Sak 6 Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 6 Årsberetning 2014-2015"

Transkript

1 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 6 Årsberetning I perioden har UngOrg gjennomført kursserien UngUtvikling, arrangert seks debatter i serien Ny Debatt i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner og Litteraturhuset, avholdt Ungdommens bystyremøte med 162 deltakere og gjennomført en ungdomshøring om mangfold hvor 95 ungdommer deltok. UngInfo har i perioden mottatt over henvendelser i senteret, hatt månedlige besøkende på nettsiden og nådd ut til ungdommer på eksterne arrangementer som kurs og stands. I tillegg har vi jobbet opp mot Oslo kommune for å forbedre situasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene, derunder arbeid for revidering av forskriften for tildeling av tilskudd. UngOrg: Gode arenaer for innflytelse for ungdom i Oslo, herunder sterke, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig sektor, gir ungdom mulighet til å påvirke, og jobber for å øke deres engasjement og aktivitet. UngOrg mener barne- og ungdomsorganisasjonene er en viktig ressurs i kraft av seg selv. Organisasjonene er en viktig arena som bidrar til å kvalifisere barn og unge til deltakelse i samfunnet i vid forstand. UngOrgs mål er å utvikle disse arenaene for å sikre barn og unges deltakelse og muligheter, og sørge for at mulighetene brukes til beste for enkeltindividet og fellesskapet. Gode rammevilkår for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo Fra arbeidsprogrammet: Tiltak: Følge med på Oslo kommunes budsjettforslag og jobbe for gode betingelser for organisasjonene Være en aktiv samarbeidspartner og høringsinstans for Oslo kommune Gjøre organisasjonene og deres utfordringer synlige for politikere og administrasjon i Oslo kommune Arbeide for at de økonomiske støtteordningene er utformet slik at det tjener medlemsorganisasjonene på best mulig måte. Legge til rette for tiltak som kan lette administrasjonsarbeidet knyttet til Oslos kommunes driftsstøtteordning med særlig fokus på små organisasjoner. Medlemsorganisasjonene 1

2 I 2014 hadde UngOrg 59 medlemsorganisasjoner. Per 19. mars venter fire organisasjoner på behandling av søknad om medlemskap. Nedgangen på tre medlemsorganisasjoner sammenlignet med 2013 skyldes at disse tre har lagt ned sin drift. Kommunebudsjettet 2015 Tilskuddspotten til barne- og ungdomsorganisasjonene ble økt noe i budsjettet for 2015 sammenlignet med i I 2014 var potten på 8,9 millioner, mens denne nå er økt til 9,05 millioner. Dette er likevel mindre enn i 2013, da potten var på 9,5 millioner kroner, og langt unna 2007-nivå. Tilskuddet er 34 % mindre i dag sammenlignet med i 2007, noe som ble vektlagt i lobbymøter med medlemmene i kultur- og utdanningskomitéen, samt på deputasjon høsten At potten ble besluttet økt noe sammenlignet med i 2014 er imidlertid en liten seier, da flere gode tiltak i Oslo fikk sine tilskudd kuttet i budsjettet for Vi må likevel fortsette å jobbe aktivt opp mot den politiske ledelsen for å få potten tilbake på 2007-nivå. Vi opplever imidlertid at de fleste partiene er sympatiske for saken selv om vi ikke har lyktes med å øke størrelsen på potten. Tilskuddet til UngOrg er uendret for fjerde året på rad, og ikke justert for pris- og lønnsvekst. UngInfos tilskudd har blitt økt med kroner sammenlignet med i 2014, men heller ikke dette tilskuddet er pris- eller lønnsjustert. Dette har betydd at vi har sett oss nødt til å klare oss med 0,7 årsverk mindre, etter at en av UngInfos ansatte sluttet, noe som dessverre også har betydd at vi ikke lenger har en in-house grafisk designer i 50 % stilling. Mer og mer av UngOrgs midler går nå med til lønn, noe som er utfordrende når vi ser at etterspørselen etter særlig UngInfos tjenester øker. Særlig gjelder dette eksterne arrangementer, og vi er redde for at vi må begynne å takke nei til noen av disse hvis ikke situasjonen bedrer seg. Arbeid for revidering av forskriften for tilskuddsordningen Årsmøtet 2014 gikk inn for en rekke endringer i driftsstøtteordningen. Bystyret vedtok samme vår å sette ned en arbeidsgruppe for å revidere forskriften, for å gjøre det lettere for organisasjonene I tiden etter årsmøtet og ut året har UngOrg jobbet tett opp mot Kulturetaten for å få de endringene som ble vedtatt på årsmøtet gjennom. Av i alt ni foreslåtte endringer fra UngOrg har vi etter flere møter med Kulturetaten fått gjennomslag for åtte av disse. Noen av forslagene har imidlertid ikke blitt innarbeidet i endringsforslaget i sin ordrette form, men intensjonene i forslagene er ivaretatt. Det eneste punktet vi ikke fikk gehør for var å gi og ekstra poenguttelling for flere lokallag i Oslo. I tillegg medfører det foreslåtte uttrappingstilskuddet en reduksjon på maksimalt 50 % av tilskuddet fra et år til det neste, ikke maksimalt 30 % som UngOrg foreslo. I høringsutkastet har UngOrg fått gjennomslag for følgende forslag: 2

3 - Det innføres en degressiv poengmodell. - Voksenstyrte organisasjoner som driver aktivitet rettet mot barn og unge inkluderes tydelig i forskriften. - Organisasjoner som driver med idrett/sportslek, mosjon, dans eller musikk inkluderes, såfremt aktiviteten ikke er konkurranserettet. - Tellende medlemmer skal betale en årskontingent på minimum 50 kroner. - Organisasjoner som alene bærer preg av å være fordelsorganisasjoner tas ut av ordningen. - Kravet om registrert eller statsautorisert revisor skal bare gjelde organisasjoner som mottar tilskudd på kroner eller mer. - Krav om registering av fødselsdato erstattes med registrering av fødselsår. - Det innføres et uttrappingstilskudd der tilskuddet kan reduseres med maksimalt 50 %, hvis organisasjonen ikke lenger oppfyller de formelle kravene. Dette tilskuddet kan gis over tre år. I tillegg foreslår Kulturetaten følgende endringer: - Kravet om antall medlemmer reduseres fra 100 til Det foreslås at organisasjoner som driver virksomhet lokalt i Oslo skal kunne innvilges tilskudd etter ordningen. Dette er en endring fra gjeldende forskrift der det går frem at organisasjonens virksomhet må være byomfattende. - Tellende medlemmer må ha fylt 4 år. - Det er innført krav om at medlemmer fra 13 år og oppover skal ha stemmerett og rett til å stille til valg. Medlemmer under 13 år skal ha andre, egnede arenaer for medvirkning, samt ha rett til å delta på årsmøtet, og de kan ha stemmerett og rett til å stille til valg. - Det foreslås videre et nytt punkt om at organisasjoner, eller deler av organisasjoner, som «fremmer negative holdninger til mennesker basert på kjønn, etnisitet, religion nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering», faller utenfor ordningen. - I gjeldende forskrift er det en bestemmelse som gir adgang til å innvilge tilskudd på et skjønnsmessig grunnlag til «organisasjoner som åpenbart faller inn under formålet med ordningen, men som ikke oppfyller alle grunnvilkårene for støtte». Bestemmelsen foreslås tatt ut som følge av innføringen av det nye uttrappingstilskuddet, samt det eksisterende etableringstilskuddet. UngOrg har i sitt høringssvar blant annet stått fast ved ønsket om at lokallag skal gi poenguttelling, samt anmodet at skjønnsmessig utmåling av tilskudd fortsatt skal kunne foretas. Alt i alt mener vi likevel at de foreslåtte endringene gjør ordningen mer forutsigbar for organisasjonene, samtidig som den gjør det enklere for de mindre organisasjonene å drive sitt arbeid. Byrådet har signalisert at forslagene skal til behandling i bystyret før søknadsfristen 1.oktober

4 Synliggjøring av organisasjonenes utfordringer UngOrg har i noen grad også jobbet med å finne løsning på utfordringene knyttet til møterom i Oslo. Vi har i lobbymøter om tilskuddsordningen også nevnt frustrasjonen vår knyttet til at forskriften om utlån og leie av skolelokaler ikke følges av alle skoler i Oslo. Problemet ble også tatt opp på et dialogmøte om frivillighet i november. Vi vil jobbe mer med denne problemstillingen i Aktiv høringsinstans for Oslo kommune UngOrg anerkjennes av Oslo kommune som en viktig aktør, og blir invitert til en rekke dialogmøter og høringsrunder. I tillegg til det nevnte dialogmøtet om frivillighet i november 2014, deltok UngOrg på høringsmøte om en ny handlingsplan for kjønnsmangfold og frihet, hvor vi la vekt på ungdomsperspektivet. Sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo Fra arbeidsprogrammet: Tiltak: Arrangere kurs og seminarer for medlemsorganisasjonene Legge til rette for arenaer for nettverk og erfaringsutveksling mellom organisasjonene, med særlig fokus på arenaer hvor ulike typer organisasjoner kan komme sammen. Veilede organisasjonene i søknadsprosessen til drifts- og etableringsstøtte Tilby møterom, helst i form av et fast sted hvor organisasjoner uten egne lokaler også kan oppbevare sine viktigste papirer. Veilede organisasjoner i etableringsfasen Følge spesielt opp minoritetsorganisasjoner og tilby kurs og skolering som passer deres behov Utfordre organisasjonene på å rekruttere bredere og gi dem gode verktøy i arbeidet med å gjennomføre dette Besøke organisasjonene, med vekt på organisasjoner som har spesielt behov for veiledning. Videreføre KULT som en arena hvor organisasjonene kan promotere sine aktiviteter. Tilrettelegge for at det blir enklere for organisasjoner å skaffe seg møtelokaler. Skape arenaer for politisk debatt og meningsutveksling for UngOrgs medlemsorganisasjoner. UngUtvikling UngOrg arrangerte høsten 2014 en ny kursrekke under fanen UngUtvikling. Temaene for høstens kursrekke var 1. organisasjonskultur og struktur, 2. rekruttering, 3. valg og møter, 4. ledelse og 5. styreledelse. Kursrekken var organisert slik at deltakerne kunne melde seg på et enkelt kurs, noen av kursene eller alle kursene. Formålet med kursrekken var å heve kompetansen og lederegenskapene til ledere, tillitsvalgte og aktive medlemmer i frivillige 4

5 ungdomsorganisasjoner i Oslo, samt at representanter fra ulike organisasjoner kunne møtes og utveksle erfaringer. 26 unike deltakere fra 16 organisasjoner deltok på kursrekken. I snitt deltok 10 personer på hver kurskveld. Kursene ble holdt av eksterne kursholdere med lang fartstid i ungdomsorganisasjoner. Oppfølging av organisasjoner Oppfølging av medlemsorganisasjonene har pågått jevnt gjennom hele året. Omfanget av veiledningen har spent fra enkeltspørsmål på telefon eller e-post til lengre veiledningsmøter. Veiledningen har særlig vært knyttet til søknader om midler fra Oslo kommune, men også andre spørsmål, særlig fra de minste organisasjonene som mangler store støtteapparat. Vi har også veiledet organisasjoner som ikke er medlemmer i UngOrg, men flere av disse har nå søkt medlemskap. Disse har vi veiledet i utforming av vedtekter og handlingsprogram, samt bistått med opplæring i regnskapsføring. I september 2014 arrangerte vi søknadskveld for våre medlemsorganisasjoner, der vi gikk gjennom støtteordningen og ga veiledning til søknadsprosessen i forkant av søknadsfristen 1. oktober. Møtelokaler UngOrg har fortsatt sin leieavtale med Voksne for barn, som betyr at vi har tilgang på et av deres møterom såfremt de ikke benytter det selv. Flere av våre medlemsorganisasjoner har benyttet seg av tilbudet om å bruke dette rommet ved behov, men ordningen er langt fra ideell. Som allerede nevnt vil vi fortsette arbeidet for at forskriften om utlån av møtelokaler følges opp av skolene. Målet er naturligvis at organisasjonene skal få et sted hvor de også kan oppbevare papirer og andre eiendeler, og vi var i 2014 i kontakt med Frivillighetshuset for å finne ut om vi kunne få til en løsning i samarbeid med dem. Dette førte imidlertid ikke frem og vi er nødt til å tenke i nye baner for å løse denne utfordringen. 5

6 Samarbeid og kontakt mellom medlemsorganisasjonene I tillegg til erfaringsutvekslingen som har funnet sted på UngUtviklings-kursene, har UngOrg arrangert sosiale arrangementer som curling-turnering, sommerfest og julegrøt, hvor medlemsorganisasjonene har møttes. Sommerfesten og julegrøten er også åpen for UngOrgs samarbeidspartnere, politikere og andre vi har hatt kontakt med i løpet av året. Ny debatt «Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og UngOrg. Under denne fanen får ungdomsorganisasjoner i Oslo arrangere debatter på Litteraturhuset gratis. Formålet med serien er at ungdomsorganisasjonene skal få løfte sine saker og potensielt bidra til å sette dagsorden. Debattserien ble etablert i 2011, og UngOrgs medlemsorganisasjoner inviteres til å være medarrangører på de enkelte debattene og sette temaene for disse. Alle debattene foregår på Litteraturhuset. Debattene har i 2014 hatt følgende tema: 30. januar - Hvordan motivere til skolegang? (UngMed og SUR) 13. mars - Norsk import - globale konsekvenser (Spire) 10. april - Radikalisering og dialog (UngDialog) 08. mai - Russetid! (AUF Oslo) 16. oktober det perfekte liv på nett (Oslo Press) 20. november Når skal vi kutte olja? (Spire) Det er et problem at noen debatter har måttet avlyses også det siste året. Dette ser ut til å ha sammenheng med lite kapasitet i de mindre organisasjonene, noe som gjør dem sårbare. Som et ledd i å motvirke avlysninger, samt bidra til mer kontakt mellom organisasjonene vil vi derfor i større grad oppfordre organisasjonene til å gå sammen om å arrangere debatter i I tillegg til at dette gir et større apparat i planleggingen tror vi at det vil bidra til å øke interessen rundt temaene som debatteres, da det er mindre sjanse for at tematikken blir veldig smal og «intern» for organisasjonene som arrangerer. De debattene som har blitt gjennomført har imidlertid holdt høy kvalitet og hatt et snitt på om lag 50 besøkende. UngMed: sikre reell politisk innflytelse for ungdom under 18 år gjennom selvstyrte, demokratiske organer for ungdomsmedvirkning. 6

7 UngOrg skal gjennom Ung medbestemmelse tilrettelegge for unges engasjement og styrke deres innflytelse i Oslo. I 2014 har vi jobbet for dette ved å arrangere Ungdommens bystyremøte og en ungdomshøring, hvor det jobbes for at to relativt ulike grupper kan få sagt sin mening som så blir overlevert politikerne. I tillegg har Ung medbestemmelse sekretariatsfunksjonen for Sentralt ungdomsråd, vi følger opp de fem sakene som ble prioritert på UBM og legger til rette for lobby- og mediearbeid for ungdommene. Ung medbestemmelse har også fungert som en ressurs for de lokale ungdomsrådene i Oslo gjennom hele året. Det gjør vi gjennom å holde kurs, bistå under lokale ungdomskonferanser, være tilgjengelig for alle henvendelser og arrangere nettverkstreff for de lokale sekretærene. Sentralt ungdomsråd og ung medbestemmelse har også vært med på det nasjonale nettverket Storbysamarbeidet og vi holder oss oppdatert på politikk og utvikling på feltet. Styrke Ungdommens Bystyremøte og Sentralt Ungdomsråd som innflytelsesorganer Fra Arbeidsprogrammet: Tiltak: Gjennomføre og videreutvikle Ungdommens Bystyremøte Bidra til rutiner som sikrer kontinuitet og høy kvalitet i arbeidet i SUR, bl.a. gjennom skolering av tillitsvalgte. Bistå i oppfølging av vedtakene fra Ungdommens Bystyremøte Være sekretariat for Sentralt Ungdomsråd Bidra til å videreutvikle Sentralt Ungdomsråds kompetanse og arbeid. Jobbe for at Ungdommens Nasjonalforsamling videreføres gjennom et ungdomsstyrt Ungdommens Storting. Ungdommens bystyremøte 4. og 13. februar gikk Ungdommens bystyremøte 2014 av stabelen. 162 deltakere var med på å stemme frem fem saker som legges frem for Bystyret. De fem sakene som ble vedtatt i 2014 var: «Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo», «Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo», «Lavere pris for ungdom på kollektiv og kulturtilbud», «Anonym retting av heldagsprøver» og «Politisk fravær på ungdomsskolen». Sigurd Log Røren og Maika Marie Godal Dam ble valgt til leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd. 3. og 12. februar arrangerte vi ungdommens bystyremøte deltakere foreslo og stemte frem fem saker som skal legges frem for bystyret i Oslo. De fem sakene som ble vedtatt i 2015 er: «Bilfritt sentrum», «Ny t-banetunnel», «Et bedre helsetilbud for unge», «Bosetting av flere flyktninger» og «Bedre seksual og LHBT+-undervisning i Osloskolen». Maika Marie Godal Dam og Maria Skage El-Yousef ble valgt til leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd. Sekretariat for SUR 7

8 UngOrg har sekretariatsfunksjonen for Sentralt Ungdomsråd (SUR). Dette arbeidet består i å jevnlig forberede saker til møtene, samt skolering av SUR og arbeidsutvalget i SUR. Sentralt ungdomsråd har hatt skoleringer i både pressearbeid, aksjonering og lobbyarbeid. Dette har foregått både på hyttetur, på arbeidskvelder og noen SUR-møter. I tillegg har man hatt mye fokus på opplæring av ledelsen med tanke på organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, inkludering og selvstendig arbeid. Det har blitt svart på mange høringer og man har vært på mange deputasjoner i løpet av året, og sekretariatet har vært viktig i forberedelsen av dette. Det har også vært en travel aksjonshøst med fire aksjoner som har krevd endel oppfølging. Sekretariatet har også tilrettelagt for gode evalueringer i løpet av året, dette spesielt med tanke på organisasjonsutvikling. Valgkomiteen har fått skolering i valgkomitearbeid. Se Sentralt Ungdomsråds årsmelding for ytterligere detaljer om aktiviteten til Sentralt Ungdomsråd. Ungdommens Storting Stortinget har bestemt seg for et opplæringsorgan fremfor et medvirkningsorgan når det gjelder Ungdommens storting og har byttet navn til «Stortingets ungdomsparlament». UngOrg har undersøkt hvorvidt andre fylkesvise ungdomsråd ønsker å jobbe med medvirkningsorgan på nasjonalt nivå, og hatt møter med organisasjoner for å undersøke mulighet for samarbeid. Være en ressurs for de lokale ungdomsrådene Fra Arbeidsprogrammet: Tiltak: Bistå og veilede ungdomsråd til å gjennomføre demokratiske valg Tilby opplæring av lokale ungdomsråd Veiledning av sekretærene i bydelene Videreføre arbeidet for tydeligere retningslinjer for lokale ungdomsrådene som bidrar til økt representativitet og legitimitet. Ung Medbestemmelse bistår alle lokale ungdomsråd på forespørsel. Vi har vært til stede på lokale ungdomsrådskonferanser hos Frogner, Ullern, St. Hanshaugen og Søndre Nordstrand. Det har vært en besøksrunde hos lokale ungdomsråd. Vi har opplæring på forespørsel og har arrangert tre sentrale opplæringer for lokale ungdomsråd: Om å lage gode saker til UBM, budsjettarbeid i bydelene og om synlighet for ungdomsrådet og arrangering av Ungdommens Bydelsutvalgsmøte (UBUM). På etterspørsel har vi laget en veileder med forslag til praktisk gjennomføring av UBUM. Hvert halvår arrangerer Ung medbestemmelse et nettverksmøte for sekretærene for de lokale ungdomsrådene. Sikre medvirkning for ungdom som ikke tar del i ungdomsrådskanalen 8

9 Fra Arbeidsprogrammet: Tiltak: Samle ungdommer til en ungdomshøring hvor de får uttale seg om saker som berører dem for å fange opp strømninger om hva ungdom i Oslo er opptatt av. Ungdomshøringen bør ha deltakere fra bredden av Oslos ungdom. Ungdomshøring I oktober 2014 ble ungdomshøringen «Ungdom om mangfold» gjennomført. Det kom 95 deltakere mellom 13 og 18 år, fra nesten alle bydelene i Oslo. Ungdommene var hovedsakelig rekruttert gjennom skoler og fritidsklubber, men invitasjonen gikk bredt ut. Tema ble satt etter forslag fra byrådsavdelingene og i samarbeid med byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, SUR og UngOrg. Januar 2015 arrangerte vi en Ny debatt på litteraturhuset om temaet, hvor vi også lanserte rapporten fra høringen. Den vil bli distribuert til politikere og andre som jobber med ungdom i Oslo. Nettverk Ung medbestemmelse deltar i ulike nettverksmøter for å oppdatere egen kompetanse, samt spre det arbeidet UngMed gjør. I 2014 har vi deltatt på Barne- og ungdomskonferansen i Kongsvinger. UngOrg deltar også i Elevmedvirkningsnettverket, som består av organisasjoner som arbeider med ungdomsmedvirkning på nasjonalt og/eller Oslo-nivå. I 2014 har vi særlig jobbet med en brosjyre om elevmedvirkning, som ferdigstilles vår UngOrg deltar også i Storbynettverket for ungdomsråd bestående av Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø og Kristiansand. På grunn av manglende finansiering har det ikke vært samling i 2014, men vil bli en samling vår UngOrg har blitt medlem av Forum for Barnekonvensjonen, og deltar i arbeidsgruppe for å involvere barn og unge i den neste rapportering til FNs barnekomité. Kompetanse på prosesser og metoder UngMed har det siste året bistått LUR på forespørsel. Ung Med har og hatt møter med plan og bygningsetaten, i forbindelse med barnetråkkregistrering og innspillkonferanse for ungdom. Vi har deltatt på møter for barnerepresentantene i plan og byggesaker, samt bidratt på barnetråkkregistrering i Sagene. UngInfo: ressurssenter for informasjon og innflytelse for all ungdom UngOrg tilbyr gjennom UngInfo informasjon til all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år. Tilbudet er gratis, nøytralt, reklamefritt, på ungdoms premisser og mulig å benytte anonymt. UngInfo er et lavterskeltilbud som bygger på prinsippene i det europeiske 9

10 ungdomsinformasjonscharteret. Disse handler kort fortalt om at våre tjenester skal være gratis, nøytrale og åpne for alle ungdommer, korrekt og kvalitetssikret. En informasjonstjeneste med høy faglig kvalitet Fra arbeidsprogrammet: Tiltak: Drive et ressurssenter med høy kompetanse og god og tilrettelagt informasjon, der vi tilbyr ekspertise på områdene: o Jobb o Utdanning o Bolig Og gir god og oppdatert informasjon om: o Egen bedrift o Helse & sosial o Personlig økonomi o Fritid UngInfo skal herunder tilby informasjon om rettigheter og om internasjonale muligheter innenfor fokusområdene nevnt over. Utvikle nye metoder for å fremme brukermedvirkning. Videreutvikle og forbedre eget informasjonsmateriell på nett og i trykt format. UngInfo-senteret Unginfo har i 2014 hatt åpent senter alle hverdager og lørdager I sommersesongen, fra midten av juli til midten av august, var åpningstidene utvidet til I senteret tilbyr vi veiledningssamtaler, bruk av PC og tilgang på kopimaskin, egenproduserte brosjyrer samt informasjonsmateriell fra eksterne kilder. Senteret har gjennomgående vært godt besøkt. I 2014 anslår vi å ha hatt minst 9200 besøkende i senteret. De mest besøkte månedene var juli og august, i hovedsak på grunn av en høy tilstrømning utenlandske turister. Vi er åpen for ungdommer mellom 13 og 27 år, men de besøkende i senteret er i all hovedsak over 18 år. Både turister, svenske jobbsøkere, nyinnflyttede utlendinger og ungdom utenbys fra samt Oslo-ungdom finner veien til senteret. De senere årene har vi særlig merket en økning av utenlandske jobbsøkere i senteret. I møte med dette har vi satset mer på engelskspråklig informasjon og bedre intern kompetanse på regler og prosedyrer for de som er nye i Oslo og Norge. Antall besøkende er på papiret merkbart lavere enn foregående år, men i realiteten har vi ikke inntrykk av at besøkstallet har gått betydelig ned. Anslaget på 9200 besøkende er et absolutt minimumsanslag, da vi vet vi har hatt et problem med underrapportering. Vi har hatt fokus på 10

11 dette gjennom året, men det er umulig å si hvor stor andel av reduksjonen som skyldes underrapportering og hva som er faktisk nedgang. Vi får henvendelser om alt fra bolig, utdanning og jobb til økonomi og helse. Hovedvekten av henvendelsene i senteret handler om jobbsøking. Mange bruker senteret som base for jobbsøking, og trenger kun en utskrift av CV-en eller noen til å lese over. Andre har behov for mer inngående veiledning. Vi har gjennom året hatt fokus på gode veiledningssamtaler i tillegg til praktisk hjelp dette er også et tilbud som blir stadig mer brukt. Kompetanse og kvalitetssikring Den faglige kompetansen har blant annet blitt ivaretatt og utviklet gjennom regelmessige interne kompetanseløft. Alle ansatte på UngInfo har oppdatert kontoret på sine ansvarsområder. I tillegg har vi hatt eksterne kompetanseløft fra bl.a. NKS veiledningssenter, Caritas, Uteseksjonen, Jussbuss, Atlantis og LO Ung. Flere av UngInfos medarbeidere har i løpet av året deltatt på internasjonale seminarer: I Helsinki om unge jobbsøkere, i Belgia om viktigheten av ungdomsinformasjon og ungdommers deltakelse, i Budapest om skriving for web i all hovedsak finansiert gjennom Erasmus+ og Aktiv Ungdom-programmet. I tillegg har alle ansatte deltatt på seminar om ungdomsinformasjon i Helsinki, i regi av nasjonalt forum for ungdomsinformasjon. Slike arrangementer gir faglig input og et internasjonalt nettverk, og er slik en viktig del av UngInfos kompetansearbeid. Vi har etterstrebet å holde all informasjon på nett løpende oppdatert og kvalitetssikret. Vår satsing på engelskspråklig informasjon ble i 2014 videreført til sosiale medier, med en egen «New in Oslo»-side på Facebook. Mot slutten av 2014 ble et prosjekt igangsatt med formål å samle oppdatert førstehåndsinformasjon fra arbeidsgivere om jobbsituasjonen for unge arbeidstakere i Oslo akkurat nå. Alle på UngInfo har gjennomført intervjuer med arbeidsgivere innen ulike bransjer, og denne informasjonen skal bearbeides videre i løpet av våren Et velkjent UngInfo Fra arbeidsprogrammet: 11

12 Tiltak: Ha aktive profiler i sosiale medier og være tilgjengelig for kontakt. Være synlig i media. Arbeide systematisk med markedsføring av tilbudet, spesielt i forbindelse med søknadsfrister. Ha betjente stands på ulike skoler i Oslo. Tilby kurs om utdanningsvalg til utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Tilby informasjon om UngInfo til alle videregående skoler i Oslo og besøke så mange som mulig av dem. Være aktive på utdanningsmesser og andre arenaer der ungdom er. Distribuere våre egne brosjyrer til studenter, skoleelever og andre potensielle brukere. Utadrettet virksomhet UngInfo jobber hele tiden med å nå ut til så mange ungdommer som mulig, det er viktig at vi er synlige og at ungdom i Oslo vet om vårt tilbud. UngInfo har i 2014 nådd ut til nesten 4000 ungdommer utenfor senteret. Dette har skjedd gjennom kurs, stands, messer og andre besøk. Totalt har altså UngInfo vært i kontakt med over ungdommer i løpet av Ung.no I januar 2014 begynte vi å svare på spørsmål om utdanning for ung.no det offentliges informasjonskanal for ungdom. I 2014 har vi svart på anslagsvis 1000 spørsmål her. Disse svarene er søkbare og tilgjengelige på ung.no, og kan potensielt nå ut til langt flere enn de 1000 spørsmålsstillerne alene. Denne jobben fyller tre funksjoner: Det er et betalt oppdrag, vi lærer mye på kontoret av å svare på spørsmål, og vi oppnår økt synlighet utad. Utdanningsmesser UngInfo var i 2014 til stede på to messer: Utdanningsetatens Yrkes- og Utdanningsmesse for ungdomsskoleelever (YoU-messen) og den kommersielle aktøren TaUtdanning sin messe for VGS-elever. Begge var i Oslo Spektrum, hvor vi sto på stand og snakket med interesserte ungdommer. Dette er en god måte for oss å nå ut til mange ungdommer på en gang, i tillegg til potensielle samarbeidspartnere. Nett Nettsiden har gjennom 2014 hatt i overkant av månedlige brukere. Denne siden er hovedsakelig for statisk informasjon som oppdateres ved behov. På Facebook har vi mer løpende kontakt med målgruppen og kortere oppdateringer. Antall følgere steg fra 888 ved begynnelsen av 2014 til 1285 ved utgangen av året dette er en økning på 44 %. På unginfobloggen.no legger vi ut aktuelle saker, artikler og blogginnlegg som er relevante for ungdom. Denne blir ikke like hyppig oppdatert som facebook-siden: Fokuset her er på lengre 12

13 kvalitetsartikler som treffer. Vi la ut 14 poster i 2014, hvor den mest populære har blitt delt 189 ganger på facebook. Trykt informasjon UngInfo hadde i 2014 åtte egenproduserte brosjyrer. Alle brosjyrer har fått nytt design de seneste årene. I 2014 har ingen nye brosjyrer blitt produsert eller revidert, da de eksisterende brosjyrene har fungert godt. Ved begynnelsen av 2015 er en revisjon av jobbhåndboka igangsatt, og nytt opplag skal trykkes. Reklamekampanje I uke 12 i 2014 iverksatte UngInfo en omfattende kampanje for å øke senterets synlighet eksternt. UngInfo og KULT Oslo ble profilert på takbuer på T-banen denne uken og påfølgende uker. Parallelt økte vi tilstedeværelsen i sosiale medier, også med enkelte betalte innlegg. Vi hengte opp plakater på en rekke skoler og fritidsklubber og opplevde som følge av dette ekstra trykk i senteret. Forvirra?- kurs, jobbsøkerkurs, inforunder og stands Kurset «Forvirra?» er et kurs vi har utviklet for å informere elever i ungdomsskolen og på videregående om utdanningsmuligheter og om det å ta et valg. Alle ungdoms- og videregående skoler har fått tilsendt informasjon om UngInfo og tilbud om kurs. Vi tilpasser kurset til den enkelte skole og til den enkelte klasses behov. Kurset er populært, etterspørselen etter Forvirra?-kurs har økt de siste årene og vi får gode tilbakemeldinger fra både elever, lærere og rådgivere på skolene. I tillegg er kurset en fin måte å informere ungdom i målgruppen om UngInfos øvrige tilbud. I løpet av 2014 har kurset blitt oppdatert til å handle enda mer om valg og interaktive øvelser, og mindre «tørr» fakta. Dette har blitt godt tatt imot av dem vi møter ute på skolene. Vi har også vært på inforunder og stått på stand ved andre arrangementer. UngInfo holdt boligkurs og har flere jobbsøkerkurs både for større og mindre grupper, og vi merker særlig at etterspørselen etter jobbsøkerkurs stadig øker. I 2014 har vi også invitert skoleklasser, konfirmasjonsgrupper og andre relevante potensielle brukergrupper på besøk til senteret, som et ledd i det utadrettede arbeidet. Synlighet i media UngInfo har i 2014 og så langt i 2015 vært godt synlig i media. Vi har blitt brukt som eksperter på utdanningsvalg og jobbsøking, samt uttalt oss om saker som berører ungdom, for blant annet Nyhetsmorgen på NRK P2, VGTV, NRK mp3, Dagsavisen, NRK.no og Ditt Oslo. Vi har også hatt en kronikk om UngInfo på trykk i Rådgiverforum Norges medlems- og fagblad, Rådgivernytt. USE-IT Oslo Turistinformasjon til unge turister USE-IT blir drevet av UngInfo, som betyr at UngInfo-senteret også er et turistkontor for turister som besøker Oslo. Arbeidet 13

14 bygger på USE-IT-charteret og vi er en aktiv del av det europeiske USE-IT -nettverket. I 2014 tykket vi opp eksemplarer av USE-IT Oslo free map. Disse ble distribuert til hoteller, hosteller, utdanningsinstitusjoner, museer og kulturinstitusjoner. Samt andre aktuelle aktører i Oslo. Nesten 2500 kart er sendt til andre USE-IT initiativ og medlemmer av USE-IT Europe. I starten av 2015 hadde vi rundt kart igjen. Kombinasjonen av turistinformasjon og UngInfos øvrige tilbud er en stor styrke for tilbudet vi har på senteret. Kult Oslo en kulturkalender på nett (www.kultoslo.no) Kult Oslo er kulturkalenderen til UngOrg, drevet av UngInfo. Kalenderen ble lansert høsten 2011 og har siden da byttet plattform til Origo, som er nåværende plattform. Kult Oslo har som mål å samle kulturarrangementer og aktiviteter for unge i Oslo på et sted, med spesielt fokus på lavterskeltilbud. Ved å opprette egen profil på Kult Oslo kan alle legge ut arrangementene sine selv. Kult Oslo er gratis, ikke-kommersiell og reklamefri, og har flere tusen brukere i året. I 2014 har 10 ungdommer, kalt ungdomsskribentene, skrevet saker til Kult Oslo, Ungdomsskribentene har skrevet redaksjonelle omtaler av arrangementer og andre kulturaktiviteter i Oslo på nettsiden i perioden mai til desember Ungdommene var mellom 14 og 17 år (15 og 18 år ved prosjektets slutt) og ble håndplukket etter en søknadsprosess til å være med på prosjektet. Redaktør for Kult Oslo har fungert som arbeidsleder og fulgte opp ungdommene på ukentlig basis. Ungdomsskribentene fikk 200 kr i honorar for hver publiserte artikkel. Dessverre var det ikke kapasitet på UngInfo til å fortsette prosjektet. Fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 har vi gått fra 2237 likes på Facebook.com til over Per februar 2015 følger over 1200 mennesker Kult Oslo på Twitter. Kult Oslo opprettet en konto på Instagram høsten 2014 og har nå over 350 følgere. 14

UngOrgs Årsberetning 2012

UngOrgs Årsberetning 2012 UngOrgs Årsberetning 2012 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en paraplyorganisasjon bestående av 58 barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi fremmer engasjementet og interessene til barne-

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2013 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 2 3.1 Henvendelser... 2 3.2 Informasjon...

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Ungdom & Fritids årsberetning for 2013

Ungdom & Fritids årsberetning for 2013 ÅRSBERETNING 2013 Ungdom & Fritids årsberetning for 2013 Oversikt over Ungdom & Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte Sentralstyret 2013-2015: Tor Haave Leder (ny) (voksen) Janne Enerstvedt

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD (SUR) Måndag 3. desember 2012 på Oslo Rådhus Møtedato: 03.12.2012 Tid: Møtestart kl. 17.00, møteslutt innan kl. 20.00 Stad: Gerhardsen rommet, Oslo Rådhus Servering:

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2013. Årsrapport 2012

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2013. Årsrapport 2012 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport Rapport 1/2013 Årsrapport 2012 Publisert dato: 22. mars 2013 Satt i 11pt Meta Serif Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen 7 0159 Oslo www.elevombud.no

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet ÅRSMELDING 2014. Innhold

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet ÅRSMELDING 2014. Innhold 214 Årsmelding 3 ÅRSMELDING 214 Innhold Kapittel 1 Leders beretning 4 Kapittel 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 6 Hovedtall i 214 7 Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet 7 Kapittel 3 Årets

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT RAPPORT 7 LNUs RESULTATRAPPORT 2013 Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2011

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2011 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport Rapport 1/2011 Årsrapport 2010 Publisert dato: 2. mars 2011 Satt i 11pt Meta Serif Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen 7 0159 Oslo www.elevombud.no

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011

ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 ORGANISASJONSSKOLEN Kurs 2010-2011 2 KURSKATALOG 2010-2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for rundt 90 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer