l Berg ~ ~ommune SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l Berg ~ ~ommune SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10.00"

Transkript

1 l Berg ~ ~ommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/1081 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM HELSESØSTERTJENESTEN 4/13 13/81 RESSURSBEHOV SPESIALUNDERVISNING BERG MONTESSORISKOLE 5/13 13/107 FELLES VEGNA VN LENVIK OG BERG KOMMUNE 6/13 13/123 SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 7/13 13/196 DEKNING A V UFORUTSETTE UTGIFTER Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak 3/13 FSK-Sak 3/13 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM HELSESØSTERT.lENES TEN Saksbehandler: Ted-Eivind Skoglund Arkivsaksnr.: 11/1081 Saksnr.: Utvalg 3/13 Formannskapet Arkiv: G13 Møtedato Innstilling: Berg kommune inngår avtale med Tranøy kommune og Torsken kommune om interkommunalt a.marbeid om Helsesøstertjenesten i hht vedlagt avtale. Skaland Ted.Eivind koglund Kst. rådmann ide2av lo

3 Sak3/13 Vedlegg: l. Møtereferat fra møte Avtale. Saksopplysninger: Avtale om interkommunal Helsesøstertjeneste. Helsesøstrene i de samarbeidende kommunene skal inngå i et faglig nettverk, og at dette faglige nettverket legger planer for rutiner, samarbeid og hospiteringer. Vurdering: Helsesøstertjenesten i Berg kommune er en liten, ensom og sårbar tjeneste med 1 ansatt helsesøster. Helsesøstertjenesten i Berg kommune har behov for kollegaveiledning, ett faglig fellesskap med fokus på utvikling av tjenesten og utarbeide gode rutiner for tjenesten. Videre er det vedtatt en "samhandlingsreform". Reformen vil gi nye utfordringer for helsesøstertjenesten med ett enda større fokus på forebygging av sykdom og ivareta god helse for alle innbyggere i kommunen under 20 år. Dette er ett arbeid som det vil være viktig å bygge opp i fellesskap, på tvers av kommunegrensene. Vi er svært positive til ett interkommunalt samarbeid omkring vår helsesøstertjeneste. Det er inngått en avtale mellom Tranøy kommune og Torsken kommune. Se vedlegg 2. Skaland, Ted-Eivind Skoglund Kst. rådmann Side 3 av lo

4 Sak 4/13 FSK~Sak 4/13 RESSURSBEHOV SPESIALUNDERVISNING BERG MONTESSORISKOLE Saksbehandler: Eva Slyngstad Arkivsaksnr.: 13/81 Saksnr.: Utvalg 16/13 Kommunestyret 4/13 ormannskapet Arkiv: A24 Møtedato Innstilling: Formannskapet tar til ettenet1riug at det innmeldte ressursbehovet for 2013 forutsetter en tilleggsbevilgning på kr til spesial undervisning på Berg Montessoriskole. Skaland Ted-Eivind koglund Kst.rådmann ide4 av lo

5 Sak 4/13 Vedlegg: Oversikt over Berg Montessoriskoles behov for spesialundervisning Vedtak som vedrører saken Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er: Vedtak i kommunestyre sak 16/13. aken har sammenheng med privatskolelovens 3-6 som forutsetter at det er vertskommw1en om skal vare for utgiftene til spesialundervi~ning. Kommunestyret har delegert til Formannskapet å fatte beslutning etter forvaltningslovens 13 jamfør konununelovens 47 om budsjettregulering.l h.h.t. kommunestyrets vedtak framlegges følgende oversikt over Berg Montessoriskoles behov for ressurser for spesial undervisning som Berg konunune skal svare for. Behovet gjelder for 3 elev r. l tillegg er det 2 elever om er gjeste-elever ved skolen. De skal dekkes av deres bostedskommuner. Det mangler vedtak på 1 av elevene. Vurdering: I forhold til vedtatt budsjett forutsetter de justerte ressurs behovene en tilleggsbevilgning på kr Skaland Eva Slyngsted Oppvekst- og kultw-leder Side 5 av lo

6 Sak 5/13 FSK-Sak 5/13 FELLES VEGNA VN LENVIK OG BERG KOMMUNE aksbebandler: Odd Olsen Arkivsaksnr.: 13/107 Saksnr.: Utvalg 5/13 Formannskapet Arkiv: L32 Møtedato Innstilling: Berg kommune ser positivt og imøtekommer forespørsel fra Lenvik kommune om felles navn på.følgende adresseparseller: l. Fylkesvei 862 fra kryss mot Ly nes.over fejjes k01rummegrense og ftem til kry et på Mefjordeidet. 2. Fylkesvei 275 fra Fjordgård over felles k01mnunegren e og frem til krys på Mefjordeidet. Skaland Ted-Eivind Skoglund Kst. rådmann id 6av 10

7 Sak 5/13 Vedlegg: l. Brev fra Lenvik kommune datert (Felles veinavn Lenvik-Berg). 2. Kartutsnitt med markert kommunegrense,fv 862 og Fv 275. Saksopplysninger: Med bakgrunn i Forskrift om eiendomsregistrering ( matrikkelforskriften)kap ,og lov om stadsnavn ( stednamnloven) er kommunene pålagt innen 2015 å tildele offisielle adresser til bygninger og eiendommer i kommunen,der dette tidligere ikke er gjennomført og vedtatt. Dette vil gi innbyggerne i kommunen et komplett adressesystem med adressenavn (veg-/gatenavn),adressenummer (husnummer). Dette gjelder alle bygninger som brukes til bolig- og fritidsformål,næringsvirksomhet, eller offentlig/publikumsrettet virksomhet.offisielle adresser vil gjøre det lettere å finne frem for de som ikke er lokalkjent. Det er kommunen som gjennom vedtak,fastsetter offisielle adresser til bygninger og eiendommer, jfr. Lov om eiendomsregistrereing ( matrikkellova) 21,mens skrivemåten skal følge regelverket i Stedsnavnloven.Før det gjøres endelig vedtak,vil (publikum) og de som berøres av vedtaket,få anledning til å uttale seg og komme med forslag på adressenavn. Berg kommune har startet og er i gang med å bygge opp adressesystem for hele kommunen. Kommunestyremøte i Berg sak 95/0028 har vedtatt en del veinavn rundt om i kommune,men det er enda en del navneløs veier både kommunale og private. Liste over disse adresseparseller (veier) vil bli sendt ut og hvem som helst kan komme med navneforslag innen en frist på et eller flere veinavn. Lenvik kommune er godt i gang med prosjekt adressering og i første runde skal veiene inndeles i adresseparseller og tildeles navn. Eksempel på adresseparsell kan være veistrekning fra veikryss til et annet veikryss der et naturlig skille vil være start og stopp. Det er kommet forespørsel fra Lenvik kommune ( se vedlegg) om felles veinavn på 2 stk fylkesveier som krysser kommunegrensen til Berg. Mest fornuftig er å etablere hver som en adresseparsell. Dette gjelder : l. Fylkesvei 862 fra kryss mot Lysnes,over kommunegrense og frem til krysset på Mefjordeidet. 2. Fylkesvei 275 fra Fjordgård,over kommunegrense og frem til samme kryss på Mefj ordeidet. Berg kommune kan sende navneforslag på begge adresseparsellene. Vurdering: Ut fra en helhetsvurdering vil felles navn være den beste løsning for begge kommuner og det folk som skal ferdes på disse veier. M.t.p fremtiden og samarbeide med andre kommuner er dette veien å gå. Et felles navn på Fv 862 fra Lysnes til kryss på Mefjordeidet og felles navn på Fv 175 fra Fjordgård til kryss på Mefjordeidet gjør det mer oversiktlig og turister og annet fremmenfolk vil lettere kunne orientere seg. Å ikke gå for felles veinavn ( Fv 862 og Fv275) til kryss gjør at kommunegrensen er det mest uhensiktsmessige stedet å dele veien på for tildeling av nye navn. Mest hensiktsmessige delingspunkt er i veikryss. Alle adresseparseller skal koordinatfestes i start og stoppunkt. Skaland, Odd Olsen Side 7 av 10

8 ~ Lenvik kommune ~ PLAN OG UTVIKLINGSENHETEN Berg kommune 9385 SKALAND 8F-=qG KOMMUNE OQ MAR t Odd Olsen Ark k Deres ref.: Vår ref.: /13- L32 Dato: Felles vegnavn Lenvik og Berg kommune Lenvik kommune har startet opp prosjektet med adressering i kommunen. l fase 1 skal vegene inndeles i adresseparseller og tildeles navn. Det er 2 fylkesveger som krysser grensa til Berg kommune, og som det kan være fornuftig å etablere hver som en adresseparsell. Dette er følgende: 1.Fylkesveg 862 fra kryss mot Lysnes, over kommunegrensa og fram til krysset på Mefjordeidet. 2.Fylkesveg 275 fra Fjordgård, over kommunegrensa og fram til samme kryss. Lenvik kommune ønsker at disse 2 adresseparsellene etableres på tvers av kommunegrensa, siden det er naturlig her å avslutte adresseparsellene i krysset. Dersom dette aksepteres av Berg kommune, er det kanskje ønskelig å være med på å bestemme adressenavnene her? Med hilsen f~~urt~yl-- Bengt Richardsen oppmålingsingeniør Vedlegg: Kart M=1 :75000 Lenvik kommune Postboks Finnsnes Telefon: Faks: Besøk: Rådhusveien 8 Org. nr.: BA9..Nf,,V N

9 ... Tust em.., X dl< l i \. fjord~ård \..,. ~ A;- o,1l lalftl"f ~ \. '<;" 'l '\ ~ Rwetr " ';. '""" \IMICoJ"'n \ \ '\ \~n S - v.;~- ~~.1 "~ btuj11 ' ' ""' X :... Bl/i heia.. j... <( ~..'t X '1' RmM!l ~.. s;.ua..ronjarga Kjøra~lsen.,. t!or~gaiså J." Lassøl LJ.s.s9vc!lm ruva... VardtjeUer...,., f l!.l '" BuAken,.., _, Bu~l<l<d / f:j' \,,'lf'(t',~..... ' l / l l u'*"_" ''.. ~,. GoiU a.c.o -... " "'.l X ' '.. ~ *ppi/9~ 11 hilq!ll'lo. '.:... - l \~.' 00 ' ~ -9>'.. J}.J7,/.,,.. AiilrfeelljeUel "". Mrh.~k.alvrtm "'... s... ~,, "..,. ". ' ; '\1. ~ ID?Jl/\~ -< rj) ~.u' o '" De\ tas forbehold om feil og mangler ved kartet Målestokk 1:75000 Plan og ulv.. oppmålingskontoret

10 Sak 6/13 FSK-Sak 6/13 SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR Saksbehandler: Eva Slyngstad Arkivsaksnr.: 13/123 Saksnr.: Utvalg 6113 F onnannskapet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: I forbindelse med at avgangsklassen på l O elever ved Berg skole skal på klassetur til Praha i mai 2013 innvilges det et tilskudd på kr 'pr. elev. Kr bevilges over kto til fl rmannskapets disp. kaland Ted Eivind Skoglund Fung, rådma1m ide8av 10

11 Sak 6/13 Vedlegg: Søknad fra 10. klasse v/berg skole Saksopplysninger: Pra l O. klasse ved Berg skole er det kommet søknad om tøtte til klassetur. Turen skal gå til Praha i mai. De l O elevene har lagt opp et program med mange opplevelser og mye lærdom. Det søkes om kr. 500,- i støtte pr. elev. I de senere år har det vært kutyme å innvilge kr. 500,- pr. elev i forbindelse med skoleturene. Det innvilges kr ,- i tilskudd til elevene i 10. klasse v/berg skole. Beløpet dekkes over kto til formannskapets di p. Skaland, Eva Slyngsted Oppvekst- og kulturleder Side 9 av lo

12 10.klasse, Berg skole Klassekontakt og foreldrekontakt 9386 Senjahopen Berg kommune Rådhuset 9385 Skaland 13. feb Søknad om støtte til klassetur. Nå er våre 10 år ved skolen snart ferdig. Vi tenker å markere dette med å dra på klassetur. Turen går til Praha 29.april. Vi skal være i Praha til 3.mai. Disse dagene skal vi bruke godt; vi skal nemlig legge opp et program som både vil gi oss muligheter til å få oppleve noe av byens mange attraksjoner og kultur samtidig som vi ønsker å benytte tiden til å «være i lag» og knytte enda tettere band oss i mellom. Med på turen skal det være to voksne i tillegg til oss 10 elevene. En slik tur er kostbar. For å få penger til turen har vi hatt diverse arrangementer samt at hver elev har hatt ei egensparing som inngår i klassekassa. Likevel ser vi at vi mangler penger da totalsummen for en slik tur minimum koster kr per reisende. Vi tillater oss med dette å søke støtte fra Berg kommune på kr per elev. Grunnen til summen vi søker er at dette er det beløpet alle søknadene har vært innvilget med siden Dette gjør slik at vi regner med at dette dermed er kommunens fastsatte bidrag til e som søker. Ingen av elevene har mottatt støtte tidligere. Innvilget beløp kan settes inn på konto På forhånd takk. Med vennlig hilsen August Sebulonsen -klassekontakt-!.y\er ~ (lldfv '---inger Slettum Olsen -foreldrekontakt- C:il BERG KOMIV!UNE Administras onen Avd/s<il'sb.: f FEB 2013 INT Mott: ~-!;,',. e)s - Saksnr.: 'f$3-1.1_1 'foll 'f- Ark.k : J.~~ k8 ;:'

13 Sak 7/13 FSK-Sak 7/13 DEKNING A V UFORUTSETTE UTGIFTER Saksbehandler: Heidi Jacobsen Arkivsaksnr.: 13/196 Saksnr.: Utvalg 7/13 Formannskapet Arkiv: 212 Møtedato Innstilling: Legges frem uten innstilling. Skaland, Ted-Eivind Skoglund Kst-rådmann Side ioavll

14 Sak 7/13 Saksopplysninger: Kommunestyret i Berg vedtok et budsjett for 2013 i balanse. I ettertid ble det klart at Kjell Jensen vant :fram med sitt søksmål mot Berg kommune, noe som medførte utbetaling av erstatning fra kommunen. Dette var det ikke tatt høyde for i det vedtatte budsjettet for Berg kommune sin totale utgift i forbindelse med Kjell Jensensaka ble som følger: Erstatning og oppreisning Advokathon01 arer Sum utgift kr , kr ,- kr ,- Ettersom disse utgiftene ikke er tatt med i budsjett for 2013 legges saka fram for politisk behandling. kaland Heidi Jacobsen Økonomisjef Side Il av Il

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Lyd/bilde 2. etg., Kommunehuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen.

Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Ordføreren ønsket velkommen til årets siste kommunestyremøte. Etter navneopprop ble de to inviterte, Irene Lange Nordahl og Inger Andreassen, ønsket velkommen. Irene Lange Nordahl fikk først ordet for

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/436 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.09.2014 Tid: 17:00-19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/14 14/1044 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/361 KLAGE PÅ FJERNING AV NATTEVAKT VED AVLASTNING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom Møtedato: 29.05.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer