskapet forventer en normalisering av risikoresultatet fremover. nevnt har hatt enkelte engangskostnader i 1999, som totalt belaster regnskapet med 24 millioner kroner. Av administrasjonsunderskuddet er 10 millioner kroner knyttet til de kollektive bransjer. Dette underskuddet er dekket av eier på basis av en garanti som eier har gitt for administrasjonsresultatet. Administrasjonsresultatet ble også svekket i forhold til fjoråret. Dette skyldes i hovedsak at selskapet som tidligere 7

8 RESULTATDISPONERING Årets resultat er på linje med fjoråret fordelt med 75 % til kundene og 25 % til eier, dog slik at eier dekker administrasjonsunderskuddet innenfor kollektiv fullt ut. Fordelingen fremkommer som følger: Mill. kroner Resultat til fordeling % Som fordeles til: - kundene % - skatt 12 5 % - utbytte % - opptjent egenkapital 1 0 % % Styret foreslår et utbytte på 248 kroner pr. aksje. Livsforsikringsselskapenes utbytteutdeling er, i motsetning til ordinære aksjeselskaper, begrenset til det enkelte års overskudd. BALANSEN Norske Livs forvaltningskapital utgjorde millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 855 millioner kroner i forhold til fjoråret. Selskapets strategi med å øke andelen av aksjer og eiendom står uendret. I løpet av året ble aksjeandelen i investeringsporteføljen økt med 4,6 % til 14,5 %. Andelen eiendom ble økt med 2,4 % til 18,3 %. Selskapet vil fortsette denne utviklingen med sikte på å øke aksjeandelen til inntil 30 % av investeringsporteføljen. De finansielle omløpsmidler er i samsvar med den nye regnskapsforskriften for forsikringsselskaper verdsatt til markedsverdi ved utgangen av året. Verdiregulering av disse eiendeler som følge av verdistigning utover anskaffelseskost, skal avsettes i et kursreguleringsfond. Ved utgangen av året utgjorde kursreguleringsfondet 208 millioner kroner, som utgjør 3,21 % av finansielle omløpsmidler. KAPITALDEKNINGSFORHOLD Norske Liv hadde ved utgangen av året en kapitaldekning på 12,48 %. Selskapets vektede balanse regnet etter reglene for kapitaldekning var på millioner kroner. Med en netto ansvarlig kapital på 586 millioner kroner har selskapet en overdekning av ansvarlig kapital på 210 millioner kroner i forhold til lovens minstekrav til kapitaldekning på 8 %. Styret anser selskapets kapitalbase for å være tilstrekkelig til å møte de risiki som selskapet har på investerings- og forsikringssiden. UTSIKTER FREMOVER Finansbransjen preges av sterk omstrukturering og konsolidering. Videre preges markedet av inntreden av internasjonale aktører, nye konkurrerende produkter, samt at Internett som distribusjons- og kommunikasjonskanal mot kunden skyter fart. Selskapet har i sin strategi lagt til grunn at denne utviklingen vil fortsette, og ser betydelige markedsmessige muligheter for fremtiden. I de senere år har det vært store svingninger i finansmarkedene. Selskapet antar at dette vil bli situasjonen også fremover. Selskapet har tilfredsstillende styring av den finansielle risiko. Det legges opp til en økt andel av investeringer i norske og utenlandske aksjer. Dette vil øke den forventede finansavkastning over tid. Kortsiktige svingninger i finansmarke- 8

9 STYRETS BERETNING 1999 det vil imidlertid kunne ha stor innvirking på selskapets årlig resultater. Rammebetingelsene for pensjonssparing i Norge er nå i ferd med å falle på plass. Ny lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold representerer et fremskritt idet regelverket blir mer fleksibelt, og at kundene i fremtiden får anledning til å velge mellom innskudds- og ytelsesbaserte pensjonsordninger. Innskuddspensjon innenfor skattereglene er nytt i Norge, og vil åpne for at et stort antall bedrifter, som i dag ikke har pensjonsordninger nå vil få anledning til å etablere slike ordninger. For de ytelsesbaserte pensjonsordningene er det et klart fremskritt at det nå åpnes for investeringsvalg. Etter styrets vurdering vil disse endringer gi gode muligheter for videre vekst i Norske Liv. Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 14. mars 2000 Jan Petter Borvik formann Gudmund Nyrud Harald Bjelke Hans Olav Hamran Per Ivar Ruden Ole-Wilhelm Meyer adm. direktør 9

10 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note PREMIEINNTEKTER Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Avgitt gjenforsikringspremie INNTEKTER FRA FINANSIELLE EIENDELER Inntekter fra konsernselskaper Inntekter fra andre finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler Verdiregulering av bygninger Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE INNTEKTER ERSTATNINGER Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kurs reserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser ENDRINGER I FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til/fra premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel Garanterte renter til premiefond og pensjonsreguleringsfond Endring i tilleggsavsetning i forsikringsfond Årets tilleggsavsetning Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserver fra andre Til/fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Andre forsikringsmessige avsetninger Til sikkerhetsfondet Til tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 5/ Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler

11 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note KOSTNADER I TILKNYTNING TIL FINANSIELLE EIENDELER Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer Administrasjonskostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Rentekostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealiserte tap på finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle eiendeler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER TIL/FRA KURSREGULERINGSFOND RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR AVSETNING MIDLER TILFØRT FORSIKRINGSKUNDENE Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond og pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet Andre overføringer til forsikringsfondet RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP ANDRE INNTEKTER ANDRE KOSTNADER RESULTAT AV ORDINÆR VIRKSOMHET EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT 11/ OVERFØRINGER FRA EGENKAPITAL OG DISPONERINGER AV RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført fra opptjent egenkapital Disponeringer Utbytte Overført til opptjent egenkapital

12 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EIENDELER Note UTSATT SKATTEFORDEL FINANSIELLE EIENDELER Bygninger og faste eiendommer Aksjer og andeler i konsernselskaper Finansielle anleggsmidler utenom foretak i samme konsern Aksjer og andeler Obligasjoner som holdes til forfall Pantelån Andre utlån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler 16/ Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 17/ Plasseringer hos kredittinstitusjoner Finansielle derivater FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretning Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger Andre fordringer ANDRE EIENDELER Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer Kasse, bank Andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE INNTEKTER SUM EIENDELER

13 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EGENKAPITAL OG GJELD Note AKSJEKAPITAL ( aksjer à kr 1.000) OPPTJENT EGENKAPITAL ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital KURSREGULERINGSFOND FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Avsetninger til forsikringsfond Premiereserve for egen regning Premiereserve, brutto Gjenforsikringsandel Tilleggsavsetninger Premiefond og pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel Andre tekniske avsetninger Sikkerhetsfondsavsetninger AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt PREMIEDEPOT FRA GJENFORSIKRINGSSELSKAPER GJELD Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Gjeld til finansinstitusjoner Finansielle derivater klassifisert som kortsiktig gjeld Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER Innbetalte, ikke opptjente leieinntekter og renter mv Andre påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 13. mars 2000 Jan Petter Borvik Gudmund Nyrud Hans Olav Hamran Harald Bjelke formann Per Ivar Ruden Ole-Wilhelm Meyer Helge Østvold adm. direktør økonomidirektør 13

14 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med Finansdepartementets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av Forøvrig er regnskapet satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. PREMIER Premier fra kontoprodukter inntektsføres med innbetalte premier. Premier fra tradisjonelle livsforsikringsprodukter inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Ved nytegning inntektsføres premien når forsikringen blir utstedt. Tilsvarende blir mottatte premiereserver inntektsført ved utstedelse når forsikringsmidler overføres fra andre forsikringsselskaper og pensjonskasser. Innbetalt premie og tilflyttede forsikringsmidler vedrørende forsikringer som ennå ikke er utstedt står oppført som kortsiktig gjeld i balansen. ERSTATNINGER Erstatninger viser årets forfalte forsikringserstatninger og endring i erstatningsavsetninger, samt overføring av premiereserver, tilleggsavsetninger og kursreserver til andre forsikringsselskaper og pensjonskasser. FINANSIELLE OMLflPSMIDLER Finansinvesteringer i sertifikater, obligasjoner, aksjer, andelsfond og finansielle derivater vurderes til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes markedsverdi. Urealiserte gevinster (positiv forskjell mellom markedsverdi og anskaffelseskost) føres til kursreguleringsfond. Eventuell mindreverdi nedskrives og belastes det ordinære resultat. Ved salg av aksjer tilordnes anskaffelseskost etter FIFOmetoden ved beregning av realiserte gevinster og tap. VALUTA Utenlandske verdipapirer er ved anskaffelsen bokført til opprinnelig kostpris i valuta omregnet til norske kroner etter transaksjonsdagens valutakurs. Balansedagens valutakurs benyttes ved fastsettelse av markedsverdien. OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Bokført over-/underkurs ved anskaffelsestidspunktet periodiseres lineært fram til obligasjonens forfall eller tidspunkt for første renteregulering. Periodiseringen vurderes og behandles i regnskapet som et renteelement. FAST EIENDOM Bygninger og andre eiendommer vurderes til virkelig verdi. Verdien fastsettes ved at driftsavkastningen divideres med avkastningsprosenten. Denne hensyntar beliggenhet, standard, leiekontrakter, samt samfunnsøkonomiske forhold. Eiendommene klassifiseres som finansielle eiendeler. Det foretas ikke bedriftsøkonomiske avskrivninger. Gevinst og tap ved salg av eiendom behandles som ordinære inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler. Under posten «Bygninger og andre faste eiendommer» rapporteres alle eiendommer, også de som er organisert som egne aksjeselskap. Bokføring som eiendom og ikke aksjer følger prinsippet om at realitet går foran form. For selskapet er investeringen en eiendomsinvestering på lik linje med de direkte eide eiendommene. PENSJONSKOSTNADER Både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser er tatt inn i regnskapet i henhold til norsk regnskapsstandard for behandling av pensjonskostnader. Virkningen av endringer i pensjonsplanene og i forutsetningene ved beregning av pensjonsforpliktelsene, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. AVSKRIVNINGER Driftsmidlene avskrives lineært over den forventede økonomiske levetid. Bygninger og faste eiendommer verdsettes i samsvar med regnskapsforskriften til markedsverdi, og avskrives følgelig ikke. UTSATT SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt samt endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi, samt skattevirkninger av eventuelt underskudd til framføring. GJENFORSIKRINGSDEPOTER Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper er oppført som gjeld i balansen. 14

15 FONDS FOR FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER PREMIERESERVE I FORSIKRINGSFONDET Metoden som benyttes for beregning av premiereserven er i samsvar med Forsikringsvirksomhetslovens 8-2. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag av kontantverdien av framtidige premier. Dette tilsvarer summen av de beløp som er ført på forsikringstakernes konti, samt avsatte premiereserver for kontrakter som ikke kontoføres (rene risikoforsikringer, inkl. gruppelivsforsikringer m.v.). Ved disse beregningene tas det hensyn til den forutsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffene. TILLEGGSAVSETNINGER I FORSIKRINGSFONDET Den maksimale tilleggsavsetningen er i henhold til dagens regler differansen mellom premiereserven beregnet med utgangspunkt i 3,5 % garantert rente i premiegrunnlaget, og premiereserven beregnet med utgangspunkt i den faktiske garanterte rente i kontraktene. Selskapet kan anvende av tidligere års tilleggsavsetninger hvis selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Tilleggsavsetningen er en betinget kundetildelt avsetning som er ført i resultatregnskapet som en pliktig avsetning. PREMIE- OG PENSJONSREGULERINGSFOND I FORSIKRINGSFONDET Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra forsikringstakere til individuelle og kollektive pensjonsforsikringer etter skatteloven. Pensjonsreguleringsfondet består av innbetalinger fra forsikringstakere til kollektive pensjonsforsikringer etter skatteloven, og det skal benyttes til utbetaling av framtidige reguleringstillegg for pensjonister. Innbetalinger til og uttak fra fondene føres direkte mot balansen. Premie- og pensjonsreguleringsfondene skal ha samme avkastning som premiereserven. Den garanterte renten føres som endring i forsikringsmessige avsetninger, mens den øvrige avkastningen inngår i overskuddsfordelingen som midler tilført forsikringskunder. ERSTATNINGSAVSETNINGER Dette er avsetninger som beregnes på makronivå, og som skal dekke erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet (IBNR - Incurred But Not Reported), og avsetninger for erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet (RBNS - Reported But Not Settled). ANDRE TEKNISKE AVSETNINGER Sikkerhetsavsetningen skal primært dekke erstatninger på inntrufne, ikke meldte uførhetstilfeller som skyldes ulykke. SIKKERHETSFOND Sikkerhetsfondet omfatter lovbestemte avsetninger for å kunne møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Beregningen gjøres i henhold til forskrift gitt av Kredittilsynet. Det er adgang til å forhøye fondet med inntil 50 % utover minimumsavsetningen. Kredittilsynet kan i særlige situasjoner gi tillatelse til at denne del av fondet helt eller delvis benyttes til å dekke verdifall på obligasjoner og aksjer som inngår i handelsporteføljen. Avsetninger til sikkerhetsfondet føres i resultatregnskapet som en pliktig avsetning. KONSERNREGNSKAP OG KONSOLIDERING AV DATTER- SELSKAPER Datterselskapenes regnskap er satt opp i henhold til Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet bygger på disse regnskapene, omarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for morselskapet etter årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Aksjer og andeler i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. I Norske Liv AS er følgende selskaper tatt inn: Sameiet Colosseum Mediasenter 48 % Brække Festeselskap I DA (*) 99 % Brække Festeselskap II DA (*) 99 % Brække Festeselskap III DA (*) 99 % Brække Festeselskap IV DA (*) 99 % NLE Bento ANS (*) 99 % Claude Monets Allé 1 ANS (*) 99 % NLE Statlige Bygg ANS (*) 99 % NLE Tollbugaten 2 ANS (*) 99 % NLE Ole Deviks v ANS (*) 99 % NLE Parkgt. 36 ANS (*) 99 % (*) Resterende andel for disse selskapene eies av NLE Munchsgt. 5B AS Regnskapet for Norske Liv Konsern omfatter morselskapet (Norske Liv AS) og selskapene: Norske Liv Pensjonskasser AS 100 % NLE Munchs gt. 5B AS 100 % City Senterdrift AS 100 % Heilo Boligsenter AS 100 % Flyspeditørenes Senter Gardermoen AS 100 % Fjeldbo Næringspark AS 100 % Stoa Vest AS 100 % Alle interne mellomværende, samt konsernbidrag og utbytte, er eliminert i konsernregnskapet. 15

16 Noter NOTE 1: PREMIEINNTEKTER Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Engangspremier Årlige premier Forfalte premier, brutto Herav nytegningspremier: Forsikringsvirksomheten drives kun i Norge. NOTE 2: ERSTATNINGER Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Engangserstatninger Løpende erstatninger Gjenkjøp Utbetalte erstatninger, brutto NOTE 3: OVERFØRING AV FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER TIL OG FRA ANDRE FORSIKRINGSSELSKAPER OG PENSJONSINNRETNINGER Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Mottatte midler: Premiereserve Tilleggsavsetninger og kursreserver Sum Antall overførte avtaler Årlig premie tilknyttet avtalene Avgitte midler: Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreserver Sum Antall overførte avtaler Årlig premie tilknyttet avtalene

17 NOTER 1999 NOTE 4: SALGSKOSTNADER (I hele kr) Lønn og andre personalkostnader Bonus Provisjon til Christiania Bank og Kreditkasse Provisjon til meglere Andre salgskostnader Sum NOTE 5: YTELSER TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR, TILLITSVALGTE OG REVISOR (I hele kr) Samlede kostnader til lønn og annen godgjørelse til administrerende direktør 858 Kostnader til pensjonsforpliktelse til administrerende direktør 309 Honorar til styret 373 Honorar til kontrollkomiteen 155 Honorar til representantskapet 33 Revisjonshonorarer revisjon (konsern) 287 Revisjonshonorarer konsulentbistand (konsern) 359 Administrerende direktør har anledning til å fratre med 1 års etterlønn med full motregning mot annen inntekt i perioden. NOTE 6: ANSATTE, PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Antall ansatte pr Antall årsverk pr Gjennomsnittlig antall årsverk 239 Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir rett til alderspensjon tilsvarende 67 % av pensjonsgrunnlaget på pensjonstidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid på pensjoneringstidspunket foretas en forholdsvis avkorting. Fra 67 år samordnes pensjoner fra selskapet med ytelsene fra folketrygden. Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom kollektiv pensjonsordning i Norske Liv AS. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,00 % 7,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,00 % 8,00 % Forventet lønnsregulering 3,30 % 3,30 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,30 % 2,50 % Forventet regulering av løpende pensjoner 2,50 % 2,50 % Årlig avgang før 45 år 2,00 % 2,00 % Årlig avgang etter 45 år 0,00 % 0,00 % 17

18 Noter NOTE 6 FORTS. Forsikringsdekket ordning: (I hele kr) Periodens pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Fordelt virkning av estimatendringer og avvik mellom forventet og faktisk avkastning Netto pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser Estimert verdi av pensjonsmidler Estimert netto pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatendringer og avvik mellom forventet og faktisk avkastning Balanseført pensjonsmidler Virkningen av estimatendringer og avvik mellom estimert og faktisk avkastning resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid; 19 år. Ikke forsikringsdekkede ordninger: (I hele kr) Periodens pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Fordelt virkning av planendring Fordelt virkning av estimatendringer Netto pensjonskostnad Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser Ikke resultatført virkning av estimatendringer Ikke resultatført virkning av planendring Balanseført påløpte pensjonsforliktelser Balanseført avsatt arbeidsgiveravgift ved pensjonsforpliktelser Balanseført pensjonsforpliktelser Virkningen av estimatendringer og planendring resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid; 19 år. NOTE 7: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER Norske Liv konsern Norske Liv AS 1999 (I hele kr) Inntekter i Norske Liv Pensjonskasser AS 0 18

19 NOTER 1999 NOTE 8: SPESIFIKASJON AV ANDRE KOSTNADER Norske Liv konsern Norske Liv AS 1999 (I hele kr) Renter ansvarlig lån Kostnader i Norske Liv Pensjonskasser AS Sum andre kostnader NOTE 9: EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter: (I hele kr) Verdiregulering av bygninger og faste eiendommer til virkelig verdi Verdiendring datterselskap ved innføring av egenkapitalmetoden Sum Ekstraordinære kostnader: (I hele kr) Reassuransekostnader Verdireguleringen av bygninger og faste eiendommer og verdiendringen av datterselskapene i balansen følger av innføringen av ny regnskapslov. I følge forskrift om overgangsregler til forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper, fastsatt av Finansdepartementet , skal virkningen av prinsippendringene resultatføres som ekstraordinære poster. I forbindelse med gjennomgang av selskapets reassuranseprogram høsten 1999 ble det avdekket svakheter i selskapets rutiner for håndtering av reassuransekontrakter. Dette medførte at selskapet måtte belaste regnskapet med en periodefremmed post på 15,4 millioner kroner. 19

20 Noter NOTE 10: SKATTEKOSTNAD Norske Liv konsern Norske Liv AS 1999 (I hele kr) 1999 Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat av ordinær virksomhet Permanente forskjeller Risk justering, realiserte kurstap/-gevinster Endring midlertidige forskjeller Bygninger og faste eiendommer Finansielle anleggsmidler Driftsmidler Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Anvendt fremførbart underskudd Avsetning for tap på krav Årets skattegrunnlag Mottatt utbytte som gir godtgjørelse Oversikt over midlertidige forskjeller pr : Merverdier ved kjøp eiendomsdøtre Bygninger og faste eiendommer Gevinst og tapskonto Sum skatteøkende midlertidige forskjeller Finansielle anleggsmidler Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Avsetning for tap på krav Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Sum netto midlertidige forskjeller: Fremførbart underskudd pr Utsatt godtgjørelse Grunnlag utsatt skatt (pos)/utsatt skattefordel (neg) Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28 %) Skattekostnaden i resultatregnskapet består av: 0 Betalbar skatt for i år Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel Årets skattekostnad Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: % av resultat før skatt Permanente forskjeller inkl. RISK-justering (28 %) Beregnet godtgjørelse på mottatt utbytte Årets skattekostnad

21 NOTER 1999 NOTE 11: RESULTATREGNSKAP PR. BRANSJE Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Premieinntekter Inntekter fra finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Endringer i forsikringsmessige avsetninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader Til/fra kursreguleringsfond Resultat av teknisk regnskap før avsetning Midler tilført forsikringskundene Resultat av teknisk regnskap Andre kostnader Resultat av ordinær virksomhet Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad Årsresultat NOTE 12: RESULTATANALYSE Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Sum til fordeling Tilført forsikringskundene Skattekostnad Årsresultat Resultatet av virksomheten kan deles i tre elementer, risikoresultat (forsikringsteknisk resulat), administrasjonsresultat og renteresultat. Risikoresultatet viser hvordan dødelighet og uførhet i perioden har avveket fra det som er forutsatt i premietariffen. Administrasjonsresultatet viser avviket mellom de faktiske driftskostnadene og det som er forutsatt i premietariffen. Renteresultaet oppstår som følge av at finansavkastningen blir annerledes enn den grunnlagsrenten (garantert rente) som er forutsatt i premietariffen. Overskuddsdelingen (I hele kr) Tilført forsikringskundene 78,19 % Skattekostnad 4,64 % Avsatt til utbytte 16,96 % Overført til Opptjent egenkapital 0,21 % 566 Sum 100,00 %

22 Noter NOTE 13: KAPITALAVKASTNINGS- OG GJENNOMSNITTSRENTEN Kapitalavkastningsrenten 8,21 % 4,94 % 9,05 % 8,39 % 8,92 % Gjennomsnittsrenten 8,07 % 5,07 % 9,00 % 8,01 % 8,47 % Kapitalavkastningsrenten viser inntekter av finansielle eiendeler uttrykt i prosent av gjennomsnittet av forvaltningskapitalen i året. Gjennomsnittsrenten er et uttrykk for den gjennomsnittlige avkastning som er oppnådd på forsikringstakernes midler gjennom året. Gjennomsnittsrenten er å betrakte som en bruttorente før det er trukket kostnader og vil således ikke være sammenlignbare med renten i andre finansinstitusjoner. Kapitalavkastnings- og gjennomsnittsrenten er beregnet etter forskrift om mål for livsforsikringsselskapenes kapitalavkastning, fastsatt av Kreditttilsynet NOTE 14: BYGNINGER OG FASTE EIENDOMMER Totalt faste Norske Liv AS (I hele kr) *)Bygninger *)Tomter eiendommer Anskaffelseskost pr Oppskrevet tidligere år Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskriving) i året Årets avskrivninger Årets verdireguleringer inkl. reverseringer ***) Bokført verdi av direkte eide eiendommer pr Bokført verdi av eiendommer eiet via AS **) Verdiregulering av eiendommer eiet via AS ***) Bokført verdi pr Totalt faste Norske Liv konsern (I hele kr) *)Bygninger *)Tomter eiendommer Anskaffelseskost pr Oppskrevet tidligere år Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskriving) i året Årets avskrivninger Årets verdireguleringer inkl. reverseringer ***) Bokført verdi pr Ved implementering av ny regnskapslov og regnskapsforskrift for forsikringsselskaper ble selskapets faste eiendommer verdiregulert med 62,5 millioner kroner, klassifisert som ekstraordinære inntekter. Årets verdiregulering utgjør 100,0 millioner kroner. Samlede verdireguleringer inkl. reverseringer utgjør 180,5 millioner kroner. * Inkluderer også eiendommer eid via ansvarlig selskap. ** Bokført verdi av aksjene i henhold til egenkapitalmetoden. *** Virkelig verdi er beregnet ut i fra hver enkelt eiendoms driftsavkastning, multiplisert med en individuelt fastsatt multiplikator avhengig av kapitaliseringsrenten. Driftsavkastningen tar utgangspunkt i kontraktsleie (for ledige lokaler antatt markedsleie), fratrukket faktiske eller normale administrasjons-, vedlikehold- og driftskostnader. Kapitaliseringsrenten eller avkastningskravet hensyntar de forhold en investor vurderer, dvs. geografisk beliggenhet, standard, inngåtte leiekontrakter, leiekontraktens løpetid samt evnt. andre klausuler knyttet til eiendom eller leiekontrakt. Hovedvekten av Norske Livs eiendomsportefølje er beliggende i det sentrale Østlandsområdet (utenom Oslo). Kapitaliseringsrenten som er benyttet for næringseiendom i dette området ligger rundt 9-10 %, mens for eiendommer med lange leiekontrakter med statlige leietakere ligger kapitaliseringsrenten i området 8-8,5 %. Denne kapitaliseringsrenten har Norske Liv også benyttet for sin portefølje av eiendommer beliggende i Oslo. For festetomtene er kapitaliseringsrenten satt til rundt 6,5-7 %. Siste verdivurdering ble foretatt i januar

23 NOTER 1999 Gj.sn. Gj.sn. årlig Brutto Brutto leie i leietid indeks- Eiendoms- Adresser leieareal mill. kr. (år) regulering type Oslo Kjelsåsvn. 168 m.fl. - 5,5 49,0 25 % Tomter Drammensvn ,7 6,5 100 % Kontor Essendropsgt ,9 17,4 100 % Kino Gunnar Schjelderupsv ,5 0,1 40 % Bolig Munchsgt. 5b ,5 0,0 80 % Kontor Ole Deviks vei ,0 13,8 100 % Kontor Stovner Senter 1, 11, 13, 15, ,5 2,5 94 % Bolig Teisenvn ,6 5,6 80 % Kontor/bolig Diverse investeringer 180 1,3 17,8 100 % Bolig Sum Oslo ,5 Østlandet for øvrig/sørlandet Baglergt. 2, Tønsberg ,7 14,0 60 % Kontor Blødekjær 1-3, Arendal ,1 25,8 82 % Kontor Claude Monets Alle 12, Bærum ,9 6,2 99 % Butikk Claude Monets Alle 21, Bærum ,4 6,2 99 % Butikk/bolig Fjellvn. 1, Sørum ,7 8,3 85 % Kontor/lager Flyspeditørenes Senter, Gardermoen ,9 3,1 100 % Kontor/lager Gjerpensgt. 14 m.fl., Skien ,1 13,0 75 % Kontor Gudesgt. 12, Moss 947 0,9 7,3 69 % Butikk Hvaltorvet kjøpesenter, Sandefjord ,4 3,0 77 % Senter/kontor Kirkegt. 14, Moss ,0 7,6 77 % Kontor Kirkegt. 6, Lillestrøm 618 0,7 5,2 100 % Butikk Kongensgt. 33, Skien ,4 5,3 100 % Hotell Nygaardsgt. 33, Fredrikstad ,5 5,4 89 % Kontor Parkgt. 36, Hamar ,6 10,0 80 % Kontor Sigvat Skalds gt. 3-5, Sarpsborg ,6 27,7 100 % Kontor Tollbugt. 2, Drammen ,5 16,8 71 % Kontor/butikk Diverse investeringer - 1,8 10,2 100 % Tomter Sum Østlandet for øvrig/sørlandet ,2 Selskapet disponerer ikke lokaler i egne eiendommer til eget bruk. Investeringer i og salg av faste eiendommer de siste fem år. Norske Liv AS (I hele kr) investert solgt Norske Liv konsern (I hele kr) investert solgt

24 Noter NOTE 15: AKSJER OG ANDELER I KONSERNSELSKAPER Egenkapital på Inngående Utgående Anskaffelses- anskaffelses- balanse Inntektsført Andre balanse (I hele kr) kost tidspunktet pr resultat endringer pr Norske Liv Pensjonskasser AS Selskapet er eiet 100 %. NLE Munchsgt. 5B AS City Senterdrift AS Heilo Boligsenter AS Flyspeditørenes Senter Gardermoen AS Fjeldbo Næringspark AS Stoa Vest AS Sum eiendomsselskaper Selskapene er eiet 100 %. Verdien av selskapene er vurdert etter egenkapitalmetoden og er tatt inn under posten «Bygninger og andre faste eiendommer». NOTE 16: AKSJER OG ANDELER OMLØPSAKSJER Anskaffelses- Markeds- (I hele kr) kost verdi DNB Holding AS Nordlandsbanken AS Industrifinans næringseiendom Storebrand ASA Norsk Hydro ASA Avantor AS Bergens Tidende ASA Eiendomsspar AS Elkem A Fred Olsen Energy ASA Hafslund B Hansa AS Netcom ASA Norske Skogindustrier ASA B Norske Skogindustrier ASA Orkla AS A Rica Hotell ASA SAS Norge ASA Selmer ASA Sense Communications AS Smedvig ASA Øvrige norske selskaper Sum norske selskaper

25 NOTER 1999 NOTE 16 FORTS. OMLØPSAKSJER Anskaffelses- Markeds- (I hele kr) kost verdi Royal Caribbean Cruises LTD Nycomed Amersham PLC Industrikapital Øvrige utenlandske selskaper Sum utenlandske selskaper BGI Index Selection Fund - Europe ex UK sub-fund BGI Index Selection Fund - Japan sub-fund BGI Index Selection Fund - Pacific Rim ex Japan sub-fund BGI Index Selection Fund - UK sub-fund BGI Index Selection Fund - US sub-fund SUM ANDELER I UTENLANDSKE AKSJEFOND SUM AKSJER OG ANDELER Børsnoterte norske og utenlandske aksjer utgjør 70,8 % av markedsverdien av disse verdipapirene. Risikoprofil: Investeringene er oppdelt i tre underporteføljer: 1. Norske likvide aksjer hvor det er investert i børnoterte selskaper med god risikospredning, både mellom selskaper og bransjer. 2. Norske illikvide aksjer hvor det er investert i børsnoterte og unoterte selskaper. (Markedsverdien i denne porteføljen utgjør tusen kroner) 3. Internasjonale aksjer hvor det er investert i verdipapirfond med god risikospredning, både mellom land og bransjer. Aksjene er sikret i NOK. ANLEGGSAKSJER Inngående Utgående Anskaffelses- balanse Tilgang Reklassifi- balanse (I hele kr) kost pr og avgang Nedskrivinger seringer pr Forsikringens Hus AS BRA informasjonssystemer AS Industrikapital Industrikapital Sum Ingen av anleggsaksjene er børsnotert. 25

Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap,

Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap, Å R S B E R E T N I N G 1 9 9 8 Foto: Image Bank Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 30 Beretninger 31 Driftsrapporter 32 Utvikling

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2003

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2003 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2003 Nøkkeltall 1999-2003 Nordea Liv 1999 2000 2001 2002 2003 ( Tall i mill. NOK) Forvaltningskapital 20 961 22 087 22 962 22 881 25 305 Årlig

Detaljer

Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsberetning 2004 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS INNHOLDSFORTEGNELSE Side Nøkkeltall Styrets beretning 1 Resultat 10 Balanse 12 Regnskapsprinsipper 14 Noter 17 Kontantstrøm 33 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008

Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 Årsrapport Nordea Liv Norge 2008 1 Nøkkeltall 2004-2008 Godt resultat i et vanskelig år Nordea Liv 2004 2005 2006 2007 2008 Forvaltningskapital 26 600 30 103 40 208 45 291 42 022 Forfalte premier 2 731

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 Telenor Pensjonskasse ÅRSBERETNING FOR 2012 1. Eierforhold, selskapsform og formål Telenor Pensjonskasse er en pensjonskasse opprettet av Telenor ASA for å yte alders- og uførepensjoner til medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 Årsberetning 2003 Innhold Nøkkeltall s. 2 Hva er Oslo Pensjonsforsikring AS? s. 5 Styret og kontrollkomité s. 5 Hovedpunkter i 2003 s. 6 Pensjonsforpliktelser

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011

Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 Årsrapport Nordea Liv Norge 2011 1 Nøkkeltall 2007-2011 Nordea Liv 2011 2010 2009 2008 2007 Forvaltningskapital 56 964 52 300 47 367 42 022 45 291 Forfalte premier 5 001 4 845 4 916 4 325 5 567 Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006

Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 Årsrapport Nordea Liv Norge 2006 1 Nøkkeltall 2002-2006 Fremgangen fortsetter Nordea Liv fortsetter den sterke fremgangen som har preget selskapet de senere år. I Nordea Liv 2002 2003 2004 2005 2006 2006

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012

Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 Årsrapport Nordea Liv Norge 2012 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Endringer i egenkapital... 18 Kontantstrømoppstilling... 18 Note

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2014 SpareBank 1 Forsikring AS 2 SpareBank1 Forsikring Årsrapport 2014 Innhold ÅRSBERETNING 3 STYRENDE ORGANER 13 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØM 20 ENDRING I EGENKAPITAL 21 NOTER

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS ÅRSRAPPORT 2014 2 DANICA PENSJONSFORSIKRING / ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,44 % 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 127 905 105 082 138 960 106 914 96 633 69 161 Netto pensjonskostnader 55 240 52 679 48 865 57 514

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 18 Revisjonsberetning 32 Aktuarens beretning

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2011 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2011 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014

Norsk Hydros Pensjonskasse. Beretning og regnskap 2014 Norsk Hydros Pensjonskasse Beretning og regnskap 2014 page 2 norsk hydros pensjonskasse 2014 Styret Norsk Hydros Pensjonskasse - Styret 2014 Bedriftens representanter Peik Norenberg, Styrets leder Rolf

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013

danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 danica pensjonsforsikring as Årsrapport 2013 2 Danica Pensjonsforsikring / årsrapport 2013 innhold 3 Kommentar fra administrerende direktør 4 Nøkkeltall 5 Ledergruppe 5 Organisasjonskart 6 Styrets beretning

Detaljer

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013

Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 Telenor Pensjonskasse Årsrapport 2013 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Pensjonsutbetalinger beløp i tusen kroner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 alder ufør ektefelle

Detaljer

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014

NORGES BANKS PENSJONSKASSE. Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NØKKELTALL 2014 2013 2012 2011 2010 Arbeidsgivertilskudd 219 796 198 949 199 317 240 432 174 339 Medlemsinnskudd 10 402 10 069 9 687 9 179 8 692 Finansinntekter netto 271 540 333 941 286

Detaljer