Gausel Skole. Informasjon til elever, foresatte og personale skoleåret Skolens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gausel Skole. Informasjon til elever, foresatte og personale skoleåret 2014-2015. Skolens hjemmeside: http://www.linksidene.no/gausel."

Transkript

1 Gausel Skole Informasjon til elever, foresatte og personale skoleåret Skolens hjemmeside: E-post til skolen: Tlf

2 ii TIL ELEVER, FORESATTE OG PERSONALET... 4 STAVANGER KOMMUNES VISJON:... 5 GAUSEL SKOLES VISJON... 5 VI VIL KJENNETEGNES VED:... 6 VI SER PÅ LÆRING SOM EN AKTIV PROSESS SOM:... 6 VI ARBEIDER UT FRA DETTE ELEVSYNET... 6 MED BAKGRUNN I DETTE ELEVSYNET BLIR LÆRERENS ROLLE:... 6 MED BAKGRUNN I DETTE ELEVSYNET BLIR SKOLELEDERENS ROLLE:... 6 FOKUSOMRÅDER FOR SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER INNENFOR DE TRE FOKUSOMRÅDENE ER:... 7 Klasse- og skolemiljøutvikling ZERO... 7 Tilpasset opplæring... 8 Læringsstrategier... 8 Biblioteksprosjekt: Kultur for lesing... 8 Portefølje... 9 Grønt flagg... 9 ORGANISERING AV GAUSEL SKOLE... 9 ORGANISASJONSPLAN RÅDSORGAN DRIFTSSTYRET BESTÅR AV FØLGENDE REPRESENTANTER: ELEVRÅDET KLASSERÅDENE FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU) SKOLEMILJØUTVALG TREFFTIDER SKOLENS TELEFONNUMRE: ORGANISERING AV DAGEN: FYSISK AKTIVITET FOR 5. OG 7. TRINNET SKOLEHELSETJENESTEN RESSURSTEAM FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) PERSONALET VED SFO ÅPNINGSTIDER AKTIVITETER Åpent hus MÅL FOR VIRKSOMHETEN SATSINGSOMRÅDER SAMARBEID MED HJEMMENE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL ARBEIDS- OG TRIVSELSREGLER VED GAUSEL SKOLE... 21

3 VIKTIGE DATOER OG ARRANGEMENT ELEVKVELDER STORSAMLINGER SANGSAMLINGER VI SYNGER JULEN INN AKTIVITETSPLANER GRUNNSKOLENS UKE (UKE 45) SKOLE- KIRKESAMLING FORELDREMØTER OG UTVIKLINGSSAMTALER(FORELDREKONFERANSER) KLASSE/GRUPPEARRANGEMENT AVSLUTNINGSFEST FOR 7. TRINNET ANDRE FORHOLD OG INFORMASJON UTESKOLE / FRIE AKTIVITETER/FYSISK FOSTRING KROPPSØVING DUSJING MELDINGER OM FRITAK SVØMMEOPPLÆRING MELKEORDNINGEN SØKNAD OM SKOLEFRI REISEVIRKSOMHET I SKOLEN TAUSHETSPLIKT RLE FAGET (RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK) OG FRITAK FOR DELER AV DETTE TILLATELSER FRITT SKOLEVALG PERSONALFORDELING SKOLERUTE iii

4 Side 4 Til elever, foresatte og personalet Velkommen til nytt skoleår! Også dette skoleåret har vi beholdt samme utforming på informasjonsheftet. Vi håper at du finner informasjonen relevant og nyttig, og at heftet blir brukt av deg. Dette er en av informasjonskanalene vi benytter. Også dette skoleåret har vi heftet klart til skolestart, noe som er en målsetting for oss. Gausel skole har fått tilbakemeldinger fra foresatte om at vi har for mange informasjonskanaler. Det blir vanskelig å sortere. Dette vil vi forsøke å gjøre noe med. Derfor har vi besluttet at informasjonen fra skoleåret kommer via vår hjemmeside. Det betyr at lekseplaner, ukeplaner, SFO-sine aktivitetsplaner og annen informasjon blir kun å finne på skolens hjemmeside. Diverse påmeldinger til SFO og skole skjer digitalt på skolens hjemmeside. Det blir derfor enda viktigere at du abonnerer på skolens hjemmeside. Vi vil også legge om hjemmesiden vår slik at du skal kunne abonnere på den eller de klassene du har barn i. Imidlertid vil jeg anbefale deg også å abonnere på forsiden vår. Intensjonen er at vi der legger ut informasjon av allmenn interesse. Hjemmesiden vil i løpet av kort tid få nytt utseende, men vår adresse er fortsatt: Gausel skole vil i skoleåret , ha ca. 470 elever fra 1. til 7. klassetrinn. Det vil være 20 storgrupper, en skolefritidsordning med ca. 220 barn og et personale på ca. 65. Elevtallet vårt er fortsatt stigende. Kontaktlærerne har ansvar for barn og har som målsetting å gi alle elevene god oppfølging. Skolen har elevens faglige utvikling, mestring og trivsel som en hovedmålsetting. Hver dag arbeides det systematisk med dette. Ingen elever er like og alle elevene hører til på vår skole. Kommende skoleår fortsetter Gausel skole sin deltakelse i matematikkprosjektet: Hva er god matematikkundervisning?. Forrige skoleår begynte vi et arbeid med vurdering og portefølje. Dette arbeidet vil fortsette kommende skoleår. Andre viktige arbeidsområder er fortsatt Zero, klassemiljø og trivsel. FAU sitt arbeid med TEKNOLAB har båret frukter, og det er kommet inn nok midler til å dra dette i gang. Derfor er noe utstyr innkjøpt, og Teknolab- utstyret er nå under utprøving av voksne. Vi håper barna skal få mye glede av Teknolaben. Vi ønsker dere alle velkommen til samarbeid for et nytt spennende, inkluderende og lærerikt år! Gausel skole, 26.juni 2014 Berit Mæle Thuestad, rektor Bruse Espedal, avdelingsleder team 1 Hilde Helstrup, avdelingsleder team 2 Maj Beate Blihovde, avdelingsleder SFO

5 Side 5 Stavanger kommunes visjon: Sammen for en levende by Verdigrunnlaget er: Er tilstede Vil gå foran Skaper fremtiden Konsekvenser for Gausel skole er: Vi arbeider med og for en god bedriftskultur for alle, både voksne og barn. Vi ønsker å yte service ved at vi: er åpne og imøtekommende er tilgjengelige skaper trygghet Og vi skaper tillit ved at vi: tar elever og foresatte på alvor har gode og forutsigbare regler og rutiner viser respekt for alle parter i skolesamfunnet likeverdighet Gausel skoles visjon Visjonen: Sammen tar vi tak T- trygghet A-arbeidsglede R- respekt T- tydelighet A-anerkjennelse K- kreativitet Mål: - Tilpasser opplæringen for alle - Bruker spisskompetansen til det beste for elevenes læring - Legger til rette for et godt skole- hjemsamarbeid

6 Side 6 - Optimal grad av tilgjengelighet for alle i skolesamfunnet - Zero fungerer Vi vil kjennetegnes ved: Målrettet, engasjert, aktuell og helhetlig læring. Gjensidig toleranse, tillit og respekt som gir åpenhet, trygghet og trivsel. Elever som er likeverdige partnere. At alle tar ansvar for seg selv og egen læring. Godt samarbeid på skolen og med hjemmene. Vi ser på læring som en aktiv prosess som: Tar utgangspunkt i elevenes kunnskaps- og erfaringsbakgrunn og møter elevene der de står. Tar i bruk alle sanser. Krever varierte arbeidsmåter. Skjer når lærestoffet blir presentert i en helhetlig sammenheng. Skjer når elevene undrer seg, stiller spørsmål og selv utforsker. Skjer individuelt og i aktiv samhandling med andre. Vi arbeider ut fra dette elevsynet Elevene er hver for seg unike, og alle har et utviklingspotensial. Elevene ønsker å bety noe og bli lyttet til. Elevene ønsker å være delaktige og ta ansvar for egen læring. Elevene er kreative og har forslag til både sin egen og skolens utvikling. Elevene er inkluderende og tar vare på hverandre. Med bakgrunn i dette elevsynet blir lærerens rolle: Å legge til rette for, formidle og veilede gjennom tilpassede læringssituasjoner. Å legge til rette for elevaktivitet i læringsprosessene. Å ta med elevene i planlegging, gjennomføring og vurdering av hva, hvordan og i hvilken sammenheng lærestoffet skal stå i. Å samarbeide med både elevene og foresatte slik at den enkeltes ressurser og kompetanse blir utnyttet og videreutviklet. Med bakgrunn i dette elevsynet blir skolelederens rolle: Å være leder, støtter og veileder i endringsprosesser. Å sørge for at det blir utarbeidet planer for systematisk kompetanseheving. Å legge til rette for forsøks - og utviklingsarbeid. Å legge til rette for lærersamarbeid, erfaringsutveksling, refleksjon og vurdering av skolens og den enkeltes praksis. Å ta initiativ i nærmiljøet i arbeidet med et positivt oppvekstmiljø.

7 Side 7 Fokusområder for Fokusområdene i henhold til Stavanger kommunes kvalitetsplan- God, bedre, best for er: Lesing, språk og begrepsutvikling Tilpasset opplæring og mestring Vurdering for utvikling Fokusområdene på Gausel skole følger kvalitetsplanen for Stavanger kommune og for skoleåret Vi streber mot å gi alle elevene lovbestemt tilpasset opplæring i alle fag. Skolens satsningsområder innenfor de tre fokusområdene er: Tydelig klasseledelse Forebyggende arbeid mot uønsket atferd og mobbing, deriblant Zero og Det er mitt valg Hjem-skole samarbeid Læringsstrategier Portefølje Stasjonsundervisning for 1.-4 trinn Uteskole for trinn Storsamlinger Bruk av IKT Klasse- og skolemiljøutvikling ZERO På Gausel skole skal det være trygt å være og å lære. Arbeid med klasse- og skolemiljøutvikling er en kontinuerlig prosess som ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i skolen og i samarbeid med hjemmene. Gausel skole arbeider aktivt mot mobbing. Det er utarbeidet en handlingsplan for arbeidet mot mobbing ZERO. Dere finner handlingsplanen mot mobbing på skolens hjemmeside. Arbeidet mot mobbing tas opp i alle skolens organer og på foreldremøter i klassene/gruppene. Arbeidet mot mobbing må skje i samarbeid med hjemmene og er et felles løft for bedre skolemiljø. Handlingsplanen mot mobbing revideres jevnlig og vedtas i driftsstyret. Handlingsplanen er utarbeidet av elever, foresatte og representanter for skolens personale. Arbeidet mot mobbing foregår kontinuerlig. For at vi skal lykkes med dette arbeidet må elever, personalet og foresatte ha samme målsetting og jobbe sammen om å nå målet.

8 Side 8 Tilpasset opplæring Elevene har rett på tilpasset opplæring ut fra sitt ståsted. Sammen med eleven og hjemmet vil vi legge til rette for at alle får tilpasset opplæring. Vi vil sette fokus på elev- og utviklingssamtaler/foreldresamtaler, elev- og foreldremedvirkning og ta i bruk og videreutvikle arbeidsplaner tilpasset den enkelte elev, målene i læreplanen og avledede lokale mål ved Gausel skole. Vi vil arbeide med tilpasset opplæring og elevvurdering ved hjelp av IKT og bruk av portefølje, stasjonsundervisning og læringsstrategier. Læringsstrategier Vi arbeider med læringsstrategier som en av metodene i opplæringen. Læringsstrategier inngår som en systematisk del i alle fag og tema. Ulike strategier nyttes på ulike trinn ut fra en felles plan for skolen. Læringsstrategier inngår i vår øvrige tenkning omkring elevenes læring. Læreplanen K-06 og Stortingsmelding nr. 30, Kultur for læring, gir klart uttrykk for at skolen skal: stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Læringsstrategier er også et nasjonalt, kommunalt satsningsområde og et lokalt satsningsområde for Gausel skole. Vi bruker ulike arbeidsmåter og tar utgangspunkt i den enkelte elevs læreforutsetninger. Progresjonsplan ligger på hjemmesidene til hvert trinn. Biblioteksprosjekt: Kultur for lesing Skoleåret var Gausel skole med i et nasjonalt bibliotekprosjekt. Prosjektet hadde som målsetting å fremme lesegleden hos våre elever og bevisstgjøre dem på bruk av biblioteket både som en kilde til faglitteratur og leseglede. Som en følge av dette prosjektet utarbeidet vi skoleåret en leseplan for skolen der samtlige elever skal være involvert i to leseprosjekter. På høsten settes det av to uker der det skal være fokus på faglitteratur, og om våren settes det av tre uker mellom vinterferien og påskeferien der det er fokus på skjønnlitteratur.

9 Side 9 Portefølje Det tredje fokusområde i vår kvalitetsplan er Vurdering for utvikling. Elevene på Gausel skole skal gjennom skolens vurderingsarbeid forstå hva de skal lære og hvordan de kan lære mer. Vurderingen skal fremme læring gjennom økt lærelyst, inspirasjon og læreglede/glede over å ha lært noe. Gausel skole vil benytte portefølje som metode i vurderingsarbeidet. Portefølje er en samling arbeider som elevene selv velger å sette i en mappe. Arbeidene skal vise elevenes utvikling innenfor et område. Utvelgelsen vil skje på bakgrunn av målene det arbeides med og elevens egen refleksjon rundt arbeidet. Porteføljen vil være med å danne grunnlaget for utviklingssamtalene. Grønt flagg Alle skoler i Stavanger skal være miljøsertifiserte. Gausel skole er sertifisert to ganger tidligere og vil i inneværende år sertifiseres på ny. Prosjektet vi skal sertifiseres på er Avfall som ressurs I tillegg til Beintøft der også FAU er aktive. Organisering av Gausel skole Skolens administrasjon består av: Rektor Berit Mæle Thuestad Avdelingsleder 1 Bruse Espedal Avdelingsleder 2 Hilde Helstrup, rektors stedfortreder Skolekonsulent Grete Løhre SFO- leder Maj Beate Blihovde Fagleder spes.ped. Jorun Sandve Gausel skole har en ledergruppe som består av rektor og avdelingsledere.

10 Side 10 Organisasjonsplan

11 Side 11 Rådsorgan Rådsorganenes mandat er gitt i lovverket. Driftsstyret består av følgende representanter: 2 fra undervisningspersonalet 1 fra andre tilsatte 2 fra foreldreutvalget 2 fra elevrådet 2 fra kommunen - politisk representant og en skal være rektor Rektor er sekretær i driftsstyret. Driftsstyret ledes av en av foreldrene. Elevrådet 2 fra hvert trinn fra årstrinn Tillitsvalgte i 4. trinn kan møte som observatører etter nyttår En av elevrepresentantene fra driftsstyret En av representantene fra skolemiljøutvalget Kontaktperson: Hilde Helstrup Klasserådene Alle elevene er medlemmer av klasserådet. Hver storgruppe velger en leder og en nestleder. Leder møter i elevrådet. Nestleder møter i elevrådet dersom leder er forhindret i å stille. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Alle foresatte som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har ca. 9 medlemmer som blir valgt for to år. Til vanlig vil dette være en foreldrekontakt for hvert trinn som møter månedlig. FAU har møte den første tirsdagen i hver måned om ikke annet er avtalt. Det er klassekontakter for hver fargegruppe. Mål: FAU arbeider for et trygt og trivelig skolemiljø. FAU er organisert i grupper med ulike ansvarsområder som f. eks.: 17. mai-, trafikkog trivselsgruppe, snøgruppe og politisk gruppe. Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Miljøgruppe: 17.Mai komitè: Stig Kaspersen Anita Wirak Velges på neste FAU.møte Georg Jakobsen Helle Fløysvik

12 Side 12 FAUs e-postadresse: Skolemiljøutvalg Lovverket for Grunnopplæringen ble endret i Opplæringslovens 11-1a gjelder opprettelse av skolemiljøutvalg. Dette skal bestå av alle parter i skolesamfunnet. Elever og foresatte skal utgjøre et flertall. Det skal være et rådgivende organ som ivaretar ulike sider ved skolemiljøet. Skolehelsetjenesten og PPT kan inviteres. Det vil bli oppnevnt representanter når skoleåret er kommet godt i gang. Gausel skole har valgt en modell hvor skolemiljøutvalget i tillegg til driftsstyret trekker inn ekstra foreldrekontakter og representanter fra elevrådet. Skolemiljøutvalget har 2-4 møter i skoleåret. Skolemiljøutvalget består av: 2 fra undervisningspersonalet 1 fra andre tilsatte 3 fra foreldreutvalget 4 fra elevrådet, 2 fra kommunen - politisk representant og en skal være rektor Trefftider Lærerne er tilgjengelige for foresatte i arbeidstiden på skolen. Hver lærer har sin faste trefftid. Det kan gjøres avtaler med lærer dersom foresatte eller lærer har behov for det. Lærerne er bundet til undervisning og møter. Lærer vil på første foreldremøte opplyse om sin trefftid på skolen. Trefftidene til lærerne er lagt ut på skolens hjemmeside:. Skolens telefonnumre: Administrasjonen: tlf faks: Lærere og andre tilsatte: 1.trinn tlf trinn tlf trinn tlf trinn tlf trinn tlf trinn tlf trinn tlf SFO-leder tlf Fagleder spes.ped. tlf

13 Side 13 Organisering av dagen: Dagen er delt inn i 4 økter med felles pause og utetid for hele skolen. Organisering av dagen er slik for alle trinn med unntak av 5. og 7. trinn som har innlagt fysisk aktivitet onsdag(7. trinn) og torsdag(5. trinn) i tredje time. Det betyr at onsdagsplanen for 7. trinn og torsdagsplanen for 5. trinn vil bli forlenget fordi fysisk aktivitet blir lagt fra Skoleslutt for elever fra trinn er kl med noen unntak. 1. trinn slutter tirsdag og fredag. 2. trinn slutter på fredager. 5. trinn slutter på torsdager. 7. trinn slutter på onsdager. Tid Økt 08:15 09:15 Undervisning 09:15 09:40 Pause og utetid 09:40-10:40 Undervisning 10:40 11:00 11:00-11:20 11:20 12:20 12:20-12:45 12:45-13:45 Spisetid Pause og utetid Undervisning Pause og utetid Undervisning

14 Side 14 Fysisk aktivitet for 5. og 7. trinnet 2 timer fysisk aktivitet pr uke er obligatorisk for de 3 årene på mellomtrinnet. Nytt av året er at vi legger fysisk aktivitet til 5. og 7. trinnet. Som tidligere år legger vi også dette skoleåret fysisk aktivitet midt i skoledagen. Fysisk aktivitet er lagt til onsdager for 7. trinn og torsdager for 5. trinn fra kl Alle elevene skal delta. Vi legger opp til ulike aktiviteter som elevene rullerer på i løpet av skoleåret. Foresatte og skolen må sammen motivere elevene for å delta på den obligatoriske fysiske aktiviteten. Vi forventer at elevene har medansvar for at gjennomføringen blir som avtalt. Det er skoleassistenter som organiserer og gjennomfører aktiviteten. Det oppfordres til at elevene også sammen med foresatte er fysisk aktive på fritiden. Skolehelsetjenesten Helsesøster, Marit S. Handeland, er å treffe på skolen to dager i uken. På skolens hjemmesider finner dere tidspunkt for når hun er til stede på skolen. Når helsesøster ikke er på skolen kan hun kontaktes på Hinna helsestasjon. e-post: Tlf. helsesøsterkontor på Gausel skole: Hinna helsestasjon: Ressursteam Hensikten med ressursteamet er å kvalitetssikre det tilpassede skoletilbudet til elevene. Ressursteamet arbeider også for å sikre et godt miljø på skolen og arbeider med å fange opp de elevene som trenger hjelpe- og støttetiltak på et tidligst mulig tidspunkt. Blant annet følger vi opp alle elevene i leseprosessen. Ressursteamet består av fagleder og spesialpedagoger. Teamet har møter to ganger i måneden. På fastsatte møter kommer representanter fra pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og skolehelsetjenesten. Ressursteamet består av: Jorunn Sandve, fagleder Åshild Tengesdal, spesialpedagog Elin Ytre-Arna, spesialpedagog. Gina R. Narten, spesialpedagog Piyachat Andreassen, spesialpedagog Ellen Therese Gloppestad Thuland, spesialpedagog PPTs representanter Marit S. Handeland, helsesøster

15 Side 15 Fag- og timefordelingsplan FAG TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 TRINN 5 TRINN 6 TRINN 7 RLE NORSK 6, MATEM 4, NATURF ENG 0,5 0,5 1 1, ,5 SAMF 0, K & H 1, MUSIKK 0, M & H 0 0,5 0 0,5 2 KRØ ,5 TOTALT

16 Side 16 Skolefritidsordningen (SFO) Skolefritidsordningen ved Gausel skole er en del av skolens sosialpedagogiske tilbud for barn og bygger på de samme grunnverdiene som gjelder for grunnskolen. Stavanger kommune har vedtatt en Kvalitetsplan for SFO, kalt Fritid på skolen. Gausel skole følger denne og utarbeider halvårs- og månedsplaner ut fra denne. Mål: SFO har som mål å ivareta barnas fritid og å gi dem et trygt opphold under tilsyn av voksne. Det er ca. 230 barn i SFO for skoleåret Personalet ved SFO Leder Maj Beate Blihovde/ Robby Johannessen Baseledere: Maria Johannesen Robby Johannessen (stedsfortreder) Vidar Øverland Kristine Sjo Jespersen Magdalena A.F. Dworniczak Fang Dong (stedsfortreder) 1. trinn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 4. trinn Vi har for øvrig de kjente voksne til sammen ca. 20 assistenter, barne- og ungdomsarbeidere. Åpningstider På ordinære skoledager holder vi åpent: kl og kl På skolens fri- og planleggingsdager som ligger utenfor planleggingsdager for SFO er det åpent fra kl SFO har stengt på fem planleggingsdager i året. Aktiviteter Vi har som mål at barna skal ha størst mulig grad av frihet til selv å velge hvor de vil leke, hva de vil leke og hvem de vil leke med. Vi innarbeider faste rutiner for ulike aktiviteter slik at barna vet hva de kan forholde seg til. Aktivitetsplanen ligger på skolens hjemmeside. Åpent hus Det blir også dette året åpent hus for elever og foresatte i november. Det blir sendt ut informasjon i forkant.

17 Side 17 Mål for virksomheten Vi ønsker at alle barna skal føle seg trygge og trives At vi voksne kan ta vare på det enkelte barn og gi dem den voksenkontakt og den oppmerksomhet barnet har behov for At barnet får mulighet til å velge innhold og ha medinnflytelse i hvordan de vil disponere sin fritid At de voksne stimulerer til lek og aktiviteter Satsingsområder Sosial kompetanse gjennom lek Omsorg og trygghet Kultur, idrett og friluftsliv Det vil være ulike aktiviteter for barna som turdag, forming, sløyd, lek i gymnastikksal, drama, ballspill samt smøremåltid fire ganger i uken fra tirsdag til fredag. Gjennom hele året forsøker vi å arrangere forskjellige aktiviteter som kan være hyggelig for barna som: ekstra markering av høytidene grilling ute vår og høst Frilek inne og ute sporlek før påske 17. mai leker åpent hus i november dans og drama idrett forming utflukter turneringer 4. klasseklubb en gang per måned

18 Side 18 Samarbeid med hjemmene SFO ønsker et godt samarbeid med hjemmene. Alle er velkomne innom for å se hvordan vi har det eller for å ta kontakt for samtale. Det blir gitt ut et eget informasjonshefte til foresatte som har barn i skolefritidsordningen. Her finner du mer informasjon. I tillegg sendes det ut jevnlig informasjon til hjemmene. Heftet ligger på hjemmesiden. Det blir innkalt til foreldremøte i september. SFO har elektronisk påmelding til langdager. Vi ønsker at foreldrene melder fra dersom de skal benytte plassen sin i SFO. Av erfaring vet vi at mange barn tar fri når skolen har stengt. For at barna skal ha størst mulig voksentetthet, ønsker vi å legge personalets fridager til perioder der det er få barn på SFO. Ved at du tar deg bryet med å levere skjema til langdager, hjelper du SFO med logistikken, og en best mulig planlegging av driften. Vi takker deg for forståelsen og hjelpen.

19 Side 19 Reglement for orden og oppførsel Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, dersom vi er til å stole på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli et trivelig og godt arbeidssted. Som elev har du både rettigheter og plikter: 1. Du har krav på: - At alle behandler deg på en ordentlig måte - At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred - At du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing - At du får et godt lærings- og skolemiljø 2. Du har plikt til å: - Behandle andre på en ordentlig måte - Vise andre respekt og la deres- og skolens eiendeler være i fred - Ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt - Arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø 3. På skolens område er det ikke tillatt å ta med, bære eller bruke kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre. 4. Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område. 5. Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av punkt 3 og/eller punkt 4 kan skolens ledelse foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler som befinner seg på skolens område. Det kan være sekker og bager, og oppbevaringssteder som garderobeskap og bokskap som disponeres av elevene. 6. Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand. 7. Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg muntlig overfor den /de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. 8. Brudd på de øvrige ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor: a. Muntlig irettesettelse b. Muntlig melding til foreldre/foresatte c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte d. Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte. e. Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres f. Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. Foreldre/foresatte informeres hvis mulig i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse.

20 Side Bortvisning: Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak, og eleven skal ha fått mulighet for å forklare seg muntlig. Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på klassetrinn. 10. Flytting av elev til annen skole ( 8-1, 3. avsnitt).. Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett å gå på etter første leddet. Før ein har gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak... Direktøren tar avgjørelse i slike saker. 11. Forsettelig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte, for tiden på inntil kr Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr. 12. Reglementet gjelder for undervisningstiden og for tilstelninger og aktiviteter som skolen arrangerer utenom ordinær skoletid. 13. Skolene skal i tillegg utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel som tar utgangspunkt i lokale forhold. Alle rådsorgan skal være deltakere i prosessen. Driftsstyret vedtar det lokale reglementet for trivsel, orden og oppførsel. 14. Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Vedtatt i kommunalstyret for oppvekst

21 Side 21 Arbeids- og trivselsregler ved Gausel skole Gausel skole er vår felles arbeidsplass hvor vi skal lære og trives. Vi har alle både rettigheter og plikter. Vi skal respektere hverandre og være likeverdige: Skolen er vår felles arbeidsplass som du og jeg tar vare på! På skolen skal du være mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Du har ansvar for å være med på å utforme trivselsreglene i din egen klasse. Disse reglene gjelder deg og alle andre: 1. Yttertøy og sko plasserer du i gangen. Din knagg har navn. 2. Vær høflig og grei mot alle, både inne i klassen og i friminuttene. 3. For din sikkerhets skyld er det innenfor skolens område du må være. Det er mange hyggelige ting du kan gjøre. 4. Skolematen spiser du inne, mens læreren leser for deg. 5. I skoletiden skal sykkelen stå på anviste plasser. 6. Ta ikke med deg ting som kan skade deg eller andre på skolen. 7. Mobiltelefoner er ikke tillatt brukt i skole - og SFO tid. Ved brudd på regelen blir mobilen inndratt. Foresatte må hente denne i administrasjonen. 8. Elektroniske spill skal ikke brukes i skole og SFO tid. Bruk av annet elektronisk utstyr vurderes dersom det er et problem. Overordnet vårt interne arbeids- og trivselsreglement er Ordens- og oppførselsreglementet for Stavanger kommune. Trinnene/gruppene lager sine arbeidsregler ut fra overordnet reglement og arbeidsog trivselsregler for Gausel skole. Overholder du reglene?

22 Side 22 Viktige datoer og arrangement Elevkvelder Elevrådet i samarbeid med lærerne på trinn er ansvarlige for å arrangere elevkvelder. Foreldre bidrar med baking og som hjelpere under arrangementet. Det er en elevkveld i løpet av høsthalvåret i november og en i løpet av vårhalvåret i april. Storsamlinger Vi har storsamling i gymsalen for alle elevene fra trinn. Nærmere informasjon følger lekseplanen. Det er de ulike klassetrinnene som har ansvar for storsamlingene. Innholdet i storsamlingen er tema som elevene har arbeidet med og som de framfører for resten av skolen. Vi andre skal være eksemplarisk publikum. Som hovedregel starter vi i oktober med 6. trinnet. Siste samling på våren er det 7. trinnet som har ansvaret for. Vi synes det er hyggelig at foresatte er tilstede på samlingene. Av plasshensyn er det foresatte på klassetrinnet som har ansvar for samlingen som inviteres. Plan over storsamlingene og ansvar 24. oktober: 6. trinn FN - samling 12. desember: 2. trinn Lucia 17. desember: 4. trinn Julegudstjeneste 30. januar: 3. trinn Storsamling 23. mars: 5. trinn Påskegudstjeneste 5. juni: 1. trinn Storsamling 18. juni: 7. trinn Storsamling Det kan bli andre samlinger utover dette. Sangsamlinger Vi synger Julen inn Sangsamlingen er knyttet opp mot Luciadagen. Vi synger tradisjonelle julesanger. Vi får også plass til interesserte foresatte. Aktivitetsplaner Det er laget års hjul for fellesaktiviteter og fellesarrangementer. Her inngår fellesarrangementer i forbindelse med skolemiljø(zero), elevkvelder, turneringer, matematikkdag og lignende.

23 Side 23 Grunnskolens uke (uke 45) Gausel skole har lang tradisjon for å knytte Grunnskolens uke i uke november 9. november til solidaritetsarbeid. Det vil vi også gjøre i år. Vi jobber tematisk og uka, slik at timeplanene denne uka vil avvike fra det som er det ordinære. Det blir i år aksjonskveld 6. november. Skole- kirkesamling Vi har et godt samarbeid med Gausel kirke. Av tiltak vil vi spesielt nevne adventsgudstjeneste og påskegudstjeneste. Utover det har vi faste samarbeidstiltak på ulike klassetrinn: 1. trinn - Julevandring 2. trinn - Påskevandring 3. trinn - Presten besøker klassen. Tema: dåp/ Kristi himmelfart/ pinse 4. trinn - Kirkebesøk: "Kirkehuset forteller" 5. trinn - Bibelen som tema. Kateketen kommer til skolen. Utdeling av Nytestamenter 6. og 7. trinn - Foreløpig åpent

24 Side 24 Foreldremøter og utviklingssamtaler(foreldrekonferanser) Høst: Det blir felles foreldremøter for høsten og det er satt av 2 dager til dette trinn har foreldremøte trinn har foreldremøte Det blir felles informasjon fra ledelsen ved skolen i aulaen og deretter blir det møter for hver enkelt trinn-/klasse. Utviklingssamtaler/forelderkonferanser avholdes innen 01. november. Vår: Det skal også være foreldermøter/klasseforeldermøter i løpet av våren. Foreldremøte planlegges i samarbeid mellom kontaktlærer og klassekontakter. Kontaktlærer er ansvarlig for at samarbeidet kommer i gang. Utviklingssamtaler/forelderkonferanser innen 01. mai. Klasse/gruppearrangement Det er ulike arrangementer for gruppene i regi av klassekontaktene. Det arrangeres lagekvelder, lese- eventuelt lekekvelder og mye annet spennende. Disse arrangementene er viktige for både elever og foresatte. Det er opp til den enkelte gruppe hva som er aktuelt og hvor ofte gruppen skal ha arrangement. Ansatte på skolen må inviteres dersom det er ønskelig at de deltar. Avslutningsfest for 7. trinnet Tradisjon tro arrangeres avslutningsfest torsdag for elever, foresatte og lærere. Elever og lærere på trinnet er ansvarlig for å lage innslag som er en del av programmet. Dette gjøres i samarbeid med rektor. Foresatte på 6. trinn er ansvarlig for innkjøp, pynting, rydding og servering samt kakebaking. Rektor kontaktes for å legge rammer og gi råd og veiledning ut fra tidligere års erfaringer. Avslutningsfesten finner sted i aulaen.

25 Side 25 Andre forhold og informasjon Etter fag- og timefordelingsplanen skal elevene ha kroppsøving på alle trinn. Et område innen kroppsøvingsfaget er nærmiljø og natur. På alle trinn finner vi også natur-, miljø- og samfunnsfag. Økningen i timetall for trinnet er med på å styrke disse fagene. Uteskole / frie aktiviteter/fysisk fostring Ved vår skole har vi valgt å ha en fast utedag på trinn, ved siden av at vi bruker naturen i lek og læring hver dag. Det betyr at elevene må ha klær som egner seg til å være ute i hver dag. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Det er uteskole med faglig innhold også på de andre trinnene etter en egen plan. Dere vil få de nødvendige opplysninger om dette på uke-/arbeidsplanene. Uansett klassetrinn er det en stor fordel at elevene til daglig er kledd for uteaktiviteter når de kommer til skolen. Friminuttene / utetid er på 20 og 25 minutter. De er da ute i ulike aktiviteter etter eget ønske. SFO har også utetid og turer/aktiviteter. Kroppsøving Elevene må ha klær som egner seg til de ulike aktivitetene de skal ha i kroppsøving. Kroppsøvingslærer gir beskjed via ukeplanene dersom det er annet behov for klær og utstyr. Elevene skal normalt skifte til hver gymnastikktime de skal ha i sal. De må ha med seg egnet gymnastikktøy. Det er en fordel med joggesko eller turnsokker. Sko som benyttes inne må være rene og ha lyse såler. Mørke såler lager merker på gulvet i gymsalen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke bruke vanlige strømper eller sokker, da det blir for glatt og dermed farlig. Dusjing Alle elever på årstrinn skal til vanlig dusje etter hver gymnastikktime. Derfor bør alle alltid ha med håndkle og såpe. Meldinger om fritak Dersom elevene ønskes fritatt fra kroppsøvingsaktiviteter, ber vi om at vi får melding om dette i meldingsboka. Vi synes det er greit å få oppgitt grunn. Lett forkjølelse og "litt dårlig form" o.l. bør ikke automatisk føre til at elevene ikke deltar i kroppsøvingstimene. Det går an at elevene i slike tilfeller bare er med på deler av undervisningen eller at de ikke tar i like hardt som de ellers ville ha gjort.

26 Side 26 Svømmeopplæring Stavanger kommune har valgt å legge svømmeopplæringen til 4. trinn. Våre elever har svømmeopplæring på Revheim skole. Svømmeopplæringen er om mandagen og onsdagen. Elevene blir kjørt til og fra Revheim skole med buss. Elevene må ha med seg badetøy, badehette, såpe og håndkle. Det er sertifiserte livreddere med på svømmeopplæringen. Melkeordningen Elevene kan kjøpe melk på skolen. Hver høst kommer det hjem melding til alle foresatte om melkeordningen. De elevene som velger det får da utdelt 1/4 liter melk hver dag i skoleåret fra september og ut mai. Betaling skjer ved skolestart. Nærmere informasjon om pris og innbetalingsmåte kommer rett etter skolestart. Vi ber hjemmene overholde betalingsfristen.

27 Side 27 Søknad om skolefri 1. I følge grunnskoleloven har norske barn rett og plikt til å gå i grunnskolen i ti år, 190 dager pr. år. Driftsstyret vedtar hvert år en bindende Arbeids- og ferieplan (kjent som "Skoleruta"). I planen fastsettes skoleårets begynnelse og slutt, ferie- og fridager. Skoleruta finner du på siste side i heftet. 2. De foresatte er ansvarlige for at elevene møter på skolen slik det er bestemt av Skoleruta. Er en elev borte fra den pliktige undervisningen (f.eks. ved sykdom), må hjemmet underrette skolen om det. Etter fraværet får kontaktlærer melding med grunn for fraværet i meldingsboka. Vi minner om at aktivitetsdager, skoleturer o.l. også er pliktig undervisning og elevene kan ikke utebli fra disse dagene uten gyldig grunn. 3. Følgende retningslinjer gjelder for søknad om skolefri: Fri en dag Søknad med begrunnelse skrives i meldingsboka. Kontaktlærer behandler søknaden. Fri to eller flere dager Søknad skrives på eget skjema som fås av skolekonsulent/kontaktlærer. Skjemaet finnes også på kommunens og skolens hjemmesider. Søknadsskjema leveres i god tid før fraværet. Avdelingsleder behandler søknaden. Ansvar ved fri fra skolen Når elevene har fått fri fra skolen, er det de foresatte som har ansvar for at elevene får den nødvendige undervisning. Ved lengre fravær skal foresatte lage en plan for hjemmeopplæring. Foresatte kontakter skolen for å orientere seg om hva som er trinnets plan for undervisning mens eleven er fraværende. Fra skolens- og kommunaldirektørens side forutsettes det at de foresatte følger opp undervisningen så langt det er mulig. Stavanger kommune og skolen anbefaler foreldre å utvise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen. Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foreldrene tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv korte fravær kunne gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant.

28 Side 28 Reisevirksomhet i skolen I følge K-06 skal/bør en del av undervisningen skje utenfor klasserommet og nærmest kildene. Det betyr at det vil være noe reisevirksomhet i skolen. For reisevirksomhet gjelder følgende: 1. Ansvar Ansvarsforhold må klargjøres på forhånd. Dersom reisen foregår i skoletiden som en del av undervisningen og lærer er med, defineres den som skolens ansvar. Hvis reisen foregår utenom obligatorisk skoletid, defineres den som foreldrenes ansvar. Det er også skolens ansvar når SFO drar på tur i SFO-tiden. 2. Forsikring Når elevene er på turer i skolens regi, er elevene forsikret etter regel i lov om yrkesskader. Dette gjelder også for selve reisen. Elevene er ikke forsikret mot tap eller skade på eiendeler. Forsikringen gjelder også i SFO-tiden. 3. Erstatningsansvar Elevene kan ifølge norsk lov bli stilt til ansvar for skader forårsaket på andres eiendeler eller eiendom, begrenset oppad til kr Dette gjelder også på skolens område. 4. Tilsyn Det skal utøves forsvarlig tilsyn med elever på reiser. Minst to voksne skal være med. 5. Bading Ved reiser der skolen har ansvaret, gjelder forskrifter for svømmeopplæring utarbeidet av departementet. Vi kan nevne noen viktige punkter i dette skrivet: Elevene må ha skriftlig tillatelse fra foresatte for å kunne bade. Ansvarlig lærer må være godkjent livredder (må ha gjennomgått den årlige livredningsprøven). Det skal være én livredder tilstede per påbegynte gruppe på 15 elever som er i vannet samtidig. 6. Turer utenom skoletiden Turer utenom skoletiden er foreldrenes ansvar. Det henstilles til at turer som foresatte arrangerer legges utenom skoletid eller til helger. Vi viser til skjemaer og planer på Taushetsplikt Alle som jobber eller har verv i skolen er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder også foresatte med ulike verv. Alle foreldrekontakter underskriver taushetserklæring ved skolestart.

29 Side 29 RLE faget (religion, livssyn og etikk) og fritak for deler av dette Læreplanen for RLE- faget ble innført ved skolestart Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. RLEfaget skal gi kunnskap om religioner og livssyn, og om den funksjon disse har både som tradisjon og som levende kilde til tro, moral og livstolking. Det kan søkes om fritak for aktiviteter som oppleves som utøvelse av annen religion eller som tilslutning til annet livssyn. Kontakt skolen for mer informasjon og søknadsskjema. Dette finnes også på kommunens hjemmeside på Internett: Tillatelser I noen tilfeller er det nødvendig å innhente tillatelser fra foresatte. Dette gjelder: 1. Bruk av privatbil transport av elever i privatbil i skoletid til ulike arrangementer 2. Bruk av hjelm ved turer i skoleregi 3. Svømming utendørs 4. Gruppebilder av elever på internett 5. Video/lydopptak i forbindelse med prosjekter, internt eller eksternt uten navn 6. Fritak for gudstjeneste Kontaktlærer vil ved skolestart sende hjem et skjema hvor det fremgår hva foresatte gir tillatelse til. Fritt skolevalg Når det tas inn nye elever ved skolen gjøres det enkeltvedtak om skoleplass. Elevene tildeles skoleplass ut fra Opplæringslovens kap. 8 Organisering av undervisninga, og i 8-1 Skolen står det blant annet: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidene gjeld ikke. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. Fritt skolevalg praktiseres i Stavanger kommune i den grad det er ledig kapasitet ved skolene etter at nærhetsprinsippet i loven er tatt hensyn til. Foreldrenes ønsker er utgangspunkt for tildeling av skoleplass så langt det er mulig.

30 Side 30 Personalfordeling Trinn Gruppe Kontaktlærere 1 Blå Rød Gul Lillian Øksnevad Rita Valla May A. Bang 2 Blå Rita Stensen Rød Nina Helen Solfjeld Rohde Gul Tonje Urdal Faglærer, assistenter, b&u, miljøarbeidere Anbjørg Malmin, Marit L. Dahle. Jorun sandve. Robby Johannessen, Ådne Stangeland, Fang Dong, Iselin I. Hansen. Monica Helgevold, Åshild V. Tengesdal. Robby Johannessen, Ellen A. Hagen, Rebekka Wathne, Lang Thi Nguyen, Liv Ingjerd Hetlevik 3 Blå Rød Gul 4 Blå Gul Rød 5 Blå Rød Gul 6 Blå Rød Gul 7 Blå Gul Helene Moseidjord Edel Tykhelle Solveig Kristin Ødegård Hege Eriksen Lie Tuulikki Aas Heddy T. Steffensen Egil J. Idsøe Grethe Pedersen Helene Grimsmo og Wenche Storhoug Tonje F. Nessa og Sigvart Bjerga Anette Ask Jan Egil Tjønn Margrethe Thysse Haakon Inge Skår-Olsen Bruse Espedal, Carl René Ulvestad. Åshild V. Tengesdal. Magdalena A.F. Dworniczak, Vanessa N. Larsen. Oddveig Helland, Kjersti Nilsen. Ellen T.G. Thuland. Ådne Stangeland, Tove Fossum Oliversen, Maria Johannessen, Magdalena A.F. Dworniczak, Andreas Hagen. Torhild G. Terjesen. Ellen T. G. Thuland, Elin Ytre-Arne. Reidun Torsteinsbø, Tove Eik, Astri H. U. Amdal, Tove F. Oliversen Hilde Helstrup. Piyachat Andreassen, Elin Ytre- Arne. Maria Johannessen, Kristine L. S. Jespersen, Magdalena A.F. Dworniczak, Ellen Hagen, Astri H.U. Amdal. Anita H. Aasland, Silje C. Leitao, Torhild G. Terjesen, Kristine S. Jespersen. Piyachat Andreassen, Elin Ytre- Arne. Rebekka Wathne, Astrid H.U. Amdal.

31 Side 31 SKOLERUTE

32 Side 32

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse:

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Skolens organisasjonskart 2 Skolens organisasjon 3 Vedtekter Lillehammer Steinerskole 5 SFO vedtekter 7 SFO 8 Elevråd 9 Steinerskolens foreldreforbund 10 Steinerskolens Ombudsordning

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole Innhold: 1. Reglement 2. Konsekvenser ved brudd på ordens- og oppførselsreglementet 3. Skjema til bruk ved varsel om fare for nedsatt karakter 4. Forskrift til ordens- og oppførselsreglement Elverum kommune

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer