BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV"

Transkript

1 BEIARN KOMMUNE BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV 2011 Del 2 AVGIFTER OG GEBYRER 2011 Kommunestyrets vedtak Side 60

2 Side 61

3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR KOMMUNALE GEBYR Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving etter dette regulativet jf. skattedirektørens rundskriv av 6/ til skatteinspektørene. Regulativet trer i kraft fra 1. januar : Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr. 2: Gebyravregningstidspunkt/ Avregningstidspunkt Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt planforslag, fullstendig søknad, tilleggssøknad eller melding foreligger hos kommunen. 3: Betalingstidspunkt Gebyret for ulike sakstyper forfaller til betaling slik: A. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og mindre vesentlige reguleringsendringer: Gebyret for reguleringssaker, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr. B. Byggesaker: Når det er fattet vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse, faktureres 70 % av fullt gebyr etter 3. Ved avslag skal det betales 75 % av fullt gebyr for rammetillatelse. Gebyr for eventuelle dispensasjoner etter 4b skal betales når det er gitt rammetillatelse. De resterende 30 % av fullt gebyr etter 7, faktureres når det er gitt igangsettingstillatelse. Gebyr for påvisning av beliggenhet betales etter at igangsettingstillatelse er gitt. Gebyr for ansvarsretter knyttet til rammetillatelse skal betales når det er gitt rammetillatelse, gebyr for ansvarsretter knyttet til igangsettingstillatelse når det er gitt igangsettingstillatelse. I de tilfellene der rammetillatelse og igangsettingstillatelse blir gitt samtidig, f.eks. i forbindelse med enkle tiltak, forfaller gebyret til betaling i sin helhet. Beløp under kr , skal ikke deles og forfaller i sin helhet til betaling når rammetillatelse er gitt. Søknad om endring av rammetillatelse (tilleggssøknad) skal ikke behandles før gebyret for rammetillatelsen er betalt. Gebyr for fornyelse skal ikke deles. Dersom revidert forslag innleveres innen tre måneder etter avslag er mottatt, går innbetalt gebyr til fradrag i nytt gebyr dersom det reviderte forslaget fører til godkjenning. Side 62

4 GEBYRSATSER FOR BARNEHAGE, SFO OG MUSIKKSKOLE I 2011 SFO Over 20 t pr. uke/ under 20 t pr Kr / 700. pr mnd i 11 mnd/10 mnd uke Barnehage Pr. mnd. Kr. 255, Barnehage Mat pr. mnd for hel plass Kr. 255, Kulturskole elev Vår / Høst Kr / 700. Leksehjelp Gratis GEBYRSATSER FOR HELSETJENESTEN I 2011 Abonnementsordning for hjemmehjelp Netto inntekt: Egenbetaling: Inntil 2 G kr. 160, pr. mnd. * 2G 3G " 685, " 3G 4G " 1.185, " 4G 5G " 1 595, " 5G og over " 2 101, " For hjemmehjelp som ikke omfatteas av abonnemenstordningen (inntil 10 timer per mnd.) og ambulerende vaktmestertjeneste skal egenbetalingen være slik: Netto inntekt: Egenbetaling: Inntil 2 G kr. 36, pr. time. 2G 3G " 66, " 3G 4G " 97, " 4G 5G " 143, " 5G og over " 168, " Leie av trygghetsalarm settes til kr. 88, pr. mnd. Betaling for middag hjemmeboende, kjøtt og fisk " 67, pr. måltid Betaling for middag hjemmeboende, grøt " 37, " Kommentarer til endringene. *. ved inntekt under 2 G er trygghetsalarm og hjemmehjelp satt til en max pris på 160 kr pr måned. Ved endring i statens minstepris for abonnementsordning, justeres denne tilsvarende i kommunen. Egenbetalingssatsene er justert med 2 %. BETALINGSSATSER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILGNINGER Salgsbevilgning for øl: Kr Skjenkebevilling for øl. vin og brennevin: Kr Ambulerende skjenkebevilling: Kr Side 63

5 GEBYR FOR FELT HJORTEVILT 1. Felt elgkalv Kr Felt voksen elg Kr GEBYR FOR BEHANDLING AV JORDLOV OG KONSESJONSSAKER Gebyr for delingssaker, kr. 750, Gebyr i konsesjonssaker, min. kr. 750, Ved kjøpesum inntil 1 mill, betales 3 / av denne i gebyr Ved kjøpesum over 1 mill, betales 2 / av denne i gebyr GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER I BEIARN KOMMUNE 2011 Gebyrregulativet er fastsatt av Beiarn kommunestyre den xx.xx.xx i medhold av Plan og bygningsloven av 1. juli Tiltak som ikke er unntatt søknadsplikt eller ikke faller inn under søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver selv er søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf PBL 201. Dette gjelder rene boligbygg (nybygg i maks. 2 etg.) og hytter/fritidshus, som behandles etter tidsfristbestemmelsen, jf PBL 217 andre ledd. Gebyr på kr 4.550, betales pr. selvstendig bruksenhet. 2. Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarlige foretak der søknaden kan forestås av tiltakshaver selv, jf PBL 202 og SAK10 kap 3, for eksempel garasjer, uthus, naust, kaldlager. Gebyr betales etter byggets størrelse: Areal Gebyr 0 70 m² kr Over 70 m² kr For øvrige nybygg, samt boligbygg og hytter som ikke behandles etter tidsfristbestemmelsen, betales gebyr etter byggets risikoklasse: Risikoklasse Rammetillatelse kr Kr kr kr kr kr Igangsettingstillatelse, nybygg kr Kr kr kr Kr kr Unntak: * Rene boligbygg og hytter/fritidshus (r.kl. 4) belastes som for bygg i risikoklasse 1 ** Omsorgsboliger (r.kl. 6) belastes som for bygg i risikoklasse 4. 4a. For saksbehandling av delingssaker etter PBL. 201 m). Tjeneste Gebyr Deling i samsvar med vedtatt reguleringsplan, kr arealplan, bebyggelsesplan. Grensejustering og tilleggsparsell Deling i samsvar med vedtatt plan som over, men der Kr tomtedeling ikke er foretatt Deling med behandling etter særlover Kr Deling med mer enn 1 arealenhet, pr. enhet kr Side 64

6 4b. For saksbehandling av dispensasjonssøknader etter kapittel 19 i PBL betales kr For saksbehandling vedr. piper og ildsteder betales et gebyr på kr. 600, 6. For saksbehandling av rivingssøknad og dersom samlet bruksareal over 70 m 2, betales et gebyr på kr. 1200, 7. For tilbygg, påbygg og bruksendring betales gebyr etter byggets risikoklasse: Igangsettingstillatelse, tilbygg, påbygg, bruksendring Risikoklasse 1* Areal 070 m² kr kr kr kr kr kr Areal Over 70 m² kr kr kr kr kr kr Bruksendring 50 % av ovenstående gebyr. 8. For saksbehandling av arbeider etter 201 som ikke kan måles etter grunnflate er gebyret for hvert tilfelle kr ,. 9. For påvisning av bygningens plassering (inkl. høydefastsetting) betales gebyr etter antall hjørnepunkt: Antall punkt Gebyr 4 kr kr Over 6 kr For ny utstikking betales 50 % av vanlig gebyr. For utstikking av ekstra kompliserte bygninger kan kreves gebyr etter medgått tid. For beliggenhetskontroll gjelder samme satser som for påvisning av bygningens plassering. 10. For behandling av søknad om lokal godkjenning og ansvarsrett betales gebyr etter byggets/tiltakets tiltaksklasse: Tiltaksklasse Søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning kr kr kr Søknad om ansvarsrett ved sentral godkjenning 0 kr. 367 kr. 734 For behandling av søknad om personlig godkjenning (selvbygger) betales kr 520,. 11. For behandling av gravemelding betales et gebyr på kr. 500, 12 For behandling av utslippstillatelse ved enkeltutslipp, betales et gebyr på kr. 2000, For behandling av søknad ved senere utslipp samme ledning, betales et gebyr på kr. 700, For behandling av søknad ved utslipp fra privat fellesanlegg, betales et gebyr på kr. 4000, 13. For bygningsarbeider som er igangsatt uten formell tillatelse etter PBL, vil det bli krevd dobbelt gebyr ut fra hva som ville ha vært opprinnelig saksbehandlingsgebyr ved formelt Side 65

7 korrekt fremmet søknad. Dette for å kompensere for det merarbeid som slike saker medfører. 14. For kompliserte tiltak kan kommunen engasjere konsulent til å vurdere hele eller deler av tiltaket, for eksempel kontroll av statiske beregninger og ventilasjonsanlegg. Dette kan også gjelde engasjering av fagkyndig bistand for å foreta stikkprøver, der dette er aktuelt. Gebyret fastsettes da i samsvar med regning fra konsulent. Dette kommer da som tillegg til gebyret for den øvrige kommunale saksbehandling av saken. 15. For saksbehandling av arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes gebyr på grunnlag av anvendt tid, etter timesats til saksbehandler. 16. Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr. 17. Alle gebyrer skal betales til Kommunekassen etter regningsoppgave fra Teknisk etat. Gebyret beregnes på det tidspunkt vedtak fattes. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene. 18 GEBYR FOR TJENESTER DEFINERT I PBL 121 OG 1211 (Reguleringsplaner). Følgende reguleringsformål er fritatt for gebyr: Spesialområder bevaring, grav og urnelunder friluftsområder og naturvernområder. Offentlige trafikkområder for den del som ikke skal bebygges. Friområder for den del som ikke skal bebygges. Grunngebyr for behandling av reguleringsplan, bebyggelsesplan eller endringer av disse settes til: 1 Enkel reguleringsplan med inntil 10 bruksenheter kr Tillegg pr. påbegynt 5 bruksenheter kr Komplisert plan med inntil 4 reguleringsformål kr Komplisert plan med flere enn 4 reguleringsformål kr Ved søknad om reguleringsoppstart innkreves kr av gjeldende gebyr Før planen legges ut til offentlig ettersyn innkreves differansen mellom 1. krav og 2/3 av totalgebyret. Innen kunngjøring og stadfesting av reguleringsplanen må restbeløpet være innbetalt. Dersom planen på noe tidspunkt i søknadsprosessen trekkes tilbake har ikke regulanten krav på tilbakebetaling av innbetalt beløp. 19. Gebyrsatsene justeres årlig ved budsjettbehandlingen. Side 66

8 GEBYRREGULATIV FOR KART OG DELINGSFORRETNINGER I BEIARN 2011 Med hjemmel i Matrikkellovens 32 skal det i Beiarn kommune benyttes følgende regulativ for rekvirert arbeide. 1. Gebyr for kart og delingsforretning over arealer til grensearronderinger (Tillegg) m2 kr , deretter pr. 250 m2 kr. 520, 2. Gebyr for kart og delingsforretning over arealer til utbyggingsformål Gebyret beregnes slik: 1. Byggetomt til boligformål, industri og næringsformål: Inntil 1000 m² kr , m2 kr , deretter pr. påbegynt da kr. 627, 2. Byggetomt til fritidsformål/fritidsbebyggelse: For tomter til fritidsformål/fritidsbebyggelse gjøres et tillegg på 50 %. 3. Byggetomt til naust kr , 3. Gebyr for kartforretning over grenser Gebyret regnes ut etter antall koordinatfestede grensepunkt. Første grensepunkt kr , deretter kr. 627, pr. grensepunkt i gebyr. 4. Gebyr for grensepåvisning For påvisning av grenser med 2 punkter kr ,, deretter pr. punkt kr. 673,. 5 Gebyr for kartforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 50% av gebyret for en kart og delingsforretning. 6 Gebyr for avbrutt forretning Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning betales kr ,. 7 Gebyr for påtegning på målebrev i forbindelse med grenseregulering/ajourføring For påtegning for grunnreguleringer/grensejusteringer samt til og framålinger betales 10% av gebyret, dog minst kr ,. 8 Gebyr for kopi av matrikkelbrev For bekreftet kopi av matrikkelbrev betales 10% av forretningen, dog minst kr ,. Side 67

9 9 Gebyr fir midlertidig forretning For utstedelse av midlertidig forretning betales et tillegg i forhold til 2 på kr 2.509, Tillegget kan ikke kreves hvis behov for midlertidig forretning skyldes forhold i kommunen 10 Gebyr for tildeling av registernummer For tildeling av registernummer uten at det avholdes kartforretning betales kr ,. 11 Gebyr for kartforretning avholdt med ekstern administrasjon For kart og delingsforretning avholdt med ekstern administrasjon, betales 30 % av satsene etter Gebyr for kart og delingsforretning over større sammenhengende arealer For kart og delingsforretning over større sammenhengende arealer til utbyggings, fritidsog andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid, (se 13 ), dog begrenset til maksimum halvt gebyr etter 2 og Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr. 650,. Minstegebyr er kr , for den enkelte arbeidstaker. For arbeide som arbeidsmessig ligger under oppmålingsmyndigheten, men som hjemler i Plan og bygningslovens 331, benyttes regulativ for behandling av byggesaker. 14 Gebyr for situasjonskart Gebyret beregnes slik. For areal til og med 2000 m² kr , deretter kr. 627, i tillegg pr. påbegynte 1000 m². 15 Gebyr for situasjonsriss Gebyret beregnes med kr. 938, for inntil 2000 m², deretter kr. 316, i tillegg pr. påbegynte 1000 m². 16 Betalingsbetingelser Se også forskrifter til matrikkelloven, del 1 kapittel 5. Alle gebyr skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonspunktet. Gebyrregulativet trer i kraft fra , etter at det er godkjent og kunngjort, jfr. forvaltningslovens 38 og 39. AVGIFTER FOR VANN OG KLOAKK 2011 A. Årsavgifter Årsavgiften for vann settes til kr.11,50 pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk settes til kr.13,60 pr. m 3 målt eller stipulert kloakkmengde. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Side 68

10 Boenheter under eller lik 75 m 2 beregnet areal betaler for 150 m 3 forbruk. Boliger over 75 m 2 beregnet areal betaler for 200 m 3 forbruk. Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler for 150 m 3 forbruk. For tilknyttet næringsbygning skal det minimum betales som for boliger over 75 m 2. Næringsbygning skal normalt, og alltid når kommunen krever det, være tilknyttet vannmåler. Ved tilknyttet vannmåler vil forbruk ut over 200 m 3 bli fakturert. Næringsbygning skal betale avgift som i dag inntil vannmåler er installert. Årlig leie av vannmåler: kr. 209,. Vannavgift Boenheter under eller lik 75 m 2: kr , Boliger over 75 m 2: kr , Fritidsboliger/hytter: kr , Næringsbygning min kr , Kloakkavgift Boenheter under eller lik 75 m 2: kr , Boliger over 75 m 2: kr , Fritidsboliger/hytter: kr , Næringsbygning min kr , B. Tilknytningsavgifter Tilknytningsavgiften for vann settes til kr ,. (engangsavgift) Tilknytningsavgiften for kloakk settes til kr.7.700, (engangsavgift) Avgiftene er økt med 10 % fra 2010 til 2011 For hytter og fritidshus må eier selv utføre eller dekke alle kostnader med tilknyttingen. C. Avgiftene er eksklusive merverdiavgift. D. Avgiftssatsene for gis virkning fra AVGIFTER FOR FEIING OG TILSYN 2011 Feie og tilsynsavgiften kreves for 2011 inn for Salten brann IKS og er satt til kr. 306,50 Side 69

11 RENOVASJON/ MILJØAVGIFT 2011 Kommunal miljøavgift kr 104, pr. husstand. Avgiften kreves inn av IRIS sammen med avgift for husholdningsrenovasjon. Avgiften gis virkning fra GEBYR FOR TØMMING AV PRIVATE AVLØPSANLEGG, TETTE TANKER M.V. FOR 2011 Fastsatt av Beiarn kommunestyre i medhold av lov av 21. juni 1996 nr. 36 om vern mot forurensning og om avfall 34. I. Tømming av slamavskillere i h.h.t. fastsatt rute For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller som hovedregel tømmes 1 gang pr år. Fritidsboliger med toalett tilknyttet slamavskiller skal som hovedregel tømmes hvert 3 år. Ut fra søknad, og ut fra vurdering basert på anleggets kvalitet og kapasitet, kan kommunen tillate en annen tømmehyppighet. Avgiftens størrelse fastsettes ut fra en pris pr. tømming på kr ,. II. Tømming av tette tanker i h.h.t. fastsatt rute For tømming av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, som etter denne forskrift skal tømmes hvert år, betales et årlig gebyr på kr ,. III. Ekstraordinær tømming For ekstraordinær tømming utenfor rute betales kr , pr. tømming. (Beregnet som tankpris + 3 t arbeid) For ekstraordinær tømming uten ekstra utrykning betales kr , pr. tømming (Beregnet som tankpris + 1 t arbeid) IV. IKRAFTTREDELSE Dette gebyrvedtaket gjøres gjeldende fra Avgiften er eksklusive merverdiavgift. Side 70

12 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2011 Leilighet G.nr. B.nr BA Vann/ avløp Renovasjon Feiing Husleie.eks avg. Husleie inkl. avg Heimtun 10/43 Hus , Hus , Hus , Tvillingbo 10/56 Hus , Hus , Heggtun 10/ , Sanitetshuset 70/1/51 Leil. Nord , Leil. Sør , Torahuset 10/58/ , Sjøbo. 10/4/ , Eldreboliger Dr. gården 10/6 Leilighet , Leilighet , Leilighet , Eldreboliger Holmen. 10/58 Leilighet , Leilighet , Leilighet , Leilighet , Fellesstue , Side 71

13 Leilighet G.nr. B.nr BA Vann/ avløp Renovasjon Feiing Husleie.eks avg. Husleie inkl. avg Løssiheimen. 70/121 Hovedleilighet , Sokkel , Lyngmobolig. 10/ , Tannlegegård. 10/ , Leil. Larsos 17/ , Holmen gård, 1. etg. 10/ , Holmen gård, sokkel (møblert) 10/ , Omsorgsboliger Hus 1 Moldjord 10/ Hus 2 " 4000 Hus 3 " 4000 Hus 4 " 4000 Hus 5 Tollå 70/1/ Hus 6 " 4000 Hus 8 " 4000 Hus 9 " 4000 Hus 10 " 4000 Leiligh. 1 BS 4000 Leiligh. 2 BS 4000 Leiligh. 3 BS 4000 Leiligh. 4 BS 4000 Husleie er ikke regulert fra 2010 til Side 72

14 RENOVASJONSAVGIFT IRIS (HUSHOLDNINGSGEBYR) Beløpene nedenfor er pris pr. år. Alle priser er ekskl. mva. Ved en eventuell endring i statlig deponigebyr, skal merutgiften utlignes prosentuelt likt over alle gjeldende restavfallsgebyr. Det er lagt opp til en gebyrøkning fra 2010 til 2011 på 4 %. Gebyrregulativ husholdninger: Grunngebyr 1846, 80 liter 1846, 130 liter 2066, 190 liter 2330, 240 liter 2549, 350 liter 3801, 500 liter 5056, 660 liter 6659, 750 liter 7561, Pr. m3 i container 10085, Levering pr. 100 liters sekk i tillegg, gul sekk: Økes med kr. 2,50 fra kr. 60, til kr 62,50 (4 %) Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant: Økes med kr. 18, fra kr. 441, til kr 459, (4 %) Grovavfallsruter pr. tonn. Pris inkluderer transport, deponiavgift og behandlingsgebyr: Økes med kr. 115, fra kr. 2886, til kr 3001, (4 %) Fradrag i renovasjonsgebyret som følge av hjemmekompost Beholdes som i dag kr. 244,

15 BRØYTING AV PRIVATE VEGER 2010/2011 BRØYTESATSER Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veger med følgende refusjon fra oppsittere: a) For brøyting inntil 40 m. fra off. veg betales kr ,. b) For brøyting fra 40 m inntil 150 m fra off. veg betales kr , c) For brøyting fra 150 m fra off. veg betales kr , d) For de som ønsker å få brøytet snuplass, betales et tillegg på kr. 970, e) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m 2 for kr. 15, pr.m 2. Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes. En forutsetning for at private veger brøytes, er at alle oppsitterne langs vegen deltar i ordningen. NB! Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen. HAVNEAVGIFTER FOR LEIE AV KOMMUNAL KAI M.V. Avgiftsgrupper Pris eks. mva. Sand, singel, grus, asfalt, bygningsartikler og lign. Kr. 6,50 pr. tonn Isolasjon, div. plastartikler, trematerialer og lign. Kr. 7, pr. m 3 Maskiner, biler, brakker, traktorer, båter og lign. Kr. 120, pr. stk. Anløpsavgift for fartøy over 100 BT Kr. 300, pr. anløp Side 74

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER

BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER 2010 Formannskapet forslag Grunnet ny matrikkellov vil avgifts og gebyrregulativet bli justert primo 2010. Dette skjer etter særskilt ny politisk behandling. INNHOLD

Detaljer

BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER

BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER 2012 Side 37 Alminnelige bestemmelser Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving etter dette regulativet jf. skattedirektørens rundskriv av 6/3 1970 til skatteinspektørene.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Gebyrregulativ BEIARN KOMMUNE

Gebyrregulativ BEIARN KOMMUNE Gebyrregulativ BEIARN KOMMUNE AVGIFTER OG GEBYRER 2017 Formannskapets innstilling Priser fastsatt av Staten er markert med rødt. Priser satt til makspriser satt av staten er markert med oransje. Rådmannens

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. 1 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. Arealklasse: 0-75 kr 2 658 76-150 kr 3 150 151-300 kr 4 017 301-450 kr 4 929 451-600 kr 5 824 601-750 kr 6 738 751-900

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER 2005

KOMMUNALE GEBYRER 2005 MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

B. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V.

B. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V. B. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V. GEBYRER FOR - BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING - DISPENSASJONER - GODKJENNING AV FORETAK M.V. ALMINNELIGE

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider Oppmålingsgebyr for 2008. Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over tilleggsareal. Areal i m²: : Areal i m² 0 75 2 658 76 150 3 123 151 300

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV - BYGGESAKER

B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV - BYGGESAKER B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV - BYGGESAKER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrsatsene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyrregulativ for Måsøy kommune Brønnboring i Tufjord sommeren 2006

Gebyrregulativ for Måsøy kommune Brønnboring i Tufjord sommeren 2006 Gebyrregulativ for Måsøy kommune 2007 Brønnboring i Tufjord sommeren 2006 Vedtatt av kommunestyre 12.12.2006 GEBYRREGULATIV FOR 2007 Generelle forutsetninger 3 Gebyrer for vann og avløp 3 Gebyr for vann

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Definisjoner: Byggesaksgebyr Bruksareal Bygningstype Etasjeantall Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker Måleregel for areal fastlagt

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2017 Vedtatt av kommunestyret sak 149/16, 15. desember 2016 Referanse:16/1963-3 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger HÅ KOMMUNE BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2017 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2017 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2014 Vedtatt av kommunestyret sak 106/13, 12.12.2013 Referanse:13/1987-4 1 Virkeområde Forskriften gjelder innkreving av gebyr for dekning

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE. Teknisk etat

MÅSØY KOMMUNE. Teknisk etat MÅSØY KOMMUNE Teknisk etat Årsgebyr for vann og avløp Renovasjonsavgift Gebyr for feiing/kontroll av piper og ildsteder Byggesaksgebyr Gebyrer for lokal godkjenning Refusjon for opparbeidelse av tomt m.v.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innholdsfortegnelse 1 Årsavgift vann for eiendommer med vannmåler... 4 2 Årsavgift vann for eiendommer uten vannmåler...

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser

Storfjord kommune. Gebyrregulativ og betalingssatser Storfjord kommune Gebyrregulativ og betalingssatser «Gebyrregulativ og betalingssatser» reguleres årlig pr. 1. januar i henhold til budsjettvedtak for gjeldende år vedtatt av kommunestyret. Vedtatt av

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016 sak 71/16, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING OG KONTROLL AV BYGGESAKER, DELINGSSAKER OG PRIVATE REGULERINGSPLANER M.M. I RYGGE KOMMUNE.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING OG KONTROLL AV BYGGESAKER, DELINGSSAKER OG PRIVATE REGULERINGSPLANER M.M. I RYGGE KOMMUNE. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING OG KONTROLL AV BYGGESAKER, DELINGSSAKER OG PRIVATE REGULERINGSPLANER M.M. I RYGGE KOMMUNE. Vedtatt med hjemmel i pbl 33-1 (pbl 2008, i kraft 01.07.2010). Gjelder fra 01.01.2017.

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,-

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,- RYGGE KOMMUNE ÅR 2009 GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER. Kommunestyret har i møte den 22.november 1983 vedtatt dette gebyrregulativ. I medhold av delingslovens 5.2. og bygningslovens 109 har

Detaljer

Areal : Hvis ikke annet fremkommer er areal i forskriften å forstå som bruksareal (BRA). Bruksareal beregnes i henhold til Norsk Standard 3940:2007.

Areal : Hvis ikke annet fremkommer er areal i forskriften å forstå som bruksareal (BRA). Bruksareal beregnes i henhold til Norsk Standard 3940:2007. FORSKRIFT 21.06.2010 SAKSNUMMER 064/10 OM GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 33-1, HORTEN KOMMUNE, VESTFOLD. SIST AJOURFØRT MED ENDRINGER VED FORSKRIFT 13.12.2010 I KOMMUNESTYRESAK NR 142/10 MED

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Kongsvinger kommune Vedlegg 1 GEBYRREGULATIV. Etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven 1. MELDING OM TILTAK SØKNAD OM TILTAK...

Kongsvinger kommune Vedlegg 1 GEBYRREGULATIV. Etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven 1. MELDING OM TILTAK SØKNAD OM TILTAK... Kongsvinger kommune Vedlegg 1 GEBYRREGULATIV Etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven 1. MELDING OM TILTAK...2 2. SØKNAD OM TILTAK...2 3. DELINGSSAKER, DELING AV EIENDOM...4 4. SEKSJONERING AV

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v.

VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. Kvinesdal kommune VEDTAK Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalings m.v. for 2016 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler:

Detaljer

Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver.

Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver. KAP. 3 PLANSAKER Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn skal det betales 50% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 1.gangs behandling i planutvalget betales 75%

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 FOR FØLGENDE SAKSOMRÅDER: AREALPLANER BYGGESAKER KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER KONSESJONSSAKER M.V. SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OPPRETTELSE AV EIERSEKSJONER SAKER

Detaljer