Klimavennlig transport. 25. april Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen"

Transkript

1 Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

2 FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar. Klimavennlig transport er en helt sentral del av dette samfunnet. I notatet prøver vi å skissere hvilket spor vi mener Norge bør følge for å bli et lavutslippssamfunn. Vi har ikke alle svar, men håper at notatet likevel vil være nyttig i vårt arbeid for å realisere det rettferdige lavutslippssamfunnet. Vi har vært med i en del år. Hallgeir var stortingsrepresentant i seksten år, de første åtte årene som miljøpolitisk talsperson deretter åtte år som transportpolitisk talsperson. Tor har vært ansatt som rådgiver i femten år og var statssekretær i perioden fra 2010 til Stavanger/Oslo Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen INNLEDNING FNs klimapanel har nå lagt fram sin femte hovedrapport 1. Den viser at vi raskt må snu dagens utvikling med stadig større utslipp av klimagasser. Framtidas Norge må bli et samfunn der vi slipper ut veldig lite CO2 eller andre klimagasser. Dette lavutslippssamfunnet vil føre til store endringer for hvordan vi reiser og frakter gods. Norge har vært gjennom store endringer på transportområdet. Det er vanlig med flere biler i hver husstand, og flytransport har tatt over for båt og tog. De endringene Norge står foran på transportområdet, må være av minst samme omfang som de endringene vi har bak oss. Flyet og bilens tidsalder må erstattes med lyntogets og kollektivtrafikkens. Vi tenker oss en framtid der vi i mye større grad reiser kollektivt og transportmidlene vil stort sett være fossilfrie. Lyntog vil være mye mer behagelig å reise med enn fly. Byene blir bedre å bo i hvis flere lar bilen stå. Og vi vil spare mye matjord ved å la være å bygge ut flere veier. Notatet vil nøye seg med å skissere en retning. Første del vil handle om utviklinga fram mot er året mange av målene og tiltakene i klimameldingen 2 og det påfølgende klimaforliket 3 fra 2012 er rettet mot. Andre del vil forsøke å se lenger inn i glasskula for å finne fram til en transportsektor som nesten ikke slipper ut klimagasser. 1 Informasjon om rapporten til FNs klimapanel finnes på nettstedet til Miljødirektoratet 2 Melding til Stortinget 21 Norsk klimapolitikk ( ); 3 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen, Innst. 390 S ( ); https://www.stortinget.no/global/pdf/innstillinger/stortinget/ /inns pdf 1

3 REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP Verden har blitt 0,85 grader varmere enn den var i førindustriell tid, og klimaendringene er allerede i dag så omfattende at de fører til store skader hvert eneste år. Med dagens utvikling er vi ikke i nærheten av å nå målet om at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, togradersmålet. Det var dette verdens stater ble enige om på klimatoppmøtet i København i Tredje delrapport fra FNs klimapanel viser at uten nye klimatiltak er vi på vei mot en verden som kan bli mellom 2,7 og 4,8 grader varmere. Denne utviklingen vil føre til klimaendringer vi i dag ikke kan overskue konsekvensene av, ikke minst på grunn av faren for irreversible endringer av klimaet på jorden. Det finnes alternativer. Et alternativ FNs klimapanel viser til, er en utvikling hvor vi kan være rimelig trygge på å nå togradersmålet. En slik utvikling innebærer omfattende klimatiltak, og de må innføres så raskt som mulig. Slik verden ser ut i dag, fortoner denne utviklingen seg helt urealistisk. Realitetene må derfor endres. En framtid der vi klarer å begrense temperaturstigningen til to grader innebærer en enorm omveltning på alle samfunnsområder, også transport. I 2010 stod transportsektoren for 21 prosent av de totale CO2-utslippene i verden. FNs klimapanel mener at utslippene kan reduseres med 15 til 40 prosent i Denne reduksjonen kan ikke fordeles likt på alle land i verden. Norge har store klimagassutslipp per innbygger og er et rikt land. Vi må derfor redusere våre utslipp mye mer, også fra transportsektoren. Tiltak for å redusere utslipp fra transportsektoren kan gjøres på tre prinsipielt forskjellige måter. Det viktigste er å redusere transportbehovene. Den nest viktigste typen av tiltak er å overføre trafikk til skip, kollektivtrafikk, sykkel og gange. Persontransport med jernbane, trikk og buss er langt mer klimavennlig enn bil, og reduserer parkeringsbehovet, frigjør areal og styrker jordvernet. Godstrafikk med jernbane og skip er også langt mer klimavennlig enn å frakte gods med store lastebiler over lengre distanser. Den tredje typen tiltak er å gjøre transportmidlene mer klimavennlige. Det kan enten gjøres ved at klimagassutslippene per person/tonnkilometer reduseres eller ved å erstatte fossilt drivstoff som bensin og diesel med fornybare som elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff. VEIEN FRAM TIL 2020 Utslippene fra transportsektoren utgjør en tredel av de samlede nasjonale utslipp og har økt med 30 prosent siden Selv om utslippsøkningen i denne perioden var mindre enn veksten i transportarbeidet er det fortsatt nødvendig med betydelige endringer i transportsektoren for å få ned utslippene. I de siste årene er det gjort en hel del for å skape en mer klimavennlig transportsektor. De to viktigste endringene er satsingene på jernbane og kollektivtrafikk. Investeringene i jernbane 4 Miljødirektoratets faktaark 5 Melding til Stortinget 26 ( ): Nasjonal transportplan: s

4 ble femdoblet under den rødgrønne regjeringen, men det var likevel langt fra den økningen SV foreslo. Mye av disse pengene vil brukes på å bygge ut InterCity på Østlandet. Kollektivtransport i byene har vært et annet satsingsområde, først og fremst ved en belønningsordning og bymiljøavtaler for å satse på kollektivtransport, sykkel og gange. Etter planen skal staten bidra med 26, 1 milliarder kroner i en tiårsperiode til helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordningen 6. Klimavennlige bilavgifter har bidratt til at utslippene av CO2 fra nye personbiler er redusert med over 27 prosent fra 2006 til Ikke minst har gode betingelser ved kjøp og bruk av elbiler ført til at salget har eksplodert og at Norge har den største andelen av elbiler i verden. Det er også vedtatt et omsetningskrav for biodrivstoff. Kravet innebærer at 3,5 prosent av årlig omsatt volum av drivstoff til vegtrafikken skal være biodrivstoff. På tross av det som er gjort viser utviklingen hittil og prognosene for framtida at vi er langt unna det ambisiøse nasjonale målet om å «omstille Norge til et lavutslippssamfunn fram mot 2050» 8. En viktig grunn er at det fremdeles bygges og planlegges store motorveier, ikke minst i byområdene. Motorveiene øker kapasiteten, noe som igjen fører til økt transport med personog lastebil. Den andre utviklingen er økningen i flytrafikken. Vi reiser stadig mer med fly, både innenlands og ikke minst utenlands. Billigere billetter betyr nok mest, men store flyplassinvesteringer bidrar også. Veksten i godstrafikk på vei, blant annet på grunn av sosial dumping, er også langt høyere enn for persontrafikk, og mulighetene for å ta i bruk mer klimavennlig drivstoff er mindre. Hva må gjøres? Det finnes flere svar på dette spørsmålet. Det ene svaret er hva som må gjøres for å nå målet i klimaforliket 9 om at norske utslipp skal reduseres til mellom 45 og 47 millioner tonn CO2- ekvivalenter i Når det gjelder transportsektoren har Miljødirektoratet anslått et totalt potensiale for redusert utslipp av klimagasser på fra 1,8-2.4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Brorparten finnes allerede som offisielle mål og ambisjoner i Klimameldingen med mer. 10 Miljødirektoratets beregning viser at en halvering av en forventet vekst på 2 prosent per år i kjøretøykilometer for personbiler fram mot 2020 vil redusere utslippene med over en halv million tonn. Nullvekst innebærer en reduksjon på over 1 million tonn CO2-ekvivalenter 11. En viktig del av klimaforliket er målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Beregninger viser at hvis dagens trend i transportetterspørselen fortsetter, vil biltrafikken øke med 17 prosent fram til 2024 i de fire største byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). 12 Denne økningen tilsvarer bilturer i døgnet. En utredning foretatt av Urbanet Analyse konkluderer med at det 6 Melding til Stortinget 26 ( ): Nasjonal transportplan: s Melding til Stortinget 26 ( ): Nasjonal transportplan: s Melding til Stortinget 21 Norsk klimapolitikk ( ), s. 9 9 Se Melding til Stortinget 21 Norsk klimapolitikk ( ), s. 8 for en konkret formulering av dette målet. 10 Miljødirektoratet(2014): Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken, s Miljødirektoratet(2014): Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken, s Melding til Stortinget 26 ( ): Nasjonal transportplan: s

5 ikke er mulig å nå målet i klimaforliket bare ved forbedringer i kollektivtilbudet 13. Det vil derfor være nødvendig med tiltak for å begrense bruken av privatbil. Et tiltak for å gjøre transportmidlene mer klimavennlige er å øke bruken av biogass fra våtorganisk avfall og husdyrgjødsel. Det kan redusere utslippene fra busser og andre tunge kjøretøy fra 250 til tonn. Et annet eksempel er å øke innblandingen av biodrivstoff fra dagens krav på 3,5 prosent til 10 prosent. Forutsatt at biodrivstoffet produseres på en miljøvennlig måte, kan utslippene reduseres med omtrent tonn. Målet om utslippet fra nye biler skal ligge på 85 gram CO2 per kilometer i 2020 vil kunne redusere utslippene med 235 til tonn. Tallene for mars i år er på 101 gram, så vi er på god vei til å nå målet. På tross av at det er gjort mye, er ennå mye ugjort. Det gjelder å få bukt med den forventede økningen av personbiltrafikken i Norge. I byområdene vil det være vanskelig sett i lys av den forventede befolkningsøkningen. Samtidig er mulighetene til å redusere transportbehovene og bruke kollektivtrafikk eller sykkel best i og rundt byene. Hva må gjøres - versjon 5.0? Den femte hovedrapporten til FNs klimapanel viser at klimaendringene er mer omfattende, farligere og at vi har enda dårligere tid enn vi tidligere trodde. Vi må gjennomføre flere klimatiltak enn det som ble bestemt i klimaforliket. For å komme på sporet til lavutslippssamfunnet må vi ha en todelt transportpolitikk. Penger på vei må først og fremst brukes i distriktene. Der bør veinettet mange steder forbedres til gode bruksveier med gul stripe. Det må også investeres i et bedre ferjetilbud og i mer klimavennlige ferjer. Et eksempel på det siste er el-ferja over Sognefjorden som skal settes i trafikk neste år. I tillegg må det brukes penger på rassikring og vedlikehold. Del to handler om at pengene i byområder må brukes til å bygge jernbane og kollektivtrafikk, men det er ikke nok. Rapporten fra Urbanet Analyse viser at befolkningsøkningen må skje som fortetting. I tillegg må arbeidsplasser komme i sentrum der det er få parkeringsplasser og godt kollektivtilbud 14. Rushtidsavgift er også et virkemiddel for å redusere bilbruken. I 1909 åpnet Bergensbanen. Det er 105 år siden. Til sammenligning er det tverrpolitisk enighet om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, det vil si om 36 år. 15. Mye av det vi i dag bestemmer oss for å bygge ut av veier, havner, jernbanespor og flystriper vil være der i Omstillingen til lavutslippssamfunnet må derfor innebære at den infrastrukturen vi bygger nå er klimavennlig. Klimatiltak virker, så det forventes at utslippet av klimagasser fra transportsektoren «vil bli betydelig redusert gjennom innfasing av ny teknologi. Den positive effekten vil imidlertid bli spist opp av trafikkveksten og det forventes en utslippsøkning på 0,25 prosent per år mellom 2010 og 2020» 16. Målt mot tidligere tiders vekst er denne framskrivningen positiv. Målt mot ambisjonen om at vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, er utviklingen negativ. 13 Kjørstad, Katrine N mfl.(2012): «Bypakker Hva skal til for å nå klimaforliket», Urbanet Analyse; rapport 36/2012, s Op.cit.s Innst. 390 S , s Miljødirektoratet(2014): Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken, s. 24 4

6 I Nasjonal transportplan legges det opp til en transportsatsing på omtrent 600 milliarder kroner, 508 i statlige bevilgninger og 92 i bompenger. Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi får mye mindre klimagassutslipp igjen for pengene, et problem som har blitt større fordi den blåblå regjeringen vil bygge enda mer motorvei. Det må derfor gjøres klimavennlige endringer i Nasjonal transportplan. I dagens plan er det lagt inn store kapasitetsøkende veiprosjekter, ikke minst i byområdene. Slike prosjekter fører til betydelig økt biltrafikk og vil gjøre det vanskeligere å nå målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Slike prosjekter bør derfor legges på is inntil det er foretatt en ny gjennomgang av transportplanen. Dagens bruk av bompenger fører oss ikke nærmere lavutslippssamfunnet. I fjor bidro bompenger med 9,3 milliarder kroner til det statlige riksvegnettet og 4,6 milliarder til fylkesvegene, en firedobling fra Til sammenligning var de statlige bevilgningene til riksveginvesteringer 10.6 milliarder 17. Resultatet av er at vi bruker for mye penger på vei, ikke minst i byområder. Bompenger må i mindre grad brukes på vei og i økende grad gå til å finansiere jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier. Det vil også være en fordel for bilistene. Økte investeringer i jernbane eller annen kollektivtrafikk ved hjelp av bompenger vil flytte trafikken fra vei til for eksempel bane. Bompenger samlet inn på E6 i Østfold kan med fordel brukes til å bygge ut Østfoldbanen. Bompenger på E16 mellom Sandvika og Hønefoss kan også bidra til bygge Ringerikstunellen. Behovet for kollektivtrafikk betyr også at vi ikke må ta vekk bompengene i byområdene etter av veiene er nedbetalt. Det vil være behov for enorme investeringer i sykkelveier og kollektivtrafikken i mange tiår. En del av de investeringene kan betales med bompenger. I tillegg må det også vurderes om andre bompengeprosjekter bør forlenges for å finansiere lokale klimavennlige transportinvesteringer. Vi må i tillegg fortsette omstillingen til en fossilfri transportsektor. Norge er på god vei når det gjelder nye personbiler, men det er mye som gjenstår. Norge bør sette seg som mål at ingen nye personbiler utelukkende skal gå på fossile drivstoff innen 2017, et første steg på veien mot fossilfrie transportmidler. PÅ LAVUTSLIPPSSPORET TIL 2050 Omstillingen til lavutslippssamfunnet vil være en omstilling til et samfunn der det praktisk talt ikke slippes ut klimagasser i transportsektoren. Personer og gods vil komme fra sted til sted ved hjelp av klimavennlig infrastruktur og klimavennlige transportmidler. Dette samfunnet vil også føre til at reising blir mindre stressende. På kortere strekninger vil vi sitte mindre i bilkø fordi vi i større grad vil bruke kollektivtrafikk, sykle eller gå. På lengre strekninger vil vi fare fram med lyntogets hastighet. Vi slipper i tillegg en del andre utslipp og det blir mindre ståk og støy. 17 Melding til Stortinget 26 ( ): Nasjonal transportplan: s. 93 5

7 Denne utviklingen kommer ikke av seg selv. Transportøkonomisk Institutt(TØI) har laget en rapport om transportutviklingen mot Rapportens konklusjon er at lavutslippsscenariet ikke fører helt fram til togradersmålet, ikke minst fordi en forutsetning er at «både person- og godstransport (vil) vokse med grovt regnet 50 prosent innen 2050» 19. TØIs rapport viser hvor mye vanskeligere det blir å nå togradersmålet hvis transporten forsetter å øke fram mot Mer penger vil måtte brukes på vei på bekostning av jernbane og kollektivtrafikk. I tillegg vil utvikling av byer og tettsteder i mye større grad basere seg på økt bilbruk. Resultatet vil være dårligere klimapolitikk. I tillegg vil vi få dårligere bo og leveforhold i byer og tettsteder. I Groruddalen bor det omtrent mennesker. 20 Gjennom dalen går det i dag tre motorveier med en trafikk som fører til dårligere luftkvalitet og støy. Utslippet av klimagasser er bare en del av miljøproblemene for de som bor i Groruddalen. Dette viser hvor viktig det er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 21. Med en økende befolkning i og rundt Oslo, må dermed transportbehovene reduseres Vi må legge til rette for mer klimavennlige byer og tettsteder. Det betyr at avstanden mellom hjem og jobb, skole, barnehage og butikk bør bli mindre enn i dag 22. Vi bør i større grad kunne gå eller sykle til jobb og butikkene bør tilbake til sentrum. I tillegg må alle utbygginger foretas slik at det blir enkelt å bruke kollektivtrafikk. På den måten vil vi få både triveligere og mer miljøvennlige byer og tettsteder. Lavutslippssamfunnet kan også innebære et mer klimavennlig arbeidsliv. Allerede i dag har mange en type arbeid som de kan utføre minst like godt hvis de arbeider hjemmefra en dag eller to i uka. Ved hjelp av teknologi og nye arbeids- og samarbeidsformer i arbeidslivet kan sikkert enda flere få en slik mulighet. I tillegg kan det føre til at man ikke har behov for å reise så mye i arbeidstida. Slike endringer krever et arbeidsliv som i større grad er bygget på tillit og at de ansatte har større frihet til å organisere sin egen arbeidsdag. Miljødirektoratets beregninger viser at satsing på kollektivtrafikk vil gi en lav klimaeffekt «uten samtidig å legge restriksjoner på biltrafikken mot 2020 og 2030» 23. Slike restriksjoner er derfor viktige for omstillinga til lavutslippssamfunnet. For det første kan ikke buss og trikk stå i samme kø som bilen, men ha forkjørsrett i form av egne kollektivveier- eller felt. I tillegg må det legges begrensninger på parkering. En mulighet er å legge avgifter på private parkeringsplasser samtidig med at arbeidsgiver kan betale for ansattes kollektivreiser til og fra jobb. Det tredje er å innføre rushtidsavgift i byområder. Begrensninger på biltrafikken må være en forutsetning for å få statlig støtte til klimatiltak. Syklister og gående må komme lettere og tryggere fram. I byer kan dette innebærer både stenging av gater og fjerning av gateparkeringsplasser. Syklister og fotgjengere må få hver sin trasé og alle sykkelfelt må markeres tydelig. Sammenhengende sykkelveinett i de store byene 18 Fridstrøm, Lasse (2013): Norwegian Transport Towards the Two-Degree Target: Two Scenarios. TØI Report 128/ Fridstrøm, Lasse (2013): Norwegian Transport Towards the Two-Degree Target: Two Scenarios. TØI Report 128/2013, s. I 20 Wikipedia: Groruddalen, 21 Klimaforliket var en tverrpolitisk enighet mellom alle partier på Stortinget bortsett fra Frp. Det ble inngått to klimaforlik, det første i 2008, det andre i Faglig råd til bærekraftig byutvikling(2013) 23 Miljødirektoratet(2014): Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken s

8 bør bli en del av bymiljøavtalene mellom byene og staten. Målet må være å øke sykkelandelen i store byer som Oslo til 20 prosent innen Det innebærer at sykkelveier og kollektivtrafikk prioriteres foran motorveier. Vi må ikke bare reise mer klimavennlig, vi må også frakte gods på samme måte. Den viktigste endringen er å frakte mer gods med jernbane og skip og mindre med trailer. Arbeidet med en mer klimavennlig persontransport har på flere områder kommet mye lenger enn arbeidet for en klimavennlig godstransport. En klimavennlig godstransport henger uløselig sammen med en storstilt utbygging og forbedring av jernbanen og av norske havner og farleder. Godstransporten må derfor legges om for å være tilpasset framtidas lavutslippssamfunn. Lyntog En av de viktigste omstillingene til lavutslippssamfunnet er at vi i større grad tar toget i stedet for å fly. I store deler av Norge vil lyntog være det beste transportmiddelet over litt lengre distanser. Erfaringer fra andre land viser at reisen blir både mer klimavennlig og mer behagelig. Togturen fra Trondheim og byer på Vestlandet til Oslo kan gjøres unna på rundt tre timer, og reisetiden kan brukes til noe nyttig. Jernbaneutbygging i Sveits har gått på skinner i mange år. Det har ført til at toget står for nesten en femtedel av persontrafikken og 45 prosent av godstrafikken. Sveitserne har bygget opp et enormt jernbanefond for å betale utbyggingen. Fondet er finansiert ved hjelp av inntekter fra avgifter på drivstoff og lastebiltrafikk. I tillegg bevilger både stat og kantonene penger til fondet. Det vil neppe være mulig å få til en storstilt lyntogutbygging i Norge uten bruk av sveitsiske løsninger som fond, ulike former for spleiselag og avgifter som går til å finansiere jernbane. Bergensbanen stod ferdig i Den viser at jernbaneutbygging setter varige spor, ikke minst ved at den og andre jernbanestrekninger var med å skape det moderne Norge. Lyntoget kan komme til å bety det samme for framtidas Norge. Det vil føre til reduserte utslipp av klimagasser, men vil i tillegg skape nye muligheter for hvor man kan arbeide og bo. I mange deler av landet kan lyntog føre til bedre muligheter til å velge bo- og arbeidssted enn det flyet gjør i dag. På de jernbanestrekningene vi i dag bygger ut eller ruster opp, vil det gå tog om hundre eller hundre og femti år. Vi må derfor ikke tenke kortsiktig når vi nå bygger ut jernbanen rundt de store byene. I dag bygger vi ut lyntoglinjer. Det gjelder to store prosjekter på Vestfoldbanen, og nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Alle nye intercitystrekninger i våre største byområder skal bygges for en hastighet på minimum 250 km i timen. Lyntoget må bygges ut som et flerbrukskonsept, der godstrafikk og korte og lengre reiser går på de samme skinnene. Denne utbyggingen vil føre til store utfordringer, ikke minst rundt de store byene. Lyntoget må derfor bygges for norske forhold, slik at deler strekningene dimensjoneres for noe lavere hastigheter, ned mot 200 til 250 km i timen. Dette er viktig for å holde kostnadene nede og for at naturinngrepene ikke skal bli så store. I tillegg vil det være viktig for en framtidig utbygging av Tromsbanen. Dobbeltspor tilpasset høy hastighet i byområdene er første byggetrinn i det norske lyntognettet. Målet må være at vi har kommet mye lenger i den videre utbyggingen av lyntognettet om femten år slik at lyntoget blir lavutslippssamfunnets viktigste transportmiddel. 7

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer