NORSKE LIV ÅRSRAPPORT Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE LIV ÅRSRAPPORT 1999. Innhold"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T 1999

2 Innhold Norske Liv 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Regnskapsprinsipper 14 Noter til regnskapet 16 Kontantstrømanalyse 32 Beretninger 33 Tillitsvalgte og ledelse 34 Kapitalforvaltning 35 Utvikling av forsikringsbestanden 38 Erstatninger/utbetalinger 39 Hovedpunkter i Mål og oppgaver i år Ny lov om foretakspensjon 42 Nøkkeltall 44 Ordliste 45 K-Banks regnskap 46 Fotos: A.G.E./NPS Billedbyrå/VCG/NPS Billedbyrå 2

3 Norske Liv Norske Liv er et spesialistselskap på livs- og pensjonsforsikring og er landets eldste livsforsikringsselskap. Selskapet ble stiftet som Den norske Livrenteforening i april 1844, og var et gjensidig forsikringsselskap frem til Da ble selskapet omdannet til aksjeselskap og ble et heleiet datterselskap av K-Bank. Forvaltningskapitalen pr var ca. kr 10 mrd. og selskapet har ca. 200 ansatte fordelt på hele landet. Visjon Norske Liv AS skal være en ledende leverandør av enkle og lønnsomme trygghetsløsninger i det norske markedet. Forretningsid Norske Liv AS skal bidra til ytterligere verdiskapning og skape konkurransefortrinn i K-Bank gjennom: å være konsernets leverandør av lett forståelige og lønnsomme forsikringsløsninger til personmarkedet for distribusjon gjennom banken å levere konkurransedyktige og lønnsomme forsikringsløsninger basert på egen distribusjon til bedriftsmarkedet å utvikle og fremme salg av lønnsomme forsikringsløsninger gjennom nye kanaler til ikke K-Bank-kunder 3

4 Styrets beretning VIRKSOMHET OG LOKALISERING Forsikringsselskapet Norske Liv AS (Norske Liv) er landets eldste livsforsikringsselskap, og tilbyr livsforsikringsløsninger til privat- og bedriftsmarkedet. Norske Liv er en del av K-Bank konsernet, og er eiet gjennom det mellomliggende holdingselskapet Christiania Forsikring AS. Selskapet har hovedkontor i Oslo. Norske Livs produkter distribueres i alt det vesentligste gjennom K-Banks distribusjonsnett. Selskapet har en markedsandel på 11 % i privatmarkedet, og en andel på 1,6 % av kollektivmarkedet. Omlegging av strategien i løpet av 1999 innebærer at selskapet i større grad skal fokusere inn på kjernevirksomheten - risiko- og spareprodukter med garantert avkastning. Salget mot privatmarkedet vil fra og med år 2000 skje gjennom kunderådgivere i K-Banks filialnett, samt andre aktuelle distribusjonskanaler. Dette har medført at selskapet har overført salgskorpset for privatmarkedet til K-Bank. Salg av kollektivordninger vil fortsatt være basert på eget salgskorps. En annen konsekvens av strategirevisjonen er at virksomheten knyttet til pensjonskasse-forvaltning er besluttet avhendet. Under forutsetning av myndighetenes godkjenning, vil pensjonskasseforvaltningen bli overdratt til Christiania Forsikring AS. FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetningen ligger selskapets finansielle situasjon ved utgangen av ARBEIDSMILJfl OG PERSONALE Sykefraværet i Norske Liv AS var på totalt dagsverk i 1999 (2.338 i 1998), som utgjorde ca. 4,82 % (3,61 % i 1998) av mulige dagsverk i Norske Liv AS. Norske Liv AS vil arbeide videre med sykefraværet og har i 1999 hatt nært samarbeid med fysioterapeut for tilpasning av arbeidsplasser. Det er tilbud om lokal trening i arbeidstiden. Det har ikke blitt rapportert alvorlig arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er imidlertid iverksatt tiltak for ytterligere forbedringer i henhold til resultater fra medarbeiderundersøkelsen. Norske Liv AS har avholdt regelmessige møter med arbeidsmiljøutvalgene. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Styret er meget tilfreds med de ansattes endringsvilje og innsats i Ole-Wilhelm Meyer tiltrådte som ny administrerende direktør pr. 1. mars Tidligere administrerende direktør Jan Petter Borvik ble valgt som ny styreformann i selskapet. Virksomheten benytter ikke innsatsfaktorer eller har produkter som forurenser det ytre miljø. 4

5 STYRETS BERETNING 1999 SPESIELLE HENDELSER I 1999 Endring av selskapets strategi har medført at selskapet har iverksatt en rekke tiltak for omstilling. Tiltakene skal bedre effektiviteten, samt øke kvaliteten av de tjenester selskapet yter sine kunder. PREMIEINNTEKTER Selskapet hadde i 1999 netto premieinntekter på millioner kroner etter avgitte premier til reassurandører på 60 millioner kroner. Netto premieinntekter fordelte seg som følger på de enkelte bransjer: Omstillingen har medført engangskostnader i underkant av 12 millioner kroner i I forbindelse med gjennomgang av selskapets reassuranseprogram høsten 1999 ble det avdekket svakheter i enkelte av selskapets reassuransekontrakter inngått i De avdekkede svakheter medførte at selskapet måtte belaste regnskapet med engangskostnader på vel 15 millioner kroner. Endring Mill. kroner fra 1998 Individuell kapitalforsikring % Individuell rente- og pensjonsforsikring % Kollektiv pensjonsforsikring % Gruppelivsforsikring 44 21% Skadeforsikring 8-6 % Totalt % FINANSIELL RISIKOSTYRING Norske Liv hadde ved utgangen av året plassert sin investeringsportefølje på følgende måte: Plasseringstype Mill. kroner Aksjer % Rentebærende papirer % Eiendom % Totalt % Selskapets aksjeportefølje er fordelt med 21 % i utenlandske aksjer og 79 % norske aksjer. Selskapet benyttet i løpet av året finansielle derivater i begrenset grad som en del av investeringsvirksomheten. Bruken av finansielle derivater var i all hovedsak knyttet til avdekning av valutaeksponering. Selskapets styring av finansielle risiki er bygget opp i samsvar med retningslinjer gitt av myndighetene. Tilbakegangen i individuell kapitalforsikring skyldtes hovedsakelig redusert salg av engangsbetalte Gullkonto. Inntekter fra individuelle rente- og pensjonsforsikringer lå stabilt i forhold til Selskapet hadde en økning i premieinntekter for de kollektive bransjene på ca. 20 %. INNTEKTER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER Norske Liv hadde en netto inntekt fra finansielle eiendeler på 941 millioner kroner. Den verdijusterte avkastningen ble på 9,2 %. Selskapets avkastning preges av en forholdsmessig lav risikoprofil i investeringsporteføljen, hovedsakelig som følge av en lav aksjeandel. Rentebærende investeringer og fast eiendom ga en god avkastning i Som følge av verdiutviklingen på selskapets eiendomsportefølje, ble verdien regulert opp med 100 millioner kroner ved utgangen av året. Selskapets aksjeportefølje hadde ikke den ønskede verdiutvikling. Dette skyldtes hovedsakelig svak verdiutvikling på enkelte større eierposter selskapet har i mellomstore norske selskaper. Styret forventer imidlertid en positiv verdiutvikling for disse postene, og har av denne grunn valgt å ikke realisere disse. Selskapet satte av 208 millioner kroner til kursreguleringsfond i

6 KAPITALAVKASTNINGSRENTEN Selskapet har hatt følgende kapitalavkastningsrente de siste 5 år: ,21 % ,94 % ,05 % ,39 % ,92 % GJENNOMSNITTSRENTEN Gjennomsnittsrenten for de forsikrede, som inkluderer finansinntekter og øvrige overføringer til de forsikredes fond har vært som følger de siste fem år ,07 % ,07 % ,00 % ,01 % ,47 % ERSTATNINGER OG FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Erstatninger utgjorde millioner kroner i Dette er en reduksjon på 48 % i forhold til Hovedårsaken til reduksjonen er mindre uttak av Gullkonto enn det som var tilfellet året før. FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER Forsikringsrelaterte driftskostnader utgjorde 180 millioner kroner i Dette er økning på 23 millioner kroner i forhold til fjoråret. Regnskapet for 1999 ble imidlertid belastet med enkelte engangskostnader knyttet til omstilling og reassuranseprovisjoner. Totalt økte disse postene de forsikringsrelaterte kostnadene med 24 millioner kroner, sammenlignet med året før. De tiltak som er iverksatt medfører at selskapet har en lavere kostnadsbase ved inngangen til år Det forventes en fortsatt reduksjon i selskapets forsikringsrelaterte driftskostnader. flvrige INNTEKTER OG KOSTNADER Andre kostnader på 23 millioner kroner er i sin helhet renter på selskapets ansvarlige lån på totalt 290 millioner kroner. Ekstraordinære inntekter er knyttet til verdiregulering av selskapets eiendomsportefølje ved inngangen til Verdiregulering skjedde i forbindelse med implementering av ny regnskapslov og regnskapsforskrift for forsikringsselskapene. I samsvar med krav i forskriften er denne oppskrivingen ført som en ekstraordinær inntekt. Inntekten inngår i resultat til fordeling mellom kunder og eiere. Ekstraordinære kostnader på 15 millioner kroner er en periodefremmed post knyttet til selskapets reassuranseprogram. De forsikringsmessige avsetninger utgjorde 314 millioner kroner, og er vesentlig høyere enn fjoråret, da disse var på 22 millioner kroner. Den lave avsetningen i 1998 skyldes det betydelige uttak fra Gullkonto som reduserte de pliktige avsetninger i betydelig grad. 6

7 STYRETS BERETNING 1999 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Norske Liv hadde et forsikringsteknisk resultat på 265 millioner kroner i 1999, sammenlignet med 70 millioner kroner i året før. Det forsikringstekniske resultat er bygget opp av følgende elementer: Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Forsikringsteknisk resultat Selskapets risikoresultater ble betydelig svekket i 1999 i forhold til året før. Utviklingen kom hovedsakelig som følge av styrking av erstatningsavsetninger innenfor uførekapital, samt reklassifisering av reassuransedepoter. Den gjennomførte styrking av erstatningsavsetningene medfører at selskapet forventer en normalisering av risikoresultatet fremover. nevnt har hatt enkelte engangskostnader i 1999, som totalt belaster regnskapet med 24 millioner kroner. Av administrasjonsunderskuddet er 10 millioner kroner knyttet til de kollektive bransjer. Dette underskuddet er dekket av eier på basis av en garanti som eier har gitt for administrasjonsresultatet. Administrasjonsresultatet ble også svekket i forhold til fjoråret. Dette skyldes i hovedsak at selskapet som tidligere 7

8 RESULTATDISPONERING Årets resultat er på linje med fjoråret fordelt med 75 % til kundene og 25 % til eier, dog slik at eier dekker administrasjonsunderskuddet innenfor kollektiv fullt ut. Fordelingen fremkommer som følger: Mill. kroner Resultat til fordeling % Som fordeles til: - kundene % - skatt 12 5 % - utbytte % - opptjent egenkapital 1 0 % % Styret foreslår et utbytte på 248 kroner pr. aksje. Livsforsikringsselskapenes utbytteutdeling er, i motsetning til ordinære aksjeselskaper, begrenset til det enkelte års overskudd. BALANSEN Norske Livs forvaltningskapital utgjorde millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 855 millioner kroner i forhold til fjoråret. Selskapets strategi med å øke andelen av aksjer og eiendom står uendret. I løpet av året ble aksjeandelen i investeringsporteføljen økt med 4,6 % til 14,5 %. Andelen eiendom ble økt med 2,4 % til 18,3 %. Selskapet vil fortsette denne utviklingen med sikte på å øke aksjeandelen til inntil 30 % av investeringsporteføljen. De finansielle omløpsmidler er i samsvar med den nye regnskapsforskriften for forsikringsselskaper verdsatt til markedsverdi ved utgangen av året. Verdiregulering av disse eiendeler som følge av verdistigning utover anskaffelseskost, skal avsettes i et kursreguleringsfond. Ved utgangen av året utgjorde kursreguleringsfondet 208 millioner kroner, som utgjør 3,21 % av finansielle omløpsmidler. KAPITALDEKNINGSFORHOLD Norske Liv hadde ved utgangen av året en kapitaldekning på 12,48 %. Selskapets vektede balanse regnet etter reglene for kapitaldekning var på millioner kroner. Med en netto ansvarlig kapital på 586 millioner kroner har selskapet en overdekning av ansvarlig kapital på 210 millioner kroner i forhold til lovens minstekrav til kapitaldekning på 8 %. Styret anser selskapets kapitalbase for å være tilstrekkelig til å møte de risiki som selskapet har på investerings- og forsikringssiden. UTSIKTER FREMOVER Finansbransjen preges av sterk omstrukturering og konsolidering. Videre preges markedet av inntreden av internasjonale aktører, nye konkurrerende produkter, samt at Internett som distribusjons- og kommunikasjonskanal mot kunden skyter fart. Selskapet har i sin strategi lagt til grunn at denne utviklingen vil fortsette, og ser betydelige markedsmessige muligheter for fremtiden. I de senere år har det vært store svingninger i finansmarkedene. Selskapet antar at dette vil bli situasjonen også fremover. Selskapet har tilfredsstillende styring av den finansielle risiko. Det legges opp til en økt andel av investeringer i norske og utenlandske aksjer. Dette vil øke den forventede finansavkastning over tid. Kortsiktige svingninger i finansmarke- 8

9 STYRETS BERETNING 1999 det vil imidlertid kunne ha stor innvirking på selskapets årlig resultater. Rammebetingelsene for pensjonssparing i Norge er nå i ferd med å falle på plass. Ny lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold representerer et fremskritt idet regelverket blir mer fleksibelt, og at kundene i fremtiden får anledning til å velge mellom innskudds- og ytelsesbaserte pensjonsordninger. Innskuddspensjon innenfor skattereglene er nytt i Norge, og vil åpne for at et stort antall bedrifter, som i dag ikke har pensjonsordninger nå vil få anledning til å etablere slike ordninger. For de ytelsesbaserte pensjonsordningene er det et klart fremskritt at det nå åpnes for investeringsvalg. Etter styrets vurdering vil disse endringer gi gode muligheter for videre vekst i Norske Liv. Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 14. mars 2000 Jan Petter Borvik formann Gudmund Nyrud Harald Bjelke Hans Olav Hamran Per Ivar Ruden Ole-Wilhelm Meyer adm. direktør 9

10 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note PREMIEINNTEKTER Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Avgitt gjenforsikringspremie INNTEKTER FRA FINANSIELLE EIENDELER Inntekter fra konsernselskaper Inntekter fra andre finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler Verdiregulering av bygninger Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE INNTEKTER ERSTATNINGER Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kurs reserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser ENDRINGER I FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til/fra premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel Garanterte renter til premiefond og pensjonsreguleringsfond Endring i tilleggsavsetning i forsikringsfond Årets tilleggsavsetning Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserver fra andre Til/fra tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Andre forsikringsmessige avsetninger Til sikkerhetsfondet Til tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten FORSIKRINGSRELATERTE DRIFTSKOSTNADER Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 5/ Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler

11 Resultatregnskap 1. januar desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS Note KOSTNADER I TILKNYTNING TIL FINANSIELLE EIENDELER Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer Administrasjonskostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Rentekostnader knyttet til finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealiserte tap på finansielle omløpsmidler Nedskrivning av andre finansielle eiendeler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler ANDRE FORSIKRINGSRELATERTE KOSTNADER TIL/FRA KURSREGULERINGSFOND RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR AVSETNING MIDLER TILFØRT FORSIKRINGSKUNDENE Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond og pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet Andre overføringer til forsikringsfondet RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP ANDRE INNTEKTER ANDRE KOSTNADER RESULTAT AV ORDINÆR VIRKSOMHET EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT 11/ OVERFØRINGER FRA EGENKAPITAL OG DISPONERINGER AV RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført fra opptjent egenkapital Disponeringer Utbytte Overført til opptjent egenkapital

12 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EIENDELER Note UTSATT SKATTEFORDEL FINANSIELLE EIENDELER Bygninger og faste eiendommer Aksjer og andeler i konsernselskaper Finansielle anleggsmidler utenom foretak i samme konsern Aksjer og andeler Obligasjoner som holdes til forfall Pantelån Andre utlån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler 16/ Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 17/ Plasseringer hos kredittinstitusjoner Finansielle derivater FORDRINGER Fordringer i forbindelse med direkte forretning Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger Andre fordringer ANDRE EIENDELER Varige driftsmidler unntatt bygninger og faste eiendommer Kasse, bank Andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER OG OPPTJENTE INNTEKTER SUM EIENDELER

13 Balanse 31. desember (I hele kr) Norske Liv konsern Norske Liv AS EGENKAPITAL OG GJELD Note AKSJEKAPITAL ( aksjer à kr 1.000) OPPTJENT EGENKAPITAL ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital KURSREGULERINGSFOND FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Avsetninger til forsikringsfond Premiereserve for egen regning Premiereserve, brutto Gjenforsikringsandel Tilleggsavsetninger Premiefond og pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel Andre tekniske avsetninger Sikkerhetsfondsavsetninger AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt PREMIEDEPOT FRA GJENFORSIKRINGSSELSKAPER GJELD Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Gjeld til finansinstitusjoner Finansielle derivater klassifisert som kortsiktig gjeld Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER Innbetalte, ikke opptjente leieinntekter og renter mv Andre påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styret i Forsikringsselskapet Norske Liv AS Oslo, 13. mars 2000 Jan Petter Borvik Gudmund Nyrud Hans Olav Hamran Harald Bjelke formann Per Ivar Ruden Ole-Wilhelm Meyer Helge Østvold adm. direktør økonomidirektør 13

14 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i overensstemmelse med Finansdepartementets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av Forøvrig er regnskapet satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. PREMIER Premier fra kontoprodukter inntektsføres med innbetalte premier. Premier fra tradisjonelle livsforsikringsprodukter inntektsføres med de beløp som forfaller i året. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Ved nytegning inntektsføres premien når forsikringen blir utstedt. Tilsvarende blir mottatte premiereserver inntektsført ved utstedelse når forsikringsmidler overføres fra andre forsikringsselskaper og pensjonskasser. Innbetalt premie og tilflyttede forsikringsmidler vedrørende forsikringer som ennå ikke er utstedt står oppført som kortsiktig gjeld i balansen. ERSTATNINGER Erstatninger viser årets forfalte forsikringserstatninger og endring i erstatningsavsetninger, samt overføring av premiereserver, tilleggsavsetninger og kursreserver til andre forsikringsselskaper og pensjonskasser. FINANSIELLE OMLflPSMIDLER Finansinvesteringer i sertifikater, obligasjoner, aksjer, andelsfond og finansielle derivater vurderes til virkelig verdi. Med virkelig verdi menes markedsverdi. Urealiserte gevinster (positiv forskjell mellom markedsverdi og anskaffelseskost) føres til kursreguleringsfond. Eventuell mindreverdi nedskrives og belastes det ordinære resultat. Ved salg av aksjer tilordnes anskaffelseskost etter FIFOmetoden ved beregning av realiserte gevinster og tap. VALUTA Utenlandske verdipapirer er ved anskaffelsen bokført til opprinnelig kostpris i valuta omregnet til norske kroner etter transaksjonsdagens valutakurs. Balansedagens valutakurs benyttes ved fastsettelse av markedsverdien. OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Bokført over-/underkurs ved anskaffelsestidspunktet periodiseres lineært fram til obligasjonens forfall eller tidspunkt for første renteregulering. Periodiseringen vurderes og behandles i regnskapet som et renteelement. FAST EIENDOM Bygninger og andre eiendommer vurderes til virkelig verdi. Verdien fastsettes ved at driftsavkastningen divideres med avkastningsprosenten. Denne hensyntar beliggenhet, standard, leiekontrakter, samt samfunnsøkonomiske forhold. Eiendommene klassifiseres som finansielle eiendeler. Det foretas ikke bedriftsøkonomiske avskrivninger. Gevinst og tap ved salg av eiendom behandles som ordinære inntekter og kostnader knyttet til finansielle eiendeler. Under posten «Bygninger og andre faste eiendommer» rapporteres alle eiendommer, også de som er organisert som egne aksjeselskap. Bokføring som eiendom og ikke aksjer følger prinsippet om at realitet går foran form. For selskapet er investeringen en eiendomsinvestering på lik linje med de direkte eide eiendommene. PENSJONSKOSTNADER Både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser er tatt inn i regnskapet i henhold til norsk regnskapsstandard for behandling av pensjonskostnader. Virkningen av endringer i pensjonsplanene og i forutsetningene ved beregning av pensjonsforpliktelsene, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. AVSKRIVNINGER Driftsmidlene avskrives lineært over den forventede økonomiske levetid. Bygninger og faste eiendommer verdsettes i samsvar med regnskapsforskriften til markedsverdi, og avskrives følgelig ikke. UTSATT SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt samt endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi og skattemessig verdi, samt skattevirkninger av eventuelt underskudd til framføring. GJENFORSIKRINGSDEPOTER Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper er oppført som gjeld i balansen. 14

15 FONDS FOR FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER PREMIERESERVE I FORSIKRINGSFONDET Metoden som benyttes for beregning av premiereserven er i samsvar med Forsikringsvirksomhetslovens 8-2. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets totale forsikringsforpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag av kontantverdien av framtidige premier. Dette tilsvarer summen av de beløp som er ført på forsikringstakernes konti, samt avsatte premiereserver for kontrakter som ikke kontoføres (rene risikoforsikringer, inkl. gruppelivsforsikringer m.v.). Ved disse beregningene tas det hensyn til den forutsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffene. TILLEGGSAVSETNINGER I FORSIKRINGSFONDET Den maksimale tilleggsavsetningen er i henhold til dagens regler differansen mellom premiereserven beregnet med utgangspunkt i 3,5 % garantert rente i premiegrunnlaget, og premiereserven beregnet med utgangspunkt i den faktiske garanterte rente i kontraktene. Selskapet kan anvende av tidligere års tilleggsavsetninger hvis selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Tilleggsavsetningen er en betinget kundetildelt avsetning som er ført i resultatregnskapet som en pliktig avsetning. PREMIE- OG PENSJONSREGULERINGSFOND I FORSIKRINGSFONDET Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier fra forsikringstakere til individuelle og kollektive pensjonsforsikringer etter skatteloven. Pensjonsreguleringsfondet består av innbetalinger fra forsikringstakere til kollektive pensjonsforsikringer etter skatteloven, og det skal benyttes til utbetaling av framtidige reguleringstillegg for pensjonister. Innbetalinger til og uttak fra fondene føres direkte mot balansen. Premie- og pensjonsreguleringsfondene skal ha samme avkastning som premiereserven. Den garanterte renten føres som endring i forsikringsmessige avsetninger, mens den øvrige avkastningen inngår i overskuddsfordelingen som midler tilført forsikringskunder. ERSTATNINGSAVSETNINGER Dette er avsetninger som beregnes på makronivå, og som skal dekke erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet (IBNR - Incurred But Not Reported), og avsetninger for erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet (RBNS - Reported But Not Settled). ANDRE TEKNISKE AVSETNINGER Sikkerhetsavsetningen skal primært dekke erstatninger på inntrufne, ikke meldte uførhetstilfeller som skyldes ulykke. SIKKERHETSFOND Sikkerhetsfondet omfatter lovbestemte avsetninger for å kunne møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Beregningen gjøres i henhold til forskrift gitt av Kredittilsynet. Det er adgang til å forhøye fondet med inntil 50 % utover minimumsavsetningen. Kredittilsynet kan i særlige situasjoner gi tillatelse til at denne del av fondet helt eller delvis benyttes til å dekke verdifall på obligasjoner og aksjer som inngår i handelsporteføljen. Avsetninger til sikkerhetsfondet føres i resultatregnskapet som en pliktig avsetning. KONSERNREGNSKAP OG KONSOLIDERING AV DATTER- SELSKAPER Datterselskapenes regnskap er satt opp i henhold til Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet bygger på disse regnskapene, omarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for morselskapet etter årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Aksjer og andeler i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. I Norske Liv AS er følgende selskaper tatt inn: Sameiet Colosseum Mediasenter 48 % Brække Festeselskap I DA (*) 99 % Brække Festeselskap II DA (*) 99 % Brække Festeselskap III DA (*) 99 % Brække Festeselskap IV DA (*) 99 % NLE Bento ANS (*) 99 % Claude Monets Allé 1 ANS (*) 99 % NLE Statlige Bygg ANS (*) 99 % NLE Tollbugaten 2 ANS (*) 99 % NLE Ole Deviks v ANS (*) 99 % NLE Parkgt. 36 ANS (*) 99 % (*) Resterende andel for disse selskapene eies av NLE Munchsgt. 5B AS Regnskapet for Norske Liv Konsern omfatter morselskapet (Norske Liv AS) og selskapene: Norske Liv Pensjonskasser AS 100 % NLE Munchs gt. 5B AS 100 % City Senterdrift AS 100 % Heilo Boligsenter AS 100 % Flyspeditørenes Senter Gardermoen AS 100 % Fjeldbo Næringspark AS 100 % Stoa Vest AS 100 % Alle interne mellomværende, samt konsernbidrag og utbytte, er eliminert i konsernregnskapet. 15

16 Noter NOTE 1: PREMIEINNTEKTER Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Engangspremier Årlige premier Forfalte premier, brutto Herav nytegningspremier: Forsikringsvirksomheten drives kun i Norge. NOTE 2: ERSTATNINGER Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Engangserstatninger Løpende erstatninger Gjenkjøp Utbetalte erstatninger, brutto NOTE 3: OVERFØRING AV FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER TIL OG FRA ANDRE FORSIKRINGSSELSKAPER OG PENSJONSINNRETNINGER Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Mottatte midler: Premiereserve Tilleggsavsetninger og kursreserver Sum Antall overførte avtaler Årlig premie tilknyttet avtalene Avgitte midler: Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreserver Sum Antall overførte avtaler Årlig premie tilknyttet avtalene

17 NOTER 1999 NOTE 4: SALGSKOSTNADER (I hele kr) Lønn og andre personalkostnader Bonus Provisjon til Christiania Bank og Kreditkasse Provisjon til meglere Andre salgskostnader Sum NOTE 5: YTELSER TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR, TILLITSVALGTE OG REVISOR (I hele kr) Samlede kostnader til lønn og annen godgjørelse til administrerende direktør 858 Kostnader til pensjonsforpliktelse til administrerende direktør 309 Honorar til styret 373 Honorar til kontrollkomiteen 155 Honorar til representantskapet 33 Revisjonshonorarer revisjon (konsern) 287 Revisjonshonorarer konsulentbistand (konsern) 359 Administrerende direktør har anledning til å fratre med 1 års etterlønn med full motregning mot annen inntekt i perioden. NOTE 6: ANSATTE, PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Antall ansatte pr Antall årsverk pr Gjennomsnittlig antall årsverk 239 Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir rett til alderspensjon tilsvarende 67 % av pensjonsgrunnlaget på pensjonstidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid på pensjoneringstidspunket foretas en forholdsvis avkorting. Fra 67 år samordnes pensjoner fra selskapet med ytelsene fra folketrygden. Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom kollektiv pensjonsordning i Norske Liv AS. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,00 % 7,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 8,00 % 8,00 % Forventet lønnsregulering 3,30 % 3,30 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,30 % 2,50 % Forventet regulering av løpende pensjoner 2,50 % 2,50 % Årlig avgang før 45 år 2,00 % 2,00 % Årlig avgang etter 45 år 0,00 % 0,00 % 17

18 Noter NOTE 6 FORTS. Forsikringsdekket ordning: (I hele kr) Periodens pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Fordelt virkning av estimatendringer og avvik mellom forventet og faktisk avkastning Netto pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser Estimert verdi av pensjonsmidler Estimert netto pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatendringer og avvik mellom forventet og faktisk avkastning Balanseført pensjonsmidler Virkningen av estimatendringer og avvik mellom estimert og faktisk avkastning resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid; 19 år. Ikke forsikringsdekkede ordninger: (I hele kr) Periodens pensjonskostnad: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Fordelt virkning av planendring Fordelt virkning av estimatendringer Netto pensjonskostnad Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser Ikke resultatført virkning av estimatendringer Ikke resultatført virkning av planendring Balanseført påløpte pensjonsforliktelser Balanseført avsatt arbeidsgiveravgift ved pensjonsforpliktelser Balanseført pensjonsforpliktelser Virkningen av estimatendringer og planendring resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid; 19 år. NOTE 7: SPESIFIKASJON AV ANDRE INNTEKTER Norske Liv konsern Norske Liv AS 1999 (I hele kr) Inntekter i Norske Liv Pensjonskasser AS 0 18

19 NOTER 1999 NOTE 8: SPESIFIKASJON AV ANDRE KOSTNADER Norske Liv konsern Norske Liv AS 1999 (I hele kr) Renter ansvarlig lån Kostnader i Norske Liv Pensjonskasser AS Sum andre kostnader NOTE 9: EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter: (I hele kr) Verdiregulering av bygninger og faste eiendommer til virkelig verdi Verdiendring datterselskap ved innføring av egenkapitalmetoden Sum Ekstraordinære kostnader: (I hele kr) Reassuransekostnader Verdireguleringen av bygninger og faste eiendommer og verdiendringen av datterselskapene i balansen følger av innføringen av ny regnskapslov. I følge forskrift om overgangsregler til forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper, fastsatt av Finansdepartementet , skal virkningen av prinsippendringene resultatføres som ekstraordinære poster. I forbindelse med gjennomgang av selskapets reassuranseprogram høsten 1999 ble det avdekket svakheter i selskapets rutiner for håndtering av reassuransekontrakter. Dette medførte at selskapet måtte belaste regnskapet med en periodefremmed post på 15,4 millioner kroner. 19

20 Noter NOTE 10: SKATTEKOSTNAD Norske Liv konsern Norske Liv AS 1999 (I hele kr) 1999 Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat av ordinær virksomhet Permanente forskjeller Risk justering, realiserte kurstap/-gevinster Endring midlertidige forskjeller Bygninger og faste eiendommer Finansielle anleggsmidler Driftsmidler Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Anvendt fremførbart underskudd Avsetning for tap på krav Årets skattegrunnlag Mottatt utbytte som gir godtgjørelse Oversikt over midlertidige forskjeller pr : Merverdier ved kjøp eiendomsdøtre Bygninger og faste eiendommer Gevinst og tapskonto Sum skatteøkende midlertidige forskjeller Finansielle anleggsmidler Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Diverse avsetninger Avsetning for tap på krav Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Sum netto midlertidige forskjeller: Fremførbart underskudd pr Utsatt godtgjørelse Grunnlag utsatt skatt (pos)/utsatt skattefordel (neg) Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28 %) Skattekostnaden i resultatregnskapet består av: 0 Betalbar skatt for i år Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel Årets skattekostnad Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: % av resultat før skatt Permanente forskjeller inkl. RISK-justering (28 %) Beregnet godtgjørelse på mottatt utbytte Årets skattekostnad

21 NOTER 1999 NOTE 11: RESULTATREGNSKAP PR. BRANSJE Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Premieinntekter Inntekter fra finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Endringer i forsikringsmessige avsetninger Forsikringsrelaterte driftskostnader Kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler Andre forsikringsrelaterte kostnader Til/fra kursreguleringsfond Resultat av teknisk regnskap før avsetning Midler tilført forsikringskundene Resultat av teknisk regnskap Andre kostnader Resultat av ordinær virksomhet Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad Årsresultat NOTE 12: RESULTATANALYSE Individuell Individuell rente- og Kollektiv Ulykkes- og kapital- pensjons- Gruppelivs- pensjons- yrkesskade- (I hele kr) forsikring forsikring forsikring forsikring forsikring Totalt Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Sum til fordeling Tilført forsikringskundene Skattekostnad Årsresultat Resultatet av virksomheten kan deles i tre elementer, risikoresultat (forsikringsteknisk resulat), administrasjonsresultat og renteresultat. Risikoresultatet viser hvordan dødelighet og uførhet i perioden har avveket fra det som er forutsatt i premietariffen. Administrasjonsresultatet viser avviket mellom de faktiske driftskostnadene og det som er forutsatt i premietariffen. Renteresultaet oppstår som følge av at finansavkastningen blir annerledes enn den grunnlagsrenten (garantert rente) som er forutsatt i premietariffen. Overskuddsdelingen (I hele kr) Tilført forsikringskundene 78,19 % Skattekostnad 4,64 % Avsatt til utbytte 16,96 % Overført til Opptjent egenkapital 0,21 % 566 Sum 100,00 %

22 Noter NOTE 13: KAPITALAVKASTNINGS- OG GJENNOMSNITTSRENTEN Kapitalavkastningsrenten 8,21 % 4,94 % 9,05 % 8,39 % 8,92 % Gjennomsnittsrenten 8,07 % 5,07 % 9,00 % 8,01 % 8,47 % Kapitalavkastningsrenten viser inntekter av finansielle eiendeler uttrykt i prosent av gjennomsnittet av forvaltningskapitalen i året. Gjennomsnittsrenten er et uttrykk for den gjennomsnittlige avkastning som er oppnådd på forsikringstakernes midler gjennom året. Gjennomsnittsrenten er å betrakte som en bruttorente før det er trukket kostnader og vil således ikke være sammenlignbare med renten i andre finansinstitusjoner. Kapitalavkastnings- og gjennomsnittsrenten er beregnet etter forskrift om mål for livsforsikringsselskapenes kapitalavkastning, fastsatt av Kreditttilsynet NOTE 14: BYGNINGER OG FASTE EIENDOMMER Totalt faste Norske Liv AS (I hele kr) *)Bygninger *)Tomter eiendommer Anskaffelseskost pr Oppskrevet tidligere år Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskriving) i året Årets avskrivninger Årets verdireguleringer inkl. reverseringer ***) Bokført verdi av direkte eide eiendommer pr Bokført verdi av eiendommer eiet via AS **) Verdiregulering av eiendommer eiet via AS ***) Bokført verdi pr Totalt faste Norske Liv konsern (I hele kr) *)Bygninger *)Tomter eiendommer Anskaffelseskost pr Oppskrevet tidligere år Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskriving) i året Årets avskrivninger Årets verdireguleringer inkl. reverseringer ***) Bokført verdi pr Ved implementering av ny regnskapslov og regnskapsforskrift for forsikringsselskaper ble selskapets faste eiendommer verdiregulert med 62,5 millioner kroner, klassifisert som ekstraordinære inntekter. Årets verdiregulering utgjør 100,0 millioner kroner. Samlede verdireguleringer inkl. reverseringer utgjør 180,5 millioner kroner. * Inkluderer også eiendommer eid via ansvarlig selskap. ** Bokført verdi av aksjene i henhold til egenkapitalmetoden. *** Virkelig verdi er beregnet ut i fra hver enkelt eiendoms driftsavkastning, multiplisert med en individuelt fastsatt multiplikator avhengig av kapitaliseringsrenten. Driftsavkastningen tar utgangspunkt i kontraktsleie (for ledige lokaler antatt markedsleie), fratrukket faktiske eller normale administrasjons-, vedlikehold- og driftskostnader. Kapitaliseringsrenten eller avkastningskravet hensyntar de forhold en investor vurderer, dvs. geografisk beliggenhet, standard, inngåtte leiekontrakter, leiekontraktens løpetid samt evnt. andre klausuler knyttet til eiendom eller leiekontrakt. Hovedvekten av Norske Livs eiendomsportefølje er beliggende i det sentrale Østlandsområdet (utenom Oslo). Kapitaliseringsrenten som er benyttet for næringseiendom i dette området ligger rundt 9-10 %, mens for eiendommer med lange leiekontrakter med statlige leietakere ligger kapitaliseringsrenten i området 8-8,5 %. Denne kapitaliseringsrenten har Norske Liv også benyttet for sin portefølje av eiendommer beliggende i Oslo. For festetomtene er kapitaliseringsrenten satt til rundt 6,5-7 %. Siste verdivurdering ble foretatt i januar

23 NOTER 1999 Gj.sn. Gj.sn. årlig Brutto Brutto leie i leietid indeks- Eiendoms- Adresser leieareal mill. kr. (år) regulering type Oslo Kjelsåsvn. 168 m.fl. - 5,5 49,0 25 % Tomter Drammensvn ,7 6,5 100 % Kontor Essendropsgt ,9 17,4 100 % Kino Gunnar Schjelderupsv ,5 0,1 40 % Bolig Munchsgt. 5b ,5 0,0 80 % Kontor Ole Deviks vei ,0 13,8 100 % Kontor Stovner Senter 1, 11, 13, 15, ,5 2,5 94 % Bolig Teisenvn ,6 5,6 80 % Kontor/bolig Diverse investeringer 180 1,3 17,8 100 % Bolig Sum Oslo ,5 Østlandet for øvrig/sørlandet Baglergt. 2, Tønsberg ,7 14,0 60 % Kontor Blødekjær 1-3, Arendal ,1 25,8 82 % Kontor Claude Monets Alle 12, Bærum ,9 6,2 99 % Butikk Claude Monets Alle 21, Bærum ,4 6,2 99 % Butikk/bolig Fjellvn. 1, Sørum ,7 8,3 85 % Kontor/lager Flyspeditørenes Senter, Gardermoen ,9 3,1 100 % Kontor/lager Gjerpensgt. 14 m.fl., Skien ,1 13,0 75 % Kontor Gudesgt. 12, Moss 947 0,9 7,3 69 % Butikk Hvaltorvet kjøpesenter, Sandefjord ,4 3,0 77 % Senter/kontor Kirkegt. 14, Moss ,0 7,6 77 % Kontor Kirkegt. 6, Lillestrøm 618 0,7 5,2 100 % Butikk Kongensgt. 33, Skien ,4 5,3 100 % Hotell Nygaardsgt. 33, Fredrikstad ,5 5,4 89 % Kontor Parkgt. 36, Hamar ,6 10,0 80 % Kontor Sigvat Skalds gt. 3-5, Sarpsborg ,6 27,7 100 % Kontor Tollbugt. 2, Drammen ,5 16,8 71 % Kontor/butikk Diverse investeringer - 1,8 10,2 100 % Tomter Sum Østlandet for øvrig/sørlandet ,2 Selskapet disponerer ikke lokaler i egne eiendommer til eget bruk. Investeringer i og salg av faste eiendommer de siste fem år. Norske Liv AS (I hele kr) investert solgt Norske Liv konsern (I hele kr) investert solgt

24 Noter NOTE 15: AKSJER OG ANDELER I KONSERNSELSKAPER Egenkapital på Inngående Utgående Anskaffelses- anskaffelses- balanse Inntektsført Andre balanse (I hele kr) kost tidspunktet pr resultat endringer pr Norske Liv Pensjonskasser AS Selskapet er eiet 100 %. NLE Munchsgt. 5B AS City Senterdrift AS Heilo Boligsenter AS Flyspeditørenes Senter Gardermoen AS Fjeldbo Næringspark AS Stoa Vest AS Sum eiendomsselskaper Selskapene er eiet 100 %. Verdien av selskapene er vurdert etter egenkapitalmetoden og er tatt inn under posten «Bygninger og andre faste eiendommer». NOTE 16: AKSJER OG ANDELER OMLØPSAKSJER Anskaffelses- Markeds- (I hele kr) kost verdi DNB Holding AS Nordlandsbanken AS Industrifinans næringseiendom Storebrand ASA Norsk Hydro ASA Avantor AS Bergens Tidende ASA Eiendomsspar AS Elkem A Fred Olsen Energy ASA Hafslund B Hansa AS Netcom ASA Norske Skogindustrier ASA B Norske Skogindustrier ASA Orkla AS A Rica Hotell ASA SAS Norge ASA Selmer ASA Sense Communications AS Smedvig ASA Øvrige norske selskaper Sum norske selskaper

25 NOTER 1999 NOTE 16 FORTS. OMLØPSAKSJER Anskaffelses- Markeds- (I hele kr) kost verdi Royal Caribbean Cruises LTD Nycomed Amersham PLC Industrikapital Øvrige utenlandske selskaper Sum utenlandske selskaper BGI Index Selection Fund - Europe ex UK sub-fund BGI Index Selection Fund - Japan sub-fund BGI Index Selection Fund - Pacific Rim ex Japan sub-fund BGI Index Selection Fund - UK sub-fund BGI Index Selection Fund - US sub-fund SUM ANDELER I UTENLANDSKE AKSJEFOND SUM AKSJER OG ANDELER Børsnoterte norske og utenlandske aksjer utgjør 70,8 % av markedsverdien av disse verdipapirene. Risikoprofil: Investeringene er oppdelt i tre underporteføljer: 1. Norske likvide aksjer hvor det er investert i børnoterte selskaper med god risikospredning, både mellom selskaper og bransjer. 2. Norske illikvide aksjer hvor det er investert i børsnoterte og unoterte selskaper. (Markedsverdien i denne porteføljen utgjør tusen kroner) 3. Internasjonale aksjer hvor det er investert i verdipapirfond med god risikospredning, både mellom land og bransjer. Aksjene er sikret i NOK. ANLEGGSAKSJER Inngående Utgående Anskaffelses- balanse Tilgang Reklassifi- balanse (I hele kr) kost pr og avgang Nedskrivinger seringer pr Forsikringens Hus AS BRA informasjonssystemer AS Industrikapital Industrikapital Sum Ingen av anleggsaksjene er børsnotert. 25

Innhold. Fotos: photouser.com/vidar askland Stockbyte

Innhold. Fotos: photouser.com/vidar askland Stockbyte Å R S R A P P O R T 2000 Innhold Norske Liv 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Regnskapsprinsipper 14 Noter til regnskapet 16 Kontantstrømanalyse 30 Beretninger 31 Tillitsvalgte og ledelse

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer