Valgprogrammet til Rogaland Venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rogaland.venstre.no Valgprogrammet til Rogaland Venstre 2015 2019."

Transkript

1 Valgprogrammet til Rogaland Venstre

2 Dette valgprogrammet ble vedtatt på Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i I forkant av fylkesårsmøtet var det en programkomite som arbeidet med utkastene til programmet. De mottok innspill fra en rekke forskjellige organisasjoner, lokallag i Venstre og medlemmer i Venstre. Programkomiteen la, etter siste runde med innspill, fram siste utkastet til behandling på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet som vedtok programmet ble avholdt februar 2015 på Quality Hotel Residence i Sandnes. Der deltok 74 delegater valgt av lokallagene til Venstre i Rogaland. Programkomiteen bestod av: - Kjartan Alexander Lunde (leder) - Anja Berggård Endresen - Svein Abrahamsen - Torunn Vestbø Gjerde - Eirik Tangeraas Lygre (Unge Venstre) - Magne Bartlett (Liberale studenter) - Parissa Hamedan-Nejad (Venstrekvinnelaget) Foto s. 7: Stefan Krause Foto s. 9, 10, 13 og 26: Joachim Steinbru Foto s. 16: Øyvind Hagen, Statoil ASA Illustrasjoner s. 5, 6, 15 og 20: Kirsten Hellerdal Fosstveit

3 Det liberale fylket: Folk først s. 4 Det grønne fylket s. 5 Klima s. 6 Miljø og naturvern s. 7 Samferdsel s. 8 Byutvikling og arealpolitikk s. 11 Det skapende fylket s. 12 Skole s. 12 Næring s. 14 Det aktive fylket s. 18 Frivillighet s. 18 Idrett s. 19 Folkehelse s. 20 Kultur s. 21 Det moderne fylket s. 22 Bærekraftig økonomi s. 23 Inkludering s. 24 Personvern s. 25 Valglista for fylkesvalget 2015 s. 26

4 Det liberale fylket: Folk først Venstre er det sosialliberale partiet i Rogaland. Det betyr at vi bygger vår politikk på ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Vi har en grunnleggende tro på menneskers frihet til å skape sitt eget gode liv. Frihet forutsetter vern mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i folks privatliv. Samtidig skal det være et sikkerhetsnett og gode ordninger for de som faller utenfor. For et liberalt parti er mennesker viktigere enn systemer. Venstre setter folk først. Rogaland skal ha en skole med høy faglig kvalitet og hvor elevene trives og opplever mestring. Det store frafallet i den videregående skolen er en av de største utfordringene fylket vårt står overfor. Vi må derfor iverksette en rekke tiltak for å hindre frafallet. Rogaland skal være et raust og varmt fylke der vi tar vare på hverandre. Vi vil bidra til å forme Rogalands framtid. Venstre vil at Rogaland skal være et liberalt, grønt og skapende fylke. Venstre er fylkets fremste miljøparti. Miljøvennlig samferdsel og transport er avgjørende for å løse klimaproblemene. Venstre vil ha mer tog, buss og bane. Samtidig må vi sikre biologisk mangfold og ta vare på naturressursene. 4

5 Det grønne fylket Klimaendringer er vår tids største utfordring. Verden har aldri forurenset mer, og millioner av mennesker er allerede drevet på flukt fra et ulevelig klima. Hvert 10. minutt utryddes en art, polene krymper inn og havet blir stadig surere og truer tusenvis av arter som er avhengige av dagens ph-nivå. Venstre erkjenner at klimaendringene krever umiddelbar handling, og mener klima må stå øverst på agendaen for å sikre framtidige generasjoners frihet. Rogaland sitter på uvurderlig kompetanse og kan bli ledende i omstillingen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig. 5

6 Det grønne fylket: Klima Venstre vil jobbe målrettet for at Rogaland skal lykkes i å redusere klimagassutslippene med minst 1/3 innen arbeide for klimanøytral kollektivtransport innen 2025 fase ut fossilt drivstoff i ferjer og hurtigbåter innen 2020 bidra til bygging av hurtigladestasjoner for elbiler i alle deler av fylket arbeide for en storsatsing på energieffektivisering i nye og eksisterende fylkeskommunale bygg følge opp klimaplanen til fylkeskommunen være pådriver for at den regionale «strategi for energi- og varmeløsninger» gjennomføres i deltakerkommunene arbeide for at restavfall i fylket i større grad enn i dag håndteres og energiutnyttes lokalt, for fullt å utnytte eksisterende energigjenvinningsanlegg og unngå langtransport av avfall bruke grønne tak som et virkemiddel for klimatilpasning innføre årlig miljø- og klimaregnskap for fylkeskommunen sikre gode alternativ til kjøtt i fylkeskommunale kantiner at alle fylkeskommunale virksomheter skal bli miljøsertifiserte innen 2018 arbeide for at Enova etablerer kontor i Rogaland arbeide for landstrøm i utvalgte havner sørge for at fylkeskommunale bygg konverteres til fjernvarme eller nærvarme med bruk av fornybar energi ved ombygging og rehabilitering sikre at alle nye innkjøp av biler for person- og varetransport i fylkeskommunen skal være lav- og nullutslippsbiler ha innendørs sykkelparkeringsanlegg i alle nye fylkeskommunale bygg vurdere muligheten for å bytte ut deler av bilparken med el-sykler 6

7 Miljø og naturvern Alle i Rogaland har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende naturområder. Det må derfor legges godt til rette for å kunne leve miljøvennlig i fylket. Naturen må være tilgjengelig for alle. Bevaring av større naturområder med liten grad av tekniske inngrep er ei forutsetning for innbyggernes naturopplevelser og for biologisk mangfold. Venstre vil ha Preikestolen nasjonalpark arbeide for etablering av Preikestolen nasjonalpark bruke planverket for å sikre biologisk mangfold, kulturlandskap, lokal byggeskikk og verdifulle kulturminner ha en nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbar matjord tilrettelegge for gyting i elver og vassdrag for å sikre bærekraftige stammer av sjøørret og laks revidere fylkesdelplanen for vindkraft utforme en verneplan for myrer og våtmark i Rogaland utforme en regional plan for vern av arter som står i fare for å bli rødlistet oppgradere og optimalisere eksisterende utbygde vassdrag framfor å ha nye store vannkraftutbygginger ha planer for opprydning av miljøgifter i havneområdene i hele fylket begrense byggingen av skogsveier for å bevare urørt natur si nei til nye pelsdyrfarmer i fylket

8 Samferdsel: Kollektivtransport De fleste av reisene vi gjør er daglige reiser over korte avstander. God kollektivtransport er avgjørende for at vi også i framtiden skal ha velfungerende sentra, og for at vi skal nå klimamålene. Venstre vil øke kollektivsatsingen betraktelig slik at det i praksis blir mulig å pendle med kollektivtransport til alle de store arbeidsplassområdene i fylket. Et forutsigbart og effektivt skinnegående kollektivtransport skal være selve ryggraden i den nye kollektivtransporten på Nord-Jæren. Venstre vil derfor igangsette en fullstendig konsekvensutredning som vurderer alternative baneløsninger. vurdere ulike banealternativer på Nord-Jæren prioritere dobbeltspor til Egersund og økt frekvens på Jærbanen gjenåpne Ålgårdbanen sikre samordning av de ulike kollektivtilbudene gjennomføre prøveprosjekt med dobling av antall bussavganger på de mest rushtidsbelastede strekningene etablere shuttle-buss på Forus med utgangspunkt i Gausel stasjon. Hyppige avganger morgen, lunsj og ettermiddag styrke kollektivtilbudet på Haugalandet 8 senke prisen for ungdomskortet til 300 kroner gradvis utvide aldersgrensen på ungdomskortet til 25 år gjøre studentkortet sonefritt ha bedre kollektivtilbud til UiS jobbe aktivt for å styrke samarbeidet med nasjonale premissgivere som NSB, Jernbaneverket og Rom Eiendom, slik at fylkets transportutfordringer ivaretas i større grad enn i dag reservere et mulig nytt motorveifelt mellom Sandnes og Stavanger for kollektivtrafikk at samme kollektivkort skal kunne brukes på alle typer kollektive trafikkmidler som mottar støtte fra det offentlige, på tvers av fylkesgrensene sikre gode pendlerruter mellom Ryfylke, Nord-Jæren og Haugalandet få på plass et kollektivtilbud allerede fra starten av ved utbygging av nye boområder slå sammen mobilappene til Kolumbus arbeide for traséomlegging på Sørlandsbanen gjennom Drangsdalen arbeide for konkurranseutsetting av driften av togtilbudet på Jærbanen basert på erfaringene fra Gjøvikbanen, med bedre tilbud for passasjerene og lavere kostnader for det offentlige

9 Vei, båt og sykkel Et godt veisystem er viktig for å forflytte både personer og varer til og fra de ulike regionene i fylket vårt. Skal vi klare å videreutvikle næringslivet, må vi ha gode transportløsninger overalt i fylket. Venstre vil ha en dobling av sykkelandelen i Rogaland. Vi er alle avhengige av gode og trygge veier og vi må derfor gjøre noe med etterslepet på vedlikehold. I de mange øysamfunnene i fylket er båt den eneste mulige reisemåten. prioritere ei utbygging av firefelts ferjefri kyststamveg, E39, med Rogfast styrke vedlikeholdet av fylkesveiene arbeide for fortgang i opprustninga av E134 Haukeliveien arbeide for at utenriksferjer med anløp i fylket også kan ta med seg godstransport mellom norske byer at det skal være gratis å ta med sykkel på alle offentlige transportmidler ha et løft i utbygging av sammenhengende sykkel- og gangstier at trafikksikkerhetstiltak skal favne vidt og omfatte flere møtefrie veier, separate gang- og sykkelfelt, flere trafikkontroller og systematisk trafikkopplæring jobbe for etablering av bysykkelordninger i byene forsterke vintervedlikeholdet i sykkelveinettet ha gode sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunkter opprettholde båttilbudet til Røvær, Borgøy og hurtigbåtene i Ryfylke opprette båttilbud til Vibrandsøy, Haugesund jobbe for en ny veiforbindelse mellom Sauda og Etne ha nullvisjonen som ledetråd i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid i Rogaland arbeide for trafikksikringstiltak til alle barne- og ungdomsskoler stille krav om nullutslippsbiler i taxinæringa innen 2020 Venstre vil ha mer tog, buss og bane.

10 Venstre vil knytte byer og tettsteder sammen gjennom gode kollektivløsninger.

11 Det grønne fylket: Byutvikling og arealpolitikk Når veksten er stor er balansen mellom vekst og vern avgjørende. I framtida må vi også kunne bo i gode byer og tettsteder der vi kan gå, sykle og reise kollektivt til jobb, skole og daglige gjøremål. Det er plass til mange nye boliger i Rogaland gjennom fortetting eller på uproduktiv jord. Nye boligstrøk må først og fremst etableres nær de tilbudene innbyggerne trenger i det daglige, samt legge til rette for levende bygder. Venstre ønsker at vekst og utvikling skal være både villet og styrt. Venstre vil bruke vekstens muligheter til å forme utviklinga til vårt felles beste. at veksten i transportbehovet i byområdene skal tas gjennom sykkel, gange og kollektivtransport tilrettelegge for økt bygging av studentboliger, og øke dekningsgraden av studenter i studentbolig til 20 prosent satse mer på fortetting og transformering av allerede utbygde arealer rundt kollektivknutepunkter og stimulere til økt bruk av miljøvennlig oppvarming ha fortsatt økt satsing på helhetlig by- og tettstedsutvikling basert på kunnskapsbaserte og åpne planprosesser og et bredt folkelig engasjement. Vi vil skape flere levende steder med urbane kvaliteter, gode møteplasser og mangfold av boliger og næringsvirksomheter lokalt knytte byer og tettsteder i Rogaland nærmere sammen gjennom framtidsrettede og miljøvennlige kollektivløsninger, og fortsette å forbedre samferdselstilbudet til og fra de store byene ha en restriktiv parkeringspolitikk i byområdene arbeide for at samferdselstiltak som bidrar til god logistikk i pressområder prioriteres utvikle dagens samarbeid i regionene om areal- og transportplanlegging til et forpliktende samarbeid med alle omkringliggende kommuner videreutvikle en regional handelspolitikk som styrer veksten i nytt handelsareal primært til by- og kommunesentrene 11

12 Det skapende fylket Rogaland skal være et åpent og fordomsfritt fylke, der nyskapning blir prioritert i skolepolitikken og næringspolitikken. Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for innovasjon og entreprenørskap på alle områder. Skole Rogaland skal ha en videregående skole som holder en høy faglig kvalitet og hvor elevene trives og opplever mestring. Hver enkelt elev skal kunne velge mellom skoler med ulike spesialiseringer og få undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig med gode lærere, som har stor frihet til å utøve arbeidet sitt, og med gode og fleksible ordninger for kompetanseheving. la skolene få frihet til å utvikle egne tilbud, spesialiseringer og temaskoler at lærerne skal ha stor frihet til å utøve sitt yrke, gode arbeidsforhold og mindre administrativ byrde ha gode og fleksible ordninger for kompetanseheving, og for å rekruttere og beholde lærere styrke elevdemokratiet ved å gi elevrådene større ansvar og innflytelse være positive til nye prøveprosjekt som kan øke kvaliteten på undervisningen sørge for gode læremidler til elevene 12 søke om et tidsbegrenset forsøk med studiepoengsmodell for studiespesialiserende linjer ha tett samhandling med partene i arbeidslivet for å sikre samsvar mellom næringslivets behov for arbeidskraft og det utdanningstilbudet som gis av fylkeskommunen ha en god infrastruktur for bruk av digitale verktøy i skolen ha nulltoleranse overfor mobbing, jobbe forebyggende og ha klare rutiner for håndtering av mobbesaker gi god norskopplæring til fremmedspråklige elever at det utarbeides en plan for oppgradering av eldre skolebygg, slik at disse framstår som hensiktsmessige med tanke på lærings- og vurderingsarbeidet som drives i skolen i dag styrke det internasjonale samarbeidet ved de videregående skolene, herunder stimulere til lokalt initierte utvekslingsordninger med hovedvekt på skoler i Europa legge til rette for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene

13 Kamp mot frafallet Økt gjennomføring av videregående opplæring er viktig for den enkelte elev og for samfunnet. Det store frafallet i skolen er ei av de største utfordringene fylket vårt står overfor. Det er derfor viktig å styrke skolehelsetjenesten, som kan arbeide helsefremmende og forebyggende, både med fysisk og psykisk helse og med sosiale forhold. jobbe målrettet for økt gjennomføring i videregående opplæring styrke skolehelsetjenesten ved å ha flere skolepsykologer og helsesøstre, slik at alle elevene har et lett tilgjengelig tilbud i skoletiden ha mer veksling mellom opplæring i skole og bedrift fra første året på yrkesfaglige studieretninger skaffe flere lærlingeplasser og ha gode rutiner for oppfølging av lærebedrifter for å redusere frafall og bortfall i lærlingperioden styrke spesialundervisningen slik at elevene oppnår bedre læring og påse at regelverket for slik undervisning etterleves styrke hjem-skole-samarbeidet ved fravær for å forebygge frafall at skolene skal tilby elever studieverksted, der elevene kan oppsøke pedagoger for å få hjelp i ulike fag og problemstillinger at fylkeskommunen skal ta inn flere lærlinger styrke og sikre godt samarbeid mellom rådgivningstjenesten ved de videregående skolene og i grunnskolen fremme bruk av felles verktøy i veiledninga av førstegangssøkere til de videregående skolene Venstre satser på skolen.

14 Det skapende fylket: Næring Det er avgjørende for vår økonomiske framtid at vi allerede nå dyrker frem nytt næringsliv i Rogaland. Venstre vil drive en aktiv næringspolitikk som bidrar til å sikre og skape flere arbeidsplasser en politikk som både er attraktiv for eksisterende næring og som den legger til rette for nye næringer. Rogaland har gode forutsetninger for å klare dette, med en solid leverandør-industri, høyteknologisk kompetanse, internasjonale nettverk og sterke forskningsmiljøer. Venstre vil bygge videre på fylkets posisjon og legge til rette for kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Venstre vil gi gründerbedrifter landets beste rammebetingelser og gjøre det attraktivt for etablerte bedrifter å opprette ny virksomhet i Rogaland. Matfylket Rogaland Å sikre arealer til produktivt landbruk, er matfylket Rogalands største utfordring. Dette er også en nasjonal forpliktelse siden Rogaland står for 20 prosent av landets matproduksjon fra landbruk. For de marine næringene er bærekraft og rent miljø forutsetninger for gode produkter og videre utvikling. øke matproduksjonen i Rogaland støtte opp om miljøvennlige bruksformer som fremmer dyrevelferd og biologisk mangfold ha økt fokus på å redusere energiforbruket i matproduksjon stimulere til et teknologiskifte innen fiskeoppdrett som reduserer rømming og fare for smitte av lakselus 14

15 Innovasjonsfylket Rogaland Grunnlaget for framtidens velferd er et velfungerende og nyskapende næringsliv. Det er derfor avgjørende å arbeide kontinuerlig for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap. Like viktig er det å sikre det kommersielle fokuset, slik at de gode idéene også omsettes til inntekter. For å lykkes må vi jobbe målrettet over tid. Venstre vil gjøre innovasjon til en del av kulturen vår. Vår visjon er at det i Rogaland skal være like naturlig å starte egen bedrift som å bli arbeidstaker i eksisterende virksomheter. Derfor vil vi satse på gründerskap allerede fra skolealder, forsterke samarbeidet mellom utdanning og næringsliv og jobbe for å styrke Rogalands nasjonale og internasjonale nettverk innen innovasjon og kommersialisering. Vår målsetning er å gi gründerbedrifter landets beste rammebetingelser. øke satsingen på realfag gjennom å støtte tiltak som Newton-rom og vitenfabrikker styrke entreprenørskap i den videregående skolen, blant annet gjennom satsing på ungdomsbedrifter styrke kontakten mellom elevene i den videregående skole og lokalt næringsliv støtte opp om allsidige forskningsmiljøer med lokal forankring i ulike deler av fylket ha enklere etableringsstøtte for gründere arbeide for at Rogaland får tildelt et av Norges FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi) skape Ullandhaug-visjonen! Vi vil utvikle miljøene rundt UiS slik at de sammen blir en sentral leverandør av forskning, innovasjon og nye arbeidsplasser for hele fylket arbeide for å sikre tilgang til bredbånd over hele fylket jobbe for å styrke Rogalands posisjon på det internasjonale markedet for energieffektive og sikre datahaller 15

16 Energifylket Rogaland Rogaland er og skal være landets fremste fylke innen energisektoren med en leverandørindustri i verdensklasse. Venstre vil støtte opp om offshoreklyngen både for å beholde etablerte bedrifter og gjøre det attraktivt for nye bedrifter å etablere seg her. Videre ønsker Venstre aktivt å støtte tiltak for ytterligere å internasjonalisere denne virksomheten for å bevare arbeidsplassene også etter at produksjonen på norsk sokkel avtar. Petroleumssektoren besitter viktig kompetanse som danner et viktig utgangspunkt for ny teknologi og nye grønne arbeidsplasser. Slike innovasjons- og omstillingstiltak vil Venstre støtte aktivt opp om. arbeide aktivt for at Rogaland styrker sin rolle som foregangsregion for utvikling og innføring av ny miljøteknologi innen energisektoren støtte etableringen av biogassanlegg og arbeide for at Jæren blir den ledende biogassregionen i Norge bidra til at forskningsmiljøene i Rogaland skal være verdensledende innen CO2-nøytral teknologi bidra til at Rogalands kompetansemiljøer innen petroleumsteknologi blir verdensledende innen fagfeltet IOR (økt oljeutvinning) samtidig med at det fra statens side etableres skattemessige incentiver for å gjøre felt i haleproduksjon lønnsomme gi gode rammevilkår for energinæring som bygger ny fornybar produksjon

17 Maritim næring Den maritime næringen er viktig for verdiskapingen i Rogaland, spesielt i nordfylket. Vi vil legge til rette for den maritime næringen, blant annet ved å bidra til god tilgang til kompetent arbeidskraft. bidra til mer miljøvennlig og sikker skipsfart stimulere til at mer trafikk av gods går over fra vei til sjø arbeide for landsstrøm til fartøy i utvalgte havner styrke den maritime utdanningen på videregående nivå, fagskolenivå og høyere nivå Reiseliv og turisme De positive effektene av ei velfungerende reiselivsnæring er store, både i form av et bedre og mer attraktivt servicetilbud til lokalbefolkningen, sysselsetning og verdiskapning. Venstre vil videreutvikle reiselivet på grunnlag av Rogalands særegne natur, kulturhistorie og miljø. legge forholdene til rette for opplevelses- og arrangementsturisme videreutvikle Rogalands status som fjordfylke og være attraktiv for cruisetrafikk videreføre dagens satsing på Lysefjorden Utvikling støtte fortsatt utvikling av Haugesund lufthavn, Karmøy videreutvikle sykkel- og fotturisme som en viktig del av fylkets turisttilbud 17

18 Det aktive fylket Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn. Å kunne engasjere seg i frivillige lag og foreninger med basis i lokalmiljøet, kultur, historie og tradisjoner skaper aktivitet, tilhørighet og identitet. Rogalandsnaturen gir gode muligheter til fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige forutsetninger for folkehelse og trivsel. Sats på frivilligheten Venstre er opptatt av å sette frivillige lag og foreninger fri fra byråkrati og offentlig styring, slik at frivilligheten kan blomstre på egne premisser. Engasjement i frivillige lag og foreninger har stor betydning både for samfunnet og for menneskene som deltar. prioritere barne- og ungdomsorganisasjonene avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner gjøre fylkeskommunale lokaler tilgjengelige for frivillige organisasjoner 18

19 Idrett og friluftsliv For Venstre er det viktig at folk har god tilgang til naturen og friluftsområder i sine nærmiljø, samt lett tilgjengelige idrettsanlegg og fasiliteter. Vi er opptatt av bredde- og toppidrett, og vi vil legge opp til gode vilkår for idretten generelt over hele fylket. bidra til at nye boligområder og nærmiljø får god tilgang på friluftsmuligheter tilrettelegge bedre for at folk kan bevege seg i og nyttiggjøre seg av naturen gi forutsigbare tilskudd til friluftsrådene for tilrettelegging og aktivitet, samt utstyr til effektiv drift og forvaltning av friluftsområder styrke mangfoldet i idretts- og friluftsaktiviteter ved å støtte allsidige tiltak i nærmiljøet og uorganisert idrett støtte bredden i idrettsarbeidet i kretser og klubber, samt turistforeningene og andre friluftsorganisasjoner satse på regionale og interkommunale idrettsanlegg legge til rette for et lavterskeltilbud for friluftsfiske for alle deler av befolkningen bidra til at det gjennomføres internasjonale idrettsarrangementer i Rogaland videreføre talentutvikling innenfor et bredt spekter av idretter gjennom det arbeidet som drives på toppidrettslinjene i de videregående skolene 19

20 Folkehelse En liberal folkehelsepolitikk handler om å gi alle mennesker muligheten til å velge å leve sunne og aktive liv. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. styrke satsing på forebyggende arbeid for barn og unge arbeide systematisk for å fange opp problemer relatert til rusmidler på et tidligere tidspunkt ved å bedre dialogen mellom den enkelte skole, helsevesenet og foreldre arbeide for tiltak som får flere til å bruke sykkel vektlegge psykisk helse i folkehelsearbeidet for å unngå at unge blir uføre påse at utsatte grupper med rett til gratis tannbehandling blir prioritert gi gratis tannbehandling til personer med særlig lav inntekt arbeide for et tillitsskapende samarbeid mellom politi, kommunens ungdomsarbeid og skolen for at skolen skal være et trygt område for elevene, fri for narkotika 20

21 Kultur Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for innbyggerne. Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet. Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn. videreutvikle «Den kulturelle skolesekken» legge om stipendordningen og sikre tillitsmidler hvor utbetalingen foregår over flere år og sikrer langvarige kulturprosjekter støtte opp om lokale prosjekter hvor idrett og kulturtilbud samlokaliseres styrke og beholde Den nasjonale filmfestivalen i Haugesund sin rolle som nasjonal arena for samtidsfilm utvikle Rogaland til en attraktiv region for produksjon av langfilm støtte historiske spel av regional betydning realisere et nytt Rogaland Teater etablere nødvendige prøvelokaler ved Haugesund Teater styrke samarbeidet med kommunene i kulturminnesaker utvide tilskudd til å sikre et representativt utvalg av verneverdige bygg og kulturmiljøer videreutvikle bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse og fantasi, og øke tilgangen til digitale bøker arbeide for etablering av Jøssingfjordsenteret arbeide for videreutvikling av Vibrandsøy sikre at Utstein Kloster gis ressurser i tråd med statusen som unikt nasjonalt kulturminne 21

22 Det moderne fylket Verden er i stadig endring. Mennesker forflytter seg og utviklingen av ny teknologi skyter fart. Politikken må holde følge, og sørge for at Rogaland inkluderer tilflyttere og minoriteter, og at teknologiutviklingen ikke går på bekostning av folks privatliv. I framtiden vil Norge generelt og Rogaland spesielt gjennomgå økonomiske utfordringer. Oljeinntektene avtar, andelen pensjonister øker drastisk og klimautfordringene krever kraftige tiltak. Venstre vil gå i bresjen for en bærekraftig økonomi som gir mer til de som trenger det mest. 22

23 Bærekraftig fylkesøkonomi Fylkeskommunens økonomi står foran store utfordringer i årene som kommer, og utgiftene må reduseres. Utfordringene vil øke og fylkeskommunens utgifter må reduseres. For Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av midler viktigere enn hvem som leverer tjenestene. Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Når pensjonsutbetalingene legger beslag på en stadig større del av de tilgjengelige økonomiske ressursene, blir det mindre å fordele til andre prioriterte områder. Veksten i pensjonskostnadene må derfor bremses slik at ikke viktigere velferdsoppgaver blir skadelidende. ta initiativ overfor staten til en ny pensjonsreform som sikrer et system som er forutsigbart, robust og bærekraftig over tid legge rette for at eldre arbeidstakere kan stå i arbeid utover dagens pensjonsalder jobbe målrettet for å senke sykefraværet redusere gjeldsgraden til fylkeskommunen for å sikre økonomisk handlefrihet ha en solid resultatgrad i fylkeskommunen sitt driftsbudsjett selge eiendom som det ikke er nødvendig for fylkeskommunen å eie holde en høy etisk standard i pengeplasseringene og se på muligheten for å investere i fornybare fond konkurranseutsette fylkeskommunale tjenester der det er hensiktsmessig gjennomføre IKTeffektiviseringsprosjekt for å identifisere økonomiske, organisasjonsmessige og tverrkommunale gevinster gjennom bedre og riktigere bruk av IKT 23

24 Levende folkestyre Fylkeskommunen skal gi innbyggerne mulighet til å følge og medvirke i de demokratiske prosessene. at komite-, fylkesutvalgs- og fylkestingsmøter skal overføres på nett etablere ungdommens fylkesting i Rogaland høre innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner før politisk behandling i flere saker enn i dag gjøre all fylkeskommunal informasjon tilgjengelig og lett søkbar på fylkets nettsider arbeide for å erstatte dagens fylker med nye og større regioner og ta en aktiv rolle i å definere hvilke oppgaver som skal flyttes fra staten til regionene Inkludering Tallet på flyktninger i verden er rekordhøyt, og mange flyktninger og asylsøkere møter ekskludering og fordommer i den nye kulturen. Et liberalt fylke tar med åpne armer imot de som har måttet flykte fra det de holder kjært. Venstre ønsker seg et samfunn der alle får like muligheter til å utfolde seg. Dessverre havner mange utenfor fellesskapet, og trenger ei hjelpende hånd. Venstre vil jobbe aktivt for et inkluderende og varmt Rogaland. jobbe mot fordommer og rasisme i skolen arbeide for universell utforming på alle fylkeskommunale bygg få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid gjennom språkopplæring satse på jobbsøkerkurs for ungdom med innvandrerbakgrunn ha økte midler til tilrettelegging for bevegelseshemmede følge opp fylkeskommunens regionalplan for et inkluderende samfunn styrke og legge til rette for frivillig arbeid knyttet til asylsøkere 24

25 Personvern Som en konsekvens av teknologiutviklingen, har det blitt stadig enklere å gripe inn i folks privatliv og gjennomføre nett-overvåkning som i dagliglivet ville vært uakseptabelt. En flom av enkelttiltak har ført til en helhet som er på grensen til å overskride menneskets grunnleggende rett til privatliv. Venstre vil alltid stå opp for den lille borgeren i møtet med den store staten. si nei til å bruke narkorazzia som rusforebyggende tiltak på skoler at politiets tiltak i skolen ikke skal komme i konflikt med elevers rettsvern si nei til overvåkningskameraer på skoler i skoletiden årlig vurdere personvernet i fylkeskommunens IKT-systemer arbeide for at fotobokser som måler gjennomsnittshastighet (streknings- ATK) ikke blir satt opp i Rogaland Venstre vil ha mindre overvåkning. 25

26 Valglista til fylkesvalget Anja Berggård Endresen, Sola Lærer 2 Svein Abrahamsen, Haugesund Høgskolelektor 3 Kjartan Alexander Lunde, Stavanger Sivilingeniør 4 Tove Frantzen, Sandnes Lærer 5 Unni Fuglestad, Time Universitetslektor 6 Eirik Tangeraas Lygre, Sauda Student 7 Jan Erik Søndeland, Stavanger Sivilingeniør

27 8 Brit Larssen Kvassheim, Eigersund Kulturkonsulent 9 Nina Østebø, Suldal Selvstendig næringsdrivende 10 Magnar Jordåen, Karmøy Pensjonist 11 Elisabeth Klette, Randaberg Lærer 12 Erik Nyman-Apelset, Strand Rørlegger 13 Atle Grimsby, Utsira Miljø og plansjef 14 Torunn Vestbø Gjerde, Tysvær Konsulent 15 John-Arvid Eik, Lund Agronom 16 Eli Aspen, Sola Økonomisjef 17 Aslaug Astad, Sauda Pensjonist 18 Frank Erik Bakken, Gjesdal Datacom-teknikker 19 Yngve Folven Bergsen, Karmøy Underdirektør 20 Fredrik Hultman Bjørgo, Sandnes Lærer 21 Hege Benedicte Blom, Stavanger Fagleder 22 Børge Brunes, Klepp Markedssjef 23 Christer Bu Mathiesen, Sokndal Lærer 24 Sissel Aakre Bøe, Haugesund Bioingenør 25 Line Cecilie Christiansen, Stavanger Fastlege 26 John Leiv Dahlseng, Tysvær Rådgiver 27 Dag Fisketjøn, Suldal Daglig leder 28 Anette Frøyland, Stavanger Statsviter 29 Annamaria Gutierrez, Stavanger Økonomirådgiver 30 Nina Hagelberg, Tysvær Vernepleier 31 Vebjørn Halvfjerdvik, Vindafjord Student 32 Parissa Hamedan-Nejad, Sandnes Sivilingeniør 33 Erik Hammer, Stavanger Daglig leder 34 Sølve Hatteland, Strand Senior DAK-operatør 35 Kjell Haavard Thrane Høie, Sandnes Lærer 36 Mathilde Ilstad, Haugesund Elev 37 Sarah Frost Logan, Stavanger Student 38 Tore Malmei, Bjerkreim Veterinær 39 Inger Anita Merkesdal, Forsand Selvstendig næringsdrivende 40 Øyvind Misje, Egersund Senioringeniør 41 Johan Mjølhus, Hjelmeland Bonde 42 Eskil Nerheim, Suldal Lærer 43 May-Linn Njærheim, Hå Butikkansvarlig 44 Hege Nordbøe, Stavanger Lærer 45 Julian Fransisco Ososrio, Sandnes Lærervikar 46 Barbro Ringstad, Haugesund Miljøterapeut 47 Inge Eirik Skogland, Karmøy Næringsdrivende 48 Eidbjørg Søreide, Stavanger Student 49 Ingebjørg Undheim, Time Tolloverinspektør 50 Kristin Bade Veire, Stavanger Pensjonist 51 May Britt Vihovde, Haugesund Administrasjonssekretær 52 Ismail Odin Årthun, Stavanger Salgsjef 53 Gro Skartveit, Finnøy Ordfører

28 Les mer på: facebook.com/rogalandvenstre Rogaland

Første utkast. Fylkesvalgprogram for Rogaland Venstre

Første utkast. Fylkesvalgprogram for Rogaland Venstre Første utkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fylkesvalgprogram for Rogaland Venstre 2015 2019 Det liberale fylket s. 2 Det grønne fylket s. 3 - Klima s. 3 - Miljø og naturvern s.

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019

Rogaland Arbeiderparti. KORTprogram 2015-2019 Rogaland Arbeiderparti KORTprogram 2015-2019 2 Framtidas Rogaland skaper vi sammen! Kjære velger, Som du vet handler politikk om å ville noe. Om å ville endre noe til det bedre. Det er det vi i Rogaland

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Utfordringer i kommunene nå og fremover

Utfordringer i kommunene nå og fremover Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer i kommunene nå og fremover Statssekretær Paul Chaffey Stavanger, 7. des 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Kommunesektorens

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Informasjon Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Iselin Nybø. 1. kandidat, Rogaland Venstre.

Informasjon Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Iselin Nybø. 1. kandidat, Rogaland Venstre. Informasjon Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gje lærarar rett og plikt til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Venstres alternative forslag til økonomiplan 2012 2015, Årsbudsjett 2012

Venstres alternative forslag til økonomiplan 2012 2015, Årsbudsjett 2012 Venstres alternative forslag til økonomiplan 2012 2015, Årsbudsjett 2012 1.0 Klima, kunnskap og nyskapning Rogaland er et fylke med ulike regioner. Ulike kommuner og boområder har sine særegenheter, kvaliteter

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Valg 2007. Rogaland NAVN NAVN NAVN

Valg 2007. Rogaland NAVN NAVN NAVN Valg 2007 I S T E K A N D I D A T E R : 10 ol 11 ol Rogaland 12 ol ROGALANDSKANDIDATER 1-3: 1. 2. Odd Arild Kvaløy 58 år, Stavanger Nestleder KS Hobby: Småbruk på Kvaløy Viktigste sak: Ta hele Rogaland

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

May Britt Vihovde - ordførerkandidat. Liberal Urban Framtidsrettet

May Britt Vihovde - ordførerkandidat. Liberal Urban Framtidsrettet May Britt Vihovde - ordførerkandidat Liberal Urban Framtidsrettet Orden i økonomien er første prioritet. Haugesund er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Utgiftene har vært større enn inntektene

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Fylkestingsvalget SENTERPARTIET

Fylkestingsvalget SENTERPARTIET Fylkestingsvalget 2011 SENTERPARTIET Fylkesordførarkandidat Arne Bergsvåg Alder: 53 år Har vore ordførar sidan 1999 i Ølen kommune. Han var sentral både i fylkesskiftet for Ølen kommune og sammenslåinga

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Et bedre Åsnes Åsnes

Et bedre Åsnes Åsnes Et bedre Åsnes Åsnes 2015-2019 Det er i Åsnes det skjer. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet til å skape sin egen veg til det gode liv der vi tar vare på oss selv

Detaljer

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Sandnes 6.mai 2009 Fylkesordfører Tom Tvedt Store variasjoner i natur, landskap, næringsliv, bosetning m.v. 420.000

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

IA arbeidet og sykefraværet i kommunene

IA arbeidet og sykefraværet i kommunene IA arbeidet og sykefraværet i kommunene Rådmannsårsmøtet 2017 22.juni, 2017 Utstein Kloster hotell, Rennesøy Fraværstall Vi vet en del om fraværsmønstre Kvinner har høyere fravær enn menn Det offentlige

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Fylkesvalgprogram for Rogaland Venstre

Fylkesvalgprogram for Rogaland Venstre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fylkesvalgprogram for Rogaland Venstre 2011 2015 Det liberale fylket s. 2 Det grønne fylket s. 3 - Klima s. 3 - Miljø og naturvern s. 4 - Samferdsel s. 4 - Byutvikling

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer