NORDLAND framtidsscenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDLAND 2020. - 4 framtidsscenarier"

Transkript

1 NORDLAND framtidsscenarier

2 03 INNHOLD INNLEDNING Innledning Vi vet at Fire framtidsscenarier for Nordland Teknokraten Råvareleverandøren Entreprenøren Turistmagneten Veien videre Hva slags virkelighet kommer 2000 års babyen til å møte i år 2020, og hva kan vi gjøre for at hun/han vil studere, jobbe, og bosette seg i Nordland? De valg vi gjør i dag, får betydning for framtiden. Framtiden skapes i spennet mellom menneskenes drømmer - og de drivkrefter og usikkerheter som virkeligheten byr på. Ulike framtidsbilder, enten de gjelder hele verden eller bare vårt eget fylke, gir nye perspektiver på nåtiden, i tillegg til å være nyttige verktøy i planleggingsprosesser. Framtiden er i Nordland! Vi sier ofte at Nordland er mulighetenes fylke. Utfordringen vår er å ta i bruk disse mulighetene og å gjøre det på en best mulig måte. I følge Norges forskningsråd handler foresight om: Å profesjonalisere samtalen om framtiden Deltakelse og involvering, om kunnskapsdeling og idéutvikling Nye arbeidsformer og samarbeidskonstellasjoner Gjennom fylkesplan for Nordland skal vi foreta noen veivalg. Det å mene noe om framtiden er både lett og vanskelig. Framtidens muligheter påvirkes av det vi gjør hver dag, og kan samtidig være helt annerledes enn det vi ser og har rundt oss i dag. Mye kan skje på vei til framtiden, både forventede og uforutsette hendelser. For å hjelpe oss til å se hvordan kombinasjonen av slike hendelser kan danne ulike framtidsbilder, har vi tatt i bruk såkalt foresightmetodikk. Vi har fått tegnet 4 ulike framtidsbilder, som viser konsekvensene av ulike hendelser og veivalg. Antakelig vil ingen av disse bildene være sammenfallende med slik framtiden virkelig blir. Likevel kan bildene gi oss en god bakgrunn for å diskutere hvilken utvikling vi ønsker, og hvilke valg vi dermed bør gjøre i dag. Framtidsbildene blir derfor nyttige innspill i rulleringen av fylkesplan for Nordland. God lesing! Geir Knutson fylkesrådsleder Rapporten er skrevet av Kunnskapsparken Bodø AS, som også har stått for gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Foresight er kunnskapsbasert, det vil si at det utvikles ny kunnskap i prosessen. Denne kunnskapen kan danne grunnlag for beslutninger og prioriteringer som er robuste i møte med en usikker framtid. Foresight er en samlebetegnelse for fl ere metoder for utforsking av framtiden, hvor scenarioutvikling er en av de mest anvendte teknikker. Scenarioene skal bidra til å løfte blikket fra den aktuelle situasjonen og hjelpe til med å identifi sere sentrale endringsprosesser og drivkrefter som vil være med på å forme utviklingen. Scenarier er ikke enkle trendframskrivninger, men prosesser som skal forberede og åpne opp for alternative bilder av framtiden. Scenarioene er utarbeidet i en prosess hvor det er gjennomført tre samlinger våren 2006, over totalt seks dager. Scenariogruppen har bestått av 21 deltakere fra hele fylket, i aldersgruppen år. Denne gruppen er ment å representere et tverrsnitt av de meninger og ønsker som fi nnes i regionen. Nordland Fylkeskommune ønsket å få fram ulike framtidsbilder fra personer som vanligvis ikke deltar i fylkeskommunens planprosess. Verdt å merke seg er at denne gruppen ikke ble satt sammen på bakgrunn av deltakernes fagkompetanse, men heller basert på at de er engasjerte nordlendinger. Scenariogruppen har arbeidet med å identifi sere trender, usikkerhetsfaktorer og drivkrefter som vil påvirke samfunnet, i tillegg til å utforme de fi re framtidsscenarioene. Tre områder som på et tidlig tidspunkt utkrystalliserte seg som viktige for vår videre samfunnsutvikling er ressursforvaltning, kompetanse og opplevelse. Disse tre områdene danner grunnlag for scenariobildene som presenteres i denne rapporten.

3 Vi er nordlendinger som bor i Nordland fylke som er Norges nest største fylke i areal. Samtidig er vi så heldig å ha landets lengste kystlinje. Nordlands bedrifter hadde en eksport på hele 12 milliarder kroner i 2005, og omsatte for hele 78 milliarder i 2004, som utgjør 2/3 av total omsetning i Nord-Norge. Mens folkemengden i landet økte med 6,5 % de siste 10 årene, har den sunket med 1,9 % i Nordland. Det er en utfordring å skape attraktive jobber for de unge. Andelen av de ferdigutdannede unge som søker seg jobb ut av fylket er i vekst. Unge mennesker som kunne bidratt til ytterligere vekst i Nordland bosetter seg i andre fylker etter endte studier. Det ble etablert ca 1900 nye bedrifter i Nordland i Og mye kan skje: Sentralisering Globalisering Nordområdefokus Teknologisk utvikling Fokus på matkvalitet Turisme / Fritid Fleksibilitet Større regioner-ikke fylker Færre kommuner Norge med i EU? Økt press på fiskeriressursene Nye arter i havbruk Fornybar energi Vern av naturressurser Strengere miljøkrav Økt levealder Flere eldre Stor gruppe friske eldre Flere turister Knapphet på arbeidskraft Økt arbeidsinnvandring Forbedret infrastruktur Sykdommer Epidemier Kresne ungdommer Klasseskiller Naturressurser Grådighet Konflikter Økonomi Oppblomstring av fritidsbygder Valgfrihet Krav om bedre helsetilbud Sterkere marin sektor Entreprenørskap Kunnskapsarbeidsplasser Ny industri 05 Aksekrysset ble dannet på grunnlag av en systematisering av de drivkreftene gruppen identifiserte på samlingene. Tre drivkrefter som hadde stor betydning for Nordland, og som samtidig var beheftet med en stor grad av usikkerhet, ble valgt ut. Dette ga de tre aksene; ressursforvaltning, opplevelse og kompetanse. Ytterst på hver av disse aksene finner man to vidt forskjellige utfall. Etter en gjennomgang av alle mulige fremtidsbilder en kunne lage basert på kombinasjon av disse tre aksene, var det fire som skilte seg ut, nemlig entreprenøren, turistmagneten, råvareleverandøren og teknokraten.

4 scenario: Et samfunn preget av sterk vekst og aktiv kunnskapsutvikling, kombinert med mangel på kultur og fritidstilbud At havet aldri blir tomt for fi sk viste seg å være en myte. Etter at rapporten Svart hav ble framlagt i mars 2014 ble det vedtatt å stoppe alt kommersielt torskefi ske i norsk sone. Torskebestanden var da på et faretruende lavt nivå. Dette hadde store konsekvenser for Nordland og verst gikk det ut over Lofoten og Vesterålen. For å motvirke nedgangen i sysselsetting ble oppdrettsnæringen kraftig stimulert, men mye av gevinsten ble ført bort fra landsdelen da eierskapet i hovedsak var plassert i Sør-Norge og i utlandet. Oppbygging av oppdrettsnæringen Befolkningen jobber mer enn før Manglende fritidstilbud for unge Konkurransekraftig industri Mangel på helsepersonell Kobling næringsliv-fou Universitet i Nordland Ilandføringsanlegg olje Stopp i torskefi ske Øst-vest korridor Sentralisering Klasseskille EU medlem Optimisme Til tross for misnøyen som oppstod i forbindelse med fi skestoppen forsterket optimismen seg etter at Statoil i 2015 fastslo at Norges største oljereservoar ligger utenfor Vesterålen. Etter en hard debatt vedtok Stortinget i 2017 med knapt fl ertall å bygge ilandføringsanlegg i Bø, som en del av et distriktspolitisk prosjekt. Denne beslutningen skapte grobunn for ny virksomhet i Nordland. Det ble blant annet bygd opp et kompetansemiljø på utvikling av kontrollsystemer for undervannsproduksjon i Narvik, denne teknologien er også en kraftig økende eksportnæring. Konjunkturrapporten Indeks Nordland 2020 viser at industrien i Nordland aldri har opplevd bedre tider. Etter en vedvarende nedgang fram til 2010 har sektoren gradvis bygget seg opp igjen. Mange hevder at oppblomstringen kan knyttes til at Norge ble fullverdig medlem av EU i 2015, i tillegg til optimismen som fulgte i kjølevannet av oljefunnet. Kontakten mot øst fi kk et stort løft etter at øst-vest korridoren gjennom Narvik ble vedtatt igangsatt i Narvik er i dag det viktigste logistikk-knutepunktet i Norge. Den økte aktiviteten ga Høgskolen i Narvik et løft og denne fremstår som en av landets ledende teknologiske høgskoler. Universitetet i Nordland ble etablert i Bodø i 2008, men ved samordna opptak i var antall søkere mye lavere enn forventet. Problemet var at Universitetet hadde en for bred og uklar sammensetning i studietilbudet. Dette problemet ble raskt identifi sert, og i 2011 skiftet universitetet fokus mot realfag og andre næringsrettede studier. De nye tilbudene falt i smak hos potensielle studenter, og man klarte også å tiltrekke seg en større andel studenter fra andre land. Ettersom næringslivet har blitt mer eksportrettet, har det blitt mer populært å studere språk og kulturforståelse. 07 Etter at alle universitet og høgskoler i 2010 ble pålagt å ha eksterne styrer, ble kontakten mellom forskningsmiljøene og næringslivet vesentlig forbedret. Bjørn Bjørkmo fra Mo Industripark takket samme året ja til jobben som styreleder i Universitetet i Nordland. I 2020 har Universitetet en lang liste over vellykkede kommersialiseringsprosjekter. Av selskapene på The Scandinavian Stock Exchange (TSSE) er hele 6 av disse Spinn-offs fra Universitetet i Nordland. Som følge av at fl ertallet av de unge søker seg inn på teknologiske studier, opplever Nordland en akutt mangel på helsepersonell. Mangelen har til dels blitt dekt opp med polsk arbeidskraft, men språkproblemer har ført til at brukerne av disse tjenestene føler seg fremmedgjort. Nordland har store problemer med å integrere innvandrere, og samfunnet går politisk mot høyre. Andelen eldre i fylket har økt betraktelig samtidig som befolkningsmengden er på samme nivå som i Kulturtilbudet i Nordland er dårlig, men en økende velstand blant befolkningen har ført til at folk like gjerne drar til utlandet for å oppleve kultur. De tre internasjonale lufthavnene i fylket (Bodø, Lofoten og Helgeland), gjør at man enkelt når de største hovedstedene i Europa. Etter et avisoppslaget i Dagbladet i april 2020 om hvor ble det av den gjestfrie nordlendingen, har folk innsett at arbeidsplassen er den viktigste sosiale arenaen for nordlendinger. Den lille fritiden man har tilbringer man i hjemmet.

5 09 IDA Ida, født og oppvokst i Svolvær står foran et viktig valg i livet denne våren i år Hun skal velge utdanningsretning, og det er mange muligheter. Dersom hun velger å studere i hjemfylket står valget mellom marinbiologi på Universitetet i Nordland eller petroleumsteknikker på Narvik Teknologiske Høgskole. Begge utdanningsretningene vil garantere henne en spennende og trygg arbeidsplass innenfor de viktigste næringsområdene i Nordland. Viktigst er nok likevel at de vil sikre henne en høy inntekt. Arbeidsmarkedet er godt, og det er enorm etterspørsel etter arbeidskraft innenfor både privat næringsliv og offentlige sektor. Å gå direkte ut i arbeid etter videregående har aldri vært et alternativ for Ida. Ida kommer fra et velstående hjem, hvor både mor og far jobber innenfor petroleumsnæringen. Selv om foreldrene har forsøkt å vise moderasjon, innser Ida at hun får det meste hun ønsker seg, i motsetning til enkelte av venninnene som kommer fra hjem hvor foreldrene jobber innenfor dårlig betalte jobber. Dette klasseskillet er noe Ida først har merket de seneste årene, og hun tenker mye på hva konsekvensene vil bli på lengre sikt. Samtidig har det skjedd en positiv utvikling i samfunnet hvor kjønnsdiskriminering er tilnærmet utvisket. Selv om det er gode økonomiske tider og fremtidsutsikter, vurderer Ida om hun skal fl ytte ut av landsdelen for en periode. Storbyene i sør lokker med bedre kulturtilbud i tillegg til et tilsvarende utdanningstilbud. Ida ønsker muligheten til å dra på konserter og utesteder uten å måtte reise ut av landsdelen, men folk i arbeid har lite tid til slikt, og derfor har tilbudene blitt dårligere de siste årene. For å få kulturelt påfyll liker Ida å reise, og det siste halvåret har hun vært innom både London og Madrid, som man enkelt kan nå med direktefl y fra Lofoten. Idas foreldre synes ikke noe særlig om at hun skal reise så mye. De føler at verden er en mer utrygg plass nå enn når de selv var unge. Ida innser at det skjedde mer i Lofoten når turistene var her, men de siste årene har de bare blitt færre og færre. I stedet for å være i Svolvær om sommeren pleier heller familien å reise ut til en av de to fritidsboligene de har. Begge disse er tidligere gårdsbruk som har blitt lagt ned. Sommerferiene er ofte den eneste tiden av året hvor Ida har mulighet til å tilbringe kvalitetstid med foreldrene, da jobb opptar mesteparten av tiden resten av året. INTERVJU MED IDA : Fritidsinteresser: Siste reise: Hva opplever du som vanskelig: Planer for fremtiden: Kuleste kjendis: Hva er det siste du har kjøpt: Shopping, holder på å ta småfl ysertifi kat London hvor jeg besøkte World EXPO Press om å være vellykket Få en bra jobb hvor jeg tjener godt, men usikker på hvor jeg vil bosette meg etter endte studier Cecilie Astrup Fredriksen Ny håndveske med innebygd display og nett

6 Rørbasert gassutvinning Lite spennende kulturliv Høyt utdannede personer flytter Terrorfrykt Behovsbasert kjøp av kompetanse Lav grad av videreforedling Lønnsom bergverksdrift Færre ønsker å ta høyere utdanning Industrien sliter Høgskolen i Bodø filial under Universitetet i Tromsø Omstrukturering av fl åteleddet Kystsamfunnene sliter Et samfunn i sterk vekst, men også preget av ensidig fokus. Kunnskapsmessig flyter vi med strømmen De fl este trodde at gassen skulle føre med seg mange nye arbeidsplasser til Nordland, men realiteten viser at så å si hele driften styres fra Stavanger. De nye arbeidsplassene som har blitt opprettet er i hovedsak koblet til logistikk og støttetjenester. Nordlendingene fortviler likevel ikke. Norge er rikere enn noensinne, noe som også innbyggerne i Nordland nyter godt av. Personer med høyere utdanning og karriereambisjoner velger ofte å bosette seg utenfor fylket. Arbeidsmarkedet preges av lett tilgjengelige, men ofte lite kunnskapskrevende jobber. Noe av bakgrunnen for dette er at næringslivet er svært orientert mot direkte uttak av råstoff, og i liten grad videreforedling. Holdningen blant majoriteten av befolkningen til nå, er at vi må utnytte ressursene vi har, mens de enda er verdt noe. Den siste tiden har imidlertid en økende stemme av befolkningen ytret at vi driver rovdrift på naturressursene og ødelegger for kommende generasjoner. Man burde heller se på alternative energikilder. Sverige og mange andre land er kommet langt i arbeidet med å benytte mer miljøvennlige alternativer til oljen. 11 SCENARIO: Selv om det ble gassutvinning utenfor Nordlandskysten, var det få merkbare ringvirkninger på land. Ny teknologi muliggjorde at uprosessert gasstrøm kunne transporteres gjennom rør på havbunnen hele veien fra offshoreanleggene utenfor Nordland og ned til ekstraksjons- og fraksjoneringsanlegg på vestlandet. I år 2016 ble den første gassen transportert gjennom det 800 km lange røret. Fiskerisektoren protesterte sterkt mot dette røret, da det la store begrensinger på deres tilgang til areal, men stortinget overså dette av lønnsomhetshensyn. En annen konsekvens som skulle vise seg i ettertid var at eksportverdien på fi sk fra Nordland sank etter at offshoreanleggene ble anlagt, da bildet av Nordland som rent og urørt forsvant. Færre unge velger å ta høyere utdanning. Yrkesrettede studier på videregående skoler er igjen aktuelt for mange. Som følge av svikt i søkermassen valgte Høgskolen i Bodø i 2011 å legge seg som en fi lial under Universitetet i Tromsø. Tilbudet består i hovedsak av sykepleierutdanning og lærerutdanning. For næringslivet er det oftest mest lønnsomt å leie inn kompetanse ved behov, enn å foreta faste ansettelser. Uoverensstemmelser om fordelingen av fi skeriressursene i nord, førte i perioden til fl ere ublide møter mellom den norske kystvakten og russiske trålere. Dårlig kommunikasjon og samarbeid har preget forholdet de påfølgende årene. Flåteleddet har vært igjennom en omstrukturering, hvor færre arbeidstakere nå er involvert, og mesteparten av videreforedlingen skjer om bord på fabrikkskip. Dette har fått store konsekvenser for kystsamfunnene som mistet store deler av sitt bosettingsgrunnlag.

7 INTERVJU MED EMILIE : 13 På grunn av svært høye priser på industrimineraler har fl ere lønnsomme bergverksprosjekter blitt igangsatt, og fl ere av de tidligere nedlagte gruvene har igjen blitt åpnet for produksjon. Kun i Nordland sysselsetter denne sektoren hele 5000 personer i 2020, og næringsministeren har ved fl ere anledninger signalisert at det er denne sektoren som kommer til å være den viktigste for Nordland i årene som kommer. Fritidsinteresser: Siste reise: Hva opplever du som vanskelig: Kuleste kjendis: Hva er det siste du har kjøpt: Musikk og jobben som sekretær i interesseorganisasjonen RRDS (Retten til å reservere seg mot digitale spor). Klassetur med Virgin Galactic til verdensrommet (reiste fra Arlanda) Få fritidstilbud til ungdommen Flytte sørover, kommer tilbake når jeg blir pensjonist Maud Angelica Behn Jet-drevet hangglider Den kraftkrevende industrien har opplevd en vedvarende nedgang som følge av en jevn økning i strømprisene. I Nordland ble miljøet i Rana spesielt rammet, hvor fl ere av de store aktørene ble nødt til å stoppe produksjonen, eller fl agge ut til lavkostland hvor man kan oppnå bedre marginer. Flaskehalser som følge av at man ikke klarer å tiltrekke seg kompetente arbeidstakere forverret også situasjonen. EMILIE Det organiserte kulturlivet er så å si borte i At Glimt rykket opp igjen til eliteserien i 2019 er for mange nordlendinger det største som har skjedd landsdelen det siste tiåret. Det lille kulturtilbudet som eksisterer fi nner man i byene. Feriene velger nordlendinger fl est å tilbringe i campingbilen eller på chartertur til Syden, som atter har opplevd en oppsving. Nesten ingen bor i bygdene lengre. Den eneste aktiviteten der er i helgene når folk besøker fritidsboligene sine. Folk klager også over dårlig vedlikehold av veier, men staten har prioritert å investere penger i kaianlegg og jernbane for å få råvarer til markedet så fort som mulig. Turistene trekker til Troms og Finnmark når de først skal reise til Nord-Norge. Terrorfrykten blant befolkningen er høy etter at det i 2017 ble funnet en bombe om bord på et fl y som skulle fra København til Oslo. Nordisk ministerråd vedtok på sitt møte samme høst å iverksette en lang rekke tiltak for å øke sikkerheten. Dette førte til at fl ere av småfl yplassene i Nordland måtte legges ned, da det var vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og samtidig drive lønnsomt. Forsvaret ble styrket i nord for å øke sikkerheten rundt offshoreanleggene. To dager etter bomben ble funnet feide FrP inn som det klart største partiet ved stortingsvalget, og Siv Jensen ble statsminister. Selv om optimismen til oljeutvinning utenfor kysten var stor, innser Emilie i 2020 at ringvirkningene på land har vært svært begrenset. Nordlands befolkning er rikere enn den noen gang har vært, likevel vurderer Emilie i likhet med venninnene i Mo i Rana å reise sørover for å studere så snart de er ferdige med videregående. Et høyaktuelt studietilbud hun vurderer er Bachelor i Krisehåndtering ved Universitetet i Oslo. Jobbtilbudene er mange for personer med denne utdannelsen som følge av større fokus på konsekvenser av terrorhandlinger og miljøkatastrofer. Foreldrene til Emilie valgte å førtidspensjonere seg etter at hjørnesteinsbedriften i Mo Industripark, hvor de jobbet, gikk konkurs. I likhet med størsteparten av befolkningen har de lagt seg opp en solid kapital de siste årene, og planlegger å nyte pensjonisttilværelsen på det nedlagte gårdsbruket de nylig kjøpte. Emilie uroer seg for de samfunnstrendene hun ser, hvor personer i større grad isolerer seg fra omverdenen da de føler seg utrygge. Rasisme og fremmedfrykten blant befolkningen i Mo har økt betraktelig de siste årene. Den økte arbeidsinnvandringen fra Polen og Estland for å bemanne den stadig voksende gruvedriften har ikke bedret situasjonen. Emilie som spiller trompet, er en ivrig tilhenger av jazz og har i lengre tid irritert seg over det dårlige kulturtilbudet hjemstedet har. Når hun var yngre måtte hun være med foreldrene på trekkspillfestival hver sommer, men etter at hun fylte atten, har hun heller benyttet muligheten til å komme seg til London.

8 Verdensledende innenfor marin sektor Konkurransedyktig landbruk Turisme en viktig næringsvei Lykkelig selv uten olje/gass Entreprenøriell befolkning Aktive bygdesamfunn Kunnskapsutvikling Rikt kulturtilbud Selvrealisering Ren natur Selv om vi tar opp mindre råstoff fra havet, har næringslivet i Nordland blitt flinkere til å videreforedle dette til produkter som kan selges på verdensmarkedet til en høyere pris. Dette gjelder også innenfor landbruk. Etter flere store matskandaler blant klovdyr, har kravene til sporing og dokumentering av matkvalitet ført til at økologisk mat fra Nordland har blitt svært ettertraktet. Mange av de nedlagte småbrukene har igjen blitt satt i drift, og bygdesamfunnene opplever vekst i bosetning. En undersøkelse gjennomført av Dagens Næringsliv i 2020 konkluderte med at Nordlands største merkevare er ren natur og mat. Dette har også de som jobber med turisme erfart, da flere og flere turister reiser hit for å oppleve urørt natur og bonderomantikk. Antall turister fra øst har økt betraktelig de seneste år. Dette er et meget lønnsomt segment da hver av dem legger igjen mye mer penger enn turister fra vestlige land. 15 I GEM rapport (2020:1)(Global Entrepreneurship Monitor) kan man lese at vi nordlendinger er mer entreprenøriell enn resten av landets befolkning. Selv i internasjonal sammenheng er vi helt i toppen, og det er spesielt de unge voksne som er flinke til å skape sine egne arbeidsplasser. Mye av æren for denne positive utviklingen kan man takke den store og målrettede satsingen på opplæring i entreprenørskap på alle nivåer i skolesystemet for. Næringslivet har også vist at de har en evne til å omstille seg og ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Innovasjonsfondet som ble opprettet av kraftselskapene har vært en viktig katalysator for kommersialisering av gode idéer. Siden 2006 har det blitt opprettet en mengde kunnskapsbedrifter som har inngått samarbeid med det øvrige næringslivet for å utvikle nye produkter og tjenester innenfor områdene: Mangfold, vern om naturressurser parallelt med aktiv kunnskapsutvikling SCENARIO: - Fornybar energi - Solenergi - Brenselceller i aluminium - Byggisolering - Høyteknologisk verkstedindustri rettet mot petroleumsnæringen og skipsbygging - Resirkulering - Bruk av nanoteknologi og bioteknologi innenfor marin sektor - Miljøovervåking i polare strøk Stortinget besluttet i 2012 å skrinlegge planene om en tenkt olje og gassutvinning utenfor kysten av Nordland da risikoen for ukontrollerte utslipp i den svært sårbare naturen var for stor. Vernefokus og forvaltningsregime skulle også kjennetegne årene fram til I 2014 inngikk Norge en avtale med EU på fiskeriforvaltning, som førte til strengere kvotereguleringer. Restriksjonene innenfor fiske har ført til at Norge har fått et mer anspent forhold til Russland om ressursene i nordområdene. I 2016 ble Norge fullverdig medlem av EU. Det var i hovedsak ønsket om å stå sterkere i nordområdepolitikken som førte til at ja-siden vant fram. Fokuset på vern og miljø har gjort det vanskelig for tradisjonell industri å drive lønnsomt da de må kjøpe konsesjoner for CO2 utslipp. Den tette koblingen mellom FoU og næringslivet var en viktig påvirkningsfaktor for at Høgskolen i Bodø ble universitet. Høsten 2010 kunne de første studentene betale semesteravgift på Universitetet i Nordland. Den vellykkede erfaringen i Bodø førte til at Stortinget fra 2012 gav skatteincentiver til alle universitet og høgskoler som fikk til den nyttige koblingen til næringslivet. Forsknings -og utviklingsmiljøene i Nordland har blitt en stor eksportør av kunnskap både nasjonalt og internasjonalt, og spesielt innenfor arktisk teknologi som har vært hovedsatsningsområdet til Høgskolen i Narvik.

9 INTERVJU MED MARKUS : 17 Fritidsinteresser: Siste reise: Hva opplever du som vanskelig: Planer for fremtiden: Kuleste kjendis: Hva er det siste du har kjøpt: Biler og miljøvern Samling for miljøaktivister i New Zealand Litt for mange plagsomme turister i sommermånedene Starte opp egen bedrift og bosette meg i hjembygda etter endt studier Internasjonal leder i Bellona Knut Arild Hareide Boka Resirkulering for dummies I 2020 er det slik at 80 % av dem under 25 år som tar høyere utdanning velger å bosette seg i Nordland etter studienes slutt. Det er tydelig at et spennende og variert arbeids- og kulturliv tiltrekker seg yngre mennesker. Samtidig opplever man at moderne samferdselsløsninger gjør det mulig å reise rundt i fylket, og ut i verden. Nordland er en attraktiv plass for personer som ønsker selvrealisering og som ønsker å komme seg bort fra stresset i storbyene. Stortinget vedtok i 2017 at Kulturdirektoratet skulle fl yttes til Svolvær. Behovet for håndverkere og helsepersonell førte til at Nordland åpnet opp for en større andel utenlandsk arbeidskraft. Dette har ført til at nordlendingene er blitt mer tolerante og inkluderende ovenfor andre nasjonaliteter. I 2010 ble Nordlands første moské åpnet i Narvik. Familiebedriften Innovative Food Narvik AS har spesialisert seg på å tilby landbruksprodukter med lengre holdbarhet i forhold til konkurrentene. Dette er gjort mulig gjennom et samarbeid med en underleverandør som tilbyr en ny emballasje basert på nanoteknologi. Markus har sine egne produktideer som han ønsker å realisere uavhengig av familiebedriften. Spesielt helsedrikken Granma har Markus brukt mye tid på å utvikle. Nye metoder for bearbeiding gjør at sevje fra grantrær gir en betydelig helsebringende effekt. Granma kan også brukes som tilsetningsstoff i mineralvann, noe som vil gjøre slike produkter sunnere. MARKUS Markus fra Skjomen utenfor Narvik har pakket kofferten og er klar for å reise til Australia for å studere Food Science ved The University of Melbourne. Markus gjør som så mange andre 20-åringer, han reiser ut for å studere samtidig som han skal lære andre kulturer og språk å kjenne. Endringene i samfunnet har gjort det viktigere enn noensinne å ha både god utdannelse og beherske fl ere språk. Senest for en måned siden var han i kontakt med Universitetet i Nordland, som kunne tilby både fi nansiering og en mentor til å hjelpe han gjennom oppstartsprosessen, Selv ønsker han å tilegne seg litt mer kunnskap før han setter i gang, men vil sikkert benytte tilbudet senere. Infrastrukturen i landsdelen er på topp. Når Markus trenger påfyll av det urbane storbylivet pleier han å reise noen uker til foreldrenes weekend-leilighet på Frogner i Oslo. Markus har nylig kjøpt seg en Volvo XY40 som har nullutslipp av giftige avgasser. Etter at staten fjernet avgiftene på disse grønne bilene har fl ere unge også fått råd til å være miljøbevisst i sine kjøp. En positiv effekt er at de unge nå har råd til å kjøpe nye biler fører til færre trafi kkulykker og skader.

10 Få kunnskapsintensive arbeidsplasser Distriktene lever Sterk marin sektor Universitet i Nordland Vern av kyst Turistmagnet EU medlem God infrastruktur Landbruk borte Kulturtilbud rettet mot turister Turister skader miljøet Industrien sliter SCENARIO: Et samfunn preget av mangfold, sterk vekst, kunnskapsmessig Næringslivet viste god evne til å tilpasse seg de nye mulighetene som ligger innenfor turisme, og i 2020 er dette den mest inntektsgivende sektoren tett fulgt av marin sektor. I tillegg til den direkte omsetningen i overnattings- og servicebedriftene som følge av turistene, er det en betydelig avledet aktivitet i andre næringer. Eksempler her er transportsektoren, varehandel, kunst- og kulturinstitusjoner mv. Den økte trafi kken og en jevnere fordeling av denne har ført til at arbeidsplassene har blitt mer permanente, i forhold til deltids- og sesongarbeid som det var før. Marin sektor opplevde en kraftig økning i etterspørselen etter at det i 2011 brøt ut en pandemi i fugleinfl uensa. Selv om WHO i 2016 friskmeldte alle fugleslag, er folk over hele verden fremdeles skeptisk til å spise fjærkre. Tradisjonelt fi skeri har gjennomgått større effektiviseringer da kvotene har vært holdt uendret siden Dette, i tillegg til høy råvarepris, gjør at lønnsomheten er god. Oppdrettsnæringen har tredoblet produksjonen, og det er spesielt en vellykket satsning på torsk og kveite som har bidratt til dette. 19 flyter vi med strømmen I 2010 ble Nordland kåret til verdens beste, tryggeste og reneste feriested av New York Times. Samme året vedtok Stortinget at kysten utenfor Nordland skulle vernes mot olje- og gassutvinning. Som en følge av dette gjennomførte man en spenstig satsing på å tiltrekke seg kapitalsterke turister fra Øst-Asia. Ingen kunne forutse hvilke konsekvenser det skulle få, og i 2011 landet den første jumbojeten (Airbus A380) som kom direkte fra Bejing. Forurensingen i metropolene rundt om i verden har ført til at fl ere og fl ere ønsker å komme til Nordland for å oppleve ren natur. Etter at Norge ble med i EU i 2012, og innførte Euroen i 2013 økte turiststrømmen også fra europeiske land betraktelig. Norge fi kk gjennom sitt medlemskap store overføringer til å ruste opp infrastrukturen. Optimismen var høy da Universitetet i Nordland ble etablert i 2008, men i årene som fulgte sviktet rekrutteringen. Nordland tapte studenter i kampen mot universiteter utenfor fylket. Det har også blitt mer populært å gå direkte i jobb så snart man er ferdig med videregående, da arbeidsplassene som tilbys i landsdelen nå stiller lavere krav til høyere utdannelse. Nordland kommer dermed desidert dårligst ut av landets fylker når det kommer til utdanningsgrad, i befolkningen. De som har tatt høyere utdannelse velger stort sett å bosette seg i Oslo hvor de mest relevante jobbene fi nnes. Universitetet har gjort noen grep for å hindre utviklingen og tilbyr nå fl ere fag som etterspørres av næringslivet. Eksempler her er språk, reiseliv og kulturforståelse.

11 God infrastruktur oppmuntret fl ere norske og europeiske lavkostselskaper til å sette opp direkteruter med fl y til Bodø, Helgeland og Lofoten, samtidig som antall turister til Nordland er i sterk vekst. Dette har gjort det mulig for innbyggerne i Nordland på en billig måte å reise ut i verden. Den økte turiststrømmen har fått konsekvenser for miljøet. Naturlandskapet i Lofoten fi kk særlig merke dette med blant annet nedtramping av natur og forsøpling. En større kampanje for å lære turister naturvettregler ble igangsatt i 2015, men resultatene av den har så langt uteblitt. Dette har ført til at Lofoten mistet mye av attraktiviteten internasjonalt og turiststrømmen har begynt å vende seg mot Eksempel på noen av de nye turisttilbudene: Saltstraumen undervannstunnel (turister kan gå i glasstunnel gjennom strømmen) med tilhørende ekstremværsenter (ferdigstilt i 2016) Narvik innendørs alpinanlegg (ferdigstilt i 2016) Ekstremsportsenter både i Bodø og i Mosjøen med tilhørende konferansesenter (Ferdigstilt i 2015 og 2017) Befolkningen har gått tilbake til røttene for å tilfredsstille turistene. Hallingdans og rosemaling er derfor populære valgfag på mange videregående skoler. Ungdommene kan på denne måten sikre seg svært god inntekt i sommerferiene. Det som fi nnes av kulturtilbud er i all hovedsak rettet mot turistene og ikke nordlendingerne selv. Bygdene er fulle av liv ettersom gamle gårdsbruk og hytter leies ut til turister som ønsker å leve slik som man gjorde i Norge i gamle dager. Landbrukssektoren er så å si eliminert som følge av en voldsom verdiøkning på landbrukseiendommer. Store områder dyrkbar mark blir gjort om til golfbaner og turistanlegg. Satsningen på turisme har gått på bekostning av andre næringer. Den som har merket dette hardest er industrien. Denne sektoren er helt avhengig av å være teknologisk i forkant for å konkurrere med lavkostland. Selv om det er villighet til å satse innen sektoren hindres de av en mangel på kvalifi serte søkere INTERVJU MED KRISTIAN: Fritidsinteresser: Cyberspill, jobber også mye med å få et større ikke navngitt vintersportsarrangement lagt til Salten Siste reise: Besøkte nære venner i Kina Hva opplever du som vanskelig: Mangel på fritid Planer for fremtiden: Skiinstruktør Kuleste kjendis: Kurt Nilsen Hva er det siste du har kjøpt: Snøscooter av lettmetall med nanostrukturerte belter KRISTIAN For Kristian har høyere utdanning aldri vært et alternativ da han er sikret god lønn og spennende utfordringer i jobben han har i familiebedriften Experience for life AS i Misvær. Bedriften som leier ut hytter på fjellet i Misvær til turister som ønsker å leve ute i det fri har aldri gått så godt som nå. Etterspørselen er jevn og god gjennom hele året. Kundene er i hovedsak nyrike asiatere hvor kinesere utgjør majoriteten. Kristian valgte derfor mandarin som valgfag på videregående. Foreldrene til Kristian er svært avhengig av ham for å drifte all den informasjonsteknologien som skal til for å nå fram til kundene. Selv Kristian må hele tiden holde seg oppdatert for å ikke havne etter i den teknologiske utviklingen som akselererer. Bedriften tilbyr sine gjester hytter som møter de mest kresne krav med hensyn til komfort og teknologi. Den siste investeringen er innkjøp av jakker fra Helly Hansen med integrerte wearable computers. Ved hjelp av disse jakkene kan kundene til enhver tid fi nne ut av hvor de befi nner seg i terrenget, fjernstyre hytta (eks. fyre opp i peisen eller badstuen), bestille hva de I tillegg til å leie ut hytter tilbyr bedriften også troll-safari, noe som har blitt svært godt mottatt. Dette går ut på at Kristian guider turister rundt i fjellet, mens lillesøsteren og venner utkledd som troll plutselig dukker opp når de minst venter det. Selv om det skjer mye på kulturfronten er dette stort sett av liten interesse for Kristian da det i hovedsak retter seg mot turister. Fritid har heller ikke Kristian så mye av da han i tillegg til jobben må hjelpe til med å passe på besteforeldrene som bor hjemme hos dem. Kommunen har nok sykehjemsplasser, men klarer ikke å rekruttere tilstrekkelig personell. 21

12 Veien videre De fire scenariene viser at det er mye som kan skje fram til år 2020, og avgjørelsene som gjøres fram til da vil i stor grad påvirke om det blir attraktivt å bo i fylket. Ingen beslutning, investering eller strategiprosess kan ignorere fremtiden. Etter å ha lest denne rapporten sitter du muligens igjen med egne tanker om hvordan fremtidens Nordland ser ut. Disse kan i større eller mindre grad variere fra de scenarier som ble presentert her. Det er uansett ingen som kan si om de er rett eller feil. Det kan bare fremtiden vise. Gullkorn fra prosessen som dessverre ikke fikk plass i scenariene.. Fylkestinget vedtar forbud mot brunsaus (mot en stemme) og Grandiosa. Toro blir ekskludert fra Nordland Terje Nilsen stumpet røyken eller gikk over til milde sigaretter. Sitter på Mjelle og spiller for turister Bodøværinger flykter stranda på grunn av kongekrabbe Mjølner tilbake til eliteserien Madrugadas reunion på Nordlænningen Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning: Anne Lise Strand Vibeke Hernes Kurt Kristoffersen Hans Larsen Terje Olav Hansen Bjørn Olsen Heidi Øyvann Villy Indal Ørjan Lyng Randolv Gryt Formålet med utviklingen av de fire scenarioene er ikke å forutsi fremtiden, men å vise hvordan ulike krefter kan påvirke fremtiden i ulike retninger. Forhåpentligvis har du som leser blitt stimulert til å erkjenne at fremtiden ikke er entydig det finnes mange mulige fremtider. Å forholde seg til denne usikkerheten kan igjen føre til større handlingsberedskap og endringsdyktighet. Prosjekt og koordinatorgruppe fra Kunnskapsparken Bodø AS: Sissel Ovesen Carl Erik Nyvold Tomas Norvoll Fra Nordland Fylkeskommune: Åshild Pettersen Hilde Jensen Britt Kjensli Ken Andre Johansen Kari Nystad Wilhelmsen Steve Hernes Hans Austad Terje Fallmyr Ørjan Robertsen Marlén Pedersen Myreng Kristin Kummernes Rita Ivarrud Haitham El-Noush Hege Uglebakken Vi håper denne rapporten vil være et nyttig bidrag for Nordland Fylkeskommune i arbeidet med å utvikle framtidsvisjoner i fylkesplanen. Rapporten er også ment å skulle gi inspirasjon til alle andre som arbeider med å utvikle nordlandssamfunnet. Takk til: - Senior bedriftsrådgiver Bjørn Andvig fra Sintef MRB var innleid som prosessleder under samlingene. - Norges forskningsråd v/jan Dietz for nyttige råd og innspill under hele prosessen. Husk å ha et åpent sinn Who the hell wants to hear actors talk? The music! - That s the big plus about this. --H.M. Warner, Warner Brothers, 1927, snakker om fremtiden for filmer med lyd. So we went to Atari and said, Hey, we ve got this amazing thing, even built with some of your parts, and what do you think about funding us? Or we ll give it to you. We just want to do it. Pay our salary, we ll come work for you. And they said, No. So then we went to Hewlett- Packard, and they said, Hey, we don t need you. You haven t got through college yet. --Apple Computer Inc. gründer Steve Jobs forsøk på å få Atari og HP interessert i datamaskinen som han og Steve Airplanes are interesting toys but of no military value. We don t like their sound, and guitar music is on the way out. Fra Alice in Wonderland: Wozniak hadde utviklet. --Marechal Ferdinand Foch, Professor i Strategi, Ecole Superieure de Guerre. -- Decca Recording Co. avviser the Beatles, Jeg tror aldri Internett vil bli noe marked. Vi har derfor ingen umiddelbare planer om booking på Internett. `Would you tell me, please, which way I ought to go from here? `That depends a good deal on where you want to get to, said the Cat. `I don t much care where-- said Alice. `Then it doesn t matter which way you go, said the Cat. `--so long as I get somewhere, Alice added as an explanation. `Oh, you re sure to do that, said the Cat, `if you only walk long enough. --SAS salgsdirektør, medio 1996.

13 August Illustrasjon og design av Laila Lovise Johansen/ Cubric Event & Design Trykkeri : Forretningstrykk AS

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Innherred 2020 Innspill til kommuneplanarbeidet fra Trendjakten i Trøndelag

Innherred 2020 Innspill til kommuneplanarbeidet fra Trendjakten i Trøndelag Innherred 2020 Innspill til kommuneplanarbeidet fra Trendjakten i Trøndelag 1 Innlegg på dialogseminaret 13.3.2007 - Ola Stene Trøndelag 2020 9 TRENDER Utviklingstrekk som påvirker Trøndelag 3 SCENARIER

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013 NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Hva er EURES? EURopean Employment Services Formelt samarbeid mellom EU

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet Nord universitet i og for Salten Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet 3 Søkere via samordnet opptak 6000 Førstevalg 5000 4000 Antall 3000 Førstevalg 2000 1000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nord universitet

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Narvik 19. januar 2015

Narvik 19. januar 2015 Narvik 19. januar 2015 Over snittet verdiskaping/krone På snittet lønnsvekst Svak omsetningsvekst Svak utvikling i filialer Svak driftsmargin Utfordringer med sysselsetting og befolkning + 0,9 % befolkning

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Nordlandskonferansen 14. januar 2015

Nordlandskonferansen 14. januar 2015 Nordlandskonferansen 14. januar 2015 242 289 Nordlendinger! 7 293 flere siden 2009 1 422nye i 2014. 633 nye i Bodø Mye bedre utvikling i alderen 20 til 40 år Utflytting demper vekst Svakere enn Norge:

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Ikke bare petroleum? Fire scenarier om næringsutviklingen i nord. Jan Dietz Nordområdekonferansen, Alta, 20. november 2013

Ikke bare petroleum? Fire scenarier om næringsutviklingen i nord. Jan Dietz Nordområdekonferansen, Alta, 20. november 2013 Ikke bare petroleum? Fire scenarier om næringsutviklingen i nord Jan Dietz Nordområdekonferansen, Alta, 20. november 2013 Klimainnovasjon Gassen tar plassen 2013 2030 Skjeen i egen hånd Klassesamfunn i

Detaljer

Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes

Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes Hva kjennetegner attraktive byer? Rolf Røtnes Befolkningen vokser og de fleste flytter til byene. Bo- og arbeidsmarkedsregioner. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst. 2009-2014 2,5 % 2,5 % 2,0 % 2,0

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

VEGA, 7 mai Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen i Bodø,

VEGA, 7 mai Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen i Bodø, HELGELAND UTFORDRINGER OG MULIGHETER? VEGA, 7 mai 2009. Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen i Bodø, HELGELAND Sterke drivkrefter endrer nå kursen for mange bedrifter Helgeland utfordres av: Brått prisfall

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Semicolon: Målbilde 2025 (2030) Erlend Øverby @erlendoverby

Semicolon: Målbilde 2025 (2030) Erlend Øverby @erlendoverby Semicolon: Målbilde 2025 (2030) Erlend Øverby @erlendoverby Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to." "I don't much care where"

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Globalisering det er nå det begynner!

Globalisering det er nå det begynner! Globalisering det er nå det begynner! Professor og rektor Handelshøyskolen BI Åpning av Partnerforums vårkonferanse 26. mars 2008 Oversikt Globalisering sett fra Norge Kina og India Arbeidskraft fra Øst-Europa

Detaljer

Kyst- og havnekonferansen

Kyst- og havnekonferansen Kyst- og havnekonferansen Foresight Finnmark forventninger og muligheter i et 20-års perspektiv 29.oktober 2013 Målfrid Baik næringssjef Geopolitikk & ressurser Det er vekst i Finnmark Sjømatnæringen Mineralindustrien

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Utfordringer og strategier for vekst i nordnorsk reiseliv - hvilke forskningsutfordringer. Mette Ravn Midtgard

Utfordringer og strategier for vekst i nordnorsk reiseliv - hvilke forskningsutfordringer. Mette Ravn Midtgard Utfordringer og strategier for vekst i nordnorsk reiseliv - hvilke forskningsutfordringer Mette Ravn Midtgard Om den nordnorske reiselivsnæringen Vekst i byene Helårsdrift i byene Lønnsomheten best i byene,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Byen og regionen Et vanskelig samliv

Byen og regionen Et vanskelig samliv Byen og regionen Et vanskelig samliv Tor Selstad Professor i samfunnsgeografi og planlegging Høgskolen i Lillehammer Norsk planmøte Bergen22. 23. oktober Svake regionale tradisjoner? Nei! Gamle len ble

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn

En drivkraft for vekst på Helgeland. Administrerende direktør Jan Erik Furunes. Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status Helgeland og Vefsn Næringslivsseminar Vekst i Vefsn 04.10.12 Status og Vefsn En drivkraft for vekst på Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Tema Utviklingstrekk Introduksjon 1950-2012 Befolkning Sysselsetting Ledighet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Kvinner innen realfag og teknologi hvorfor er det viktig? Edel Storelvmo, direktør Futurum AS

Kvinner innen realfag og teknologi hvorfor er det viktig? Edel Storelvmo, direktør Futurum AS Kvinner innen realfag og teknologi hvorfor er det viktig? Edel Storelvmo, direktør Futurum AS STRATEGI 2011-2015 Visjon EN STERK REGION - ET ATTRAKTIVT NARVIK Videreutvikling av solcelleindustrien I hvilken

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 1 Bakgrunn Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Meld. St 10 (2010-2011) 2 kunnskapsinnhentinger: OED NHD, KRD, MD & FKD Reiseliv

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås

Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås Stavanger kommune, 3. februar 2015 Sentrale spørsmål Hvor befinner Stavanger regionen seg når det gjelder inntekt (=lønnskostnader)

Detaljer

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030 Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Reiserute Litt om endring og uforutsigbarhet Et blikk inn i fremtiden Muligheter

Detaljer

Framtidens universitet

Framtidens universitet 1 Framtidens universitet Aktuelle trender og tema Tone Merethe Aasen, september 2013 2 Aktuelle tema som påvirker utviklingen av universitetene Globalisering, konkurranse, alliansebygging og kompleksitet

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer