PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Torengåsen hytteområde, Lustadvatnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Torengåsen hytteområde, Lustadvatnet"

Transkript

1 DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Torengåsen hytteområde, Lustadvatnet Datert: PlanID: Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: Bankgiro: Ingvald Ystgaards veg 13A, Telefaks: Org.nr: N-7047 Trondheim E-post: Internett:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN Hensikten med planen Forslagsstiller 3 2. PLANOMRÅDET Oversiktskart, beliggenhet Planstatus Dagens bruk Eiendomsforhold 4 3. PLANFORSLAGET Planens intensjon Planens dokumenter Planavgrensning Reguleringsformål 6 4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Oppsummering av innspillene 6 5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Byggeskikk og estetikk Friluftsliv Landbruk/fiske/Reindrift Skogbruk Landskap Lokalklima Biologisk mangfold, naturmangfoldloven Teknisk infrastruktur Trafikkforhold Tilgjengelighet Verneverdier Risiko- og sårbarhet 12 VEDLEGG 13 2

3 1. BAKGRUNN 1.1. Hensikten med planen Formålet med detaljplanen er å legge til rette for et nytt hyttefelt, Torengåsen ved Lustadvatnet, på eiendommen i 156/3 Steinkjer kommune. Det totale arealet på planområdet er på 116 daa Forslagsstiller Tiltakshaver: Steinkjer kommuneskoger- Ogndalsbruket KF Konsulent: Allskog, Ellen Kristin Moe, utdannet arealplanlegger fra UMB, Universitetet for miljø og biovitenskap 2. PLANOMRÅDET 2.1 Oversiktskart, beliggenhet Eiendommen ligger nord-øst for Lustadvatnet sør på Torengåsen. Avstanden til Steinkjer er ca 4,3 mil. Fig1. Planområdets beliggenhet 3

4 2.2 Planstatus Området inngår som fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og er benevnt som B75. Det åpnes opp for regulering av 20 nye tomter på denne eiendommen. Fig2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2.3. Dagens bruk Området har delvis vært plantefelt med gran. Skogen er nå hogd for å tilrettelegge for hyttefelt. I dag er det 2 hytter sør og 3 hytter øst for planområdet. I øst grenser feltet til et regulert hytteområde (Gaulstadelva). Området fungerer i liten grad som friluftsområde da det er store fjellområder i nærområdet som er attraktive til friluftsliv. Området ligger kun 2km vest for inngangsporten til Skjækerfjella nasjonalpark Eiendomsforhold Hjemmelsforhold og rettigheter: Eier av området er Steinkjer kommuneskoger-ogndalsbruket KF. 4

5 3. PLANFORSLAGET Detaljplankart for Torengåsen hytteområde datert Fig3 Detaljplankart Det er foreslått 20 nye tomter for fritidsbebyggelse, 10 doble naust samt parkeringsplass. Planområdet er på 153 daa Planens intensjon Planen har som mål å legge til rette for utbygging av et hyttefelt med gode kvaliteter, hvor lokalisering av hytter er tilpasset terrenget og utnyttingen av området ikke forringer trivselskvalitetene. Estetiske hensyn skal ivaretas med tanke på utforming av hyttene i feltet. For å redusere inngrepene og i størst mulig grad bevare urørt natur, er målet å samle flest mulig hytter i ett område Planens dokumenter 1. Plankart m /tegnforklaring 2. Planbeskrivelse 3. Planbestemmelser 4. Vedlegg 1. ROS-sjekkliste 3.3. Planavgrensning Plangrensen følger i hovedsak avgrensning i kommuneplanen, areal avsatt til fritidsbebyggelse. Det er derimot foretatt noen justeringer etter befaring i området for å oppnå en best mulig lokalisering og 5

6 fordeling av nye tomter. Det inngår ett området for naust samt areal for parkering ved Fv Reguleringsformål Området reguleres til følgende arealformål: Fritidsbebyggelse - frittliggende Uthus, naust, badehus Kjøreveg Annen veggrunn, grøntareal Parkeringsplasser Turveg LNRF for nødvendige tiltak for stedbunden næring - Hensynssone, sikringssone frisikt H PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 4.1. Om planprosessen Det ble avholdt oppstartmøte mellom Steinkjer kommune, grunneier og Allskog den Planarbeidet ble meldt igangsatt i Trønder-Avisa og informasjon om oppstart av planarbeidet ble lagt ut på Steinkjer kommune sin hjemmeside i ukene i Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensede naboer ble tilskrevet med brev med frist til uttale på 4 uker. Se liste i vedlegg 2 bakerst i dette dokumentet Oppsummering av innspillene Alle innspill er vedlagt planen. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som ble adressert: Fylkesmannen: Positiv til at det tas sikte på å lokalisere hyttene i ett til to felt med tanke for friluftsinteressene og det biologiske mangfold i området. Forutsetter at hyttene tilpasses terrenget og at hyttene plasseres slik at det medfører minst mulig landskapsmessig inngrep. Innspill til naust: vurderer det som positivt at naustene samles i ett område, men med utgangspunkt i Lustadvatnets status som del av verna vassdrag og viktige friluftslivsområde, vil de likevel stille spørsmål ved om det bør åpnes for naust til hver hytteenhet og viser til at retningslinjer i «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag vedtatt » legges til grunn ved utarbeiding av planen. Planforslaget må ta hensyn til evt miljøkvaliteter i området, bl.a. verdier for biologisk mangfold, landskap og friluftsliv og planen må vurderes etter Naturmangfoldloven 8-12 og 4-5. Planprosessen må organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at ulike barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Grenseverdier for støy må overholdes. ROS-analyse kreves. Kommentar: De fleste hyttene samles i ett område. Det reguleres inn et naustområde der det legges opp til 10 doble naust. Retningslinjer i «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag» er lagt til grunn da det legges opp til en lokalisering av naustene som ikke anses som naturlig å benytte av allmennheten. Naustene vil likevel ikke redusere/forhindre fremkommeligheten for allmennhet i området. Naustene skal ha en enkel konstruksjon og medføre minst mulig terrenginngrep. 6

7 Planen vurderes opp mot naturmangfoldloven. Det vil ikke foretas inngrep i vassdrag. ROS-sjekkliste vedlegges planen. Støy anses ikke som relevant problemstilling. Nord-Trøndelag fylkeskommune: Krav om arkeologisk registrering. Kommentar: Befaring gjennomført, ingen funn. Sametinget: Krav om arkeologiske registrering. Kommentar: Befaring gjennomført, ingen funn. NVE: Om området berører vassdrag skal det settes av en kantsone på 20 meter på hver side av vassdraget. Kommentar: Ingen vassdrag berøres direkte. Nabo 156/3/98: Ønsker ikke plassering av nye tomter nærmere hytten enn 300m. Kommentar: Dette ønsket tas ikke til følge. T 14 blir liggende 50-60m unna hytta. Topografien er derimot slik at hytta ikke blir synlig fra denne tomten. T14 blir også vendt mot vest. 5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1. Byggeskikk og estetikk I dag er kun ei hytte innenfor planområdet. Den har et tradisjonelt uttrykk med små ruter og en etasje. Det tas sikte på et formspråk i feltet hvor hyttenes utforming ivaretar de kvaliteter som ligger i feltet spesielt med tanke på solgang og utsikt. Det vil være naturlig med store vindusflater mot sør og vest for å gi hytten tilgang til mest mulig sol (varme) og utsikt. Et moderne uttrykk kan godt egne seg i fjellområder. Under vises to hyttemodeller som vurderes som egnet for området. Fig6 En hyttemodell av typen Heddahytta 7

8 Fig7 En hyttemodell av typen Lysthus, Rindalshytter Det er et mål at hyttene sammen skal skape en fin helhet i feltet. Dette gir kvaliteter både for brukerne av feltet (nye hytteeiere), brukere av nærområdet og for andre som vil ha en visuell oppfatning av feltet. Variasjon i hoved-møneretning vil også bidra til å gi en fin variasjon i feltet. Hyttene på tomtene T2-T3-T4- T5-T9-T10-T11-T12-T13 skal derimot ha samme møneretning og følger kotene øst-vest. Dette ivaretas i planbestemmelsene. Hytte og uthus/anneks skal til sammen ha maks BRA=100 m 2 Hyttenes fargevalg er viktig for å gi en god tilpasning til terrenget og det omkringliggende miljø. Grå, sort- og bruntoner vil gi en nedtonet eksponering av hyttene som igjen vil gi en redusert fjernvirkning av feltet. Taktekkingen holdes i mørke og matte farger for også å gi samme effekt. Alle hyttene skal tilpasses terrenget, det skal ikke tillates høye grunnmurer og fyllinger i forkant av hytta. Verandaer skal tilpasses terrenget og trappes ned i nivåer slik at de blir liggende på bakkeplan. Dette forhindrer også bruk av rekkverk. Fordelen med dette er også at det oppnås en flytende overgang mellom ute/inne, og mangel på rekkverk vil også bidra til å sikre flott utsikt selv når man sitter inne i hytta. Det skal legges til rette for 10 doble naust ved Lustadvatnet. Utformingen følger retningslinjer for naustbebyggelse utformet av Steinkjer kommuneskoger og Ognadlsbruket KF. Størrelsen på naustene er nøktern (23 kvm) og de skal holdes i mørke farger. Da det ikke er adkomstveg inn til hytteområdet må i utganspunktet transport av materialer foregå på vinterføre med scooter (området har etablerte leiekjørere) eller helikoptertransport med eget ansvar for dispensasjon. 5.2 Friluftsliv Det er meget gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske i området. Det er likevel i hovedsak områder utenfor planområdet som er attraktive i friluftsøyemed, som for eksempel strandområdene langs Lustadvatnet og opparbeidet stinett mot Skjækerfjella. En utbygging i området vil ikke ha konsekvenser for friluftslivet innenfor planområdet. Det vil antas økt bruk av strandsonen ved Lustadvatnet samt områdene rundt. Naustområdet skal ikke medføre redusert ferdsel 8

9 langs Lustadvatnet. Byggegrense for hyttefeltet mot Lustadvatnet er satt til 100m. Dette av hensyn til at Lustadvatnet inngår i verneplan for vassdrag - Ognavassdraget. 5.3 Landbruk/fiske/Reindrift Området rundt Lustadvanet og Mokkavatnet er i dag et viktig område for Skjækerfjell reinbeitedistrikt, da det ligger mellom vinter- og sommerbeiter, med flyttleier og oppsamlingsområder rundt. I tillegg til utfordringer med hytter i beiteområdene, har det vært utfordringer for driften knyttet til rovdyr. Presset er derfor totalt sett stort for reindriften i området. Tiltaket vil ikke komme direkte konflikt med reindriftens interesser. Dette er også konklusjonen etter at saken ble behandlet i kommuneplanprosessen. Det vurderes som positivt for reindriftsinteressene at hytteområder etableres mellom fylkesvegen og vatnet. 5.4 Skogbruk Områdene på Gaulstad har store skogressurser, mye av disse arealene ligger helt ned til Lustadvannet. Arealet utenom hyttetomtene avsettes til LNF-område. Dette da grunneier har gode erfaringer med at arealformålet gir god styring av trefellingen mellom tomtene. Det anses som uproblematisk at det fortsatt drives skogbruk rundt Lustadvatnet og nytt hyttefelt på Torengåsen vil ikke påvirkes av dette Landskap Topografi: Terrenget skråner i hovedsak lett mot sør og vest. Landskapet består av fururabber, granskog og myrdrag. Deler av området er synlig spesielt fra sørenden av Lustadvatnet på motsatt side av vatnet. Grunnforhold: Jamfør NGU`s kart over berggrunn består området av glimmerskifer, bart fjell og tynn morene, myr og torv. Tiltaket medfører en endring av landskapet da deler av Torengåsen nå vil bli utbygd. Reguleringsbestemmelsene ivaretar terrengtilpassing av hyttene som igjen også reduserer eksponeringen av feltet. Utbygging vil trolig ikke gi silhuettvirkning fordi det er flere store terrengformasjoner rundt Lokalklima Vind- og solforhold: Området vender mot sør og vest er solrikt hele året. De fleste hyttene vil derimot være eksponert mot vær og vind spesielt fra sør, og sør-vest. Ellers bidrar vegetasjon og topografi til skjerming av resten av området. 9

10 For å redusere eksponering mot vær og vind er det viktig å ivareta vegetasjon, eller la vegetasjon etableres i områder hvor skogen delvis er fjernet. Hyttemodellene bør tilpasses solgangen i feltet. Det er viktig at det tenkes på dette med valg av planløsning. Kjøkken mot sør og stue mot sør/vest og soverom og bad mot nord. Uteområdene bør ha lune uteplasser som skjermer for vind Biologisk mangfold, naturmangfoldloven Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven: 8.Kunnskapsgrunnlaget Lustadvatnet er en del av Ognavassdraget som inngår i verneplan for vassdrag. Ognavassdragets nedbørfelt ligger i Steinkjer, Verdal og Snåsa. Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i 19. Juni 1986 gjennom verneplan III for vassdrag. I kommuneplanens arealdel, miljø- og konsekvensvurdering, står følgende for området: Delvis avsatt til område for kanadagås, vade-, måke- og alkefugler, orrfugl. Ikke registrert som viktig område for planteliv. I forbindelse med regulering av området må det tas hensyn til 100m-belte langs Lustadvatnet, som er en del av Ognavassdraget. Reguleringsområdet og tilstøtende områder er også sjekket ut i henhold til krav i naturmangfoldloven 8. I Naturbasen og Artskart er det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. I naturbasen står følgende: Vernegrunnlag: Lavlandsvassdrag i Trøndelag som er preget av store myrområder. Elveløp med stedvis små fossestryk skaper kontraster i landskapet. Stort biologisk mangfold knyttet til vannfauna. Store kulturminneverdier. Friluftsliv er viktig bruk. Ogna har kilder i østre del av Nord-Trøndelag og renner ut i Byaelva i indre del av Beistadfjorden ved Steinkjer. Vassdraget er et utpreget lavlandsvassdrag, hele 93 % av nedbørfeltet ligger lavere enn 600 moh. Barskog og store myrområder preger feltet. Strykstrekninger med stedvis små fossefall er viktige kontraster i landskapet. De største sideelvene er Tverråa, Sørrokta og Lauva. Fra kildeområdet rundt Roktsjøen (304 moh.) nordøst i vassdraget renner elva 64 km gjennom store skogområder. Tverråa drenerer de nordligste delene av feltet og renner sammen med Rokta ca 10 km nedenfor Roktsjøen. Sørrokta kommer inn fra øst ca 3 km norøst fore Skjålågrind og drenerer Lustadvatnet og Mokkavatnet. Ved Myr renner Lauva inn fra sør og drenerer de sørlige myrområdene og Lauvvatnet (391 moh.). I nedre del av Roktdalen er elva smal og går i fossestryk. Stedvis knekker elva over fast fjell og danner fine fosser. I mellomliggende flate elvestrekninger går elva stilleflytende, delvis med loner. Dette skaper et variert og fint elveløp. Vassdraget er stedvis forbygget nedenfor Bruemfossen og et område ved Hyllbrua. Nedbørfeltet er mye brukt til tradisjonelt friluftsliv. I rapport , Verdier i Ognavassdraget står følgende: I produksjonssammenheng er vannkvaliteten i Ognas nedbørsfelt bra. Kvaliteten skifter imidlertid med vekslende vannføring-. Det ferskvannsbiologiske artsspekteret er stort, særlig av småkreps og døgnfluer (28 arter påvist). Det er funnet en rekke mindre vanlige og sjeldne arter. Påvirkning av jord- og skogbruk er sannsynligvis stor, særlig i nedre del. Vassdraget er 10

11 noe spesielt og er ferskvannsbiologisk dermed lite egnet som typevassdrag. De ulike påvirkninger gjør at det også mindre aktuelt som referansevassdrag. For Lustadvatnet står følgende: Planktonkrepsfaunanen i vatnet er ordinært sammensatt. Småkrepsdyrfaunaen i grunnvanssonen er artsrik og enkelte arter må regnes som svært sjeldne. Lustadvatnet er et attraktivt område for innlandsfiske. Middels egenverdi og lokal verdi. 9.(føre-var-prinsippet) Vurdering konsekvenser av tiltak: På bakgrunn av registreringer som er gjort er det vurdert slik at planen med dens arealbruk ikke vil medføre risiko for skader på naturmangfoldet som krever tiltak. 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) Vurdering konsekvenser av tiltak: Det vurderes slik at hyttefeltet ikke vil påvirke den samlede belastningen i negativt omfang. 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Vurdering: Ikke relevant 5.6. Teknisk infrastruktur Eksisterende: Vann og avløp: Det er ingen kommunale avløpsledninger i området. Strøm: Det er ikke strøm i nærheten av planområdet. Renovasjon: Det er kommunal renovasjonsordning for området. Det skal etableres avløpsfrie toaletter (biodo/mulddo). Det vil bores etter vann og etableres to tappepunkt i feltet. Utslipp fra VA-anlegg blir derfor ikke aktuelt og dette forhindrer evt utslipp til Lustadvatnet. Det vil ikke legges strøm frem til feltet. Det må derfor benyttes solceller og/eller strømtilførsel via aggregat. Renovasjon: Avfall og søppel skal leveres til godkjent mottakerstasjon, pålagt av Steinkjer kommune Trafikkforhold Eksisterende: Forholdet til berørte offentlige veier: Planområdet ligger på vestsiden av Fv 266. Vegen går øst og rundt Lustadvatnet frem til Skjelstad. Det er ca 500 m avstand fra feltet til Fv Det vil ikke anlegges veg inn til planområdet. Eksisterende sti oppgraderes med grus/malmfuru og lignende for å øke fremkommeligheten. Det vil etableres en ny parkeringsplass ved fylkesvegen. Det er beregnet 2 biler pr hytte. Parkeringsplassen er tiltenkt nye og eksisterende hytter på Torengåsen. Kravet til frisikt i avkjørsel for denne type veg er 4 x 125 meter. Det avsettes hensynssone frisikt og frisiktlinje som sikrer at kravet ivaretas. Siktforholdene for myke trafikanter skal også da være oppfylt. 11

12 5.8. Tilgjengelighet Ingen hytter vil ha vegadkomst. Slik sett er fremkommeligheten til feltet krevende for folk med redusert mobilitet Verneverdier Kulturminner: Det er foretatt kulturminneregistrering innenfor planområdet, men det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner. Planforslaget vil derfor ikke ha konsekvenser for automatisk fredete kulturminner Risiko- og sårbarhet Sjekkliste for Risiko- og sårbarhet vedlagt planen. Den er gått igjennom av grunneier og Allskog. Skrednett er konsultert og det er ingen registreringer gjort i området som tilsier skredfare eller flomfare. 12

13 VEDLEGG Vedlegg 1: ROS-sjekkliste (se eget dokument) Vedlegg 2: Parter som er varslet Offentlige instanser og organisasjoner: Steinkjer kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag NTE Nett AS Norges vassdrags- og energidirektorat Naturvernforbundet Steinkjer, v/torgeir Havik Sámediggi Sametinget Reindriftsforlvaltningen, Skjækerfjell reinbeitedistrikt ved Hanne-Lena Wilks Berget Naboer: Arnfinn Hansen Ragnar Johan Skillegrind Ann Margareth Rendum Klæth Siri Ingeborg Bruem John Otto Johansen Ola Møller Bjørg Brosveet 13

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3

REGULERINGSPLAN FOR. Skjeftesosen hyttefelt. Selbu kommune. Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 REGULERINGSPLAN FOR Skjeftesosen hyttefelt Selbu kommune Eiendom: gnr. 71 bnr. 3 Medleasorgaorsasjoa for skogeiere i Ifore og Rowsrtal Sor-Troadelag. Nord-Tro delog. Nordlood og Treor NI 114 6.13 14031

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Kårvatn hyttefelt, Surnadal kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Kårvatn hyttefelt, Surnadal kommune DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Kårvatn hyttefelt, Surnadal kommune Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn: 06.10.2016 Plan Id: 20150012 Medlemsorganisasjon

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Brattbekktjønna hyttefelt, i Stjørdal kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Brattbekktjønna hyttefelt, i Stjørdal kommune DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Brattbekktjønna hyttefelt, i Stjørdal kommune Datert: 11.11.2014 Revidert: 20.11.2015 PlanID: 4-049 Medlemsorganisasjon for skogeiere

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser... 2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse... 2 a) Felles bestemmelser... 2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Veg og parkering... 2 2. Planbeskrivelse...

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 19.08.2015 SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE for Gamle Elvavoll hyttefelt Del II. Revidert planforslag datert: 02.03.15

PLANBESKRIVELSE. DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE for Gamle Elvavoll hyttefelt Del II. Revidert planforslag datert: 02.03.15 DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE for Gamle Elvavoll hyttefelt Del II PLANBESKRIVELSE Revidert planforslag datert: 02.03.15 Planens navn Reguleringsplan, detaljplan for Gamle Elvavoll hyttefelt Del II Arkivsak

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt Steinkjer kommune. Datert: Revidert PlanID: :

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt Steinkjer kommune. Datert: Revidert PlanID: : DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt Steinkjer kommune Datert: 01.06.2016 Revidert. 30.11.2016 PlanID: : 2013019 Medlemsorganisasjon for skogeiere

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID, DETALJPLAN FOR HINDREM HAGE HYTTEFELT I LEKSVIK KOMMUNE

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID, DETALJPLAN FOR HINDREM HAGE HYTTEFELT I LEKSVIK KOMMUNE Se adresseliste Att: Sted:Hemne Dato:18.10.2017 Saksbeh: ekm OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID, DETALJPLAN FOR HINDREM HAGE HYTTEFELT I LEKSVIK KOMMUNE Allskog oversender på vegne av grunneier Asbjørn

Detaljer

P L AN B E SK RI VE L S E

P L AN B E SK RI VE L S E DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE P L AN B E SK RI VE L S E Reguleringsplan, Detaljplan for Stokkhaugen hyttefelt Del II Datert: 06.01.2015 P l ani D: 201403 R e v id e r t 0 4.12.2015 Medlemsorganisasjon for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad Revidert 22.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Byggeområde... 3 1.1 Fritidsbebyggelse... 3 1.1.1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Øyalia hyttegrend. Surnadal kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Øyalia hyttegrend. Surnadal kommune REGULERINGSPLAN FOR Øyalia hyttegrend Surnadal kommune Eiendom: gnr. 143 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord:

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE ARBEIDSUTVALGET PÅ STORHOLMEN REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 17. juni 2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eldres råd. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Galleriet - Otto Sverdrup. Tidspunkt: Etter fellesmøtet ca.

MØTEINNKALLING. Eldres råd. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Galleriet - Otto Sverdrup. Tidspunkt: Etter fellesmøtet ca. MØTEINNKALLING Eldres råd Møtedato: 06032015 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet - Otto Sverdrup Tidspunkt: Etter fellesmøtet ca 11:30-12:30 Fellesmøtet starter kl 10:00 Eventuelt forfall må varsles

Detaljer

Reguleringsplan for del av 20/4 i Norddal kommune Revidert

Reguleringsplan for del av 20/4 i Norddal kommune Revidert Reguleringsplan for del av 20/4 i Norddal kommune. 21.11.09. Revidert 3.6.2010. Innholdsfortegnelse: 1. REGULERINGSBESTEMMELSER... 2 1.1 Bebyggelse og anlegg... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...... 2 2. Samferdselsanlegg

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Jåviktoppen boligfelt på Aspøya i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Jåviktoppen boligfelt på Aspøya i Tingvoll kommune DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Jåviktoppen boligfelt på Aspøya i Tingvoll kommune Datert: 29.03.2016 Revidert:26.04.2016 Planid 156020150003 Medlemsorganisasjon

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR VEDBEKKEN HYTTEOMRÅDE 02.09.09 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 4 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER... 4 3.1 Nasjonale mål... 4 3.1

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: Revidert:

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: Revidert: FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 2.07.11 Revidert: 22.02.12 TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER OG NAUST PÅ EIENDOMMEN 105/, SKARSFJORD PLAN 1707 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG..

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Ormmyrholtet Hytteområde Rennebu Kommune Eiendom: gnr. 170, bnr. 16 Innholdsfortegnelse: 1. Reguleringsbestemmelser 3 1.1 Byggeområde..3 1.1.1 Fellesbestemmelser...3 1.2

Detaljer

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune

Planprogram for Skjemstadaunet hytteområde, Inderøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 Forord... 2 1.2 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.3 Overordnede føringer... 3 2. Beskrivelse av dagens situasjon... 3 3. Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 REGULERINGSPLAN REITBAKKEN - PLANENDRING Arkivsaksnr: 2010/3802 Klassering: L12 Saksbehandler: Torbjørn Stene Enhetsleder:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Jakobsåsen Hyttefelt PLANBESKRIVELSE Utgave: A-01 Dato: 2012-10-05 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart....3 2 - Dokumentinformasjon.....3 3 Bakgrunn for planarbeidet..3 4 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Jamtkneppet hyttefelt, Levanger kommune. Datert: PlanID: L

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan, detaljplan for Jamtkneppet hyttefelt, Levanger kommune. Datert: PlanID: L DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, detaljplan for Jamtkneppet hyttefelt, Levanger kommune Datert: 12.04.2016 PlanID: L2016002 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal,

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 2. august 2011 Planbeskrivelse Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 8 2. august 2011 Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for. Svean hyttefelt. bnr 63 bnr 8, Verrastranda. Verran kommune. Dato 02.01.12. Landsem Plan & Bygg Stjernavegen 9 7790 Malm

REGULERINGSPLAN. for. Svean hyttefelt. bnr 63 bnr 8, Verrastranda. Verran kommune. Dato 02.01.12. Landsem Plan & Bygg Stjernavegen 9 7790 Malm REGULERINGSPLAN for Svean hyttefelt bnr 63 bnr 8, Verrastranda Verran kommune Dato 02.01.12 Landsem Plan & Bygg Stjernavegen 9 7790 Malm Side 1 av 7 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN I kommuneplanens arealdel

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18. april 2017 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 18. april 2017 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune 22.02.2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN SANDVIKA SANDVIKA EIENDOMSSELSKAP AS PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN SANDVIKA SANDVIKA EIENDOMSSELSKAP AS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN SANDVIKA SANDVIKA EIENDOMSSELSKAP AS PLANBESKRIVELSE Steinkjer 07.0.201 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN/HISTORIKK 1.1. Hensikten med planen 1.2. Forslagsstiller 1.3. Eiendomsforhold 2.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

Reguleringsplan for Jøssvoll og Jøssvollsæter fritidsområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Jøssvoll og Jøssvollsæter fritidsområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde...2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder...3 1.2.1 Privat veg og parkering...3 2. Planbeskrivelse...5

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /5

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /5 MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 19.01.2017 17/5 Arkivsaksnr: 2013/5096 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) NORDSLETTÅSEN HYTTEFELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4157 /32069/12-PLNID Marit Engseth Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4157 /32069/12-PLNID Marit Engseth Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4157 /32069/12-PLNID Marit Engseth 16.07.2012 1750 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN - 1750- VIKRAN

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN, PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Utsikt fra Snertvika hyttefelt Planens navn Reguleringsplan, detaljplan for Snertvika hyttefelt og småbåthavn Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Planbeskrivelse for Detaljreguleringsplan for hytteområde F3 Skjenfjellgrenda

Planbeskrivelse for Detaljreguleringsplan for hytteområde F3 Skjenfjellgrenda Planbeskrivelse for Detaljreguleringsplan for hytteområde F3 Skjenfjellgrenda INNENFOR KOMMUNEDELPLAN TEINVASSÅSEN / SØBEKKSÆTER I SØR-AURDAL KOMMUNE PlanID: 0540R080 28.12.2016 Kjell M. Mathisen / Areal+

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer