Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Bygdestua - Vangen, 2850 Lena Møtetid: 16:00-21:00 Saksnr.: 085/12-097/12 Medlemmer: AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP FRP FRP H H H KRF PP SP SP SP SP SP SP SP V Mildrid Aunehaugen Lunden Guri Bråthen Tore Andersen Per Johan Grønlie Kjetil Bakke Aud-Karin Grøtberg Grethe Moen Gudbrandsen Gunnar Gjerdalen Daniel Randrup Sværk Terje Bråthen Steffen Andrew Fossum Inna Solum Kai Magne Rødningsby Kari A. Fredsvold Rudlang Christian Fredrik Solberg Anne Kari Hovde Bjørn Dystebakken Hans Seierstad Kari Røssum Hans Olav Sethne Ole Harald Fjeldstad Siri Aass Ragnhild Narum Ann-Charlotte I. Sullestad Tolpinrud Unn Kristin Sethne Varamedlemmer: AP Aina Bøe Karlsen H Tove Beate S. Karlsen SP Trond Ulsrud V Dag Løken Fra administrasjonen møtte: Roy Thomassen - kommunalsjef Marit Lium Dahlborg - kommunalsjef Bjørn Bollum - kommunalsjef Ivar Dahl - økonomisjef Aslaug Dæhlen rådmann

2 Forfall: AP H SP V Linda Dahl Henriksen Jon Steinar Nisja Olav Kløvrud Peder Jarle Amlie Totalt frammøte: 29. Av disse var 4 varamedlemmer. Møteleder: Hans Seierstad Andre som møtte: Inhabile: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Befaring: Diverse: Underskrifter:

3 Saksliste: Saksnummer: Sakstittel: 085/12 Godkjenning av møtebok 086/12 Orienteringssaker 087/12 Reguleringsplan for Midthun, Kapp - sluttbehandling 088/12 Styringsdokument 2013, med Handlingsprogram, Økonomiplan og Årsbudsjett. 089/12 Årsbudsjett Avgifter og gebyrer, betalingssatser og egenandeler 090/12 Nytt helse- og omsorgssenter i Østre Toten 091/12 Innføring av eiendomsskatt i Østre Toten kommune fra /12 Lund barnehage. Videreført eller avviklet drift fra august /12 Forslag til kommunal planstrategi for /12 NY SELSKAPSAVTALE OG UTVIDELSE AV GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS GHMT 095/12 GLT-Avfall IKS. Revidering av selskapsavtalen 096/12 Rebudsjettering av investeringer /12 Åpen post

4 085/12: Godkjenning av møtebok Rådmannens forslag til vedtak: Møtebok fra godkjennes Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. KST-085/12 Vedtak: Møtebok fra godkjennes. 086/12: Orienteringssaker Rådmannens forslag til vedtak: Sakene tas til orientering Kommunestyret Rådmann Aslaug Dæhlen orienterte om ny administrativ organisering som iverksettes fra Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. KST-086/12 Vedtak: Sakene tas til orientering. 087/12: Reguleringsplan for Midthun, Kapp - sluttbehandling Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovenes vedtas foreliggende forslag til privat detaljreguleringsplan for Midthun, med tilhørende plankart datert og bestemmelser. Det gjøres følgende endringer i plankartet: - Avkjørselspilen fra GS til ubebygd tomt 100/92 fjernes Planutvalget Tilleggsforslag fra Mildrid Lunden (AP): Byggherre bes i størst mulig grad legge vekt på vedtatt kommunedelplan for Kapp og hensynet til eksisterende bebyggelse Rådmannens innstilling, sammen med Mildrid Lundens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

5 PU-117/12 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovenes vedtas foreliggende forslag til privat detaljreguleringsplan for Midthun, med tilhørende plankart datert og bestemmelser. Det gjøres følgende endringer i plankartet: - Avkjørselspilen fra GS til ubebygd tomt 100/92 fjernes. Byggherre bes i størst mulig grad legge vekt på vedtatt kommunedelplan for Kapp og hensynet til eksisterende bebyggelse Kommunestyret Tove Beate Skjolddal Karlsen, Tore Andersen og Ole Harald Fjeldstad fratrådte som inhabile. Forslag fra Senterpartiet v/kari Røssum: Forslag til endring Reguleringsbestemmelsene for Midthun. 3.2 Område for frittliggende småhusbebyggelse - BF3-4 siste setning endres til: For området BF4 skal mønehøyden uansett ikke overstige kote 168,5m Forslag fra Arbeiderpartiet v/perjohan Grønlie: Utbygger bes lage nytt utkast til utnyttelse av området som er mer i tråd med kommunedelplan for Kapp enn nåværende forslag mht byggeskikk. Forslaget fra Arbeiderpartiet v/per Johan Grønlie falt med 14 stemmer, mot 12 stemmer. Innstillingen fra planutvalget med endringsforslag fra Kari Røssum ble vedtatt. KST-087/12 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovenes vedtas foreliggende forslag til privat detaljreguleringsplan for Midthun, med tilhørende plankart datert og bestemmelser. Det gjøres følgende endringer i plankartet: - Avkjørselspilen fra GS til ubebygd tomt 100/92 fjernes. Byggherre bes i størst mulig grad legge vekt på vedtatt kommunedelplan for Kapp og hensynet til eksisterende bebyggelse. I reguleringsbestemmelsene for Midthun gjøres følgende endringer: 3.2 Område for frittliggende småhusbebyggelse - BF3-4 siste setning endres til: For området BF4 skal mønehøyden uansett ikke overstige kote 168,5m

6 088/12: Styringsdokument 2013, med Handlingsprogram, Økonomiplan og Årsbudsjett. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og for med årsbudsjett 2013 vedtas. 2. Driftsbudsjettet for 2013 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2013 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer øverføres til investeringsbudsjettet i henhold til gjeldende regler. 3. Budsjettrammene for 2013 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i økonomireglementet for Østre Toten kommune. 4. Investeringsbudsjettet for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2013 slik: a. for å finansiere investeringer i 2013 med en øvre ramme på kr 86,928 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 15,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer. 6. Østre Toten kommune vedtar innføring av eiendomsskatt med virkning fra 2014.

7 Formannskapet Handlingsprogrammet rettes opp: Investering fellesrådet: 2013: 1250, 2014: 2250, 2015: 250, 2016: 250 Rådmannens forslag: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og for med årsbudsjett 2013 vedtas. Enstemmig med endringer i lånerammen til investering med Driftsbudsjettet for 2013 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2013 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer øverføres til investeringsbudsjettet i henhold til gjeldende regler. Enstemmig 3. Budsjettrammene for 2013 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i økonomireglementet for Østre Toten kommune. Enstemmig 4. Investeringsbudsjettet for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for Enstemmig 5. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2013 slik: a. for å finansiere investeringer i 2013 med en øvre ramme på kr 87,428 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 15,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer. Enstemmig 6. Endringsforslag fra Mildrid Lunden (AP): Det innføres eiendomsskatt fra 2014 forutsatt at driftsbudsjettet går i balanse 2012 og 2013, slik at inntektene fra eiendomsskatten kan øremerkes til viktige samfunnsoppgaver. Vedtatt med 6 stemmer, mot 1 stemme fra Høyre.

8 I tillegg kom følgende forslag som legges ved det offentlige ettersynet: Forslag fra Mildrid Lunden (AP): 1. Østre Toten Arbeiderparti går inn for at det innføres eiendomsskatt fra 2014 forutsatt at driftsbudsjettet går i balanse 2012 og 2013, slik at inntektene fra eiendomsskatten kan øremerkes til viktige samfunnsoppgaver. 2. Nedskjæringer i årsverk innen omsorg, må spesifiseres på område og antall stillinger i hovedutvalg og før neste formannskapsmøte og møte i kommunestyre Av hensyn til informasjon til politikere og kommunens innbyggere må konsekvenser beskrives. 3. Mjøsas Ark bevilges 1,5 mill i 2014 og 1,5 mill i Innsparinger mht politisk virksomhet foreslås inndekket ved bruk av gratis lokaler, enklere bevertning og redusert godtgjørelse for politisk valgte med inntil 4 % for budsjettåret Antall møter, dagmøter og antall utvalg opprettholdes ut perioden. Forslag fra Kai Magne Rødningsby (H): Tiltak nr Tiltak Effekt Effekt 2013 Effekt 2014 Effekt 2015 Effekt Nytt helse og omsorgssenter Reduserte renter og avdrag utsettes i 2 år 2 Interkommunal Reduserte kostnader for voksenopplæring fra 2014 ØTK fom legekontor fra 2014 Reduserte kostnader for ØTK from Tilpasninger innen Bedret effektivitet og hjemmebaserte tjenester, logistikk og tilbakeføring av tjenesten til de enkelte omsorgssentrene fom 2014 enklere logistikk 5 Rasjonalisering ved Billigere tjeneste tildelingskontoret 6 Renhold og vaktmestertjenester Billigere tjeneste konkurranseutsettes 7 Tilpasninger innen barnehage ved at enkelte kommunale barnehager privatiseres og de resterende kommunale barnehagene moderniseres for bedre økonomisk drift f.o.m 2014 Billigere kommunal barnehagedrift Driften ved Sykehjemmet og Billigere drift omsorgssentrene 9 Det innføres ikke eiendomsskatt Innføringskostnader uteblir Reduserte inntekter Det settes opp økonomiske Bedre forutsigbarhet handlingsregler Resultat av foreslåtte endringer Fornøyde innbyggere Utover dette må det også i de andre enheter og tjenesteområder også jobbes kontinuerlig med effektivisering, for på den måten å levere best mulige tjenester til vår kommunes innbyggere, herunder også VAR området. Dette for å nå de øvrige forslag til effektivisering og strukturendringer som er foreslått i Rådmannens budsjett.

9 Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. FSK-087/12 Vedtak: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og for med årsbudsjett 2013 vedtas. 2. Driftsbudsjettet for 2013 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2013 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer øverføres til investeringsbudsjettet i henhold til gjeldende regler. 3. Budsjettrammene for 2013 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i økonomireglementet for Østre Toten kommune. 4. Investeringsbudsjettet for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2013 slik: a. for å finansiere investeringer i 2013 med en øvre ramme på kr 86,928 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 15,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer. 6. Endringsforslag fra Mildrid Lunden (AP): Det innføres eiendomsskatt fra 2014 forutsatt at driftsbudsjettet går i balanse 2012 og 2013, slik at inntektene fra eiendomsskatten kan øremerkes til viktige samfunnsoppgaver. Vedtatt med 6 stemmer, mot 1 stemme fra Høyre. I tillegg kom følgende forslag som legges ved det offentlige ettersynet: Forslag fra Mildrid Lunden (AP): 5. Østre Toten Arbeiderparti går inn for at det innføres eiendomsskatt fra 2014 forutsatt at driftsbudsjettet går i balanse 2012 og 2013, slik at inntektene fra eiendomsskatten kan øremerkes til viktige samfunnsoppgaver. 6. Nedskjæringer i årsverk innen omsorg, må spesifiseres på område og antall stillinger i hovedutvalg og før neste formannskapsmøte og møte i kommunestyre Av hensyn til informasjon til politikere og kommunens innbyggere må konsekvenser beskrives. 7. Mjøsas Ark bevilges 1,5 mill i 2014 og 1,5 mill i 2015.

10 8. Innsparinger mht politisk virksomhet foreslås inndekket ved bruk av gratis lokaler, enklere bevertning og redusert godtgjørelse for politisk valgte med inntil 4 % for budsjettåret Antall møter, dagmøter og antall utvalg opprettholdes ut perioden. Forslag fra Kai Magne Rødningsby (H): Tiltak nr Tiltak Effekt Effekt 2013 Effekt 2014 Effekt 2015 Effekt Nytt helse og omsorgssenter Reduserte renter og avdrag utsettes i 2 år 2 Interkommunal Reduserte kostnader for voksenopplæring fra 2014 ØTK fom legekontor fra 2014 Reduserte kostnader for ØTK from Tilpasninger innen Bedret effektivitet og hjemmebaserte tjenester, logistikk og tilbakeføring av tjenesten til de enkelte omsorgssentrene fom 2014 enklere logistikk 5 Rasjonalisering ved Billigere tjeneste tildelingskontoret 6 Renhold og vaktmestertjenester Billigere tjeneste konkurranseutsettes 7 Tilpasninger innen barnehage ved at enkelte kommunale barnehager privatiseres og de resterende kommunale barnehagene moderniseres for bedre økonomisk drift f.o.m 2014 Billigere kommunal barnehagedrift Driften ved Sykehjemmet og Billigere drift omsorgssentrene 9 Det innføres ikke eiendomsskatt Innføringskostnader uteblir Reduserte inntekter Det settes opp økonomiske Bedre forutsigbarhet handlingsregler Resultat av foreslåtte endringer Fornøyde innbyggere Utover dette må det også i de andre enheter og tjenesteområder også jobbes kontinuerlig med effektivisering, for på den måten å levere best mulige tjenester til vår kommunes innbyggere, herunder også VAR området. Dette for å nå de øvrige forslag til effektivisering og strukturendringer som er foreslått i Rådmannens budsjett Kommunestyret Rådmannen foreslo nye endringer til styringsdokumentet: Samfunnsmessige prioriteringer til Handlingsprogrammet s.6 i samsvar med planstrategiens prioriteringer: Livskvalitet og velferd Læring og kompetanse Brennforskriften andre oppdrag til enheten.

11 Endret budsjettforslag innen omsorg. Forslag fra Arbeiderpartiet v/mildrid Lunden 1. Det innføres eiendomsskatt fra 2014 a. Eiendomsskatten øremerkes viktige samfunnsområder ved den årlige budsjettbehandlingen. b. Forutsetning for innføring av eiendomsskatt for 2014 er at drift i 2012 og 2013 går i balanse eller pluss. 2. Det avsettes 1,5 mill til Mjøsas Ark i 2014 og 2015 i investeringsbudsjettet. 3. Innsparinger under området politisk virksomhet dekkes f.eks ved: Bruk av gratis lokale, enklere bevertning, redusert godtgjøring for 1-2 politiske møter i Antall utvalg opprettholdes ut valgperioden. 4. Det utarbeides økonomiske handlingsregler for Østre Toten Kommune som kan gjøres gjeldende fra Reduksjon i bemanning på skole på konkretiseres i hovedutvalget etter forslag fra administrasjonen. 6. Ved regnskapsmessig overskudd for 2012 føres kr tilbake til bemanning i barnehager. Forslag fra Senterpartiet v/hans Olav Sethne For å unngå så store kutt i grunnbemanning innen grunnskole som rådmannen legger opp til i sitt forslag til budsjett, foreslås følgende endring: 1. Stoppe forskriftsrettede tiltak innen grunnskole a. Fysak på mellomtrinnet fra den b. Stoppe fruktordningen for ungdomstrinnet fra høsten 2013 c. Stoppe leksehjelp for 1-4 trinn fra den Ytterligere kutt innen voksenopplæringen med kr som overføres til grunnskole. Forslag fra Venstre v/ Unn Sethne Forslag til endring i tekstdelen av Handlingsprogrammet: Levende lokalsamfunn (s6): Ut ifra at en for 2. gang i år, etter at politikerne senest i vår sa nei", foreslår å legge ned barnehagen på Lund - foreslår Venstre at ØT kommune trekker ut disse setningene fra handlingsprogrammet dersom den skulle velge å legge ned barnehagen. S.7: Her står det at det betydelige underskuddet på arbeidsplasser gjør Østre Toten til en stor pendlerkommune. Som første kulepunkt under Utfordringer står det "Å stimulere unge gründere til å starte egen virksomhet". Dette er Venstre hjertens enig i. Derfor foreslår vi et nytt kulepunkt under "De viktigste tiltakene" s. 7: - Overføre førstelinjetjenesten på næringsutvikling og etablering til Kapp Næringshage" Kulepunktet kommer inn som nummer 6, før " Bidra til en fortsatt positiv utvikling v/kapp Næringshage..." Forslag fra Høyre v/kari Anne Rudlang

12 1. Organisering av de hjemmebaserte og tilrettelagte tjenestene skal vurderes opp mot dagens drift, for å se på om det finnes andre og bedre måter å løse denne tjenesten på, med formålet å få til en best mulig og effektiv tjeneste for våre innbyggere/tjenstebrukere. 2. Med bakgrunn i ny finansieringsmodell for finansiering av private barnehager, bes utvalget for BOO å se på fordelingen av private og kommunale barnehager i Østre Toten Kommune. Dette utføres med tanke på at kommunale barnehager skal sikres en god og effektiv drift med god utnyttelse, slik at de totale kostnadene for kommunen blir lavest mulig. Forslag til løsning fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Det skal jobbes frem forslag til økonomiske handlingsregler for Østre Toten Kommune som fremmes som egen sak i kommunestyret i juni Utvalget for TUI får i oppdrag å se på alternative løsninger for utførelse av Østre Toten Kommunes drift og vedlikehold av egen bygningsmasse. Resultatet av gjennomgangen presenteres for kommunestyret i løpet av første halvår i Høyre foreslår å bevare svømmeundervisningen i skolen. Denne kostnaden på 1,1 mill foreslår vi inndekket ved at det tas fra de midlene som er avsatt til innføring/prosesskostnader knyttet opp mot innføring av eiendomsskatt. Avstemminger: Punkt 6 i endringsforslaget fra Arbeiderpartiet v/mildrid Lunden: Det innføres eiendomsskatt fra 2014 a. Eiendomsskatten øremerkes viktige samfunnsområder ved den årlige budsjettbehandlingen. b. Forutsetning for innføring av eiendomsskatt for 2014 er at drift i 2012 og 2013 går i balanse eller pluss. Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer Høyres tilleggsforslag om å bevare svømmeundervisningen i skolen Høyre foreslår å bevare svømmeundervisningen i skolen. Denne kostnaden på 1,1 mill foreslår vi inndekket ved at det tas fra de midlene som er avsatt til innføring/prosesskostnader knyttet opp mot innføring av eiendomsskatt. Forslaget falt mot 5 stemmer. Pkt 2 i endringsforslaget fra Arbeiderpartiet om Mjøsas Ark. Det avsettes 1,5 mill til Mjøsas Ark i 2014 og 2015 i investeringsbudsjettet. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer. Pkt 3 i endringsforslaget fra Arbeiderpartiet

13 Innsparinger under området politisk virksomhet dekkes f.eks ved: Bruk av gratis lokale, enklere bevertning, redusert godtgjøring for 1-2 politiske møter i Antall utvalg opprettholdes ut valgperioden. Enstemming vedtatt Pkt 5 i endringsforslaget fra Arbeiderpartiet Reduksjon i grunnskolen på konkretiseres i hovedutvalget etter forslag fra administrasjonen. Avstemming; Enstemmig vedtatt Det ble så foretatt ny avstemming over punkt 2 i forslaget fra Senterpartiet v/hans Olav Sethne: Ytterligere kutt innen voksenopplæringen med kr som overføres til grunnskole. Forslaget falt mot 17 stemmer Det ble deretter foretatt avstemming over punkt 6 i forslaget fra Arbeiderpartiet Ved regnskapsmessig overskudd for 2012 føres kr tilbake til bemanning i barnehager. Forslaget falt mot 17 stemmer Det ble så foretatt avstemming over punkt 1 i forslaget fra Senterpartiet Stoppe forskriftsrettede tiltak innen grunnskole a. Fysak på mellomtrinnet fra den b. Stoppe fruktordningen for ungdomstrinnet fra høsten 2013 c. Stoppe leksehjelp for 1-4 trinn fra den Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer Det ble så foretatt avstemming over forslag til endring i tekstdelen av handlingsprogrammet fra Venstre Levende lokalsamfunn (s6): Ut ifra at en for 2. gang i år, etter at politikerne senest i vår sa nei", foreslår å legge ned barnehagen på Lund - foreslår Venstre at ØT kommune trekker ut disse setningene fra handlingsprogrammet dersom den skulle velge å legge ned barnehagen. Forslaget falt mot 3 stemmer S.7: Her står det at det betydelige underskuddet på arbeidsplasser gjør Østre Toten til en stor pendlerkommune. Som første kulepunkt under Utfordringer står det "Å stimulere unge gründere til å

14 starte egen virksomhet". Dette er Venstre hjertens enig i. Derfor foreslår vi et nytt kulepunkt under "De viktigste tiltakene" s. 7: Nytt punkt fra Venstre som erstatning for opprinnelig forslag: Det settes inn følgende nye punkt under De viktigste tiltakene s. 7 i Handlingsprogrammet Styrke samarbeidet om næringsutvikling og etableringer ved Kapp Næringshage. Bidra til en fortsatt positiv utvikling v/kapp Næringshage Forslaget ble enstemmig vedtatt Det ble så foretatt avstemming over forslagene fra Høyre: Punkt 1: Organisering av de hjemmebaserte og tilrettelagte tjenestene skal vurderes opp mot dagens drift, for å se på om det finnes andre og bedre måter å løse denne tjenesten på, med formålet å få til en best mulig og effektiv tjeneste for våre innbyggere/tjenstebrukere. Forslag fra ordfører: Punktet tilføyes i oppdrag til enheten under Omsorg. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt Punkt 2: Med bakgrunn i ny finansieringsmodell for finansiering av private barnehager, bes utvalget for BOO å se på fordelingen av private og kommunale barnehager i Østre Toten Kommune. Dette utføres med tanke på at kommunale barnehager skal sikres en god og effektiv drift med god utnyttelse, slik at de totale kostnadene for kommunen blir lavest mulig. Forslag til løsning fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår Forslag fra ordfører: Forslaget oversendes Hovedutvalget for BOO. Enstemmig vedtatt Punkt 3: Det skal jobbes frem forslag til økonomiske handlingsregler for Østre Toten Kommune som fremmes som egen sak i kommunestyret i juni Forslag fra ordfører: Saken oversendes Formannskapet til videre bearbeidelse. Enstemmig vedtatt Punkt 4:

15 Utvalget for TUI får i oppdrag å se på alternative løsninger for utførelse av Østre Toten Kommunes drift og vedlikehold av egen bygningsmasse. Resultatet av gjennomgangen presenteres for kommunestyret i løpet av første halvår i Forslag fra ordfører: Saken oversendes Hovedutvalget for TUI Enstemmig vedtatt Punktene 1 5 i formannskapets innstilling og rådmannens endringsforslag ble deretter stemt over. Punktene 1-5 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KST-088/12 Vedtak: 1. Handlingsprogram og økonomiplan og for med årsbudsjett 2013 vedtas. 2. Driftsbudsjettet for 2013 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2013 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer øverføres til investeringsbudsjettet i henhold til gjeldende regler. 3. Budsjettrammene for 2013 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i økonomireglementet for Østre Toten kommune. 4. Investeringsbudsjettet for 2013 vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2013 slik: a. for å finansiere investeringer i 2013 med en øvre ramme på kr 87,428 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 15,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer. 6. Det innføres eiendomsskatt fra 2014 a. Eiendomsskatten øremerkes viktige samfunnsområder ved den årlige budsjettbehandlingen. b. Forutsetning for innføring av eiendomsskatt for 2014 er at drift i 2012 og 2013 går i balanse eller pluss.

16 7. Det avsettes 1,5 mill til Mjøsas Ark i 2014 og 2015 i investeringsbudsjettet 8. Innsparinger under området politisk virksomhet dekkes f.eks ved: Bruk av gratis lokale, enklere bevertning, redusert godtgjøring for 1-2 politiske møter i Antall utvalg opprettholdes ut valgperioden. 9. Reduksjon i grunnskolen på konkretiseres i hovedutvalget etter forslag fra administrasjonen. 10. Følgende forskriftsrettede tiltak innen grunnskole stoppes: a. Fysak på mellomtrinnet fra den b. Stoppe fruktordningen for ungdomstrinnet fra høsten 2013 c. Stoppe leksehjelp for 1-4 trinn fra den Det settes inn følgende nye punkt under De viktigste tiltakene, s 7. i Handlingsprogrammet: o Bidra til en fortsatt positiv utvikling v/ Kapp Næringshage 12. Høyres forslag Organisering av de hjemmebaserte og tilrettelagte tjenestene skal vurderes opp mot dagens drift, for å se på om det finnes andre og bedre måter å løse denne tjenesten på, med formålet å få til en best mulig og effektiv tjeneste for våre innbyggere/tjenstebrukere tilføyes i Oppdrag til Enheten under Resultatenhet Omsorg 13. Høyres forslag Med bakgrunn i ny finansieringsmodell for finansiering av private barnehager, bes utvalget for BOO å se på fordelingen av private og kommunale barnehager i Østre Toten Kommune. Dette utføres med tanke på at kommunale barnehager skal sikres en god og effektiv drift med god utnyttelse, slik at de totale kostnadene for kommunen blir lavest mulig. Forslag til løsning fremmes for kommunestyret i løpet av første halvår 2013 sendes Hovedutvalget for BOO 14. Høyres forslag Det skal jobbes frem forslag til økonomiske handlingsregler for Østre Toten Kommune som fremmes som egen sak i kommunestyret i juni 2013 sendes formannskapet. 15. Høyres forslag Utvalget for TUI får i oppdrag å se på alternative løsninger for utførelse av Østre Toten Kommunes drift og vedlikehold av egen bygningsmasse. Resultatet av gjennomgangen presenteres for kommunestyret i løpet av første halvår i 2013 oversendes Hovedutvalget for TUI. 089/12: Årsbudsjett Avgifter og gebyrer, betalingssatser og egenandeler Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg.

17 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FSK-088/12 Vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg Eldrerådet Er det gjort noe mht. forskjellen mellom Fjellvoll (hvor hver leilighet betaler målerleie) og øvrige omsorgsboliger. Spørsmål rundt forberedelse av utskiftning rør i forbindelse med vassdragssaken som er sendt ut på høring. ELDR-030/12 Vedtak: Sakene tas til orientering Barn, oppvekst og opplæring Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. BOO-067/12 Vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg Teknikk, utbygging og infrastruktur Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. TUI-051/12 Vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg Kultur, bygde- og næringsutvalget Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

18 KBN-073/12 Vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg Helse, omsorg og velferd Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HOV-044/12 Vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. KST-089/12 Vedtak: Avgifter, gebyrer, betalingssatser og egenandeler i Østre Toten kommune endres fra 1. januar 2013 slik vist i saksframlegget og i vedlegg. 090/12: Nytt helse- og omsorgssenter i Østre Toten Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Kommunestyret tar Rapportene fra Agenda Kaupang AS og KONTUR arkitektur og konstruksjon fra oktober 2012 til orientering. 2. Rapportene og vedtatt Helse og omsorgsplan danner grunnlag for det videre arbeidet fram til endelig beslutning om nytt helse og omsorgssenter. 3. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med bred politisk sammensetning fra utvalgene nevnt i saksutredningen. Følgende politikere utnevnes til arbeidsgruppen: Fra administrasjonen tiltrer kommunalsjef for samfunnsenheten, bygg og eiendomssjefen og omsorgssjefen den politiske arbeidsgruppen. 5. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: a. Gi anbefaling om valg av alternativ knyttet til bygging av nytt Helse og omsorgssenter i Østre Toten b. Arbeidsgruppa ferdigstiller arbeidet innen Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte framdriftsplanen Formannskapet

19 Nytt forslag fra Hans Seierstad (SP) til punkt 3 og 5 b) 3. Antall politikere i arbeidsgruppen utvides slik at alle politiske partier er representert. Valg av politikere skjer i kommunestyremøtet b)arbeidsgruppen ferdigstiller arbeidet innen Enstemmig Øvrige forslag med endringer Enstemmig Rådmannens forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt. FSK-090/12 Vedtak: 1. Kommunestyret tar Rapportene fra Agenda Kaupang AS og KONTUR arkitektur og konstruksjon fra oktober 2012 til orientering. 2. Rapportene og vedtatt Helse og omsorgsplan danner grunnlag for det videre arbeidet fram til endelig beslutning om nytt helse og omsorgssenter. 3. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med bred politisk sammensetning fra utvalgene nevnt i saksutredningen.. Antall politikere i arbeidsgruppen utvides slik at alle politiske partier er representert. Valg av politikere skjer i kommunestyremøtet Fra administrasjonen tiltrer kommunalsjef for samfunnsenheten, bygg og eiendomssjefen og omsorgssjefen den politiske arbeidsgruppen. 5. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: a. Gi anbefaling om valg av alternativ knyttet til bygging av nytt Helse og omsorgssenter i Østre Toten b. Arbeidsgruppa ferdigstiller arbeidet innen Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte framdriftsplanen Eldrerådet Rådmann Aslaug Dæhlen gjennomgikk presentasjonen fra eiendomssjefen vedr. de ulike alternativene for rehabilitert/nytt omsorgssenter. Da saken ble behandlet i formannskapet ble det satt ned ei politisk arbeidsgruppe. Alle politiske partier skal være representert i arbeidsgruppa. Gruppa skal være ferdig innen 30 april. Det vil også være representasjon fra administrasjonen slik at det er dekket opp i forhold til fag, samfunnsmessige konsekvenser og økonomi. ELDR-031/12 Vedtak: 1. Kommunestyret tar Rapportene fra Agenda Kaupang AS og KONTUR arkitektur og konstruksjon fra oktober 2012 til orientering. 2. Rapportene og vedtatt Helse og omsorgsplan danner grunnlag for det videre arbeidet fram til endelig beslutning om nytt helse og omsorgssenter.

20 3. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med bred politisk sammensetning fra utvalgene nevnt i saksutredningen. Følgende politikere utnevnes til arbeidsgruppen: Fra administrasjonen tiltrer kommunalsjef for samfunnsenheten, bygg og eiendomssjefen og omsorgssjefen den politiske arbeidsgruppen. 5. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: a. Gi anbefaling om valg av alternativ knyttet til bygging av nytt Helse og omsorgssenter i Østre Toten b. Arbeidsgruppa ferdigstiller arbeidet innen Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte framdriftsplanen Kommunestyret Forslag fra KRF v/ Anne Kari Hovde Tilføyelse til pkt 2: Andre tomtealternativ i Lenaområdet kan også tas med i grunnlaget for vurderingen dersom gjennomgangen i gruppa viser at det er behov for et større areal. Forslaget til vedtak med tilleggsforslag ble vedtatt Forslag fra Høyre og Venstre I forbindelse med at det settes ned et tverrpolitisk utvalg til å fremme forslag om nytt helse og omsorgssenter/rehabillitering av eksisterende Sykehjem, skal det gjøres vurdering med tanke på tidspunktet for bygging/rehabillitering opp mot Østre Toten Kommunes økonomi og låneportefølje. Videre skal det vurderes helhetlig struktur og dimensjonering knyttet til antall bo - og servicesenter i kommunen,, samtidig som behov for fremtidige omsorgsboliger avklares Opr. Punkt b blir da punkt c. Fellesforslag på deltakere i arbeidsgruppen: 1. Mildrid Lunden 2. Ole Harald Fjeldstad 3. Anne Kari Hovde (leder) 4. Christian Solberg 5. Inna Solum 6. Bjørn Dystebakken 7. Lars Erik Degvold Enstemmig vedtatt KST-090/12 Vedtak:

21 1. Kommunestyret tar Rapportene fra Agenda Kaupang AS og KONTUR arkitektur og konstruksjon fra oktober 2012 til orientering. 2. Rapportene og vedtatt Helse og omsorgsplan danner grunnlag for det videre arbeidet fram til endelig beslutning om nytt helse og omsorgssenter. Andre tomtealternativ i Lenaområdet kan også tas med i grunnlaget for vurderingen dersom gjennomgangen i gruppa viser at det er behov for et større areal. 3 Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe med bred politisk sammensetning fra utvalgene nevnt i saksutredningen.. Antall politikere i arbeidsgruppen utvides slik at alle politiske partier er representert. Valg av politikere skjer i kommunestyremøtet Mildrid Lunden 2. Ole Harald Fjeldstad 3. Anne Kari Hovde (leder) 4. Christian Solberg 5. Inna Solum 6. Bjørn Dystebakken 7. Lars Erik Degvold 4. Fra administrasjonen tiltrer kommunalsjef for samfunnsenheten, bygg og eiendomssjefen og omsorgssjefen den politiske arbeidsgruppen. 5. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: a. Gi anbefaling om valg av alternativ knyttet til bygging av nytt Helse og omsorgssenter i Østre Toten b. I forbindelse med at det settes ned et tverrpolitisk utvalg til å fremme forslag om nytt helse og omsorgssenter/rehabilitering av eksisterende Sykehjem, skal det gjøres vurdering med tanke på tidspunktet for bygging/rehabillitering opp mot Østre Toten Kommunes økonomi og låneportefølje. Videre skal det vurderes helhetlig struktur og dimensjonering knyttet til antall bo - og servicesenter i kommunen,, samtidig som behov for fremtidige omsorgsboliger avklares. c. Arbeidsgruppa ferdigstiller arbeidet innen Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte framdriftsplanen 091/12: Innføring av eiendomsskatt i Østre Toten kommune fra 2014 Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at det skal innføres eiendomsskatt i kommunen fra og med Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt kan skrives ut for budsjettåret 2014, med basis i kommunestyrets budsjettvedtak for Eiendomsskatt skal skrives ut i henhold til eiendomsskatteloven 3, bokstav a), det vil si for alle faste eiendommer i kommunen. 3. Taksering skal gjennomføres for alle faste eiendommer.

22 4. Rådmannen bes opprette en funksjon i sin organisasjon som utøver rollen som eiendomsskattekontor, slik som bestemt i eiendomskatteloven. Denne funksjonen er også sekretariat for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd 5. Kommunestyret oppretter en sakkyndig nemnd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Valg skjer i kommunestyrets første møte i Sakkyndig nemnda delegeres myndighet til å vedta retningslinjer for takseringsarbeidet, samt å fastsette eiendomsskattetakst for det enkelte skatteobjekt 6. Kommunestyret oppretter en sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Valg skjer i kommunestyrets første møte i Sakkyndig ankenemnd delegeres myndighet til å være klagenemd i henhold til eiendomsskatteloven 20, for avgjørelse av klager etter 19 over utskrevet eiendomsskatt. 7. Bestemmelser om skattesats, eventuelt fradrag i takstgrunnlaget og eventuelle særskilte ordninger for eiendomsskattepliktige med liten skatteevne, forberedes for behandling og vedtak til kommunestyrets budsjettbehandling for Rådmannen bes fremme forslag til eiendomsskattevedtekter basert på KS Eiendomsskatteforums nom for alternativ 2 Sakkyndig nemnd. 9. Kostnadene ved taksering og innføring av eiendomsskatt dekkes i regnskapsåret 2013 og i 2014 i henhold til forutsetningene i budsjett og økonomiplan ved lån av fond mot senere tilbakebetaling, finansiert ved inntektene fra eiendomsskatt i Det bevilges inntil 6 mill kroner til dette formålet. Rådmannen bes utrede plan og kostnadsoverslag for arbeidet med innføring av eiendomsskatt og legge denne fram for kommunestyret i løpet av 1. halvår Formannskapet Forslag om endret punkt nr 1 fra Mildrid Lunden (AP): Det innføres eiendomsskatt fra 2014 forutsatt at driftsbudsjettet går i balanse 2012 og 2013, slik at inntektene fra eiendomsskatten kan øremerkes til viktige samfunnsoppgaver. Enstemmig Øvrige forslag med endringer: Vedtatt med 5 stemmer, mot 2 stemmer Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 stemmer, mot 2 stemmer. FSK-089/12 Vedtak: 1. Det innføres eiendomsskatt fra 2014 forutsatt at driftsbudsjettet går i balanse 2012 og 2013, slik at inntektene fra eiendomsskatten kan øremerkes til viktige samfunnsoppgaver.

23 2. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt kan skrives ut for budsjettåret 2014, med basis i kommunestyrets budsjettvedtak for Eiendomsskatt skal skrives ut i henhold til eiendomsskatteloven 3, bokstav a), det vil si for alle faste eiendommer i kommunen. 3. Taksering skal gjennomføres for alle faste eiendommer. 4. Rådmannen bes opprette en funksjon i sin organisasjon som utøver rollen som eiendomsskattekontor, slik som bestemt i eiendomskatteloven. Denne funksjonen er også sekretariat for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd 5. Kommunestyret oppretter en sakkyndig nemnd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Valg skjer i kommunestyrets første møte i Sakkyndig nemnda delegeres myndighet til å vedta retningslinjer for takseringsarbeidet, samt å fastsette eiendomsskattetakst for det enkelte skatteobjekt 6. Kommunestyret oppretter en sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Valg skjer i kommunestyrets første møte i Sakkyndig ankenemnd delegeres myndighet til å være klagenemd i henhold til eiendomsskatteloven 20, for avgjørelse av klager etter 19 over utskrevet eiendomsskatt. 7. Bestemmelser om skattesats, eventuelt fradrag i takstgrunnlaget og eventuelle særskilte ordninger for eiendomsskattepliktige med liten skatteevne, forberedes for behandling og vedtak til kommunestyrets budsjettbehandling for Rådmannen bes fremme forslag til eiendomsskattevedtekter basert på KS Eiendomsskatteforums nom for alternativ 2 Sakkyndig nemnd. 9. Kostnadene ved taksering og innføring av eiendomsskatt dekkes i regnskapsåret 2013 og i 2014 i henhold til forutsetningene i budsjett og økonomiplan ved lån av fond mot senere tilbakebetaling, finansiert ved inntektene fra eiendomsskatt i Det bevilges inntil 6 mill kroner til dette formålet. Rådmannen bes utrede plan og kostnadsoverslag for arbeidet med innføring av eiendomsskatt og legge denne fram for kommunestyret i løpet av 1. halvår Kommunestyret Forslag fra Arbeiderpartiet v/mildrid Lunden 1.a. Det innføres eiendomsskatt fra B. Eiendomsskatten øremerkes viktige samfunnsområder ved den årlige budsjettbehandlingen. C. Forutsetning for innføring av eiendomsskatt fra 2014 er at drift i 2012 og 2013 går i balanse eller pluss. Forslag fra Høyre v/kari A. Fredsvold Rudlang

24 Innføring av Eiendomsskatt utsettes slik at alle mulige organisatoriske omorganiseringer blir vurdert og gjennomgått med tanke på at Østre Toten Kommune også i fremtiden kan levere de lovpålagte tjenester uten innføring av Eiendomsskatt. Punkt 3 strykes Punkt 5 (siste avsnitt) Sakkyndig nemnd fremmer forslag til retningslinjer for verdifastsettelse av det enkelte skatteobjekt. Dette legges frem for kommunestyret. Forslag fra FRP v/inna Solum Saken om eventuell innføring av eiendomsskatt utsettes til etter stortingsvalget FRP v/steffen Fossum endret FRP`s forslag til å være likelydende med Høyre. Avstemminger: Forslag fra Arbeiderpartiet v/mildrid Lunden 1.a. Det innføres eiendomsskatt fra Vedtatt mot 9 stemmer B. Eiendomsskatten øremerkes viktige samfunnsområder ved den årlige budsjettbehandlingen. Vedtatt C. Forutsetning for innføring av eiendomsskatt fra 2014 er at drift i 2012 og 2013 går i balanse eller pluss. Vedtatt mot 5 stemmer Forslag fra Høyre v/kari A. Fredsvold Rudlang Innføring av Eiendomsskatt utsettes slik at alle mulige organisatoriske omorganiseringer blir vurdert og gjennomgått med tanke på at Østre Toten Kommune også i fremtiden kan levere de lovpålagte tjenester uten innføring av Eiendomsskatt. Forslaget fra Høyre ble satt opp i mot forslag fra Arbeiderpartiet om innføring av eiendomsskatt og falt mot 20 stemmer Punkt 3 strykes Punkt 5 (siste avsnitt) Sakkyndig nemnd fremmer forslag til retningslinjer for verdifastsettelse av det enkelte skatteobjekt. Dette legges frem for kommunestyret. Enstemmig Saken som helhet med endringsforslag Enstemmig KST-091/12 Vedtak: 1. Det innføres eiendomsskatt fra Eiendomsskatten øremerkes viktige samfunnsområder ved den årlige budsjettbehandlingen.

25 3. Forutsetning for innføring av eiendomsskatt fra 2014 er at drift i 2012 og 2013 går i balanse eller pluss. 4. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt kan skrives ut for budsjettåret 2014, med basis i kommunestyrets budsjettvedtak for Eiendomsskatt skal skrives ut i henhold til eiendomsskatteloven 3, bokstav a), det vil si for alle faste eiendommer i kommunen. 5. Rådmannen bes opprette en funksjon i sin organisasjon som utøver rollen som eiendomsskattekontor, slik som bestemt i eiendomskatteloven. Denne funksjonen er også sekretariat for sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd 6. Kommunestyret oppretter en sakkyndig nemnd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Valg skjer i kommunestyrets første møte i Sakkyndig nemd fremmer forslag til retningslinjer for verdifastsettelse av det enkelte. skatteobjekt. Dette legges frem for kommunestyret. Sakkyndig nemnd delegeres myndighet til å vedta retningslinjer for takseringsarbeidet, samt å fastsette eiendomsskattetakst for det enkelte skatteobjekt. 7. Bestemmelser om skattesats, eventuelt fradrag i takstgrunnlaget og eventuelle særskilte ordninger for eiendomsskattepliktige med liten skatteevne, forberedes for behandling og vedtak til kommunestyrets budsjettbehandling for Rådmannen bes fremme forslag til eiendomsskattevedtekter basert på KS Eiendomsskatteforums nom for alternativ 2 Sakkyndig nemnd. 9. Kostnadene ved taksering og innføring av eiendomsskatt dekkes i regnskapsåret 2013 og i 2014 i henhold til forutsetningene i budsjett og økonomiplan ved lån av fond mot senere tilbakebetaling, finansiert ved inntektene fra eiendomsskatt i Det bevilges inntil 6 mill kroner til dette formålet. Rådmannen bes utrede plan og kostnadsoverslag for arbeidet med innføring av eiendomsskatt og legge denne fram for kommunestyret i løpet av 1. halvår /12: Lund barnehage. Videreført eller avviklet drift fra august Rådmannens forslag til innstilling: Lund barnehage avvikles fra Barn, oppvekst og opplæring Hans Olav Sethne (SP) fremmet følgende forslag: 1. Som rådmannens forslag 2. Av hensyn til barnehagetilbudet i dette området, samt samfunnsutviklingen i denne delen av kommunen, imøtekommes privat aktør for offentlig tilskudd for barnehagedrift for inntil 30 enheter.

26 Det ble stemt punktvis. Punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer, ei stemme mot. Ved behandlingen og avstemmingen knyttet til punkt 2 i Sethnes forslag fratrådte Peder Jarle Amlie som inhabil. Sethnes forslag til punkt 2 fikk 2 stemmer. 4 stemmer mot. BOO-068/12 Vedtak: Lund barnehage avvikles fra Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FSK-097/12 Vedtak: Lund barnehage avvikles fra Kommunestyret Representanten Christian Solberg fratrådte som inhabil Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 5 stemmer KST-092/12 Vedtak: Lund barnehage avvikles fra /12: Forslag til kommunal planstrategi for Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 10-1, tredje ledd, godkjenner kommunestyret kommunal planstrategi for Østre Toten kommune, gjeldende for perioden Kommunestyret legger til grunn at planbehovet som er framkommet i planstrategien legger grunnlaget for prioritering av planoppgavene i inneværende kommunestyreperiode Kommunestyret Saken ble foreslått utsatt til første møte i kommunestyret i 2013 KST-093/12 Vedtak: Saken ble utsatt.

27 094/12: NY SELSKAPSAVTALE OG UTVIDELSE AV GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN IKS GHMT Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av GHMT til også å omfatte Gran kommune. 2. Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til selskapsavtale Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FSK-093/12 Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av GHMT til også å omfatte Gran kommune. 2. Kommunestyret godkjenner foreliggende forslag til selskapsavtale Kommunestyret KST-094/12 Vedtak: Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 095/12: GLT-Avfall IKS. Revidering av selskapsavtalen Rådmannens forslag til innstilling: Selskapsavtalen for GLT-Avfall IKS godkjennes i henhold til vedtak i selskapets representantskap 21. november 2012 og med innarbeidede endringer i 3.1, 5.3 og Teknikk, utbygging og infrastruktur Utdelt i møtet: Investeringsbehov neste 4-5 år. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. TUI-052/12 Vedtak: Selskapsavtalen for GLT-Avfall IKS godkjennes i henhold til vedtak i selskapets representantskap 21. november 2012 og med innarbeidede endringer i 3.1, 5.3 og Kommunestyret Forslag til vedtak fra Senterpartiet ved Kari Røssum

28 Østre Toten kommune sier nei til en utvidelse av lånerammen nå. Det forutsettes at vesentlige investeringer videre har utgangspunkt i en revidert strategi for selskapet som kommunene har ventet på. En gjennomgang av virksomheten som ser på mulighetene for effektivisering og samhandling for å sikre kvalitet og riktig pris på tjenesten for våre innbyggere. Forslaget fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt. KST-095/12 Vedtak: Østre Toten kommune sier nei til en utvidelse av lånerammen nå. Det forutsettes at vesentlige investeringer videre har utgangspunkt i en revidert strategi for selskapet som kommunene har ventet på. En gjennomgang av virksomheten som ser på mulighetene for effektivisering og samhandling for å sikre kvalitet og riktig pris på tjenesten for våre innbyggere. 096/12: Rebudsjettering av investeringer 2012 Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter 2012 slik som vist i vedlegg til saken. 2. Investeringsprosjektene for 2012 finansieres med pliktig momskompensasjon, øremerkede tilskudd og lånemidler fra årets og tidligere års opptak av lån. Rådmannen får fullmakt til å detaljere finansieringen, og til å foreta nødvendige endringer i momsbehandlingen i driftsbudsjettet. 3. Gjennomførte investeringsprosjekter, vist i vedlegg til saken, avsluttes og lukkes for regnskapsføring Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. FSK-098/12 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter 2012 slik som vist i vedlegg til saken. 2. Investeringsprosjektene for 2012 finansieres med pliktig momskompensasjon, øremerkede tilskudd og lånemidler fra årets og tidligere års opptak av lån. Rådmannen får fullmakt til å detaljere finansieringen, og til å foreta nødvendige endringer i momsbehandlingen i driftsbudsjettet. 3. Gjennomførte investeringsprosjekter, vist i vedlegg til saken, avsluttes og lukkes for regnskapsføring Kommunestyret Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt KST-096/12 Vedtak:

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 11.12.2014 Møtested: Bøndernes Hus, Hærland Møtetid: 17:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede 34 Medlemmer: Anne-Kristine Løken, Berit Langenes Mysen, Carl Peter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 Økonom Aurskog-Høland kommune ØKONOMIPLAN Aurskog-Høland Kommune Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 2014-2017 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2014-2017... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende varamedlemmer møtte: Jan Morten Bringsrud, Anne Bekkhus, Gunvor Bekjorden, Ragnhild Garaas.

HOVEDUTSKRIFT. Følgende varamedlemmer møtte: Jan Morten Bringsrud, Anne Bekkhus, Gunvor Bekjorden, Ragnhild Garaas. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: kl. 13.00 17.15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Wenche Låg Breivik, Knut Klev, Øivind Høimyr, Bjørg

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 124/14-128/14 Møte nr: 10/2014 Til kl. 16:10 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.06.2011 Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad kl: 09.30

FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.06.2011 Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad kl: 09.30 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.06.2011 Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad kl: 09.30 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 28/11 POLITISK ORGANISERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret Hvaler kommune Saksnr 2012/1462 - Økonomiplan og årsbudsjett 2013-2016 - Doknr 5 Arkivkode 100 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyre. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Kommunestyre Møtedato: 22.10.2014 NB! Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer