Porsgrunn videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn videregående skole"

Transkript

1 Porsgrunn videregående skole Telemark fylkeskommune Tilbudsstruktur i videregående opplæring (bol. SKOLETILBUD 2020 Høringsuttalelse fra Porsgrunn videregående skole v) 15/ Vi stiller oss bak arbeidsgruppas tilråding ved å velge modell D for tilbudsstrukturen med unntak av plassering av idrett i Grenland, hvor vi argumenterer for å beholde idrettslinjer både i Porsgrunn og Skien. Fylkeskommunen har i Porsgrunn kommune med sine innbyggere kun en videregående skole, da Vallermyrene vgs og Osebakken vgs ble slått sammen med Porsgrunn videregående skole i henholdsvis 1995 og Porsgrunn videregående skole bør ut fra framskriving av elevtall dimensjoneres for ca 1100 elever i Videre mener PVS at arbeidet med nytt skoletilbud også må ta hensyn til elevtallsutviklingen etter I følge befolkningsframskrivingene fra SSB vil antallet 16-åringer i Porsgrunn kommune stige etter Elever, ansatte, elevråd, ansattes organisasjoner og skolens ledelse har følgende felles høringsuttalelse i saken: Skolens vurdering av faglig tilnærming og helhetsbilde i modellene Porsgrunn videregående skole ser nødvendigheten av å ha færre videregående skoler i Midt-Telemark. Vi støtter at det blir en videregående skole i Bamble. Det er også et riktig grep å fokusere Det samme grepet er tatt i Porsgrunn på robuste enheter i Skien ved å slå sammen skoler. med gode erfaringer. Skolens syn og vurderinger av PVS som robust enhet: En faglig robust skole har fagmiljøer som kombinerer pedagogisk arbeid med solid fagkompetanse. I begrepet robusthet ligger størrelse i antall elever og bredde i utdanningsprogram. PVS er i dag en stor og robust enhet med yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer fordelt på to lokasjoner. Skolen står seg godt mot svingninger i elevtallet. Skolens beliggenhet på Campus Kjølnes/ Kjølnes idrettspark gir unike muligheter for aktiviteter også utenfor bygningsmassen. Ved å fjerne idrettslinja fra PVS forringes skolens robusthet.

2 Idrett og satsning på prestasjonskultur er drivkraften i utviklingen av en framtidsretta Porsgrunn videregående skole hvor mennesker, relasjoner og gode læringsprosesser utgjør fundamentet i realiseringen av vår pedagogiske plattform; Mestring, Mangfold og Miljø. Prestasjonstenkning og høy og relevant kompetanse er bærebjelkene i vår organisasjon hvor det er det kollektive læringsmiljøet som er grunnmuren. Det innebærer at vi jobber og utvikler oss sammen, på tvers av utdanningsprogrammer og fagmiljøer, og legger til rette for en felles innsats i lærerkollegiet for at elevene skal få utløst sitt potensial. a) Pedagogiske og faglig robuste læringsmiljø Porsgrunn videregående skole er en kombinert skole som ligger på Campus Kjølnes i Porsgrunn. Skolen består av tidligere Porsgrunn Gymnas, Vallermyrene videregående skole (som ble slått sammen med PVS i 1995) og Osebakken videregående skole (som ble slått sammen med PVS i 2005). Skolen har i dag ca 1100 elever. PVS ligger på Campus Kjølnes hvor utdanning og forskning, idrett og helse jobber sammen mot felles mål. Vi jobber over skoleslagene (fra barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole til framtidig universitet) og med ulike eiendomsaktører som Porsgrunn kommune, TFK- eiendom, Statsbygg, Porsgrunn Utvikling A/S, Porsgrunn tennisklubb, Urædd Idrettsforening og andre utviklingsaktører. Campus Kjølnes og PVS ligger nær bussterminal og Porsgrunn jernbanestasjon. campus K1 OLNES Utdanning og forskning Idrett og helse l fl4 Å etablere videregående skoler i «kompetanseklynger» sammen med universitet, forskningsmiljø, næringsliv og relevante kompetansemiljøer er en anbefalt løsning i høringsdokumentet. På Campus Kjølnes ligger det godt til rette for faglig samarbeid mellom de ulike utdanningsinstitusjonene og for sambruk av bygningsmassen.

3 For elevene og for medarbeiderne, er forutsigbarhet i utdanningstilbudet viktig for valg av skole og arbeidsplass. I høringsdokumentet av er det foreslått at Skien ( ca innb) dimensjoneres med 2500 elevplasser ( Hjalmar Joh/ Skien og Skogmo vgs) og Porsgrunn ( ca innb) dimensjoneres med kun 950 elevplasser på PVS. Det er viktig at Porsgrunn videregående skole beholder en dimensjonering som i dag med 1100 elevplasser. PVS sin robusthet i kjennetegnes i 2013 ved; Stor kombinert skole med flere tilbud innen både Yrkesforberedende og studiespesialiserende utdanningsprogrammer (SP, ID, IB, MK, DH, TIP/ TAF og SA) - TAF og IB programmene er søkbare for elever fra hele Telemark. Vi har en stor SA- avdeling for elever med større sammensatte lærevansker som har bygd opp et spesialpedagogisk kompetansesenter for hele skolen PVS har engasjerte og motiverte elever som trives godt. Dessuten ligger skolen godt over gjennomsnittet for Telemark når det gjelder andelen elever som fullfører og består, jf. Elevundersøkelsen og Tilstandsrapporten 2011/2012. PVS sin tydelige strategi for elevenes trivsel og medvirkning har gjort skolen til pilot for Utdanningsdirektoratet når det gjelder Bedre læringsmiljø. PVS har et nært samarbeid med HIT og næringslivet i Grenland. PVS har få sluttere og stadig mindre frafall, noe vi mener det differensierte undervisningstilbudet, og fokuset vårt på «tett på» har en klar medvirkning til. PVS er dessuten langt framme når det gjelder IT i undervisningen og i vurderingsarbeidet. b) Skolens attraktivitet og rekrutteringssituasjon Som en del av endringsarbeidet fra 2009 har vi satset på å bygge en sterk skolekultur innad som forutsetning for omdømmearbeid utad. Dette synes vi å ha lykkes med. PVS er som eneste videregående skole i Telemark pilotskole i Utdanningsdirektoratets satsning på Bedre læringsmiljø og PVS er praksisskole for Høgskolen i Telemark. Skolen får mange forespørsler om foredrag på lærer- og lederprogrammer og har mye besøk fra andre skoler. Skolen startet i 2009 en satsning på å få til en skole med felles organisasjonskultur for yrkesfaglige programmer og studiespesialiserende programmer. IB linjen ble etablert i 2010 med IB- Diploma Programmet som kvalifiserer for studier i utlandet. Skolen satser spesielt på elevmedvirkning og oppfølging tett på i læringsarbeidet og å utvikle den internasjonale og digitale eleven.

4 Rekrutteringssituasjon Når det gjelder utviklingen i antallet 16-åringer har arbeidsgruppa tatt utgangspunkt i GSI-tall. Kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan er omtalt som en region. Det forventes at antallet 16-åringer i denne regionen reduseres fra dagens 1235 til 1024 i 2020, noe som tilsvarer en nedgang på 17%. Disse tallene samsvarer imidlertid lite med SSBs befolkningsframskrivinger. Her er antallet 16-åringer beregnet til 1187 i 2012 for denne regionen. I henhold til SSB-tallene vil antallet 16-åringer synke til 1118 i 2020, noe som tilsvarer en nedgang på kun 6%. Når det gjelder Porsgrunn kommune isolert er nedgangen i antallet 16-åringer kun 2% frem mot Etter 2020 forventes det en økning i antallet 16-åringer i Porsgrunn kommune. For øvrig viser vi til SAK 33/12 som var til behandling i Fylkestinget Her fremgår det at elevtallet i Porsgrunn er stabilt, og varierer lite i perioden fram til Porsgrunn er således i en særstilling sammenliknet med de øvrige kommunene i Grenland. Vi mener at det er hensiktsmessig å se på utviklingen i antallet 16-åringer ved beregning av fremtidig rekruttering til Porsgrunn videregående skole. Det innebærer at elevtallet ved Porsgrunn videregående skole vil forbli relativt stabilt frem mot 2020 med dagens skolestruktur. I modell A referansemodellen, som legges til grunn i høringsdokumentet, har arbeidsgruppa framskrevet dagens skoletilbudsstruktur uten justeringer i utdanningsprogrammer, men med estimert elevtall i Her er elevtallet ved Porsgrunn videregående skole beregnet til 947 elever. Vi stiller spørsmålstegn til hvordan dette tallet er fremkommet. Med utgangspunkt i SSBs framskrivinger og dagens skolestruktur, vil elevtallet ved skolen forbli relativt stabilt frem mot Antall primærsøkere til PVS pr 1. mars 2013 er 1189 søkere. I tillegg kommer 2. og 3. valg. C) Kommentar til Modell D, med unntak av at ID legges til både Porsgrunn vgs og på Hjalmar Johansen Idrett 2020 vgs evt nye Skien vgs. Søkertallene til idrettslinja har vært svært gode gjennom hele 90 tallet, og skolen økte sågar til 3 paralleller i VG1 skoleåret Idrettselevene ved PVS tilbys et stort programfagtilbud fra studiespesialiserende program, på en måte som idrett i tilknytning til yrkesforberedende skoler ikke har mulighet til. PVS mener at både Porsgrunn og Skien er store byer som bør ha idrettstilbud i videregående skole. Det vil med stor sannsynlighet bli færre elever som velger idrett dersom tilbudet legges til

5 kun en skole. Idrettsfagselever fra tilstøtende kommuner som Bamble og Porsgrunn vil få betydelig lengre reisevei dersom tilbudet legges ned ved PVS. Dette kan resultere i økt frafall. Det var kommunens og idrettens godt utbygde idrettsanlegg som førte til at nye PVS ble lokalisert på Kjølnes i Idrettslinja i Porsgrunn ble etablert i 1978 som et resultat av Porsgrunn kommunes idrettssatsing på Kjølnes. Det foreligger i dag planer om store investeringer fra Porsgrunn kommune sin side for å rehabilitere og bygge ut Kjølnes Idrettspark. Programmet Idrett ved PVS er et sentralt element i kommunens idretts-satsning. Hvorfor beholde idrettslinja ved Porsgrunn videregående skole? Skolens beliggenhet på Campus Kjølnes og Kjølnes idrettspark gir unike muligheter for aktiviteter også utenfor bygningsmassen. Idrettslinja genererer mange medlemmer, trenere og ledere til den frivillige idretten i Porsgrunn. Idrettslinja er således et viktig bidrag til å fremme folkehelsesatsningen i Porsgrunn. Elevene yter tilbud til barnehage og grunnskole, noe som gjør at elevene får god praksis i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for disse gruppene. Porsgrunn videregående skole har utviklet en pedagogisk satsning hvor idrettspsykologi og prestasjonskultur er bærebjelken på alle studieprogram for å oppnå bedre læringsresultater. Skoleledelsen har tatt opp i seg flere ansatte ved idrettslinja som er prosjektledere for denne satsningen. Elevene på Idrett framstår som forbilder for de andre elevene i forhold til helse og fysisk fostring. For mange elever gir idretten en unik motivasjon til å gjennomføre videregående opplæring. Noen av disse elevene vil ikke finne den samme motivasjonen til å gjennomføre opplæringen innenfor andre utdanningsprogrammer. Idrettslærerne har også ansvar for idrett og friluftsliv i Opplæring i mindre grupper. Studiespesialisering og idrettsfag har svært mange faglige fellestrekk. Det-te innebærer at det ligger godt til rette for valg av programfag på tvers av utdanningsprogrammene. Elever på idrett kan velge programfag fra studiespesialisering og studiespesialisering kan velge idrett. Dette var et svært viktig og vektlagt moment i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet. Medier og kommunikasjon 2020 PVS er enig i at tilbudet primært bør plasseres på en skole. På PVS er det tidsmessige og velutstyrte lokaliteter. Vi har spesialrom og teknisk utstyr tilpasset fire paralleller på vgl. Med flere vgl-grupper får elevene et bredere og bedre fagtilbud og en bedre mulighet for tverrfaglighet. Flere vgl-grupper gjør det mulig å gjennomføre større prosjekter. Det vil også gi et mer variert fagmiljø med ulik bakgrunn og kompetanse. Søkingen til MK er stor, det er et populært programområde. Gjennomføringen ved MK på Porsgrunn videregående skole er veldig god.

6 Alternativt kan det være rom for to MK-avdelinger i Grenland, på Porsgrunn videregående skole og på Hjalmar Johansen videregående skole. Telemark fylkeskommune har hatt en stor søkermasse til MK over tid, og det er foretatt store investeringer i spesialrom og studio på begge skolene. Med to paralleller på begge skolene og godt samarbeid mellom skolene er fagmiljøene robuste hver for seg og samlet. Denne løsningen vil gi kort reisevei for elevene. Flere fagområder på Medier og kommunikasjon er beslektet med fagområder på Design og Håndverk. Vi har gode erfaringer med omfattende samarbeid mellom DH og MK. Vi ser på det som veldig positivt å ha et robust, kreativt miljø på Porsgrunn videregående skole som igjen samarbeider med resten av skolen. Design og håndverk 2020 PVS har en praktisk og fin ny DH- avdeling. Det er sterkt ønskelig fra bransjen, opplæringskontoret og VG1- elevene å opprette blomsterdekoratør og frisørtilbud på VG2. Vi må i tilfelle ta i bruk og gjøre om nærliggende klasserom til blomsterdekoratør - og frisørtilbud. Dette lar seg gjøre, men krever selvsagt tilrettelegging og noe investering. Dette er tatt høyde for i høringsdokumentet av TIP 2020 Vi ser for oss TIP og TAF- tilbudet dimensjonert som i dag. Praksislokaler og utstyr er dimensjonert for fire VG 1 -TIP klasser og tre VG 2 kjemi prosess og LAB. Da Osebakken vgs. ble lagt ned og nybygget ved PVS sto ferdig, hadde verkstedlokalene blitt vesentlig redusert i areal og utstyr. Skolen fikk en ny og meget funksjonell industrihall i Dersom tilbudet utvides, så må det ytterligere bygges nye praksislokaler. Det er tilgjengelig tomteland ved skolen, og nåværende hall kan skjøtes på. Påbygg Det er en stor fordel for en stor kombinert skole å ha påbygg. På PVS samkjøres VG3 MK med påbygg, noe vi mener er en god løsning. d) Arealmessige forhold ved PVS Avdeling Sør (Yrkesforberedende programmer og SA-avdeling) Porsgrunn videregående skole, avdeling Sør, ble tatt i bruk i 2006 som et tidsmessig skolebygg skreddersydd til Medier og Komrnunikasjon, Design og Håndverk og TIP/TAF. Ny industrihall ble bygget og tatt i bruk i Fagskolen er i dag samlokalisert med Porsgrunn vgs, avdeling Sør. Porsgrunn videregående skole, avdeling Sør er et moderne skoleanlegg hvor det ligger godt til rette for å eventuelt foreta mindre tilpasninger. Vi kan ta imot tilbudene på MK og DH som skissert i forslaget, modell D.

7 Arealmessige forhold ved PVS avdeling Nord (Studiespesialiserende, IB og Idrett) Porsgrunn videregående skole, avdeling Nord, ble bygget i 1970 som en klasseromsskole. Skolen er leietager i Kjølnes idrettspark med deleiere Porsgrunn kommune, Urædd og Tennisklubben. Dette er et meget velfungerende leieforhold sett fra skolens side. Kapasitet på Nord er i dag er på; seks ordinære paralleller studiespesialisering, en parallell IB ( Pre-IB + IB Diploma), to paralleller Idrett. Vi leier i dag tre klasserom på Frisklivsenteret. I Skoletilbud 2020 er det prosjektert med 15 millioner til tilpasninger på Sør og 15 millioner til rehabilitering av Nord. Tallet er urealistisk lavt for avdeling Nord. Under a!le omstendigheter må rehabilitering av PVS avdeling Nord inn på Fylkeskommunens investeringsbudsjett. Etter avtale med TFK-eiendom er det foretatt en mulighetsstudie i saken. e) Nærskole og regional utvikling Porsgrunn kommune har i 2012 vedtatt å bygge ny svømmehall som nabo til skolen, og det er store planer for Kjølnes Arena med Urædd som eier.det er tegnet skisse til et Kunnskapssenter som skal være fyrtårnet på Campus Kjølnes. Dette er foreløpig plassert ved skolens avdeling Sør. PVS har stor kontaktflate med næringslivet og NHO i forhold til lærlingeplassed praksisplasser, utplasseringer og ulike prosjekter. PVS er den videregående skole som samhandler mest med Høgskolen i Telemark og andre kompetansemiljøer. Porsgrunn er en industriby med flere, større internasjonale selskaper. For rekruttering av utenlandsk arbeidskraft er det viktig at Porsgrunn videregående skole i framtiden framstår med et internasjonalt studietilbud som i dag hvor idrett og friluftsliv er høyt prioritert. Konklusjon; Idrettslinja beholdes både på Porsgrunn videregående skole og på Hjalmar Johansen videregående skole/ evt Nye Skien videregående skole. MK kan lokaliseres ved PVS. Med Modell D justert for 1D både i Porsgrunn og Skien ser for oss gode muligheter for å utvikle en enda bedre Porsgrunn videregående skole på Campus Kjølnes. Porsgrunn 15. mars 2013 Laila Lerum Rektor

8 TFK Post Fra: Laila Lerum Sendt: 14 mars :04 Til: TFK Post Emne: Skoletilbud Høringsuttalelese fra Porsgrunn videregående skole Vedlegg: Skoletilbud Høringsuttalelese fra Porsgrunn videregående skole - Mars2013.docx Vedlagt høringsuttalelse fra PVS Mvh Laila Lerum Rektor Porsgrunn videregående skole Kjølnes ring Porsgrunn tlf mob.tlf e-post: laila.lerumgt-fk.no

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Høringssvar - fremtidig elevtall, tilbudsstruktur og bygningsmessige løsninger ved St. Olav videregående skole

Høringssvar - fremtidig elevtall, tilbudsstruktur og bygningsmessige løsninger ved St. Olav videregående skole Østfold fylkeskommune v/ Fylkesdirektør Egil Olsen Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 2012/6614-29088/2013 Deres ref.: Dato: 03.05.2013 Høringssvar - fremtidig elevtall, tilbudsstruktur og bygningsmessige

Detaljer

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole

Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Telemark fylkeskommune Postmottak 3700 SKIEN 8. mars 2013 Skoletilbud 2020 - Høringsuttalelse fra Skien videregående skole I hht fylkesrådmannens mal for høringen, inviteres skolene

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-11-08 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer

Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer Høringsuttalelse fra Risør videregående skole 20. september 2013 Uttalelsen er drøftet den 16.9.2013 med organisasjonene, Utdanningsforbundet, Skolenes

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Dronning Sonjas skolepris 2013

Dronning Sonjas skolepris 2013 Juryens begrunnelse Dronning Sonjas skolepris 2013 Dronning Sonjas skolepris kan tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. I samsvar med de

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-29003/2014 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 15.09.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Utv.saksnr

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Innledning: 1. Bakgrunnen for mulighetsstudien

Innledning: 1. Bakgrunnen for mulighetsstudien 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Bakgrunnen for mulighetsstudien side 3 Metode og prosessbeskrivelse side 5 En analyse av interessentgruppene status og framtid side 6 Mulighetsstudie for «KKS»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 19.06.2015 kl. 9-14 Lunner rådhus

MØTEINNKALLING. Regionrådet SAKSLISTE. Dato: 19.06.2015 kl. 9-14 Lunner rådhus MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 19.06.2015 kl. 9-14 Sted: Lunner rådhus Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1. Bakgrunn for rapporten... 3 2.2. Kriteriebasert vurdering av svarene på Elevundersøkelsen...

Detaljer

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring

Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Når kunnskap gir resultater--- KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 KS Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring Mai 2008 Rambøll Management Hoffsveien 21-23

Detaljer

Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP)

Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP) Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP) Langtidsprioriteringer 2016-2019 (LTP) 2 Innhold 1. Innledning og hovedprofil... 4 2. Styringsprosessen... 6 3. Strategisk overbygning... 8 3.1 Fylkeskommunens rolle

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer