LYS OVER LAND. Misjonsglimt fra Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Misjonsglimt fra Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST ÅRGANG Misjonsglimt fra Senegal Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 Rådsmøte på Valderøy Av Hans-Henrik Brix Valderøy bedehus, i Møre og Romsdal, var en perfekt ramme rundt et vellykket rådsmøte i Kristen Muslimmisjon august. Flotte omgivelser minnet oss om Guds storslåtte skaperverk og om å løfte våre øyne til Herren (Salme 121,1-2). KMMs formann, Rasmus Pollestad, åpnet rådsmøtet med ordene fra 2 Tim 3,14-17, og understreket at hele Bibelen er inspirert av Gud. Derfor skal vi holde fast på Guds Ord. Eivind Flå talte på kveldsmøtet fredag og kombinerte på forbilledlig måte forkynnelsen av Guds Ord med omtalen av KMMs 75-årsjubileum. Temaet for hans preken var Et godt budskap. Han pekte på Jesus som livets brød, den som tilfredsstiller menneskets dypeste behov. I Kristus er vi rike på alt, og evangeliet skaper misjonssinn. Misjon er at en tigger forteller en annen tigger hvor maten er, jfr. beretningen i 2 Kong 7. Islam representerer et antikristelig evangelium. Derfor skal det drives muslimmisjon. Eivind Flå nevnte også Otto Torvik og ordet i Sak. 4,10 om den lille begynnelses dag som opphavet til KMMs arbeid. Torvik kunne ikke være ulydig mot Gud, misjonsbefalingen og det himmelske kall. Og det nytter å drive misjon blant muslimer: I nyeste tid har det vært en stor vekst i antall frelste muslimer. Lørdag formiddag gav Bulos Odeh oss en lærerik innføring i emnet I møte med Jesus. Det blir stadig flere muslimer i Norge, misjonsmarken er kommet til oss! Odeh fremhevet noen avgjørende forskjeller mellom islam og kristendom og understreket at det er viktig å skjelne mellom islam som religion og muslimer. Allah er ikke Gud. Muslimer er skapt i Guds bilde, men er fanget av sin religion. Det er fantastisk å kunne gi muslimene evangeliet, sa Odeh. Han gav en rekke gode råd i møte med muslimer. Ikke minst er det viktig å bygge vennskap med våre muslimske naboer. Et enkelt vitnesbyrd om Jesus kan være nok til å vinne en muslim for Kristus. Generalsekretær Tore Arnegard holdt et inspirerende foredrag der han kom inn på mange aspekter ved misjonsarbeidet. Løsningen i møtet med islam er ifølge generalsekretæren å se på vår tjeneste som et sjelevinneroppdrag. Evangelisering er vårt første mål. For KMMs medarbeidere er det derfor viktig å møte muslimene med Kristi sinnelag. Vi må drive vårt arbeid i tillit til Gud, han som alene kan gi vekst. Navnespørsmålet som har tatt mye tid de siste årene ble drøftet. Og det var full enighet om ikke å gå videre med saken. Det ble også gitt en orientering om økonomien, og det ble nevnt at hvis KMM fortsetter å drive med underskudd, kan egenkapitalen være brukt opp i løpet av to år. Derfor overveier landsstyret å forenkle strukturen i arbeidet. KMM har bare 70 faste givere og trenger flere. Siden 2012 har KMM fått 270 nye støttespillere. I et innlegg under forhandlingene ble det sagt at vårt gudsforhold har avgjørende betydning for givertjenesten. Når vekkelsen kommer, sitter pengene løst. Etter drøftelsen av KMMs arbeid gav Senegal-misjonærene Jorunn og Hillebrand Dijkstra oss noen spennende glimt fra sitt krevende arbeid med språk og bibeloversettelse. På misjonsfesten lørdag kveld forkynte Kristoffer Ueland evangeliet om Jesus som vår stedfortreder ut fra 2 Kor 5, Budskapet om synd og nåde og kallet til tjeneste lød klart og sterkt. Anne Margrethe Eidesvik orienterte levende om sitt arbeid som misjonær i India, og Dagfinn Røsvik fikk gave og blomster som takk for sin innsats som kretssekretær i Møre og Romsdal gjennom mer enn 7 år. På søndagsmøtet talte Bulos Odeh over teksten i Luk 13,10-17 om den krumbøyde kvinnen som ble løst av Jesus. Han kan også hjelpe og helbrede oss, og han kaller den enkelte til tjeneste. Vil vi gå til Jesus med alt? spurte Odeh i sin preken. KMM-medarbeider og tidligere Senegal-misjonær, Herdis Heimdal, orienterte deretter om samarbeidet med Digni og KY ( Håpets hus ) og la særlig vekt på de gode resultatene en kan vise til i alfabetiseringsarbeidet. Det var faste deltakere på rådsmøtet, og mange fra nærmiljøet sluttet opp om møtene. Givergleden var stor, og gjennom rause kollekter fikk KMM et viktig økonomisk bidrag til sitt arbeid. Vi kunne dessuten glede oss over mye god sang og musikk, som forsterket evangelieforkynnelsen og misjonskallet. Kretsen i Møre og Romsdal fikk velfortjent ros for tjenersinn og godt stell. Noen av deltakerne ble innkvartert privat, og jeg var selv en av dem som nøt godt av vertsfolkenes gjestfrihet og hjelpsomhet. Hjertelig takk! På vegne av Bergen krets inviterte Herdis Heimdal til generalforsamling på Nordhordland Folkehøgskole på Frekhaug august Da blir islamkonsulent Jan Opsal med som gjestetaler. 2 Indiamisjonær, Anne Margrethe Eidesvik

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Kretssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Kretssekretær: Øivind Fonn Solbakken 7, 7805 Namsos Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Pasteur Mamadou Thomas Diouf (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: (Kun SMS) Tlf Shikha: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 Nåde for trua i hans faderfavn LEDER Sæle er dei som har fått sine brot tilgjevne og sine synder tildekte. Sælt er det mennesket som Herren ikkje tilreknar synd. (Rom 4,7-8). Det ligg i menneske sin natur at det vil verta løna etter forteneste. Me synest det er greitt at det vert stilt krav til oss, og vil gjerne gjera vårt beste. Men då ventar me óg at det me gjer, vert sett pris på. I Bibelen sin tankeverd er arbeid eit gode. Det er noko som gjev meining til livet. Det er eit uttrykk for menneske sin skaparoppdrag å underleggje seg jorda, forvalte ressursane og foredle materien. Gjennom vårt arbeid tenar me vår neste i nære og fjerne forhold, og vi gjev Gud ære. Men djupt i menneske sin natur ligg forventninga om at me vil ha noko att for strevet. For ein arbeidar er verd si løn.» Det er Bibelen, og ikkje Marx, som har forma denne setninga (Luk 10,7). Ærleg arbeid fortenar ærleg løn! «Den som ikkje vil arbeida, skal heller ikkje eta.» Dette er atter eit ord i vår Bibel (2 Tess 3,10). Det er eit rimeleg prinsipp at me skal få løn etter forteneste, etter innsats og arbeid. Haustar løn etter strevet. Men så er me alt på veg dit at menneskeverd vert målt i funksjonsdugleik, og livet vert målt i nytteverdi og prestasjonsevne. Kva med den som gjerne vil arbeide, men ikkje kan? Kva med den som nok kan glede seg over å få gjera eit arbeid med sine avgrensa evner og dugleik, men som ikkje gjev lønnsemd til verksemda? Den som arbeidar får løn etter forteneste, ikkje av nåde, skriv Paulus om sin samtids yrkeskodeks. Det er godt at me har høve til å syne litt nåde også i arbeidslivet når evner og krefter ikkje strekk til. Men Paulus skriv ikkje dette for å belære oss om yrkesetikk og tariffavtaler. Han brukar eit sjølvsagt døme frå dagleglivet for å få fram kontrasten mellom det som skjer mellom menneske, og det som skjer i forholdet mellom Gud og menneska. Den berettiga samanhengen mellom arbeid og løn i menneske sine jordiske relasjonar, skjer i skaparen sin plan. Men i den åndelege dimensjonen, i mennesket sitt forhold til Gud som Frelsar, gjeld ikkje prinsippet om arbeid og forteneste, innsats og løn. I trua si verd er det nåden som rår. Der er det ikkje tale om løn for strevet, men nåde for tru. Nåden er Guds ufortente godleik, hans venlege vilje til å vise oss nåde slik som me er, hans opne faderfavn mot den fortapte sonen. Det er dette som opptek Paulus når han skriv om Abraham, som trudde Gud og vart rekna som rettferdig. I frelsa sitt reknskap er det ikkje summen av våre gjerningar som tel, men summen av Jesu Kristi gjerningar. Det Gud har gjort for å frelse oss, står ikkje i forhold til våre prestasjonar. Det er ikkje løn som fortent som er nåden sitt reknestykke, men ufortent gåve og ettergjeven gjeld. Og det er sant som ein av kyrkja sine store lærarar har sagt: Dersom nåden ikkje er gjeve gratis, er den ikkje lenger nåde.» Det er ikkje lett å forstå at Gud handlar slik. Men det er to forhold som kan forklare noko av saka for oss. 1. Gud ventar så uendeleg mykje av oss at me med alt vårt strev kjem til kort. Det er ikkje fordi Gud slakkar av på krava at han tilgjev syndene. Nei, det er tvert imot fordi han sett store forventningar til oss. Han kastar ikkje vrak på vår vilje og våre liv. Han ser at Hans verd vert betre å leva i når menneske er gode mot kvarandre. Gud har skapt oss i sitt bilete, og han ventar å finne sine eigenskapar att hjå oss. Han leitar etter mildskap og rettferd, sanning og kjærleik hjå oss. Men det Han leitar etter hjå oss, har han berre funne fullt og heilt hjå eit menneske, hjå sin eigen son, Jesus Kristus. 2. Når Gud søkjer å nå oss med sin frelse, står ordet tru sentralt. Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig (Rom 4,3). Det som på Guds side vert kalla nåde, svarar på menneske sin side til det som heiter tru. Å tru vil seie at vi tek Gud på ordet, at vi mottek hans gave med takk, at vi overgir oss og vår vilje til Han, og let Han vera god. Vi merkar at forstanden strittar imot. Det er lett å seie at dette er meiningslaust. Det stemmer så lite med vårt heiderskronte system av arbeid og løn, innsats og forteneste. Ja, det er irriterande for mange at Gud ser rett forbi våre prestasjonar og leitar etter eit punkt i våre liv der Han kan koma til med sin nåde. Det punktet heiter tru. Der finn frelsa fotfeste hjå oss. Der ausar Han ut sin rettferd og forankrar våre liv til det evige! Det er eit gamalt bilete som prøver å illustrere det som skjer når vi tek imot frelsa i tru. Ein person vandrar på vegen i ein sliten og lortete kappe. Forgjeves har han prøvd å vaske bort flekkane i sølepyttane langs vegen. Så møter Han ein framand i ein skinnande kvit kappe. Den framande ser at vandraren prøver å skjule flekkane og skamfull trekkjer kappa om seg. Då tek den framande sin eigen kappe av og rekker den fram mot vandraren. Vandraren ser brydd på Han og protesterar: Eg har ikkje fortent dette, seier Han. Det er min eigen skuld at min gamle kappe er skitten og fillet. Men den framande legg armen om hans skuldre og seier: La meg få lov å syne deg litt godleik. Det du ikkje har fortent, vil eg gjerne gje deg. Gje meg din gamle kappe og la oss gjera eit bytte: Ta du min kappe og bær den til minne om meg. Og vandraren gav etter, tok imot tilbodet og gjekk vidare på vegen, kledd i den skinnande kappa han hadde fått. Dette er det salige bytte, slik Martin Luther uttrykker seg. Det er trua som tek imot nåden sitt tilbod. Det er rettferda frå Gud som vert gjeve og teke imot som ei rein gåve. Slik handlar Gud også i dag! Gje difor trua rom. For trua bær meir enn sin eigen byrde. I Kristus Tore Arnegard 3

4 Nytt fra SENEGAL Av Anette Nordhelle Det er spennende å være misjonær, og det er fantastisk å få være i Herrens tjeneste! Jeg er så takknemlig for å være med i dette arbeidet å få spre Guds kjærlighet og budskap om nåde og frelse. Enten vi bor i Norge, Senegal, India eller andre steder, har vi som kristne fått dette oppdraget forlikelsens tjeneste. Vi leser om dette i 2 Korinterbrev 5. Der 4 står det faktisk at Kristi kjærlighet tvinger oss. Derfor har vi egentlig ikke noe valg. Når Kristus har gitt sitt liv for oss, skal vi ikke lenger leve for oss selv, men vi skal leve for Ham og gå inn i forlikelsens tjeneste som sendebud i Kristi sted. Det er her jeg har funnet mitt misjonskall og her ønsker jeg å legge grunnlaget for kristenlivet mitt. Jeg tror at når vi først virkelig får sett dette, kan vi legge alt det gamle bak oss og starte på nytt som Hans sendebud. Da gjør vi det uten å bekymre oss for fortiden vår, men i visshet om at det ikke er på grunn av oss selv, men på grunn av Ham. Er det ikke flott? Vi er virkelig privilegerte. Vi må legge alt det er vi er og har i Hans hender og la ham lede oss. Jeg har nå vært i KMM sin misjonstjeneste siden 2010, og har hatt noen utrolige år i Senegal. Det har vært enorm lærerikt, og jeg har vokst mye på disse fem årene. Både motgang og medgang har gitt meg erfaringer jeg ikke ville vært foruten. Nå skal jeg ta fatt på mine siste måneder som misjonær for KMM. Det er jo litt vemodig, samtidig som jeg tenker at dette er riktig for meg nå. Det betyr ikke at jeg kommer til å kutte all kontakt med KMM og slutte å være misjonær, men jeg har noen tanker om at jeg må jobbe med litt nye ting. Jeg har både ønsker og planer om å fortsette misjonstjenesten i Vest-Afrika, som omfatter litt andre ting enn det jeg har jobbet med nå. Arbeidet med den Lutherske Kirken i Senegal (ELS) som jeg har vært en del av, er svært viktig. Jeg håper og ber om at menigheten kan vokse både i antall medlemmer og rent åndelig sett. Det trengs bibelundervisning og fokus på evangelisk arbeid både i ELS og ellers

5 xx Barneforening Anette sammen med senegalesiske venner blant de kristne i Senegal. Det står i Hosea at Guds folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap, og dette gjelder vel ikke bare folk i Vest-Afrika, men oss alle. Vi ser hvordan mangel på bibelkunnskap og personlig forhold til Gud, fører folk ut i synd og vanskeligheter. Salme 127 sier at dersom det ikke er Herren som bygger huset, arbeides det forgjeves. Dette gjelder også i menighetene og i våre liv. Dersom vi ikke lar Herren stå som «byggherre» i livene våre, vil det vi gjør være forgjeves. Derfor er det viktig å gå for det en kjenner i sitt hjerte at Herren kaller oss til. Så nå er altså tiden for min del inne til å gå videre inn i de gjerningene jeg tenker at Herren har lagt foran meg. Å få være med både i evangeliseringsarbeidet og ungdomsarbeidet, er veldig spennende og givende. Jeg har vært med i menighetens evangeliseringskomité siden jeg kom til Senegal og ser med glede hvordan komitéen utvikler seg og er i ferd med å få en viktig plass i menigheten. I forbindelse med at menigheten fikk kjøpt inn utstyr til filmfremvisning, har vi kunnet nå ut til nye landsbyer. Vi var blant annet i en landsby ikke så langt fra Nioro, der vi har blitt godt tatt imot. Her viste vi filmen om Abraham og jeg delte ut Nye Testamenter på Wolof. Jeg hadde fått forespeilet meg at det var heller laber interesse for bibler, og tenkte at jeg optimistisk nok kunne finne et par stykker som var interessert. Så viste det seg at dette var veldig populært, og jeg delte ut til kartongen var tom og det var enda flere som kunne hatt lyst på bibler. Når jeg ikke er med på kampanjer eller ulike møter og sammenkomster, har hverdagen i Nioro bestått av å være med på menighetens aktiviteter. Vi har hatt et par samlinger hjemme hos folk, og vi har også hatt gudstjeneste ute på landsbygda. Dette var forresten svært givende, da det også dukket opp et eldre ektepar som ble omvendt og døpt av de norske misjonærene som var i Senegal for 20 år siden. De var veldig takknemlig for at vi kunne ha gudstjeneste der. Ellers har jeg pratet med folk som kom innom hjemme og jeg har vært på noen besøk. Det er ofte en del som kommer innom for å få hjelp av ulik art. Da har jeg prøvd å hjelpe dem så godt jeg kan. I slike situasjoner har jeg benyttet meg av muligheten til å snakke om Guds kjærlighet og nåde. Vi har også fått bedt sammen, og de fleste går hjem glade for å ha blitt hørt og sett. Veldig ofte får de også gjerne med seg litt ris, grønnsaker og litt fisk hvis jeg har det i fryseren. I noen situasjoner har jeg også gitt dem litt penger, når jeg ser at det har vært veldig nødvendig. Ellers fortsetter alfabetiseringsklassen vi startet i Nioro, på sitt andre år. For tiden har de sommerferie, men de fortset- xx ter i oktober og avslutter andre året i februar. Her har jeg fått besøkt klassen noen ganger og har blant annet delt ut bibler, som ble godt tatt imot. Målet med denne klassen var å gi de kristne en mulighet til å lære å lese Bibelen, men vi har også muslimske kvinner og tre menn i klassen. Så dette er et populært tilbud! Det er alt mange av dere som følger med på nyhetsbrevene jeg sender ut. Disse vil fortsatt bli sendt ut i ny og ne (fortsatt fra Der vil jeg etter hvert også sende ut litt mer informasjon om hva jeg kommer til å ta meg til framover. Selv om jeg skal inn i nye spennende ting, håper jeg og ber om at KMM kan fortsette arbeidet i Senegal og spesielt i Nioro, og at vi alle kan fortsette å støtte KMMs arbeid - både i forbønn, omtanke og økonomisk. Det er et spennende og viktig arbeid! Må Herren tenne våre hjerter i brann for dette viktige arbeidet. Når vi driver misjonsarbeid, trenger vi faste støttespillere som kan være med på dette. Dersom vi kan ha mange givere som kan gi litt hver måned over lang tid, er det bedre enn hvis noen få betaler mye. Jo flere vi er, dess bedre og dess enklere blir det å drive misjon! Send gjerne inn skjema for fast givertjeneste til KMM i dag! 5

6 26 nyfrelste i vår på Java i Indonesia! Hovudkontoret i KMM har motteke eit oppmuntrande brev frå SMF v/ Oli Fanggidae (Indonesia) den 6. juli. Han ber oss om å vera i forbøn for arbeidet deira: - Ver venleg å be om at mange menneske må bli vunnen for Herren gjennom pastor Adrianus og evangelistane. Blant anna gjeld dette evangelist Theresia. - Ver venleg å be for dei som har vorte frelst (og at dei vil vekse åndeleg). - Ver venleg å be for helsa mi og at min Frelsar og Herre, Jesus Kristus alltid vil gje meg ei god helse for hans teneste. - Ver med å be spesielt for mi teneste som omreisande evangelist, og at mange vil bli åndeleg velsigna gjennom meg og mitt vitnesbyrd. Vidare skriv Fanggidae: «Eg har gode nyhende å sende til Noreg. 12 nye har teke imot Jesus på Java i Indonesia! 14 tok imot Jesus i mai og juni månadar. Svært gledeleg! Takkar Jesus for desse under!» Oli helsar vidare frå Johannes 15,5: «Eg er vintreet, de er greinene. Om de blir i meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, men skilde frå meg kan de ingen ting gjera.» - Ingen av Bibelen sine forfattarar omtalar fellesskapet i Kristus så nært og inderleg som Johannes. Jesus er treet og me er greiner på vintreet sendt av Gud og Kristen Muslimmisjon i Noreg, skriv Oli Fanggidae. Han minner vidare misjonsvenene i Noreg om at Ordet om Jesus som vintreet er henta frå er Jesu avskjedstale til disiplane. - Jesus sjølv reiste frå vår jord. Men vintreet har slått rot her, og det bærer rik frukt. Han sjølv er treet sin kraft, som han no gjev oss ved sin Ande. Då ser me det store under skje. Jesus dreg herfrå, men likevel har han aldri vore så nærverande på jorda, for vintreet sine greiner veks og veks. Stadig nye tek til seg av frukta, og nye greiner vert danna, skriv Fanggidae. - Slik kan du også sjå deg sjølv, du som høyrer Jesus til i Noreg. Han lever i deg, og du bærer hans frukt, minner leiaren for Smyrna Mission Fellowship oss om. Fanggidae peikar på at Jesus samstundes har eit alvorsord til dei greinene som ikkje er i Han. Dei vert kasta, og dei visnar. Så vert dei turre greinene samla, ikkje for å verta til ingenting, men for ein dag å verta kasta på elden. - Du må verta i Jesus. Då visnar du ikkje. Og då bærer du god frukt, skriv Oli Fanggidae i helsinga til misjonsvenene i Noreg. Han takkar på vegner av organisasjonen så mykje for støtte gjennom forbøn, oppmuntringar og økonomi. - Utan dykk hadde me ikkje greidd å halde eit så rikt arbeid oppe her i Indonesia. Trass i ein god del kristendomsforfølgjing lit me fullt og heilt på Herren og er under Hans vern, uttalar Oli. Oversett av Tore Arnegard xx xx xx 6

7 Intervju med Jan Opsal Av Hans-Henrik Brix Kan du si litt om seg selv og din bakgrunn? Gjennom kristenrussprosjekt for Den norske muhammerdanermisjon i Pakistan i 1972 ble jeg engasjert av denne oppgaven og har arbeidet med forholdet mellom kristendom og islam og utfordringen med å dele evangeliet med muslimer hele tiden siden da. Jeg var daglig leder i Muhammedanermisjonen i , seinere var jeg styreleder i Norsk Kristen Muslimmisjon i og islamkonsulent i NMS i før jeg ble lærer i religionsvitenskap ved Misjonhsøgskolen Nå arbeider jeg som selvstendig konsulent og foredragsholder. Gjennom disse årene har jeg møtt muslimer og observert islam i praksis gjennom besøk i land og også møtt kristne som lever med muslimer som naboer i de forskjelligste situasjoner. Du har hatt en sentral rolle som underviser på Misjonshøgskolens nettkurs om islam. Fortell litt om dine erfaringer fra de første nettkurs. Gjennom mange år hadde vi hatt mange studenter på kveldskurs i Stavanger om ulike emner knyttet til islam. For tre år siden bestemte vi oss for å forsøke å nå ut til flere gjennom å lage nettkurs. På det første nettkurset haddde vi studenter fra Alta til Addis Abeba, så den geografiske rekkevidden ble kraftig utvidet. I diskusjoner på nettet brakte studentene med seg sine erfaringer og kunnskaper, det ble en verdifull del av kursene. Selv om mange med meg sikkert savnet møtene ansikt til ansikt, satte jeg stor pris på studentenes aktivitet og engasjement. Likesom i kristenheten er det mange retninger og variasjoner innen islam. Hvordan kan en da vite hva som er (sann) islam? Først og fremst må vi erkjenne at islam er mangfoldig. Det er over 1,5 milliard muslimer i på verden, og de fortolker og praktiserer islam på ulike måter. Noen muslimske grupper ligger også i strid med hverandre. Men alle muslimer har til felles at de bekjenner troen på én Gud og på at Muhammed er Guds sendebud. Du har vært i mange muslimske land og har muslimske venner. Hva har kontakten med muslimer betydd for ditt syn på islam? Jeg har fått respekt for mine muslimske venners oppriktighet og den måten de praktiserer troen på i hverdagen. Muslimer har ofte et mer naturlig forhold til sin tro og religionsutøvelse enn mange kristne har. Det kan henge sammen med at religiøs tro er blitt tabubelagt i tradisjonelle kristne samfunn, mens det samme ikke er tilfelle i muslimske samfunn. I boken Mellom kors og halvmåne (1994) skriver du at kristendom og islam er to forskjellige religioner, og at kristne og muslimer må ha gjensidig respekt for hverandre. Hvordan bør denne respekten komme til uttrykk? Vi bør arbeide for reell religionsfrihet for alle, inkludert for muslimske minoriteter i kristne land og for kristne minoriteter i muslimske xx land. Vi bør omtale hverandre på en redelig og sannferdig måte, også når vi er uenige. Vi bør arbeide for kontakt og forståelse mellom kristne og muslimske naboer. Si litt om hvordan vi som kristne bør formidle evangeliet til muslimene. Det beste er å fortelle et sentralt og ekte vitnesbyrd om hjem Jesus er og hva han betyr i våre liv. Vitnesbyrdet er mest troverdig i en ramme av ekte vennskap. Jeg anbefaler å snakke positivt og personlig om Jesus og forholdet til ham, en polemisk tilnærming vil ofte føre til skarpe diskusjoner og lite lydhørhet for den andres vitnesbyrd. Hvordan vurderer du utviklingen innen islam i vår tid er den en trussel mot Norge og verden? Utviklingen av radikal islamisme i ulike områder er skremmende, og tilhengere av disse gruppene kan begå terroraksjoner over hele verden, selv om de fleste ofre for radikale islamisters vold er andre muslimer. Samtidig ønsker de fleste muslimer fred og mener at religionene kan gi viktige bidrag til fred og mellommenneskelig forståelse. xx 7

8 Hva bøyer du deg for? BIBEL- OG MISJONSGLIMT «Om dere elsker Allah, så følg meg [Muhammed].» - Koranen, sure 3,31 «Islams mål er å herske over hele verden og få hele menneskeheten til å underlegge seg islams tro.» - Mawlana Sayid Ala Mawdudi «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» - Joh 12,26 Et stort og viktig spørsmål for alle mennesker er dette: Hva bøyer du deg for? Hvert menneske må nemlig ha noe å bøye seg for. Ingen av oss lever i et vakuum. Vi må forholde oss til noe, eller noen, for at livet skal gi mål og mening. Spørsmålet er så om det vi tror på, og holder fast på, er noe som holder eller om det er noe som svikter. Er det sant det vi bygger på? Vil det berge oss? Har vi fast grunn under våre føtter? Den store russiske forfatter, Fjodor Dostojevskij, har formulert det slik: «Et menneske kan umulig eksistere uten å bøye seg for noe. Hvis han forkaster Gud, så bøyer han seg for en avgud enten den nå er av tre eller gull, eller også bare noe tenkt.» Han sier videre: «Selv en gudløs bøyer seg for det han mener er sannheten.» Den kristne tro handler om at det var en som bøyde seg ned til oss fra den himmelske verden. Jesus bøyde seg ned og kom inn i våre kår. Order ble kjød og tok bolig iblant oss. Jesus steg ned for å dra oss opp fra det dype dynn og fordervelsens grav. På korset døde han for alle våre synder. Han tok den straff som du og jeg fortjente. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred. Salmedikteren Brorson skriver det slik: «Da steg du i vår jammer ned så dypt som ingen vet.» I Salme 69,3 står det profetisk om hva Jesus opplevde på korset: «Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg.» Det var en slik frelser vi måtte ha. Dette budskapet finner du ikke i religionene. Det er noe Herren har åpenbaret i sitt ord, i Bibelen. Den kristne tro handler ikke om hva vi skal gjøre, men hva Jesus har gjort for at vi skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Islam betyr underkastelse. Det er enhver muslims plikt å underkaste seg Allah og bøye seg i retning Mekka når en ber. For en tid tilbake leste jeg et vitnesbyrd fra en tidligere muslim fra Iran. Før han ble frelst kjempet han i fanatisme for Mujahedin. Men denne krigeren møtte en dag en annerledes Gud enn han kjente fra Koranen. Han sier det slik: «Jeg lengtet etter den Gud som hadde blitt menneske.» Det var nettopp dette han fant da han leste i Bibelen. Han møtte den Gud som ble menneske. Nå ble det slutt med å underkaste seg islam, bøye seg til jorden i bønn 5 ganger om dagen og vende seg mot Mekka. Han møtte Jesus som mellommann. Nå kunne han for første gang rette blikket med frimodighet mot himmelen, og takke Jesus for at han døde for ham. Han fikk et levende møte med Jesus, og bøyde seg for evangeliets sannhet. Han bøyde seg for ham som sier i Joh 8,36: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Så er spørsmålet også for oss, om vi vil bøye oss for Jesus og for hans Ord. Spørsmålet er om vi vil bøye oss for han som bøyde seg ned til oss for å frelse oss. Fil 2,9-11 sier det slik om Jesus: «Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Du gjør derfor klokt i å bøye deg i dag, mens det enda er nådens tid. «Enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Dette gjelder enten du er hindu, buddhist, muslim eller ateist. Hvorfor bøye seg for en avgud, et idol, noe som er falskt, når du kan bøye deg for den levende Gud. Et menneske må ha noe å bøye seg for. Det er ikke uten betydning hva, eller enda viktigere hvem, du bøyer deg for. Jesus alene er verdig vår tilbedelse. Han har all makt i himmel og på jord! Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8

9 Kretsårsmøte i Bergen krets, på Sætervika Av Herdis Heimdal, kretssekretær i Bergen krets Bergen krets hadde sitt kretsårsmøte på Sætervika juni. Me vart 25 personer påmelde, fleire enn på lenge, noko som var særs oppmuntrande. Formannen Roger Hosøy ønska varmt velkomen! Folk gledde seg over å sjå kvarandre att. Praten gjekk livleg i alle pausar og under måltida. Nokre nye ansikt var der og, vonar dei følte seg velkomen i «familien». Eivind Flå var med som talar heile helga, og me fekk ei sterk og tankevekkjande forkynning. På bibeltimen tala Eivind Flå over emnet «Herrens kall», eit kall til frelse, eit kall til samfunn og et kall til teneste. Om kvelden på festen tala Eivind Flå over spørsmålet «Kjenner vi Jesus?» Herdis Heimdal fortalde frå misjonen sitt arbeid i Senegal, og Kjersti Brennsæter gledde oss med vakker song. Det var oppmuntrande å gå gjennom årsmeldinga. Året 2014 synte fin auke i antal møte i kretsen, totalt 111 møte. Rekneskapen synte og stor auke (28%) i inntektene samanlikna med Fleire frivillige reiser i kretsen og har møte i tillegg til dei tilsette. Det nye styret i Bergen krets av KMM ser no slik ut: Formann: Arne Jørgensen. Styremedlemar: Roger Hosøy, Aksel-Ingvard Johannessen, Mette Brix Dyrhovden, Magne Ekanger, Irene Skjervheim og Karstein Furuskjeg. Vara medlemar: Cecilie Dyrkolbotn, Johannes Nesse, Reidun Heradstveit, Ingrid T. Mosaker og Bernt Rolf Røksund. Sundag formiddag hadde me òg møte Arne Jørgensen og Roger Hosøy med Eivind som talar. Både på festen på laurdags kvelden og på møtet på sundag formiddag kom det mange frå lokalmiljøet. Oppmuntrande for ein liten misjon med eit stort kall! Ny formann, Arne Jørgensen avslutta kretsårsmøtet ved middagsbordet. Han gledde seg over arbeidet i kretsen, og såg fram til å leia misjonen framover i Bergen krets. 9

10 KRETSNYTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV administrasjonssekretær herdis heimdal No har eg hatt ein fin ferie og me startar atter ein gong på møteverksemda for haustsemesteret. Mange møte er planlagde, men det hadde vore fint om me kunne fått til ennå nokre møte. Du må gjerne ta kontakt med meg på tlf dersom du ønskjer at me skal kome til ditt bedehus. Eivind Flå, Gudleik Himle, Kristoffer Ueland, Sigbjørn Gabrielsen, Lars Reinlund, Odd M. Svendsen og eg skal ha møte i kretsen denne hausten. I tillegg kjem eg til å spørje ennå nokre andre frivillige til å ta enkle møte. Takk for tenarsinnet! Kretslotteriet er i full gang. Kretsstyret hadde som mål å nå kr ,- dette året, men no har me passert kr ! Utruleg flott! Takk til kvar og ein! Eg har no berre nokre få loddbøker att. Inntektene syner ei svak auke. Kollektane er som i fjor, men gåveinntektene har auka. Eg kan berre takka og ønskje dykk Guds rike signing! Gåvene til misjonen gjev oss høve til å forkynne evangeliet til muslimane. Helsar dykk med 1 Pet 5,7: «Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk». Glimt fra Bergen Krets Av kretssekretær Herdis heimdal Kretsårsmøtet på Sætervika den 6. og 7. juni vart ei stor oppmuntring for oss alle! Sjå eige artikkel. Kretslotteriet er i full gang. Eg har levert ut eller seld lodder for kr ,-. Det hadde vore fint om me klarte å selje noko meir. Me har gevinstar nok til å selje for kr ,-. Kan du tenkje deg å kjøpe eller prøve å selje nokre lodd, ville det vore flott. Kvar loddbok kostar kr. 400,-. Ta kontakt på tlf Møteverksemda for hausten er for det meste i boks. Kurt Olsen, Eivind Flå, Gudleik Himle og eg skal ha ein del møte. Anne Margrethe Eidesvik vil nok òg ta nokre møte medan ho er heime. Nokre fleire frivillige vert nok også spurt om å ha nokre enkle møte for misjonen. Ta kontakt dersom du ønskjer å ha møte for misjonen på ditt bedehus. Gåveinntektene for våren 2015 syner ei stor auke frå året før. Det er me utruleg takksame for! Takk til kvar og ein som har gjeve gåver til misjonen! Må Herren velsigne dykk rikt attende! Helsar dykk med Salme 143,8: «Lat meg høyra om di miskunn om morgonen, eg set mi lit til deg! Lær meg den vegen eg skal gå, for eg lyfter mi sjel til deg». Glimt fra Møre og Romsdal Krets Av kretssekretær ØYVIND FONN Eit viktig hausthalvår: Årstida vi no er inne i minner oss om ei viktig sak i Guds rikes arbeid, innhaustinga. Vi synest det er ein god ting med eit lager av grønsaker og frukt i bingene våre når vinteren tek til. Kor mykje viktigare med menneske som er vunne for Jesus, frelst inn i hans evige rike! Menneska vi er kalla til å vitne for, finn vi både på misjonsfelta, men også i våre eigne byar og tettstadar. Vil du vere med denne hausten i arbeidet for KMM? Oppgåvene er mange. Noko av det viktigaste er det å vere med i møteverksemda. Er det lenge sidan det sist var møte på ditt bedehus i regi av KMM? Ta kontakt med kretsleiinga og vi vil sende ein av våre forkynnarar. Kretslotteriet: Eit anna viktig arbeid denne hausten er gjennomføringa av kretslotteriet. Også i år har vi mange fine 10 gevinstar, og nettoinntekten ser ut til å bli kr. Vi håpar også i år at mange vil ta del i loddsalet. Lotteriet handlar ikkje berre om penge-innsamling, men også om det å gjere misjonen kjend. Som loddselgjar vil du difor få utdelt den fine brosjyren vi har, som du kan gje vidare til dei som vil vite meir om kva Kristen Muslimmisjon står for. KMM 75 år blikk bakover og framover: I skrivande stund held vi på med dei siste førebuingane til rådsmøtet som skal vere på Valderøya i byrjinga av august. Eg gler meg til å høyre jubileumsprologen første kvelden. Eg bur i Namsos, men ferierer mykje i Solemdalen i Molde. Ein kveld i sommar, vitja eg KMM sin kontaktperson her i bygda, Inger Talsethagen. Ho har vore med i Muhammedanermisjonen heilt frå unge år. Ho minnest med glede jentelaget Muhammedanerforeininga som vart driven like etter krigen, før Otto og Helene med familie reiste ut til India for første gong. Det var Torvik sine døtre, Katharina og Mimmi (saman med Ruth Talset) som dreiv foreininga. Inger kunne fortelje at særs mange ungdommar var med og at det var eit godt fellesskap og ei god ånd over desse samværa. Ja, tenk at i KMM har det også vore drive arbeid for ungdom! Er denne tida forbi? Bør vi tenkje nytt her, at vi reknar med borna og inviterer dei unge på våre samlingar? Eller i det minste ser dei og pratar med dei? Mykje kan seiast her, måtte de kvar enkelt lokalt finne måtar og gjere dette på. Med ynskje om ein signerik haust helsar eg dykk med Salme 110,3: Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. (NB88/bm)

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle, samt Jorunn og Hillebrand Dijkstra i Senegal - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Moussa Faye, Michel Ngom, Jean Baptise Birane Diouf), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fanggidae i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Tore Arnegard, Kristoffer Ueland, Øyvind Fonn, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal og Eivind Flå - Evangelisten Morsalim i India og hans familie. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre frivillige forkynnere - Nye misjonærer til Senegal og India - At Gud må gi misjonens ledelse visdom til å drive KMM etter Guds Ord og Guds vilje - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Menigheten i Nioro og samarbeidet med Den Najonale Lutherske kirken i Senegal - Prosjektet «Håpets hus» i Nioro med leder Dialla Touré - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Takkebrev til KMM-gjevarar vert sendt ut ein gong i året Sidan forrige blad av LOL kom ut har det kome inn kr ,- i gåver til misjonen. Me takkar kvar enkelt av dykk for alle desse gåvene som gjer det mogeleg for oss å drive arbeidet i India, Israel, Indonesia, Senegal og her heime i Noreg. Pr er det eit underskot på ,-. 80 % av gjevarane til KMM har sagt ifrå om at dei ikkje ynskjer takkebrev for gåver som dei gjev til misjonen. Mange av gjevarane synest det er hyggeleg, men unødvendig og syner til portoutgifter og arbeid som hovudkontoret har med dette. Meir av gåvene kan heller gå direkte til misjonsarbeidet, ringer og skriv mange misjonsvener i KMM om. KMM har bestemt seg for at takkebrev vert sendt ut ein gong i året til privatpersonar. Sei heller ifrå til oss dersom du ynskjer takkebrev tilsendt oftare enn dette, så gjer me sjølvsagt det. Minnegåver og gåver frå foreiningane vert sendt ut slik som tidlegare. Me vil understreke at me er svært takksame for alle økonomiske gåver som vert gjeve til misjonen, og vil nok ein gong sende ein varm takk til dykk alle! Vil du vera med oss også denne gongen? Vedlagt denne utgåva har me lagt ved ein giro, der det er mogeleg å gje ei gåve til arbeidet. Bankkontoen til KMM er som tidlegare: Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere meg i Kristen Muslimmisjon. Send talongen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål. Abonnere på bladet Lys over Land (frivillig kontingent) Støtte misjonen økonomisk. Få tilsendt giro. Bankgiro: Fast givertjeneste. Få tilsendt skjema fra Kristen Muslimmisjon Godt sagt «Kristne og kameler mottar sine byrder knelende.» Ambrose Bierce avn Adresse E-post/tlf «Be om fred for Jerusalem!» Salme 122,6 11

12 Brønnen er dyp... Ny brønn med godt drikkevann til glede for hele folket! Landsbybefolkningen i Keur Omar Sohkna i Senegal har lagt en tung tid bak seg. Da jeg besøkte landsbyen i desember, hadde de ett stort problem. Brønnen var i dårlig stand og landsbysjefen var redd for at brønnen skulle kollapse helt. Landsbysjefen hadde da en inderlig bønn om å få reparert brønnen slik at befolkningen kunne fortsette å bo der i landsbyen. På vårparten startet «Håpets hus» arbeid med å lage en helt ny brønn på landsbysjefens eiendom. Det tok sin tid å grave brønnen da jorda bestod av ulike lag av sand og stein. Heldigvis fant de vann på 26 meters dyp, ofte er brønnene i Senegal både 40 og 50 meter dype. Og i juni kunne de feire! Nå hadde de fått en helt ny brønn med mye og godt drikkevann! Landsbysjefen ble så glad og takknemlig for brønnen at han gav jorda rundt brønnen til kvinnene og ungdommene i landsbyen, slik at de nå kan dyrke jorda hele året. Det handler om en grønnsakhage som vil gi mat til hele landsbyen! Og han håper også at det vil bidra til at ungdommene vil bli værende i landsbyen, istedenfor å dra til storbyene og prøve «lykken», noe som ofte ender i håpløshet. Derfor kan denne brønnen bli til glede for hele folket på flere måter! Måtte det senegalesiske folk også få høre om Ham som kom med «Livets vann»! Måtte de få høre budskapet som var og er til glede for hele folket: En frelser er oss født, det er Kristus Herren! Takk for at du står med oss i dette viktige arbeidet! Herdis Heimdal, ansatt i KMM, tidligere misjonær i Senegal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer