REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI med forbehold om godkjenning i neste møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen (FrP), Einar Skalstad (KrF) og Ida Marie Brown (V) Varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgssekretariatet: Fra Buskerud Kommunerevisjon IKS: Fra administrasjonen: Fra andre: Audun Helleland Konstituert daglig leder Inger Anne Fredriksen Økonomisjef Roar Paulsen og regnskapssjef Jan Erik Pettersen deltok under behandling av sakene 35/15 42/15. Daglig leder Erik Bredo Larsen, Drammen Drift KF, deltok under behandling av sak 35/15. Møtested: «Ypsilon», Drammen rådhus Varighet: Til behandling forelå sakene 34/15 46/15 Det fremkom ingen kommentarer til innkalling og saksliste. SAK 34/15 Referat fra kontrollutvalgets møte den

2 Det fremkom ingen kommentarer til referatet fra Referat fra kontrollutvalgets møte den 21. april 2015 godkjennes. SAK 35/15 Årsregnskapet til Drammen Drift KF for 2014 Daglig leder siden 2010, Erik Bredo Larsen, Drammen Drift KF, var invitert til møtet for å gi en redegjørelse om foretaket og regnskapet for Driftsoverskuddet på ca. 2,5 mill. kroner viser at «ting nå er falt på plass». Virksomheten som har 45 ansatte yter tjenester innen VA-beredskap, VA-drift, VA-anlegg og landmåling i Drammensregionen. Foretaket er ISO-sertifisert. Årsberetningen gir en detaljert fremstilling av foretakets virksomhet. Det er lagt vekt på å innføre elektroniske hjelpemidler i den daglige driften, hvilket har medført rasjonalisering av denne. Bredo Larsen besvarte en rekke spørsmål fra kontrollutvalget, hvorav med stikkord bl.a. kan nevnes: Sykefravær (ca. 10%, veldig lavt korttidsfravær men høyt langtidsfravær) Vannmålerutskifting (skjer fortløpende) Omsetning til andre enn kommunen ca. 30 % Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med den positive utviklingen av foretaket. Revisor Fredriksen fastslo at det i foretaket hadde skjedd en positiv utvikling av rutiner og at det var god kvalitet på regnskapet. Det var avgitt «ren» revisjonsberetning som betyr at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Drift KF 2014 sendes bystyret med kopi til styret. SAK 36/15 Årsregnskapet til Drammen kommune 2014 Økonomisjef Roar Paulsen fastslo at 2014 med et overskudd i størrelsesorden 79 mill. kroner var et spesielt godt år. Overskuddet skyldes bl.a.: Lav rente Høye utbytter Pensjonskostnadene flater ut 2

3 Spesielle økonomiske utfordringer er bl.a. knyttet til svikt i skatteinngangen, noe som synes å fortsette inneværende år. Kommunen har høy lånegjeld, men deler av denne gjelder investeringer innen vann- og avløpsområdet, hvor lånekostnader blir finansiert gjennom brukerbetalinger. Kontrollutvalgets uttalelse til Drammen bykasses årsregnskap for 2014 sendes bystyret med kopi til formannskapet. SAK 37/15 Årsregnskapet til Drammen kommunes lånefond for 2014 I følge økonomisjef Paulsen var resultatet til lånefondet bedre enn budsjettert, noe som kommer bykassen til gode. Det forgår løpende vurdering av fordeling av lånene mellom fast og flytende rente. Kontrollutvalget har ingen kommentarer til Drammen kommunes lånefond sitt årsregnskap for SAK 38/15 Finansforvaltningen 2014 uttalelse fra revisjonen Finansreglementet vil bli fulgt opp i inneværende år, hvor også inntektssiden av reglementet må vurderes. I følge revisor Fredriksen innebærer revisjonens attestasjon en kontroll av riktigheten av årsrapporten samt en vurdering av at finansforvaltningen er i samsvar med lov- og regelverk. Revisjonen hadde ingen merknader til rapporten. Kontrollutvalget tar Rapport finansforvaltning 2014 og revisjonens uttalelse om denne til orientering SAK 39/15 Årsregnskapet til Drammen Eiendom KF for 2014 Årsregnskapet til Drammen Eiendom KF viste i 2014 et overskudd i størrelsesorden 82 mill. kroner som er ca. 12 mill. kroner høyere enn budsjettet. I følge økonomisjef Paulsen skyldes resultatet salg av fast eiendom. Gevinstene medgår i utgangspunktet til finansiering av nye investeringer. Foretaket har god likviditet. Kontrollutvalget reiste spørsmål om det forelå rettskraftig dom ved klage av foretaket til KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser), men økonomisjefen kjente ikke til hvorvidt den forelå. 3

4 Revisor Fredriksen viste for øvrig til at dette er omtalt i note til regnskapet. Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Eiendom KF 2014 sendes bystyret SAK 40/15 Årsregnskapet til Drammen Kjøkken KF for 2014 Foretaket hadde i 2014, ifølge økonomisjef Paulsen, et godt år med «grei» økonomi. Kommunen gir tilskudd til foretakets kantinedrift. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Kjøkken KF 2014 sendes bystyret SAK 41/15 Årsregnskapet til Drammen Parkering KF for 2014 Årsresultatet for 2014 er bra, men parkeringshuset på Strømsø sliter ifølge økonomisjef Paulsen fremdeles. Kontrollutvalget registrerte at gebyrstatistikken viser en betydelig nedgang i forhold til klager som gis medhold, hvilket indikerer strengere vurdering ved ileggelse av gebyr. I den sammenheng ble det reist spørsmål om hvilke områder (geografisk) det ilegges flest gebyr. Kontrollutvalget registrerte også at foretaket har et betydelig sykefravær. Med utgangspunkt i de fremsatte problemstillinger ønsket kontrollutvalget å invitere daglig leder i foretaket til å redegjøre om disse på neste møte i utvalget. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Parkering KF 2014 sendes bystyret SAK 42/15 Årsregnskapet til Drammensbadet KF for 2014 Økonomisjef Paulsen viste til at driftsinntektene i 2014 var lavere enn budsjettert, noe som medførte underskudd på driften. Forøvrig forekommer det betydelige tilskudd fra kommunen. Ifølge revisor Fredriksen er det utstedt «ren» revisorberetning, hvilket betyr at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. 4

5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammensbadet KF 2014 sendes bystyret SAK 43/15 Buskerud Kommunerevisjon IKS - åpenhetsrapport for regnskapsåret 2014 Revisor Fredriksen redegjorde kort for hensikten med rapporten. Forøvrig fremkom det ingen kommentarer til denne. Kontrollutvalget tar åpenhetsrapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS til orientering SAK 44/15 Sekretæren informerer Sekretæren hadde ingen informasjon å meddele kontrollutvalget. SAK 45/15 Revisor informerer Revisor Fredriksen redegjorde kort om spørreundersøkelse som innen kort tid sendes kontrollutvalgene og som gjelder innspill til overordnet analyse. Revisor Fredriksen oppfordret kontrollutvalgsmedlemmene til å delta i undersøkelsen. Videre opplyste Fredriksen at revisjonen var i rapporteringsfasen når det gjelder selskapskontrollene i Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammen Scener AS. Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. SAK 46/15 Eventuelt 1. Innspill om kommunens tildeling av sykehjemsplasser Medlem Hilde Hovengen distribuerte den følgende e-post til sekretæren med kopi til 5

6 det øvrige kontrollutvalget: Forslag til vedtak i Kontrollutvalget i Drammen, fra Hilde Hovengen Frp: KU ber om at det iverksettes en ekstern gransking av Drammen Kommunes praksis ved tildeling av sykehjemsplasser. Det er viktig at kommunens tjenester både oppfattes som tilfredsstillende av Drammens innbyggere og objektivt sett er gode og forsvarlige. Det er etter loven innbyggernes behov som skal avgjøre kommunens tilbud ikke innbyggerne som skal ta til takke med det tilbudet kommunen har. Fylkesmannen har i inneværende periode påpekt to ganger at kommunens praksis er i strid med lovverket. Videre har Pasientombudet i Buskerud kommet med en bekymringsmelding. Innbyggerne vil være tjent med å få fakta på bordet. Det kan kun gjøres ved en ekstern og uavhengig gransking. Innledningsvis distribuerte sekretæren forslaget i papirform til medlemmene av kontrollutvalget. Kontrollutvalget hadde på leders spørsmål ingen motforestillinger til å behandle forslaget under saksposten Eventuelt. Medlem Hilde Hovengen redegjorde for bakgrunnen med forslaget, og viste til at Drammen kommune nok en gang hadde «frikjent seg selv» i forhold til praksisen med å tildele sykehjemsplasser. Hun viste også til at hun flere ganger hadde tatt opp temaet i kontrollutvalget som hadde bagatellisert det og ikke støttet forslag om gransking. Leder viste til behandling av problemstillingen i Bystyrekomite helse, sosial og omsorg, hvor et flertall avviste forslag om ekstern gjennomgang. For øvrig hadde leder ingen motforestillinger mot en gjennomgang, men var sterkt kritisk til anvendelse av begrepet «gransking». Dette begrepet anvendes i ekstraordinære situasjoner som mistanke om korrupsjon eller andre kriminelle handlinger. Slike mistanker foreligger ikke i dette tilfelle og gransking vil være feil ordbruk. Dette er for øvrig omtalt i Kontrollutvalgsboken. Medlem Einar Skalstad viste til kontakt med nestleder i bystyrekomiteen, som hadde gitt uttrykk for at Drammen kommune ikke bryter loven, men opptrer innenfor lovverket. Medlem Tore E. Brath konstaterte at saken hadde vært omgitt av mye uro og at det var fint å starte en prosess med formål å rydde opp. Det vil være riktig og nyttig med en skikkelig undersøkelse. Brath reiste også spørsmål om budsjettmessig dekning av kostnadene med en undersøkelse. For øvrig uttrykte han full tillit til og ønske om at Buskerud Kommunerevisjon IKS utfører oppgaven. Medlem Ida Marie Brown ga uttrykk for at det foreligger tilstrekkelig grunn til å iverksette en undersøkelse, og at denne må være ekstern og uavhengig. Nestleder Patricia Emeci avviste påstand om at kontrollutvalget har bagatellisert saken. Kontrollutvalget støtter en undersøkelse av den. Leder fremmet følgende forslag til vedtak: 6

7 Kontrollutvalget ber Buskerud Kommunerevisjon IKS gjøre en forundersøkelse om temaet «Drammen kommunes praksis ved tildeling av sykehjemsplasser» i tråd med Hilde Hovengens forslag samt de føringer som framkommer i forslaget og som kontrollutvalget ga i sitt møte. Saken fremmes til endelig behandling i kontrollutvalget løpet av juni Etter forslag fra medlem Hilde Hovengen ble det først stemt over hennes forslag. Dette forslaget falt mot stemmene til Hilde Hovengen (Frp) og Ida Marie Brown (V). Deretter ble det stemt over forslaget til leder som ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber Buskerud Kommunerevisjon IKS gjøre en forundersøkelse om temaet «Drammen kommunes praksis ved tildeling av sykehjemsplasser» i tråd med Hilde Hovengens forslag samt de føringer som framkommer i forslaget og som kontrollutvalget ga i sitt møte. Saken fremmes til endelig behandling i kontrollutvalget løpet av juni Bystyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport om journalføring etc. Medlem Tore E. Brath viste til bystyrets behandling av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport om journalføring etc. i møte den 28. april Ved saksfremlegget for bystyret hadde pkt. 2 i kontrollutvalgets vedtak falt bort. Dette lyder slik: Det må foretas en innskjerping av internkontroll knyttet til journal- og arkiveringsrutiner. Kontrollutvalget ba sekretæren gjøre politisk sekretariat oppmerksom på denne «glippen». 3. Kontrollutvalgets møte i juni 2015 Neste møte er fastsatt til tirsdag den 9. juni Til dette møtet inviteres daglig leder i Drammen Parkering KF for å redegjøre om bl.a. foretakets sykefravær, område hvor det ilegges flest parkeringsgebyr og eventuelle konsekvenser av den nye parkeringsloven. Likeledes inviteres daglig leder ved Drammen Eiendom KF for å redegjøre om temaet «fra leie til eie». Dersom utredning om tildeling av sykehjemsplasser ikke er ferdigstilt til møtet den 9. juni 2015, fastsettes det et nytt møte i kontrollutvalget den 22. juni 2015 kl Leder og sekretær bestiller servering på egnet bespisningssted etter møtet den 9. juni

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer