FolkogforsVar Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FolkogforsVar Nr. 4 2012"

Transkript

1 FolkogforsVar Nr Sårbar beredskap sårbart samfunn

2 Kjære leser Den 13. august la 22.juli kommisjon fram sin rapport. Mandatet var å se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne til å avdekke planer om og avverge angrep, å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep, og å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser, herunder ivaretakelse av skadede og pårørende. Det har vært knyttet stor spenning til kommisjonens rapport, og dens innhold vil nok prege mange av debattene utover høsten. I dette nummeret av bladet har vi fokusert på ulike sider av samfunnets sikkerhet og dets beredskapsressurser. Vi har også innhentet noen innspill fra våre nordiske søsterorganisasjoner. Det er store likhetstrekk, men også en del forskjeller mellom de nordiske landene. Norske Folk og Forsvar er vertskap for årets nordiske konferanse, som har samfunnssikkerhet og beredskap som hovedtema. Konferansen, som samler et 30-talls deltagere fra Norge, Sverige og Finland, vil holdes i Oslo og Bodø den september i år. På programmet står også besøk i Forsvarets operative hovedkvarter, Politihøgskolen og hovedredningssentralen. Som vedlegg til bladet finner dere også en plakat som presenterer en del av de viktigste beredskapsressursene som Norge besitter. God lesning! Monica K. Mattsson F F Arbeidsutvalget i Folk og Forsvar: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Hans-Christian Gabrielsen (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side eller på innhold Artikler: For samfunnets beste s. 4-5 Samarbeidets utfordringer s. 6-7 Det naturlige trusselbildet s. 8-9 Østersjøen sikkerhet og beredskap s Energiutfordring og sikkerhetstrussel s De digitale truslene s Terrorens mange ansikter s Sjøovervåkning av satelitter og skip s Forsvarets plass i samfunnssikkerheten s. 20 Samhällssäkerhet: ett perspektiv från Sverige s. 21 Sannerligen trygg men inte alltid s. 21 Faste sider: Leder s. 2 Smått & stort s. 3 Folk om forsvar s. 22 Organisasjonsstoff s. 23 Info-publikasjoner s. 24 Opplag: Pr. august 2012: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn, og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. Utdrag eller artikler fra bladet eller fra våre web-sider kan brukes fritt ved angivelse av kilde. Utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Tlf: Telefax: Oppslaget: Sivil-militært samarbeid; (SIMIS) sivil-militært samarbeid er en videreføring og videreutvikling av totalforsvarskonseptet. Det tidligere totalforsvarets prinsipper ligger imidlertid fast, samtidig som sivil-militært samarbeid også inkluderer nye aspekter. Videreutviklingen av totalforsvarskonseptet må sees på bakgrunn av nye utfordringer knyttet til blant annet samfunnets økte sårbarhet, nye trusler og endringer i Forsvarets behov for sivil støtte. Sivil-militært samarbeid består av tre aspekter: Sivil støtte til Forsvaret, Forsvarets støtte til det sivile samfunn og et ledelseselement på myndighetsnivå. Internett adresse: E-post-adresse: Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Redaktør: Nan Cecilie Johnstad E-post red.: ISSN Grafisk produksjon: Forsiden De siste ukene har for alvor satt fokus på samfunnsikkerhet og beredskap i Norge. 22.julikommisjonens rapport som ble lagt frem mandag 13.august var viktig og interessant lesning. I ettertid har endringer allerede begynt å skje innen beredskapen i Norge, og mer er trolig i vente. Det er en svært viktig sak å kunne trygge landet vårt best mulig, også når det gjelder utilsiktede hendelser forårsaket blant annet av vær og vind. Foto: Scanpix FolkogforsVar Nr Sårbar beredskap sårbart samfunn Layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as Trykk: RK Grafisk AS Sitatet Falsk trygghet er tross alt bedre enn ingen trygghet. - Øistein Rosen

3 ny stipendiat i Folk og Forsvar Kathinka Louise Rinvik (24) fra Oslo er ny stipendiat i Folk og Forsvar. Hun tiltrådte stillingen 3. mai. Rinvik har en bachelorgrad i Europastudier fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som forskningsassistent ved ARENA Senter for europaforskning, i tillegg til å ha vært praktikant ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel. Til høsten begynner hun på en mastergrad i Freds- og konfliktstudier ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene vil hun drive ordinær informasjonsvirksomhet i Folk og Forsvar. Tett nordisk forsvarssamarbeid Melheim ny direktør for F-35 programmet - Jeg går inn i denne stillingen med en viss ærefrykt, innrømmer Anders Melheim som onsdag 23. mai formelt tok over rollen som direktør i F-35 programmet. Melheim tar over fra generalmajor Stein Erik Nodeland som går til stillingen som Luftfartsdirektør. Anders Melheim kommer fra stillingen som stabssjef i Forsvarets Logistikkorganisasjon hvor han ledet arbeidet med omstillingen av Luftforsvarets Hovedverksted på Kjeller til det statseide foretaket AIM Norway. Generalmajor Nodeland har ledet programmet siden oktober Han kom da fra stillingen som generalinspektør for Luftforsvaret, og har i løpet av sin tid i programmet ledet arbeidet med bestillingen av fire F-35 treningsfly og forberedelsene til en avgjørelse i Stortinget rundt selve hovedanskaffelsen. Tidenes største investering i Hæren Torsdag 14. juni ble det etter debatt i Stortinget klart at Hæren får nye og oppgraderte pansrede kjøretøy til om lag ti milliarder kroner. Hæren får med dette 146 ombygde eller nye panservogner av typen CV-90, og Panserbataljonen og Telemark bataljon får dermed økt sin kapasitet kraftig. - De nye vognene vil gi Hæren et betydelig løft i form av bedret kampkraft og økt beskyttelse for mannskapene som opererer dem. Vognene får en kapasitet som gjør at de blir enda mer anvendbare i operasjoner både her hjemme og i utlandet, sier forsvarsminister Espen Barth Eide. Nye kapasiteter vil være bl.a. økt minebeskyttelse, nettverksintegrering, bedre egenbeskyttelse i form av fjernstyrt våpenstasjon og gummibelter for økt fremkommelighet. Hoveddelen av materiellet vil bli anskaffet fra utenlandske leverandører, i første rekke svenske BAE Systems Hägglunds, men med betydelige norske innslag. - For oss har det vært viktig at norsk industri har en betydelig rolle i prosjektet på de områdene der norsk industri har størst kompetanse og mulighet for etterfølgende eksport. På områder som sensorer, kommunikasjon, kommando- og kontrollsystem er det planlagt at prosjektets leveranser i hovedsak skal bestå av materiell fra norske leverandører, sier forsvarsminister Espen Barth Eide. - Dette er blant de største investeringene som er gjort til Hæren. Det er en avgjørende del i den pågående moderniseringen av Forsvaret og Hæren, for at vi skal kunne delta i fremtidige operasjoner nasjonalt og internasjonalt. De nye panservognene får blant annet betydelig bedre beskyttelse og overvåkningsutstyr, sa kontreadmiral i FLO, Morten Jacobsen, da avtalen ble signert på Akershus festning 21. juni. Forsvarsdepartementet signerte mandag 18.juni. en avtale som regulerer eierskap, utveksling og bruk av informa-sjon og teknologi i forbindelse med nordiske samarbeidsprosjekter. Avtalen inngås innen rammen av samarbeidet i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) som ble etablert av de nordiske forsvarsministre i Avtalen legger til rette for et tettere samarbeid om utdanning og trening, forskning og utvikling, materiellanskaffelser, logistikk og vedlikehold, og er en viktig del av arbeidet med å utdype og utvikle det nordiske forsvarssamarbeidet videre, sier ekspedisjonssjef Rolf Kjos som signerte avtalen på vegne Forsvarsdepartementet. Skryter av Heimevernet Årets landsskytterstevne på Voss, med om lag skyttere i aksjon, er over. Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 har støttet arrangementet, og får skryt fra skytterpresidenten. - Vi er jo vant til at Heimevernet leverer år etter år. Etter min mening er dette kanskje det beste stevnet vi har hatt. Jeg har selv vært ute og skutt, og opplevd soldatene på nært hold, forteller skytterpresident Olav K. Vaaje. Han er godt fornøyd med stevnet som helhet, og mener det bør være gode sjanser for at sskytterstevnet blir lagt til Voss også ved en seinere anledning. Hovedkomitéleder Jostein Bjørke er godt fornøyd med HV-innsatsen under sskytterstevnet. - Uten Heimevernet hadde det ikke blitt noe landsskytterstevne. Alt har vært utmerket, jeg har bare fått gode tilbakemeldinger fra folk jeg har snakket med. Det gjelder ikke minst alle HVsoldatene sin innsats, så jeg har sovet godt hver natt, smiler Bjørke. Kilde: Forsvaret.no Paragrafen: Midtlinjen; i Folkeretten en linje som er beregnet slik at hvert punkt på linjen er like langt fra to lands kyster, eller fra de grunnlinjer som de to lands sjøterritorier er beregnet fra. I Norge er prinsippet om midtlinjen som grense slått fast i lov av 21. juni Folk og Forsvar 3

4 For samfunnets Mandag 13.august 2012 ble rapporten fra 22.juli-kommisjonen lagt frem. En rapport som på mange måter er meget dyster lesning, men samtidig på en grundig og saklig måte påpeker en del aspekter ved beredskapen i Norge som må bli bedre. Bare på den måten kan samfunnet trygges ytterligere i krise og ved katastrofe. 22.juli-kommisjonen fikk sitt mandat av regjeringen for et år siden. Ikke for å utpeke skyld eller ta stilling til straffeansvar, men for finne ut om noe kunne blitt gjort bedre den skjebnesvangre dagen i juli 2011 da 77 mennesker mistet livet i terrorangrepet mot Norge. En bredt sammensatt kommisjon har brukt det siste året på å utforme rapporten som på flere områder kunne oppleves som knusende. For konklusjonen er at ting kunne vært gjort meget annerledes. Det aller viktigste for fremtiden må likevel være å ta lærdom av dette, slik at Norge står bedre rustet til å takle eventuelle nye katastrofesituasjoner. Konkusjonen 22.juli-kommisjonen har stilt følgende spørsmål i forbindelse med rapportarbeidet; Hva skjedde egentlig den 22.juli 2011? Og hvorfor ble håndteringen slik den ble? Etter grundig gjennomgang og analyse av dokumenter, befaringer, rapporter, møter, foto, film, teknisk data og forklaringer fra de mange involverte den dagen, ble konklusjonen på rapporten som følger: - Angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak. - Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. - Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde vært iverksatt Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende på en god måte. - Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre arbeidet sitt til tross for skadene. - Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ha kommet på sporet av gjerningsmannen før Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene. Vilje til å ta lærdom Det var regjeringen, under ledelse av statsminister Jens Stoltenberg, som ga kommisjonen ved leder Alexandra Bech Gjørv mandatet til å finne ut hva som egentlig skjedde 22.juli i fjor. Det har kommisjonen tolket som et tegn på at både regjeringen og Stortinget ønsker å lære gjennom å forstå hendelser og årsaksforhold. Kommisjonen har kommet frem til at der det sviktet, så skyldtes det hovedsakelig at: - Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten. - Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak. - Evnen til å koordinere og å samhandle har vært mangelfull. - Potensialet i informasjons og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet. 4 Folk og Forsvar

5 beste - Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig. Sagt på en annen måte; i forbindelse med ressursbruk gjør kommisjonen det klart at utfordringene viste seg å ligge i ledelse og kommunikasjonen, i mye større grad enn i mangel på innsatspersonell. I tillegg står det i rapporten at PST, gjennom sterkere ledelse og bedre arbeidsprosesser, har et potensial for effektivisering. Det påpekes også at risikoforståelse ligger til grunn for hvilke tiltak som skal iverksettes, og er dimensjonerende for den sikkerhet og beredskap samfunnet velger å ha. Gjennomgangen av materialet etter avdekket en rekke forhold der risikokjennelsen ikke var tilstrekkelig. For eksempel var det undervurdert at soloterrorisme, der en person opererer alene, kunne forvolde så mye skade. I tillegg pekes det på underbemanning og dårlig organisering av politiet, for dårlig våpenkontroll i Norge og at Forsvarets ressurser ble etterspurt for sent i politiaksjonen. PST hadde i forkant av angrepet ikke øvet godt nok på sin rolle i en slik situasjon, og det preget deres krisehåndtering. Politisk treghet Rapporten peker ikke bare på hva som gikk galt/kunne ha gått bedre den 22.07, den trekker også frem positive elementer ved det som skjedde i timene etter angrepet; Forsvarsdepartementet gjorde på et tidlig tidspunkt det klart at alle bistandsanmodninger fra politiet ville bli innvilget. Flere enheter i Forsvaret startet på eget initiativ å mobilisere og klargjøre ressurser til støtte for politiet. Videre hadde både Krisestøtteenheten og Statsministerens kontor lenge før utarbeidet planer for og øvd på utflytting fra regjeringskvartalet i en krisesituasjon, noe som gjorde dem godt rustet til å håndtere situasjonen som inntraff Men 22.juli-angrepet avslørte stor sårbarhet som et resultat av manglende eller altfor sen iverksetting av allerede besluttede tiltak, og at til dels meget relevante planer ikke ble tatt i bruk. Allerede i 2004 besluttet Regjeringens sikkerhetsutvalg å iverksette en rekke konkrete tiltak for å sikre høyblokken og regjeringskvartalet mot eventuelle angrep. Arbeidet skulle prioriteres høyt. Det ble ikke etablert profesjonelle rutiner for å sikre at prosjektet ble gjennomført med forutsatt tempo og kvalitet. Tilstrekkelige og relevante midlertidige tiltak ble ikke iverksatt. Sikkerhetsloven ble vedtatt i 1998, og den stilte krav om sikring av objekter av hensyn til vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Men det var en del usikkerhet knyttet til loven, og det ble brukt 13 år på å utvikle en forskrift som skulle gi presiseringer. I hele denne perioden ble det ikke foretatt tilsyn som kunne ha avdekket vesentlige sikkerhetsmangler. Etter Nokas-ranet i 2004 besluttet politidirektoratet å etablere et system for rask, sikker og effektiv varsling mellom politidistrikter ved større hendelser. Systemet ble operativt i 2010, først seks år senere. Direktoratet ble advart mot svakheter i den valgte løsningen, men systemet ble aldri systematisk testet og erfaringene pekte på en rekke problemer, men disse ble ikke utbedret. Systemet sviktet Inn i fremtiden bedre rustet Gode planverk og mennesker som vet hva de skal gjøre når noe skjer, er ekstremt viktig å ha. Øvelser er den beste måten å stadig bli bedre på. Oslo universitetssykehus har et detaljert planverk som ble fulgt Sykehuset ble tidlig satt i høyeste alarmberedskap. Kommisjonens rapport understreker at både samfunnssikkerhet og beredskap krever at landets samlede ressurser utnyttes på en effektiv måte. God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktørene er nødvendig for et godt forebyggende sikkerhetsarbeid og effektiv etterretning mot nye trusselaktører, herunder også soloterrorister. De frivillige organisasjonene betegnes som en bærebjelke i det norske beredskapsarbeidet. Nå oppfordres landets ledelse, ved Regjeringens sikkerhetsutvalg og Kriserådet, til å bruke mer tid på å forstå trussel- og risikobildet i Norge, og til å sikre god samhandling og respons i lys av utfordringene som avtegner seg i rapporten. 22.juli-kommisjonen kommer i sin rapport med 31 hovedkonklusjoner og anbefalinger for å gjøre Norge til et enda sikrere samfunn i fremtiden. Det er opp til politikere, departementer, direktorater og andre involverte parter å ta dette inn over seg for å endre og sikre bedre. Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvatningen systematisk arbeider for å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap. For å støtte opp om disse holdningsendringene anbefaler kommisjonen i tillegg en rekke mer spesifikke tiltak. Blant annet at planverk må øves jevnlig, både nasjonalt og lokalt, at halvautomatiske våpen bør forbys og at kontrollen med våpen og kjemikalier må bli bedre. I tillegg må PST ta mer initiativ og vise større vilje til samarbeid og informasjonsdeling med andre etater, herunder politiet og Etterretningstjenesten. Kilde: 22.juli-kommisjonens rapport fra 13.august 2012 Av Nan Cecilie Johnstad Folk og Forsvar 5 Foto: Scanpix

6 Den tragiske hendelsen 22. juli i fjor synliggjorde at samfunnets beredskapsressurser nok med fordel kan utnyttes bedre. Blant annet tok det hele tre timer og 20 minutter fra eksplosjonen i regjeringskvartalet før politiet ba Forsvaret om bistand. Forsvarets spesialkommando, som øver sammen med politiets beredskapstropp, ble aldri satt i aksjon. Det har nå gått mer enn 80 år siden Menstadslaget, og de fleste er enige om at det er på tide å se på samarbeidsformene mellom politi og forsvar med friske øyne. Samarbeidets utfo Politi og forsvar har ulike oppgaver i et samfunn. Der politiet skal være samfunnets indre ordensmakt, er forsvaret ment for å avverge angrep utenfra. Men verden rundt oss er i endring. Det er større kamp om ressursene, og større krav til å utnytte det vi har av kapasiteter best mulig. Det er ikke lenger slik at et angrep på vårt territorium, fra en annen nasjonalstat, er det som utgjør den mest sannsynlige trusselen for landet vårt. Kanskje kan Forsvarets ressurser utnyttes bedre også i et samfunnssikkerhetsperspektiv? Et terrorangrep uansett om utøverne er utenlandske borgere er definert som en kriminell handling, som i utgangspunktet er politiets ansvar å håndtere. Men av og til kan et angrep være av en slik art at politiet ikke selv har personell eller utstyr til å håndtere det på egen hånd. I slike tilfeller kan man anmode Forsvaret om bistand. Det må alltid være politiet selv som kommer med anmodningen, og det er begrensninger på hva slags oppgaver forsvaret kan løse. Hva sier grunnloven? De sterkeste begrensningene finner man i Norges grunnlov. I Grunnlovens 99, 2. ledd kan man, i et noe komplisert språk, lese at: «Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i sloven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed». Skulle det være et opprør eller revolusjon på gang, kan altså militærmakt brukes mot landets befolkning, i henhold til grunnloven. Interessant perspektiv i disse dager, når de mer ekstreme variantene av dette kan beskues i Syria og andre land i Midtøsten. I Norge er det nok helst i andre situasjoner at vi ser at Forsvaret kan gi god bistand og støtte til politiet. En vanlig fortolkning av grunnlovsbestemmelsen er at bistand til terrorbekjempelse, bistand til logistikk og administrativ støtte og bistand i forbindelse med ulykker og naturkatastrofer, faller utenfor det alminnelige forbudet om bruk av militær makt mot statens borgere. Forsvaret har også bistått i situasjoner som gjelder ettersøking og pågripelse av spesielt farlige personer, da selvfølgelig under politiets kommando. Det finnes også andre områder der Forsvaret bidrar til ulike former for kriminalitetsbekjempelse. Dette er imidlertid regulert av særskilt lovgivning, 6 Folk og Forsvar

7 som f.eks tolloven, kystvaktloven og politiloven. Bistandsinstruksen De aller fleste tilfeller av Forsvarets bistand til politiet reguleres av den såkalte bistandsinstruksen. Den opprinnelige instruksen er fra 2003, og gir ganske klare rammer for når en slik assistanse kan gis, og den praktiske gjennomføringen av den. Blant annet er det alltid den politimesteren som mottar bistand fra Forsvaret, som har den overordnede ledelse av operasjonen. Man skal ikke blande forsvar og politistyrker under operasjonen, og om de skal jobbe med samme objekt skal de gis «samordnede, men klart adskilte oppdrag og løse disse under sine sjefer direkte underlagt politiets operasjonsleder.». Formene for bistand som blir beskrevet er administrativ bistand (f.eks transport), operativ bistand (f.eks uskadeliggjøring av eksplosiver, eller støtte ved større ulykker og naturkatastrofer) og håndhevelsesbistand (f.eks ettersøking og pågripelse av farlige personer, eller støtte ved terroranslag). Etter den 22. juli i fjor har diskusjonen gått om det er for vanskelig for politiet å be om bistand fra Forsvaret. Enkelte har hevdet at det bør lovfestes at Forsvaret har en naturlig rolle i gitte situasjoner også i det sivile samfunn. En arbeidsgruppe ledet av Forsvarsdepartementet har jobbet med en gjennomgang av bistandsinstruksen nå i år, og den 22. juni ble en ny bistandsinstruks vedtatt av Kongen i statsråd. Hovedprinsippene består, men den nye instruksen skal forenkle og konkretisere samarbeidet. Den slår sammen de tre tidligere bistandsformene til to, legger vekt på å effektivisere kommunikasjonen mellom etatene, innføre effektive liaisonordninger og inneholder klare instrukser for hastetilfeller. Det stilles også større krav til samtrening mellom politiet og Forsvaret. Menstadslaget Mange er imidlertid skeptiske til at Forsvaret skal ha en sterkere rolle i den sivile samfunnssikkerheten. Ofte henvises det til Menstadslaget. Dette er en konflikt som har hatt stor betydning for vår motstand mot å bruke forsvarsressurser i sivil sammenheng i Norge. Men hva var det egentlig som skjedde? Under lønnsoppgjøret i 1931 ønsket NAF (forløperen til NHO) at lønningene skulle settes ned med 15-20%. Dette godtok ikke LO, som på sin side ville ha redusert arbeidstid. NAF iverksatte lockout, men Norsk Hydro og Union co hyret inn kontraktsarbeidere til en del arbeidsoppgaver. Dette ble ansett som streikebryteri, og stemningen var meget amper hos begge parter. Om ettermiddagen 8. juni 1931 eksploderte det. Kjemisk Industriarbeiderforbund lot arbeidere marsjere til Hydros utskipningshavn og lasteplass på Menstad, hvor 100 politifolk passet på kontraktsarbeiderne. Det ble et voldsomt sammenstøt der tre politimenn ble alvorlig skadet. Da ble det besluttet å sette inn Forsvaret. Statsminister Peder Kolstads og forsvarsminister Vidkun Quisling sendte et gardekompani på 145 soldater fra Oslo. I tillegg ble fire marinefartøyer ble sendt opp Skienselva for å holde ro og orden, men disse ble aldri satt inn mot arbeiderne. Slaget var over på fem minutter, men har hatt stor historisk betydning. Veien videre Nå er imidlertid mye på gang. Ny bistandsinstruks er vedtatt, og 22.julikommisjonen er kommet med sine anbefalinger, som nok kommer til å prege debatten utover høsten. Forsvarets Høgskole og Politihøgskolen går nå sammen om å tilby et nytt studium for å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret i krisesituasjoner. Kurstilbudet, som kalles Nasjonal beredskap og krisehåndtering, er i hovedsak rettet mot politimestere og stabssjefer i Politiet, masterstudenter på Forsvarets Høgskole, og ledere i Forsvarssektoren med majors grad eller høyere. Små og store andre tiltak er også på gang, for forhåpentligvis å gjøre samfunnet vårt bedre rustet til å møte de utfordringer som måtte komme vår vei i framtiden. Av Monica K. Mattsson rdringer Foto: Scanpix Folk og Forsvar 7

8 Det naturlige tru Hvert år i februarmåned utgir Politiets Sikkerhetstjeneste sin årlige trusselvurdering. Her redegjøres det for hvilke aktive virksomheter som kan true det norske samfunnet, og hvordan disse har endret seg i løpet av det siste året. Det rapporten imidlertid ikke tar høyde for er hvilke passive trusler samfunnet vårt står ovenfor. Trusler som ikke oppstår som konsekvens av religion, politikk, økonomi eller vond vilje, men som likevel er i stand til å lamme samfunnet vårt totalt. Den største av disse passive truslene er ironisk den vi lokker turister hit med og som er med på å definere oss som nordmenn, nemlig naturen vår. Tilgangen til vann er en kilde til krig og uenighet i verden, og vil sannsynligvis fortsette å være det i uoverskuelig fremtid. Med langstrakt kyst, mangfoldige innsjøer og høye vannfall har vi i Norge en unik tilgang på vann i alle tenkelige former. Fiskerinæring, naturressursene på norsk sokkel og vannkraftproduksjon viser at vanntilgangen og ressurser i vann har vært med på å forme nasjonen Norge i stor grad. Like fullt som vann er et gode for oss, koker flere av naturhendelsene som kan skade samfunnet vårt ned til nettopp dette elementet. At vann, i form av snø eller regn, er årsak til de fleste flommer er kjent for de fleste. At faren for enkelte typer skred også øker når bakken mettes av vann etter lange eller kraftige regnperioder eller massiv snøsmelting er kanskje ikke like åpenbart. Ved kraftig regn og snøsmelting vil jordens porer etter hvert mettes og dette kan føre til at stabiliteten i jordmassene blir svekket. Dersom helningsgraden er stor nok (over 25%) kan det resultere i jordskred. Når jordmassen er mettet finner vannet seg egne veier og vi får både flom og stor ras- og skredfare. Flom er en fellesbetegnelse på en tilstand der vannføringer eller vannstanden stiger over en viss størrelse. I pinsehelgen 2011 opplevde vi den største flommen i Norge på 15 år. Grunnet stor snøsmelting og mye regn ble mennesker evakuert fra husene sine, hovedveiene mellom Trondheim og Oslo stengte i lange perioder, jernbanen måtte stenge og store areal med dyrket mark ble skylt bort med vann og jordmassene. I løpet av hele fjoråret kostet skadene etter ras og flom oss omtrent 1,6 milliarder her til lands. Den mest tydelige forbindelsen mellom vann og skred er naturlig nok snøskred. Snøskred er et vanlig naturfenomen og oppstår som regel i dalsider med mellom 30- og 60-graders helling. Over halvparten av alle skredofre i Norge gjennom tidene er tatt av snøskred. Vann er altså utløsende årsak for flere av de naturlige truslene. Det er derfor ikke uten grunn til at uttrykket villere og våtere ofte brukes i samme setning som klimaendringer. Endringer i vann, og vannets bevegelser vil være dominerende for hvordan vi opplever endringene i klima fremover. Hydrologene ved Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om at vi kan vente en generell temperaturøkning for alle årstider frem mot neste århundreskifte. Dette vil gi økt nedbør både om høsten og vinteren over hele landet. Utfallet for sommer og vår vil være noe mer varierende ut fra hvor i landet en befinner seg. I områder som i dag utsettes for regnflommer vil vi fremover kunne få økte flomtopper. I de deler av landet som frem til nå har opplevd flom som konsekvens av kraftig snøsmelting går det imidlertid motsatt vei. Der forventer hydrologene mindre flomtopper enn tidligere. Med forventet havnivåstigning vil også stormflotoppene øke. I tillegg vil isgangen i vassdrag vinterstid øke, og vi vil sannsynligvis måtte forberedes oss på at snø- og jordskred vil inntreffe andre steder enn tidligere. Jord Vann alene kan imidlertid ikke ta skylden for alle former for skred. Store fjellskred er et eksempel på en skredtype som ikke nødvendigvis utløses av vann. Langsomme bevegelser i berggrunnen kan over tid gi ustabile fjellparti som etter hvert vil rase ut. I 1934 opplevde innbyggerne rundt Tafjorden en opp mot 64 meter høy flodbølge som resultat av at tre millioner kubikkmeter med stein raste 730 meter fra Langhammeren og ned i fjorden. 40 mennesker omkom. Både i Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane finner vi i dag tilsvarende ustabile områder der flere millioner kubikkmeter med stein står i fare for å rase ut. I Lyngen-området alene vil et eventuelt ras med påfølgende flodbølge kunne påvirke innbyggere. For å trygge befolkningen i disse områdene er det foreløpig ved fire av de mest utsatte fjellpartiene etablert kontinuerlig overvåking av bevegelser i berggrunnen, med mulighet for varsling av befolkningen ved unormale bevegelser. Områder som ved avslutningen av og etter siste istid befant seg under havoverflaten, for senere å heve seg og i dag er fastland, er mange steder dekket av leire avsatt på datidas havbunn. Saltinnholdet i leira bidrar til å gjøre den stabil. Dersom saltinnholdet i leira blir redusert som følge av utvasking fra grunnvann, kan leiren bli kvikk. Da er faren til stede for kvikkleireskred, som kan bli utløst av menneskelig aktivitet eller naturlig erosjon. Ved et slikt kvikkleireskred endrer leiren raskt konsistens, og blir flytende. Denne overgangen fra fast til flytende kan skje på svært kort tid, og derav navnet kvikkleire. Denne typen skred kan med andre ord være vanskelig å varsle. Områdene der kvikkleire er utbredt er derimot godt lokalisert og i Norge er det størst forekomster av disse i Trøndelag og på 8 Folk og Forsvar

9 sselbildet Østlandet. I senere år har vi sett at det også er forekomster på Vestlandet og i Nord-Norge som bør kartlegges bedre. Vi skal ikke lenger tilbake i tid enn januar i år og Byneset i Trøndelag for å finne siste store kvikkleireskred her til lands. Fokuset på denne type skred har økt betraktelig de siste årene. I områder med kvikkleire er det viktig å ikke foreta inngrep som kan utløse skred, og all planlegging i slike områder krever særskilt kompetanse. Vind I desember i fjor viste romjulstormen Dagmar oss hva luftelementet kan gjøre med samfunnet. Vind var utløsende årsak til enorme skader i store deler av landet, og gjorde aller størst skade på Vestlandet. Flere steder blåste det godt over orkan styrke, og i Møre og Romsdal alene har forsikringsselskapene anslått at de totale skadene vil ha en prislapp på omkring 290 millioner. De største skadene på strømnettet, som igjen ga kraftige ringvirkninger for resten av samfunnet, ble likevel påført av trær som ble dratt opp med roten og kastet over linjer. I disse tilfellene er det i stor grad snakk om plantet og lite vedlikeholdt granskog, som det opprinnelig er lite av på Vestlandet. Stenging av veier og utfall av strøm- og telenettet gjorde at Stryn sentrum i en periode var fullstedig isolert fra omverdenen. Konsekvenser for samfunnet I tillegg til de åpenbare store skadene skred, vind og flom kan påføre samfunnet, utgjør de også en stor og felles trussel mot samfunnets funksjon, nemlig bortfall av essensiell infrastruktur som veier, kraft og elektronisk kommunikasjon (ekom). Veinettet i Norge er med på å muliggjøre spredt bosetning, og å opprettholde det høye nivået av varetilgang landet over. Veinettet blir så godt som alltid påvirket når naturkreftene angriper. Enten det skyldes, skred, flom eller sterk vind gir stengte veier alltid store konsekvenser i form av vanskelig fremkommelighet for nødetatene våre, for redningsmannskap på ulykkessted, eller for mannskap som skal rette feil på kritisk infrastruktur. Under romjulsstormen Dagmars herjinger var i underkant av kunder uten strømforsyning i mer enn en time, over kunder var uten strøm i over 24 timer og minst kunder var uten strøm i mer enn to døgn. Strømløshet utgjør en særlig trussel for de mange hjemmeboende eldre og pasienter som er avhengige av elektroniske hjelpemiddel for å overleve. Sykehus, sykehjem, rådhus og andre viktige samfunnsinstitusjoner klarer seg kun i kortere perioder uten strøm. Likeledes er strømstans kostnadskrevende da handel og produksjon er totalavhengige av strøm for å fungere. Hvor brutalt bortfall av strøm og vei enn kan være, er det når samfunn mister mulighetene til å kommunisere med hverandre at problemene virkelig tårner seg opp. Hele tre ganger i løpet av fjoråret fikk vi demonstrert hvor avhengig vårt samfunn har gjort seg av muligheten til å kommunisere via mobilnettet. Det er lett å tenke på mobiltelefoni som et trådløst kommunikasjonssystem. I realiteten er mobilen kun helt trådløs frem til nærmeste basestasjon. Deretter er kommunikasjonsformen avhengig av et nett av sendere og linjer frem til basestasjonen nær den du forsøker å ringe. Strømtilførsel er helt nødvendig for å drive dette nettet og basestasjonene. Batterikapasiteten på basestasjonene er varierende, og stasjonene er også sensitive for overlast som lett kan oppstå i ekstraordinære situasjon. I praksis avhenger altså samfunnets mest utbredte kommunikasjonssystem i dag av stabil strømtilførsel, som er vanskelig å garantere i et værhardt land som Norge. Hvordan håndteres det naturlige trusselbildet? Flom, skred og vind er naturlige prosesser og det er menneskene som må tilpasse seg naturen og ikke omvendt. Når det er sagt, er det mye som kan gjøres innen både forebygging og håndtering. Samarbeid på tvers av fagmiljøer og myndighetsområder er alfa og omega for å sikre en god beredskap. Kartlegging og god arealplanlegging er svært viktig i det forebyggende arbeidet. I områder med stor skredfare arbeides det kontinuerlig med å sikre grunnen, akkurat som det gjøres rundt vannveier som kan gi alvorlige samfunnskonsekvenser dersom de flommer over. Vann står sentralt i mange av de naturlige truslene. NVE står derfor sentralt i mange av beredskapstiltakene mot flom og skred. Blant annet utarbeider de vannføringsprognoser for hele landet, og opererer en nasjonal døgnkontinuerlig flomvakttjeneste. Direktoratet samarbeider tett med Norges Geotekniske Institutt (NGI), Meteorologisk Institutt, Vegvesenet og Jernbaneverket om utvikling av skredvarsler.nve tar i samarbeid med disse aktørene sikte på å lansere en varslingstjeneste for jordskred i løpet av neste år. Per i dag er det kommunene selv, Åknes Tafjord Beredskap og Nordnorsk fjellovervåkning som har ansvaret for å overvåke fjellmassene geologene frykter skal rase ut og skape tsunamibølger i fjorden under. Øvelse gjør mester. Fordi utfordringene som lammer kraft, ekom og vei er tett vevet sammen håndteres de også mest effektivt ved godt samarbeid. Med dette som bakgrunn turnerer de tre myndighetene for disse sektorene, NVE, Statens Vegvesen og Post- og Teletilsynet, landet rundt med et øvelseskonsept som tar for seg nettopp de sammenfallende utfordringene ved kraftig uvær i form av regn, vind eller snø. Her inviteres også fylkesmannsembeter, kommuner, blålysetater og andre lokale beredskapsorganisasjoner med. I løpet av en fem års periode skal samtlige fylker i Norge ha vært gjennom denne type øvelse. Fordi vi vet at naturen, slik som andre elementer i trusselbildet Norge står overfor, stadig er i utvikling, er jobben med å forebygge og hindre skade i likhet med Forsvarets arbeid en kontinuerlig pågående oppgave. Av Rikke C. Arnulf Foto: Scanpix Folk og Forsvar 9

10 østers Norge er medlem i Østersjørådet, men har nok hovedfokuset sitt på egne havområder i vest og i nord. Tidvis lyser imidlertid avisoverskrifter om Østersjøen mot oss også fra norske aviser. Gassrørledninger, stor maritim trafikk, skipsforlis, miljøproblemer og til og med UFO-spekulasjoner, er innholdet i noen av dem. I Europa er Østersjøen kjent som the Baltic Sea, etter navnet «Mare Balticum» som først ble lansert i det 11 århundre av Adam av Bremen. Navnet Østersjøen er imidlertid også brukt siden vikingetiden, og varianter av navnet nevnes blant annet i Heimskringla. Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen og Tyskland har alle viktige havneområder i Østersjøen. Skipstrafikken er meget stor. Tidligere ble det også drevet et betydelig fiske i Østersjøen, men fiskebestandene har gått sterkt tilbake, på grunn av overfiske og forurensing. Avrenning fra landbruket er en av de aller største truslene mot naturmiljøet i Østersjøen. I de senere årene har imidlertid utviklingen begynt å snu i positiv retning. Det spesielle med Østersjøen er at man på grunn av brakkvannet kan finne både ferskvannsfisk og saltvannsfisk i området. Rav er en ressurs som særlig utnyttes i Baltikum. Det er også påvist oljeforekomster i Østersjøen, da i polsk og svensk sektor. Sikkerhet til havs Skipstrafikken i Østersjøen er stor og sterkt økende, med tett fergetrafikk og store mengder lasteskip, både mellom Østersjølandene og i transitt til Russland eller Asia. Østersjøen er i dag faktisk et av områdene i verden som har høyest tetthet av skip. Til enhver tid regner man med at mer enn skip befinner seg i det rundt km 2 store området, ikke medregnet lystfartøy, fiskebåter eller ferger. Dette utgjør hele 15 prosent av verdens sjøtransport. Trafikken i Østersjøen har siden årtusenskiftet økt med over 50 prosent, og forventes å vokse med ytterligere 65 prosent frem til Østersjøen kan være et meget værhardt område. Høststormene er harde, og vintrene kalde. Gjennomsnittlig er ca 45% av Østersjøen islagt på vinterstid. SIden 1720 har havområdet vært helt gjenfrosset 20 ganger. I fjor vinter var man ikke langt unna, da over ¾ av Østersjøen var islagt. Den store skipstrafikken krever betydelige beredskapsressurser fra Østersjølandene, herunder en av verdens mest avanserte isbryterkapasiteter. Vanligvis kan skipstrafikken med hjelp av disse isbryterne gå som normalt gjennom hele vinteren, men det forekommer også i våre dager episoder der skip kjører seg fast i isen. I 2010 ble for eksempel passasjerfergen Norlandia strandet i isen med 850 passasjerer om bord på vei fra Finland til Estland. Alt endt godt, men møtet med isen kostet over sju timers forsinkelse. Men Østersjøen har også hatt sine tragiske ulykker. Den mest kjente er nok MS Estonia, som forliste i Østersjøen den 28. september Været var dårlig, med kraftig vind og høye bølger. Hele 852 mennesker mistet livet, men bare 92 av de omkomne er funnet. De øvrige fant sin grav i Østersjøen. Særlig Sverige ble hardt rammet, da 501 av de omkomne var svenske statsborgere. Mange pårørende har ønsket at skipet skulle heves. Den svenske regjeringen foreslo på et tidspunkt å kapsle inn hele skipsvraket i betong, og la det ligge der det ligger. Til slutt ble man enige om den såkalte Estoniaavtalen av 1995, en traktat mellom Sverige, Finland, Estland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia. Stedet der skipet forliste er fredet, med forbud for traktatlandenes borgere om å nærme seg vraket. Vraket blir overvåket av den finske marinen, og den svenske marinen har flere ganger måttet stoppe dykkeoperasjoner i nærheten av vraket. Etter Estonia-ulykken ble det et sterkt fokus på sjøredningstjenesten i Østersjøen, og det katastrofale utfallet av dette forliset ble en pådriver for økt samarbeid mellom statene i regionen. Miner og eksplosiver MS Estonia er imidlertid ikke alene om å ligge på bunnen av Østersjøen. En forskergruppe fant i 2005 over styrtede fly, sunkne krigsskip og andre etterlatenskaper fra andre verdenskrig på bunnen av Østersjøen. Og også andre farer kan lure under havoverflaten. Under den kalde krigen ble store mengder kjemiske våpen dumpet i havet. I juni ble øvelsen Baltops avholdt i Østersjøen. Over deltakere, fordelt på 30 fartøy fra 15 nasjoner deltok. Norge deltok med to skip; KNM Valkyrien og KNM Alta. I tillegg til å øve på militært samarbeid og utføring av lete- og redningsoperasjoner til sjøs, var det et sterkt fokus på minerydding. Sjøminer kommer i to former; bunnminer, som har store ladninger og ligger på meters dyp, eller forankrede minekupler, som flyter fra et ankerfeste på havbunnen. Magnetisme og akustikk fra et fartøy kan trigge en sjømine, og skape svært kraftige trykkbølger. 10 Folk og Forsvar

11 jøen sikkerhet og beredskap Et minesveip kan enten skje ved at man sleper med seg vaiere for å kutte fortøyningen til minekuplene slik at disse kommer opp, eller at man sleper etter seg kraftige strømkabler for å skape magnetisme slik at en eventuell mine eksploderer bak minesveiperen. Baltops er en årlig militærøvelse som har pågått siden 1972, og den har dermed 40-års jubileum i år. I de to siste øvelsene ble over store og små - eksplosiver og sjøminer identifisert og sprengt. Nord Stream-prosjektet I 2010 startet den noe omstridte byggingen av to km lange gassrørledninger i Østersjøen, for å forsyne de europeiske markedene med russisk gass. Enkelte har vært bekymret for at denne utbyggingen også kan medføre risiko for å berøre miner, kjemiske stridsmidler og tungmetaller som ligger på havbunnen. Og det har også vært diskutert de sikkerhetspolitiske implikasjonene av disse rørledningene. Gazprom, det russiske selskapet som er majoritetseieren (51%) i Nord Stream, er et tidligere statseid, nå globalt energiselskap, men den russiske stat har fortsatt aksjemajoriteten i selskapet. I følge årsberetningen for 2011 kontrollerer Gazprom 18% av verdens naturgassressurser, og hele 72% av Russlands. De står for 77% av den russiske og 15% av den globale gassproduksjon, og eier også verdens største rørledningsnett; «Unified Gas Supply System of Russia», som utgjør km med gassledninger. I Europa er Gazproms markedsandel på 27%. Med Nord Stream-ledningene vil dette øke ytterligere. De andre eierne i Nord Stream er de to tyske selskapene BASF SE/Wintershall Holding GmbH og E.ON Ruhrgas AG som hver har 15,5 %, det nederlandske selskapet N.V. Nederlandse Gasunie og det franske GDF SUEZ S.A., som hver eier 9% av Nord Stream. Den første ledningen ble satt i drift i november 2011, og de har nå fått driftstillatelse for den andre ledningen, som etter planen blir satt i drift i siste kvartal i år. Rørledningene går begge fra Vyborg i Russland til Lubmin, nær Greifswald i Tyskland, og samlet får de en årlig kapasitet på 55 milliarder kubikkmeter gass. Ledningen er lagt gjennom Russlands, Finlands, Sveriges, Danmarks og Tysklands eksklusive økonomiske soner, samt gjennom russisk, dansk og tysk territorialfarvann. Man måtte dermed innhente tillatelse fra alle disse fem landene. Det ble også gjennomført omfattende høringer med alle ni Østersjølandene før prosjektet ble iverksatt. Slike internasjonale høringsprosesser er pålagt gjennom den såkalte Espoo-konvensjonen, når det gjelder prosjekter som kan ha omfattende miljøkonsekvenser. Nord Stream er blant annet pålagt å iverksette miljøovervåkningsprogrammer under hele byggeprossessen, og fram til De fem landene som er direkte berørt, har litt ulikt innhold i miljøovervåkningsprogrammene, men det inkluderer ting som vannkvalitet, reetablering av havbunnen, fiskebestander, samt fugle- og pattedyr. EU og Østersjøen Etter EUs utvidelse i 2004 er Østersjøen nærmest blitt et indre farvann i EU. Med det ble «den nordlige dimensjonen», som Finland var pådriver for i 1999, igjen aktualisert. Europakommisjonen la fram sin strategi og handlingsplan for Østersjøregionen den 10. juni Dette er den første makroregionale strategien i EU. Sentrale politikkområder er territoriell samhørighet, maritim politikk, klimaendring, transport og energi. Målet er å effektivisere EUs nåværende aktivitet i regionen, å tydeliggjøre agendaen og arbeidsdelingen mellom EU-nivået og det regionale nivået, samt å bidra til et regionalt perspektiv på de forskjellige delene av EUs politikk. «Den nordlige dimensjon» er imidlertid et partnerskap som inkluderer også Norge, Island og Russland, og Nordisk Råd har etterlyst større koordinering mellom den regionale Østersjøstrategien og Den nordlige dimensjon, særlig på energispørsmål. Norge har bidratt med seks millioner euro til EUs Østersjøstrategi. «UFO» en i Østersjøen I fjor sommer meldte svenske skattejegere fra om et større, uidentifisert objekt som var lokalisert ved hjelp av ekkolodd, på havbunnen i Østersjøen. I juni måned i år klarte dykkere å ta en video av objektet, som ser ut som en sopp med et eggeformet hull i taket. Objektet er 60 meter i diameter, og ligger på 85 meters dyp. Dykkere har fortalt at alle elektroniske instrumenter slutter å fungere når man kommer nærmere objektet enn 200 meter. Det er uvisst hva dette objektet kan være, og det er ingen mangel på kreative forslag. En havarert UFO eller en form for vulkan er foreslått, likeledes en eldgammel seremoniplass fra istiden. En annen teori er at gjenstanden stammer fra annen verdenskrig, og at det er et av nazistenes hemmelige våpen for å slå ut fiendens skip og u-båter. Det er også oppdaget lange slepespor etter objektet, så det kan værer tegn på at objektet har vært i bevegelse. Uansett hva det måtte være, er det ikke den eneste gjenstanden på havbunnen i Østersjøen. Det er til nå funnet rundt vrak på bunnen av Østersjøen, men arkeologer at det kan være så mange som sunkne skip i området. Mange driver også i dag aktiv leting i området, i håp om å finne «den store skatten». Av Monica K. Mattsson Foto: Nord Stream AG, K. Zakowski copyright Marynarka Wojenna RP Folk og Forsvar 11

12 Energiutfordring og sikkerhetstrussel Atomkraft er omdiskutert. Med atomkraftverk følger faren for store ulykker som dem vi har sett i Tsjernobyl i 1986 og ved Fukushima-anlegget i I tillegg øker faren for spredning av atomvåpen, og radioaktivt avfall krever trygg lagring i flere hundre år. Dette til tross, finnes det fortsatt over 300 reaktorer som brukes til sivile formål rundt om i verden i dag. Men katastrofen i Japan i fjor satte på ny fokus på denne type trussel. De fleste som vokste opp under den kalde krigen kan sikkert relatere til hvordan det var å leve med en atomtrussel hengende over seg; redselen for at USA og Sovjetunionen skulle sende verden ut i en atomkrig. I dag, nærmere 30 år etter Tsjernobyl-katastrofen i Ukraina, er de hardest rammede områdene fortsatt ikke restituerte etter ulykken. Ordet atombombe kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på alle og enhver, og i fjor fulgte vi utviklingen i katastrofen i Japan time for time på tv-skjermen mens vi ventet i spenning på hvor omfattende den kom til å bli. Ganske umiddelbart etter den japanske katastrofen i fjor vår, kunngjorde Tyskland at de skulle kvitte seg med atomkraften sin; innen 2022 skal alle de tyske atomreaktorene, 17 i tallet, være tatt ut av produksjon. Syv av disse ble stengt kort tid etter hendelsen i Japan, i tillegg hadde én allerede vært ute av drift en god stund. Ingen av disse åtte kommer til å bli tatt i bruk igjen. Utfordringene Utfasingen av 17 atomreaktorer gjør at Tyskland i enda større grad enn tidligere må satse på fornybare energikilder, og på den måten vil atomkraftens konkurranseevne trolig svekkes ytterligere. I tillegg reduseres sjansen for en alvorlig atomulykke i hjertet av Europa, og det gleder jo de fleste. Italienere og sveitsere er også mer skeptiske enn tidligere til atomkraft, og har satt sine utviklingsplaner på hold. Det samme har japanerne gjort. Men dette til tross, er det ikke mange årene siden (i 2009) at EU-kommisjonen beregnet at hvis de skulle klare å opprettholde atomkraftens andel av den totale strømproduksjonen i unionen, så måtte de forlenge levetiden med 15 år på kraftverk med allerede høy alder samt opprette 40 nye i løpet av de neste 15 årene. Den gangen trodde man på en nedgang i atomkraftens andel av elektrisk kraft produsert i EU fra 30 til 20 prosent. Atomkraft er svært dyrt, og det ansees som mer kostnadseffektivt å satse på energieffektivitet og rene, fornybare energikilder. Bellonas tall viser at det i dag er 339 atomreaktorer som brukes til sivile formål i til sammen 31 land. Disse produserer 16 prosent av verdens elektrisitet. Totalt finnes det også 284 forskningsreaktorer i 58 land, deriblant to i Norge. I skip og ubåter finnes det til sammen 220 reaktorer i verden i dag. Utfordringen med atomkraft er at når ulykken først skjer blir ofte konsekvensene fatale. Jo flere atomkraftverk som finnes, 12 Folk og Forsvar

13 jo større er også sjansene for at radioaktivt materiale faller i feil hender. Hvis man besitter teknologien og kunnskapen, kan dette brukes til å lage atomvåpen. Et eksempel på denne type våpen som kan brukes av terrorister, er såkalte skitne bomber bomber der radioaktivt materiale sprenges sammen med konvensjonelt sprengstoff. I følge Bellona, har det flere ganger blitt dokumentert at uran har blitt stjålet fra den russiske ubåtflåten. Uran er et radioaktivt, metallisk grunnstoff som brukes som drivstoff i kjernekraftverk og som sprengstoff i atomvåpen. Produksjon av atomkraft gir også store mengder avfall som forblir radioaktivt og farlig i hundrevis av år. Derfor må det lagres trygt. Det er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som kontrollerer bruken av atomenergi i verden. Men byrået mangler kapasitet til å hindre at sivil atomteknologi misbrukes. Russland Vår nabo i nord, Russland, har 10 atomkraftverk, som til sammen produserte 170 TWh i 2010 det gjør landet til verdens fjerde største atomkraftprodusent etter USA, Frankrike og Japan, og det utgjorde 17 prosent av landets totale elektrisitetsproduksjon. De ti kraftverkene har til sammen 32 reaktorer. Åtte av dem ligger i den europeiske delen av landet, de to andre øst for Uralfjellene. De fleste av reaktorene i Russland ble tatt i bruk på slutten av 1970-tallet og på begynnelsen av 1980-tallet. Den gjennomsnittlige alderen på dem er nå på drøyt 28 år, den eldste er 39 år. Atomkraftverkene i Russland eies og drives av selskapet Rosenargoatom. Dette selskapet er 100 prosent eid av det statlige ROSATOM, som inkluderer mer enn 200 bedrifter og vitenskapelige institutter samt over ansatte. ROSATOM er en betydelig internasjonal aktør, og står for 40 prosent av verdensmarkedet når det kommer til oppkonsentrering av uran og de produserer 17 prosent av alt atombrensel i verden. Når russiske reaktorer skal startes opp, får de i utgangspunktet en driftslisens på 30 år. Men fordi utbyggingen av nye kraftverk gikk tregt på 1990-tallet, ble det derfor på begynnelsen av 2000-tallet tatt en beslutning som la grunnlaget for en omfattende forlengelse av driftstiden på reaktorene med 15 til 20 år. Det foreligger dog planer om grundig utbygging av antallet atomkraftverk i Russland, og det er meningen at i perioden skal to nye reaktorer settes i drift per år. Byggingen av disse skal delvis finansieres over statsbudsjettet og delvis fra ROSATOMs eget utviklingsfond. Men på grunn av manglende finansiering så langt har disse planene ikke blitt realisert. Det antas at reaktorer kan få utvidet sin driftsperiode ytterligere i stedet. Russerne samarbeider blant annet også med Iran, Kina og India om atomteknologi. Forurensing og miljø Mens russerne har omfattende planer for utbygging av atomkraftverk stikk i strid med Tysklands planer så er de ikke like opptatt av forurensingsproblematikken som følger i kjølevannet av en slik satsing. I Russland har ikke klimaargumentet hatt en like stor påvikningskraft som i andre land. I 2006 skrev Bellona at Russland siden 1959 hadde dumpet dobbelt så mye radioaktivt avfall i havet som alle andre land til sammen. Avfallet stammet i hovedsak fra driften av atomubåter og atomisbrytere i nord. Totalt ble det frem til 1992 dumpet cirka containere med fast radioaktivt avfall. Flere av containerne ble plassert om bord på skip som deretter ble senket ned i havet. I tillegg ble 16 atomreaktorer dumpet, hvorav seks med brukt brensel. Nå for tiden har Russland i prinsippet vedtatt en lukket brenselssyklus. Det vil si at det brukte atombrenselet skal reprosesseres; altså at det brukte atombrenselet løses opp i et syrebad, og at uran og plutonium skilles ut kjemisk fra det høyaktive flytende avfallet som dannes. I Russland foregår dette ved de sivile atomkraftverkene ved Mayak Kjemiske Kombinat i Sør-Ural, ikke langt fra millionbyen Chelyabinsk. Den første produksjonen av våpenplutonium i Mayak startet i 1948, og dannet grunnlaget for den første sovjetiske atombomben som ble testet ut i Våpen Da den tidligere etterretningsoffiseren Aleksander Litvinenko døde på et sykehus i London i 2006, ble begrepet radiologisk terrorisme satt på dagsorden i Norge. Litvinenko hadde nemlig blitt forgiftet med det radioaktive stoffet polonium. Fordi en slik forgiftningsprosess tar tid og fordi man gjerne ikke vet hva man blir utsatt for, kalles denne type våpen for soft killers. Stoffet/ene plasseres gjemt i nærheten av ofrene eller smugles inn i mat eller drikke. Radiologisk terrorisme innebærer bruk av, eller trussel om bruk av, radiologiske våpen under terroraksjoner samt direkte aksjoner mot installasjoner der det finnes slike stoffer. Terroren baseres på radioaktive stoffer for direkte eksponering og forurensning. Ofrene påføres stråledoser, og større områder kan måtte evakueres og dekontamineres i etterkant av aksjonene. Terroren er beslektet med former for terrorisme som inkluderer bruk av masseødeleggelsesvåpen, det være seg kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen. Som for nuklær terrorsime kan terrorformen bety en potensiell strålingseksponering, og som for kjemisk og biologisk terrorisme kan radiologisk terrorisme innebære en snikende, usynlig trussel fordi man ikke kan sanse strålingen man blir utsatt for. Denne type terrorisme er gjennomførbar med et minimum av kompetanse og utstyr. Men dersom denne type terroroperasjoner skal gi størst mulig effekt, krever dette kunnskap om hvilke stoffer som skal benyttes på hvilke måter. Aksjonsformen innebærer også en risiko for dem som skal utføre operasjonen, og krever derfor en basiskompetanse for behandling og skjerming av stoffene. Kilder: Bellona, FN (IAEA) og FFI. Av Nan Cecilie Johnstad Folk og Forsvar 13 Foto: Scanpix

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2010

FolkogforsVar Nr. 2 2010 FolkogforsVar Nr. 2 2010 Miljø sikkerhetspolitikk i vår tid 1 Kjære leser Selve sikkerhetsbegrepet har endret seg radikalt de siste tyve årene. Fra å dreie seg først og fremst om å sikre eget territorium,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2012

FolkogforsVar Nr. 5 2012 FolkogforsVar Nr. 5 2012 Forsvarets fire neste år innhold Kjære leser De siste 10 årene har mye av fokus i Det norske Forsvaret, og særlig Hæren, vært på oppdraget i Afghanistan. Belastningen på personellet

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2010

FolkogforsVar Nr. 4 2010 FolkogforsVar Nr. 4 2010 I KINAS SKYGGE 1 Kjære leser Sommeren er over, og høstaktivitetene har satt inn for fullt. Mye er på trappene i månedene som kommer. Debatten om engasjementet i Afghanistan har

Detaljer

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa?

Kontaktblad nr. 3 2009. Fredelig fremtid i Europa? Kontaktblad nr. 3 2009 Fredelig fremtid i Europa? Kjære leser Det har vært en aktiv vår for Folk og Forsvar. Med større og mindre grupper har vi arrangert en rekke studieturer, for å sette søkelyset på

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

TRYGGE SAMFUNN TIDSSKRIFT FOR KVINNERS FRIVILLIGE BEREDSKAP (KFB) NR 2 2015. Tema: Strømløs og rådløs?

TRYGGE SAMFUNN TIDSSKRIFT FOR KVINNERS FRIVILLIGE BEREDSKAP (KFB) NR 2 2015. Tema: Strømløs og rådløs? TRYGGE SAMFUNN TIDSSKRIFT FOR KVINNERS FRIVILLIGE BEREDSKAP (KFB) NR 2 2015 Tema: Strømløs og rådløs? Viktige temaer på dagsorden Et samfunn i dyp krise Høy trivselsfaktor i Heimevernet Alle som har opplevd

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008 Digital krigføring Tema: STABSSJEF TONE ANDERSEN: HEIMEVERNSÅNDEN MÅ BESTÅ KLIMAENDRINGENE HAR SKAPT EN HELT NY SITUASJON I NORDOMRÅDENE

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

Kontaktblad nr. 5 2009. Utfordringer i nord

Kontaktblad nr. 5 2009. Utfordringer i nord Kontaktblad nr. 5 2009 Utfordringer i nord Kjære leser Nok en gang går året inn i sin siste fase, og julen ligger foran oss. Her i Folk og Forsvar betyr det slutten på en hektisk og innholdsrik sesong,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2015

FolkogforsVar Nr. 1 2015 FolkogforsVar Nr. 1 2015 Farefull ferd fremover? Kjære leser Riktig godt nytt år! Inngangen til 2015 ble dramatisk. Attentatet mot det franske satiremaga sinet Charlie Hebdo minnet oss igjen om at ytringsfriheten

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2014. Tema: Forsvarets bistand. til politiet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2014. Tema: Forsvarets bistand. til politiet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2014 Tema: Forsvarets bistand til politiet Sikkerhet øverst på dagsorden Skal sikre norsk beredskap Uten helhetlig risikovurdering

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Trygge samfunn. TidsskrifT for kvinners frivillige Beredskap (kfb) nr 1 2013. Tema: Biologiske trusler

Trygge samfunn. TidsskrifT for kvinners frivillige Beredskap (kfb) nr 1 2013. Tema: Biologiske trusler Trygge samfunn TidsskrifT for kvinners frivillige Beredskap (kfb) nr 1 2013 Tema: Biologiske trusler godt rustet til skadebehandling et biologisk koldtbord kan ikke kjøpe ferdige prosedyrer Moteord Hvem

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011. Tema: Kyst- og sjøsikkerhet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011. Tema: Kyst- og sjøsikkerhet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011 Tema: Kyst- og sjøsikkerhet ikke tid for hvileskjær sivilforsvaret er i innsats annenhver dag beredskap og forebygging svekkes

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2007. og beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2007. og beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2007 Tema: Ekstremvær og beredskap Forsvarsministeren: Totalforsvar spennende, men Profil: Gardesjef Ingrid Gjerde Krigsherrenes overgrep

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge

Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kontaktblad nr. 2 2009 En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Kjære leser Forsvarets oppdrag utenfor Norges grenser har de siste årene blitt viktigere og viktigere. Totalt

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012. Tema: Naturkrefter og sårbarhet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012. Tema: Naturkrefter og sårbarhet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2012 Tema: Naturkrefter og sårbarhet Vi må ta solstormer på alvor Å legge seg flat Askefast tiden mot slutten Når det inntreffer katastrofer

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 09 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2009 - Et nasjonalt risiko-, trusselog sårbarhetsbilde - Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer