Arbeidet med nye regionale planstrategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med nye regionale planstrategier"

Transkript

1 Arbeidet med nye regionale planstrategier Aksel Hagen leder av Utviklingsringen for regionale planstrategier Miljøverndepartementets nettverkssamling for regional planlegging og utvikling Quality Residence Hotel, Sandnes, mai 2009

2 Jeg skal prate litt om fylkesplanlegging: Lov og praksis fra 1973 til 2008 ikke noe om forvaltningsreformen som til sist noen / de rette klarte å forhindre, - enn så lenge mest om regional planstrategi et nytt / et n te forsøk på å leve ut drømmen om helhet, samfunn og samhandling på tvers av og på tross av offentlige forvaltningsgrenser Stat fylke kommune vandrende hand i hand inn i ei felles tenkt, fokusert og planlagt framtid: Vil dette kunne gå bra da?

3 Loven med alle de gode intensjonene speiler tidsånden Bærekraft Samordning helhet Fysisk, miljømessig, økonomisk, sosial, kulturell utvikling Åpenhet Medvirkning medbestemmelse Universell utforming Samfunnsmessige behov Jordressurser Kvaliteter t i landskap Samisk kultur Gode bomiljøer Motvirke helseforskjeller, kriminalitet Klimahensyn, samfunnssikkerhet Barn og unge

4 Om lov og rett om makt og politikk Juss er ingen eksakt vitenskap. En lovtekst viser intensjoner og muligheter, i tillegg til lov og rett En god lovtekst er i beste fall en halv seier, et godt utgangspunkt. Strevet arbeidet kampen om å gi lovtekst vettug mening vil alltid måtte fortsette Den nyfriserte plan- og bygningsloven er ingen unnskyldning for ikke å drive god samfunnsplanlegging, - heller tvert i mot!

5 Lovteksten ved oppstart av fylkesplanlegging i a Fylkesplan: En oversiktsplan for samordning av statens, fylkeskommunens og kommunens planlegging når det gjelder utnytting av naturressursene i et fylke og andre spørsmål av felles interesse til fremme av økonomisk vekst og trivsel i flkt fylket. Andre spørsmål: Bosetting, sysselsetting, næringsliv, kulturvern, friluftsliv med mye mer Arealdelen ble juridisk sikret ved bruk av fylkesplanvedtekt

6 Politiske tekster fra de første årene, - og framover Fra første stund ble det lagt vekt på samordning mellom det nasjonale regionalt statlige fylkeskommunale og kommunale i planlegginga (Innst. S. nr 229 for ) Fylkesplanen skulle være møteplassen både dokumentet og prosessen Fylkesplanen skulle fra NOU 1977:1, St.meld. nr. 25 ( ) og utover gjennom hele perioden fram til i dag, bl.a.: legges til grunn for utbygging innen kommunale virksomhetsområder tjene som rettleiing for generalplaner og reguleringsplaner legges fram for uttalelse for kommunen være en felles plattform for planlegging l på alle nivåer basere seg på kommunale planer

7 Så ambisjonene var der mht samfunn, samordning, samhandling MEN: Noe rituelt? Noe for de få? Men, en uunngåelig aktivitet - det rullerte og det gikk En dagsordenfunksjon viktig å være der, uheldig ikke å være der, både som tema og som aktør Fint å møtes, å knytte kontakter, å prate sammen

8 Kong. Res. Fylkesplan i Oppland av 3 sider er areal/natur

9 Det begynte på fylkestinget i desember 07 Regionalt handlingsprogram: Som musikk i våre deprimerte forvaltningsreform ører: 1. En ny plan- og bygningslov kommer: Planstrategi! 2. Dvs. sammen med alle våre gode lokale og regionale samarbeidspartnere ta fatt på en ny runde med regional planlegging dvs i god RHP ånd, i Fritt Framånd 3. Tre hovedtema Klima Fordeling Bolyst

10 vil kunne Ny plan- og bygningslov vil kunne vitalisere den regionale planlegginga, g ikke minst ved at den forutsetter at - Kommuner - Fylkeskommuner - Regional stat, og - Nasjonal stat i langt sterkere grad enn tidligere skal møtes i felles og forpliktende planstrategiarbeid, ikke som et plaster på såret, men som et n te forsøk på å - demokratisere og kvalitetsutvikle t t ikl offentlig planlegging, l styring og samhandling, - og regional utvikling - gi nasjonal politikk en lokal og regional merverdi

11 Behovet for regional planstrategi og regional planlegging Norge Storting Regjering (17 departementer) 19 fylker (inkl. Oslo) 430 kommuner fra 200 til innbyggere Fra et ståsted i Oslo er regjeringen g ikke i posisjon til å overskue mangfoldet av muligheter i alle deler av landet

12 Fylkeskommunen er regional planmyndighet for en sømløs offentlig forvaltning Fylkeskommunen har ledelsen, og fylkestinget fatter vedtakene. Men: Den regionale planleggingen g skal være en felles arena for fylkeskommunen, kommunene og regional stat Kommunene og statsetatene har rett og plikt til å delta på linje med fylkeskommunen Fylkesmannen skal bidra til å samordne de regionale statsetatenes medvirkning, - og nasjonale?

13 Regional planstrategi for Opplandssamfunnet status per : Desember: Fylkestingsvedtak om å sette i gangg 2008: Den nasjonale utviklingsringen: MD,KRD,FAD,KS, Buskerud FK, Trøndelagsfylkene og oss Nasjonalt nybrottsarbeid med formål å utarbeide veileder i regionalt planstrategiarbeid Informasjon mai til september: Fylkespartier Kommuner regionvis Alle våre regionale partnere Fylkesmann, regional stat som høgskolene, NAV, Innovasjon Norge, SIVA, Norges Forskningsråd, Statens Vegvesen med flere, 37 i alt Partene invitert og noen deltok i fylkestinget i juni

14 Fylkesutvalget er planutvalg Organisering Planstrategiforum OFK (fylkesordfører + 2 FU-medlemmer) Regionrådsledere Fylkesmannen/regional stat (Fylkesmannen + 1 person) Ledes av fylkesordfører Prosjektgruppe Ledes av Aksel Hagen Fylkesmannen/regional stat - 3 Repr. fra hver av de 6 regionene

15 Regional planstrategi for Opplandssamfunnet status per : Desember: Fylkestingsvedtak om å sette i gang 2008, høsten: - Organisering, - og mer informasjon - To kommuner (Nordre Land og Vågå) sa ja til kommunal planstrategi - Lillehammerregionen sa tja, kanskje til regional planstrategi 2009, februar april: - Ab Arbeidsøkt på å1 2ti25k 25 kommunestyrer og ett ttformannskap, - som alle følger opp med et møte nr 2 for å avlevere sitt innspill - Ett møte på 2-3 t med regional stat: FM samlet alle sine - Et knippe møter i og med Lillehammerregionen som til slutt takket nei

16 Regional statsforvaltning i/for Oppland, i alt - adresse og telefon pr. 24. september 2008 Fylkesmannen Fylkesmann Kristin Hille Valla Serviceboks Lillehammer Fylkesjordskiftekontoret i Oppland Jordskiftedommer Ivar Øygard Serviceboks Lillehammer Statens vegvesen - Region Øst Regionvegsjef Sidsel Sandelien P.b Skurva Lillehammer Forbrukerrådet Hedmark, Oppland, Romerike Underdirektør Undis Scheslien Postboks Gjøvik Skatt Øst Regionsjef Ann Kristin Kjeia Sletten Pb Valaskjold Lokal kontaktperson Bjørn Forseth 1705 Sarpsborg NAV Oppland Fylkesdirektør NAV Haavard Ingvaldsen Postboks Lillehammer Arbeidstilsynet Indre Østland Regionsjefsjef Kjell Haugen Postboks Hamar Gudbrandsdal politidistrikt Politimester Einar Henriksen Postboks Lillehammer Vestoppland politidistrikt Politimester Tore Vigen Postboks Gjøvik NRK Hedmark og Oppland Distriktsdirektør Inger Johanne Solli Storhove no 2626 Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Direktør Jostein Skurdal Serviceboks Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Direktør Inge Moen Postboks Gjøvik Biskopen i Hamar Biskop Solveig Fiske Postboks Hamar Kriminalomsorgen Hedmark og Oppland friomsorgskontor Leder Elin Riise Strandgt. 13 A Gjøvik Innovasjon Norge Direktør Torunn Aass Taraldrud Serviceboks Lillehammer Forsvarets kompetansesenter KKIS Brigader Jon Ragnar Krogstad 2617 Lillehammer mobil: HV-05 Sjef HV-05 Nils Arne Skaret Postboks Elverum Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst Fagteam i Oppland Fagteamleder Marion Stende Øverbyvn no 2825 Gjøvik mobil Mattilsynet Region Hedmark og Oppland Regiondirektør Anders Prestegarden Postboks Brumunddal Statens kartverk Hamar Fylkeskartsjef Georg Langerak 3507 Hønefoss Utlendingsdirektoratet Indre Østland Regiondirektør Siv Kjelstrup Postboks Gjøvik Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst Regionleder Geir Halmrast Postboks Gjøvik NVE ØST Regionsjef Stein Nordvi Postboks Hamar Oppland Sivilforsvarsdistrikt Distriktssjef Geir Fevang Starum Lena

17 Det gjelder i første omgang i fellesskap 1. Å skjer a - de viktige regionale utviklingstrekk i Opplandsamfunnet 2. Hva er de viktigste utfordringene og mulighetene for Oppland? Dagsorden Rett fokus felles fokus! 3. Hvilke planer, hva slags politikkutvikling, hva slags kunnskapsutvikling er nødvendig for å ta tak i, forstå og komme disse utfordringene i møte?

18 Kryss av fyll inn! Utfordringer vi sammen skal arbeide med De tre viktigste i egen kommune De tre viktigste i Oppland Konkretiser Begrunn Befolkningsutvikl. - bosetting Bruk vern Infrastruktur Klimaendringer Kompetanse Konkurransekraft Org. av off. sektor - ansvarsfordeling Andre

19 Framdrift 1. Arbeidsmøter i februar til april 2. Innspillsfrist i 1. mai eller litt senere? 3. Prosess mht nødvendig og hensiktsmessig planlegging færre, mer samordnede, mer fokuserte? 4. Høringsutkast vedtas i Fylkesutvalget 30. juni 5. Høringsfrist 1. september eller september/oktober? 6. Fylkestinget 29.september oktober/desember?

20 Fylkesmannen Verst og vanskeligst for sentral stat? Er en deltaker i prosessen Er også en dommer over prosessen, i alle fall resultatet 2. Fylkesmannen kan sertifiseres til å samarbeide på vegne av departementene sentralt vi er vel noe avventende skeptisk 3. Fylkesmannens pådriveransvar i den regionale planleggingen kan reflekteres i embetsoppdraget og det sentrale tildelingsbrevet (som bør åpnes opp og skreddersyes det enkelte fylke)

21 Hva kan så dette bli 1. Kartlegging av eksisterende planleggingsaktivitet Uttegning av eksisterende organisasjonskart for det offentlige i Oppland 2. Produkt Ei fortelling, ett narrativ eller flere, om utfordringer og muligheter, sider? Behov for oppfølgende planlegging/politikkutvikling, inkludert kunnskapsinnhenting 3. Fra prosess som produkt /rituale til prosess som prosess : Å samtale hverandre gode Å bygge en samarbeidskultur preget av tillit, raushet og et avslappet og noe humoristisk forhold til administrative og geografiske grenser

22 Færre planer? Planstatus for Lillehammerregionen per : TemaPlantypeAnsvarligVedtatt årmerknadoverordnede planerkommuneplan , samfunnsdelkommuneplangausdal kommune2002kommuneplanens arealdel KommuneplanGausdal kommune2006kommuneplan , samfunnsdelkommuneplanlillehammer kommune2006kommuneplan , arealdelkommuneplanlillehammer kommune2006kommuneplanens arealdelkommuneplanøyer kommune2000kommuneplan , samfunnsdelkommuneplanøyer kommune2003kommunedelplaner - arealkommunedelplan spredt boligbyggingkommunedelplangausdal kommune2002delplaner for Follebu, Seg. Bru,Forset, Svingvoll, Skei, VeslesetraKommunedelplanerGausdal kommune kommunedelplan for Fåberg/JørstadmoenKommunedelplanLillehammer kommune1992med endringer vedtatt 1999 i forbindelse med kom.plan Kommunedelplan for Nordre Ål Øvre Ålsbygda KommunedelplanLillehammer kommune2006innarbeidet i kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for det sentrale byområdet (byplan)kommunedelplanlillehammer kommune2006arealdelplan for Tretten og TingbergKommunedelplanØyer kommune1994kommunedelplan Øyer SørKommunedelplanØyer kommune2007kommunedelplan E6 Tingberg Tretten og ny bru for Rv. 254 over Lågen v. TrettenKommunedelplanØyer kommune2000trafikk og transport, VAHovedplan VAGausdal kommune2005 (vatn)under revisjontrafikksikkerhetsplangausdal kommune2006trafikksikkerhetsplanlillehammer kommune2002investeringsprogram for VA-sektorenLillehammer kommune2004lovpålagtkommunedelplan for trafikk og transportkommunedelplanlillehammer kommune2006trafikksikkerhetsplanøyer kommune2002under revisjonkommunedelplan for VAØyer kommuneplanarbeidet pågår. Sluttbehandling 09Næring/arealKommunedelplan for næringkommunedelplangausdal kommune2000kommunedelplan for OlympiaparkenKommunedelplanLillehammer kommunepolitisk behandling i 2009Kommunedelplan for Øyer sørkommunedelplanøyer kommune2007bakgrunn i hovedplan for Hafjell - HunderfossenJordvern/naturforvaltning/landbrukOversiktsplan for skogbruk Gausdal kommune2000miljø- og naturressursplanøyer kommune1995klima og energikommunedelplan for klima og energikommunedelplangausdal kommunepå høring, vedtas i 2009Kommunedelplan for klima og energikommunedelplanlillehammer e ede e a e kommune2007kommunedelplan o u ede for klima og energikommunedelplanøyer e ede kommune2009arbeidet pågårberedskapkriseplangausdal kommune2008 Plan for kriseledelselillehammer kommune1999revideres i form av ny kommunedel-plan for samfunns-sikkerhetplan for kriseledelseøyer kommune2008informasjoninformasjonsplangausdal kommune2006kulturkulturbyggplangausdal kommune2000kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitetkommunedelplan Gausdal kommune2006kommunedelplan for kulturlillehammer kommune1991revideres tidspunkt ikke fastsattkommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelsekommunedelplanlillehammer kommune2006kulturanleggsplanlillehammer kommune2007revideres 2009Kulturplan Øyer kommune2001kommunedelplan for idrett og friluftslivkommunedelplanøyer kommune2008oppvekst (bhg./skole)gausdalsskolen 2010Gausdal kommune2005oppvekstplangausdal kommune2005læringsplattform for skole og barnehagegausdal kommunevedtas i 2009Barnehageplan Lillehammer kommune2008plan for tilsyn og vurdering i skolenlillehammer kommune2008lovpålagtstrategiplan for Lillehammerskolen Lillehammer kommune2004revideres 2008Strategisk plan for Lillehammer kulturskolelillehammer kommune2004revideres i planperiodengrunnskoleplanøyer kommune1999skolepolitisk utviklingsplanøyer kommune2007drifts- og investeringsplan for barnehagerøyer kommune2008under revisjon Helse/sosialBoligsosial handlingsplangausdal kommune2003psykiatriplangausdal kommune2006handlingsplan for demensomsorgengausdal kommune2007strategiplan for folkehelsegausdal kommunevedtas i 2009OmsorgsplanGausdal kommuneunder arbeid, vedtas i 2009Smittevernplan Lillehammer kommune2003må revideres og også omfatte pandemiplan lovpålagt 2009?Boligsosial handlingsplanlillehammer kommune2004helseberedskapsplanlillehammer kommune2006bør revideres - lovpålagtplan for psykisk helsearbeidlillehammer kommune2007plan for psykisk helsearbeidlillehammer kommune2007rusmiddelpolitisk handlingsplan Lillehammer kommune2008kommunedelplan for omsorgstjenesterkommunedelplanlillehammer kommunepolitisk behandling i 2008/2009Plan for skolehelsetjenestenøyer kommune1995rusgiftpolitisk planøyer kommune1996plan for rehabilitering og habiliteringøyer kommune2001boligsosial handlingsplanøyer kommune2003smittevernplanøyer kommune2004plan for helsemessig og sosial beredskapøyer kommune2006plan for psykisk helsearbeidøyer kommune2007plan for framtidens omsorgsutfordringer Øyer kommunepåbegynt sluttbehandling 2009KOMPETANSEPLANERKompetanseplan for hs-sektorengausdal kommune2006kompetanseplan for GausdalsskolenGausdal kommune2008kompetanseplan for barnehagenelillehammer kommune2008kompetanseplan for LillehammerskolenLillehammer kommune2008kompetanseplan for Lillehammer kommunelillehammer kommunesluttføres 2009Grunnskolen strategi for kompetanseutviklingøyer kommune2005kompetanseutviklingsplanøyer kommune2007regionale PLANERKommunedelplan for GausavassdragetKommunedelplan, deler av Gausdal og LillehammerGausdal og Lillehammerkommuner1994/95Fylkesdelplan for Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner1998fylkesdelplan for Jotunheimens forgårdfylkesdelplan, deler av Gausdal og LillehammerOFK, Gausdal, Lillehammer m.fl.kommuner2002regional bibliotekplangausdal, Lillehammer og Øyer kommune2007handlings- og økonomiplan for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner2007strategi- og handlingsplan for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommuner2008landbruksplan for Lillehammer-regionenGausdal, Lillehammer og Øyer kommunerpåbegynt(tabell oppdatert for Øyer kommune) Reguleringsplaner/bebyggelsesplaner: g p Gausdal: 84 Lillehammer: 171 Øyer: 112

23 Stat fylke kommune vandrende d hand i hand inn i ei felles tenkt, fokusert og planlagt framtid : Vil dette kunne gå bra da? Vil dette bidra til økt SAMMENHENG OG SAMHANDLING? Ikke godt å si, egentlig. Uansett blir det både interessant og garantert morro. Takk for meg!

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Ny plandel forventninger og forutsetninger

Ny plandel forventninger og forutsetninger Terje Skjeggedal A R T I K L E R Ny plandel forventninger og forutsetninger Fra 1. juli 2009 ble den nye plandelen til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Oppmerksomheten omkring begivenheten har ikke

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE Planstrategi 2012 2015 Utfordringer og planbehov i Fredrikstad I hht bystyrevedtak 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Utfordringer for Fredrikstad:... 5 Utfordringer og planbehov for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016

Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 Planstrategi for Hurdal kommune 2013-2016 ØSTLANDETS PERLE Den grønne, blå, og hvite bygda! «Hurdal - et sted hvor man kan bo, leve og jobbe.» «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Høringsnotat Utgitt av: Kommunal- og regionaldepartementet Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Trykk: Departementenes servicesenter - 02/08-1200 MILJØMERKET

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Steinkjer tar samfunnsansvar Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Kort innholdsliste Kapittel 1 Kommuneplanens samfunnsdel side 3 Kapittel 2 Kort om

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1.

1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3 HVA ER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL?... 7 1. Kommunestyret 16.06.2015 Endringer gjort etter vedtak i formannskapet 10.11.2014 og 13.04.2015 1 2 1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 6 1.1 BAKGRUNN... 6 1.2 HVORFOR BLIR KOMMUNEPLANEN REVIDERT?... 6 1.3

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan bolig boligpolitisk plan 2015-2026

Planprogram for kommunedelplan bolig boligpolitisk plan 2015-2026 Planprogram for kommunedelplan bolig boligpolitisk plan 2015-2026 Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Kommune- og fylkespolitikerroller i samfunnsplanlegginga

Kommune- og fylkespolitikerroller i samfunnsplanlegginga Kommune- og fylkespolitikerroller i samfunnsplanlegginga Aksel Hagen, fylkesvaraordfører i Oppland (SV) Kommuneplankonferansen 2006 i Bergen, 24. oktober 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse

Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Utarbeidet på oppdrag av KS FORORD På oppdrag av KS har NIVI Analyse i samarbeid med Urbanet Analyse og Asplan Viak gjennomført

Detaljer

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar

Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging. Fiskeridirektoratet. Livet i havet vårt felles ansvar Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel (norsk/engelsk): Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Bilde. Kommunebilde. Gjøvikregionen. www.fylkesmannen.no/oppland

Bilde. Kommunebilde. Gjøvikregionen. www.fylkesmannen.no/oppland Bilde Kommunebilde Gjøvikregionen 2012 www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 7 2.1 Befolkningsdata... 7 2.1.1 Befolkningssammensetning... 7 2.1.2 Fødselsoverskudd...

Detaljer