Politiaksjonen Utøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiaksjonen Utøya"

Transkript

1 110 NOU 2012: 14 Politiaksjonen Utøya 7.1 Introduksjon Kommisjonens gjennomgang av politiaksjonen på Utøya viser at politiet raskt mobiliserte en stor aksjonsstyrke til landsiden ved Utøya. Politiets samhandling var imidlertid ikke god nok, og politiet greide ikke å nyttiggjøre seg de sivile båtressursene som var tilgjengelige, tidlig nok. Dette førte til at politiet ankom til øya senere enn de ellers kunne ha gjort. Politiets egen båt ble overlastet og fikk motorstans på vei mot øya etter en kort ferd i sakte fart. Overlastingen gjentok seg da en sivil båt kom politiet til unnsetning. Framrykkingen fikk først akseptabel framdrift etter at styrken hadde fordelt seg i to båter. Etter at politiet ankom til øya, aksjonerte polititjenestemennene resolutt med betydelig fare for eget liv. Sikringen og frigivelsen av øya var krevende og preget av usikkerhet for at flere gjerningsmenn kunne oppholde seg der. Styrker fra flere politidistrikter opererte på øya samtidig uten å kunne kommunisere med hverandre på en felles sambandsplattform. Dette vanskeliggjorde politiets arbeidssituasjon i betydelig grad. Politiet gjennomførte likevel rask evakuering etter å ha utførte en betydningsfull førstehjelpsinnsats under krevende omstendigheter. Også i denne fasen fikk de sivile båtressursene en avgjørende betydning. I dette kapittelet skal vi gå nærmere inn på de kritiske valgene som ble gjort, og beskrive hvilken betydning de fikk for utfallet av politiaksjonen. Hva skjedde, og hvorfor ble disse valgene gjort? Varsling, mobilisering, ledelse, oppmøtested, aksjonsvilje, tilgang på båter og kommunikasjon er viktige temaer. Til grunn for kommisjonens beskrivelser og vurderinger ligger et omfattende materiale. En rekke personer er intervjuet, noen flere ganger, og politidokumenter er innhentet. Lydlogger, teledata, GPS-data, videoopptak, fotografier med mer er analysert og sammenstilt. Kommisjonen kan derfor knytte tidspunkter til sentrale hendelser, angi hvor ressurser befant seg i forhold til hverandre, og påvise hvilket handlingsrom politiet hadde i sann tid. Framstillingen går tett inn på enkeltpersoner. Dette er nødvendig for å kunne belyse hvordan handlingsrommet ble utnyttet. Kommisjonen finner imidlertid grunn til å understreke at det ikke kan forventes at en ekstraordinær hendelse som denne lar seg håndtere uten feilbeslutninger. Før vi tar for oss politiaksjonen på Utøya 22/7, skal vi se nærmere på Nordre Buskerud politidistrikts (NBPD) organisering og ressurser. Et lite distrikt, med presset økonomi NBPD er et lite politidistrikt. I 2011 hadde distriktet 116 politiutdannede tjenestemenn. Dette utgjør 1,40 polititjenestemenn per 1000 innbygger, som er litt under gjennomsnittet i landet. 1 Politidistriktet dekker en befolkning på cirka , og strekker seg over tolv kommuner. Det er drøyt 25 mil mellom ytterpunktene. I 2010 hadde politidistriktet en anstrengt økonomi, hvilket førte til at politimesteren, etter å ha orientert Politidirektoratet, gjennomførte 18 kostnadsreduserende tiltak for å komme i budsjettbalanse. Ett av disse tiltakene var periodevis alenevakt på operasjonssentralen. Planverk i liten grad tilpasset lokale behov Politidirektoratet (POD) førte tilsyn med distriktet i Her ble det konkludert med at beredskapssystemet hadde forbedringspotensial knyttet til både tilgjengelighet, involvering av driftsenhetene, opplæring og bruk. Politiets egenevaluering etter 22/7 fant at politidistriktet i liten grad hadde tilpasset og implementert lokalt planverk for de beredskapsområdene som var aktuelle denne dagen. 1 Rammen er på 180 stillingshjemler, men de økonomiske rammene tillot bare en bemanning på 168 tjenestemenn, hvorav altså 116 med politiutdanning.

2 NOU 2012: Politidistriktet hadde mottatt PODs rundskriv 2010/12 om tiltak ved trusler om terrorhandlinger i oppdatert versjon i januar Dette planverket var under implementering. 2 Øvelse og trening Stabssjefen har overfor kommisjonen framholdt at det var vanskelig å skape rom for trening og øvelse generelt. Dertil var øvelser dyrt. 3 Øvelsesvirksomheten ble derfor holdt på et minimum. 4 Tilsvarende har lederen for utrykningsheten (UEH) fortalt om praktiske problemer med å få gjennomført den obligatoriske operative treningen. 5 I 2010 gjennomførte politidistriktets operative politimannskaper opplæring og trening i samsvar med gjeldende krav og i henhold til årlige temalister fra Politihøgskolen. I treningsopplegget inngikk skyting og taktiske øvelser. To av treningsdagene dette året tok utgangspunkt i temaet «skyting pågår». Videre ble det avholdt seks distriktsøvelser dette året, hvorav én gjaldt skoleskyting. I 2011 hadde UEH-styrken hatt ytterligere én treningsdag knyttet til dette temaet. Operativ organisering og beredskap Politidistriktet var før 22/7 inndelt i tre vaktområder. 6 Den operative virksomheten ble ledet fra operasjonssentralen på Hønefoss politistasjon, som var utstyrt med tre operatørstasjoner. Distriktet hadde sju operasjonsledere og ni operatører. 7 Det var lagt opp to nødlinjer til sentralen (112-linjer). Distriktet hadde 84 tjenestemenn godkjent for innsats i skarpe oppdrag, hvorav 72 hadde såkalt IP-4-godkjenning og 12 IP-3-godkjenning. Sistnevnte utgjorde politidistriktets UEH-enhet, som var foretrukket ved løsning av skarpe oppdrag. Av disse tjenestegjorde 10 ved Hønefoss politistasjon. Den patruljerende styrken var organisert i vaktlag med forhåndsutpekte innsatsledere knyttet til hvert lag. Når den faste innsatslederen ikke var i tjeneste, fungerte vaktlagets nestkommanderende som innsatsleder. Distriktets båt var stasjonert ved Hønefoss politistasjon. Båten var en 16 fots Zodiac RIB utstyrt med en 75 hk påhengsmotor. Den var registrert for ti personer, og estimert makshastighet med to personer om bord var 35 knop. Det var utpekt faste båtførere som hadde avholdt øvelser med båten. Videre var det forhåndsutpekt utsettingsplasser. Politiet hadde også tilgang til det lokale brannvesenets båt. Staben hadde per 22/7 ikke gjennomgått Politihøgskolens stabsopplæring og heller ikke søkt om deltakelse på denne. Stabssjefen har i intervju med kommisjonen opplyst at det ofte ble satt stab, og at stabsmedlemmene dermed fikk mye trening i stabsarbeid. I andre intervjuer gis det derimot uttrykk for at det hadde vært få stabsøvelser, og at ikke alle stabsmedlemmene følte seg trygge i sine roller. I evalueringen etter en øvelse våren 2011 gis det uttrykk for at distriktets stabsrom var mindre hensiktsmessig: Det var trangt og mangelfullt utstyrt. 8 Utover styrken som til enhver tid var på vakt, forelå det ingen beredskapsordninger som sikret tilgang på ekstra mannskap dersom behov oppsto. Det var derfor i stor grad basert på tilfeldigheter om politidistriktet klarte å mobilisere tjenestemenn ved behov for ekstra bemanning. Ordningen var spesielt sårbar i ferietiden. Det var ikke foretatt noen særskilt risikovurdering av verken mobiliseringsevnen eller sårbarheten på operativ kompetanse i forbindelse med ferieavviklingen, men stabsmedlemmene hadde utpekte stedfortredere, og innsatslederne og deres nestkommanderende fikk ikke avvikle ferie samtidig. 9 Bortsett fra et SMS-basert varslingssystem for staben (som ikke ble benyttet 22/7), manglet politidistriktet system for massevarsling. Innkalling av ekstra innsatspersonell baserte seg på telefonvarsling av hver enkelt Nordre Buskerud politidistrikts (NBPD) brev til kommisjonen av 15. juni 2012, 22JK, j.post 641. Stabssjefens forklaring til kommisjonen. NBPDs egenevaluering 22/7, s. 32. UEH-leders forklaring til kommisjonen. Hallingdal, Nore og Uvdal var øvre vaktområde, Modum, Sigdal og Krødsherad midtre, og Ringerike, Hole og Jevnaker nedre. Utøya lå i nedre vaktområde. En av de faste operasjonslederne var til enhver tid beordret til UP, slik at det reelle tallet på operasjonsledere var seks. Bare to av operatørene var fulltidsansatt på sentralen. NBPDs egenevaluering kapittel 4.3. Politiet hadde ingen beredskapsplaner knyttet til AUFs sommerleir. Sommerleieren på Utøya har gjennom 30 år tiltrukket seg et stort antall ungdommer fra hele landet, i 2011 også flere utenlandske deltakere. Etter det kommisjonen har brakt på det rene, hadde politidistriktet ikke gjort risikovurderinger av arrangementet verken med hensyn til den store ansamlingen av ungdom eller faren for alvor JK, j.post 136. NBPDs egenevaluering kapittel 4.3.

3 112 NOU 2012: 14 lige hendelser som brann, ulykker og ordensforstyrrelser. I årenes løp hadde politiet ikke registrert problemer i tilknytning til arrangementet, og det var heller ikke listet som observasjonsobjekt for de patruljerende mannskapene. Når myndighetspersoner som vanligvis hadde behov for livvakter, besøkte øya, ble nærsikringen ivaretatt av PSTs livvakttjeneste. Tidvis hadde politidistriktet hatt en patrulje i området under slike besøk. AUF hadde etablert egne sikkerhets- og beredskapstiltak under sommerleiren. 10 For å ivareta sikkerheten var det innleid to eksterne sikkerhetsvakter, hvorav én var politimann av yrke. I tillegg var det dannet et vaktlag blant ungdommene selv som patruljerte på øya hele døgnet. Vaktene skulle ivareta ro og orden, passe på at ungdommene hadde det bra, og sikre at ikke uvedkommende fikk tilgang til øya via båt. Ved Utøya brygge landsiden var det en kontroll av alle som dro over til øya. Leiren var rusfri, og bagasjen ble visitert for rusmidler, primuser, kniver og andre farlige gjenstander. 11 Det var tatt forholdsregler mot brann gjennom en egen branninstruks, samt en avtale med Hole kommune om at en brannbil ved behov kunne transporteres på fergen MS Thorbjørn. 12 I tilfelle evakuering har kommisjonen fått oppgitt at det var fire båter tilgjengelig, men at det ikke forelå noen konkret evakueringsplan. I tilfelle skader og sykdom var Norsk Folkehjelp til stede på øya for å yte medisinsk bistand. Norsk Folkehjelp hadde med eget telt og utstyr, og en av de fire båtene var tiltenkt til transport ved medisinsk behov. Det hadde ikke tidligere vært behov for å tilkalle politiet under sommerleiren, og øya ble oppfattet som et trygt sted Det er Utøya AS som eier og driver øya. AUF eier samtlige aksjer i Utøya AS. I tillegg til de sikkerhetsregler Utøya AS har etablert, hadde AUF egne sikkerhet- og beredskapstiltak for sommerleiren. 11 De fleste deltakerne var forhåndspåmeldt gjennom sine respektive fylkeslag. Hvert fylkeslag foretok gjennom påmeldingen en kontroll av hvem som ble med. Man kunne også registrere seg ved oppmøte på Utøya brygge og kjøpe dagspass der. Alle som var på Utøya, hadde et bånd som viste at de var påmeldt. Listene som forelå digitalt, var ikke alltid oppdatert, da det var påmeldte som ikke møtte, mens andre møtte i stedet. Det er imidlertid overfor kommisjonen forklart at det var god kontroll med hvem som var til stede, da fylkeslederne kjente deltakerne i eget fylke. Det var ingen formell aldersgrense. De yngste deltakerne ble etter det kommisjonen har fått opplyst passet ekstra på av delegasjonsledere fra hvert fylke. 12 Branninstruks, Arrangør, Utøya. 7.2 Status 22/7 kl Nordre Buskerud politidistrikt Utøya ligger i vaktområdet til Hønefoss politistasjon. Det var fem polititjenestemenn på vakt, hvorav to var disponert til etterforskning i sivilt antrekk og tre til uniformert patruljetjeneste. To av de uniformerte tjenestemennene og den ene etterforskeren var operativt godkjent for væpnede oppdrag. Operasjonslederen var alene på vakt. De operativt godkjente tjenestemennene fulgte nyhetssendingene om eksplosjonen i Oslo fra vaktstyrkens oppholdsrom, som ligger vegg i vegg med operasjonssentralen. En tjenestekvinne som hadde gått av vakt kl , oppholdt seg sammen med dem. Også hun var godkjent for bevæpning. Disse fem utgjorde dermed den operative styrken som var tilgjengelig for umiddelbar innsats, hvorav den ene fungerte som innsatsleder. Distriktet hadde ikke registrert noen form for varsling om eksplosjonen, men både operasjonslederen og den operative styrken var kjent med den via nyhetene. Det var ikke satt i verk noen lokale beredskapshevende tiltak eller andre særskilte sikringstiltak. Operasjonsleder hadde forsøkt å ringe operasjonssentralen i Oslo, men fikk ikke svar. 14 Betjentene på pauserommet skal på et tidspunkt ha diskutert om de skulle klargjøre for eventuell bistand til Oslo politidistrikt (OPD). Da det ikke var anmodet om bistand, valgte de å la dette være Forklaring generalsekretær i AUF 20. juni 2012, og forklaring leder i AUF 18. juni Operasjonsleder hadde ikke mottatt riksalarmen som ble sendt av Kripos kl Ifølge politiets evalueringsrapport var maskinen slått på, men skjermen var gått i dvalemodus. I tillegg var ikke maskinen riktig innstilt for automatisk visning av innkomne varslinger og riksalarmer. Dessuten var det heller intet lydsignal som ga varsel ved innkomne alarmer. For å bli oppmerksom på eventuelle riksalarmer måtte en derfor manuelt gå inn i mappestrukturen og lete dem fram. Operasjonsleders manglende kjennskap til riksalarmen bekreftes av en telefonsamtale hun hadde med en ansatt ved legevakten på det lokale sykehuset. I samtalen, som fant sted kl , altså før angrepet på Utøya, fortalte operasjonsleder at hun ikke hadde fått noen riksalarm. Samtidig som hun sier dette, høres det at hun skriver på tastaturet. Den ansatte ved legevakten sier at Drammen og Bærum legevakt hadde igangsatt katastrofealarm. I denne samtalen nevnte den ansatte på legevakten at det var mange ungdommer på Utøya, og at de kanskje hadde behov for «krisehåndtering i forbindelse med bombeeksplosjonen».

4 NOU 2012: Melding om skyting på Utøya Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Oslo politidistrikter ble alle varslet nesten samtidig om at en mann iført politiuniform skjøt ungdommer på Utøya. Distriktene var imidlertid ikke i stand til å dele informasjonen på tilfredsstillende måte. Dette skyldes manglende felles sambandsplattform, manglende direktelinjer mellom operasjonssentralene og manglende system for skriftlig deling av informasjon på taktisk og operativt nivå. Nordre Buskerud politidistrikt Politidistriktet mottok første melding kl Operasjonsleder ble da koblet på et nødanrop som Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hadde mottatt fra en mann på Utøya. Noe av det aller første hun hørte mannen si, var at han var båtfører «her ute», og at han skulle prøve å komme seg til båten. Operasjonsleder gjentok da «båt». I løpet av den videre samtalen, som varte i vel ett minutt og 25 sekunder før den ble brutt, opplyste vedkommende at han var på Utøya, og at det var «[ ] en mann som går rundt og skyter. Han er utkledd som politi.» 16 Det ble også sagt at «han har automatvåpen». Lydfilen gjengir en oppstykket samtale fordi flere av deltakerne snakket samtidig. Etter hvert trakk AMK-operatøren seg ut, men før den direkte kommunikasjonen mellom innringeren og politiets operasjonsleder kom i gang, brøt en annen AMK-operatør forstyrrende inn, hvorpå samtalen etter kort tid ble brutt. Innringeren var vaktmester på Utøya. Dette ble opplyst til AMK før politiet var koblet på. Han var også skipper på MS Thorbjørn, fergen som ble benyttet til transport mellom øya og kaianlegget på fastlandet. Han hadde vært vitne til de første drapene og var den første som ringte nødnummer for å varsle. Mens operasjonslederen satt i denne samtalen, begynte det å ringe på den andre av sentralens to nødlinjer. To tjenestemenn fra det tilstøtende oppholdsrommet bemannet da de to ledige 15 P-30 A forklarte at ved et tidspunkt foreslo han høyt at de kanskje burde «gå ned og kikke på noe utstyr. Begynne å rigge en bil. Et eller annet i forhold til at de kunne bli trukket til Oslo». Men de ble enige om at siden det ikke var kommet noen bistandsanmodning, skulle de ikke gjøre noe mer ut av det. 16 Lydlogg fra NBPD, 22JK, j.post 519. operatørstasjonene. 17 Den ene av dem var innsatslederen, som kl besvarte et anrop fra en gutt som meldte om skyting «overalt» på øya, at det var panikk og kaos, og at folk hadde løpt ut i «kantene» på øya. Samtidig besvarte den andre politibetjenten et anrop fra en jente på øya som også meldte om skyting. Ingen av disse melderne hadde sett gjerningspersonen og hadde heller ingen opplysninger om ham. Kl ringte AMK til operasjonsleder og opplyste at de hadde fått inn flere meldinger om skyting på Utøya. Skadeomfanget var ikke kjent, men ifølge innringerne ble det skutt med automatvåpen, og gjerningspersonen var utkledd som politi. AMK kunne videre opplyse at vaktmesteren på Utøya var innringer i samtalen politiet var blitt koblet på, og oppga telefonnummeret hans. Operasjonsleder ba om at alt tilgjengelig ambulansemannskap ble sendt ut. 18 Operasjonsleder forsatte å ta imot meldinger fra øya, samtidig som hun raskt iverksatte varsling og innkalling av ekstramannskaper. De tilstedeværende tjenestemennene ble involvert i dette, blant annet fikk etterforskeren, som senere skulle inngå i første patrulje (P-30), beskjed om å varsle UEH. Han hadde ikke tilgang til noen varslingsliste, men hadde nummeret til to av tjenestemennene i UEH-styrken lagret på sin private telefon. Han lyktes bare i å varsle den ene, nemlig vedkommende som senere ble aksjonsleder. Den andre tjenestemannen, som senere inngikk i den første patruljen som rykket ut, varslet fungerende politimester og innhentet tillatelse til bevæpning med både pistol og maskinpistol. Innsatspersonellet gjorde seg deretter klar for utrykning. Operasjonsleder var da alene på sentralen inntil den gjenværende etterforskeren kom til. Søndre Buskerud politidistrikt Kun sekunder etter at meldingene innkom til NBPD, begynte også operasjonssentralen i Søndre Buskerud politidistrikt (SBPD) å motta nødanrop. Dette skyldtes en teknisk feil som medførte at nødanrop gjort fra telefoner med NetComabonnement ble formidlet til nabodistriktet. Første anrop kom kl og ble besvart av operasjonsleder. Innringeren var en jente som 17 Operasjonssentralen har tre arbeidsstasjoner for operatører. Én er forbeholdt operasjonsleder, og de to andre er for operatører. 18 Ved operasjonssentralen i Hønefoss betjenes to analoge telefonlinjer som brukes til nødanrop. Dersom begge linjene er opptatt, får innringeren opptattsignal. Begge linjene ble bemannet.

5 114 NOU 2012: 14 oppholdt seg i Kafébygningen på øya. Hun meldte at det var skyting på «AUFs sommerleir på Utøya, i Tyrifjorden i Hole kommune». 19 Mens denne samtalen pågikk, var gjerningspersonen inne i bygningen og skjøt. Skuddene og skrikene fra dem som ble beskutt, hørtes svært tydelig. Melder hadde ingen opplysninger om gjerningspersonen, men etter hvert kom det flere anrop med beskrivelse av en person iført politiuniform som skjøt på dem som var på øya. Oslo politidistrikt Første melding innkom her kl Operasjonssentralen kontaktet NBPD kl og fikk bekreftet at hendelsen var kjent for dem. Staben i OPD ble kjent med skytingen kl Da ble Politidirektoratets utsendte liaison til staben oppringt av sin datter, som befant seg på Utøya. Han lot Beredskapstroppens (BT) representant i staben snakke direkte med henne. Denne samtalen gikk fra mobil til mobil og inngår derfor ikke i lydfilene kommisjonen har hatt tilgang til. Følgelig har det eksakte innholdet ikke latt seg verifisere. Tjenestemannen har forklart til kommisjonen at det ble meldt om én person i politiuniform som skjøt mot ungdommene på Utøya, og at de flyktet i panikk. På hans spørsmål opplyste melder at hun ikke hadde sett gjerningspersonen, at hun bygde på opplysninger fra andre, og at hun ikke visste om det var flere gjerningsmenn Utrykningen Kl var altså Nordre Buskerud, Søndre Buskerud og Oslo politidistrikter varslet om at en mann i politiuniform skjøt ungdommer på Utøya. Distriktene igangsatte utrykning uavhengig av hverandre. Nordre Buskerud politidistrikts utrykning Alle tilgjengelige mannskaper, bortsett fra etterforskeren som senere bisto på operasjonssentralen, klargjorde seg raskt for utrykning. De iførte seg verneutstyr og bevæpnet seg med begge 19 Lydlogg fra SBPD, 22JK, j.post OPDs egenevaluering, Evaluering 22/7, revidert versjon 27. februar Forklaring NK BT og tjenestemann 33, 18. januar Se også pkt Figur 7.1 Kart over aksjonsområdet. våpen. Situasjonsforståelsen var at én mannsperson i politiuniform skjøt mennesker på Utøya. Sammensetningen av patruljene skjedde tilfeldig. 22 Det ble heller ikke lagt noen plan for hvordan oppdraget skulle løses. Det framsto imidlertid som klart at det ville bli behov for båt. Innsatslederen, som også var båtfører, sørget for at politibåten ble med ut. Første patrulje, P-30, kjørte fra stasjonen kl Den var bemannet av den operativt godkjente etterforskeren, heretter omtalt som P 30 A, som var sivilt antrukket, og en fra den uniformerte patruljestyrken, heretter omtalt som P 30 B. Begge var bevæpnet med pistol og maskinpistol og iført adekvat verneutstyr. Patruljen fikk ordre av innsatslederen om å kjøre i retning mot Utøya og få «øyner på objektet». Det framstår som noe uklart hvorvidt Utøya brygge landsiden ble angitt som bestemmel- 22 Forklaring fra P-30 A. 23 Kommisjonens tidsangivelse er basert på GPS-data fra tjenestebilen, samt sambandsmelding fra P-30 A om lag kl , hvor det på spørsmål fra operasjonsleder om alle «fem» var reist ut, ble svart at P-30 var «på vei ut». Dette er noen minutter senere enn politiet selv har lagt til grunn i ettertid, se for eksempel NBPDs egenevaluering.

6 NOU 2012: Figur 7.2 GPS-plot som viser utsettingen av politibåten. I bildet til høyre vises hvordan patruljen P-42 blir sendt landveien mot Utøya. Kilde: Kommisjonens analyse basert på VTS-data fra PDMT. Båtens posisjon er et estimat. sessted før utrykningen startet, men kommisjonen finner dette mest sannsynlig. 24 Kl ble patruljen oppkalt av operasjonsleder, som orienterte om at OPD var varslet, og at det kommer «heli etter hvert, mulig også Delta». 25 Kl ble patruljen kalt opp av aksjonsleder, som spurte om de var langt unna «kaianlegget». Han ba dem være forsiktige når de gikk ned «dit», og om å holde observasjon mot øya. Kl meldte aksjonsleder til patruljen at de satte ut båt ved Vanførehjemmet, og at brannvesenet også var på vei i båt. 27 P-30 ankom til Utøya kai landsiden kl etter en kjøretid på vel 14 minutter Kl ble patruljen kalt opp av aksjonsleder som spurte om de var langt unna «kaianlegget». Patruljen svarte at de nærmet seg Utøya. Aksjonsleder repliserte med «vær forsiktige når dere går ned dit». Aksjonsleders spørsmål viser at han visste hvor patruljen skulle. Gjennomgang av teledata viser at det ikke hadde vært telefonisk kontakt mellom aksjonsleder og patruljen, hvilket gjør det mest sannsynlig at endepunktet for P-30 var fastsatt da utrykningen startet. Dette støttes også i noen grad av P- 30 As forklaring til kommisjonen. 25 Lydlogg NPBD, 22JK, j.post Lydlogg NPBD, 22JK, j.post Operasjonsleder meldte i sambandsmelding, som startet kl , til daværende innsatsleder at «brannvesenet er på vei og setter ut båt». 28 Kommisjonens tidsangivelse er basert på GPS-data fra tjenestebilen. Etter at den første patruljen hadde rykket ut, begynte innsatsleder å klargjøre båten, som sto på en henger i garasjen. Den var ikke utrykningsklar, og innsatsleder måtte fylle luft i en pongtong og bensin på tanken. Mens han gjorde dette, registrerte han at politibetjenten som senere skulle bli aksjonsleder, ankom til stasjonen. Innsatsleder tenkte at han ville ha vedkommende, som hadde bakgrunn fra BT, med, og ventet derfor på at han skulle bli klar. I mellomtiden hjalp han til med å klargjøre politibetjentens personlige utstyr. Kl rykket de to ut som P-31. De var bevæpnet, iført verneutstyr og hadde med seg båten på tilhenger. Innsatsleder besluttet å sette båten ut ved Vanførehjemmet, nord i Steinsfjorden. 29 Patruljen ankom til utsettingsstedet rett før kl , satte ut båten og kjørte med båt derfra litt over kl og var ved broen over til Storøya rett før kl Det er i ettertid blitt kritisert at båten ikke ble satt ut nærmere Utøya. Kommisjonen finner ikke politiets beslutning kritikkverdig. Båten var rask og kunne ta seg fram uavhengig av eventuelle trafikkhindringer. Videre pekes det på at båtføreren var godt kjent på det aktuelle utsettingsstedet, hvilket frammet tryggheten i operasjonen, framfor å velge et sted som tidligere ikke hadde vært benyttet. 30 Dette er kommisjonens estimat, som bygger på analyser av GPS-data fra politiets tjenestebiler, lydfiler, foto- og videomateriale og teletrafikk.

7 116 NOU 2012: 14 En tredje patrulje rykket også ut fra stasjonen. De to uniformerte betjentene fikk med seg en polititjenestekvinne som raskt hadde møtt fram på stasjonen. Deres utrykning ble noe forsinket fordi de ikke fikk start på tjenestebilen og måtte bytte over til en annen bil. Rett over kl ble det meldt på sambandet at denne patruljen, P-42, hadde kjørt fra stasjonen. Politiførstebetjenten som senere ble innsatsleder på Utøya, ble også tilkalt hjemmefra. Han ankom til stasjonen idet P-31 kjørte ut med båten. Han gjorde seg raskt utrykningsklar og tok også et skarpskyttervåpen med seg. Også han hadde bakgrunn fra BT. Han hørtes på sambandet første gang rett før kl med en melding om at han var på vei «utover». Politidistriktet hadde på det tidspunkt fire biler med i alt åtte bevæpnede tjenestemenn, hvorav to med erfaring fra BT og et UEH-mannskap underveis. I lys av den styrken som var disponibel da første melding kom, klarte altså politidistriktet relativt raskt å mobilisere en slagkraftig aksjonsstyrke. Dette skyldtes at nøkkelpersonell tilfeldigvis var tilgjengelig og møtte på svært kort varsel, samt at en tjenestekvinne som hadde gått av vakt, fortsatt oppholdt seg på stasjonen. Beredskapstroppens utrykning BT hadde to tjenestemenn på vakt da bomben i Oslo eksploderte. En time senere var 23 tjenestemenn i aksjon i regjeringskvartalet, fem tjenestemenn var disponert til oppdrag inne på politihuset, og mobiliseringen pågikk fortløpende. Mannskapene ble sendt til skadestedet etter hvert som de var klare for innsats, der de blant annet ble disponert til søk i de rammede bygningene. 31 Patrulje D-36 med tre tjenestemenn kjørte ut fra politihuset på Grønland cirka kl med ordre om å melde seg for innsatsleder i regjeringskvartalet. Da patruljen var ved Oslo City, fikk den melding fra BTs egen stab (D-KO) om at det pågikk skyting på Utøya. Den fikk ordre om å sette kursen «vestover» i tilfelle bistand skulle bli nødvendig. Patruljen startet utrykningen umiddelbart. Dette var den første politipatruljen som rykket ut mot Utøya, uavhengig av distrikt. Deretter varslet D-KO troppens egen aksjonsleder i regjeringskvartalet. Han fikk beskjed om at mannskapene måtte klargjøres for forflytning, men avvente nærmere ordre. Aksjonslederen videreformidlet disse opplysningene til mannskapene, som 31 BTs egenevaluering, oktober 2011, 22JK, j.post 379. da var på vei ut etter å ha gjennomsøkt høyblokka. I samråd med politiets innsatsleder i regjeringskvartalet ble alle mannskapene fra BT, bortsett fra to tjenestemenn, frigjort til innsats på Utøya. BT var på det tidspunktet i ferd med å mobilisere ytterligere ressurser. Kl ble aksjonsleder på nytt oppringt fra D-KO og gitt ordre om å sette kursen mot Utøya. 32 Helikopter var ikke tilgjengelig. Biltransport var eneste reelle alternativ. Patruljene D-30, D-32, D-33, D-34, D-35 og D-04 startet sin utrykning etter hvert som de ble klare. Den første av dem D-34 forlot regjeringskvartalet kl Aksjonsleder kjørte derfra i siste bil, D-04, cirka kl Kommisjonen konstaterer at en betydelig politislagkraft totalt 26 mann dermed var underveis. 35 Avstanden fra Oslo sentrum til Utøya brygge landsiden var 38 kilometer. 36 BTs utrykning ble krevende, også fordi enhetens kjøretøyer er vesentlig tyngre enn ordinære politibiler. Det var regn, våt veibane og tett trafikk. Til tross for dette rykket troppen så raskt fram at den tok igjen og passerte ambulanser under utrykning. Underveis holdt aksjonsleder muligheten åpen for å sette igjen et team på Sollihøgda for å la disse bli plukket opp av helikopter som var blitt rekvirert fra Rygge av staben i Oslo. Da troppen nærmet seg Sollihøgda, viste det seg å være dårlig flyvær i området, og uansett ville ikke helikopteret klare å ta dem igjen. Han lot derfor alle enhetene fortsette i bil. Det viste seg senere at helikopteret på det tidspunkt ennå ikke hadde lettet fra Rygge. 37 Mannskapene i BT visste ikke hvor Utøya lå. Patrulje D-36, som lå først, hadde en portabel GPS, men kartet viste ikke navnene på småøyene i Tyrifjorden. Troppen var derfor avhengig av nærmere anvisninger fra operasjonssentralen i NBPD. Aksjonsleder ga en tjenestemann i patrulje D-35, som tidligere hadde tjenestegjort i dette distriktet, i oppdrag å opprette kontakt med lokal operasjonssentral og få avklart oppmøtested, samt formidle at de trengte båter. Nødnettet var ikke utbygd til NBPD, og distriktets analoge politisamband hadde ingen dekning før etter Sollihøgda, og 32 BTs aksjonsleders forklaring, 29. november Kommisjonens estimat basert på GPS-data fra tjenestebil og sambandsterminaler. 34 Kommisjonens estimat basert på GPS-data fra tjenestebil og sambandsterminaler. 35 BTs aksjonsleders rapport av 24. juli Google Maps. Grubbegata Utøya brygge landsiden. 37 BTs aksjonsleders forklaring, 29. november 2011.

8 NOU 2012: selv i det området bare fragmentarisk dekning. Følgelig var telefon eneste pålitelige tilgjengelige sambandsmiddel. Men som følge av sprengt kapasitet svarte ikke den lokale operasjonssentralen på telefonanropene fra BT. Til tross for iherdige forsøk fra denne tjenestemannen viste det seg altså ikke mulig å opprette velfungerende kommunikasjonslinjer til lokalt politi. 38 BT rykket derfor fram uten tilgang til kritisk taktisk informasjon. Dette medførte at det ikke var mulig å utnytte utrykningstiden til planlegging og samordning av den øyeblikkelige aksjonen. Operasjonssentralen i NBPD var på sin side da uvitende om at troppen faktisk var på vei, hvor mange de var, og at de kom i biler. 39 Sentralens forberedelser for mottak av bistand ble deretter. Patrulje D-36 passerte nedkjøringen til Utøya brygge landsiden kl med tre tjenestemenn beredt til å ta seg over til Utøya umiddelbart dersom de fikk tilgang til båt. 41 De hadde da stoppet noen hundre meter før, ved Lien gård, og spurt etter veien til Utøya. Ferden fortsatte videre forbi Utvika camping og til Øverby, hvor patruljen snudde kl og kjørte tilbake. Patruljen kjørte ned til Utvika Camping kl , hvor den var i to minutter før den igjen var på hovedveien kl Umiddelbart etter at denne patruljen svingte ned til Utvika Camping, passerte patrulje D-34 med ytterligere tre tjenestemenn nedkjøringen til campingplassen på vei til Storøya, hvor den ankom som første politienhet kl Fra tjenestemann nr. 24s forklaring, 29. november 2011: «I bilen på vei mot Utøya avtalte han med aksjonsleder at han skulle prøve å komme i kontakt med lokalt politi angående at Delta trengte et oppmøtested, og at de trengte båter for å komme seg fra fastlandet og til øya. Han forsøkte å ringe operasjonssentralen på Hønefoss politistasjon flere ganger, men kom ikke igjennom på telefon. Han meldte inn på samband til 01 (operasjonssentralen i Oslo) om at han telefonmessig forsøkte å få kontakt med Nordre Buskerud, men at han ikke kom igjennom. Han spurte om de kunne forsøke å komme i kontakt med dem. Han fikk melding på samband tilbake fra operasjonssentralen i Oslo om at de heller ikke kom gjennom til Hønefoss. Derpå ringte han sin samboer, som også jobber i politiet og som var hjemme, og fortalte henne at det var oppstått en alvorlig hendelse og at han trengte kontakt med operasjonssentralen på Hønefoss. Han ba henne derfor kaste seg i bilen og kjøre ned til stasjonen og ta direkte kontakt med dem og be dem kontakte ham. Han ba henne også om å prøve å ringe på veien dit. Tjenestemann nr. 24 ringte også en kamerat som bor på Hønefoss, men som jobber i politiet i Oslo, og ba også ham om å fysisk ta seg ned til politistasjonen for å prøve å få kontakt med dem.» 39 Operasjonssentralen trodde helt fram til kl at BT ankom til operasjonsområdet i helikopter. Den lave innsatsen for å framskaffe båter utover brannbåten og politibåten indikerer sterkt at operasjonssentralen også trodde at troppen ville bli flydd fram til Utøya. Fire andre enheter fra BT var ved nedkjøringen til Utøya brygge landsiden kl De kjørte etter en kort stopp videre til oppmøtestedet ved Storøya etter å ha fått opplyst av lokalt politi ved Utøya brygge landsiden at det ikke fantes båt tilgjengelig der. 46 Søndre Buskerud politidistrikts utrykning Operasjonsleder i SBPD mottok første nødtelefon kl og iverksatte straks operative tiltak, samtidig som han holdt kontakten med innringeren. Han varslet en annen operatør om at det var «skytemassakre» på Utøya, og at «Ringerike» måtte varsles. Han visste at NBPD hadde liten bemanning, og besluttet derfor, uten anmodning, å sende bistand oppover til nabodistriktet. Kl ringte operatøren for å varsle NBPD, men fikk ikke svar. Kl fikk alle patruljer melding på sambandet om å møte på politistasjonen i Drammen umiddelbart. Hun kalte også inn politidistriktets UEH-leder. Samtidig som disse tiltakene ble iverksatt, evnet operasjonsleder også å berolige innringeren, som opplevde skyting i sin umiddelbare nærhet, og gi henne råd. Operasjonslederens behandling av innringeren og hans oppfølging av informasjonen han fikk, holder etter kommisjonens mening høy kvalitet. Under mobiliseringen gjorde operatøren flere forgjeves forsøk på komme i kontakt med NBPD for å avtale oppmøtested. Styrken ble derfor sendt til Hønefoss politistasjon med beskjed om å melde seg der. Første patrulje startet utrykningen cirka kl Omtrent samtidig fikk operatøren kontakt med operasjonssentralen på Hønefoss, etter å ha stått i telefonkø i fem minutter. Hun snakket da med etterforskeren som bisto operasjonsleder, og startet samtalen med spørsmålet: «hva kan vi bistå med hos dere?» Svaret var at de skulle se etter en bil 40 Kommisjonens analyse. Basert på GPS-data fra sambandsmidler og tjenestebiler og ATK-data. (Automatisk trafikkkontroll/fotoboks) 41 Leder på patrulje D-36 har forklart til kommisjonen at «[ ]om hans bil hadde kjørt ned til Utøya brygge landsiden og det hadde vært en båt tilgjengelig der, ville de helt klart ha dratt over til øya». 42 Kommisjonens analyse. Basert på GPS-data fra sambandsmidler og ATK-data. 43 Kommisjonens analyse. Basert på GPS-data fra sambandsmidler og tjenestebiler og ATK-data. 44 Kommisjonens analyse. Basert på GPS-data fra sambandsmidler og tjenestebiler og ATK-data. 45 Kommisjonens analyse. Basert på GPS-data fra sambandsmidler og tjenestebiler og ATK-data. 46 Forklaring fra tjenestemann på D GPS-data. Fra politiets VTS-datasystem.

9 118 NOU 2012: 14 Figur 7.3 Mannskap fra flere politidistrikter rykket ut uavhengig av hverandre øyeblikksbilde. Kartet viser ikke alle kjøretøy som var med i aksjonen. Kjøretøyene fra Oslo er Beredskapstroppen. Troppens utrykning var meget rask. Kilde: Kommisjonens analyse. VTS-data fra Politiets data- og materielltjeneste. med en mann som hadde kommet til stedet og skutt med automatvåpen. Svaret ga ingen mening, blant annet fordi skytingen på dette tidspunkt fremdeles pågikk og innkommende meldinger tilsa at gjerningspersonen vitterlig befant seg på Utøya. Operatøren ved SBPD avfant seg ikke med svaret og meddelte at fem tjenestemenn allerede var på vei til Hønefoss politistasjon, og at UEH også kunne bistå. Samtalen endte, etter påtrykk fra operatøren i SBPD, med at styrken skulle fortsette til Hønefoss politistasjon og eventuelt bli returnert hvis det ikke skulle være behov for den. 48 NBPD utnyttet ikke muligheten for å nyttiggjøre seg denne ressursen og dirigere den direkte 48 SBPD og NBPD lydlogg.

10 NOU 2012: Figur 7.4 Tidslinje med oversikt over utrykning i akuttfasen. Store politistyrker kom raskt til området på landsiden. ATK, Automatisk trafikkontroll, angir når bilene passerte kontrollstasjonen 2880 m sør for Utøya brygge landsiden. Merk at skala er noe forskjøvet. Kilde: Kommisjonens analyse. VTS-data fra PDMT, ATK-data.

11 120 NOU 2012: 14 mot aksjonsområdet. Flere tjenestemenn i bistandsstyrken reagerte på dette. Første bil fra SBPD ankom, Hønefoss politistasjon kl Ytterligere to til ankom kl Patruljene meldte seg for operasjonssentralen, men ble stående uvirksomme, og kjørte så videre til Storøya, der de ankom kl En tredje patrulje kjørte en annen vei enn anvist, nemlig Vikersund Sylling, til oppmøtestedet ved Storøya, som den ankom til kl Dersom styrken hadde kjørt direkte til aksjonsområdet på landsiden av Utøya, kunne første bil etter kommisjonens beregninger ha vært der cirka kl Beregning basert på tidspunkt for avreise fra Drammen og korteste kjørevei til aksjonsområdet. Kommisjonens analyse. 7.5 Pågripelsen Første politienhet gikk i land på Utøya kl og besto av fire tjenestemenn fra BT. Enheten ble transportert til øya i en sivil båt med eieren som fører. Etter anvisning fra noen ungdommer orienterte denne enheten seg nordover. 50 Vel et minutt senere ankom ytterligere en enhet, transportert i en sivil båt ført av politiet. Den besto av seks tjenestemenn, fire fra BT og to lokale; 50 Det følger av forklaringen til lederen av patruljen til kommisjonen at de beveget seg i høyt tempo nordover for raskest mulig å lokalisere og stanse «den eller de» som skjøt. De påtraff ungdommer underveis som sa at det var noen som skjøt nord på øya. Ungdommene ble bedt om å holde seg i skjul til det kom mer politi. Figur 7.5 Kart over Utøya og gjerningsmannens bevegelser og drap. Politiets bevegelser fram mot påpgripelsen. Søyler viser estimert antall drepte i tidsrommet. Prikket rød linje viser de to første politipatruljenes framrykning. Rød sirkel markerer stedet der pågripelsen skjedde Kilde: Kommisjonens framstilling basert på tiltalebeslutningen. Forklaringer fra polititjenestemenn.

12 NOU 2012: politidistriktets innsatsleder og aksjonslederen. På vei inn mot kaia hørte de flere skudd fra sydspissen av øya. De observerte også prosjektilnedslag rundt ungdommer i vannet i dette området. 51 En tjenestemann ble satt igjen for å sikre landsettingspunktet, mens de øvrige orienterte seg etter lyden og forflyttet seg meget raskt i sørlig retning. Videomateriale viser at samtlige tjenestemenn løp med fronten vendt mot stedet der skytingen pågikk (se også figur 2.10). De løp først på nedsiden av hovedhuset, deretter videre langs vannet, men endret så retning på grunn av vanskelig terreng og tok seg over fotballbanen og inn på grusveien som leder fram til skolestua. 52 Enheten hadde med seg et skuddsikkert skjold som veide 11 kg, og som lokal aksjonsleder bar. Underveis møtte de flere flyktende ungdommer. Tjenestemennene anropte mot stedet det ble skutt fra, for å få gjerningsmannen til å engasjere seg mot dem. 53 Skytingen hadde opphørt da de kom fram til skolestua, hvor enheten foretok noen taktiske omdisponeringer. 54 De rykket deretter videre over det åpne lendet bak skolestua og inn i krattskogen ned mot Sydspissen. Her registrerte de en bevegelse inne mellom trærne. Dette viste seg å være gjerningsmannen. Han ble anropt, men forsvant ut av syne et øyeblikk, for så å komme gående mot dem. Han var iført en politilignende uniform og en vest som det stakk opp hvite ledninger fra. Tjenestemennene fryktet at det var eksplosiver i vesten, men konstaterte raskt at ledningene var tilknyttet en ipod, og at vesten kun inneholdt magasiner. Gjerningsmannen etterkom politiets anvisninger og ble pågrepet. Pågripelsen ble rapportert over sambandet kl Kommisjonen konstaterer at det gikk i underkant av sju minutter fra første enhet gikk i land på øya, til pågripelsen var gjennomført. Polititjenestemennenes taktiske disposisjoner vitner om høy aksjonsvilje og resolutt innsats. Forflytningen fram mot pågripelsesstedet utgjorde en betydelig risiko for dem, særlig fordi høyt tempo og manglende 360 graders sikring gjorde dem sårbare for beskytning. Etter kommisjonens oppfatning utviste disse tjenestemennene stort mot og tok den risiko som var påkrevd for få en snarlig slutt på massakren. Denne delen av politiaksjonen var svært effektiv og målrettet Forklaringer fra involverte tjenestemenn. 52 Forklaringer fra involverte tjenestemenn. 53 Forklaringer fra involverte tjenestemenn. 54 Ifølge mottatte forklaringer byttet de her skjoldbærer. 55 Lydlogg NBPD, 22JK, j.post 395. Det er imidlertid et faktum at det tok om lag 35 minutter fra første politipatrulje ankom til Utøya brygge landsiden, cirka 625 meter fra øya, til politiet gikk i land. BT hadde vært i området i vel 29 minutter. Kommisjonen mener at tidsbruken i denne første delen av politiaksjonen er uakseptabel. Årsakene til at politiet ikke presterte bedre, er mange og sammensatte. De mest avgjørende forholdene vil bli omtalt i det følgende. 7.6 Dårlig utnyttelse av stor slagkraft NBPD rykket raskt ut med mannskaper som utgjorde en slagkraftig aksjonsstyrke, og første enhet var på Utøya brygge landsiden cirka kl Den lokale politistyrken ble forsterket vesentlig da første patrulje fra BT ankom til området knappe seks minutter senere, og neste patrulje tre minutter etter den, med tre tjenestemenn i hver bil. 57 Det var da mer enn nok politislagkraft tilgjengelig til å konfrontere det trusselbildet som gjeldende situasjonsforståelse tilsa, nemlig én bevæpnet mann som skjøt ungdommer på Utøya. Alvorlige mangler i ledelse og samordning av politiinnsatsen, samt fravær av velfungerende tekniske hjelpemidler og for lite oppmerksomhet på behovet for å skaffe båter, førte til at denne slagkraften ikke ble utnyttet. Kommisjonens gjennomgang viser at flere potensielle båtressurser glapp for politiet. Ledelsen av politiinnsatsen var mangelfull Robuste systemer for ledelse og samordning av politiets ressurser er en avgjørende forutsetning for at en politiaksjon skal lykkes. Ledelsesstrukturen er delt i et strategisk, et operativt og et taktisk nivå. I akuttfasen er det ifølge politiets retningslinjer operasjonsleder som leder på operativt nivå og innsatsleder på taktisk nivå. 58 Da politiet fikk første melding om angrepet på Utøya, var operasjonssentralen i NBPD kun bemannet av operasjonsleder. Denne bemanningen gjorde at distriktets operative ledelseselement i praksis var ute av stand til å håndtere selv mindre hendelser i tråd med etatens eget beredskapssystem. Meldingene fra Utøya utløste mange viktige og prekære prosedyrer i dette systemet. Operasjonslederen skulle prioritere mellom å besvare 56 Kommisjonen har merket seg at første enhets framrykkning også bærer preg av høy aksjonsvilje og sterkt ønske om å stoppe gjerningsmannen. 57 Patrulje D-36 passerte målepunkt for automatisk trafikkontroll (ATK) kl Målepunktet er cirka 2880 meter fra nedkjøringen til Utøya brygge landsiden.

13 122 NOU 2012: 14 nødtelefoner og vanlige telefoner, betjene politisambandet, varsle egne mannskaper, vurdere ressurs- og bistandsbehov, føre logg og ikke minst lede politiaksjonen på operativt nivå. Etter kommisjonens syn framstår det som umulig for en enkelt person å løse alle disse oppgavene på tilfredsstillende vis. Trykket på operasjonssentralen ble så stort at operasjonsleder raskt ble satt ut som ledelseselement. 59 En medvirkende årsak til dette var at operasjonsleder prioriterte å ta imot nødmeldinger framfor å lede politioperasjonen. I og med at det relativt tidlig må ha blitt klart at meldingene dreide seg om samme tema, kan det strengt tatt spørres om hun ikke burde ha prioritert ledelsesfunksjonen høyere og latt flere nødanrop forbli ubesvarte. Kommisjonen har imidlertid forståelse for hennes prioritering. Nødtelefonene var på det tidspunkt eneste kilde til opplysning om hva som foregikk på øya. Dessuten befant hun seg i en svært krevende situasjon. Den operatørbistanden operasjonslederen etter hvert fikk, bidro heller ikke til å avlaste henne vesentlig. Operasjonsleder hadde ikke kapasitet til å skrive logg. Dette førte til at mannskapene som etter hvert skulle styrke sentralen, manglet et skriftlig oppdateringsgrunnlag. Det ble heller 58 Operasjonsleder i et politidistrikt er øverste leder på operasjonelt nivå ved alle hendelser som krever koordinerende ledelse når stab ikke er satt. Operasjonsleder har således som oppgave å lede innsatsen i operasjonssentralen, som skal koordinere og lede den samlede innsatsen i politidistriktet, samt sørge for at meldinger fra publikum og egne patruljer blir tatt imot og behandlet. Operasjonsleder skal også styre, kontrollere og kvalitetssikre innsatspersonellets innsats, herunder samarbeide nært med innsatsleder og godkjenne vedkommendes plan for oppdragsløsningen. Politiets retningslinjer for beredskap, PBS II, forutsetter at operasjonsleder skal kunne foreta vurderinger noe tilbaketrukket og upåvirket av intensiteten i politiinnsatsen (PBS I, pkt ). Innsatsleder er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå ved hendelser som krever koordinerende ledelse, og har ordremyndighet over politistyrken som deltar i aksjonen. Vedkommende skal lede, koordinere og kvalitetssikre politiets oppgaveløsning. Han skal også planlegge gjennomføringen på taktisk nivå og forelegge planen for operasjonsleder eller staben om den er satt. Ved akutte hendelser vil det være liten eller ingen tid til planlegging, men det tilligger like fullt innsatsleder å: Foreta situasjonsvurdering Kommunisere med operasjonsleder Vurdere muligheter og gi anbefalinger til operasjonelt nivå Foreta befaring (hvis mulig) Planlegge aksjonen Gi ordrer til innsatsstyrken Innsatsleder har en klart definert lederrolle, og det kreves at han skal se og bli sett. For å løse sin oppgave kan innsatslederen utpeke delledere. Ett typisk eksempel på en delleder er aksjonsleder, som kan gis i oppgave å lede en gripegruppe, legge plan for gjennomføringen av pågripelsen og delta i selve aksjonen (PBS I, kap. 9). ikke gitt muntlige situasjonsrapporteringer. Mannskapene begynte derfor sitt virke uten å ha oversikt over situasjonen, hvilket svekket deres forutsetninger for å lede operasjonen og foreta riktige prioriteringer. Dette førte igjen til at de ikke klarte å nyttiggjøre seg de ressursene som var tilgjengelige, og at de tok beslutninger på sviktende grunnlag. Den første varige oppbemanningen av sentralen skjedde cirka kl da den andre tjenestegjørende etterforskeren kom til. Hun var da den eneste tilgjengelige på stasjonen, men hun hadde ikke erfaring fra å arbeide som operatør og var ute av stand til å logge seg inn på de nødvendige dataverktøyene. 60 Hun hadde derfor behov for løpende veiledning fra operasjonsleder og bidro følgelig bare til en begrenset avlastning. 61 Først cirka kl skjedde en reell styrking av sentralens kapasitet og funksjonsevne. Da ankom stedfortredende stabssjef, som umiddelbart besluttet å overta som operasjonsleder. Den opprinnelige operasjonslederen gikk fra det tidspunkt over i rollen som operatør. Den manglende loggføringen gjorde at den nye operasjonslederen ikke kunne lese seg til hva som var status i aksjonen. Han sørget heller ikke for muntlig situasjonsrapportering fra operasjonslederen som ble avløst. Hans manglende oversikt over hendelsen svekket hans forutsetninger for å lede, hvilket bidro til at det opprinnelig fastsatte oppmøtestedet ble endret uten nærmere politifaglig vurdering. Etter kommisjonens syn manglet politiaksjonen et reelt ledelseselement på operativt nivå fra første melding og fram til gjerningspersonen var pågrepet. Dette fikk flere negative følger for aksjonen. Øyeblikkelig aksjon uten innsatsledelse Fungerende innsatsleder rykket ut i P-31 kl Idet patruljen kjørte ut, så de en annen erfaren tjenestemann ankomme til stasjonen. Politibetjenten som var på vei ut sammen med fungerende innsatsleder, meldte straks til operasjonssentralen at denne tjenestemannen tok over som innsatsleder, og utpekte samtidig seg selv som aksjonsleder. Han ba videre operasjonsleder varsle tjenestemannen som var blitt innsatsleder. 59 Forklaring operasjonsleder 15. november Forklaring til kommisjonen. Operasjonsleder 15. november Forklaring operasjonsleder 15. november 2011.

14 NOU 2012: Den nyutpekte innsatslederen var fast innsatsleder i distriktet. Videre hadde han og aksjonslederen flere års tjenesteerfaring fra BT. Den opprinnelige innsatsleder var dessuten båtfører. Dette er en rolle som vanskelig lar seg forene med å være innsatsleder. 62 Operasjonsleder aksepterte initiativet. Hun svarte at hun «logget» det og at hun skulle varsle vedkommende. De to tjenestemennene som nå hadde rollen som innsatsleder og aksjonsleder, hadde stor tillit blant sine kolleger. Andre tjenestemenn har forklart til kommisjonen at de opplevde det som «trygt» at de to var kommet på jobb. Den taktiske ledelsesstrukturen som ble etablert, hadde således både nødvendig kompetanse og nødvendig legitimitet. Etter forholdene framstår derfor denne disposisjonen som et hensiktsmessig grep, selv om den fravek prinsippet om at det er operasjonsleder som utpeker innsatsleder, og innsatsleder som utpeker aksjonsleder. 63 Straks etter at ledelsesforholdet var klarert med operasjonssentralen, kalte aksjonsleder opp P-30 på sambandet og meddelte hvem som nå var innsatsleder og aksjonsleder. Dette skulle etter kommisjonens syn vært gjort av operasjonssentralen som en felles melding til alle patruljer med påfølgende krav om mottakskvittering for å sikre at den nye taktiske ledelsesstrukturen var oppfattet av alle. Politibetjenten som hadde fungert som innsatsleder inntil dette tidspunkt, satt ved siden av aksjonsleder i politibilen da han kommuniserte med operasjonsleder. Betjenten registrerte ikke endringene i ledelsesstrukturen og oppfattet derfor fortsatt seg selv som innsatsleder. Heller ikke den nye innsatslederen registrerte meldingene. Han oppgir til kommisjonen at han heller ikke ble varslet av operasjonsleder. Han rykket derfor ut uten å vite at han var innsatsleder og han anså seg kun som aksjonsmann. 64 Situasjonen var altså i initialfasen slik at vedkommende som trodde han var innsatsleder, ikke var det. På grunn av rollen som båtfører og arbeidet med å klargjøre, sette ut og kjøre båten, var han dessuten ikke i stand til å ivareta funksjonen. 65 Vedkommende som faktisk ble utpekt til innsatsleder, kjente ikke til at han hadde fått denne rollen. Den øyeblikkelige aksjonen var dermed uten innsatsleder. 62 Slik også i fungerende innsatsleders forklaring, 28. november Jf. PBS I, kap. 7 og Innsatsleders forklaring til kommisjonen 28. november En varslet svikt i operasjonsledelsen NBPD evnet ikke å styre og lede aksjonen i tråd med politiets beredskapssystem, verken på operativt eller taktisk nivå. En vesentlig årsak til dette er etter kommisjonens syn den åpenbare underbemanningen på operasjonssentralen. Bemanningssituasjonen var tatt opp av politidistriktets tjenestemenn en rekke ganger, herunder også vært tema i arbeidsmiljøutvalgets møter i 2010 og Tjenestemenn har opplyst til kommisjonen at sentralen periodevis ikke engang hadde kapasitet til å besvare anrop fra patruljene i den daglige tjenesten. Etter kommisjonens syn, og i lys av operasjonssentralens sentrale rolle som styrings- og ledelseselement, representerer underbemannede sentraler en alvorlig brist i beredskapssystemet. Ikke bare svekkes en viktig forutsetning for en kvalitativt god oppgaveløsning, og da spesielt ved akutte hendelser, men i tillegg kan det stilles spørsmål ved evnen til å ivareta involverte tjenestemenns sikkerhet. Tillitsmannen ved den enheten som operasjonssentralen er en del av, advarte så sent som 24. mars 2011 i brev til politidistriktets ledelse om hvilke konsekvenser svak bemanning kunne få ved akutte hendelser: «Operasjonslederne er svært redde for at noe viktig kan glippe i hektiske faser med kun en mann på jobb. Vi vil derfor si i fra at vi ikke kan ta dette ansvaret når operasjonssentralen er enmannsbetjent. Dersom det skulle bli gjort alvorlige feil på grunn av dette må det være arbeidsgiver sitt ansvar som ikke har lagt til 65 Fra båtførers forklaring til kommisjonen 15. november 2011: «[Navn] ble spurt om hvilken oppfatning han hadde av sin egen rolle idet han satte båten ut. Til dette svarte han at han på dette tidspunktet fremdeles var innsatsleder. Han hadde innsatsledertelefonen, selv om han «hadde lyst til å kaste den da den ringte hele tiden» og virket forstyrrende mens han alene arbeidet med å sette ut båten. Han opplyste at han fremdeles var innsatsleder, men at i hans eget hode var det båten som gjaldt. Han ønsket båten ut så fort som mulig for å få folk fortest mulig ut til øya. Det er dette som var prioritet nummer én. Han fikk ikke gjort så mye med alle henvendelsene han fikk, fordi han brukte kapasiteten sin i den rollen han hadde der og da med båten.» 66 Referat fra AMU-møte 1/2010, sak 9: «Faktum er at operasjonssentralen er for dårlig bemannet til å utføre den jobben de skal gjøre. AMU ser med bekymring på dagens situasjon og ber ledelsen se på alternative løsninger i nærmeste framtid.» 22 JK, j.post 270, referater fra arbeidsmiljøutvalgets møter JK, j.post 270. I møtet den 14. juni 2011 ble det rapportert om åtte HMSavvik knyttet til bemanningen på sentralen siden 15. mars 2011.

Del III Krisehåndtering 22/7

Del III Krisehåndtering 22/7 Del III Krisehåndtering 22/7 NOU 2012: 14 81 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 6 Kapittel 6 Politiaksjonen i Oslo Ettermiddagen 22/7 var timer som satte polititjenestemenn, politidistrikt og hele

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet

Helse og redning. Kapittel 9. 9.1 Introduksjon. 9.2 Helse- og redningstjenestens akutte innsats. Regjeringskvartalet NOU 2012: 14 171 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Helse og redning 9.1 Introduksjon Terrorangrepene 22/7 utløste en omfattende, krevende og kompleks redningsaksjon. Hendelsene var ulike med ulikt skadeomfang

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Utøya. k v a l i t e t s s i k r i n g. Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund.

Utøya. k v a l i t e t s s i k r i n g. Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund. Foto: Frode Johansen, Ringerikes blad. Utøya k v a l i t e t s s i k r i n g Hovedredaktører: Ann-Elin Tomlinson og Vegard Rosenlund. Medredaktører: Bjørn Trygve Hammer, Jarle Hovland, Inger Lise Hallgren

Detaljer

En stor jobb for et lite distrikt

En stor jobb for et lite distrikt nr 9 16.09.2011 løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før.

Detaljer

Krisehåndteringen i regjeringsapparatet, Forsvaret og PST

Krisehåndteringen i regjeringsapparatet, Forsvaret og PST NOU 2012: 14 209 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Krisehåndteringen i regjeringsapparatet, Forsvaret og PST 10.1 Introduksjon Terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22/7 var et alvorlig anslag mot den

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011

Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Foto: Andrea Gjestvang/VG Rapport om håndteringen av terrorhendelsene i Oslo og Utøya 22. juli 2011 Utarbeidet av Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

6. desember 2011 Revidert versjon levert 27. februar 2012. Klas Holmedal Leder. Janne C. Kapstad Egil Jørgen Brekke Arvid Utby Jan Kevin Brunvoll

6. desember 2011 Revidert versjon levert 27. februar 2012. Klas Holmedal Leder. Janne C. Kapstad Egil Jørgen Brekke Arvid Utby Jan Kevin Brunvoll Politimesteren i Oslo nedsatte ved brev av 26.9. 2011 et utvalg som skulle evaluere politidistriktets innsats i forbindelse med hendelsene i Oslo og på Utøya den 22.7. 2011. Evalueringsutvalget takker

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

22.juli. Rapport 15.25. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli. Rapport 15.25. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 IS-1984 Rapport Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Læring for bedre beredskap 22.juli 15.25 Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene.

POLITIFORUM TELLER NÅR SEKUNDENE. Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. POLITIFORUM 20.08.2014 LØSSALG KR 65,- NR 08 NÅR SEKUNDENE TELLER Nye retningslinjer skal sette politiet bedre i stand til å løse de ekstreme hendelsene. SIDE 10-19 MED VOLVO ON CALL ER DU ALLTID KOBLET

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

RAPPORT. Valdresekspressen. Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013. Mars 2014

RAPPORT. Valdresekspressen. Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013. Mars 2014 RAPPORT Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013 Mars 2014 Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen på Valdresekspressen i Årdal (Sogn og Fjordane)

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato:01.10.13 Versjon: 01 Status: 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Effektmål og resultatmål... 5 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

nr 8 24.08.2012 løssalg kr 55,- ansatte 22. juli-kommisjonens rapport: Side 10-18

nr 8 24.08.2012 løssalg kr 55,- ansatte 22. juli-kommisjonens rapport: Side 10-18 nr 8 24.08.2012 løssalg kr 55,- EN VARSLET KATASTROFE ansatte advarte Om ALVORLIGE mangler Men ble ikke hørt 22. juli-kommisjonens rapport: Side 10-18 Ingen årsavgift for PF-medlemmer. Flere grunner til

Detaljer

Krisehåndtering i mediene

Krisehåndtering i mediene Krisehåndtering i mediene Sven Egil Omdal: Dagen som forandret Norge n Hanne Skartveit: Midt i dramaet Wenche Fuglehaug: Sorgens mange ansikter n Grzegorz Piechota: Marerittet som aldri tar slutt Kalle

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer