Arbeidet med nye regionale planstrategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med nye regionale planstrategier"

Transkript

1 Arbeidet med nye regionale planstrategier Aksel Hagen leder av Utviklingsringen for regionale planstrategier Miljøverndepartementets nettverkssamling for regional planlegging og utvikling Quality Residence Hotel, Sandnes, mai 2009

2 Jeg skal prate litt om fylkesplanlegging: Lov og praksis fra 1973 til 2008 ikke noe om forvaltningsreformen som til sist noen / de rette klarte å forhindre, - enn så lenge mest om regional planstrategi et nytt / et n te forsøk på å leve ut drømmen om helhet, samfunn og samhandling på tvers av og på tross av offentlige forvaltningsgrenser Stat fylke kommune vandrende hand i hand inn i ei felles tenkt, fokusert og planlagt framtid: Vil dette kunne gå bra da?

3 Loven med alle de gode intensjonene speiler tidsånden Bærekraft Samordning helhet Fysisk, miljømessig, økonomisk, sosial, kulturell utvikling Åpenhet Medvirkning medbestemmelse Universell utforming Samfunnsmessige behov Jordressurser Kvaliteter t i landskap Samisk kultur Gode bomiljøer Motvirke helseforskjeller, kriminalitet Klimahensyn, samfunnssikkerhet Barn og unge

4 Om lov og rett om makt og politikk Juss er ingen eksakt vitenskap. En lovtekst viser intensjoner og muligheter, i tillegg til lov og rett En god lovtekst er i beste fall en halv seier, et godt utgangspunkt. Strevet arbeidet kampen om å gi lovtekst vettug mening vil alltid måtte fortsette Den nyfriserte plan- og bygningsloven er ingen unnskyldning for ikke å drive god samfunnsplanlegging, - heller tvert i mot!

5 Lovteksten ved oppstart av fylkesplanlegging i a Fylkesplan: En oversiktsplan for samordning av statens, fylkeskommunens og kommunens planlegging når det gjelder utnytting av naturressursene i et fylke og andre spørsmål av felles interesse til fremme av økonomisk vekst og trivsel i flkt fylket. Andre spørsmål: Bosetting, sysselsetting, næringsliv, kulturvern, friluftsliv med mye mer Arealdelen ble juridisk sikret ved bruk av fylkesplanvedtekt

6 Politiske tekster fra de første årene, - og framover Fra første stund ble det lagt vekt på samordning mellom det nasjonale regionalt statlige fylkeskommunale og kommunale i planlegginga (Innst. S. nr 229 for ) Fylkesplanen skulle være møteplassen både dokumentet og prosessen Fylkesplanen skulle fra NOU 1977:1, St.meld. nr. 25 ( ) og utover gjennom hele perioden fram til i dag, bl.a.: legges til grunn for utbygging innen kommunale virksomhetsområder tjene som rettleiing for generalplaner og reguleringsplaner legges fram for uttalelse for kommunen være en felles plattform for planlegging l på alle nivåer basere seg på kommunale planer

7 Så ambisjonene var der mht samfunn, samordning, samhandling MEN: Noe rituelt? Noe for de få? Men, en uunngåelig aktivitet - det rullerte og det gikk En dagsordenfunksjon viktig å være der, uheldig ikke å være der, både som tema og som aktør Fint å møtes, å knytte kontakter, å prate sammen

8 Kong. Res. Fylkesplan i Oppland av 3 sider er areal/natur

9 Det begynte på fylkestinget i desember 07 Regionalt handlingsprogram: Som musikk i våre deprimerte forvaltningsreform ører: 1. En ny plan- og bygningslov kommer: Planstrategi! 2. Dvs. sammen med alle våre gode lokale og regionale samarbeidspartnere ta fatt på en ny runde med regional planlegging dvs i god RHP ånd, i Fritt Framånd 3. Tre hovedtema Klima Fordeling Bolyst

10 vil kunne Ny plan- og bygningslov vil kunne vitalisere den regionale planlegginga, g ikke minst ved at den forutsetter at - Kommuner - Fylkeskommuner - Regional stat, og - Nasjonal stat i langt sterkere grad enn tidligere skal møtes i felles og forpliktende planstrategiarbeid, ikke som et plaster på såret, men som et n te forsøk på å - demokratisere og kvalitetsutvikle t t ikl offentlig planlegging, l styring og samhandling, - og regional utvikling - gi nasjonal politikk en lokal og regional merverdi

11 Behovet for regional planstrategi og regional planlegging Norge Storting Regjering (17 departementer) 19 fylker (inkl. Oslo) 430 kommuner fra 200 til innbyggere Fra et ståsted i Oslo er regjeringen g ikke i posisjon til å overskue mangfoldet av muligheter i alle deler av landet

12 Fylkeskommunen er regional planmyndighet for en sømløs offentlig forvaltning Fylkeskommunen har ledelsen, og fylkestinget fatter vedtakene. Men: Den regionale planleggingen g skal være en felles arena for fylkeskommunen, kommunene og regional stat Kommunene og statsetatene har rett og plikt til å delta på linje med fylkeskommunen Fylkesmannen skal bidra til å samordne de regionale statsetatenes medvirkning, - og nasjonale?

13 Regional planstrategi for Opplandssamfunnet status per : Desember: Fylkestingsvedtak om å sette i gangg 2008: Den nasjonale utviklingsringen: MD,KRD,FAD,KS, Buskerud FK, Trøndelagsfylkene og oss Nasjonalt nybrottsarbeid med formål å utarbeide veileder i regionalt planstrategiarbeid Informasjon mai til september: Fylkespartier Kommuner regionvis Alle våre regionale partnere Fylkesmann, regional stat som høgskolene, NAV, Innovasjon Norge, SIVA, Norges Forskningsråd, Statens Vegvesen med flere, 37 i alt Partene invitert og noen deltok i fylkestinget i juni

14 Fylkesutvalget er planutvalg Organisering Planstrategiforum OFK (fylkesordfører + 2 FU-medlemmer) Regionrådsledere Fylkesmannen/regional stat (Fylkesmannen + 1 person) Ledes av fylkesordfører Prosjektgruppe Ledes av Aksel Hagen Fylkesmannen/regional stat - 3 Repr. fra hver av de 6 regionene

15 Regional planstrategi for Opplandssamfunnet status per : Desember: Fylkestingsvedtak om å sette i gang 2008, høsten: - Organisering, - og mer informasjon - To kommuner (Nordre Land og Vågå) sa ja til kommunal planstrategi - Lillehammerregionen sa tja, kanskje til regional planstrategi 2009, februar april: - Ab Arbeidsøkt på å1 2ti25k 25 kommunestyrer og ett ttformannskap, - som alle følger opp med et møte nr 2 for å avlevere sitt innspill - Ett møte på 2-3 t med regional stat: FM samlet alle sine - Et knippe møter i og med Lillehammerregionen som til slutt takket nei

16 Regional statsforvaltning i/for Oppland, i alt - adresse og telefon pr. 24. september 2008 Fylkesmannen Fylkesmann Kristin Hille Valla Serviceboks Lillehammer Fylkesjordskiftekontoret i Oppland Jordskiftedommer Ivar Øygard Serviceboks Lillehammer Statens vegvesen - Region Øst Regionvegsjef Sidsel Sandelien P.b Skurva Lillehammer Forbrukerrådet Hedmark, Oppland, Romerike Underdirektør Undis Scheslien Postboks Gjøvik Skatt Øst Regionsjef Ann Kristin Kjeia Sletten Pb Valaskjold Lokal kontaktperson Bjørn Forseth 1705 Sarpsborg NAV Oppland Fylkesdirektør NAV Haavard Ingvaldsen Postboks Lillehammer Arbeidstilsynet Indre Østland Regionsjefsjef Kjell Haugen Postboks Hamar Gudbrandsdal politidistrikt Politimester Einar Henriksen Postboks Lillehammer Vestoppland politidistrikt Politimester Tore Vigen Postboks Gjøvik NRK Hedmark og Oppland Distriktsdirektør Inger Johanne Solli Storhove no 2626 Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Direktør Jostein Skurdal Serviceboks Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Direktør Inge Moen Postboks Gjøvik Biskopen i Hamar Biskop Solveig Fiske Postboks Hamar Kriminalomsorgen Hedmark og Oppland friomsorgskontor Leder Elin Riise Strandgt. 13 A Gjøvik Innovasjon Norge Direktør Torunn Aass Taraldrud Serviceboks Lillehammer Forsvarets kompetansesenter KKIS Brigader Jon Ragnar Krogstad 2617 Lillehammer mobil: HV-05 Sjef HV-05 Nils Arne Skaret Postboks Elverum Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst Fagteam i Oppland Fagteamleder Marion Stende Øverbyvn no 2825 Gjøvik mobil Mattilsynet Region Hedmark og Oppland Regiondirektør Anders Prestegarden Postboks Brumunddal Statens kartverk Hamar Fylkeskartsjef Georg Langerak 3507 Hønefoss Utlendingsdirektoratet Indre Østland Regiondirektør Siv Kjelstrup Postboks Gjøvik Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst Regionleder Geir Halmrast Postboks Gjøvik NVE ØST Regionsjef Stein Nordvi Postboks Hamar Oppland Sivilforsvarsdistrikt Distriktssjef Geir Fevang Starum Lena

17 Det gjelder i første omgang i fellesskap 1. Å skjer a - de viktige regionale utviklingstrekk i Opplandsamfunnet 2. Hva er de viktigste utfordringene og mulighetene for Oppland? Dagsorden Rett fokus felles fokus! 3. Hvilke planer, hva slags politikkutvikling, hva slags kunnskapsutvikling er nødvendig for å ta tak i, forstå og komme disse utfordringene i møte?

18 Kryss av fyll inn! Utfordringer vi sammen skal arbeide med De tre viktigste i egen kommune De tre viktigste i Oppland Konkretiser Begrunn Befolkningsutvikl. - bosetting Bruk vern Infrastruktur Klimaendringer Kompetanse Konkurransekraft Org. av off. sektor - ansvarsfordeling Andre

19 Framdrift 1. Arbeidsmøter i februar til april 2. Innspillsfrist i 1. mai eller litt senere? 3. Prosess mht nødvendig og hensiktsmessig planlegging færre, mer samordnede, mer fokuserte? 4. Høringsutkast vedtas i Fylkesutvalget 30. juni 5. Høringsfrist 1. september eller september/oktober? 6. Fylkestinget 29.september oktober/desember?

20 Fylkesmannen Verst og vanskeligst for sentral stat? Er en deltaker i prosessen Er også en dommer over prosessen, i alle fall resultatet 2. Fylkesmannen kan sertifiseres til å samarbeide på vegne av departementene sentralt vi er vel noe avventende skeptisk 3. Fylkesmannens pådriveransvar i den regionale planleggingen kan reflekteres i embetsoppdraget og det sentrale tildelingsbrevet (som bør åpnes opp og skreddersyes det enkelte fylke)

21 Hva kan så dette bli 1. Kartlegging av eksisterende planleggingsaktivitet Uttegning av eksisterende organisasjonskart for det offentlige i Oppland 2. Produkt Ei fortelling, ett narrativ eller flere, om utfordringer og muligheter, sider? Behov for oppfølgende planlegging/politikkutvikling, inkludert kunnskapsinnhenting 3. Fra prosess som produkt /rituale til prosess som prosess : Å samtale hverandre gode Å bygge en samarbeidskultur preget av tillit, raushet og et avslappet og noe humoristisk forhold til administrative og geografiske grenser

22 Færre planer? Planstatus for Lillehammerregionen per : TemaPlantypeAnsvarligVedtatt årmerknadoverordnede planerkommuneplan , samfunnsdelkommuneplangausdal kommune2002kommuneplanens arealdel KommuneplanGausdal kommune2006kommuneplan , samfunnsdelkommuneplanlillehammer kommune2006kommuneplan , arealdelkommuneplanlillehammer kommune2006kommuneplanens arealdelkommuneplanøyer kommune2000kommuneplan , samfunnsdelkommuneplanøyer kommune2003kommunedelplaner - arealkommunedelplan spredt boligbyggingkommunedelplangausdal kommune2002delplaner for Follebu, Seg. Bru,Forset, Svingvoll, Skei, VeslesetraKommunedelplanerGausdal kommune kommunedelplan for Fåberg/JørstadmoenKommunedelplanLillehammer kommune1992med endringer vedtatt 1999 i forbindelse med kom.plan Kommunedelplan for Nordre Ål Øvre Ålsbygda KommunedelplanLillehammer kommune2006innarbeidet i kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for det sentrale byområdet (byplan)kommunedelplanlillehammer kommune2006arealdelplan for Tretten og TingbergKommunedelplanØyer kommune1994kommunedelplan Øyer SørKommunedelplanØyer kommune2007kommunedelplan E6 Tingberg Tretten og ny bru for Rv. 254 over Lågen v. TrettenKommunedelplanØyer kommune2000trafikk og transport, VAHovedplan VAGausdal kommune2005 (vatn)under revisjontrafikksikkerhetsplangausdal kommune2006trafikksikkerhetsplanlillehammer kommune2002investeringsprogram for VA-sektorenLillehammer kommune2004lovpålagtkommunedelplan for trafikk og transportkommunedelplanlillehammer kommune2006trafikksikkerhetsplanøyer kommune2002under revisjonkommunedelplan for VAØyer kommuneplanarbeidet pågår. Sluttbehandling 09Næring/arealKommunedelplan for næringkommunedelplangausdal kommune2000kommunedelplan for OlympiaparkenKommunedelplanLillehammer kommunepolitisk behandling i 2009Kommunedelplan for Øyer sørkommunedelplanøyer kommune2007bakgrunn i hovedplan for Hafjell - HunderfossenJordvern/naturforvaltning/landbrukOversiktsplan for skogbruk Gausdal kommune2000miljø- og naturressursplanøyer kommune1995klima og energikommunedelplan for klima og energikommunedelplangausdal kommunepå høring, vedtas i 2009Kommunedelplan for klima og energikommunedelplanlillehammer e ede e a e kommune2007kommunedelplan o u ede for klima og energikommunedelplanøyer e ede kommune2009arbeidet pågårberedskapkriseplangausdal kommune2008 Plan for kriseledelselillehammer kommune1999revideres i form av ny kommunedel-plan for samfunns-sikkerhetplan for kriseledelseøyer kommune2008informasjoninformasjonsplangausdal kommune2006kulturkulturbyggplangausdal kommune2000kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitetkommunedelplan Gausdal kommune2006kommunedelplan for kulturlillehammer kommune1991revideres tidspunkt ikke fastsattkommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelsekommunedelplanlillehammer kommune2006kulturanleggsplanlillehammer kommune2007revideres 2009Kulturplan Øyer kommune2001kommunedelplan for idrett og friluftslivkommunedelplanøyer kommune2008oppvekst (bhg./skole)gausdalsskolen 2010Gausdal kommune2005oppvekstplangausdal kommune2005læringsplattform for skole og barnehagegausdal kommunevedtas i 2009Barnehageplan Lillehammer kommune2008plan for tilsyn og vurdering i skolenlillehammer kommune2008lovpålagtstrategiplan for Lillehammerskolen Lillehammer kommune2004revideres 2008Strategisk plan for Lillehammer kulturskolelillehammer kommune2004revideres i planperiodengrunnskoleplanøyer kommune1999skolepolitisk utviklingsplanøyer kommune2007drifts- og investeringsplan for barnehagerøyer kommune2008under revisjon Helse/sosialBoligsosial handlingsplangausdal kommune2003psykiatriplangausdal kommune2006handlingsplan for demensomsorgengausdal kommune2007strategiplan for folkehelsegausdal kommunevedtas i 2009OmsorgsplanGausdal kommuneunder arbeid, vedtas i 2009Smittevernplan Lillehammer kommune2003må revideres og også omfatte pandemiplan lovpålagt 2009?Boligsosial handlingsplanlillehammer kommune2004helseberedskapsplanlillehammer kommune2006bør revideres - lovpålagtplan for psykisk helsearbeidlillehammer kommune2007plan for psykisk helsearbeidlillehammer kommune2007rusmiddelpolitisk handlingsplan Lillehammer kommune2008kommunedelplan for omsorgstjenesterkommunedelplanlillehammer kommunepolitisk behandling i 2008/2009Plan for skolehelsetjenestenøyer kommune1995rusgiftpolitisk planøyer kommune1996plan for rehabilitering og habiliteringøyer kommune2001boligsosial handlingsplanøyer kommune2003smittevernplanøyer kommune2004plan for helsemessig og sosial beredskapøyer kommune2006plan for psykisk helsearbeidøyer kommune2007plan for framtidens omsorgsutfordringer Øyer kommunepåbegynt sluttbehandling 2009KOMPETANSEPLANERKompetanseplan for hs-sektorengausdal kommune2006kompetanseplan for GausdalsskolenGausdal kommune2008kompetanseplan for barnehagenelillehammer kommune2008kompetanseplan for LillehammerskolenLillehammer kommune2008kompetanseplan for Lillehammer kommunelillehammer kommunesluttføres 2009Grunnskolen strategi for kompetanseutviklingøyer kommune2005kompetanseutviklingsplanøyer kommune2007regionale PLANERKommunedelplan for GausavassdragetKommunedelplan, deler av Gausdal og LillehammerGausdal og Lillehammerkommuner1994/95Fylkesdelplan for Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner1998fylkesdelplan for Jotunheimens forgårdfylkesdelplan, deler av Gausdal og LillehammerOFK, Gausdal, Lillehammer m.fl.kommuner2002regional bibliotekplangausdal, Lillehammer og Øyer kommune2007handlings- og økonomiplan for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner2007strategi- og handlingsplan for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner2008landbruksplan for Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommunerpåbegynt(tabell oppdatert for Øyer kommune) Reguleringsplaner/bebyggelsesplaner: g p Gausdal: 84 Lillehammer: 171 Øyer: 112

23 Stat fylke kommune vandrende d hand i hand inn i ei felles tenkt, fokusert og planlagt framtid : Vil dette kunne gå bra da? Vil dette bidra til økt SAMMENHENG OG SAMHANDLING? Ikke godt å si, egentlig. Uansett blir det både interessant og garantert morro. Takk for meg!

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Det regionale nivået - en nøkkelrolle mellom sentral og lokal styring Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Den regionale planleggingen styrkes 2 Miljøverndepartementet, mai 2009 Behovet for regional planlegging

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND HØRINGSUTTALELSE. Vedlegg: Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. Regional planstrategi 2010

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND HØRINGSUTTALELSE. Vedlegg: Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. Regional planstrategi 2010 Ark.: Lnr.: 7778/09 Arkivsaksnr.: 09/1298-1 Saksbehandler: Mariann Dannevik REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND 2010 - HØRINGSUTTALELSE Vedlegg: Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland. Regional planstrategi

Detaljer

Nasjonale forventninger og planstrategi

Nasjonale forventninger og planstrategi Nasjonale forventninger og planstrategi Plankonferanse Mosjøen 2011 Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Nasjonale forventninger og planstrategi

Nasjonale forventninger og planstrategi Nasjonale forventninger og planstrategi Plankonferanse Sortland 2011 Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen Plansystemet etter plan- og bygningsloven Magnus Thomassen Plan- og bygningsloven legger til rette for godt begrunnede og demokratiske beslutninger Lovens formål 1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Soria Moria-erklæringen

Soria Moria-erklæringen Tryggere lokalsamfunn bedre planlegging, færre farer 1 Soria Moria-erklæringen Kap. 16 Kriminalpolitikk Forebygging: endre plan- og bygningsloven slik at kommunene forpliktes til å ta kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Nettverkssamling november 2010.

Nettverkssamling november 2010. Nettverkssamling 11-12 november 2010. Presentasjon Rød tråd Ola Idar Løkken, rådgiver regionalenheten, Oppland fylkeskommune Hva er en planstrategi noe nærmere presentert En planstrategi er et nytt overordna

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla

Tenketanken. Lillehammerregionen Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketanken Lillehammerregionen 11.4.2014 Fylkesmann Kristin Hille Valla «KS ute i fylkene skal, sammen med Fylkesmannen, legge til rette for lokale prosesser.» Initiativ fra fylkesmannen Ledes av KS-leder

Detaljer

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU Strategier og erfaringer fra pilotfylket Østfold, fra Fylkesmannens ståsted Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra, regionnivået,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.11.2009 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.11.2009 10.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.11.2009 10.00 Det innkalles med dette til arbeidsmøte i forbindelse med budsjett 2010 og handlingsprogram

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Fylkeskommunens framtid

Fylkeskommunens framtid Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Fagernes, 1. november 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune 2013-2025 Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag 6.9.2013 Prosessen så langt Planstrategi vedtatt 18.09.2012 Oppstartmøte i Trondheim 25.-26.10.2012 Folkemøter

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.02.2009 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 1/09 Til saknr.: 5/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov

Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov Med spesiell vekt på gode prosesser for sosial planlegging og iverksetting Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra,

Detaljer

Rammene i planleggingen. Ståle Undheim Leder av Smartby kontoret i Sola kommune/kommuneplanlegger Leder i NKF plan og miljø

Rammene i planleggingen. Ståle Undheim Leder av Smartby kontoret i Sola kommune/kommuneplanlegger Leder i NKF plan og miljø Rammene i planleggingen Ståle Undheim Leder av Smartby kontoret i Sola kommune/kommuneplanlegger Leder i NKF plan og miljø Tema i foredraget: 1) Litt om loven 2) Litt om rollefordeling 3) Gjennomgang av

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Einar Lund Seniorrådgiver Konferansen Over dørstokken Haugesund, 2. nov 2011 Ny lov NOU i 2003 Sterkere fokus på

Detaljer

Planstrategi og kommunereform sammenheng og utfordringer. Plan- og fremtidsverksted for Oppland 18. mars 2015 Espen Granberg Johnsen, ordfører

Planstrategi og kommunereform sammenheng og utfordringer. Plan- og fremtidsverksted for Oppland 18. mars 2015 Espen Granberg Johnsen, ordfører Planstrategi og kommunereform sammenheng og utfordringer Plan- og fremtidsverksted for Oppland 18. mars 2015 Espen Granberg Johnsen, ordfører Jeg mener at: En kommunal planstrategi vil være viktig for

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Innhold og krav til regionale planstrategier

Innhold og krav til regionale planstrategier Innhold og krav til regionale planstrategier Maylinn Stomperud Hell 26.november 2010 HVA ER REGIONAL PLANSTRATEGI? Nytt planverktøy i ny plan og bygningslov Eneste obligatoriske plandokument på regionalt

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Formål med planlegging Fagseminar plan og byggesak november 2009

Formål med planlegging Fagseminar plan og byggesak november 2009 Forholdet mellom gråsonene i, eller snarere bruken av kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering: Faglig Økonomisk Skjønnsmessig og Rettssikkerhetsmessig Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Planlegger

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Wibeke Børresen Gropen og AneBjørnsgaard Oppland fylkeskommune Hva er helse? Politikk og samfunnsutvikling gir konsekvenser for folks liv og helse... 14.03.2013 Tema for

Detaljer

Hyttebygging i Norge hvilke føringer legger planmyndighetene?

Hyttebygging i Norge hvilke føringer legger planmyndighetene? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hyttebygging i Norge hvilke føringer legger planmyndighetene? Lise Solbakken, seniorrådgiver, planavdelingen i Gardermoen 12. september 2017 470 000 460 000 450

Detaljer

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen?

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Plan- og bygningsloven plandelen Hvilke grep må vi ta? Områderegulering og detaljregulering Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Fagansvarlig plan

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Fylkestinget 7. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale forventninger 1. Gode og effektive planprosesser; 1. Enklere regelverk og bedre samarbeid

Detaljer

Planlegging for livskraftige samfunn

Planlegging for livskraftige samfunn Planlegging for livskraftige samfunn Britt Kjensli, Regional plankonferanse, Bodø, 30.09.2010 04.10.2010 1 Formål i ny pbl fra 01.07.2009, 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Planprogram Fastatt i Fellesnemnda 15.12. 2016, sak 24/16 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet... 2 Bakgrunn... 2 Formål med planarbeidet... 2

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Regional plan for landbruket i Nordland

Regional plan for landbruket i Nordland Regional plan for landbruket i Nordland Geir Solli 3. Februar Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Bakgrunn: Stortingsmelding nr. 21 2004-2005, halvering av årlig omdisponering av jordressursene.

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel og UU et spørsmål om kunnskap, holdning og innretning?

Kommuneplanens samfunnsdel og UU et spørsmål om kunnskap, holdning og innretning? Kommuneplanens samfunnsdel og UU et spørsmål om kunnskap, holdning og innretning? Hvordan kan universell utforming ivaretas i kommuneplanens strategiske del? Fagkonferanse, Florø 16.06.2013 Dr.scient Ulla

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Plan- og bygningsloven og folkehelse - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Kurs i samfunnsmedisin Fevik, 9. september 2015 Gunnar O. Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Innhold Fylkeskommunen

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Knut Grønntun Miljøverndepartementet Bakgrunn hva sier loven? 6-1: For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig

Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Fylkeskommunens rolle i prosjektet Troms fylke trygt og tilgjengelig Kristina Forsberg rådgiver Troms fylkeskommune Det begynte i 2007 med behandling av fylkestingsmelding 2006:2- Fellesskap og muligheter

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk Byplankontorets lille planskole Del 2: Plansystemet i grove trekk Plan- og bygningsloven Første moderne plan- og bygningslov for hele Norge kom i 1965 Siste lov kom i 2008 Planloven er statens styring

Detaljer

Sveinung Parr Dimmen - Anne Mette Nerbøberg. FM embetsoppdrag Betre oppvekst - Barnebyks

Sveinung Parr Dimmen - Anne Mette Nerbøberg. FM embetsoppdrag Betre oppvekst - Barnebyks Sveinung Parr Dimmen - Anne Mette Nerbøberg FM embetsoppdrag 2017 - Betre oppvekst - Barnebyks Plannettverksamlingar våren 2017 www.fylkesmannen.no/mr/ Fylkesmannen sine roller og oppgåver Fylkesmannen

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Foredrag Sundvollen 5. mai Konferanse om forvaltningsplaner vann

Foredrag Sundvollen 5. mai Konferanse om forvaltningsplaner vann Foredrag Sundvollen 5. mai Konferanse om forvaltningsplaner vann MILJØ I REGIONALE PLANER fylkeskommunen som regional aktør mellom europeiske og nasjonale krav og lokale utfordringer MILJØ I REGIONALE

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging Kurs 30.04.09 Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Viktige endringer i ny lov Regional planstrategi (ny) Nytt planinstrument

Detaljer

ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN

ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN Innlegg på Tilskottskonferansen i Rogaland, 11.01.2016 MITT BUDSKAP I DAG: Oppmerksomhet

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

! " # $ " %& ! %' "" ' (" ) '"+, )-# ", ,. " (/ " (/ " " ! "# " +0 * 1 " +$ " " & 2" '

!  # $  %& ! %'  ' ( ) '+, )-# , ,.  (/  (/   ! #  +0 * 1  +$   & 2 ' ! # $ %&! #%'! %' ' ( ) &*) '+, )-#,,. (/ (/! # +0 * 1 +$ #$%&'&( & 2 ' ) 3 * 4 + 4# 5#67 # 3 4 * #4 4 + * #* 4* * #3. 8 #3 * #* 9#* 3 4 3 * #*+ #3 4 # * #3 3 * 4 + 33 333+ + *+# * + 3 3 3 4 4 * #+ 3 4*

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping

Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping heidi.rustand@asker.kommune.no Folkehelsekoordinator, rådgiver Strategi og Samfunn (Cand. Sociol) 1. Forankring og ledelse 2.

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel som verktøy for bedre kommunal planlegging. Tromsø 3.september 2014

Kommuneplanens samfunnsdel som verktøy for bedre kommunal planlegging. Tromsø 3.september 2014 Kommuneplanens samfunnsdel som verktøy for bedre kommunal planlegging Tromsø 3.september 2014 Jeg vil si noe om: Plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging Formål med planlegging etter loven hensyn Planhierarkiet

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

Hvordan utvikle denne byen?

Hvordan utvikle denne byen? Hvordan utvikle denne byen? Hamar Bevaring Forandring Utvikling Rammebetingelsene Konkurranse om bosetting og arbeidskraft Sterk statlig styring av arealbruk (SMAT) E-6 og to-spors jernbane (infrastruktur)

Detaljer