ALS. Kurs Rogaland legeforening Elisabeth Farbu Avd.sjef Nevrosenteret, SUS Professor dr.med. UiB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALS. Kurs Rogaland legeforening 28.04.15. Elisabeth Farbu Avd.sjef Nevrosenteret, SUS Professor dr.med. UiB"

Transkript

1 ALS Kurs Rogaland legeforening Elisabeth Farbu Avd.sjef Nevrosenteret, SUS Professor dr.med. UiB

2 Hjernen er mennesket Hjernen og nervesystemet er grunnlaget for all menneskelig sivilisasjon og kulturbygging Snaut 1,5 kg Store omkostninger for individ, familie og samfunn Hjerneslag viktigste årsak til funksjonssvikt i voksen alder Global Burden of Disease study: 8 av de 10 vanligste invalidiserende tilstandene skyldes hjernesykdom (Üstün 1999)

3 Nevrosenteret HOP Nev.pol. 6E NEVRO 6D Nevrosenteret 1H NKIR NFYS Nkir.pol

4 ALS i SUS område har til enhver tid ALS Prevalens 6/ Stor individuell variasjon Alder Bosted Den enkeltes bakgrunn Sykdommens art Forløp 10 % arvelige

5 Etiologi - 10 % direkte arvelig (dominant) - 90 % sporadisk; genetisk predisposisjon, kjønn, alder og?

6 Kliniske symptomer Bulbære ØMN NMN Dysartri Dysfagi Sialorre Tungeatrofi Tungefasikulasjoner Pareser Spasitisitet Hyperrefleksi Livlig kjeverefleks Invertert plantarrefleks Fasikulasjoner Slapp parese Atrofi Generaliserte fasikulasjoner Bilateral atrofi av tungen "Split hand" : Mer atrofi av håndens lateralside (abductor poll brevis og 1.dorsale inteross) enn medialside (abd dig min) Fallehode: Negativ prognostisk faktor. Obs diff diagn myasthenia gravis Emosjonalitet : Økt respons på emosjonelle stimuli (ofte gråt), ofte assosiert med pos. glabella test Kognitiv og adferdsmessig endring : Frontotemporal demens

7 Atrofi og fascikulasjoner

8 Symptomer fra NMN

9 Fascikulasjoner 20 leger henvendte seg med fascikulasjoner Fascikulasjoner er vanlig i befolkningen «Benign fasciculation syndrome» Fascikulasjoner uten progresjon til nevrologisk sykdom Trigges av koffein, fysisk aktivitet, «stress» og fatigue Forekommer også ved postpolio, nevropati, 70 % benigne fascikulasjoner 15% fascikulasjoner i kombinasjon med kramper hypereksitabilitet 10% polynevropati (elektrolyttforstyrrelser) etc. 5% ALS

10 Demo ALS Benigne Fascikulasjoner

11 Diagnostikk Diagnosen baserer seg på symptomer og funn ved klinisk undersøkelse, EMG-funn, og utelukkelse av differensialdiagnoser Diagnosen er lett å stille klinisk når pasienten presenterer seg med generaliserte symptomer bulbært og i ekstremiteter. Diagnosen er ofte vanskelig når symptomene er begrenset til en eller to regioner. Et annet problem er at det er vanskelig å påvise ØMN tegn i en ekstremitet med denervering (refleksene blir sjelden veldig livlige og plantarinversjon er sjelden) 8. I praksis må klinikeren ta stilling til om pasienten har ALS selv om den typiske kombinasjonene av øvre- og nedre motornevrontegn mangler. Erfaring tilsier at den psykologiske gevinsten ved å gi ALS diagnosen tidlig er større en ulempene ved evt. feil diagnose (Andersen et al). 10% arvelig, men uten pos. familieanamnese er genetisk testing pt. ikke indisert.

12 Prognose Type ALS Median overlevelse/10-års overlevelse Klassisk ALS (NMN+ØMN, armer og bein) 2.6 år/13% 4% Bulbær 2 år/3-4% 9% Ren NMN (progressiv muskelatrofi 7 år - Ren ØMN (primær lateral sklerose) 13 år «Flail arm» (armene) 4 år/17% 1.4% «Flail leg» (beina) 3 år/13% 4% Respiratorisk 1.4 år Forekomst FTD

13 Utfordringer Alvorlig diagnose Ulike mennesker, ulike pasienter, ulike behov Tap av funksjoner Svekket kommunikasjon, noen ganger demens Ikke alle har nytte av alle tiltak De færreste kommunene får bred erfaring

14 Frontotemporallappsdemens - ALS Opp til 15 % kan ha en kombinasjon av demens og ALS Frontallappsdemens: atferds- og personlighetsendring, dyssosial atferd, manglende evne til planlegging, språkforstyrrelser Opp til 50% kan utvikle kognitiv svekkelse Mutasjon på kromosom 9 kan gi begge sykdommer Demens medfører stor tilleggsbelastning Pasient forstår ikke hva som skjer Mister språk Personlighetsendring stor belastning for pårørende

15 Figur 1 Kognitive og atferdsmessige forandringer ved arvelig amyotrofisk lateral sklerose (ALS) kan oppstå langs et klinisk kontinuum. Det kan rangeres fra amyotrofisk lateral sklerose med mild til moderat frontal svekkelse og videre til frontotemporal demens (FTD). ALSci (ALS med mild kognitiv svekkelse) og ALSbi (ALS med mild atferdsforstyrrelse) representerer pasienter med kognisjons- og atferdsendringer som ikke tilfredsstiller demenskriteriene, men hvor man over tid kanskje kan forvente utvikling til frontotemporal demens. Tilsvarende kan være tilfellet for pasienter med frontotemporal demens med symptomer på motornevronsykdom (FTD-MND) som ikke tilfredsstiller ALS-kriteriene (4). Omtrent 15 % av dem med frontotemporal demens har et overlappingssyndrom med amyotrofisk lateral sklerose og oppfyller diagnostiske kriterier for denne sykdommen (3). Amyotrofisk lateral sklerose og frontotemporal demens fremstår nå som beslektede tilstander med overlappende genetiske, patologiske, radiologiske og kliniske karakteristika (4) Tidsskrift for Den norske legeforening Gjerde & Tysnes, Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:

16 Forløp Diagnose Tverrfaglig kartlegging, evt. involvere kommune Følge sykdomsprogresjon og andre behov tverrfaglig

17 Tverrfaglig Sosionom Nevrofysiolog Nevrolog 4G ALSsykepleier Lungelege Logoped ALS Anestesile ge 2M Ergoterapeut Fysioterape ut

18 ALS-team Koordinator Grethe Øglænd Nevrolog ALS-pleier Lungelege Lungesykepleier Fysioterapeut Ergoterapeut Klinisk ernæringsfysiolog Sykehusprest Repr. fra kommune

19 Utredning Poliklinisk eller som inneliggende EFNS/NevroNEL er kunnskapsgrunnlag Sykehistorie og klinisk undersøkelse Nevrofysiologisk undersøkelse MR Blodprøver Spinalvæskeundersøkelse Rtg. thorax Eventuelt gentest, utelukke kreft

20

21 Ulik innfallsvinkel Nevrologisk poliklinikk Akutt innleggelse nevrologen Akutt innleggelse andre avdelinger Respirasjonssvikt på intensivavdelingen Demens på geriatrisk Noen ganger tar den diagnostiske prosessen tid og må repeteres andre ganger har vi dårlig tid Det er en klinisk diagnose

22 EMG-funn Dengler 2010

23 MR

24 Behandling Sykdomsbremsende (riluzole) Symptomatisk og støttebehandling

25 Komorbiditet Lavere forekomst av Hjertesykdom Diabetes Hyperkolesterolemi Økt forekomst av Depresjon Demens Kørner et al. 2013

26 Riluzole Antas å påvirke gjennom redusert glutamat Dokumentert ved klassisk ALS; forlenger levetid med 3 måneder, ikke dokumentert ved langtkommet/andre motornevronsykdommer Metaboliseres gjennom cytokrom p-450 GI-bivirkninger ikke uvanlig Obs leukopeni/leverprøver Søknad individuell refusjon

27 Symptomatisk behandling Symptomer Medikamenter Annet Økt spyttsekresjon (50%) Sarotex 10 mg x 3 Skopoderm depotplaster 1,5 mg/3.dag Atropin 1% dråper 1x3 Bronkialt slim Mucomyst mg x 3 Glykopyrrolat (Robinul) 0,4 mg s.c. Botox Bestråling av spyttkjertler Kirurgi Lungefysio Hostemaskin Spastisitet Baklofen maks 100mg/døgn Fysioterapi Muskelkramper Keppra Fysioterapi Pseudobulbær emosjonell labilitet (50%) Angst Depresjon Dyspnø Sarotex Cipralex Sobril Amitriptylin, SSRI Morfin; p.o., i.v. s.c. Evt. morfin-skopolamin istedenfor dersom mye slim Evt. i kombinasjon med sobril/midazolam Unngå ren O2 (forverrer CO2-retensjon og gir munntørrhet)

28 Ernæring Kostgjennomgang, eventuelt tilskudd Følge vekt og inntak Vurdere PEG-sonde

29 Botox/strålebehandling mot økt spyttsekresjon Vaksine Sesonginfluensa Pneumokokk

30 Logoped (og ergoterapeut) Evaluerer svelgfunksjon og kommunikasjon Figur 1 Ofte er kombinasjonen av lavteknologiske og høyteknologiske hjelpemidler nyttig. En pasient i elektrisk rullestol med Rolltalk og skjermtastatur kommuniserer ved hjelp av øyepeketavle. Holmøy et al. Tidsskr. Nor Legeforen 2006; 126:2523 5

31 Respirasjonssvikt Symptomer Taledyspné, ved anstrengelse Orthopné Nattlig oppvåkning Økt tretthet dagtid Fatigue Morgenhodepine Sekretstagnasjon Apati Dårlig appetitt Dårlig konsentrasjonevne/hukommelse Tegn Tachypné Bruk av aksessorisk muskulatur Paradoksal bevegelse buk Redusert bevegelse brystkasse Svak hoste Svette Tachycardi Konfusjon, hallusinasjon Vekttap Munntørrhet Fra Leigh et al. 2003/Andersen 2012

32 Non-invasiv ventilasjonsstøtte Som regel maskebasert Krever samarbeid og at pasient tåler det Ofte vanskelig å tilpasse ved bulbære utfall Gir bedre symptomlindring og livskvalitet

33 NIV Kan håndteres av pasienten selv så fremt motorikk i armer/hender er adekvat Hjemmebehandling

34 Invasiv respiratorbehandling

35 Respirator eller ikke? Pasientrettighetslov Behandling må være hensiktsmessig Autonomi vektlegges sterkt Dialog, informasjon Lov om helsepersonell Forsvarlig helsehjelp Ulike veiledere fra Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for langtidsmekanisk ventilasjon Det er et tankekors at vektleggingen av autonomiprinsippet kan føre til at pasienter som har vist at de ikke ønsker å treffe avgjørelser vedrørende sin egen død, kan bli gjenstand for en prosess som medfører at de enten må kreve respiratortilkoblingen avsluttet eller bære smerten ved fortsatt behandling. (Holmøy et al, Tidsskr. Nor Legeforen 2009; 129:628 31)

36

37 «Er det avgjort behandlingsintensitet?»

38 Beslutningsprosesser

39 Samarbeid Dialog med pasient og pårørende prosess Livsforlengende behandling Tilsyn 24/7 Sykdommen progredierer uavhengig av dette Ofte via non-invasive hjelpemidler først Det ideelle er en planlagt tracheostomi, men noen ganger blir det akutt Samarbeid med kommune Ulike løsninger Første opplæring på lungeavdelingen

40 Palliasjon Terminal uro/angst: Midazolam 2,0-2,5 mg s.c. Vurdere effekt etter 30 minutter Eldre og fragile pasienter: halvere dose Dyspné: Morfin 2,5-5 mg s.c. Smerter: «Smertetrappen» Morfin, gjerne depotplaster Kvalme: Haldol 0,5 mg s.c.

41 Oppsummering Vel 20 har ALS i SUS område Dødelig sykdom, men ca. 10% har et langsomt forløp Tverrfaglig oppfølging Særskilt krevende når frontotemporal demens forekommer samtidig

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS ALS ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofi betyr muskelsvinn og er en betegnelse for den uttynning av musklene som følger med sykdommen. LATERALSKLEROSE beskriver at nervebanene

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1 Innledning... 7 2 Medvirkende

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom Nyhetsbulletin Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom nr. 2 / 2009 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb 1 Terapianbefaling

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Oppsummering av foredrag

Oppsummering av foredrag Fagmøte for lungesykepleiere Harstad 18. og 19. april 2013 Hoste og dyspnoe forårsaket av anspenthet Den faglige biten ble åpnet av psykomotorisk fysioterapeut Gudrun Øvreberg. Foredraget het Hoste og

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Utredning og behandling av multippel sklerose

Utredning og behandling av multippel sklerose Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard,

Detaljer

Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning

Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Dagrunn Nåden Dyrstad Juni 2009 Masteroppgave

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no

Huntingtons sykdom. SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Huntingtons sykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no Redaksjon: Jan C. Frich Kristin Iversen Olga Solberg Bidragsytere: Jan C. Frich, rådgiver/overlege, dr.med., spesialist i nevrologi

Detaljer

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Kramper LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Epileptiske anfall Ikke-epileptiske anfall, PNES Definisjoner Epileptisk anfall: Forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens

Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens Forfattere: Sjefpsykolog Knut Ove Solberg Ullevål Universitetssykehus, avd. for Voksenhabilitering Nevrolog Eva Male Davidsen Akershus

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse For pasienter, pårørende og helsepersonell INNHOLD Hva er dystoni?... 3 Hva er galt?... 4 Symptomer... 5 Forskjellige former for dystoni... 6 Diagnostisering... 8 Behandling...

Detaljer

Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom

Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom 1 Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning. 2 Sammendrag Hensikten med studien

Detaljer

«Typiske senskader ved polio»

«Typiske senskader ved polio» «Typiske senskader ved polio» Ekstrem tretthet (slitenhet) Følelsen av å orke mindre, ha nedsatt total kapasitet, både fysisk og psykisk. Nye lammelser i tidligere poliorammet muskulatur. Smerter i muskler

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer