Kommunestyrets møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05"

Transkript

1 Page 1 of 16 Kommunestyrets møteprotokoll Karmøy kommune Side 18 av 19 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Øyvind Vaksdal, Magne Viken, Kåre Bakkevold, Yngve Eriksen, Lars Magne Skeie John Jakobsen, Frotjof Simonsen, Johnny Stangeland, Svein Sandve, Karl Magnus Kirkhus. Einar Ytreland møtte fra sak 96/05. Monika Kvilhaugsvik møtte i sak 93/05 og 94/05. Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, fung. skole og kultursjef, fung. helseog sosialsjef, personalsjef, formannskapssekretær Utlagt på bordet: Saksframlegg Valg av nytt medlem og nestleder i ligningsnemnda, Endret forslag til driftsbudsjett fra SV (sak 84/05), tilleggsforslag fra Frp, Krf, Ap, H og Sp i sak 84/05, Skriv fra FAU ved Norheim skole og skriv fra Moksheimåsen velforening vedr. sak 96/05, skriv fra Trond Randeberg vedr. sak 98/05, klage på vedtak vedr. godkjenning av reguleringsplan 365, Midtstokke sør fra Fylkesmannen i Rogaland, brosjyrer fra Stavangerregionens Europakontor og KRD, forespørsel fra John K. Holvik, to forespørsler fra Hildborg Fekingstad Saltvik. Innkallingen godkjent Sakliste godkjent med to tilleggssaker: Sak 104/05 Valg av nytt medlem og nestleder i ligningsnemnda, og sak 105/05 Eventuelt. (forespørsler). Utskriften fra kommunestyremøtet godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 84/05 BUDSJETT ØKONOMIPLAN

2 Page 2 of 16 Ordfører foreslo taletidsbegrensning slik at gruppeførerne fikk inntil 5 min. taletid og de øvrige representantene inntil 3 min. Ordførers forslag til taletid enstemmig vedtatt. Bente Thorsen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Alle reiser både utenlands og innenlands blant ansatte skal vurderes nøye og godkjennes, politisk eller administrativt. Eventuelle reiser skal inneholde og gi faglig utbytte som kan nyttiggjøres innen sektorene. Antall deltakere på reiser skal holdes på et minimum. Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, KrF, Ap, H og Sp følgende tilleggsforslag: 7. Karmøy kommunestyre ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av sine ansvarsområder. Dette for å effektivisere driften slik at vi få flere og bedre tjenester. Kommunestyret viser til at hovedutvalgene har mulighet for å omprioritere innen egne budsjetter. 8. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å opprette et utvalg som følger opp de kommunale byggeprosjektene. Tilføyelse i pkt. 5: med ovennevnte endringer. Geir Allan Stava, på vegne av SV, fremmet følgende forslag til driftsbudsjett : Foreslåtte endringer fra SV i formannskapet 21. november 2005 for driftsbudsjett (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst Endring FSK 2006 Endring FSK 2007 Endring FSK 2008 Endring FSK Korrigering av pensjonsutgifter Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet Datatekniker skole - 1 ny stilling Redusert husleieutgift Karmøy Rådhus Barnehagene - arbeidstøy Fremmedspråklige elever - leksehjelp Ingen kutt i lærerstillinger med 2 årsverk Ingen redusering for beregnet nedgang i antall elever

3 Page 3 of Til disposisjon skole/kultur SFO - arbeidstøy SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk Skolebygg til senere ford. (Åkra u. 1.prioritet)(mvakomp.) Inntekt mva-komp avsettes til disposisjonsfond Egenbetaling hjemmebaserte tjenester i tråd med HHS Nattpatruljen 1,4 årsverk Til disposisjon helse/sosial Utbygd nattjeneste 2 stillinger fra Ingen økning i renovasjonsgebyrene Ingen økning i renovasjonsgebyrene - dekkes av fond Ingen kutt i kulturstilling Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling Hovedbibliotek - 2 nye stillinger Ingen økning i betalingssatser Kulturskolen Endring i skatt på formue og inntekt Endring i rammetilskudd fra staten Bruk av disposisjonsfond Netto endring driftsbudsjett Eli M. Rovik fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Det bes om at administrasjonen vurderer nedsatt husleie for eldre og funksjonshemma i samråd med huseierne (som er private utbyggere). Dagens lave rentenivå bør også komme leietakerne til gode i disse boligene. Votering: Innstillingen, med tilleggsforslag fra Svendsen, vedtatt med 42 stemmer mot 3 stemmer for Stavas forslag. Rovik og Thorsens forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer:

4 Page 4 of Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn.

5 Page 5 of Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del 7 med ovennevnte endringer. 6. Rådmannen får fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Karmøy kommunestyre ber hovedutvalgene ta en gjennomgang av sine ansvarsområder. Dette for å effektivisere driften slik at vi få flere og bedre tjenester. Kommunestyret viser til at hovedutvalgene har mulighet for å omprioritere innen egne budsjetter. 8. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å opprette et utvalg som følger opp de kommunale byggeprosjektene. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Saknr. 85/05 Innstillingen vedtatt med 42 mot 3 stemmer. Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Saknr. 86/05 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER Per Drevland fremmet forslaget fra hovedutvalg helse og sosial, sålydende: Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

6 Page 6 of 16 A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Under 3 G Over 3 G Inst. avgift Inntil kr ,- 0, 0,- Ny sats Kr ,- Kr ,- 150,- 400,- Kr. 1520,- pr år Kr. 1929,- pr år Kr. 250,- Kr ,- - Kr ,- 150,- 1000,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Kr ,- - Kr ,- 150,- 1400,- Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) d) Kr. 260,- (mnd) e) Kr. 180,- (mnd) Kr , ,- 1800,- 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Votering: Innstillingen vedtatt med 42 stemmer, mot 3 stemmer for Drevlands forslag. 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Endringene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall i kr. Forslag ny sats Oppgitt i kroner: % vis økning på månedlig tak: Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Inntil kr ,- 150, 150,- Under 2 G: 100 % Kr ,- Kr ,- 150,- 400,- 2G - 4G: gj.sn økning : ca 75% Kr ,- - Kr ,- 150,- 1000,- over 4 G: gj.sn økning : ca. 60 % Kr ,- - Kr ,- 150,- 1400,- Kr , ,- 1800,-

7 Page 7 of 16 Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) Saknr. 87/05 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP Karmøy kommunestyre vedtar at dekning av innkrevd egenkapitaltilskudd til KLP finansieres og regnskapsføres slik: P00000 økes med kr økes med " " P00000 økes med " " reduseres med " " Saknr. 88/05 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Jarle Nilsen fratrådte som inhabil. 44 representanter til stede. Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre inntil kr til dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2005, j.fr. Lov om barnehagers 7b "Offentlig tilskudd til private barnehager".

8 Page 8 of 16 Beløpet dekkes så langt som mulig innen etatens budsjett ved overføring til konto Eventuelle udekkede midler overføres fra disposisjonsfond til samme konto. Jarle Nilsen tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 89/05 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET Som nytt medlem av overformynderiet for perioden velges: Nils Peter Sævik Som henholdsvis 1. og 2. varamedlem for perioden velges: 1. Rolf Inge Fyllingsnes 2. Hildur Skår Saknr. 90/05 SUPPLERINGSVALG OVERTAKSTNEMNDA EIENDOMSSKATT 1. Som nytt medlem i overtakstnemnda eiendomsskatt etter Leif Skogøy velges: Bjørn Nedreaas 2. Som ny nestleder velges: Bjørn Nedreaas Saknr. 91/05 OPPNEVNING AV UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET Bjørn Nedreaas fremmet rådmannens forslag til vedtak, sålydende: Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet. Votering: Innstillingen vedtatt med 37 stemmer mot 8 stemmer for Nedreaas' forslag. Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet med den begrensning at personer som har økonomisk interesse av at saker fremmes i rettsapparatet, ikke skal oppnevnes.

9 Page 9 of 16 Saknr. 92/05 FORSKYVING AV BARNEHAGEÅRET Karmøy kommunestyre vedtar: SFO-året og barnehageåret i Karmøy starter 15. august, som følge av forskyvning av skoleferien. Skolefritidsordningen holdes stengt fra 15. juli til 14. august. Vedtektene for skolefritidsordningen punkt D, siste setning, endres til: "Det er bindande påmelding for hausthalvåret. Dersom ein ikkje gir beskjed innan 1. desember om at ein seier opp plassen, har ein automatisk bindande plass til og med 14. juli." Vedtektene for skolefritidsordningen punkt E, siste setning, endres til: " Betalingssatsane blir fastsett av kommunestyret. Foreldrebetaling krevjast inn for 11 månader." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager punkt 5, første setning, endres til: "Barnehageåret starter 15. august." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager pkt. 7, tre første setninger, endres til: "Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Foreldrebetaling innkreves for 11 måneder." I vedtektene for Karmøy kommunes barnehager tilføyes et punkt 13: "Kommunestyret gir Hovedutvalg skole og kultur fullmakt til å endre vedtektene når det er nødvendig og det ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser." Saknr. 93/05 DRIFT AV TOLKETJENESTEN Elsa L. Erland fratrådte som inhabil. Monika Kvilhaugsvik tiltrådte. 45 representanter til stede. Geir Allan Stava fremmet følgende forslag: Karmøy kommunestyre ber om ei utgreiing av kostnadane ved å avvikle tolketenesta der ein må kjøpe desse tenestane, i høve til å drive kommunalt som nå. Stavas utsettelsesforslag fikk 3 stemmer og falt. Innstillingen vedtatt med 42 mot 3 stemmer. Tolketjenesten i Karmøy avvikles så snart en har fått istand avtaler for kjøp av tolketjenester og senest innen utgangen av Saknr. 94/05

10 Page 10 of 16 FLYKTNINGGUIDEPROSJEKTET - FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE Elsa L. Eraland fratrådt som inhabil. Monika Kvilhugsvik tiltrådt. 45 representanter til stede. Kommunestyret i Karmøy kommune vedtek at det etablerte samarbeidet med Røde Kors og kommunane Haugesund og Tysvær om interkommunal flyktningeguide blir videreført. Karmøy kommune vil evaluere tiltaket i løpet av 2007 i samband med sak om busetjing av flyktningar etter Årlige utgifter på kr ,- innarbeides i budsjettet. Tiltaket er ein del av den obligatoriske introduksjonsordninga. Monika Kvilhaugsvik fratrådte. Elsa L. Erland tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 95/05 PLAN FOR OMSORGS- OG REHABILITERINGSTJENESTER Jan B. Medhaug fremmet hovedutvalg helse- og sosial sitt forslag til vedtak, sålydende: 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen med følgende endringer: - Hjemmebaserte tjenester skal styrkes slik at de som et minimum kommer på lands- gjennomsnittet for ytelser på dette området. Det vises her til pkt. 5.3 alternativ B + praktisk hjelp etter pkt. C (jfr. også vedtak i eldrerådet datert ). Målalternativer: Kombinasjon av alt. B og C Forutsetter følgende tiltak: Kostnader: Legge til rette for at forholdsvis flere skal kunne motta tjenester, og motta praktisk hjelp hver 2.uke For å beregne veksten i tjenestetilbudet tas det utgangspunkt i at andelen av befolkningen som mottar tjenester skal være på nivå med landsgjennomsnittet. Dagens utmålingsnorm på praktisk hjelp i hjemmet endres fra hver 3. uke til hver 2.uke. Opprettelse av totalt årsverk: 2006: 0,8 årsverk * 2007: 4,4 " 2008: 5,5 " 2009: 3.5 " I perioden forutsetter dette opprettelse av 3-4 årsverk. * Sees i sammenheng med opprettelse av heldøgns tjenestetilbud i omsorgsboligene på Vea. - Innsatsen i forhold til rehabilitering økes frem mot oppstart av ny institusjon i 2010 kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- / kr ,- Samlet ca kr. 9mill

11 Page 11 of 16 (jfr. pkt. 5.1 alternativ A). Målalternativer Tiltaksalternativer: Kostnader: A: Dekningsgraden for fysioterapi skal være på nivå med sammenlignbare kommuner. A: Fysioterapitjenesten styrkes med 4 årsverk i perioden ca kr ,- pr. årsverk. (Fastlønnstilskuddet på kr ,- kommer til fratrekk ) Samlet:ca 1,46 mill kr. - De foreslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplan-sammenheng. 3. Nattpatruljen styrkes med 1,4 stillinger i 2006 og 2,1 stillinger i Kommunen skal utnytte tildelte ressurser slik at flere kan motta tjenester. 5. Planen rulleres hvert 2. år Votering: Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2, 3 og 4 i Medhaugs forslag vedtatt med 29 stemmer, mot 16 stemmer for innstillingens pkt. 2. Pkt. 5 i Medhaugs forslag, enslydende med innstillingens pkt. 3, vedtatt med 36 mot 9 stemmer. 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen med følgende endringer: - Hjemmebaserte tjenester skal styrkes slik at de som et minimum kommer på lands- gjennomsnittet for ytelser på dette området. Det vises her til pkt. 5.3 alternativ B + praktisk hjelp etter pkt. C (jfr. også vedtak i eldrerådet datert ). Målalternativer: Kombinasjon av alt. B og C Forutsetter følgende tiltak: Kostnader: Legge til rette for at forholdsvis flere skal kunne motta tjenester, og motta praktisk hjelp hver 2.uke For å beregne veksten i tjenestetilbudet tas det utgangspunkt i at andelen av befolkningen som mottar tjenester skal være på nivå med landsgjennomsnittet. Dagens utmålingsnorm på praktisk hjelp i hjemmet endres fra hver 3. uke til hver 2.uke. * Sees i sammenheng med opprettelse av heldøgns tjenestetilbud i omsorgsboligene på Vea. - Innsatsen i forhold til rehabilitering økes frem mot oppstart av ny institusjon i 2010 (jfr. pkt. 5.1 alternativ A). Opprettelse av totalt årsverk: 2006: 0,8 årsverk * 2007: 4,4 " 2008: 5,5 " 2009: 3.5 " I perioden forutsetter dette opprettelse av 3-4 årsverk. kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- / kr ,- Samlet ca kr. 9mill Målalternativer Tiltaksalternativer: Kostnader: A: Dekningsgraden for fysioterapi skal være på nivå med sammenlignbare kommuner. A: Fysioterapitjenesten styrkes med 4 årsverk i perioden ca kr ,- pr. årsverk. (Fastlønnstilskuddet på kr ,- kommer til fratrekk )

12 Page 12 of 16 Samlet:ca 1,46 mill kr. - De foreslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplan-sammenheng. 3. Nattpatruljen styrkes med 1,4 stillinger i 2006 og 2,1 stillinger i Kommunen skal utnytte tildelte ressurser slik at flere kan motta tjenester. 5. Planen rulleres hvert 2. år Saknr. 96/05 TILRETTELEGGING FOR FRILUFTSLIV OG RIDING I OMRÅDET MELLOM NORHEIM OG VORMEDAL Svein H. Andersen fremmet forslag til nytt pkt. 3, sålydende: Pkt. nr. 2 trer i kraft når turvegen på vestsida av Moksheimsvatnet er ferdig opparbeida og teke i bruk av almenta. Det skal ikkje vere høve til riding på denne strekningen. Karl M. Kirkhus fremmet rådmannens forslag alternativ 1, sålydende: Kommunestyret konstaterer, med bakgrunn i saksutredningen, at det ikke har vist seg å være mulig å få etablert avtaler som kan sikre en hensiktsmessig tilrettelegging for friluftsliv i området mellom Norheim og Vormedal. Med bakgrunn i dette finner kommunestyret ikke grunnlag for å gå videre med saken. Votering: Innstillingen vedtatt med 41 stemmer mot 4 stemmer for Kirkhus' forslag. Tilleggsforslaget til Andersen fikk 15 stemmer og falt. 1. Kommunestyret ber det faste utvalg for plansaker om å utarbeide forslag til reguleringsplan for turveitrasé på vestsida av Moksheimvatnet, jfr. plan- og bygningslovens 27-1 nr. 1. Målet med planarbeidet er å skaffe best mulig grunnlag for nødvendig grunnerverv for utbygging av turveien. 2. Kommunestyret vedtar at barkeløypa blir gjort om fra turvei til kombinert tur- og ridevei på strekninga mellom Norheim (Hestmyr) og Vormedal (skolen). Det vil ikke være tillatt å benytte sulkyer (hestevogn) på denne traséen. Saknr. 97/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM REG.ENDRING FRA ENEBOLIGER TIL KONSENTRERT SMÅHUSBEB., GNR. 148/ Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 148, bnr del av godkjent reguleringsplan for Norheim med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 98/05 PLAN REGULERINGSPLAN FOR SKUDENESHAVN - SØKNAD OM REGULERINGSENDRING FOR DELER AV OMRÅDET SELVÅG

13 Page 13 of 16 Trygve Hagland fremmet følgende endringsforslag: Endring i planbestemmelsens 3. 1,5 parkeringsplass pr. leilighet/boenhet, endres til 1 parkeringsplass pr. leilighet/boenhet. Haglands endringsforslag fikk 9 stemmer og falt. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 57, bnr. 363, 232 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan for Skudeneshavn med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 99/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FISKÅVASSDRAGET 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Fiskåvassdraget med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 100/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN, FOSEN-RAGLAMYR. 2. GANGS BEHANDLING Kjell Arvid Svendsen fremmet følgende tillegg til pkt. 1, sålydende: Kommunestyret anmoder vegvesenet å gå en ny runde med berørte grunneigere for å se på muligheter for tilpasninger som minsker dødarealer og er mer i tråd med tidligere reguleringsplan. Karl M. Kirkhus fremmet forslag til nytt pkt. 2b, sålydende: Kommunestyret forutsetter at grunneiernes interesse blir ivaretatt på best mulig måte. Kirkhus trakk sitt forslag. Votering: Svendsens tillegg til pkt 1 enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for T-forbindelsen Fosen-Raglamyr med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Kommunestyret anmoder vegvesenet å gå en ny runde med berørte grunneigere for å se på muligheter for tilpasninger som minsker dødarealer og er mer i tråd med tidligere reguleringsplan. 2. Kommunestyret forutsetter at befaring, i regi av kulturseksjonen Rogaland fylkeskommune, for påvisning av ikkeregistrerte kulturminner, blir gjennomført så snart som mulig og at det blir søkt Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminneloven dersom automatisk fredede kulturminner blir påvist. Det delegeres til rådmannen å gjøre eventuelle endringer i reguleringsbestemmelsene for å ivareta hensynet til kulturminnene og sikre at nødvendig utgraving blir

14 Page 14 of 16 foretatt før anleggsarbeidet blir startet opp. 3. Når avklaring nevnt i pkt.2 er gjennomført, kunngjøres planen og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 101/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING T-FORB. RV 47 REGULERINGSENDRING VEDR. KOLLEKTIV TERMINAL 1. Kommunestyret vedtar forslag til endret reguleringsplan for krysset T-forbindelsen./RV47, Håvik med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 102/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR T-FORBINDELSEN,LUFTESJAKT FOSEN 1. Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for T-forbindelsen luftesjakt Fosen med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 103/05 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag fra kommunestyret. Til etterretning. 2. Møte i kontrollutvalget, Karmøy kommune 26. oktober 2005 Til etterretning. 3. Protokoll fra kontrollutvalgets møte Til etterretning. Saknr. 104/05 VALG AV NYTT MEDLEM OG NESTLEDER I LIGNINGSNEMNDA

15 Page 15 of 16 Astor Damm foreslo: Nytt medlem : Aase Simonsen Ny nestleder: Aase Simonsen Nytt varamedlem: Tove Helland Vea. 1. Som nytt medlem av ligningsnemnda etter Arne Skeie velges: Aase Simonsen 2. Som ny nestleder velges: Aase Simonsen 3. Som nytt varamedlem velges: Tove Helland Vea Saknr. 105/05 EVENTUELT 1. Holvik fremmet følgende forespørsel til ordfører Kontaktlærersystem Fra høsten 2006 innføres ny læreplan for grunnskole og videregående skole som en del av det vedtatt kunnskapsløftet. Ifølge Læringsplakaten skal skolen "Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre." Et overordnet prinsipp i ny læreplan er kravet om at alle elene har rett til tilpasset opplæring. For å få dette til har flere kommuner innført et kontatlærersystem der en lærer har ansvar for veiledning og oppfølging av et begrenset antall på rundt 15 elever. Kontaktlæreren har systematisk samtaler med "sine" elever der veiledning og tilbakemelding på utført arbeid er sentralt. Med tanke på at det i dag finnes gruppestørrelser på inntil 28 elever med samme kontaktlærer stilles følgende spørsmål. Klarer vi i Karmøy å gjøre som læringsplakaten sier, å la alle få like muligheter til å utvikle sine evner og talenter? John K. Holvik fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune fastsetter et øvre tak på ca 15 elever pr. kontaktlærer slik at hver elev gis muligheten til tilpasset opplæring. Ordfører svarte. Holviks oversendelsesforslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 2. Hildborg Ferkingstad Saltvik fremmet følgende forespørsel til ordfører: I regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for funksjonshemmede, er det i år tildelt 3,3 millioner til utbedring gjennom tiltaket "Fjern 100 hindringer". Tiltaket er en stimulans til å identifisere og registrere hindringer som finnes i lokalmiljøet, og på den måten få dokumentert hva hindringene består i, få disse utbedret umiddelbart eller inn i langsiktige planer. Alle kommuner er invitert til å søke midler og mitt spørsmål til ordføreren er om kommunen tok imot invitasjonen og søkte midler til dette fortreffelige tiltaket. Ordfører svarte. 3. Hildborg Ferkingstad Saltvik fremmet følgende forespørsel til ordfører:

16 Page 16 of 16 Er kjent med Justisdepartementets høringsbrev 7. juli 2005 om NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet, som ble sendt ut til alle kommuner med svarfrist 30. desember Mitt spørsmål til ordføreren er om Karmøy kommune har gitt uttalelser til høringsutkastet og hvilke etater som har uttalt seg. Ordfører svarte.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 24.11.2010 063/10 SLO Administrasjonsutvalget 01.12.2010 022/10 SLO Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2010

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer