BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV"

Transkript

1 BEIARN KOMMUNE BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV 2011 Del 2 AVGIFTER OG GEBYRER 2011 Kommunestyrets vedtak Side 60

2 Side 61

3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNALE GEBYR Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving etter dette regulativet jf. skattedirektørens rundskriv av 6/ til skatteinspektørene. Regulativet trer i kraft fra 1. januar : Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. 2: Gebyravregningstidspunkt/ Avregningstidspunkt Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad eller melding foreligger hos kommunen. 3: Betalingstidspunkt Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik: A. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer: Gebyret for reguleringssaker, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. B. Byggesaker: Når det er fattet vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse, faktureres 70 % av fullt gebyr etter 3. Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse. De resterende 30 % av fullt gebyr etter 7, faktureres når det er gitt igangsettingstillatelse. Gebyr for påvisning av beliggenhet betales etter at igangsettingstillatelse er gitt. Gebyr for ansvarsretter knyttet til rammetillatelse skal betales når det er gitt rammetillatelse, gebyr for ansvarsretter knyttet til igangsettingstillatelse når det er gitt igangsettingstillatelse. I de tilfellene der rammetillatelse og igangsettingstillatelse blir gitt samtidig, f.eks. i forbindelse med enkle tiltak, forfaller gebyret til betaling i sin helhet. Beløp under kr , skal ikke deles og forfaller i sin helhet til betaling når rammetillatelse er gitt. Søknad om endring av rammetillatelse (tilleggssøknad) skal ikke behandles før gebyret for rammetillatelsen er betalt. Gebyr for fornyelse skal ikke deles. Dersom revidert forslag innleveres innen tre måneder etter avslag er mottatt, går innbetalt gebyr til fradrag i nytt gebyr dersom det reviderte forslaget fører til godkjenning. Side 62

4 GEBYRSATSER FOR BARNEHAGE, SFO OG MUSIKKSKOLE I 2011 SFO Over 20 t pr. uke/ under 20 t pr Kr / 700. pr mnd i 11 mnd/10 mnd uke Barnehage Pr. mnd. Kr. 255, Barnehage Mat pr. mnd for hel plass Kr. 255, Kulturskole elev Vår / Høst Kr / 700. Leksehjelp Gratis GEBYRSATSER FOR HELSETJENESTEN I 2011 Abonnementsordning for hjemmehjelp Netto inntekt: Egenbetaling: Inntil 2 G kr. 160, pr. mnd. * 2G 3G " 685, " 3G 4G " 1.185, " 4G 5G " 1 595, " 5G og over " 2 101, " For hjemmehjelp som ikke omfatteas av abonnemenstordningen (inntil 10 timer per mnd.) og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik: Netto inntekt: Egenbetaling: Inntil 2 G kr. 36, pr. time. 2G 3G " 66, " 3G 4G " 97, " 4G 5G " 143, " 5G og over " 168, " Leie av trygghetsalarm settes til kr. 88, pr. mnd. Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk " 67, pr. måltid Betaling for middag hjemmeboende, grøt " 37, " Kommentarer til endringene. *. ved inntekt under 2 G er trygghetsalarm og hjemmehjelp satt til en max pris på 160 kr pr måned. Ved endring i statens minstepris for abonnementsordning, justeres denne tilsvarende i kommunen. Egenbetalingssatsene er justert med 2 %. BETALINGSSATSER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILGNINGER Salgsbevilgning for øl: Kr Skjenkebevilling for øl. vin og brennevin: Kr Ambulerende skjenkebevilling: Kr Side 63

5 GEBYR FOR FELT HJORTEVILT 1. Felt elgkalv Kr Felt voksen elg Kr GEBYR FOR BEHANDLING AV JORDLOV OG KONSESJONSSAKER Gebyr for delingssaker, kr. 750, Gebyr i konsesjonssaker, min. kr. 750, Ved kjøpesum inntil 1 mill, betales 3 / av denne i gebyr Ved kjøpesum over 1 mill, betales 2 / av denne i gebyr GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER I BEIARN KOMMUNE 2011 Gebyrregulativet er fastsatt av Beiarn kommunestyre den xx.xx.xx i medhold av Plan og bygningsloven av 1. juli Tiltak som ikke er unntatt søknadsplikt eller ikke faller inn under søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver selv er søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf PBL 201. Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus, som behandles etter tidsfristbestemmelsen, jf PBL 217 andre ledd. Gebyr på kr 4.550, betales pr. selvstendig bruksenhet. 2. Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarlige foretak der søknaden kan forestås av tiltakshaver selv, jf PBL 202 og SAK10 kap 3, for eksempel garasjer, uthus, naust, kaldlager. Gebyr betales etter byggets størrelse: Areal Gebyr 0 70 m² kr Over 70 m² kr For øvrige nybygg, samt boligbygg og hytter som ikke behandles etter tidsfristbestemmelsen, betales gebyr etter byggets risikoklasse: Risikoklasse Rammetillatelse kr Kr kr kr kr kr Igangsettingstillatelse, nybygg kr Kr kr kr Kr kr Unntak: * Rene boligbygg og hytter/fritidshus (r.kl. 4) belastes som for bygg i risikoklasse 1 ** Omsorgsboliger (r.kl. 6) belastes som for bygg i risikoklasse 4. 4a. For saksbehandling av delingssaker etter PBL. 201 m). Tjeneste Gebyr Deling i samsvar med vedtatt reguleringsplan, kr arealplan, bebyggelsesplan. Grensejustering og tilleggsparsell Deling i samsvar med vedtatt plan som over, men der Kr tomtedeling ikke er foretatt Deling med behandling etter særlover Kr Deling med mer enn 1 arealenhet, pr. enhet kr Side 64

6 4b. For saksbehandling av dispensasjonssøknader etter kapittel 19 i PBL betales kr For saksbehandling vedr. piper og ildsteder betales et gebyr på kr. 600, 6. For saksbehandling av rivingssøknad og dersom samlet bruksareal over 70 m 2, betales et gebyr på kr. 1200, 7. For tilbygg, påbygg og bruksendring betales gebyr etter byggets risikoklasse: Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring Risikoklasse 1* Areal 070 m² kr kr kr kr kr kr Areal Over 70 m² kr kr kr kr kr kr Bruksendring 50 % av ovenstående gebyr. 8. For saksbehandling av arbeider etter 201 som ikke kan måles etter grunnflate er gebyret for hvert tilfelle kr ,. 9. For påvisning av bygningens plassering (inkl. høydefastsetting) betales gebyr etter antall hjørnepunkt: Antall punkt Gebyr 4 kr kr Over 6 kr For ny utstikking betales 50 % av vanlig gebyr. For utstikking av ekstra kompliserte bygninger kan kreves gebyr etter medgått tid. For beliggenhetskontroll gjelder samme satser som for påvisning av bygningens plassering. 10. For behandling av søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett betales gebyr etter byggets/tiltakets tiltaksklasse: Tiltaksklasse Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning kr kr kr Søknad om ansvarsrett ved sentral godkjenning 0 kr. 367 kr. 734 For behandling av søknad om personlig godkjenning (selvbygger) betales kr 520,. 11. For behandling av gravemelding betales et gebyr på kr. 500, 12 For behandling av utslippstillatelse ved enkeltutslipp, betales et gebyr på kr. 2000, For behandling av søknad ved senere utslipp samme ledning, betales et gebyr på kr. 700, For behandling av søknad ved utslipp fra privat fellesanlegg, betales et gebyr på kr. 4000, 13. For bygningsarbeider som er igangsatt uten formell tillatelse etter PBL, vil det bli krevd dobbelt gebyr ut fra hva som ville ha vært opprinnelig saksbehandlingsgebyr ved formelt Side 65

7 korrekt fremmet søknad. Dette for å kompensere for det merarbeid som slike saker medfører. 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger og ventilasjonsanlegg. Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent. Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken. 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler. 16. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr. 17. Alle gebyrer skal betales til Kommunekassen etter regningsoppgave fra Teknisk etat. Gebyret beregnes på det tidspunkt vedtak fattes. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene. 18 GEBYR FOR TJENESTER DEFINERT I PBL 121 OG 1211 (Reguleringsplaner). Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr: Spesialområder bevaring, grav og urnelunder friluftsområder og naturvernområder. Offentlige trafikkområder for den del som ikke skal bebygges. Friområder for den del som ikke skal bebygges. Grunngebyr for behandling av reguleringsplan, bebyggelsesplan eller endringer av disse settes til: 1 Enkel reguleringsplan med inntil 10 bruksenheter kr Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter kr Komplisert plan med inntil 4 reguleringsformål kr Komplisert plan med flere enn 4 reguleringsformål kr Ved søknad om reguleringsoppstart innkreves kr av gjeldende gebyr Før planen legges ut til offentlig ettersyn innkreves differansen mellom 1. krav og 2/3 av totalgebyret. Innen kunngjøring og stadfesting av reguleringsplanen må restbeløpet være innbetalt. Dersom planen på noe tidspunkt i søknadsprosessen trekkes tilbake har ikke regulanten krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp. 19. Gebyrsatsene justeres årlig ved budsjettbehandlingen. Side 66

8 GEBYRREGULATIV FOR KART OG DELINGSFORRETNINGER I BEIARN 2011 Med hjemmel i Matrikkellovens 32 skal det i Beiarn kommune benyttes følgende regulativ for rekvirert arbeide. 1. Gebyr for kart og delingsforretning over arealer til grensearronderinger (Tillegg) m2 kr , deretter pr. 250 m2 kr. 520, 2. Gebyr for kart og delingsforretning over arealer til utbyggingsformål Gebyret beregnes slik: 1. Byggetomt til boligformål, industri og næringsformål: Inntil 1000 m² kr , m2 kr , deretter pr. påbegynt da kr. 627, 2. Byggetomt til fritidsformål/fritidsbebyggelse: For tomter til fritidsformål/fritidsbebyggelse gjøres et tillegg på 50 %. 3. Byggetomt til naust kr , 3. Gebyr for kartforretning over grenser Gebyret regnes ut etter antall koordinatfestede grensepunkt. Første grensepunkt kr , deretter kr. 627, pr. grensepunkt i gebyr. 4. Gebyr for grensepåvisning For påvisning av grenser med 2 punkter kr ,, deretter pr. punkt kr. 673,. 5 Gebyr for kartforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 50% av gebyret for en kart og delingsforretning. 6 Gebyr for avbrutt forretning Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning betales kr ,. 7 Gebyr for påtegning på målebrev i forbindelse med grenseregulering/ajourføring For påtegning for grunnreguleringer/grensejusteringer samt til og framålinger betales 10% av gebyret, dog minst kr ,. 8 Gebyr for kopi av matrikkelbrev For bekreftet kopi av matrikkelbrev betales 10% av forretningen, dog minst kr ,. Side 67

9 9 Gebyr fir midlertidig forretning For utstedelse av midlertidig forretning betales et tillegg i forhold til 2 på kr 2.509, Tillegget kan ikke kreves hvis behov for midlertidig forretning skyldes forhold i kommunen 10 Gebyr for tildeling av registernummer For tildeling av registernummer uten at det avholdes kartforretning betales kr ,. 11 Gebyr for kartforretning avholdt med ekstern administrasjon For kart og delingsforretning avholdt med ekstern administrasjon, betales 30 % av satsene etter Gebyr for kart og delingsforretning over større sammenhengende arealer For kart og delingsforretning over større sammenhengende arealer til utbyggings, fritidsog andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid, (se 13 ), dog begrenset til maksimum halvt gebyr etter 2 og Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr. 650,. Minstegebyr er kr , for den enkelte arbeidstaker. For arbeide som arbeidsmessig ligger under oppmålingsmyndigheten, men som hjemler i Plan og bygningslovens 331, benyttes regulativ for behandling av byggesaker. 14 Gebyr for situasjonskart Gebyret beregnes slik. For areal til og med 2000 m² kr , deretter kr. 627, i tillegg pr. påbegynte 1000 m². 15 Gebyr for situasjonsriss Gebyret beregnes med kr. 938, for inntil 2000 m², deretter kr. 316, i tillegg pr. påbegynte 1000 m². 16 Betalingsbetingelser Se også forskrifter til matrikkelloven, del 1 kapittel 5. Alle gebyr skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonspunktet. Gebyrregulativet trer i kraft fra , etter at det er godkjent og kunngjort, jfr. forvaltningslovens 38 og 39. AVGIFTER FOR VANN OG KLOAKK 2011 A. Årsavgifter Årsavgiften for vann settes til kr.11,50 pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk settes til kr.13,60 pr. m 3 målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Side 68

10 Boenheter under eller lik 75 m 2 beregnet areal betaler for 150 m 3 forbruk. Boliger over 75 m 2 beregnet areal betaler for 200 m 3 forbruk. Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler for 150 m 3 forbruk. For tilknyttet næringsbygning skal det minimum betales som for boliger over 75 m 2. Næringsbygning skal normalt, og alltid når kommunen krever det, være tilknyttet vannmåler. Ved tilknyttet vannmåler vil forbruk ut over 200 m 3 bli fakturert. Næringsbygning skal betale avgift som i dag inntil vannmåler er installert. Årlig leie av vannmåler: kr. 209,. Vannavgift Boenheter under eller lik 75 m 2: kr , Boliger over 75 m 2: kr , Fritidsboliger/hytter: kr , Næringsbygning min kr , Kloakkavgift Boenheter under eller lik 75 m 2: kr , Boliger over 75 m 2: kr , Fritidsboliger/hytter: kr , Næringsbygning min kr , B. Tilknytningsavgifter Tilknytningsavgiften for vann settes til kr ,. (engangsavgift) Tilknytningsavgiften for kloakk settes til kr.7.700, (engangsavgift) Avgiftene er økt med 10 % fra 2010 til 2011 For hytter og fritidshus må eier selv utføre eller dekke alle kostnader med tilknyttingen. C. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. D. Avgiftssatsene for gis virkning fra AVGIFTER FOR FEIING OG TILSYN 2011 Feie og tilsynsavgiften kreves for 2011 inn for Salten brann IKS og er satt til kr. 306,50 Side 69

11 RENOVASJON/ MILJØAVGIFT 2011 Kommunal miljøavgift kr 104, pr. husstand. Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon. Avgiften gis virkning fra GEBYR FOR TØMMING AV PRIVATE AVLØPSANLEGG, TETTE TANKER M.V. FOR 2011 Fastsatt av Beiarn kommunestyre i medhold av lov av 21. juni 1996 nr. 36 om vern mot forurensning og om avfall 34. I. Tømming av slamavskillere i h.h.t. fastsatt rute For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller som hovedregel tømmes 1 gang pr år. Fritidsboliger med toalett tilknyttet slamavskiller skal som hovedregel tømmes hvert 3 år. Ut fra søknad, og ut fra vurdering basert på anleggets kvalitet og kapasitet, kan kommunen tillate en annen tømmehyppighet. Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømming på kr ,. II. Tømming av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute For tømming av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr ,. III. Ekstraordinær tømming For ekstraordinær tømming utenfor rute betales kr , pr. tømming. (Beregnet som tankpris + 3 t arbeid) For ekstraordinær tømming uten ekstra utrykning betales kr , pr. tømming (Beregnet som tankpris + 1 t arbeid) IV. IKRAFTTREDELSE Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra Avgiften er eksklusive merverdiavgift. Side 70

12 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2011 Leilighet G.nr. B.nr BA Vann/ avløp Renovasjon Feiing Husleie.eks avg. Husleie inkl. avg Heimtun 10/43 Hus , Hus , Hus , Tvillingbo 10/56 Hus , Hus , Heggtun 10/ , Sanitetshuset 70/1/51 Leil. Nord , Leil. Sør , Torahuset 10/58/ , Sjøbo. 10/4/ , Eldreboliger Dr. gården 10/6 Leilighet , Leilighet , Leilighet , Eldreboliger Holmen. 10/58 Leilighet , Leilighet , Leilighet , Leilighet , Fellesstue , Side 71

13 Leilighet G.nr. B.nr BA Vann/ avløp Renovasjon Feiing Husleie.eks avg. Husleie inkl. avg Løssiheimen. 70/121 Hovedleilighet , Sokkel , Lyngmobolig. 10/ , Tannlegegård. 10/ , Leil. Larsos 17/ , Holmen gård, 1. etg. 10/ , Holmen gård, sokkel (møblert) 10/ , Omsorgsboliger Hus 1 Moldjord 10/ Hus 2 " 4000 Hus 3 " 4000 Hus 4 " 4000 Hus 5 Tollå 70/1/ Hus 6 " 4000 Hus 8 " 4000 Hus 9 " 4000 Hus 10 " 4000 Leiligh. 1 BS 4000 Leiligh. 2 BS 4000 Leiligh. 3 BS 4000 Leiligh. 4 BS 4000 Husleie er ikke regulert fra 2010 til Side 72

14 RENOVASJONSAVGIFT IRIS (HUSHOLDNINGSGEBYR) Beløpene nedenfor er pris pr. år. Alle priser er ekskl. mva. Ved en eventuell endring i statlig deponigebyr, skal merutgiften utlignes prosentuelt likt over alle gjeldende restavfallsgebyr. Det er lagt opp til en gebyrøkning fra 2010 til 2011 på 4 %. Gebyrregulativ husholdninger: Grunngebyr 1846, 80 liter 1846, 130 liter 2066, 190 liter 2330, 240 liter 2549, 350 liter 3801, 500 liter 5056, 660 liter 6659, 750 liter 7561, Pr. m3 i container 10085, Levering pr. 100 liters sekk i tillegg, gul sekk: Økes med kr. 2,50 fra kr. 60, til kr 62,50 (4 %) Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant: Økes med kr. 18, fra kr. 441, til kr 459, (4 %) Grovavfallsruter pr. tonn. Pris inkluderer transport, deponiavgift og behandlingsgebyr: Økes med kr. 115, fra kr. 2886, til kr 3001, (4 %) Fradrag i renovasjonsgebyret som følge av hjemmekompost Beholdes som i dag kr. 244,

15 BRØYTING AV PRIVATE VEGER 2010/2011 BRØYTESATSER Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veger med følgende refusjon fra oppsittere: a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales kr ,. b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales kr , c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales kr , d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på kr. 970, e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m 2 for kr. 15, pr.m 2. Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes. En forutsetning for at private veger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i ordningen. NB! Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen. HAVNEAVGIFTER FOR LEIE AV KOMMUNAL KAI M.V. Avgiftsgrupper Pris eks. mva. Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign. Kr. 6,50 pr. tonn Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign. Kr. 7, pr. m 3 Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign. Kr. 120, pr. stk. Anløpsavgift for fartøy over 100 BT Kr. 300, pr. anløp Side 74

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Rådmanns forslag Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert i regulativet

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 00/916 12

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 00/916 12 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 00/916 12 Saksbehandler: Knut A. Johansen Dato: 26.01.06. Revidert pr. 09.02.06. Rev. 07.03.06 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2006

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2013. Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016

LILLESAND KOMMUNE. Gebyrregulativ og betalingssatser 2013. Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016 LILLESAND KOMMUNE Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Gebyrregulativ og betalingssatser 2013 er et vedlegg til økonomiplanen for

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer