Valgprogrammet til Rogaland Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rogaland.venstre.no Valgprogrammet til Rogaland Venstre 2015 2019."

Transkript

1 Valgprogrammet til Rogaland Venstre

2 Dette valgprogrammet ble vedtatt på Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte i I forkant av fylkesårsmøtet var det en programkomite som arbeidet med utkastene til programmet. De mottok innspill fra en rekke forskjellige organisasjoner, lokallag i Venstre og medlemmer i Venstre. Programkomiteen la, etter siste runde med innspill, fram siste utkastet til behandling på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet som vedtok programmet ble avholdt februar 2015 på Quality Hotel Residence i Sandnes. Der deltok 74 delegater valgt av lokallagene til Venstre i Rogaland. Programkomiteen bestod av: - Kjartan Alexander Lunde (leder) - Anja Berggård Endresen - Svein Abrahamsen - Torunn Vestbø Gjerde - Eirik Tangeraas Lygre (Unge Venstre) - Magne Bartlett (Liberale studenter) - Parissa Hamedan-Nejad (Venstrekvinnelaget) Foto s. 7: Stefan Krause Foto s. 9, 10, 13 og 26: Joachim Steinbru Foto s. 16: Øyvind Hagen, Statoil ASA Illustrasjoner s. 5, 6, 15 og 20: Kirsten Hellerdal Fosstveit

3 Det liberale fylket: Folk først s. 4 Det grønne fylket s. 5 Klima s. 6 Miljø og naturvern s. 7 Samferdsel s. 8 Byutvikling og arealpolitikk s. 11 Det skapende fylket s. 12 Skole s. 12 Næring s. 14 Det aktive fylket s. 18 Frivillighet s. 18 Idrett s. 19 Folkehelse s. 20 Kultur s. 21 Det moderne fylket s. 22 Bærekraftig økonomi s. 23 Inkludering s. 24 Personvern s. 25 Valglista for fylkesvalget 2015 s. 26

4 Det liberale fylket: Folk først Venstre er det sosialliberale partiet i Rogaland. Det betyr at vi bygger vår politikk på ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Vi har en grunnleggende tro på menneskers frihet til å skape sitt eget gode liv. Frihet forutsetter vern mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i folks privatliv. Samtidig skal det være et sikkerhetsnett og gode ordninger for de som faller utenfor. For et liberalt parti er mennesker viktigere enn systemer. Venstre setter folk først. Rogaland skal ha en skole med høy faglig kvalitet og hvor elevene trives og opplever mestring. Det store frafallet i den videregående skolen er en av de største utfordringene fylket vårt står overfor. Vi må derfor iverksette en rekke tiltak for å hindre frafallet. Rogaland skal være et raust og varmt fylke der vi tar vare på hverandre. Vi vil bidra til å forme Rogalands framtid. Venstre vil at Rogaland skal være et liberalt, grønt og skapende fylke. Venstre er fylkets fremste miljøparti. Miljøvennlig samferdsel og transport er avgjørende for å løse klimaproblemene. Venstre vil ha mer tog, buss og bane. Samtidig må vi sikre biologisk mangfold og ta vare på naturressursene. 4

5 Det grønne fylket Klimaendringer er vår tids største utfordring. Verden har aldri forurenset mer, og millioner av mennesker er allerede drevet på flukt fra et ulevelig klima. Hvert 10. minutt utryddes en art, polene krymper inn og havet blir stadig surere og truer tusenvis av arter som er avhengige av dagens ph-nivå. Venstre erkjenner at klimaendringene krever umiddelbar handling, og mener klima må stå øverst på agendaen for å sikre framtidige generasjoners frihet. Rogaland sitter på uvurderlig kompetanse og kan bli ledende i omstillingen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig. 5

6 Det grønne fylket: Klima Venstre vil jobbe målrettet for at Rogaland skal lykkes i å redusere klimagassutslippene med minst 1/3 innen arbeide for klimanøytral kollektivtransport innen 2025 fase ut fossilt drivstoff i ferjer og hurtigbåter innen 2020 bidra til bygging av hurtigladestasjoner for elbiler i alle deler av fylket arbeide for en storsatsing på energieffektivisering i nye og eksisterende fylkeskommunale bygg følge opp klimaplanen til fylkeskommunen være pådriver for at den regionale «strategi for energi- og varmeløsninger» gjennomføres i deltakerkommunene arbeide for at restavfall i fylket i større grad enn i dag håndteres og energiutnyttes lokalt, for fullt å utnytte eksisterende energigjenvinningsanlegg og unngå langtransport av avfall bruke grønne tak som et virkemiddel for klimatilpasning innføre årlig miljø- og klimaregnskap for fylkeskommunen sikre gode alternativ til kjøtt i fylkeskommunale kantiner at alle fylkeskommunale virksomheter skal bli miljøsertifiserte innen 2018 arbeide for at Enova etablerer kontor i Rogaland arbeide for landstrøm i utvalgte havner sørge for at fylkeskommunale bygg konverteres til fjernvarme eller nærvarme med bruk av fornybar energi ved ombygging og rehabilitering sikre at alle nye innkjøp av biler for person- og varetransport i fylkeskommunen skal være lav- og nullutslippsbiler ha innendørs sykkelparkeringsanlegg i alle nye fylkeskommunale bygg vurdere muligheten for å bytte ut deler av bilparken med el-sykler 6

7 Miljø og naturvern Alle i Rogaland har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende naturområder. Det må derfor legges godt til rette for å kunne leve miljøvennlig i fylket. Naturen må være tilgjengelig for alle. Bevaring av større naturområder med liten grad av tekniske inngrep er ei forutsetning for innbyggernes naturopplevelser og for biologisk mangfold. Venstre vil ha Preikestolen nasjonalpark arbeide for etablering av Preikestolen nasjonalpark bruke planverket for å sikre biologisk mangfold, kulturlandskap, lokal byggeskikk og verdifulle kulturminner ha en nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbar matjord tilrettelegge for gyting i elver og vassdrag for å sikre bærekraftige stammer av sjøørret og laks revidere fylkesdelplanen for vindkraft utforme en verneplan for myrer og våtmark i Rogaland utforme en regional plan for vern av arter som står i fare for å bli rødlistet oppgradere og optimalisere eksisterende utbygde vassdrag framfor å ha nye store vannkraftutbygginger ha planer for opprydning av miljøgifter i havneområdene i hele fylket begrense byggingen av skogsveier for å bevare urørt natur si nei til nye pelsdyrfarmer i fylket

8 Samferdsel: Kollektivtransport De fleste av reisene vi gjør er daglige reiser over korte avstander. God kollektivtransport er avgjørende for at vi også i framtiden skal ha velfungerende sentra, og for at vi skal nå klimamålene. Venstre vil øke kollektivsatsingen betraktelig slik at det i praksis blir mulig å pendle med kollektivtransport til alle de store arbeidsplassområdene i fylket. Et forutsigbart og effektivt skinnegående kollektivtransport skal være selve ryggraden i den nye kollektivtransporten på Nord-Jæren. Venstre vil derfor igangsette en fullstendig konsekvensutredning som vurderer alternative baneløsninger. vurdere ulike banealternativer på Nord-Jæren prioritere dobbeltspor til Egersund og økt frekvens på Jærbanen gjenåpne Ålgårdbanen sikre samordning av de ulike kollektivtilbudene gjennomføre prøveprosjekt med dobling av antall bussavganger på de mest rushtidsbelastede strekningene etablere shuttle-buss på Forus med utgangspunkt i Gausel stasjon. Hyppige avganger morgen, lunsj og ettermiddag styrke kollektivtilbudet på Haugalandet 8 senke prisen for ungdomskortet til 300 kroner gradvis utvide aldersgrensen på ungdomskortet til 25 år gjøre studentkortet sonefritt ha bedre kollektivtilbud til UiS jobbe aktivt for å styrke samarbeidet med nasjonale premissgivere som NSB, Jernbaneverket og Rom Eiendom, slik at fylkets transportutfordringer ivaretas i større grad enn i dag reservere et mulig nytt motorveifelt mellom Sandnes og Stavanger for kollektivtrafikk at samme kollektivkort skal kunne brukes på alle typer kollektive trafikkmidler som mottar støtte fra det offentlige, på tvers av fylkesgrensene sikre gode pendlerruter mellom Ryfylke, Nord-Jæren og Haugalandet få på plass et kollektivtilbud allerede fra starten av ved utbygging av nye boområder slå sammen mobilappene til Kolumbus arbeide for traséomlegging på Sørlandsbanen gjennom Drangsdalen arbeide for konkurranseutsetting av driften av togtilbudet på Jærbanen basert på erfaringene fra Gjøvikbanen, med bedre tilbud for passasjerene og lavere kostnader for det offentlige

9 Vei, båt og sykkel Et godt veisystem er viktig for å forflytte både personer og varer til og fra de ulike regionene i fylket vårt. Skal vi klare å videreutvikle næringslivet, må vi ha gode transportløsninger overalt i fylket. Venstre vil ha en dobling av sykkelandelen i Rogaland. Vi er alle avhengige av gode og trygge veier og vi må derfor gjøre noe med etterslepet på vedlikehold. I de mange øysamfunnene i fylket er båt den eneste mulige reisemåten. prioritere ei utbygging av firefelts ferjefri kyststamveg, E39, med Rogfast styrke vedlikeholdet av fylkesveiene arbeide for fortgang i opprustninga av E134 Haukeliveien arbeide for at utenriksferjer med anløp i fylket også kan ta med seg godstransport mellom norske byer at det skal være gratis å ta med sykkel på alle offentlige transportmidler ha et løft i utbygging av sammenhengende sykkel- og gangstier at trafikksikkerhetstiltak skal favne vidt og omfatte flere møtefrie veier, separate gang- og sykkelfelt, flere trafikkontroller og systematisk trafikkopplæring jobbe for etablering av bysykkelordninger i byene forsterke vintervedlikeholdet i sykkelveinettet ha gode sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunkter opprettholde båttilbudet til Røvær, Borgøy og hurtigbåtene i Ryfylke opprette båttilbud til Vibrandsøy, Haugesund jobbe for en ny veiforbindelse mellom Sauda og Etne ha nullvisjonen som ledetråd i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid i Rogaland arbeide for trafikksikringstiltak til alle barne- og ungdomsskoler stille krav om nullutslippsbiler i taxinæringa innen 2020 Venstre vil ha mer tog, buss og bane.

10 Venstre vil knytte byer og tettsteder sammen gjennom gode kollektivløsninger.

11 Det grønne fylket: Byutvikling og arealpolitikk Når veksten er stor er balansen mellom vekst og vern avgjørende. I framtida må vi også kunne bo i gode byer og tettsteder der vi kan gå, sykle og reise kollektivt til jobb, skole og daglige gjøremål. Det er plass til mange nye boliger i Rogaland gjennom fortetting eller på uproduktiv jord. Nye boligstrøk må først og fremst etableres nær de tilbudene innbyggerne trenger i det daglige, samt legge til rette for levende bygder. Venstre ønsker at vekst og utvikling skal være både villet og styrt. Venstre vil bruke vekstens muligheter til å forme utviklinga til vårt felles beste. at veksten i transportbehovet i byområdene skal tas gjennom sykkel, gange og kollektivtransport tilrettelegge for økt bygging av studentboliger, og øke dekningsgraden av studenter i studentbolig til 20 prosent satse mer på fortetting og transformering av allerede utbygde arealer rundt kollektivknutepunkter og stimulere til økt bruk av miljøvennlig oppvarming ha fortsatt økt satsing på helhetlig by- og tettstedsutvikling basert på kunnskapsbaserte og åpne planprosesser og et bredt folkelig engasjement. Vi vil skape flere levende steder med urbane kvaliteter, gode møteplasser og mangfold av boliger og næringsvirksomheter lokalt knytte byer og tettsteder i Rogaland nærmere sammen gjennom framtidsrettede og miljøvennlige kollektivløsninger, og fortsette å forbedre samferdselstilbudet til og fra de store byene ha en restriktiv parkeringspolitikk i byområdene arbeide for at samferdselstiltak som bidrar til god logistikk i pressområder prioriteres utvikle dagens samarbeid i regionene om areal- og transportplanlegging til et forpliktende samarbeid med alle omkringliggende kommuner videreutvikle en regional handelspolitikk som styrer veksten i nytt handelsareal primært til by- og kommunesentrene 11

12 Det skapende fylket Rogaland skal være et åpent og fordomsfritt fylke, der nyskapning blir prioritert i skolepolitikken og næringspolitikken. Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for innovasjon og entreprenørskap på alle områder. Skole Rogaland skal ha en videregående skole som holder en høy faglig kvalitet og hvor elevene trives og opplever mestring. Hver enkelt elev skal kunne velge mellom skoler med ulike spesialiseringer og få undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig med gode lærere, som har stor frihet til å utøve arbeidet sitt, og med gode og fleksible ordninger for kompetanseheving. la skolene få frihet til å utvikle egne tilbud, spesialiseringer og temaskoler at lærerne skal ha stor frihet til å utøve sitt yrke, gode arbeidsforhold og mindre administrativ byrde ha gode og fleksible ordninger for kompetanseheving, og for å rekruttere og beholde lærere styrke elevdemokratiet ved å gi elevrådene større ansvar og innflytelse være positive til nye prøveprosjekt som kan øke kvaliteten på undervisningen sørge for gode læremidler til elevene 12 søke om et tidsbegrenset forsøk med studiepoengsmodell for studiespesialiserende linjer ha tett samhandling med partene i arbeidslivet for å sikre samsvar mellom næringslivets behov for arbeidskraft og det utdanningstilbudet som gis av fylkeskommunen ha en god infrastruktur for bruk av digitale verktøy i skolen ha nulltoleranse overfor mobbing, jobbe forebyggende og ha klare rutiner for håndtering av mobbesaker gi god norskopplæring til fremmedspråklige elever at det utarbeides en plan for oppgradering av eldre skolebygg, slik at disse framstår som hensiktsmessige med tanke på lærings- og vurderingsarbeidet som drives i skolen i dag styrke det internasjonale samarbeidet ved de videregående skolene, herunder stimulere til lokalt initierte utvekslingsordninger med hovedvekt på skoler i Europa legge til rette for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene

13 Kamp mot frafallet Økt gjennomføring av videregående opplæring er viktig for den enkelte elev og for samfunnet. Det store frafallet i skolen er ei av de største utfordringene fylket vårt står overfor. Det er derfor viktig å styrke skolehelsetjenesten, som kan arbeide helsefremmende og forebyggende, både med fysisk og psykisk helse og med sosiale forhold. jobbe målrettet for økt gjennomføring i videregående opplæring styrke skolehelsetjenesten ved å ha flere skolepsykologer og helsesøstre, slik at alle elevene har et lett tilgjengelig tilbud i skoletiden ha mer veksling mellom opplæring i skole og bedrift fra første året på yrkesfaglige studieretninger skaffe flere lærlingeplasser og ha gode rutiner for oppfølging av lærebedrifter for å redusere frafall og bortfall i lærlingperioden styrke spesialundervisningen slik at elevene oppnår bedre læring og påse at regelverket for slik undervisning etterleves styrke hjem-skole-samarbeidet ved fravær for å forebygge frafall at skolene skal tilby elever studieverksted, der elevene kan oppsøke pedagoger for å få hjelp i ulike fag og problemstillinger at fylkeskommunen skal ta inn flere lærlinger styrke og sikre godt samarbeid mellom rådgivningstjenesten ved de videregående skolene og i grunnskolen fremme bruk av felles verktøy i veiledninga av førstegangssøkere til de videregående skolene Venstre satser på skolen.

14 Det skapende fylket: Næring Det er avgjørende for vår økonomiske framtid at vi allerede nå dyrker frem nytt næringsliv i Rogaland. Venstre vil drive en aktiv næringspolitikk som bidrar til å sikre og skape flere arbeidsplasser en politikk som både er attraktiv for eksisterende næring og som den legger til rette for nye næringer. Rogaland har gode forutsetninger for å klare dette, med en solid leverandør-industri, høyteknologisk kompetanse, internasjonale nettverk og sterke forskningsmiljøer. Venstre vil bygge videre på fylkets posisjon og legge til rette for kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Venstre vil gi gründerbedrifter landets beste rammebetingelser og gjøre det attraktivt for etablerte bedrifter å opprette ny virksomhet i Rogaland. Matfylket Rogaland Å sikre arealer til produktivt landbruk, er matfylket Rogalands største utfordring. Dette er også en nasjonal forpliktelse siden Rogaland står for 20 prosent av landets matproduksjon fra landbruk. For de marine næringene er bærekraft og rent miljø forutsetninger for gode produkter og videre utvikling. øke matproduksjonen i Rogaland støtte opp om miljøvennlige bruksformer som fremmer dyrevelferd og biologisk mangfold ha økt fokus på å redusere energiforbruket i matproduksjon stimulere til et teknologiskifte innen fiskeoppdrett som reduserer rømming og fare for smitte av lakselus 14

15 Innovasjonsfylket Rogaland Grunnlaget for framtidens velferd er et velfungerende og nyskapende næringsliv. Det er derfor avgjørende å arbeide kontinuerlig for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap. Like viktig er det å sikre det kommersielle fokuset, slik at de gode idéene også omsettes til inntekter. For å lykkes må vi jobbe målrettet over tid. Venstre vil gjøre innovasjon til en del av kulturen vår. Vår visjon er at det i Rogaland skal være like naturlig å starte egen bedrift som å bli arbeidstaker i eksisterende virksomheter. Derfor vil vi satse på gründerskap allerede fra skolealder, forsterke samarbeidet mellom utdanning og næringsliv og jobbe for å styrke Rogalands nasjonale og internasjonale nettverk innen innovasjon og kommersialisering. Vår målsetning er å gi gründerbedrifter landets beste rammebetingelser. øke satsingen på realfag gjennom å støtte tiltak som Newton-rom og vitenfabrikker styrke entreprenørskap i den videregående skolen, blant annet gjennom satsing på ungdomsbedrifter styrke kontakten mellom elevene i den videregående skole og lokalt næringsliv støtte opp om allsidige forskningsmiljøer med lokal forankring i ulike deler av fylket ha enklere etableringsstøtte for gründere arbeide for at Rogaland får tildelt et av Norges FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi) skape Ullandhaug-visjonen! Vi vil utvikle miljøene rundt UiS slik at de sammen blir en sentral leverandør av forskning, innovasjon og nye arbeidsplasser for hele fylket arbeide for å sikre tilgang til bredbånd over hele fylket jobbe for å styrke Rogalands posisjon på det internasjonale markedet for energieffektive og sikre datahaller 15

16 Energifylket Rogaland Rogaland er og skal være landets fremste fylke innen energisektoren med en leverandørindustri i verdensklasse. Venstre vil støtte opp om offshoreklyngen både for å beholde etablerte bedrifter og gjøre det attraktivt for nye bedrifter å etablere seg her. Videre ønsker Venstre aktivt å støtte tiltak for ytterligere å internasjonalisere denne virksomheten for å bevare arbeidsplassene også etter at produksjonen på norsk sokkel avtar. Petroleumssektoren besitter viktig kompetanse som danner et viktig utgangspunkt for ny teknologi og nye grønne arbeidsplasser. Slike innovasjons- og omstillingstiltak vil Venstre støtte aktivt opp om. arbeide aktivt for at Rogaland styrker sin rolle som foregangsregion for utvikling og innføring av ny miljøteknologi innen energisektoren støtte etableringen av biogassanlegg og arbeide for at Jæren blir den ledende biogassregionen i Norge bidra til at forskningsmiljøene i Rogaland skal være verdensledende innen CO2-nøytral teknologi bidra til at Rogalands kompetansemiljøer innen petroleumsteknologi blir verdensledende innen fagfeltet IOR (økt oljeutvinning) samtidig med at det fra statens side etableres skattemessige incentiver for å gjøre felt i haleproduksjon lønnsomme gi gode rammevilkår for energinæring som bygger ny fornybar produksjon

17 Maritim næring Den maritime næringen er viktig for verdiskapingen i Rogaland, spesielt i nordfylket. Vi vil legge til rette for den maritime næringen, blant annet ved å bidra til god tilgang til kompetent arbeidskraft. bidra til mer miljøvennlig og sikker skipsfart stimulere til at mer trafikk av gods går over fra vei til sjø arbeide for landsstrøm til fartøy i utvalgte havner styrke den maritime utdanningen på videregående nivå, fagskolenivå og høyere nivå Reiseliv og turisme De positive effektene av ei velfungerende reiselivsnæring er store, både i form av et bedre og mer attraktivt servicetilbud til lokalbefolkningen, sysselsetning og verdiskapning. Venstre vil videreutvikle reiselivet på grunnlag av Rogalands særegne natur, kulturhistorie og miljø. legge forholdene til rette for opplevelses- og arrangementsturisme videreutvikle Rogalands status som fjordfylke og være attraktiv for cruisetrafikk videreføre dagens satsing på Lysefjorden Utvikling støtte fortsatt utvikling av Haugesund lufthavn, Karmøy videreutvikle sykkel- og fotturisme som en viktig del av fylkets turisttilbud 17

18 Det aktive fylket Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn. Å kunne engasjere seg i frivillige lag og foreninger med basis i lokalmiljøet, kultur, historie og tradisjoner skaper aktivitet, tilhørighet og identitet. Rogalandsnaturen gir gode muligheter til fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige forutsetninger for folkehelse og trivsel. Sats på frivilligheten Venstre er opptatt av å sette frivillige lag og foreninger fri fra byråkrati og offentlig styring, slik at frivilligheten kan blomstre på egne premisser. Engasjement i frivillige lag og foreninger har stor betydning både for samfunnet og for menneskene som deltar. prioritere barne- og ungdomsorganisasjonene avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner gjøre fylkeskommunale lokaler tilgjengelige for frivillige organisasjoner 18

19 Idrett og friluftsliv For Venstre er det viktig at folk har god tilgang til naturen og friluftsområder i sine nærmiljø, samt lett tilgjengelige idrettsanlegg og fasiliteter. Vi er opptatt av bredde- og toppidrett, og vi vil legge opp til gode vilkår for idretten generelt over hele fylket. bidra til at nye boligområder og nærmiljø får god tilgang på friluftsmuligheter tilrettelegge bedre for at folk kan bevege seg i og nyttiggjøre seg av naturen gi forutsigbare tilskudd til friluftsrådene for tilrettelegging og aktivitet, samt utstyr til effektiv drift og forvaltning av friluftsområder styrke mangfoldet i idretts- og friluftsaktiviteter ved å støtte allsidige tiltak i nærmiljøet og uorganisert idrett støtte bredden i idrettsarbeidet i kretser og klubber, samt turistforeningene og andre friluftsorganisasjoner satse på regionale og interkommunale idrettsanlegg legge til rette for et lavterskeltilbud for friluftsfiske for alle deler av befolkningen bidra til at det gjennomføres internasjonale idrettsarrangementer i Rogaland videreføre talentutvikling innenfor et bredt spekter av idretter gjennom det arbeidet som drives på toppidrettslinjene i de videregående skolene 19

20 Folkehelse En liberal folkehelsepolitikk handler om å gi alle mennesker muligheten til å velge å leve sunne og aktive liv. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. styrke satsing på forebyggende arbeid for barn og unge arbeide systematisk for å fange opp problemer relatert til rusmidler på et tidligere tidspunkt ved å bedre dialogen mellom den enkelte skole, helsevesenet og foreldre arbeide for tiltak som får flere til å bruke sykkel vektlegge psykisk helse i folkehelsearbeidet for å unngå at unge blir uføre påse at utsatte grupper med rett til gratis tannbehandling blir prioritert gi gratis tannbehandling til personer med særlig lav inntekt arbeide for et tillitsskapende samarbeid mellom politi, kommunens ungdomsarbeid og skolen for at skolen skal være et trygt område for elevene, fri for narkotika 20

21 Kultur Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med høy livskvalitet for innbyggerne. Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy kvalitet. Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv for å skape et inkluderende, meningsfylt og trygt samfunn. videreutvikle «Den kulturelle skolesekken» legge om stipendordningen og sikre tillitsmidler hvor utbetalingen foregår over flere år og sikrer langvarige kulturprosjekter støtte opp om lokale prosjekter hvor idrett og kulturtilbud samlokaliseres styrke og beholde Den nasjonale filmfestivalen i Haugesund sin rolle som nasjonal arena for samtidsfilm utvikle Rogaland til en attraktiv region for produksjon av langfilm støtte historiske spel av regional betydning realisere et nytt Rogaland Teater etablere nødvendige prøvelokaler ved Haugesund Teater styrke samarbeidet med kommunene i kulturminnesaker utvide tilskudd til å sikre et representativt utvalg av verneverdige bygg og kulturmiljøer videreutvikle bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse og fantasi, og øke tilgangen til digitale bøker arbeide for etablering av Jøssingfjordsenteret arbeide for videreutvikling av Vibrandsøy sikre at Utstein Kloster gis ressurser i tråd med statusen som unikt nasjonalt kulturminne 21

22 Det moderne fylket Verden er i stadig endring. Mennesker forflytter seg og utviklingen av ny teknologi skyter fart. Politikken må holde følge, og sørge for at Rogaland inkluderer tilflyttere og minoriteter, og at teknologiutviklingen ikke går på bekostning av folks privatliv. I framtiden vil Norge generelt og Rogaland spesielt gjennomgå økonomiske utfordringer. Oljeinntektene avtar, andelen pensjonister øker drastisk og klimautfordringene krever kraftige tiltak. Venstre vil gå i bresjen for en bærekraftig økonomi som gir mer til de som trenger det mest. 22

23 Bærekraftig fylkesøkonomi Fylkeskommunens økonomi står foran store utfordringer i årene som kommer, og utgiftene må reduseres. Utfordringene vil øke og fylkeskommunens utgifter må reduseres. For Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av midler viktigere enn hvem som leverer tjenestene. Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Når pensjonsutbetalingene legger beslag på en stadig større del av de tilgjengelige økonomiske ressursene, blir det mindre å fordele til andre prioriterte områder. Veksten i pensjonskostnadene må derfor bremses slik at ikke viktigere velferdsoppgaver blir skadelidende. ta initiativ overfor staten til en ny pensjonsreform som sikrer et system som er forutsigbart, robust og bærekraftig over tid legge rette for at eldre arbeidstakere kan stå i arbeid utover dagens pensjonsalder jobbe målrettet for å senke sykefraværet redusere gjeldsgraden til fylkeskommunen for å sikre økonomisk handlefrihet ha en solid resultatgrad i fylkeskommunen sitt driftsbudsjett selge eiendom som det ikke er nødvendig for fylkeskommunen å eie holde en høy etisk standard i pengeplasseringene og se på muligheten for å investere i fornybare fond konkurranseutsette fylkeskommunale tjenester der det er hensiktsmessig gjennomføre IKTeffektiviseringsprosjekt for å identifisere økonomiske, organisasjonsmessige og tverrkommunale gevinster gjennom bedre og riktigere bruk av IKT 23

24 Levende folkestyre Fylkeskommunen skal gi innbyggerne mulighet til å følge og medvirke i de demokratiske prosessene. at komite-, fylkesutvalgs- og fylkestingsmøter skal overføres på nett etablere ungdommens fylkesting i Rogaland høre innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner før politisk behandling i flere saker enn i dag gjøre all fylkeskommunal informasjon tilgjengelig og lett søkbar på fylkets nettsider arbeide for å erstatte dagens fylker med nye og større regioner og ta en aktiv rolle i å definere hvilke oppgaver som skal flyttes fra staten til regionene Inkludering Tallet på flyktninger i verden er rekordhøyt, og mange flyktninger og asylsøkere møter ekskludering og fordommer i den nye kulturen. Et liberalt fylke tar med åpne armer imot de som har måttet flykte fra det de holder kjært. Venstre ønsker seg et samfunn der alle får like muligheter til å utfolde seg. Dessverre havner mange utenfor fellesskapet, og trenger ei hjelpende hånd. Venstre vil jobbe aktivt for et inkluderende og varmt Rogaland. jobbe mot fordommer og rasisme i skolen arbeide for universell utforming på alle fylkeskommunale bygg få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid gjennom språkopplæring satse på jobbsøkerkurs for ungdom med innvandrerbakgrunn ha økte midler til tilrettelegging for bevegelseshemmede følge opp fylkeskommunens regionalplan for et inkluderende samfunn styrke og legge til rette for frivillig arbeid knyttet til asylsøkere 24

25 Personvern Som en konsekvens av teknologiutviklingen, har det blitt stadig enklere å gripe inn i folks privatliv og gjennomføre nett-overvåkning som i dagliglivet ville vært uakseptabelt. En flom av enkelttiltak har ført til en helhet som er på grensen til å overskride menneskets grunnleggende rett til privatliv. Venstre vil alltid stå opp for den lille borgeren i møtet med den store staten. si nei til å bruke narkorazzia som rusforebyggende tiltak på skoler at politiets tiltak i skolen ikke skal komme i konflikt med elevers rettsvern si nei til overvåkningskameraer på skoler i skoletiden årlig vurdere personvernet i fylkeskommunens IKT-systemer arbeide for at fotobokser som måler gjennomsnittshastighet (streknings- ATK) ikke blir satt opp i Rogaland Venstre vil ha mindre overvåkning. 25

26 Valglista til fylkesvalget Anja Berggård Endresen, Sola Lærer 2 Svein Abrahamsen, Haugesund Høgskolelektor 3 Kjartan Alexander Lunde, Stavanger Sivilingeniør 4 Tove Frantzen, Sandnes Lærer 5 Unni Fuglestad, Time Universitetslektor 6 Eirik Tangeraas Lygre, Sauda Student 7 Jan Erik Søndeland, Stavanger Sivilingeniør

27 8 Brit Larssen Kvassheim, Eigersund Kulturkonsulent 9 Nina Østebø, Suldal Selvstendig næringsdrivende 10 Magnar Jordåen, Karmøy Pensjonist 11 Elisabeth Klette, Randaberg Lærer 12 Erik Nyman-Apelset, Strand Rørlegger 13 Atle Grimsby, Utsira Miljø og plansjef 14 Torunn Vestbø Gjerde, Tysvær Konsulent 15 John-Arvid Eik, Lund Agronom 16 Eli Aspen, Sola Økonomisjef 17 Aslaug Astad, Sauda Pensjonist 18 Frank Erik Bakken, Gjesdal Datacom-teknikker 19 Yngve Folven Bergsen, Karmøy Underdirektør 20 Fredrik Hultman Bjørgo, Sandnes Lærer 21 Hege Benedicte Blom, Stavanger Fagleder 22 Børge Brunes, Klepp Markedssjef 23 Christer Bu Mathiesen, Sokndal Lærer 24 Sissel Aakre Bøe, Haugesund Bioingenør 25 Line Cecilie Christiansen, Stavanger Fastlege 26 John Leiv Dahlseng, Tysvær Rådgiver 27 Dag Fisketjøn, Suldal Daglig leder 28 Anette Frøyland, Stavanger Statsviter 29 Annamaria Gutierrez, Stavanger Økonomirådgiver 30 Nina Hagelberg, Tysvær Vernepleier 31 Vebjørn Halvfjerdvik, Vindafjord Student 32 Parissa Hamedan-Nejad, Sandnes Sivilingeniør 33 Erik Hammer, Stavanger Daglig leder 34 Sølve Hatteland, Strand Senior DAK-operatør 35 Kjell Haavard Thrane Høie, Sandnes Lærer 36 Mathilde Ilstad, Haugesund Elev 37 Sarah Frost Logan, Stavanger Student 38 Tore Malmei, Bjerkreim Veterinær 39 Inger Anita Merkesdal, Forsand Selvstendig næringsdrivende 40 Øyvind Misje, Egersund Senioringeniør 41 Johan Mjølhus, Hjelmeland Bonde 42 Eskil Nerheim, Suldal Lærer 43 May-Linn Njærheim, Hå Butikkansvarlig 44 Hege Nordbøe, Stavanger Lærer 45 Julian Fransisco Ososrio, Sandnes Lærervikar 46 Barbro Ringstad, Haugesund Miljøterapeut 47 Inge Eirik Skogland, Karmøy Næringsdrivende 48 Eidbjørg Søreide, Stavanger Student 49 Ingebjørg Undheim, Time Tolloverinspektør 50 Kristin Bade Veire, Stavanger Pensjonist 51 May Britt Vihovde, Haugesund Administrasjonssekretær 52 Ismail Odin Årthun, Stavanger Salgsjef 53 Gro Skartveit, Finnøy Ordfører

28 Les mer på: facebook.com/rogalandvenstre Rogaland

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger.

sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger. 0 1 0 1 Kapittel 1 Venstres visjon for Akershus 1.1 Et liberalt samfunn liv samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Det gode liv

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap.

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. 1 2 Versjon: 3.0 18. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå!

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå! Innholdsfortegnelse Innledning 3 Miljø 3 Utdanning 4 Samferdsel 5 Feminisme 6 Energi 7 Helse 7 Kultur, idrett og friluftsliv 8 Integrering- og mangfold 9 Landbruk 10 Næring 11 Internasjonalisering 12 Fylkeskommunen

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

Nordland 2.0. - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland.

Nordland 2.0. - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland. Nordland 2.0 - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland. Innhold: 1.0 Folk først - åpenhet og folkestyre 3 1.1 Ideologi 3 1.2 Åpenhet og deltakelse 3 1.3 Sosialliberal politikk

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2011 2015 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG DOKUMENT B1 ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 0-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti.

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 s fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer