Sak 6 Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 6 Årsberetning 2014-2015"

Transkript

1 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 6 Årsberetning I perioden har UngOrg gjennomført kursserien UngUtvikling, arrangert seks debatter i serien Ny Debatt i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og Litteraturhuset, avholdt Ungdommens bystyremøte med 162 deltakere og gjennomført en ungdomshøring om mangfold hvor 95 ungdommer deltok. UngInfo har i perioden mottatt over henvendelser i senteret, hatt månedlige besøkende på nettsiden og nådd ut til ungdommer på eksterne arrangementer som kurs og stands. I tillegg har vi jobbet opp mot Oslo kommune for å forbedre situasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene, derunder arbeid for revidering av forskriften for tildeling av tilskudd. UngOrg: Gode arenaer for innflytelse for ungdom i Oslo, herunder sterke, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig sektor, gir ungdom mulighet til å påvirke, og jobber for å øke deres engasjement og aktivitet. UngOrg mener barne- og ungdomsorganisasjonene er en viktig ressurs i kraft av seg selv. Organisasjonene er en viktig arena som bidrar til å kvalifisere barn og unge til deltakelse i samfunnet i vid forstand. UngOrgs mål er å utvikle disse arenaene for å sikre barn og unges deltakelse og muligheter, og sørge for at mulighetene brukes til beste for enkeltindividet og fellesskapet. Gode rammevilkår for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Fra arbeidsprogrammet: Tiltak: Følge med på Oslo kommunes budsjettforslag og jobbe for gode betingelser for organisasjonene Være en aktiv samarbeidspartner og høringsinstans for Oslo kommune Gjøre organisasjonene og deres utfordringer synlige for politikere og administrasjon i Oslo kommune Arbeide for at de økonomiske støtteordningene er utformet slik at det tjener medlemsorganisasjonene på best mulig måte. Legge til rette for tiltak som kan lette administrasjonsarbeidet knyttet til Oslos kommunes driftsstøtteordning med særlig fokus på små organisasjoner. Medlemsorganisasjonene 1

2 I 2014 hadde UngOrg 59 medlemsorganisasjoner. Per 19. mars venter fire organisasjoner på behandling av søknad om medlemskap. Nedgangen på tre medlemsorganisasjoner sammenlignet med 2013 skyldes at disse tre har lagt ned sin drift. Kommunebudsjettet 2015 Tilskuddspotten til barne- og ungdomsorganisasjonene ble økt noe i budsjettet for 2015 sammenlignet med i I 2014 var potten på 8,9 millioner, mens denne nå er økt til 9,05 millioner. Dette er likevel mindre enn i 2013, da potten var på 9,5 millioner kroner, og langt unna 2007-nivå. Tilskuddet er 34 % mindre i dag sammenlignet med i 2007, noe som ble vektlagt i lobbymøter med medlemmene i kultur- og utdanningskomitéen, samt på deputasjon høsten At potten ble besluttet økt noe sammenlignet med i 2014 er imidlertid en liten seier, da flere gode tiltak i Oslo fikk sine tilskudd kuttet i budsjettet for Vi må likevel fortsette å jobbe aktivt opp mot den politiske ledelsen for å få potten tilbake på 2007-nivå. Vi opplever imidlertid at de fleste partiene er sympatiske for saken selv om vi ikke har lyktes med å øke størrelsen på potten. Tilskuddet til UngOrg er uendret for fjerde året på rad, og ikke justert for pris- og lønnsvekst. UngInfos tilskudd har blitt økt med kroner sammenlignet med i 2014, men heller ikke dette tilskuddet er pris- eller lønnsjustert. Dette har betydd at vi har sett oss nødt til å klare oss med 0,7 årsverk mindre, etter at en av UngInfos ansatte sluttet, noe som dessverre også har betydd at vi ikke lenger har en in-house grafisk designer i 50 % stilling. Mer og mer av UngOrgs midler går nå med til lønn, noe som er utfordrende når vi ser at etterspørselen etter særlig UngInfos tjenester øker. Særlig gjelder dette eksterne arrangementer, og vi er redde for at vi må begynne å takke nei til noen av disse hvis ikke situasjonen bedrer seg. Arbeid for revidering av forskriften for tilskuddsordningen Årsmøtet 2014 gikk inn for en rekke endringer i driftsstøtteordningen. Bystyret vedtok samme vår å sette ned en arbeidsgruppe for å revidere forskriften, for å gjøre det lettere for organisasjonene I tiden etter årsmøtet og ut året har UngOrg jobbet tett opp mot Kulturetaten for å få de endringene som ble vedtatt på årsmøtet gjennom. Av i alt ni foreslåtte endringer fra UngOrg har vi etter flere møter med Kulturetaten fått gjennomslag for åtte av disse. Noen av forslagene har imidlertid ikke blitt innarbeidet i endringsforslaget i sin ordrette form, men intensjonene i forslagene er ivaretatt. Det eneste punktet vi ikke fikk gehør for var å gi og ekstra poenguttelling for flere lokallag i Oslo. I tillegg medfører det foreslåtte uttrappingstilskuddet en reduksjon på maksimalt 50 % av tilskuddet fra et år til det neste, ikke maksimalt 30 % som UngOrg foreslo. I høringsutkastet har UngOrg fått gjennomslag for følgende forslag: 2

3 - Det innføres en degressiv poengmodell. - Voksenstyrte organisasjoner som driver aktivitet rettet mot barn og unge inkluderes tydelig i forskriften. - Organisasjoner som driver med idrett/sportslek, mosjon, dans eller musikk inkluderes, såfremt aktiviteten ikke er konkurranserettet. - Tellende medlemmer skal betale en årskontingent på minimum 50 kroner. - Organisasjoner som alene bærer preg av å være fordelsorganisasjoner tas ut av ordningen. - Kravet om registrert eller statsautorisert revisor skal bare gjelde organisasjoner som mottar tilskudd på kroner eller mer. - Krav om registering av fødselsdato erstattes med registrering av fødselsår. - Det innføres et uttrappingstilskudd der tilskuddet kan reduseres med maksimalt 50 %, hvis organisasjonen ikke lenger oppfyller de formelle kravene. Dette tilskuddet kan gis over tre år. I tillegg foreslår Kulturetaten følgende endringer: - Kravet om antall medlemmer reduseres fra 100 til Det foreslås at organisasjoner som driver virksomhet lokalt i Oslo skal kunne innvilges tilskudd etter ordningen. Dette er en endring fra gjeldende forskrift der det går frem at organisasjonens virksomhet må være byomfattende. - Tellende medlemmer må ha fylt 4 år. - Det er innført krav om at medlemmer fra 13 år og oppover skal ha stemmerett og rett til å stille til valg. Medlemmer under 13 år skal ha andre, egnede arenaer for medvirkning, samt ha rett til å delta på årsmøtet, og de kan ha stemmerett og rett til å stille til valg. - Det foreslås videre et nytt punkt om at organisasjoner, eller deler av organisasjoner, som «fremmer negative holdninger til mennesker basert på kjønn, etnisitet, religion nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering», faller utenfor ordningen. - I gjeldende forskrift er det en bestemmelse som gir adgang til å innvilge tilskudd på et skjønnsmessig grunnlag til «organisasjoner som åpenbart faller inn under formålet med ordningen, men som ikke oppfyller alle grunnvilkårene for støtte». Bestemmelsen foreslås tatt ut som følge av innføringen av det nye uttrappingstilskuddet, samt det eksisterende etableringstilskuddet. UngOrg har i sitt høringssvar blant annet stått fast ved ønsket om at lokallag skal gi poenguttelling, samt anmodet at skjønnsmessig utmåling av tilskudd fortsatt skal kunne foretas. Alt i alt mener vi likevel at de foreslåtte endringene gjør ordningen mer forutsigbar for organisasjonene, samtidig som den gjør det enklere for de mindre organisasjonene å drive sitt arbeid. Byrådet har signalisert at forslagene skal til behandling i bystyret før søknadsfristen 1.oktober

4 Synliggjøring av organisasjonenes utfordringer UngOrg har i noen grad også jobbet med å finne løsning på utfordringene knyttet til møterom i Oslo. Vi har i lobbymøter om tilskuddsordningen også nevnt frustrasjonen vår knyttet til at forskriften om utlån og leie av skolelokaler ikke følges av alle skoler i Oslo. Problemet ble også tatt opp på et dialogmøte om frivillighet i november. Vi vil jobbe mer med denne problemstillingen i Aktiv høringsinstans for Oslo kommune UngOrg anerkjennes av Oslo kommune som en viktig aktør, og blir invitert til en rekke dialogmøter og høringsrunder. I tillegg til det nevnte dialogmøtet om frivillighet i november 2014, deltok UngOrg på høringsmøte om en ny handlingsplan for kjønnsmangfold og frihet, hvor vi la vekt på ungdomsperspektivet. Sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo Fra arbeidsprogrammet: Tiltak: Arrangere kurs og seminarer for medlemsorganisasjonene Legge til rette for arenaer for nettverk og erfaringsutveksling mellom organisasjonene, med særlig fokus på arenaer hvor ulike typer organisasjoner kan komme sammen. Veilede organisasjonene i søknadsprosessen til drifts- og etableringsstøtte Tilby møterom, helst i form av et fast sted hvor organisasjoner uten egne lokaler også kan oppbevare sine viktigste papirer. Veilede organisasjoner i etableringsfasen Følge spesielt opp minoritetsorganisasjoner og tilby kurs og skolering som passer deres behov Utfordre organisasjonene på å rekruttere bredere og gi dem gode verktøy i arbeidet med å gjennomføre dette Besøke organisasjonene, med vekt på organisasjoner som har spesielt behov for veiledning. Videreføre KULT som en arena hvor organisasjonene kan promotere sine aktiviteter. Tilrettelegge for at det blir enklere for organisasjoner å skaffe seg møtelokaler. Skape arenaer for politisk debatt og meningsutveksling for UngOrgs medlemsorganisasjoner. UngUtvikling UngOrg arrangerte høsten 2014 en ny kursrekke under fanen UngUtvikling. Temaene for høstens kursrekke var 1. organisasjonskultur og struktur, 2. rekruttering, 3. valg og møter, 4. ledelse og 5. styreledelse. Kursrekken var organisert slik at deltakerne kunne melde seg på et enkelt kurs, noen av kursene eller alle kursene. Formålet med kursrekken var å heve kompetansen og lederegenskapene til ledere, tillitsvalgte og aktive medlemmer i frivillige 4

5 ungdomsorganisasjoner i Oslo, samt at representanter fra ulike organisasjoner kunne møtes og utveksle erfaringer. 26 unike deltakere fra 16 organisasjoner deltok på kursrekken. I snitt deltok 10 personer på hver kurskveld. Kursene ble holdt av eksterne kursholdere med lang fartstid i ungdomsorganisasjoner. Oppfølging av organisasjoner Oppfølging av medlemsorganisasjonene har pågått jevnt gjennom hele året. Omfanget av veiledningen har spent fra enkeltspørsmål på telefon eller e-post til lengre veiledningsmøter. Veiledningen har særlig vært knyttet til søknader om midler fra Oslo kommune, men også andre spørsmål, særlig fra de minste organisasjonene som mangler store støtteapparat. Vi har også veiledet organisasjoner som ikke er medlemmer i UngOrg, men flere av disse har nå søkt medlemskap. Disse har vi veiledet i utforming av vedtekter og handlingsprogram, samt bistått med opplæring i regnskapsføring. I september 2014 arrangerte vi søknadskveld for våre medlemsorganisasjoner, der vi gikk gjennom støtteordningen og ga veiledning til søknadsprosessen i forkant av søknadsfristen 1. oktober. Møtelokaler UngOrg har fortsatt sin leieavtale med Voksne for barn, som betyr at vi har tilgang på et av deres møterom såfremt de ikke benytter det selv. Flere av våre medlemsorganisasjoner har benyttet seg av tilbudet om å bruke dette rommet ved behov, men ordningen er langt fra ideell. Som allerede nevnt vil vi fortsette arbeidet for at forskriften om utlån av møtelokaler følges opp av skolene. Målet er naturligvis at organisasjonene skal få et sted hvor de også kan oppbevare papirer og andre eiendeler, og vi var i 2014 i kontakt med Frivillighetshuset for å finne ut om vi kunne få til en løsning i samarbeid med dem. Dette førte imidlertid ikke frem og vi er nødt til å tenke i nye baner for å løse denne utfordringen. 5

6 Samarbeid og kontakt mellom medlemsorganisasjonene I tillegg til erfaringsutvekslingen som har funnet sted på UngUtviklings-kursene, har UngOrg arrangert sosiale arrangementer som curling-turnering, sommerfest og julegrøt, hvor medlemsorganisasjonene har møttes. Sommerfesten og julegrøten er også åpen for UngOrgs samarbeidspartnere, politikere og andre vi har hatt kontakt med i løpet av året. Ny debatt «Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og UngOrg. Under denne fanen får ungdomsorganisasjoner i Oslo arrangere debatter på Litteraturhuset gratis. Formålet med serien er at ungdomsorganisasjonene skal få løfte sine saker og potensielt bidra til å sette dagsorden. Debattserien ble etablert i 2011, og UngOrgs medlemsorganisasjoner inviteres til å være medarrangører på de enkelte debattene og sette temaene for disse. Alle debattene foregår på Litteraturhuset. Debattene har i 2014 hatt følgende tema: 30. januar - Hvordan motivere til skolegang? (UngMed og SUR) 13. mars - Norsk import - globale konsekvenser (Spire) 10. april - Radikalisering og dialog (UngDialog) 08. mai - Russetid! (AUF Oslo) 16. oktober det perfekte liv på nett (Oslo Press) 20. november Når skal vi kutte olja? (Spire) Det er et problem at noen debatter har måttet avlyses også det siste året. Dette ser ut til å ha sammenheng med lite kapasitet i de mindre organisasjonene, noe som gjør dem sårbare. Som et ledd i å motvirke avlysninger, samt bidra til mer kontakt mellom organisasjonene vil vi derfor i større grad oppfordre organisasjonene til å gå sammen om å arrangere debatter i I tillegg til at dette gir et større apparat i planleggingen tror vi at det vil bidra til å øke interessen rundt temaene som debatteres, da det er mindre sjanse for at tematikken blir veldig smal og «intern» for organisasjonene som arrangerer. De debattene som har blitt gjennomført har imidlertid holdt høy kvalitet og hatt et snitt på om lag 50 besøkende. UngMed: sikre reell politisk innflytelse for ungdom under 18 år gjennom selvstyrte, demokratiske organer for ungdomsmedvirkning. 6

7 UngOrg skal gjennom Ung medbestemmelse tilrettelegge for unges engasjement og styrke deres innflytelse i Oslo. I 2014 har vi jobbet for dette ved å arrangere Ungdommens bystyremøte og en ungdomshøring, hvor det jobbes for at to relativt ulike grupper kan få sagt sin mening som så blir overlevert politikerne. I tillegg har Ung medbestemmelse sekretariatsfunksjonen for Sentralt ungdomsråd, vi følger opp de fem sakene som ble prioritert på UBM og legger til rette for lobby- og mediearbeid for ungdommene. Ung medbestemmelse har også fungert som en ressurs for de lokale ungdomsrådene i Oslo gjennom hele året. Det gjør vi gjennom å holde kurs, bistå under lokale ungdomskonferanser, være tilgjengelig for alle henvendelser og arrangere nettverkstreff for de lokale sekretærene. Sentralt ungdomsråd og ung medbestemmelse har også vært med på det nasjonale nettverket Storbysamarbeidet og vi holder oss oppdatert på politikk og utvikling på feltet. Styrke Ungdommens Bystyremøte og Sentralt Ungdomsråd som innflytelsesorganer Fra Arbeidsprogrammet: Tiltak: Gjennomføre og videreutvikle Ungdommens Bystyremøte Bidra til rutiner som sikrer kontinuitet og høy kvalitet i arbeidet i SUR, bl.a. gjennom skolering av tillitsvalgte. Bistå i oppfølging av vedtakene fra Ungdommens Bystyremøte Være sekretariat for Sentralt Ungdomsråd Bidra til å videreutvikle Sentralt Ungdomsråds kompetanse og arbeid. Jobbe for at Ungdommens Nasjonalforsamling videreføres gjennom et ungdomsstyrt Ungdommens Storting. Ungdommens bystyremøte 4. og 13. februar gikk Ungdommens bystyremøte 2014 av stabelen. 162 deltakere var med på å stemme frem fem saker som legges frem for Bystyret. De fem sakene som ble vedtatt i 2014 var: «Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo», «Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo», «Lavere pris for ungdom på kollektiv og kulturtilbud», «Anonym retting av heldagsprøver» og «Politisk fravær på ungdomsskolen». Sigurd Log Røren og Maika Marie Godal Dam ble valgt til leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd. 3. og 12. februar arrangerte vi ungdommens bystyremøte deltakere foreslo og stemte frem fem saker som skal legges frem for bystyret i Oslo. De fem sakene som ble vedtatt i 2015 er: «Bilfritt sentrum», «Ny t-banetunnel», «Et bedre helsetilbud for unge», «Bosetting av flere flyktninger» og «Bedre seksual og LHBT+-undervisning i Osloskolen». Maika Marie Godal Dam og Maria Skage El-Yousef ble valgt til leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd. Sekretariat for SUR 7

8 UngOrg har sekretariatsfunksjonen for Sentralt Ungdomsråd (SUR). Dette arbeidet består i å jevnlig forberede saker til møtene, samt skolering av SUR og arbeidsutvalget i SUR. Sentralt ungdomsråd har hatt skoleringer i både pressearbeid, aksjonering og lobbyarbeid. Dette har foregått både på hyttetur, på arbeidskvelder og noen SUR-møter. I tillegg har man hatt mye fokus på opplæring av ledelsen med tanke på organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, inkludering og selvstendig arbeid. Det har blitt svart på mange høringer og man har vært på mange deputasjoner i løpet av året, og sekretariatet har vært viktig i forberedelsen av dette. Det har også vært en travel aksjonshøst med fire aksjoner som har krevd endel oppfølging. Sekretariatet har også tilrettelagt for gode evalueringer i løpet av året, dette spesielt med tanke på organisasjonsutvikling. Valgkomiteen har fått skolering i valgkomitearbeid. Se Sentralt Ungdomsråds årsmelding for ytterligere detaljer om aktiviteten til Sentralt Ungdomsråd. Ungdommens Storting Stortinget har bestemt seg for et opplæringsorgan fremfor et medvirkningsorgan når det gjelder Ungdommens storting og har byttet navn til «Stortingets ungdomsparlament». UngOrg har undersøkt hvorvidt andre fylkesvise ungdomsråd ønsker å jobbe med medvirkningsorgan på nasjonalt nivå, og hatt møter med organisasjoner for å undersøke mulighet for samarbeid. Være en ressurs for de lokale ungdomsrådene Fra Arbeidsprogrammet: Tiltak: Bistå og veilede ungdomsråd til å gjennomføre demokratiske valg Tilby opplæring av lokale ungdomsråd Veiledning av sekretærene i bydelene Videreføre arbeidet for tydeligere retningslinjer for lokale ungdomsrådene som bidrar til økt representativitet og legitimitet. Ung Medbestemmelse bistår alle lokale ungdomsråd på forespørsel. Vi har vært til stede på lokale ungdomsrådskonferanser hos Frogner, Ullern, St. Hanshaugen og Søndre Nordstrand. Det har vært en besøksrunde hos lokale ungdomsråd. Vi har opplæring på forespørsel og har arrangert tre sentrale opplæringer for lokale ungdomsråd: Om å lage gode saker til UBM, budsjettarbeid i bydelene og om synlighet for ungdomsrådet og arrangering av Ungdommens Bydelsutvalgsmøte (UBUM). På etterspørsel har vi laget en veileder med forslag til praktisk gjennomføring av UBUM. Hvert halvår arrangerer Ung medbestemmelse et nettverksmøte for sekretærene for de lokale ungdomsrådene. Sikre medvirkning for ungdom som ikke tar del i ungdomsrådskanalen 8

9 Fra Arbeidsprogrammet: Tiltak: Samle ungdommer til en ungdomshøring hvor de får uttale seg om saker som berører dem for å fange opp strømninger om hva ungdom i Oslo er opptatt av. Ungdomshøringen bør ha deltakere fra bredden av Oslos ungdom. Ungdomshøring I oktober 2014 ble ungdomshøringen «Ungdom om mangfold» gjennomført. Det kom 95 deltakere mellom 13 og 18 år, fra nesten alle bydelene i Oslo. Ungdommene var hovedsakelig rekruttert gjennom skoler og fritidsklubber, men invitasjonen gikk bredt ut. Tema ble satt etter forslag fra byrådsavdelingene og i samarbeid med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, SUR og UngOrg. Januar 2015 arrangerte vi en Ny debatt på litteraturhuset om temaet, hvor vi også lanserte rapporten fra høringen. Den vil bli distribuert til politikere og andre som jobber med ungdom i Oslo. Nettverk Ung medbestemmelse deltar i ulike nettverksmøter for å oppdatere egen kompetanse, samt spre det arbeidet UngMed gjør. I 2014 har vi deltatt på Barne- og ungdomskonferansen i Kongsvinger. UngOrg deltar også i Elevmedvirkningsnettverket, som består av organisasjoner som arbeider med ungdomsmedvirkning på nasjonalt og/eller Oslo-nivå. I 2014 har vi særlig jobbet med en brosjyre om elevmedvirkning, som ferdigstilles vår UngOrg deltar også i Storbynettverket for ungdomsråd bestående av Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Kristiansand. På grunn av manglende finansiering har det ikke vært samling i 2014, men vil bli en samling vår UngOrg har blitt medlem av Forum for Barnekonvensjonen, og deltar i arbeidsgruppe for å involvere barn og unge i den neste rapportering til FNs barnekomité. Kompetanse på prosesser og metoder UngMed har det siste året bistått LUR på forespørsel. Ung Med har og hatt møter med plan og bygningsetaten, i forbindelse med barnetråkkregistrering og innspillkonferanse for ungdom. Vi har deltatt på møter for barnerepresentantene i plan og byggesaker, samt bidratt på barnetråkkregistrering i Sagene. UngInfo: ressurssenter for informasjon og innflytelse for all ungdom UngOrg tilbyr gjennom UngInfo informasjon til all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år. Tilbudet er gratis, nøytralt, reklamefritt, på ungdoms premisser og mulig å benytte anonymt. UngInfo er et lavterskeltilbud som bygger på prinsippene i det europeiske 9

10 ungdomsinformasjonscharteret. Disse handler kort fortalt om at våre tjenester skal være gratis, nøytrale og åpne for alle ungdommer, korrekt og kvalitetssikret. En informasjonstjeneste med høy faglig kvalitet Fra arbeidsprogrammet: Tiltak: Drive et ressurssenter med høy kompetanse og god og tilrettelagt informasjon, der vi tilbyr ekspertise på områdene: o Jobb o Utdanning o Bolig Og gir god og oppdatert informasjon om: o Egen bedrift o Helse & sosial o Personlig økonomi o Fritid UngInfo skal herunder tilby informasjon om rettigheter og om internasjonale muligheter innenfor fokusområdene nevnt over. Utvikle nye metoder for å fremme brukermedvirkning. Videreutvikle og forbedre eget informasjonsmateriell på nett og i trykt format. UngInfo-senteret Unginfo har i 2014 hatt åpent senter alle hverdager og lørdager I sommersesongen, fra midten av juli til midten av august, var åpningstidene utvidet til I senteret tilbyr vi veiledningssamtaler, bruk av PC og tilgang på kopimaskin, egenproduserte brosjyrer samt informasjonsmateriell fra eksterne kilder. Senteret har gjennomgående vært godt besøkt. I 2014 anslår vi å ha hatt minst 9200 besøkende i senteret. De mest besøkte månedene var juli og august, i hovedsak på grunn av en høy tilstrømning utenlandske turister. Vi er åpen for ungdommer mellom 13 og 27 år, men de besøkende i senteret er i all hovedsak over 18 år. Både turister, svenske jobbsøkere, nyinnflyttede utlendinger og ungdom utenbys fra samt Oslo-ungdom finner veien til senteret. De senere årene har vi særlig merket en økning av utenlandske jobbsøkere i senteret. I møte med dette har vi satset mer på engelskspråklig informasjon og bedre intern kompetanse på regler og prosedyrer for de som er nye i Oslo og Norge. Antall besøkende er på papiret merkbart lavere enn foregående år, men i realiteten har vi ikke inntrykk av at besøkstallet har gått betydelig ned. Anslaget på 9200 besøkende er et absolutt minimumsanslag, da vi vet vi har hatt et problem med underrapportering. Vi har hatt fokus på 10

11 dette gjennom året, men det er umulig å si hvor stor andel av reduksjonen som skyldes underrapportering og hva som er faktisk nedgang. Vi får henvendelser om alt fra bolig, utdanning og jobb til økonomi og helse. Hovedvekten av henvendelsene i senteret handler om jobbsøking. Mange bruker senteret som base for jobbsøking, og trenger kun en utskrift av CV-en eller noen til å lese over. Andre har behov for mer inngående veiledning. Vi har gjennom året hatt fokus på gode veiledningssamtaler i tillegg til praktisk hjelp dette er også et tilbud som blir stadig mer brukt. Kompetanse og kvalitetssikring Den faglige kompetansen har blant annet blitt ivaretatt og utviklet gjennom regelmessige interne kompetanseløft. Alle ansatte på UngInfo har oppdatert kontoret på sine ansvarsområder. I tillegg har vi hatt eksterne kompetanseløft fra bl.a. NKS veiledningssenter, Caritas, Uteseksjonen, Jussbuss, Atlantis og LO Ung. Flere av UngInfos medarbeidere har i løpet av året deltatt på internasjonale seminarer: I Helsinki om unge jobbsøkere, i Belgia om viktigheten av ungdomsinformasjon og ungdommers deltakelse, i Budapest om skriving for web i all hovedsak finansiert gjennom Erasmus+ og Aktiv Ungdom-programmet. I tillegg har alle ansatte deltatt på seminar om ungdomsinformasjon i Helsinki, i regi av nasjonalt forum for ungdomsinformasjon. Slike arrangementer gir faglig input og et internasjonalt nettverk, og er slik en viktig del av UngInfos kompetansearbeid. Vi har etterstrebet å holde all informasjon på nett løpende oppdatert og kvalitetssikret. Vår satsing på engelskspråklig informasjon ble i 2014 videreført til sosiale medier, med en egen «New in Oslo»-side på Facebook. Mot slutten av 2014 ble et prosjekt igangsatt med formål å samle oppdatert førstehåndsinformasjon fra arbeidsgivere om jobbsituasjonen for unge arbeidstakere i Oslo akkurat nå. Alle på UngInfo har gjennomført intervjuer med arbeidsgivere innen ulike bransjer, og denne informasjonen skal bearbeides videre i løpet av våren Et velkjent UngInfo Fra arbeidsprogrammet: 11

12 Tiltak: Ha aktive profiler i sosiale medier og være tilgjengelig for kontakt. Være synlig i media. Arbeide systematisk med markedsføring av tilbudet, spesielt i forbindelse med søknadsfrister. Ha betjente stands på ulike skoler i Oslo. Tilby kurs om utdanningsvalg til utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Tilby informasjon om UngInfo til alle videregående skoler i Oslo og besøke så mange som mulig av dem. Være aktive på utdanningsmesser og andre arenaer der ungdom er. Distribuere våre egne brosjyrer til studenter, skoleelever og andre potensielle brukere. Utadrettet virksomhet UngInfo jobber hele tiden med å nå ut til så mange ungdommer som mulig, det er viktig at vi er synlige og at ungdom i Oslo vet om vårt tilbud. UngInfo har i 2014 nådd ut til nesten 4000 ungdommer utenfor senteret. Dette har skjedd gjennom kurs, stands, messer og andre besøk. Totalt har altså UngInfo vært i kontakt med over ungdommer i løpet av Ung.no I januar 2014 begynte vi å svare på spørsmål om utdanning for ung.no det offentliges informasjonskanal for ungdom. I 2014 har vi svart på anslagsvis 1000 spørsmål her. Disse svarene er søkbare og tilgjengelige på ung.no, og kan potensielt nå ut til langt flere enn de 1000 spørsmålsstillerne alene. Denne jobben fyller tre funksjoner: Det er et betalt oppdrag, vi lærer mye på kontoret av å svare på spørsmål, og vi oppnår økt synlighet utad. Utdanningsmesser UngInfo var i 2014 til stede på to messer: Utdanningsetatens Yrkes- og Utdanningsmesse for ungdomsskoleelever (YoU-messen) og den kommersielle aktøren TaUtdanning sin messe for VGS-elever. Begge var i Oslo Spektrum, hvor vi sto på stand og snakket med interesserte ungdommer. Dette er en god måte for oss å nå ut til mange ungdommer på en gang, i tillegg til potensielle samarbeidspartnere. Nett Nettsiden har gjennom 2014 hatt i overkant av månedlige brukere. Denne siden er hovedsakelig for statisk informasjon som oppdateres ved behov. På Facebook har vi mer løpende kontakt med målgruppen og kortere oppdateringer. Antall følgere steg fra 888 ved begynnelsen av 2014 til 1285 ved utgangen av året dette er en økning på 44 %. På unginfobloggen.no legger vi ut aktuelle saker, artikler og blogginnlegg som er relevante for ungdom. Denne blir ikke like hyppig oppdatert som facebook-siden: Fokuset her er på lengre 12

13 kvalitetsartikler som treffer. Vi la ut 14 poster i 2014, hvor den mest populære har blitt delt 189 ganger på facebook. Trykt informasjon UngInfo hadde i 2014 åtte egenproduserte brosjyrer. Alle brosjyrer har fått nytt design de seneste årene. I 2014 har ingen nye brosjyrer blitt produsert eller revidert, da de eksisterende brosjyrene har fungert godt. Ved begynnelsen av 2015 er en revisjon av jobbhåndboka igangsatt, og nytt opplag skal trykkes. Reklamekampanje I uke 12 i 2014 iverksatte UngInfo en omfattende kampanje for å øke senterets synlighet eksternt. UngInfo og KULT Oslo ble profilert på takbuer på T-banen denne uken og påfølgende uker. Parallelt økte vi tilstedeværelsen i sosiale medier, også med enkelte betalte innlegg. Vi hengte opp plakater på en rekke skoler og fritidsklubber og opplevde som følge av dette ekstra trykk i senteret. Forvirra?- kurs, jobbsøkerkurs, inforunder og stands Kurset «Forvirra?» er et kurs vi har utviklet for å informere elever i ungdomsskolen og på videregående om utdanningsmuligheter og om det å ta et valg. Alle ungdoms- og videregående skoler har fått tilsendt informasjon om UngInfo og tilbud om kurs. Vi tilpasser kurset til den enkelte skole og til den enkelte klasses behov. Kurset er populært, etterspørselen etter Forvirra?-kurs har økt de siste årene og vi får gode tilbakemeldinger fra både elever, lærere og rådgivere på skolene. I tillegg er kurset en fin måte å informere ungdom i målgruppen om UngInfos øvrige tilbud. I løpet av 2014 har kurset blitt oppdatert til å handle enda mer om valg og interaktive øvelser, og mindre «tørr» fakta. Dette har blitt godt tatt imot av dem vi møter ute på skolene. Vi har også vært på inforunder og stått på stand ved andre arrangementer. UngInfo holdt boligkurs og har flere jobbsøkerkurs både for større og mindre grupper, og vi merker særlig at etterspørselen etter jobbsøkerkurs stadig øker. I 2014 har vi også invitert skoleklasser, konfirmasjonsgrupper og andre relevante potensielle brukergrupper på besøk til senteret, som et ledd i det utadrettede arbeidet. Synlighet i media UngInfo har i 2014 og så langt i 2015 vært godt synlig i media. Vi har blitt brukt som eksperter på utdanningsvalg og jobbsøking, samt uttalt oss om saker som berører ungdom, for blant annet Nyhetsmorgen på NRK P2, VGTV, NRK mp3, Dagsavisen, NRK.no og Ditt Oslo. Vi har også hatt en kronikk om UngInfo på trykk i Rådgiverforum Norges medlems- og fagblad, Rådgivernytt. USE-IT Oslo Turistinformasjon til unge turister USE-IT blir drevet av UngInfo, som betyr at UngInfo-senteret også er et turistkontor for turister som besøker Oslo. Arbeidet 13

14 bygger på USE-IT-charteret og vi er en aktiv del av det europeiske USE-IT -nettverket. I 2014 tykket vi opp eksemplarer av USE-IT Oslo free map. Disse ble distribuert til hoteller, hosteller, utdanningsinstitusjoner, museer og kulturinstitusjoner. Samt andre aktuelle aktører i Oslo. Nesten 2500 kart er sendt til andre USE-IT initiativ og medlemmer av USE-IT Europe. I starten av 2015 hadde vi rundt kart igjen. Kombinasjonen av turistinformasjon og UngInfos øvrige tilbud er en stor styrke for tilbudet vi har på senteret. Kult Oslo en kulturkalender på nett (www.kultoslo.no) Kult Oslo er kulturkalenderen til UngOrg, drevet av UngInfo. Kalenderen ble lansert høsten 2011 og har siden da byttet plattform til Origo, som er nåværende plattform. Kult Oslo har som mål å samle kulturarrangementer og aktiviteter for unge i Oslo på et sted, med spesielt fokus på lavterskeltilbud. Ved å opprette egen profil på Kult Oslo kan alle legge ut arrangementene sine selv. Kult Oslo er gratis, ikke-kommersiell og reklamefri, og har flere tusen brukere i året. I 2014 har 10 ungdommer, kalt ungdomsskribentene, skrevet saker til Kult Oslo, Ungdomsskribentene har skrevet redaksjonelle omtaler av arrangementer og andre kulturaktiviteter i Oslo på nettsiden i perioden mai til desember Ungdommene var mellom 14 og 17 år (15 og 18 år ved prosjektets slutt) og ble håndplukket etter en søknadsprosess til å være med på prosjektet. Redaktør for Kult Oslo har fungert som arbeidsleder og fulgte opp ungdommene på ukentlig basis. Ungdomsskribentene fikk 200 kr i honorar for hver publiserte artikkel. Dessverre var det ikke kapasitet på UngInfo til å fortsette prosjektet. Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 har vi gått fra 2237 likes på Facebook.com til over Per februar 2015 følger over 1200 mennesker Kult Oslo på Twitter. Kult Oslo opprettet en konto på Instagram høsten 2014 og har nå over 350 følgere. 14

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

UngOrgs årsberetning 2015

UngOrgs årsberetning 2015 1 UngOrgs årsberetning 2015 I 2015 har UngOrg avholdt Ungdommens bystyremøte med 137 deltakere, arrangert åtte debatter i serien Ny Debatt i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og Litteraturhuset,

Detaljer

Velkommen til UngOrgs årsmøte 2016 Litteraturhuset, Oslo, 30. mars 2016

Velkommen til UngOrgs årsmøte 2016 Litteraturhuset, Oslo, 30. mars 2016 ÅRSMØTE 2016 1 2 Velkommen til UngOrgs årsmøte 2016 Litteraturhuset, Oslo, 30. mars 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Innhold Sak 1. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

UngOrgs årsberetning 2016

UngOrgs årsberetning 2016 UngOrgs årsberetning 2016 I 2016 har UngOrg avholdt Ungdommens bystyremøte to ganger for å endre årshjulet fra vår til høst. Første UBM våren 2016 hadde 120 deltakere, og UBM om høsten hadde 118 deltakere.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

UngOrgs Årsberetning 2012

UngOrgs Årsberetning 2012 UngOrgs Årsberetning 2012 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av 58 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne-

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Innledning Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon som representerer over 50 barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Evaluering av kulturkort-ordningen

Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd i Oslo Møllergata 3 0179 Oslo sur@buro.no Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd setter pris på å få være med i evalueringen av kulturkortet en ordning som ble innført

Detaljer

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Vedtatt på UngOrgs årsmøte 2012, revidert årsmøtet 2016

Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Vedtatt på UngOrgs årsmøte 2012, revidert årsmøtet 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Politisk plattform for Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Protokoll 9/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. november 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 95 Møteleder:

Detaljer

Velkommen til UngOrgs årsmøte 2017 Litteraturhuset, Oslo, 9. mars 2017

Velkommen til UngOrgs årsmøte 2017 Litteraturhuset, Oslo, 9. mars 2017 ÅRSMØTE 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Velkommen til UngOrgs årsmøte 2017 Litteraturhuset, Oslo, 9. mars 2017 Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll 10. februrar 2010 De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010: Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker til Ungdommens Bystyremøte.

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 16.09.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom A Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969 Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgata 59, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref Your ref: Vår ref Our ref: Vår dato Our date: 25.11.2013 Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer