statens tobakkskaderad . :o,. : Til Statens tobca kskaderfid -. ; Postboks 8025 Dep., Oslo 1. Tlf. (02) 1; ':

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "statens tobakkskaderad . :o,. : Til Statens tobca kskaderfid -. ; Postboks 8025 Dep., Oslo 1. Tlf. (02) 1;182 70. ':"

Transkript

1 I Iepet av vdren og forsommeren har mange tusen nordmenn stumpet reyken forgodt. Er def kanskje en av dem som ennd ikke har bestemt segy Erfaring viser at sommerferten er et gunstig tidspunkt for d slutte 4 rsyke. De daglige rutinene brytes. Vi har fri fi,a jobben, vi reiser tit nye, steder og meter nye mennesker, og jobber litt ekstra hjemme Uer pd hytta. StatenstobakkskaderAd har brosjyrer som forteller om reykeproblemet og gir rhd for. den som vil stumpe reyken for godt. Benytt kupongeri til heyre : ' statens tobakkskaderad Statens informasjonstjeneste , : Til Statens tobca kskaderfid -. ; Postboks 8025 Dep., Oslo 1. Tlf. (02) 1; ': Jeg snsker tilsendt «Det siste draget», med rad for de som vil slutte A reyke. :_ w NAVYI _ /.... ~ ~ ~ ~ ~.... esse,,, , , Q~, ~. :o,. A 1 %A. ;

2 ,- `' v2-7-4g det s c`-afhe,ts-e ~, - Rmyker. De ne~ ~F ; ~ r~, ~Nei, nei. Defisjokket 1eg~fikk,hos spesialisten da han: hadde stillet diagnosen ; :gjorde' ; ;dagerr.dot'motte altse ~~ ~I ;t at jeg sluttet p4 et s`jokk til. = F(vordan laerte'de d snakke pe nytt? ~ - Mens jeg Id,pd Rikshospitalet,;fikk ~~ jeg informasjon,om:«fo ' re~ingen-for strupeleseia og-orrrskolen_ pd Bredtvedt,.. i-oslo, hvorman kunne I2ere-Asnakke,, I begynnelsen'trodde jeg, kke at jeg ville, klare' det. Mer~ det4'gikkl Etter et ; ar hadde~jeg; laert'sapass at jeg- Eir, :~ ; kunnemre~'neg fo.,rst&ttrmer4 frem- -~ y de/es mg~m re~ 'nega 'eg innom ;skolen for fortsatt '~ 'trening..._ - 4cForeningect fgr de strupelose*, hvor,, ~! mange roykte?.;;:, ;;. ~, :. ;N - Vi.spurte 150 stykker;14~ fiadde.r. vaert rmykere ~ T Hvilken teknikk bruker De,;nar r., De snakker? : - Jeg presser.;luft ned i sppsermret, og slippet den`straks-opp 'igjen!og. ut c~)' : gjennom munnen. Ordene formerjeg,~,_r ;. som De ser'pa vanlig _tnate :med, tungenog leppene, men ~eg blir fort.. sliten av d snakke slik :., - Hvordan var det e komme ut.blant. "'folk etter operasjonen? t+ - Blantfamilie cg.vennergikk.det :greit = 1 0 r. De visste fo omdette Men ellers var ~,wq,. - nesenl Jeg har jo iagen u 1~se U ~ `med. Men fremstt[i meg swftiksiesom : "~ a om,'eg. skulle ha'al[verden5 sorger~og~ r : bedrovelsec Jeg er#ilfreds'`med til-.' : " erelsei er lad - ~ om0 r j- '~ ~ : hadde :ieaikunne t:_ s~ kulle~ ieaoi m~e tatt.}, ~. " en trall:rett som'det er! ' ~ ~~- Deolder hoedrag fr?. ` :+ - Jeg reiser-en del rundt pa skoler og - ~ orienterer om farene ved-d,r0yke. FOrst, : rkjmrer jeg en;#ilm om,hvordan,det er d 4 : vaere strupel0s og'tio[der foredrag og., - svarer p~ spmrsm~l. : :.,, ; :. : ~,,_ Hvordan. rea9erer-.un9dommen?''... ~ - Mange: slutter-~ :rmyke etter at je,g., har vaert-pd bes0k., -:=. -.,.. ; Mary Anthonsen ma hvile stemmen nd. Hup har snakket for lenge al[erede., :- Hun.ber oss bruke.resten av spalte- : plassen til denne enkle, men inn-.trengende appell : ~Kutt ut rmyken - n&.. :.,. Daglig rjyking kan,ferej tii ' ; strupekreft. ' Strupekreft forekommer nesten bare :, hos rmykere,.og ris ikoen for e fa sykdommen oker med tobakksforbruket Risikoen er om lag like stor for pipe- ' og sigarrmyker_e sorn for sigarettrmykerc : Det har vaert~en stadig :mkning i antall av st rupek re ft: --- :. tilfeller.,~i Om lag 75 personer ble rammet i r-

3 , : +rrh.rt~~ ~:,~ ~{!~.' 7f1.. Mary Anthonsen sitter og forteller sin '' historie. Til tro-qfor at hun verken har strupehode e.. :r stemmeb.and lenger. Hun puster gjennom et hull i halsen og9 har la:rt seg a snakke - for annen an ' g Det begynte med hoste og heshet.. Jeg hostet og hostet.etter en kur med antibiotika - som ikke hjalp - ble jeg, sendt til en spesialist Derfra til Rikshospitalet Det var strupekreft - og jeg ble'opereit Dette var i Arsaken? - Det kan vel ikke vaere tvil om at! sigarettr0ykingen ma ta skylden. Jeg begynte A rmyke :i 16~'ars alderen, og ~ siden har jeg rmykt jevnt siga= retter om, dagen ::Jeg har regnet ut at. :.: " r1ptblk omt iranz2c_1c1(1 C 1c1 ~UTAfANi1V tf ~.w' "q t.den.f0rste tiden ganske '.fo('min mann. matte snakke tor meg, :senc matte 1eg : sknve nea aet jeg vme si. %jeg turae ` ; ikke snakke med folk ; og jeg grudde. meg for.,a-ga.i butikken.. Men nd er det ; '-,, ikke sa ille ; selv om'det hender at folk :.=. stopper, snur seg og stirrer nar de hmrer meg snakke. Andre,ubehageligheter? :... ~ :;1- Ja, klaerfor eksempel.~, Jeg md-gd med halsbandasje,og det kan vaere plagsomt - og 'vanskelig d t, finne klaer som passer, sa ;rlig om = sommeren er det ubehagelig og varmt '«'; med h0y hals pa toyet'forresten, ;w3nteren er verre. Den kalde, luften +,~`:,pu5ter inn har jo svaert kort vei ned ti1 :~:lungene," og det er lett A bli iorkwat =^ ~ -

4 ctj innc ~. vy g krare fordeler ved ~ eykgr. )nsentrasjonen som eng. Ikke sitter jeg og. )g er opptatt med _ ~t~ J'eg arbeider. eid er konsentra= ide. BAde under for- : Ig under den ut- _ 0g jeg merker det It pa formen, Det e,r= Ivil. Jeg tror ogsd at ; n :makte'fiardt:-1 a ~ s noe lette'ree fordi.jeg En 'av. mine kolleger : ette e>i dag ~~«du ~fiar du~ikke ~. 33 nalist~tea~er=~...-. ~'L-.". ;. onfe~ansier`, ente~= ;= ce minst - forfattef. urant - show= er ikke dette hva vi - zykemit'0~?., _ g mind~re:grad.-den~ _ : sigarett synes ~.' _ Jr. PAsterk retur vil- : ` 4 anta.1 'min'. IIJCI LtlKftUi1pC :C1'1 UtatJ, vn avvtara mest utbredte alvorlige sykdom-. :~ mer. I]97b d0de det i Nor e. 340 d 0 personerunder 70 ~r av, isse s kdommer. Allerede med > noen f~si aretter daglig 0ker ;~jansene r or hjerteinfarkt, men. dr tilbake n~rr rey ken Jegges : ort. Det hadde likevel vaerty' `,., iedre om man aldri hadde : I begynt A royke tatens tobakkskaderad.aix -` -'`~ = = z,~t[ ^~ao `axi»ilaq~.a aaso ~o~a_vr ~o~os~aqs~~ aog~~u~~., ~~egai~ Orw+v4+

5 Ide den 30. juni, 1957 n,- iferansier pa China- )y rett f0r den seksai.llingen skulle settes ie jeg ikke snakke. d varre usagt, men )plevelsen sisyfet jeg virginrnasigaret{er og :r ma ltidet u ikke r0yktf hele tatt ;nskelig?

6 - Men Haugan, tenk paalle situasjoner C som folk forbinder med en nayk. - Den ho kler ikke Slutter du royk e ' ~. 4, ~ tenker du ikke pa rmyk etter en tid. ;~ ~{ Den er ikke lenger noen del av din filvserelse: Den eksisterer : ikke_-;na : og slett `- Og sd ser rttan Iitt ned ~ndre ' som gar der og bk'isec Jeg fors0ker A unngadet Men enkelte g2inger; n4r jeg for eksempel ~ har bestilt god,mat.og akkurat har * ~ begynt-sa dukker noen opp og tdke-, `~, legger. Mde meg og maten. Da kan ~ smii+et bli litt strvt :`: ' - Du snakker lite bm sykdom. - -~-~~..~......

7 J --~-Tavwfn ~airuiici~c uuicyilouwcft ~+ ;-c BrukneSigarett*? = Amok og amok. Meningen har vaert d lage litt gmy ut fra folks fors0k pa ;k ;:, slutte. Vi oppfordrer blant annet til ;, ;;. angiveri ridr noen sprekker. Men det erjo ganske vanviftig a royke nar du,tenker over det Du tenner en slags '`..>`. 'minibrann i fjeseti og suger inn brann-' ' osen med begjaer. 0g alfe mennesker.~'. vet at dette err skadelig! Tenk_ p&blodet :'_-, ; som skal transportere all den kullosen ' r" g~ennom de forskjellige irrganger ' ~`~` Og tenk pa..'. ~. : ;, - Det var da svaert sa prektig du er'. 'Ak blitt - du r0ykte jo ganske Pnye? '' - Riktig nok, men jeg tok til vettet ~ ~' ; Jeg husker en gang jeg gikk i f~elle~ ~ ;. ~' luften var slik att du gikk og drakk den :;,: Da satte jeg meg pa en sten og fyrte ~' opp. Det er da passe'spr0to Jeg tror det var.f0rste gangen jeg fikk den `,"i opplevelsen`at ahva i au verden er det ;,.du driver med,: Defy sammen med en 4 :- ;` bok som het RDu kan 'slutte d'r0yke*,.; ~ : satte i gang'. ~' var to viktige faktdrer som ; '' en slags motivas1onsprosess. Det tok :` t ~ sm tid, men i 1970 var det stopp Y ~T ~'~'i, - Men savner du det ikke; for eksempel etteret,godt muid? ~ - Like lite.som jeg savner`et stnkket0yat~, Dessuten er det artig at dri,nevner ` ; dette med god mat Bare den opplevel- : ', sen d kunne lukte god matog godt.", ' drikke gar langt:over,r0yke hovet for ; en matglad mann som..._ vy~ "dcytl~tl1~c ~CI~C,~CI~ Cf IGUWIII>a1111. Og de farlige aspektene overlaterjeg til andre a ta seg av. Men, i all beskjedenhet, jeg synes ikke det er sd lurt 9 drive med noe som kan ta livet av en. - Til slutt, hva er den beste opplevelsen ~ ved a slutte a royke etter din oppfatning. ' ~ - At jeg'f0ler meg i form. I god form. Jeg kan lukte. Mat,' har, hud, alle de gode luktene. Og hvis det ikke hmres dumt ut jeg foler meg pd en mate renere.jeg.fmler meg ikke lenger matg av forurensning.;._.. : '... Daglig reyking kan f0re til lungekreft.; :-.' Sammenhengen mellom r0yking og kreft er vistved tallrike vitenskapelige - unders0kelser verden over. Mellom 80 ~ og 90 prosent av alle lungekreftd0dsfall kunne vaere unngstt, dersom, C rmyking ikke`forekom dmde det : R 840 personer av lungekreft i Norge 'Allerede med noen ffi sigaretter daglig,..' oker sjansene for lungekreft, men gsr.~ '. tilbake ndr r0yken' legges bort Det, : hadde`likevel`vaert bedreom man aldn_.~ hadde begynt d r0yke... ` l ~.v. 4 '.....,l. {

8 n ir a c-!e xis Daglig sigarettroyking er "helsefarlig IIIr RBYKING SKADER LUNGENE! Det begynner rned roykhoste og kan _ ende med Iungekreft, eller annen alvorl.ig sykdom. STATENS TOOAKKSKADERAD, Statens informasjonstjeneste

9 ;,..4,. a., 50d ',:,.,G ~..~

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Fem uker av livet. Et barn for lite

Fem uker av livet. Et barn for lite 17 Et barn for lite De små som bare får leve en liten stund setter også dype spor i foreldrenes liv. I denne serien blir vi nærmere kjent med noen av dem som mistet sine kjære så altfor tidlig. DEL 1:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Ung med stomi. Dedicated to Stoma Care

Ung med stomi. Dedicated to Stoma Care Ung med stomi Dedicated to Stoma Care ISBN 9 788792 470003 All photos are by Photographer Sif Meincke www.sifmeincke.dk Linguistic guidance is by PT Consulting www.ptconsulting.dk Design by Oncotype www.oncotype.dk

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978 ELISABETH Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne Sivilstand: Enkemann Høsten 1978 Hva i all verden er det de holder på med? Stua vår er full av damer som maler hverandre i ansiktet.

Detaljer

Gi deg rik! 1. Vi har fått så mye!

Gi deg rik! 1. Vi har fått så mye! Gi deg rik! Prekentekst: Malaki 3, 8-10 Dato: Søndag 7. mai Antall ord: 2275 Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel: «Hva er det vi har røvet fra deg?» Tienden og avgiftene!

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Trappe-eksperten. Det går helt fint nå, men jeg vet hva jeg har i vente.

Trappe-eksperten. Det går helt fint nå, men jeg vet hva jeg har i vente. Trappe-eksperten For forfatter Ingvar Ambjørnsen har livet fått sine begrensninger etter at han fikk kols. Han tenker likevel at han er ganske heldig, som kan beholde både jobb og leilighet. Tekst og foto:

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner personer som blir godt likt av sine overordnede, blir oftere forfremmet enn sine kollegaer og får større lønnsøkninger

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.»

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» «Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si.» Høring forslag om endring i straffegjennomføringsloven mv. (Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) Høringsuttalelse

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Svartehaugen ligger bare noen hundre meter bak boligfeltet, det er et populært område for

Svartehaugen ligger bare noen hundre meter bak boligfeltet, det er et populært område for Tittel Sebastian går hjem fra skolen, opp den lange bakken mot boligfeltet der han bor. Boligfeltet er fylt med store hus i alle fasonger, bak boligfeltet skimter man den vakre naturen. Sebastian puster

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

For liten til å se. Henvisninger Lukas 19,1-10; Alfa & Omega 5, side 104-108 (DA:552-556).

For liten til å se. Henvisninger Lukas 19,1-10; Alfa & Omega 5, side 104-108 (DA:552-556). LEKSE År B 1. kvartal Lekse 6 For liten til å se NÅDE Gud har latt oss bli med i sin familie. Henvisninger Lukas 19,1-10; Alfa & Omega 5, side 104-108 (DA:552-556). Minnevers «[Jesus] er kommet for å lete

Detaljer

Ord og virkelighet. Jørn-Kr. Jørgensen

Ord og virkelighet. Jørn-Kr. Jørgensen Jørn-Kr. Jørgensen Ord og virkelighet Michael 2011;8: 383 7. Du kommer til å dø av et kraftig hjerneslag eller av et nytt, kraftig hjerteinfarkt, sa overlegen til meg ved en kontroll i 2010 etter mitt

Detaljer