INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 FOR OPPDAL HYTTEFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 FOR OPPDAL HYTTEFORUM"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 FOR OPPDAL HYTTEFORUM Det innkalles til åpent årsmøte i Oppdal hytteforum. Dato : Lørdag 3. oktober 2009 Tid : Kl 1400 Sted : Kinosalen Oppdal kulturhuset 1. Faglig møte Tema: Turisme og bygdekultur Møteleder: Øystein Syrstad Det finnes ingen kjappe løsninger når en hurtigvoksende ny kultur skal møte en århundregammel naturlig tilpasset bygdekultur. Ingen vet hvor levedyktig turisme vil være som ny næringsvei i et bygdesamfunn. Klokskap betyr å være skånsom dvs. gjensidig utnytting av kompetansen i det etablerte og i det som skal etableres. Program 1. Stadsforming av Lom i et historisk perspektiv: Simen Bjørgen, ordfører i Lom 2. Hyttebygging, grunneiersamarbeid og utvikling av kulturlandskapet: Ola Røtvei, ordfører i Oppdal 3. Turisme og konsekvenser for hytteeiere: Knut Jarle Lysklett, markedsansvarlig, Oppdal booking AS 4. Spørsmål fra salen, diskusjon 2. Årsmøte Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett under behandling av årsmøtesakene. Saksliste for årsmøtet: 1. Åpning 2. Konstituering a. Valg av referent b. Valg av møteleder c. Valg av tellekorps 2 pers. d. Valg av protokoll underskrivere 3. Årsberetning 4. Gjennomgang og godkjenning av Forumets viktigste arbeidsoppgaver 5. Revidert regnskap 6. Innkomne forslag 7. Fastsettelse av kontingent 8. Budsjett

2 9. Valg Forslag til saker som skal taes opp på årsmøtet må være skriftlig og sendt styrets formann Bjørn Østbye, Steinanveien 78C, 7049 Trondheim, senest innen 19. september. Vennlig hilsen styret Vedlegg 1. Styrets årsberetning 2. Forslag til Hovedmål 3. Vedtekter 4. Adresseliste

3 Oppdal hytteforum ÅRSBERETNING Oppdal hytteforum ble stiftet lørdag 28. mars 2009 på Trollheimsporten kro (Festa kro). Forumets første styre består av: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Bjørn Østbye, Grytdalen hytteeierforening Frode Teige, Rasmusslettet Roald Nilsen, Gjevilvassdalen Anne Grethe Holmen, Klettstølen Per Sagør, Hornlia Tor Erik Widerøe, Gjevilvassdalen Per Osvald Lund, Hornlia Pga den korte valgperioden (fra 28. mars til 3. Oktober) har styret kun gjort en delvis konstituering. Styret har ansett det viktigere å fordele oppgaver for på best mulig måte å løse de viktigste oppgavene knyttet til etableringen. Derfor har også varamedlemmene vært på på lik linje med styremedlemmene. Etableringsmøtet vedtok mandat for det nye styret. Styret har fordelt oppgavene som følger: Etablere medlemsmassen og organisasjonen i forhold til Frode, Per Osvald, Roald hytteforeninger, veilag og enkeltmedlemmer. Utarbeide kontaktformer inklusiv adresselister, web sider o.l. Frode, Per Osvald, Roald Utarbeide forslag til vedtekter og budsjett som skal behandles Tor Erik, Bjørn og godkjennes neste årsmøte. Utarbeide kommunikasjonsformer mot Oppdal kommune som Anne Grethe, Per sikrer at hytteforumet i størst mulig grad ligger i forkant av saker som skal besluttes. Arbeide for fremme av hytteeiernes interesser. Alle Forberede første ordinære årsmøte under Fjellmessa 2009 Tor Erik, Bjørn Styret har i perioden avholdt 2 styremøter og 2 arbeidsmøter. I tillegg har det vært løpende kommunikasjon via epost. Hytteeierforeningen har 1035 medlemmer pr. 8. juli 2009 (en økning på 50 siden etableringen). Viktigste saker i perioden: Etableringsarbeidet: Oppdal hytteforum er blitt registrert som lag. Det arbeides med Websider, brevark, logo etc for lettere å synliggjøre forumet. Domenenavnet er kjøpt inn. Bankkonto er opprettet. Oppdalsbanken har skudd inn etbleringsstøtte. Det arbeides med ytterligere annonseinntekter og sponsorstøtte. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å legge forholdene til rette for å øke

4 medlemsmassen ytterligere Slamavgiftene i Oppdal Omtrent samtidig med etableringen, ble det kjent at Oppdal kommune vil øke slamgebyrene fra 80 til 330 kr pr m 3. Oppdal hytteforum har engasjert seg sterkt i denne saken, og det er vel riktig å si at slam har tatt en stor del av styrets energi i perioden. Så vel Norges hytteforbund, Huseiernes landsforbund og Statens forurensingstilsyn har vært koplet inn i tillegg til en stor mengde skriftlig og muntlig kommunikasjon med kommunens politikere og teknisk etat. 3 av styremedlemmene var også til stede under behandlingen i kommunestyret i Oppdal. Så langt har vi oppnådd å få redusert gebyret til kr 261 pr m 3. Vi er ikke tilfreds med dette og arbeider fortsatt med alternative løsninger. Beiteplaner Oppdal hytteforum har gjennom Per Sagør vært representert i utarbeidelse av beiteplaner for Oppdal. Øvrig kommunikasjon mot Oppdal kommune Styret har satt seg som mål at Oppdal hytteforum skal fremstå som en positiv bidragsyter til utvikling av Oppdal som hyttekommune. Dette krever god tålmodighet og langsiktig arbeid. Vi har følelse av at politikere tar oss mer og mer på alvor og ser at vi ikke behøver være en trussel, men en mulighet. Vi ønsker å fortsette arbeidet i dette sporet. 26. august 2009 For styret i Oppdal hytteforum Bjørn Østbye

5 Oppdal hytte FORUM Oppdal hytteforums viktigste arbeidsoppgaver er: 1. Trivsel og trygghet Motto for vårt arbeide skal være: Trivsel, glede og trygghet på hytta. Vi vil søke gode kontakter innad i kommunen og med kommunens næringsliv for å sikre et stabilt og godt hyttemiljø Vi skal arbeide for et trygt hytte-oppdal, blant annet når det gjelder brannforebyggende arbeid. 2. Miljø Vi ønsker at Oppdal skal framstå som en ren kommune. Vi ønsker at forholdene skal legges til rette for ta vare på miljøet gjennom Avfallshåndtering, Bilhold og bruk av strøm 3. Infrastruktur Vi vil påvirke positivt til utbygging av nødvendig og nyttig infrastruktur så som Bedre veistandard med adkomst til hyttefeltene Et mangfoldig nett av skiløyper Utbygging av Internett tilgang for bedre utnyttelse av hyttene 4. Utbygging Vi ønsker å ha innflytelse når det gjelder hytteutbygging i Oppdal. For å oppnå dette, må vi ha et godt samarbeid med kommunen. Viktige tema vil være Fortetting helhetsplaner herunder også godkjenning nye hyttefelt At utbygginger forgår slik at de ikke er til hinder for tilgang til fjell og løyper 5. Kulturlandskapet Vi vil bidra til harmonisk balanse mellom kulturbeite og hyttebygging. Et viktig element i dette er å utvikle fornuftige regler for inngjerding av hytter 6. Økonomi Det er et viktig mål å sikre at eiendomsskatten holdes på anstendig nivå og at eiendomsskatt fra hytter i sin helhet går tilbake til hytteeierne i form av infrastruktur, trivsel og nytte. Stor økonomisk trygghet innebærer at hytteeierne skal oppleve forutsigbare kostnader og ikke store avgiftsøkninger. 1 Gjennom det store antallet hytter Forumet representerer bør det ligge til rette for god avtaler på forsikring, strøm o.l

6 Oppdal hytte FORUM 7. Medlemmene Et viktig mål for Oppdal hytteforum vil være å få med flest mulig av Oppdals vel hytteeiere. 8. Reiseliv og kulturtilbud Vi skal skape allianser med hyttefolket og reiseliv og kulturtilbud på Oppdal så som Kulturhus, Fjellmessa, turistkontoret etc. Vi skal formidle informasjon om reiseliv og kulturtilbud på våre hjemmesider 2

7 VEDTEKTER FOR OPPDAG HYTTEFORUM 1. NAVN Forumets navn skal være OPPDAL HYTTEFORUM 2. MEDLEMSSKAP 2.1 Rett til medlemsskap har alle hytte og velforeninger dannet av hytteeiere i Oppdal. Der det ikke finnes slik forening har hytteiere rett til å bli opptatt som enkeltmedlemmer. For alle gjelder at innmeldinger skjer til styret. 2.2 Medlemsåret er kalenderåret. 2.3 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Der medlemmer er tilsluttet gjennom sin hytteforenig, er hytteforeningen ansvarlig for betaling av kontigenten. Er betaling ikke skjedd innen utgangen av februar mister medlemmet stemmerett, og styret kan beslutte medlemmet strøket 2.4 Medlemsskap i Norges Hytteeierforbund vedtas av årsmøtet. 3. MÅLSETTING 3.1 Forumets formål er å arbeide for at alle forhold av felles interesse for medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte for disse gjennom et samarbeid med Oppdal Kommune og mellom foreningene. Videre vil arbeidet være konsentrert om: Å fungere som et informasjonsorgan for hytteeierne på Oppdal Å samarbeide med Oppdal kommune i spørsmål som angår medlemmene 4. ØKONOMI 4.1 Til forumets drift innkreves en medlemskontingent pr. år. Kontingentens størrelse fastsettes ved hvert årsmøte. Forumet kan også søke Oppdal kommune og sponsorer om tilskudd. 5. ORGANISASJON 5.1 Forumet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på årsmøtet. I tillegg velges revisor og valgkomite på 3 personer. Valgperiode er 2 år. Styret konstitueres seg selv. 5.2 Et gyldig styrevedtak krever at minst 3 medlemmer stemmer for. Over styrets forhandlinger føres protokoll/styrereferat.

8 6. DAGLIG LEDER 6.1 Styret kan tilsette daglig leder dersom foreningens økonomi tilsier dette, og utarbeider instruks for daglig leder. 7. ÅRSMØTET Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av oktober. 7.1 Styret skal med minst 1 måneds varsel innkalle til årsmøtet, og vedlegge saksliste, styrets beretning og revidert regnskap. Innkalling skjer ved elektronisk med unntak av medlemmer som ikke har tilgang til dette. 7.2 Årsmøtet velger møteleder og referent, samt 2 personer til å underskrive møtereferatet sammen med møteleder. 7.3 Årsmøtet behandler: a) Styrets beretning b) Årsregnskap i revidert stand c) Fastsettelse av kontingent d) Innkomne forslag: f) Valg: Forslag til saker må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet. 1. Styremedlemmer 2. Varamedlemmer 3. Revisor 4. Valgkomite på 3 personer 7.4 På årsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett, begrenset til en stemme pr hytte. Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall når annet ikke er bestemt. I tilfelle stemmelikhet avgjøres saken ved møte leders dobbeltstemme. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det. 7.5 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller medlemmer som representerer minst 10% av stemmene ber om det. Avholdelse av ekstraordinært årsmøte skjer med samme tidsfrist for kunngjøring som ordinært årsmøte.

9 8. VEDTEKTSENDRING 8.1 Vedtektsendring kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og kan fremsettes av styret eller medlem som innehar minst 10 % av stemmene. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall. 9. OPPLØSING / FUSJON 9.1 Forslag om oppløsning eller fusjon med annen organisasjon med tilsvarende formål, kan fremsettes av styret eller av medlemmer som representerer minimum 10% av foreningens stemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer minst en måned før frist for innkalling til ordinært eller ekstraordinært årsmøte, der forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære årsmøte, som innkalles med en måneds varsel. 9.2 Vedtak om fusjon eller oppløsning krever minst ¾ flertall på det besluttende årsmøte. 10. FORENINGENS MIDLER VED OPPLØSNING Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelsen.

10 OPPDAL HYTTEFORUM MEDLEMSLISTE (Opprettet ) H.FORENINGER/-VEILAG KONTAKTPERS. E-POSTADR/ADRESSE TELEF. ANT. TILSLUTTET KASSERER Aunsetra Veilag Kåre G. Stenersløkken / Bjørklia Hytteforening Arne Stadsøy Breesgard Hyttegrend Odd Reinset Detlie Horvli Hyttefelt Anne Marie Anderson 30 x Gamle Skarvei, nordre del Ola Fossvoll Gjevilvassdalen Hyttefor. Tor-Erik Widerøe / Gorsetråket Hyttegrend Mary-Aud Mjøen Grytdalen Hytteeierforening Bjørn Østbye / x Bengt Arntsen Grønlia Hytteforening Bjørn T. Rogstad Hellaugstøl Hytteområde Liv Kristin Mæhle / Hornlia Hytteeierforening Per Osvald Lund x Knut Halaas Hornlia Hytteforening Tormod Jostein Stene / x Letom hytteeierforening Oddbjørn Harbakk x Stein Ellinggard Ljøsliaveien Roald Nilsen / Midtskogen Hyttelag Ole Gunnar Sveen 8 x Ark1 Munkvoldhovden H.eierfor. Morten Mortenesen Rasmusslettet Hytteforening Frode Teige / Skarveien, Vestre veilag Tor Bach / Sletvold Grendalag Per Forseth Stavåløkka Hytteforening Rune Sagen Storli Hytteeierforening Per Vinje Stølslia Hytteforening Geir Gangåssæter / Vang hytteeierforening Per Bygland Vangslia Prestløkka Hyttefelt Trond Kvamsdal 29 Vangslia Steinanfeltet Håkon Mjøen / Vetle-Stavåa Hytteforening Torbjørn Ertzaas Enkeltmedlemmer: Anne Grethe Holmen Klettstølen Gunnhild Innvik Skardalen Nedgardsgt. 2, 6600 Sunndalsøra Georg Idar Johansen / Frank Barkve 1 Kenneth Jenssen 1 Hans Jørgen Amdam Kjøpmannsgt. 6, 7013 Tr.heim Anders Bagøien Jebev. 7, 7043 Tr.heim / Bjarne Volden Skardalen Verksbyvn. 12, 6600 Sunndalsøra Janne Sunde Skardalen Sunndalsvn. 67, 6600 Sunndalsøra SUM HYTTEEIERE Oppdatert Side 1

1. Faglig møte. Tema: Visjoner, kommuneplaner og eiendomsskatt.

1. Faglig møte. Tema: Visjoner, kommuneplaner og eiendomsskatt. FAGMØTE OG ÅRSMØTE 2010 FOR OPPDAL HYTTEFORUM Det inviteres til åpent årsmøte i Oppdal hytteforum. Dato : Lørdag 16. oktober 2010 Tid : Kl 13.00 Sted : Kinosalen Oppdal kulturhus 1. Faglig møte. Tema:

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Årsmøte ble holdt lørdag 21. august kl. 17:30 på hytta til Per Egil Odden. Til tross for litt vind var det bra vær og møtet ble som vanlig avsluttet med en hyggelig grillfest.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer