Kommunestyrets møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05"

Transkript

1 Page 1 of 16 Kommunestyrets møteprotokoll Karmøy kommune Side 18 av 19 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Øyvind Vaksdal, Magne Viken, Kåre Bakkevold, Yngve Eriksen, Lars Magne Skeie John Jakobsen, Frotjof Simonsen, Johnny Stangeland, Svein Sandve, Karl Magnus Kirkhus. Einar Ytreland møtte fra sak 96/05. Monika Kvilhaugsvik møtte i sak 93/05 og 94/05. Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, fung. skole og kultursjef, fung. helseog sosialsjef, personalsjef, formannskapssekretær Utlagt på bordet: Saksframlegg Valg av nytt medlem og nestleder i ligningsnemnda, Endret forslag til driftsbudsjett fra SV (sak 84/05), tilleggsforslag fra Frp, Krf, Ap, H og Sp i sak 84/05, Skriv fra FAU ved Norheim skole og skriv fra Moksheimåsen velforening vedr. sak 96/05, skriv fra Trond Randeberg vedr. sak 98/05, klage på vedtak vedr. godkjenning av reguleringsplan 365, Midtstokke sør fra Fylkesmannen i Rogaland, brosjyrer fra Stavangerregionens Europakontor og KRD, forespørsel fra John K. Holvik, to forespørsler fra Hildborg Fekingstad Saltvik. Innkallingen godkjent Sakliste godkjent med to tilleggssaker: Sak 104/05 Valg av nytt medlem og nestleder i ligningsnemnda, og sak 105/05 Eventuelt. (forespørsler). Utskriften fra kommunestyremøtet godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 84/05 BUDSJETT ØKONOMIPLAN

2 Page 2 of 16 Ordfører foreslo taletidsbegrensning slik at gruppeførerne fikk inntil 5 min. taletid og de øvrige representantene inntil 3 min. Ordførers forslag til taletid enstemmig vedtatt. Bente Thorsen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Alle reiser både utenlands og innenlands blant ansatte skal vurderes nøye og godkjennes, politisk eller administrativt. Eventuelle reiser skal inneholde og gi faglig utbytte som kan nyttiggjøres innen sektorene. Antall deltakere på reiser skal holdes på et minimum. Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, KrF, Ap, H og Sp følgende tilleggsforslag: 7. Karmøy kommunestyre ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av sine ansvarsområder. Dette for å effektivisere driften slik at vi få flere og bedre tjenester. Kommunestyret viser til at hovedutvalgene har mulighet for å omprioritere innen egne budsjetter. 8. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å opprette et utvalg som følger opp de kommunale byggeprosjektene. Tilføyelse i pkt. 5: med ovennevnte endringer. Geir Allan Stava, på vegne av SV, fremmet følgende forslag til driftsbudsjett : Foreslåtte endringer fra SV i formannskapet 21. november 2005 for driftsbudsjett (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst Endring FSK 2006 Endring FSK 2007 Endring FSK 2008 Endring FSK Korrigering av pensjonsutgifter Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet Datatekniker skole - 1 ny stilling Redusert husleieutgift Karmøy Rådhus Barnehagene - arbeidstøy Fremmedspråklige elever - leksehjelp Ingen kutt i lærerstillinger med 2 årsverk Ingen redusering for beregnet nedgang i antall elever

3 Page 3 of Til disposisjon skole/kultur SFO - arbeidstøy SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk Skolebygg til senere ford. (Åkra u. 1.prioritet)(mvakomp.) Inntekt mva-komp avsettes til disposisjonsfond Egenbetaling hjemmebaserte tjenester i tråd med HHS Nattpatruljen 1,4 årsverk Til disposisjon helse/sosial Utbygd nattjeneste 2 stillinger fra Ingen økning i renovasjonsgebyrene Ingen økning i renovasjonsgebyrene - dekkes av fond Ingen kutt i kulturstilling Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling Hovedbibliotek - 2 nye stillinger Ingen økning i betalingssatser Kulturskolen Endring i skatt på formue og inntekt Endring i rammetilskudd fra staten Bruk av disposisjonsfond Netto endring driftsbudsjett Eli M. Rovik fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Det bes om at administrasjonen vurderer nedsatt husleie for eldre og funksjonshemma i samråd med huseierne (som er private utbyggere). Dagens lave rentenivå bør også komme leietakerne til gode i disse boligene. Votering: Innstillingen, med tilleggsforslag fra Svendsen, vedtatt med 42 stemmer mot 3 stemmer for Stavas forslag. Rovik og Thorsens forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer:

4 Page 4 of Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn.

5 Page 5 of Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del 7 med ovennevnte endringer. 6. Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Karmøy kommunestyre ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av sine ansvarsområder. Dette for å effektivisere driften slik at vi få flere og bedre tjenester. Kommunestyret viser til at hovedutvalgene har mulighet for å omprioritere innen egne budsjetter. 8. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å opprette et utvalg som følger opp de kommunale byggeprosjektene. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Saknr. 85/05 Innstillingen vedtatt med 42 mot 3 stemmer. Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Saknr. 86/05 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER Per Drevland fremmet forslaget fra hovedutvalg helse og sosial, sålydende: Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

6 Page 6 of 16 A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Under 3 G Over 3 G Inst. avgift Inntil kr ,- 0, 0,- Ny sats Kr ,- Kr ,- 150,- 400,- Kr. 1520,- pr år Kr. 1929,- pr år Kr. 250,- Kr ,- - Kr ,- 150,- 1000,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Kr ,- - Kr ,- 150,- 1400,- Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) d) Kr. 260,- (mnd) e) Kr. 180,- (mnd) Kr , ,- 1800,- 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Votering: Innstillingen vedtatt med 42 stemmer, mot 3 stemmer for Drevlands forslag. 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: % vis økning på månedlig tak: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Inntil kr ,- 150, 150,- Under 2 G: 100 % Kr ,- Kr ,- 150,- 400,- 2G - 4G: gj.sn økning : ca 75% Kr ,- - Kr ,- 150,- 1000,- over 4 G: gj.sn økning : ca. 60 % Kr ,- - Kr ,- 150,- 1400,- Kr , ,- 1800,-

7 Page 7 of 16 Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) Saknr. 87/05 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP Karmøy kommunestyre vedtar at dekning av innkrevd egenkapitaltilskudd til KLP finansieres og regnskapsføres slik: P00000 økes med kr økes med " " P00000 økes med " " reduseres med " " Saknr. 88/05 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Jarle Nilsen fratrådte som inhabil. 44 representanter til stede. Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre inntil kr til dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2005, j.fr. Lov om barnehagers 7b "Offentlig tilskudd til private barnehager".

8 Page 8 of 16 Beløpet dekkes så langt som mulig innen etatens budsjett ved overføring til konto Eventuelle udekkede midler overføres fra disposisjonsfond til samme konto. Jarle Nilsen tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 89/05 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET Som nytt medlem av overformynderiet for perioden velges: Nils Peter Sævik Som henholdsvis 1. og 2. varamedlem for perioden velges: 1. Rolf Inge Fyllingsnes 2. Hildur Skår Saknr. 90/05 SUPPLERINGSVALG OVERTAKSTNEMNDA EIENDOMSSKATT 1. Som nytt medlem i overtakstnemnda eiendomsskatt etter Leif Skogøy velges: Bjørn Nedreaas 2. Som ny nestleder velges: Bjørn Nedreaas Saknr. 91/05 OPPNEVNING AV UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET Bjørn Nedreaas fremmet rådmannens forslag til vedtak, sålydende: Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet. Votering: Innstillingen vedtatt med 37 stemmer mot 8 stemmer for Nedreaas' forslag. Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet med den begrensning at personer som har økonomisk interesse av at saker fremmes i rettsapparatet, ikke skal oppnevnes.

9 Page 9 of 16 Saknr. 92/05 FORSKYVING AV BARNEHAGEÅRET Karmøy kommunestyre vedtar: SFO-året og barnehageåret i Karmøy starter 15. august, som følge av forskyvning av skoleferien. Skolefritidsordningen holdes stengt fra 15. juli til 14. august. Vedtektene for skolefritidsordningen punkt D, siste setning, endres til: "Det er bindande påmelding for hausthalvåret. Dersom ein ikkje gir beskjed innan 1. desember om at ein seier opp plassen, har ein automatisk bindande plass til og med 14. juli." Vedtektene for skolefritidsordningen punkt E, siste setning, endres til: " Betalingssatsane blir fastsett av kommunestyret. Foreldrebetaling krevjast inn for 11 månader." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager punkt 5, første setning, endres til: "Barnehageåret starter 15. august." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager pkt. 7, tre første setninger, endres til: "Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Foreldrebetaling innkreves for 11 måneder." I vedtektene for Karmøy kommunes barnehager tilføyes et punkt 13: "Kommunestyret gir Hovedutvalg skole og kultur fullmakt til å endre vedtektene når det er nødvendig og det ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser." Saknr. 93/05 DRIFT AV TOLKETJENESTEN Elsa L. Erland fratrådte som inhabil. Monika Kvilhaugsvik tiltrådte. 45 representanter til stede. Geir Allan Stava fremmet følgende forslag: Karmøy kommunestyre ber om ei utgreiing av kostnadane ved å avvikle tolketenesta der ein må kjøpe desse tenestane, i høve til å drive kommunalt som nå. Stavas utsettelsesforslag fikk 3 stemmer og falt. Innstillingen vedtatt med 42 mot 3 stemmer. Tolketjenesten i Karmøy avvikles så snart en har fått istand avtaler for kjøp av tolketjenester og senest innen utgangen av Saknr. 94/05

10 Page 10 of 16 FLYKTNINGGUIDEPROSJEKTET - FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE Elsa L. Eraland fratrådt som inhabil. Monika Kvilhugsvik tiltrådt. 45 representanter til stede. Kommunestyret i Karmøy kommune vedtek at det etablerte samarbeidet med Røde Kors og kommunane Haugesund og Tysvær om interkommunal flyktningeguide blir videreført. Karmøy kommune vil evaluere tiltaket i løpet av 2007 i samband med sak om busetjing av flyktningar etter Årlige utgifter på kr ,- innarbeides i budsjettet. Tiltaket er ein del av den obligatoriske introduksjonsordninga. Monika Kvilhaugsvik fratrådte. Elsa L. Erland tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 95/05 PLAN FOR OMSORGS- OG REHABILITERINGSTJENESTER Jan B. Medhaug fremmet hovedutvalg helse- og sosial sitt forslag til vedtak, sålydende: 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen med følgende endringer: - Hjemmebaserte tjenester skal styrkes slik at de som et minimum kommer på lands- gjennomsnittet for ytelser på dette området. Det vises her til pkt. 5.3 alternativ B + praktisk hjelp etter pkt. C (jfr. også vedtak i eldrerådet datert ). Målalternativer: Kombinasjon av alt. B og C Forutsetter følgende tiltak: Kostnader: Legge til rette for at forholdsvis flere skal kunne motta tjenester, og motta praktisk hjelp hver 2.uke For å beregne veksten i tjenestetilbudet tas det utgangspunkt i at andelen av befolkningen som mottar tjenester skal være på nivå med landsgjennomsnittet. Dagens utmålingsnorm på praktisk hjelp i hjemmet endres fra hver 3. uke til hver 2.uke. Opprettelse av totalt årsverk: 2006: 0,8 årsverk * 2007: 4,4 " 2008: 5,5 " 2009: 3.5 " I perioden forutsetter dette opprettelse av 3-4 årsverk. * Sees i sammenheng med opprettelse av heldøgns tjenestetilbud i omsorgsboligene på Vea. - Innsatsen i forhold til rehabilitering økes frem mot oppstart av ny institusjon i 2010 kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- / kr ,- Samlet ca kr. 9mill

11 Page 11 of 16 (jfr. pkt. 5.1 alternativ A). Målalternativer Tiltaksalternativer: Kostnader: A: Dekningsgraden for fysioterapi skal være på nivå med sammenlignbare kommuner. A: Fysioterapitjenesten styrkes med 4 årsverk i perioden ca kr ,- pr. årsverk. (Fastlønnstilskuddet på kr ,- kommer til fratrekk ) Samlet:ca 1,46 mill kr. - De foreslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplan-sammenheng. 3. Nattpatruljen styrkes med 1,4 stillinger i 2006 og 2,1 stillinger i Kommunen skal utnytte tildelte ressurser slik at flere kan motta tjenester. 5. Planen rulleres hvert 2. år Votering: Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2, 3 og 4 i Medhaugs forslag vedtatt med 29 stemmer, mot 16 stemmer for innstillingens pkt. 2. Pkt. 5 i Medhaugs forslag, enslydende med innstillingens pkt. 3, vedtatt med 36 mot 9 stemmer. 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen med følgende endringer: - Hjemmebaserte tjenester skal styrkes slik at de som et minimum kommer på lands- gjennomsnittet for ytelser på dette området. Det vises her til pkt. 5.3 alternativ B + praktisk hjelp etter pkt. C (jfr. også vedtak i eldrerådet datert ). Målalternativer: Kombinasjon av alt. B og C Forutsetter følgende tiltak: Kostnader: Legge til rette for at forholdsvis flere skal kunne motta tjenester, og motta praktisk hjelp hver 2.uke For å beregne veksten i tjenestetilbudet tas det utgangspunkt i at andelen av befolkningen som mottar tjenester skal være på nivå med landsgjennomsnittet. Dagens utmålingsnorm på praktisk hjelp i hjemmet endres fra hver 3. uke til hver 2.uke. * Sees i sammenheng med opprettelse av heldøgns tjenestetilbud i omsorgsboligene på Vea. - Innsatsen i forhold til rehabilitering økes frem mot oppstart av ny institusjon i 2010 (jfr. pkt. 5.1 alternativ A). Opprettelse av totalt årsverk: 2006: 0,8 årsverk * 2007: 4,4 " 2008: 5,5 " 2009: 3.5 " I perioden forutsetter dette opprettelse av 3-4 årsverk. kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- / kr ,- Samlet ca kr. 9mill Målalternativer Tiltaksalternativer: Kostnader: A: Dekningsgraden for fysioterapi skal være på nivå med sammenlignbare kommuner. A: Fysioterapitjenesten styrkes med 4 årsverk i perioden ca kr ,- pr. årsverk. (Fastlønnstilskuddet på kr ,- kommer til fratrekk )

12 Page 12 of 16 Samlet:ca 1,46 mill kr. - De foreslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplan-sammenheng. 3. Nattpatruljen styrkes med 1,4 stillinger i 2006 og 2,1 stillinger i Kommunen skal utnytte tildelte ressurser slik at flere kan motta tjenester. 5. Planen rulleres hvert 2. år Saknr. 96/05 TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV OG RIDING I OMRÅDET MELLOM NORHEIM OG VORMEDAL Svein H. Andersen fremmet forslag til nytt pkt. 3, sålydende: Pkt. nr. 2 trer i kraft når turvegen på vestsida av Moksheimsvatnet er ferdig opparbeida og teke i bruk av almenta. Det skal ikkje vere høve til riding på denne strekningen. Karl M. Kirkhus fremmet rådmannens forslag alternativ 1, sålydende: Kommunestyret konstaterer, med bakgrunn i saksutredningen, at det ikke har vist seg å være mulig å få etablert avtaler som kan sikre en hensiktsmessig tilrettelegging for friluftsliv i området mellom Norheim og Vormedal. Med bakgrunn i dette finner kommunestyret ikke grunnlag for å gå videre med saken. Votering: Innstillingen vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer for Kirkhus' forslag. Tilleggsforslaget til Andersen fikk 15 stemmer og falt. 1. Kommunestyret ber det faste utvalg for plansaker om å utarbeide forslag til reguleringsplan for turveitrasé på vestsida av Moksheimvatnet, jfr. plan- og bygningslovens 27-1 nr. 1. Målet med planarbeidet er å skaffe best mulig grunnlag for nødvendig grunnerverv for utbygging av turveien. 2. Kommunestyret vedtar at barkeløypa blir gjort om fra turvei til kombinert tur- og ridevei på strekninga mellom Norheim (Hestmyr) og Vormedal (skolen). Det vil ikke være tillatt å benytte sulkyer (hestevogn) på denne traséen. Saknr. 97/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM REG.ENDRING FRA ENEBOLIGER TIL KONSENTRERT SMÅHUSBEB., GNR. 148/ Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 148, bnr del av godkjent reguleringsplan for Norheim med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 98/05 PLAN REGULERINGSPLAN FOR SKUDENESHAVN - SØKNAD OM REGULERINGSENDRING FOR DELER AV OMRÅDET SELVÅG

13 Page 13 of 16 Trygve Hagland fremmet følgende endringsforslag: Endring i planbestemmelsens 3. 1,5 parkeringsplass pr. leilighet/boenhet, endres til 1 parkeringsplass pr. leilighet/boenhet. Haglands endringsforslag fikk 9 stemmer og falt. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 57, bnr. 363, 232 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan for Skudeneshavn med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 99/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Fiskåvassdraget med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 100/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN, FOSEN-RAGLAMYR. 2. GANGS BEHANDLING Kjell Arvid Svendsen fremmet følgende tillegg til pkt. 1, sålydende: Kommunestyret anmoder vegvesenet å gå en ny runde med berørte grunneigere for å se på muligheter for tilpasninger som minsker dødarealer og er mer i tråd med tidligere reguleringsplan. Karl M. Kirkhus fremmet forslag til nytt pkt. 2b, sålydende: Kommunestyret forutsetter at grunneiernes interesse blir ivaretatt på best mulig måte. Kirkhus trakk sitt forslag. Votering: Svendsens tillegg til pkt 1 enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for T-forbindelsen Fosen-Raglamyr med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Kommunestyret anmoder vegvesenet å gå en ny runde med berørte grunneigere for å se på muligheter for tilpasninger som minsker dødarealer og er mer i tråd med tidligere reguleringsplan. 2. Kommunestyret forutsetter at befaring, i regi av kulturseksjonen Rogaland fylkeskommune, for påvisning av ikkeregistrerte kulturminner, blir gjennomført så snart som mulig og at det blir søkt Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminneloven dersom automatisk fredede kulturminner blir påvist. Det delegeres til rådmannen å gjøre eventuelle endringer i reguleringsbestemmelsene for å ivareta hensynet til kulturminnene og sikre at nødvendig utgraving blir

14 Page 14 of 16 foretatt før anleggsarbeidet blir startet opp. 3. Når avklaring nevnt i pkt.2 er gjennomført, kunngjøres planen og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 101/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING T-FORB. RV 47 REGULERINGSENDRING VEDR. KOLLEKTIV TERMINAL 1. Kommunestyret vedtar forslag til endret reguleringsplan for krysset T-forbindelsen./RV47, Håvik med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 102/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN,LUFTESJAKT FOSEN 1. Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for T-forbindelsen luftesjakt Fosen med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 103/05 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag fra kommunestyret. Til etterretning. 2. Møte i kontrollutvalget, Karmøy kommune 26. oktober 2005 Til etterretning. 3. Protokoll fra kontrollutvalgets møte Til etterretning. Saknr. 104/05 VALG AV NYTT MEDLEM OG NESTLEDER I LIGNINGSNEMNDA

15 Page 15 of 16 Astor Damm foreslo: Nytt medlem : Aase Simonsen Ny nestleder: Aase Simonsen Nytt varamedlem: Tove Helland Vea. 1. Som nytt medlem av ligningsnemnda etter Arne Skeie velges: Aase Simonsen 2. Som ny nestleder velges: Aase Simonsen 3. Som nytt varamedlem velges: Tove Helland Vea Saknr. 105/05 EVENTUELT 1. Holvik fremmet følgende forespørsel til ordfører Kontaktlærersystem Fra høsten 2006 innføres ny læreplan for grunnskole og videregående skole som en del av det vedtatt kunnskapsløftet. Ifølge Læringsplakaten skal skolen "Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre." Et overordnet prinsipp i ny læreplan er kravet om at alle elene har rett til tilpasset opplæring. For å få dette til har flere kommuner innført et kontatlærersystem der en lærer har ansvar for veiledning og oppfølging av et begrenset antall på rundt 15 elever. Kontaktlæreren har systematisk samtaler med "sine" elever der veiledning og tilbakemelding på utført arbeid er sentralt. Med tanke på at det i dag finnes gruppestørrelser på inntil 28 elever med samme kontaktlærer stilles følgende spørsmål. Klarer vi i Karmøy å gjøre som læringsplakaten sier, å la alle få like muligheter til å utvikle sine evner og talenter? John K. Holvik fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune fastsetter et øvre tak på ca 15 elever pr. kontaktlærer slik at hver elev gis muligheten til tilpasset opplæring. Ordfører svarte. Holviks oversendelsesforslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 2. Hildborg Ferkingstad Saltvik fremmet følgende forespørsel til ordfører: I regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede, er det i år tildelt 3,3 millioner til utbedring gjennom tiltaket "Fjern 100 hindringer". Tiltaket er en stimulans til å identifisere og registrere hindringer som finnes i lokalmiljøet, og på den måten få dokumentert hva hindringene består i, få disse utbedret umiddelbart eller inn i langsiktige planer. Alle kommuner er invitert til å søke midler og mitt spørsmål til ordføreren er om kommunen tok imot invitasjonen og søkte midler til dette fortreffelige tiltaket. Ordfører svarte. 3. Hildborg Ferkingstad Saltvik fremmet følgende forespørsel til ordfører:

16 Page 16 of 16 Er kjent med Justisdepartementets høringsbrev 7. juli 2005 om NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet, som ble sendt ut til alle kommuner med svarfrist 30. desember Mitt spørsmål til ordføreren er om Karmøy kommune har gitt uttalelser til høringsutkastet og hvilke etater som har uttalt seg. Ordfører svarte.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2008 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Medlem Thorsen Bente Frp Medlem Rovik Eli M. Frp Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.06 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 44 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim,

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Sakliste godkjent med tilleggssak 139/04 "Salg av industrianlegg Husøy Bygg A". Eventuelt ble sak 143/04.

Møteprotokoll. Formannskapet. Sakliste godkjent med tilleggssak 139/04 Salg av industrianlegg Husøy Bygg A. Eventuelt ble sak 143/04. Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 27.09.04 Karmøy kommune Side 5 av 6 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.09.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2010 Tid : Kl. 16.00 18.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 10.05.05 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 10.05.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.09.05 Tid : Kl. 16.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.09.05 Tid : Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.09.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Bente Thorsen, Einar Endresen Varamedlemmer: Geir Ove

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll

Kommunestyrets møteprotokoll Page 1 of 8 Kommunestyrets møteprotokoll 07.12.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 07.12.04 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 23.08.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 23.08.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Saklisten godkjent. Det ble varslet orienteringer og spørsmål under sak 39/08 Eventuelt.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Saklisten godkjent. Det ble varslet orienteringer og spørsmål under sak 39/08 Eventuelt. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim, Aase Simonsen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2012 Tid : Kl. 17.00 19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2010 Tid : Kl. 16.00 16.35 NB! Ekstraordinært Funksjon Navn Parti Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Saklista godkjent. Det ble varslet orienteringer/spørsmål under eventuelt.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Saklista godkjent. Det ble varslet orienteringer/spørsmål under eventuelt. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 7 Formannskapets møteprotokoll 29.04.03 Karmøy kommune Side 7 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 29.04.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 10 Forfall: Geir Allan Stava Varamedlemmer: - Leif M. Knutsen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.07 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 45 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Eli Melkevik Rovik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 20.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2011 Tid : Kl. 18.00 ca 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Rolf Arne Li Fra

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 27.09.05

Kommunestyrets møteprotokoll 27.09.05 Page 1 of 8 Kommunestyrets møteprotokoll 27.09.05 Karmøy kommune Side 10 av 10 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.09.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim, Einar Endresen. Geir Ove Valstad, Arne Vikingstad. Rådmann, økonomisjef (sekretær i møtet)

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim, Einar Endresen. Geir Ove Valstad, Arne Vikingstad. Rådmann, økonomisjef (sekretær i møtet) KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.03.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2009 Tid : Kl. 16.00 17.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Eli Rovik Varamedlemmer: Bente Sollien Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 08.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Formannskapet Side 5 av 5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.06 Tid : Kl. 16.00 Møte nr. 06/15. Saknr. 91-96

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.06 Tid : Kl. 16.00 Møte nr. 06/15. Saknr. 91-96 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.06 Tid : Kl. 16.00 Møte nr. 06/15. Saknr. 91-96 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 15.03.04. Karmøy kommune. Side 7 av 8. http://k01/kk/portal.nsf/webprint/nt00008226. Møteprotokoll.

Formannskapets møteprotokoll 15.03.04. Karmøy kommune. Side 7 av 8. http://k01/kk/portal.nsf/webprint/nt00008226. Møteprotokoll. Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 15.03.04 Karmøy kommune Side 7 av 8 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.04 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll

Formannskapets møteprotokoll Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 02.09.03 Karmøy kommune Side 7 av 7 MØTEprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.03 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, skole- og kultursjef, personalsjef, formannskapssekretær.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, skole- og kultursjef, personalsjef, formannskapssekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.07 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 44 Forfall: Astor Damm, Bente Thorsen, Geir Ove Valstad, Bente Sollien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 17.11.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 09.02.05 Karmøy kommune Side 6 av 6 Møtested: Til stede på møtet MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur I forkant av møtet var det orientering av

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 15.02.05

Kommunestyrets møteprotokoll 15.02.05 Page 1 of 9 Kommunestyrets møteprotokoll 15.02.05 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.06.2008 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem Endresen Einar

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2011 Tid : Kl. 17.00 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid : Kl. 18.00 20.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Bente Sollien Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.06.2013 Tid : Kl. 18.00 - ca 21.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 21.01.03

Formannskapets møteprotokoll 21.01.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 21.01.03 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Magne Viken, Gunvor Rosseland Olsen, Per Drevland. Fritjof Simonsen, Trond Wisnæs, Monika Kvilhaugsvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Magne Viken, Gunvor Rosseland Olsen, Per Drevland. Fritjof Simonsen, Trond Wisnæs, Monika Kvilhaugsvik KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 45 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Magne Viken, Gunvor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Helga Rullestad

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.09.2008 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.02.2010 Tid : Kl. 18.00 21.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2010 Tid : Kl. 16.00 16.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Medlem Seljestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4480 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 12.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 14.11.2016. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 02.02.04 Karmøy kommune Side 5 av 7 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 22.11.04

Formannskapets møteprotokoll 22.11.04 Page 1 of 10 Formannskapets møteprotokoll 22.11.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 MØTEprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2012 Tid : Kl. 17.00 19.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thorsen Bente Nestleder

Detaljer