PRAKSISHÅNDBOK. Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISHÅNDBOK. Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2013/2014"

Transkript

1 PRAKSISHÅNDBOK Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2013/2014

2 Velkommen til studieåret 2013/2014 Denne informasjonen er laget til deg som er student på første studieår i barnehagelærerutdanningen, praksislærer, styrer/ enhetsleder ved en praksisbarnehage eller faglig tilsatt ved høgskolen. Håndboka er ment som et praktisk og nyttig hjelpemiddel i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæringen. DMMH har praksisavtaler med barnehager i Trondheim og nærliggende kommuner. Styrer/ enhetsleder, praksislærere og øvrig personale ved disse barnehagene er viktige aktører i barnehagelærerutdanningen. Høgskolen og praksisfeltet representerer ulike læringsarenaer og samarbeider tett om å legge til rette for at studentene skal oppleve helhet og sammenheng i utdanningen. Sentrale dokumenter på nettet i tillegg til denne praksishåndboka: Fagplaner Retningslinjer for praksisopplæringen Forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH Ulike skjema knyttet til praksis Forskrift om skikkethetsvurdering Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen Retningslinjer for avtale mellom lærer-utdanningsinstitusjon og kommune / barnehageeier om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen Avtale mellom DMMH og praksisbarnehagene Oversikt over praksisbarnehagene Oversikt over ansatte ved DMMH og deres kontaktinformasjon (tlf/ e-post) Det forventes at alle parter setter seg godt inn i nevnte dokumenter. Kontaktinformasjon til Praksiskontoret: Kine Iversen Førstekonsulent, praksis Brit Regine Skrove Leder for praksis

3 GENERELL INFORMASJON Praksisopplæring Studentene skal gjennom praksis få erfaringer med ulike sider av barnehagelæreryrket. Studentene skal gjennom praksisperiodene møte et barnehagefelt som er preget av endring, mangfold og kompleksitet. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Praksis skal være relevant for og integrert i kunnskapsområdene, og er å betrakte som en læringsarena på samme måte som undervisningen ved høgskolen. Praksis skal være arena for systematisk læring og utprøving ved at praksislærer i samarbeid med DMMH tilrettelegger for læring og øvingssituasjoner for studenten. Fagplanene angir hovedtema som er knyttet til de ulike praksisperiodene, samt detaljert informasjon om praksisopplæringen. Organisering av praksisopplæringen Veiledet pedagogisk praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle 3 studieår. En av disse ukene er prosjekt praksis knyttet til grunnskolens 1. klassetrinn. Forberedelser og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i de 100 dagene. Praksisperiodene er fordelt slik utover i studiet: Studieår Praksis 1. 2 uker veiledet praksis i barnehage, høst 5 uker i samme barnehage, vår 2. 7 uker veiledet praksis i barnehage, vår 2. 1 uke veiledet prosjektpraksis knyttet til grunnskole, vår 3. 5 uker veiledet praksis i barnehage, høst Totalt 20 uker veiledet praksis Praksisbarnehager Praksis gjennomføres vanligvis i en de praksisbarnehager som har fast avtale med DMMH. Det inngås en samarbeidsavtale med den enkelte praksisbarnehage. Avtalen regulerer forhold tilknyttet gjennomføring av praksis. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres av avtaler mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet og avtaler mellom IBU og praksisbarnehagene (Rundskriv F-04-05). Praksisplass Praksiskontoret er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Praksisplassene høgskolen benytter er knyttet til de barnehager der det er gjort avtale med barnehagens eier. Praksisbarnehagene er stort sett i Trondheim kommune. I tillegg har høgskolen noen avtaler med praksisbarnehager i Malvik, Melhus og Klæbu kommune. Dersom det ikke kan skaffes tilstrekkelig med praksisplasser innen disse fire kommunene, eller andre særskilte forholdt tilsier det, kan høgskolen gjøre avtaler med praksisbarnehager i andre kommuner. Reisevei til praksisplass må påregnes. Studenter ved deltidsutdanningen har rett til å gjennomføre praksis på eller nært sitt bosted. 3

4 Praksisplass på særskilt grunnlag Bare unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget praksisplass på særskilt grunnlag. Ved følgende kriterier kan studenten innvilges praksisplass på særskilt grunnlag: Studenter som har barn i barnehage eller barneskole, og som er alene med omsorgen. Studenter som har mindreårige barn der ektefelle eller samboer på grunn av jobb, eller andre årsaker, ikke kan ha omsorg/tilsyn med barnet/barna mens studenten er i praksis. Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Vi gjør oppmerksom på at studenter bør unngå å komme til følgende praksisbarnehager av habilitetshensyn: der de selv har jobbet, der de har egne barn eller der nære slektninger eller andre studenten har nær relasjon til, er tilsatt Forutsetningen for å få tildelt praksisplass utfra særskilt grunnlag, er at det er mulig å skaffe praksisplass etter studentens behov. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra praksisperiode til praksisperiode, og kan derfor påvirke mulighetene for tildeling av praksisplasser ut fra særskilte behov. Rett til praksisplass ut fra særskilte behov gir derfor ingen garanti for særplass. Høyskolen forbeholder seg retten til å utvise skjønn i særlige tilfeller. Vi gjør oppmerksom på at høgskolen ikke dekker reiseutgifter for studenter som etter søknad får praksisplass andre steder enn i Trondheim og i randkommunene til Trondheim. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest fem uker før praksisperioden starter. Politiattest Etter lov om universiteter og høyskole kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning kommer i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre. Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Fulltekst finner du på Hvordan skaffer du politiattest? Kontakt ditt lokale politikammer for å be om politiattest. Hvis du er folkeregistrert i Trøndelag, Nord- Norge eller på Svalbard, må du sende søknaden om politiattest til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks Vardø Ta med/ legg ved brevet med tilbud om studieplass eller bekreftelse på at du er student, samt gyldig legitimasjon. Bestillingsskjema kan lastes ned fra https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ 4

5 Frist for å levere politiattest Lever politiattesten i ekspedisjonen ved studiestart - og senest innen 15/9. Vær klar over at det kan ta tid å få attesten, inntil 4-5 uker. Bestill politiattesten så fort som mulig. OBS: Søkere som får tilsagn om studieplass og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet, skal levere politiattesten innen fristen for å takke ja til studieplassen. Eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet i en særskilt nasjonal nemnd. Hva skjer om du ikke leverer politiattesten i tide? Studenter kan ikke starte i praksis/ kliniske studier før politiattesten er levert. Er ikke politiattesten levert tidsnok risikerer du forsinkelse i studiene dine. Dersom du ikke leverer politiattest i det hele tatt, vil du bli utestengt fra praksisopplæring/klinisk undervisning og får ikke anledning til å fullføre studiet. Hvor lenge er politiattesten gyldig? Politiattesten gjelder i tre år. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved studiestart. Det innebærer at følgende studenter skal levere ny politiattest. Studenter på 4-årige studieløp må levere ny politiattest ved starten av sitt fjerde studieår. Studenter som har vært i permisjon og der politiattest er eldre enn tre år. Studenter som kommer fra andre høgskoler (overflytting) og der politiattest er eldre enn tre år. Studenter som bruker lengre tid enn tre år. Tuberkulinstatus Studenter får utlevert skjema for tuberkulinstatus av klassestyrer ved oppstart av studiet. Skjemaet finnes også på vår nettside. Dette leveres ferdig utfylt i ekspedisjonen innen 15. september. Studenter som har oppholdt seg i minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse jf. forskrift om tuberkulosekontroll. Oversikt over hvilke land dette gjelder, finnes på folkeinstituttets hjemmesider Nye tester blir også avkrevd etter praksisstudier i utlandet. Taushetsplikt Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt i barnehage og grunnskole praksis, jfr forvaltningsloven 13. Studentene blir av DMMH gjort kjent med denne paragrafen og skriver under erklæring om taushetsplikt ved oppstart av den enkelte praksisperiode. Det underskrevne taushetsløftet blir arkivert i studentarkivet. Rapporten fra praksis skal merkes med studentens navn og navn på praksisveileder. Barnehage/ skole, praksislærer og barn skal anonymiseres. Vurdering av skikkethet Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som barnehagelærer. En student som utgjør en mulig fare for barns rettigheter, sikkerhet og psykiske helse, er ikke skikket for barnehagelæreryrket. Alle parter i praksisopplæringen har ansvar for å kontakte skikkethetsansvarlig ved tvil rundt en students skikkethet. 5

6 Forsikring DMMH har en generell og lovpålagt ulykkesforsikring som også gjelder når de er i praksis. Studenter med særskilte behov DMMH skal så langt det er mulig legge til rette for studenter med særskilte behov. Jmf Lov om universitet og høyskoler: 4-3. Læringsmiljø i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. (5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Ved særskilte behov kan det søkes om styrket veiledning og utvidet tid på innlevering av praksisrapport. Studenten må søke til praksiskontoret før dette kan innvilges. Ved behov kan studenter, praksislærere og faglærere kontakte: Psyko-sosial helsetjeneste og Sosionomtjenesten, tlf , Helsesøster Kari Jensen, hun har kontordag på DMMH hver onsdag tlf Studier med Støtte SMS tlf SMS er et individuelt tilpasset tilbud som tar sikte på å gi studenter nye muligheter til å gjennomføre studiene Reiseutgifter i praksis Reiseutgifter til praksissteder i Trondheim kommune dekkes ikke, da reisevei til praksisplass må påregnes. Studenter i praksis utenfor Trondheim skal ikke ha merutgifter i forhold til studenter som har praksis i Trondheim. Dersom studenten til vanlig reiser gjennom eller bor i praksiskommunene, dekkes ikke reiseutgifter. Eventuell dekning av reiseutgifter må alltid avtales før praksis. Egenandel er lavest gjeldende takst for offentlig transport mellom bosted og DMMH. Dersom studenten har mulighet til å komme seg til praksisstedet ved hjelp av kollektiv transport, dekker ikke høgskolen utgifter til bruk av bil. I særlige tilfeller, f.eks. når det er nødvendig å bruke egen bil, må studenten på forhånd avtale dette med praksiskontoret. Skjema for refusjon av reiseutgifter finnes på hjemmesiden. Arbeidstid Studentene skal vanligvis være i barnehagen 6,5 timer pr. dag inklusiv pauser. I tillegg kommer foreldre-, personal- og avdelingsmøter som avholdes i praksisperioden og 2 timer veiledning pr. uke. Studenten skal ikke ha lengre dag enn 7,5 time. Studentene skal så langt det er mulig være til stede i praksislærers arbeidstid. I barnehager som ikke har pause følger studenten barnehagens rutiner. Fridager, ferie og permisjonsbestemmelser Studenten følger barnehagen, ikke høgskolen når det gjelder fridager og ferier, bortsett fra jule- og påskeferier. Praksislærer kan gi permisjon inntil 1 time pr. dag til amming, men praksistiden er 6,5 timer i barnehagen pr. dag også for studenter som ammer. Informasjon til personalet og foresatte i praksisbarnehagen Studentene har ansvar for å informere personalet og barnas foresatte om sin praksisperiode. 6

7 Praksis er obligatorisk. I følge Retningslinjer for praksisopplæringen skal gyldig fravær dokumenteres. Fravær meldes til praksislærer, som fører protokoll over studentens fravær. Inntil 10 % fravær godtas. Ved sammenhengende fravær over 3 dager leveres legeattest til praksislærer, som videresendes til høgskolen, leder for praksis og praksisveileder. Dersom samlet fravær i en praksisperiode er mellom 10 og 20 % må studenten ta opp igjen deler av pedagogisk praksis. Dersom samlet fravær er over 20 % i en praksisperiode blir praksisperioden ikke godkjent. Dette vurderes av leder for praksis, praksisveileder og praksislærer. Er studentens fravær høyere enn 20 prosent skal praksislærer gi melding til DMMH ved leder for praksis. Praksislæreres fravær i praksis Ved fravær av praksislærer over 20 % av praksisperioden, skal styrer gi beskjed til praksiskontoret. Praksisbarnehagen/ barnehagens styrer/eier skal i slike tilfeller sørge for at funksjonen til praksislærer blir ivaretatt. Praksiskontrakt Praksiskontrakten er en skriftlig avtale mellom praksislærer og student, som skal brukes aktivt i praksisperioden. Praksiskontrakten påbegynnes før praksis og skrives ferdig av studenten i samarbeid med praksislærer i løpet av den første uken i praksis. I 1. og 2. studieår sender studenten en kopi til praksisveileder som en orientering før veiledningen med praksisveileder i barnehagen. Praksisrapport Studenten skriver med utgangspunkt i de læringsutbyttene som er beskrevet i egen mal en praksisrapport. Her skal studenten legge vekt på refleksjon, analyse og vurdering slik at egen læringsprosess blir belyst. Observasjoner, notater, referater, etc. som vurderes som relevant for rapportens innhold, skal legges ved som dokumentasjon. Studenten leverer praksisrapporten til praksislærer 2 virkedager etter avsluttet praksis. Rapporten leveres samtidig på It s learning til praksisveileder. Styrer, praksislærer og praksisveileder har ansvar for å vurdere praksisrapporten. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten. MØTER OG VEILEDNING Veiledning med praksisveileder før praksis 1. studieår: Individuelle samtaler med studentene. 2. studieår: Gruppevise samtaler med studentene. 3. studieår: Gruppevise samtaler med studentene. Gjennom førveiledning veiledes studenten til å reflektere over og formulere sitt pedagogiske grunnsyn, personlige og faglige mål og eventuelt andre veiledningsgrunnlag. Studenten forbereder seg til denne veiledningen med å skrive et veiledningsgrunnlag, knyttet til praksiskontrakten. I tillegg til læringsutbyttebeskrivelsene for hver periode, bør personlige mål i 2. og 3. studieår ta utgangspunkt i vurderinger fra forrige praksisperiode. 7

8 Møte mellom studenter, lærere og praksislærere før praksis Møter før praksis ved DMMH avholdes i forkant av praksisperioden. Vanligvis vil dette være det første møtet mellom student og praksislærer. Disse møtene er obligatoriske både for studenter og for praksislærere. Klasseteamet som er tilknyttet klassen er ansvarlige for praksismøtene. Møtene kan ha forskjellig innhold og møtestruktur. Enkelte møter organiseres med studenter og praksislærere, eller bare for praksislærere. Møte mellom praksislærer og student i praksisbarnehagen Andre møte mellom praksislærer og student foregår i praksisbarnehagen. Under møtet fortsettes utformingen av praksiskontrakten. Praksislærer er ansvarlig for møtet. Veiledning i barnehagen Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning en faglig drøfting eller samtale mellom praksislærer og student som kan være problemavklarende, utforskende og handlingsutviklende. Veiledning i praksis gis i tilknytning til planlegging av organiserte og daglige aktiviteter. Andre relevante temaer kan også tas opp. Praksislærer støtter studenten i å øke bevissthet om begrunnelser for og konsekvenser av egne handlinger. Studenten skal ha 2 timer veiledning per uke. Veiledning kan foregå på ulike måter; ved individuelle samtaler med studenten, felles veiledning med to studenter eller som veiledning av en gruppe studenter i en praksisbarnehage. Når praksislærer har to studenter samtidig kan en veiledningstime være felles, i tillegg skal hver student ha en veiledningstime. Det forutsettes også at det foregår veiledende samtaler under det daglige arbeidet mellom praksislærer og student. Denne type veiledning vil inngå som en naturlig del av samarbeidet mellom student og praksislærer. Veiledningsgrunnlag Det kreves at studentene og praksislærerne er godt forberedt til veiledningssamtalene. Studentene skal alltid levere inn skriftlig veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningstiden. Dette må leveres til praksislærer minst en virkedag før planlagt veiledning. Det skriftlige veiledningsgrunnlaget er et arbeidsredskap for praksislærer og student. Det er et hjelpemiddel for å planlegge og å forstå didaktisk arbeid. Det kan brukes i forhold til praksisoppgavene og i forhold til annet arbeid i barnehagen. Ved å ta utgangspunkt i studentenes på forhånd innleverte veiledningsgrunnlag, skal praksislærere hjelpe studentene til å reflektere over egne og andres planer og handlinger. Praksisveileder i barnehagen Sammen med student forbereder praksislærer møte/ veiledning med praksisveileder i barnehagen. Både praksislærer og student skal delta på og ha ansvar for møtet. Innholdet på møtet skal være knyttet opp mot studentens praksisoppgaver og deltakelse på avdelingen/basen sammen med studenten. Student melder saker til møtet til praksisveileder minst to virkedager før det skal finne sted. Veiledning etter praksis med praksisveileder 1. studieår: Gruppevise samtaler med studentene etter praksis 2. studieår: Gruppevise samtaler med studentene etter praksis 3. studieår: Individuelle samtaler med studentene etter praksis 8

9 ANSVARSFORHOLD I PRAKSIS Studentens rolle og ansvar Studenten skal være forberedt på praksis jfr praksiskontrakt, vise ansvarlighet i forhold til frammøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid Studenten skal delta på personal-, avdelings- og foreldremøter som avholdes i praksisperioden Studenten skal levere veiledningsgrunnlag til praksislærer i forkant av avtalt veiledning Vurdere planlagt og spontant ansvar skriftlig Skriftlig arbeid skal leveres etter hvert i praksisperioden Forberede møtet/veiledning med faglærer og praksisveileder og gi melding om dette Vurdere planer fortløpende for evt. for justering/revurdering Gjøre en egenvurdering av praksis før midtveisvurdering Levere praksisrapport 2 dager etter avsluttet praksisperiode Delta på sluttvurderingssamtale med praksislærer og event. styrer Praksislærers rolle og ansvar Kan få tilgang til vurdering fra tidligere praksis via praksiskontoret Gi uformell og formell veiledning Ta kontakt med praksisveileder ved tvil om godkjent praksis Gi studenten muntlig vurdering av praksis midtveis i perioden Kommentere og vurdere praksisrapport Skrive sluttvurdering og ha samtale med studenten ut fra denne Sende sluttvurderingen i lukket konvolutt til praksisveileder senest 10 virkedager etter avsluttet praksis Returnere praksisrapport til student etter avsluttet vurdering Styrers rolle og ansvar Forankre oppgaven med å være en praksisbarnehage med hele personalet Delta sammen med praksislærer i arbeidet med midtveisvurdering Delta sammen med praksislærer i å kommentere og vurdere praksisrapport Delta sammen med praksislærer i arbeidet med å skrive sluttvurdering og etter behov delta i samtale sammen med praksislærere med studenten ut fra denne Videreformidle informasjon fra DMMH til den enkelte praksislærer Gi beskjed til praksiskontoret ved fravær av praksislærer. Og sørge for at funksjonen som praksislærer blir varetatt. Sende refusjonskrav Praksisveileders rolle og ansvar Veilede student/grupper i forkant av praksis Veilede student på barnehagen i løpet av praksisperioden 1. og 2. studieår Ansvar for innedagene i praksisperioden Ha kontakt med praksislærer før midtveisvurdering 1., 2. og 3. studieår Delta på midtveisvurdering der studenten står i fare for ikke å få praksisen godkjent og evt. innkalle til drøftingsforum Vurdere studentens praksisrapport og påse at vurderingsuttrykket og sluttvurderingen stemmer overens Veilede student/grupper av studenter etter praksis 9

10 Levere sluttvurderinger med sensurliste til praksiskontoret innen 15 dager etter avsluttet praksis Gi tilbakemelding om praksislærers arbeid dersom praksislærer ber om det Faglærers rolle og ansvar Ansvar for innedagene i praksisperioden Være tilgjengelig for veiledning knyttet til prosjekt 2. og 3. studieår Praksiskontorets rolle og ansvar Ha overordnet faglig ansvar for praksisperioden Administrere praksisplasser Invitere og gjennomføre møte med styrerne i praksisbarnehagene Ansvar for informasjon og kurs til praksislærere Invitere og ha ansvar for møter med praksisveilederne i løpet av hvert semester Svare på spørsmål angående avtale om praksisopplæring og samarbeidsavtale Svare på prinsipielle spørsmål angående praksis Delta på samtaler dersom det oppstår konflikter mellom student og praksisbarnehage Innkalle til beslutningsmøter som avholdes ved ikke bestått praksis Innkalle studenter som har fått ikke bestått i praksis til samtale og utarbeide avtale om ny praksis Sørge for behandling av refusjonskrav/reiseregninger i forbindelse med praksis Arkivere sluttvurderingene fra praksis og registrere praksisresultatene i FS 15 dager etter avsluttet praksis VURDERING Det er en samlet vurdering av begge periodene i praksis. Etter de første 10 dager melder praksislærer praksisveileder om det er knyttet bekymring knyttet til studentens oppmøte, initiativ eller evne til kontakt med barn. Kriteriene for vurdering er: Vurderingskriterier for alle tre studieår: - Studentens evne til kontakt og samspill med barn - Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt) - Studentens møte med utfordringer - Studentens ansvar for egen læring - Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egn praksisteori - Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning - Studenten ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår - har innsikt i barnehagen som institusjon - har innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og kan planlegge ut fra didaktiske forutsetninger - har innsikt i hvordan praksisbarnehagen arbeider med rammeplanen - kan anvende ulike observasjonsmetoder i barnehagen - kan være en omsorgsfull voksenperson med evne til lek og samspill med barn - har forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter 10

11 - har evne til samarbeid og kommunikasjon med personalet og foresatte/foreldre - kan sette ord på og reflektere over eget pedagogisk grunnsyn Praksisrapport Dette vurderes midt i praksis og etter avsluttet praksis. Midtveisvurdering Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen er et internt dokument. Den skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene. Midtveisvurderingen skal avklare praksislærers forventninger for siste del av praksis, tydeliggjøre studentens forbedringspotensiale ved at den er konkret og veiledende og skal være rettledende og støttende for studentens videre arbeid i praksis. Av midtveisvurderingen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått. Sluttvurdering Sluttvurderingen tar utgangspunkt i vurderingskriteriene, og skal gjenspeile studentens nivå og utvikling. Sluttvurderingen munner ut i et vurderingsforslag om bestått/ikke bestått praksis. Vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått må fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig skjønn. Praksislærer har sammen med styrer hovedansvar for vurderingen. Praksislærer og eventuelt styrer gjennomgår sluttvurderingen med studenten. Sluttvurderingen sendes til praksisveileder senest 10 virkedager etter avsluttet praksis. Praksisveileder leser praksislærers sluttvurdering og vurderer om det er samsvar mellom innholdet i sluttvurderingen og den foreslåtte karakteren. Karakteren vurderes også i forhold til praksisveileders vurdering av rapport. Ved sammenfallende vurderinger, blir praksislærers vurderingsforslag stående. Ved tvil om praksisperioden kan godkjennes, innkalles det til drøftingsmøte og eventuelt beslutningsmøte. Praksisveileder informerer den enkelte student om det endelige vurderingsuttrykket for praksisperioden. Høgskolen ved leder for praksis sender skriftlig melding til studenter som får ikke bestått som vurdering av praksisperiode. Ved tvil om praksisperioden kan godkjennes Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når de vurderingskriteriene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden godkjent, har praksislærer plikt til å gi melding om dette til praksisveileder ved høgskolen snarest. Praksisveileder bistår praksislærer i vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding. I samarbeid med praksisveileder iverksetter praksislærer forsterket veiledning slik at studenten får anledning til å forbedre innsatsen. Ved ikke bestått praksis har studenten etter gjeldende reglement anledning til å ta praksisperioden opp igjen en (1) gang til. I tilfeller der det er tvil om studenten har bestått praksis kan en be om et drøftingsmøte. Drøftingsforum består av studentens praksislærer og praksisveileder. Både praksislærer og praksisveileder kan ta initiativ til drøftingsforum. Drøftingsforum avsluttes med at praksislærer setter endelig vurderingsuttrykk I de tilfellene hvor praksislærer finner å måtte gi vurderingsuttrykket ikke bestått, vil praksislærer og praksisveileder bli innkalt til beslutningsmøte med prorektor for utdanning og leder for praksis. Studenten kan sende en skriftlig uttalelse. Denne i tillegg til praksislærers og praksisveileders vurdering av studentens faglige og personlige innsats i praksisperioden, er utgangspunkt for drøftingene på møtet. Det er høgskolen ved prorektor for utdanning som tar den formelle og 11

12 endelige avgjørelsen om bestått/ikke bestått på bakgrunn av nevnte møte. Studenten vil deretter motta skriftlig melding fra høgskolen om utfallet. Studenten har da ett forsøk til for å få praksis bestått. Praksis må være bestått før studenten kan fortsette i neste års studier. Kriterier for å vurdere praksis til ikke bestått Det er vurderingskriteriene for gjeldene studieår som legges til grunn for å vurdere til ikke bestått praksis. Målene for hvert studieår danner grunnlaget for vurderingen, som gis ut fra følgende kriterier: Bestått Ikke bestått Studenten har innenfor forventet læringsutbytte demonstrert et kunnskaps/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som barnehagelærer (ut fra hensyn til hvilket studieår studenten befinner seg på). Studenten har innenfor forventet læringsutbytte demonstrert et kunnskaps/ferdighetsnivå som ikke tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som barnehagelærer (ut fra hensyn til hvilket studieår studenten befinner seg på). 6.1 Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene slik de er konkretisert i fagplanen. 6.2 Midtveisvurderingen er et internt dokument mellom student og praksislærer som oppbevares i barnehagen. 6.3 Midtveisvurderingen skal avklare praksislærers forventninger for siste del av praksis, tydeliggjøre studentens forbedringspotensiale ved at den er konkret og veiledende og være rettledende og støttende for studentens videre arbeid i praksis. Av midtveisvurderingen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått. Progresjonskrav Det stilles krav om progresjon i studiet. En student kan ikke fortsette påfølgende studieår hvis hun/han mangler 30 studiepoeng eller mer av normal studieprogresjon. En eventuelt utsatt praksis eller andre forsøk på praksis, tilbys ikke før minimum 30 studiepoeng er oppnådd for det studieåret praksisperioden tilhører, jfr. 9 i forskrift om studentopptak eksamen og vurdering av praksis ved Dronning Mauds Minne Høgskole 12

13 RETNINGSLINJER FOR PRAKSISOPPLÆRINGEN I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED DRONNING MAUDS MINNES HØGSKOLE Vedtatt av rektor med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved Dronning Mauds Minnes Høgskole. 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene omfatter barnehagelærerutdanningen ved DMMH. Retningslinjene fastlegger felles rammer for gjennomføring av praksisstudiene ved DMMH. Retningslinjene bygger på forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen av Praksisopplæringen har et omfang på 100 dager og er veiledet. 95 dager skal gjennomføres i barnehage og 5 dager skal ha fokus på overgangen barnehage-skole. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. 1.3 Mål, innhold og detaljerte krav i det enkelte praksisstudium er nærmere beskrevet i fagplanene for utdanningen, og i praksishåndboken. 1.4 Praksisopplæringens tidsmessige plassering skal framgå av fagplanene. Andre tidspunkter for praksis kan fastsettes i enkelttilfeller, dersom det er umulig å kunne tilby praksisplasser slik som fagplanen tilsier, eller etter søknad om forskjøvet praksisperiode. Søknad avgjøres av praksiskontoret. 1.5 Praksisplassene høgskolen benytter er knyttet til høgskolens praksisbarnehager, hvor avtale er gjort med barnehagens eier. Praksisbarnehagene er stort sett i Trondheim kommune. I tillegg har høgskolen noen avtaler med praksisbarnehager i Klæbu, Malvik og Melhus kommune. Dersom det ikke kan skaffes tilstrekkelig med praksisplasser innen disse kommunene, eller andre særskilte forholdt tilsier det, kan høgskolen gjøre avtaler med praksisbarnehager i andre kommuner. Studenter på deltidsutdanningen har rett til å gjennomføre praksis på eller nært sitt bosted. 1.6 Studenten kan ikke begynne på neste praksisperiode før foregående studieårs praksis er bestått. Dette kravet kan fravikes i særskilte tilfeller. Søknad rettes til DMMH og vedtas av prorektor for utdanning og leder for praksis. 2. Regler relatert til arbeidsliv/praksissted 2.1 Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder i arbeidslivet. Det henvises til avtaleverket og arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2.2 Dersom praksisstedet har eget personalreglement, skal studenten rette seg etter de regler som regulerer atferd i tjenesten. 2.3 Studenten er underlagt taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være gjort kjent med bestemmelser om taushetsplikten og avgitt taushetsløfte i samsvar med de krav høgskolen og praksisstedet stiller. 3. Prosedyre for tildeling av praksisplasser 3.1 Praksisplassene fordeles av praksiskontoret. 13

14 3.2 Bare unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget praksisplass ut fra særskilte behov 3.3 Ved følgende kriterier kan studenten innvilges praksisplass ut fra særskilte behov: Studenter som har barn i barnehage- eller i barneskolealder, og som er alene med omsorgen. Studenter som har mindreårige barn der ektefelle eller samboer på grunn av jobb, eller andre årsaker, ikke kan ha omsorg/tilsyn med barnet/barna mens studenten er i praksis. Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig. 3.4 Studenter skal ha praksislærer av samme kjønn som seg selv minst en gang i løpet av praksisperiodene, så sant dette er praktisk mulig. 3.5 Studenter bør unngå å komme til følgende praksisbarnehager av habilitetshensyn: Der de selv har jobbet Der de har egne barn Der nære slektninger eller andre studenten har nær relasjon til, er tilsatt. 4. Oppfølging av studenter i praksis. Ansvarsfordeling 4.1 Det enkelte studieprogram skal ha fastlagt ansvars- og oppgavefordeling mellom praksisstedets veileder, de praksisinvolverte ved studieprogrammet og studenten. Dette skal fremgå av praksishåndboken. 4.2 Praksiskontrakt/-avtale skal utarbeides. 5. Vurdering i praksisperioden 5.1 Praksisperioden skal vurderes skriftlig til bestått/ikke bestått i henhold til forventet læringsutbytte og vurderingskriterier for gjeldende studieår og skal gjenspeile studentens nivå og utvikling. 5.2 Med vurdering menes først og fremst at praksislærer gir studenten løpende tilbakemeldinger. I tillegg skal studenten ha midtveisvurdering og sluttvurdering. Vurderingsuttrykket fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig skjønn. 6. Midtveis vurdering 6.1 Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene slik de er konkretisert i fagplanen. 6.2 Midtveisvurderingen er et internt dokument mellom student og praksislærer som oppbevares i barnehagen. 6.3 Midtveisvurderingen skal avklare praksislærers forventninger for siste del av praksis, tydeliggjøre studentens forbedringspotensiale ved at den er konkret og veiledende og være rettledende og støttende for studentens videre arbeid i praksis. Av midtveisvurderingen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått. 14

15 6.4 Dersom studenten står i fare for å bli vurdert til «ikke bestått» ved midtveisvurderingen følges prosedyre i punkt 7. Det presiseres at studenter kan stryke i praksis selv om han/hun ikke har fått varsel om dette ved midtveisvurderingen dersom det oppstår særskilte forhold etter midtveisvurderingen hvor studenten viser adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis. 7. Skriftlig prosedyre der det er tvil om praksisperioden kan godkjennes 7.1 Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når de læringsutbyttene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden godkjent, har praksislærer plikt til å gi melding om dette til praksisveileder ved høgskolen snarest. 7.2 Det skal arrangeres et snarlig møte der praksisveileder, praksislærer og studenten deltar. Praksisveileder bistår praksislærer i vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding. I samarbeid med praksisveileder iverksetter praksislærer forsterket veiledning slik at studenten får anledning til å forbedre innsatsen. 7.3 Dersom det oppstår særskilte forhold, kan fristene i følge pkt. 6.4 fravikes. Det er i de tilfeller hvor studenten viser atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis. 8. Sluttvurdering 8.1 Ved avslutning av praksis skal praksislærer utarbeide en skriftlig individuell vurdering i henhold til vurderingsskjema. Det innstilles til bestått eller ikke bestått praksis. 8.2 Dersom det innstilles til Ikke bestått, innkalles det til beslutningsmøte hvor prorektor for utdanning, praksislærer, praksisveileder, leder for praksis og eventuelt styrer deltar. Studenten skal ha skriftlig melding om at hans/hennes sak tas opp og gis anledning til å komme med en skriftlig uttalelse før møtet. 8.3 Det er høgskolen ved prorektor for utdanning som tar den formelle og endelige avgjørelsen om bestått/ikke bestått på bakgrunn av nevnte beslutningsmøte. Studenten vil deretter motta skriftlig melding fra høgskolen om utfallet. Studenten informeres om konsekvenser/rettigheter som følge av vedtaket. 8.4 Etter at vedtak om bestått/ikke bestått tilbys studenten egen veiledning knyttet til resultatet. 8.5 Sensurfristene skal overholdes i henhold til universitets- og høyskolelovens 3-9 (4). 9. Konsekvenser av vurderingen Ikke bestått 9.1 Dersom praksisstudiet blir vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden tas om igjen. 9.2 Får en student vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to ganger, må utdanningen avbrytes, jf. bestemmelser i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved Dronning Mauds Minnes Høgskole. 15

16 10. Fravær 10.1 Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Fravær skal dokumenteres og meldes fra til praksislærer umiddelbart. Hvis studenten får fravær ut over tre dager, skal også praksiskontoret kontaktes. Praksislærer fører protokoll over fravær. Sykefravær ut over tre dager skal dokumenteres gjennom sykmelding som sendes praksiskontoret. Slik dokumentasjon skal leveres umiddelbart Det kan maksimalt godkjennes fravær på inntil 10 %. Slikt fravær godkjennes av praksislærer ved dokumentasjon (sykdom eller annen velferdsgrunn) Fravær mellom 10 og 20 % kan etter avtale mellom praksislærer og praksiskontoret tas igjen med forlenget praksis så fremt fraværet er dokumentert Fravær over 20 %, uansett grunn, kan ikke godkjennes. Dette medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. 11. Ny og utsatt praksis 11.1 Studenter som har fått praksisperioden sin til ikke bestått, eller som ikke har blitt vurdert på grunn av fravær, har brukt ett av to forsøk på praksisperioden. Påbegynt praksis er tellende forsøk Ved dokumentert langtidsfravær kan praksisperioden avbrytes, den vil da ikke regnes som et forsøk. Avgjørelser knyttet til slike forhold tas i samråd med praksiskontor og praksislærer, og bygger på en helhetsvurdering Studenten gjennomfører normalt ny/utsatt praksis når praksis arrangeres ordinært for neste årskull. Dette medfører forsinkelse i studieløpet. 12. Klager 12.1 Studenters rett til å klage over formelle feil i forbindelse med praksis følger av lov om universiteter og høyskoler 5-2. Klage over formelle feil rettes til praksiskontoret Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages, jf. samme lov 5-3 (5). 13. Ikrafttredelse Disse retningslinjene trer i kraft Retningslinjene skal revideres innen

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Videreutdanning Deltid 30 sp 2014-2015 Rev 12.03.14

www.dmmh.no Studieplan Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Videreutdanning Deltid 30 sp 2014-2015 Rev 12.03.14 www.dmmh.no Studieplan Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Videreutdanning Deltid 30 sp 2014-2015 Rev 12.03.14 Navn Nynorsk Engelsk Barnehagepedagogikk, Del 2: Småbarnspedagogikk Barnehagepedagogikk,

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom

SAMARBEIDSAVTALE. Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom SAMARBEIDSAVTALE Oppdatert 28.04.14 om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Barnehage: Eier: og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, HUT 1. Avtalens

Detaljer

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991

Forord. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Forord Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Løgstrup 1991 Formål med praksishåndboken er å gi øvingslærer og student informasjon om praksis

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Praksisplan. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Praksisplan Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Innholdsfortegnelse 1 Formål og egenart side 3 2 Mål side 3 3 Organisering og arbeidsformer side 5 4 Student øvingslærer og faglærerroller side

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 41 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR-2011-05-31-697, 2011-08-01

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer