Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon"

Transkript

1 Artikkel Fagfellevurdert artikkel Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon Tradisjonelt sett har fonologiske og fonetiske analyser av ordproduksjon vært utført på grunnlag av lineære, segmentale vurderinger. I dette arbeidet presenteres en analyse av ett barns tidlige ordproduksjon og dets produktive variasjoner i forhold til målspråket, hvor gester, de faktiske artikulatoriske bevegelsene i taleproduksjon, danner grunnlaget for analysen. Gestuelle representasjoner gir et mer dekkende bilde av taleflyt, parallell artikulatorisk aktivitet og lydendringer enn trekkbeskrivelser og segmentale representasjoner. Ingrid C. Nordli er doktorgradsstipendiat ved Dysleksistudien i Tromsø ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Hun arbeider med tidlig fonologisk og leksikalsk utvikling hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi. E-post: Trude Nergård Nilssen er førsteamanuensis Dr.polit. Hun jobber ved UiT Norges arktiske universitet. Her underviser hun på masterprogrammene i spesialpedagogikk og logopedi. Nergård Nilssen er leder for Dysleksistudien i Tromsø/ The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia. INTRODUKSJON Studier av barns fonologiske produksjon under tidlig leksikalsk utvikling har i stor grad vært basert på segmentale analyser (Scarborough, 1990; Lyytinen m.fl., 2004). Den tradisjonelle oppfatningen er at segmenter, eller fonemer, utgjør de minste fonologiske enhetene, mens de grunnleggende enhetene for artikulatorisk organisering er konkrete språklyder, eller foner (Ladefoged & Johnson, 2011; Bye, Trosterud & Vangsnes, 2003). En annen oppfatning er at trekk er de grunnleggende fonologiske enhetene. Trekk er artikulatoriske, akustiske og funksjonelle beskrivelser som karakteriserer segmenter, men har ingen selvstendig funksjon og er ikke-temporale (Mielke, 2008). Artikulatorisk fonologi er en lingvistisk teori som regner artikulatoriske bevegelser, gester, for å være de grunnleggende enhetene for fonologisk kontrast så vel som for artikulatorisk organisering (Browman & Goldstein, 1989, 1991; Goldstein & Fowler, 2003; Fowler, 2007). Teorien regner trekk som uegnet til å fylle rollen som grunnleggende enheter gitt deres manglende temporalitet og selvstendighet. Segmenter anses for å være størrelser som vokser fram som et resultat av gestuell utvikling (Fowler, 2011), og som dermed er størrelser voksne forholder seg til i større grad enn barn. Bruk av artikulatorisk fonologi som analyseredskap gir et svært detaljert bilde av taleproduksjon hvor gester og gestuelle strukturer betraktes i et helordsperspektiv og ikke i forhold til enkeltsegmenter. Analyse av taleproduksjon går derfor ut på å beskrive de gestene som er involvert i ord og fraser og strukturene de danner sammen. Dette passer inn i bildet om at vokabular og tale utvikles i et dynamisk, gjensidig forhold (Stoel Gammon, 2011; Vihman, 2009), og gjør artikulatorisk fonologi velegnet til undersøkelse av variasjon og endringer i taleproduksjon, som vil refereres til som fonologiske lydendringer. Flere typer språklige undersøkelser har benyttet artikulatorisk fonologi til å beskrive fonologiske lydendringer. For eksempel ved diakron (historisk) endring (Garmann, 2010, 2012; Bybee, 2001; Browman & Goldstein, 1991), synkron (samtidig) variasjon (Browman & Goldstein, 1992), avvikende tale hos barn med Cri-du-chat syndrom (Kristoffersen, 2008), tale hos afatikere (Moen, 2006), og taleutvikling, eller barnespråk (Browman & Goldstein, 1989, 1992; Studdert-Kennedy & Goodell, 1995; Vihman & Croft, 2007; Nordli, Kristoffersen & Nilssen, innsendt). Innen artikulatorisk fonologi anses fonologiske lydendringer å være resultat av at språkbrukere gradvis forandrer artikulasjonen av ord de bruker, noe som er spesielt tydelig hos barn under utvikling. 14

2 Fagfellevurdert Artikkel artikkel I dette arbeidet vil vi vise hvordan ordproduksjon kan analyseres ved hjelp av artikulatorisk fonologi og gi en beskrivelse av fonologiske lydendringer. Arbeidet baserer seg på produksjon hos ett barn med familiær risiko for dysleksi, ved 18 og 24 måneder. ARTIKULATORISK FONOLOGI OG GESTUELL UTVIKLING Artikulatoriske gester Gester er definert på artikulatorisk grunnlag og refererer til dannelsen av lokale bevegelser, eller innsnevringer, i munnhulen (Browman & Goldstein, 1992, 2010). Begrepet gester er imidlertid ikke bevegelser i seg, men abstrakte karakteriseringer av bevegelser utført av artikulatorer ved de ulike nivåene og undernivåene i munnhulen. Munnhulens nivåer er lepper, tungespiss, tungerygg (oralt nivå), velum (velart nivå) og glottis (laryngalt eller glottalt nivå). Disse regnes som fem nivåer, illustrert langs den vertikale aksen i figur 1. Artikulatorenes bevegelser kan defineres på passivt eller aktivt grunnlag. En passiv artikulator referer til statiske deler av munnhulen som fungerer som referansepunkter for tungens møtested mot ganen, for eksempel velum som viser til bevegelser utført mot ganeseilet. En aktiv artikulator referer til de bevegelige delene av munnhulen, de som er aktive under taleproduksjon, for eksempel dorsum som viser til bevegelser utført av tungeryggen (Laver, 1994). Av flere grunner har vi valgt å benytte aktive artikulatorer i dette arbeidet: (1) alle artikulatoriske beskrivelser vil vise til konkrete bevegelser og ikke til passive deltakere, (2) for å unngå at begrepet velar i betydningen dorso-velar innsnevring (passiv artikulator) blir forvekslet med velar åpningsgrad (åpen/ lukket velum), (aktiv artikulator), (Garmann, 2010), og (3) ved undersøkelse av tale under utvikling er det mer interessant å studere de artikulatoriske bevegelsene enn passive mottakere, da bevegelsene viser hva et barn faktisk gjør under taleproduksjon. Gester defineres ut i fra kriteriene (a) innsnevringssted som er målet for den gestuelle bevegelsen (artikulasjonssted), og (b) innsnevringsgrad som er måten tilnærmingen til innsnevringsstedet skjer på (artikulasjonsmåte). Disse illustreres langs den horisontale aksen i figur 1. Innsnevringssted beskrives kun for det orale nivået hvor konsonantiske produksjoner grupperes i forhold til hvilket av de tre undernivåene som er aktivt, dvs. labialt (lepper), koronalt (tungespiss) eller dorsalt (tungerygg) nivå. Det labiale nivået deles inn i rundet og fremskutt produksjon, det koronale nivået deles inn i laminal og apikal produksjon, og det dorsale nivået deles inn i fremre og bakre produksjon (Garmann, 2010). Tabell 1 gir en oversikt over konsonantgester produsert i nordnorsk, Tromsø, og beskrivelser i dette arbeidet baserer seg på dette utvalget. For konsonantgester refererer innsnevringsgrad ved det orale nivået til lukket, frikativ, approksimant, lateral, tapp og vibrant. Gester som er lukket produseres ved et fullstendig lukke, som i [d] hvor lamina (tungebladet) danner et fullstendig lukke mot tannryggen. Lukkelydene fremre dorsal, ustemt [c], stemt [ɟ], og fremre, stemt dorsal med senket velum [ɲ], er typiske i nordnorsk, men ikke i østnorsk (Kristoffersen, 2008), jfr. tabell 1. Eksempler: bytte [ 2 bycə], svidd [sʋiɟ] og hand [hɑɲ]. Frikative gester (kritisk hos Browman & Goldstein, 1989) dannes gjennom en sterk innsnevring hvor det produseres hørbar friksjon (Catford, 1988), for eksempel fremre dorsal [ç] hvor det er en sterk innsnevring mellom tungeryggen og munntaket. Denne produksjonen finnes ordinitialt og ordmedialt i østnorsk og nordnorsk, men også ordfinalt i nordnorsk. Eksempel: [nɛç], som er en svært uformell variant av nei eller neida. Approksimantiske gester (trang hos Browman & Goldstein, 1989) produseres gjennom en innsnevring hvor det ikke oppstår hørbar friksjon som hos frikativer og omfatter labial [ʋ], hav [hɑʋ], apikal [ɹ] bra [bɹɑ], og fremre dorsal [j] jente [ 2 jɛɲcə]. Produksjonen apikal [ɻ] forekommer også i nordnorsk, men er ikke vanlig i Tromsø. Laterale gester blir til gjennom en kombinasjon av et fullstendig lukke og en lateral approksimantisk åpning. En lateral åpning kan innebære åpning på en eller begge sidene av tungen. For produksjonene [l] og [ɭ] handler det henholdsvis om et laminalt og apikalt lukke kombinert med en dorsal lateral åpning (Garmann, 2010; 15

3 Artikkel Fagfellevurdert artikkel Moen & Simonsen, 2003). Ved produksjonen av [ʎ] er det et fremre dorsalt lukke kombinert med en lateral dorsal åpning. [ʎ] er typisk for nordnorsk, og forekommer ikke i østnorsk, og den er ofte produsert med delvis redusert glottal åpning (blir ustemt). For eksempel ordet salt kan uttales som [sɑʎc] eller [sɑʎʎ c]. Talehastighet og hvem som taler vil være avgjørende. Tapp-gesten i [ɾ] er i følge Moen & Simonsen (2003) apikal og produseres ved ett kort fullstendig lukke mellom tungespissen og tannryggen, mens vibrantgesten i [r] produseres ved flere, korte fullstendige lukker mellom tungespissen og tannryggen. Førstnevnte er en vanlig r-variant i Tromsø, mens sistnevnte forekommer, men sjelden. Approksimanten apikal [ɹ] brukes av mange vekselsvis med, eller i stedet for apikal [ɾ]. Det foreligger imidlertid per i dag ingen forskning basert på artikulatorisk fonologi som kan si noe mer eksakt om fordelingen av disse r-produksjonene i nordnorsk. Sammenlignet med oralt nivå arter innsnevringsgrad seg litt forskjellig ved velart og glottalt nivå, hvor man kun angir når artikulatorene velum og glottis avviker fra nøytral stilling. Nøytral stilling for det glottale nivået er innsnevret glottis (stemt produksjon), mens for det velare nivået er det lukket velum (oral produksjon). Logikken er at all taleproduksjon, alle gester, regnes som stemt og oral med mindre annet angis (Browman & Goldstein, 1989). Ved det velare nivået gjenspeiler åpen at velum er senket, som betyr nasal produksjon, for eksempel [m], som også markeres i gestuell notasjon, se figur 1. Om velum er hevet (lukket) gjenspeiler det oral produksjon, for eksempel [b]. velum regnes som nøytral velar posisjon. For det glottale nivået er det for norsk fire aktuelle innsnevringsgrader (Garmann, 2010:13): åpen glottis (ustemte produksjoner), frikativt innsnevret glottis ([h]), innsnevret glottis (stemte produksjoner) og lukket glottis ([ʔ]). Innsnevret glottis regnes som nøytral glottal posisjon. Glottal lukkelyd, [ʔ] regnes ikke som en norsk selvstendig språklyd, men den kan forekomme i starten på trykksterke stavelser som starter på vokal (Kristoffersen, Simonsen & Sveen, 2005). Alle vokaliske gester regnes som dorsale da de produseres ved ulike formasjoner av tungeryggen. Vokalgesters innsnevringssted beskrives som fremre, midtre og bakre dorsal, og innsnevringsgrad, eller åpningsgrad, beskrives som trang, halvåpen og åpen. Åpningsgraden er aldri trangere enn at luften strømmer fritt. Vokalen [i] produseres ved en trang, fremre dorsal gest, mens [ɑ] produseres ved en åpen, bakre dorsal gest. Gester har innebygd temporalitet, dvs. at de er dynamiske og kan variere i varighet. De danner ulike overlappingsstrukturer, som betyr at de delvis, helt eller ikke i det hele tatt overlapper hverandre i tid og rom (Ball, Tabell 1. Konsonanter i nordnorsk, Tromsø. Innsnevringssted: Labial (Lab), Koronal: laminal (Lam) og apikal (Ap), Dorsal: fremre (Frem) og bakre (Bak), og glottal (GL). Grå merking: lyder som ikke er vanlige i østnorsk (Kristoffersen, 2008). Ordinitialt Ordmedialt Ordfinalt Lab Koronal Dorsal GL Lab Koronal Dorsal GL Lab Koronal Dorsal GL Lam Ap Frem Bak Lam Ap Frem Bak Lam Ap Frem Bak p t k p t ʈ c k p t ʈ c k b d g b d ɖ ɟ g b d ɖ ɟ g m n m n ɳ ɲ ŋ m n ɳ ɲ ŋ f s ʂ/ʃ ç h f s ʂ/ʃ ç h f s ʂ/ʃ ç ʋ j ʋ j ʋ j l ɭ l ɭ ʎ l ɭ ʎ ɾ ɾ ɾ ɹ ɹ ɹ 16

4 Fagfellevurdert Artikkel artikkel Müller & Rutter, 2009; Browman & Goldstein, 1991). Det antas at konsonantgester legges over en kontinuerlig strøm av vokalgester i løpende tale slik at de overlapper hverandre, jfr. figur 1. Det betyr at tungas posisjon for den eller de aktuelle vokalene holdes ordet igjennom med mindre de blir avbrutt av labiale, koronale eller dorsale konsonantgester (Browman & Goldstein, 1990, 1992). Gestuell transkripsjon Transkripsjon av gester som er involvert i et ord eller en frase presenteres skriftlig i form av gestpartitur (Browman & Goldstein, 1989; Hall, 2010). I figur 1 vises et gestpartitur av en voksens uttale av ordet /tʉ neɭ/ tunnel. Varighetene til de enkelte gestene, aktiveringsintervallene, illustreres ved lengden på boksene langs den horisontale linjen, som representerer tid. Boksens venstre ende representerer starten til den aktuelle gesten, og boksens høyre ende er punktet hvor gesten har nådd sitt innsnevringsmål og er fri til å bevege seg bort fra det (Browman & Goldstein, 2010). Se Nordli (2013) for Retningslinjer for gestuell transkripsjon. LEPPER TUNGESPISS TUNGERYGG VELUM GLOTTIS laminal Åpen Fremskutt labial Midtre trang laminal Åpen Midtre halvåpen apikal Lateral åpning Segmental transkripsjon t ʉ: n ə ɭ Figur 1. Gestpartitur: Voksen uttale av ordet /tʉneɭ/ tunnel. Gestuell utvikling og fonologiske lydendringer Browman & Goldstein (1989) har beskrevet to utviklinger barn må gjennomgå for å lære seg å mestre voksen gestuell produksjon: (a) differensiering og finjustering, og (b) koordinering og sekvensering av gester. Utvikling (a) handler om å lære seg å mestre forskjellen mellom gester og den fysiske avstanden som ligger i ulike innsnevringssted og fysisk gradering av innsnevringer. Under utvikling (b) lærer barn seg å koordinere gester i forhold til hverandre ved de ulike nivåene og plassere dem i riktig rekkefølge. Browman & Goldstein sier ingenting om disse utviklingene vil pågå parallelt eller i sekvens. Funn gjort av Nordli m.fl. (innsendt) kan imidlertid tyde på at arbeidet med å koordinere og sekvensere gester starter når barn et stykke på vei mestrer å skille mellom gester. Som en konsekvens av forsøk på å oppnå voksen uttale gjennom tilegnelsen av gester vil ulike fonologiske lydendringer oppstå. Lydendringer viser til produksjoner som er ulikt målordet, og ikke til historiske endringer. Ofte vil flere endringer finne sted i samme ordproduksjon. I tillegg til at lydendringer i barns produksjoner er tegn på at de arbeider med å mestre artikulatoriske utfordringer, er også variasjon hvor ett ord uttales på flere måter og flere ord uttales på samme måte, også tegn på denne mestringsprosessen (Studdert-Kennedy & Goodell, 1995). Innen artikulatorisk fonologi anser man at kun gester som allerede er til stede i uttalen av et ord kan endres og at ingen gester kan bli lagt til en produksjon (Browman & Goldstein, 1992). Lydendringer kan i følge Browman & Goldstein (1990, 1991, 1992) hovedsakelig oppstå som følge av at gester enten reduseres eller forskyves. Selv om Browman & Goldstein har funnet eksempler på at gester forsterkes, regner de ikke forsterkning som en egen endring, slik Garmann (2010) gjør. Gjennom gestuell diakron undersøkelse av norsk har Garmann funnet flere eksempler på forsterkning og mener den bør regnes som en egen endring. Vi inkluderer alle tre typer i vårt arbeid samtidig som vi legger til endringen avstemming. Det er fordi denne er tydelig i vårt materiale og ikke helt samsvarer med definisjonen av de øvrige endringene. Reduksjon. En gest kan reduseres i tid og styrke. Ved reduksjon i tid vil varigheten til en gest minske eller falle helt bort. For eksempel kan glottal innsnevret åpningsgrad parallelt med åpen, bakre dorsal gest i [ɑ:] reduseres til [ɑ]. Reduksjon i styrke innebærer redusert innsnevringsgrad, at åpningen mellom artikulatorene blir større ved oralt nivå, for eksempel når en lukkegest blir til en 17

5 Artikkel Fagfellevurdert artikkel frikativ gest ved at [t] > [s]. Ved glottalt nivå reduseres gester når avstanden til nøytral glottal posisjon minsker, for eks empel når åpen glottis blir til innsnevret glottis ved at [k] > [g], og ved velart nivå reduseres gester når velum heves og en nasal gest blir oral, for eksempel [n] > [d]. Forsterkning innebærer økt innsnevringsgrad, at åpningen mellom artikulatorene blir mindre. For eksempel når en vokal, [i], blir til en approksimant, [j], når åpen glottis, [t], forsterkes til innsnevret glottis, [d], og når velum heves og forandrer [ŋ] til [g]. Forskyvning av gester foregår enten gjennom tidsmessig fremskyndelse, forlengelse, utsettelse, nytolkning eller flytting av en egenskap. Fremskyndelse finner sted når en gest fremskyndes i tid, ofte samtidig med at gesten forlenges. For eksempel i [ 2 pɔpə] for lappe hvor labial gest i [p] fremskyndes samtidig som den forlenges og vokalen labialiseres, urundet [ɑ] > rundet [ɔ]. Forlengelse av gester vil også finne sted fremover i tid, for eksempel når åpen, bakre dorsal forlenges, [ɑ] > [ɑ:]. Utsettelse er når en gest blir utsatt i tid. For eksempel i produksjonen [səpiɭə] spille blir labialt lukke forskjøvet framover og skaper et rom mellom [p] og [s] som fylles av nøytral vokalisk gest, [ə]. Nytolkning innebærer at en ikke-distinktiv gest blir distinktiv, som artikulatorisk sett innebærer at en bevegelse som opprinnelig ikke var et mål, blir et mål. Det kan for eksempel være overgangsgester hvor bevegelsen fra målet til en gest til målet til en annen blir distinktiv. For eksempel i overgangen mellom [ɟ] og [æ:] i ordet der [ɟʝæ:], blir fremre dorsal gest distinktiv. Flytting av egenskap handler om at en egenskap ved en gest flyttes over til en annen gest. For eksempel i frasen den der [dɛɲdæ:ɾ] > [dɛɲɟæ:ɾ] hvor den fremre dorsale gesten i [ɲ] overføres og fremskyndes til [d] som blir til [ɟ]. Avstemming handler om finjustering av innsnevringssted og innsnevringsgrad for vokalgester og innsnevringssted for konsonantgester. (Avstemming av innsnevringsgrad for konsonantgester beskrives gjennom endringene reduksjon og forsterkning). Vansker med avstemming av vokaler er ofte referert til som endring i vokalkvalitet, for eksempel når fremre trang [y] produseres som [i] eller [ʉ]. Avstemming av konsonantgester går ut på å lære seg å mestre og å produsere forskjellen mellom innsnevringssteder ved samme nivå, for eksempel laminal [s] og apikal [ʂ], og ved ulike nivå, for eksempel og laminal [t] og fremre dorsal [c]. Tvilstilfeller. Ikke alle tilfeller av avvikende produksjon vil være enkle å analysere i forhold til hvilken type endring som har funnet sted. Det viktigste vil uansett være å dokumentere den faktiske gestuelle aktiviteten og ikke å definere hvilken type lydendring det handler om. METODE Informant Bjørn deltar i Dysleksistudien i Tromsø. Dette er en prospektiv, longitudinell studie som observerer de samme barna over tid. Barn fra familier hvor minst én av foreldrene oppgir en historie med skriftspråkvansker og/ eller nære familiemedlemmer med skriftspråkvansker og/ eller at foreldrene havner mer enn ett standardavvik under gjennomsnittet på leseprøver, er i gruppen risikobarn såfremt to av de tre kriteriene er oppfylt. Barn fra familier hvor det ikke er noen kjente tilfeller av skriftspråkvansker er i gruppen kontrollbarn. Bjørn hører til gruppen med familiært betinget risiko for dysleksi. I denne artikkelen rapporteres observasjoner som ble gjort da han var 18 og 24 måneder gammel. Prosedyre og datainnsamling Datainnsamling, kartlegging av taleproduksjon, ble gjennomført ved 18 og 24 måneder i et opptaksrom ved universitetet. Det ble gjort video-opptak av hver kartlegging som varte i omtrent en time. Foruten testlederen var Bjørn og én forelder til stede under opptak. Samme prosedyre ble fulgt ved hver kartlegging hvor første del besto av aktiviteter sittende ved et bord, og andre del på gulvet. Aktivitetene var strukturerte tester, lesing og lek for barnet alene og sammen med forelderen. Som en kontroll av barnets leksikalske produktive utvikling ble foreldrerapporten MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MCDI) gjennomført i forbindelse med hver kartlegging (Norsk tilpasning og 18

6 Fagfellevurdert Artikkel artikkel normering: Kristoffersen m.fl., 2008; Kristoffersen & Simonsen, 2012; Kristoffersen m.fl., 2012). Hva er et ord? Hva er det som avgjør at et ord er et ord blant barns tidlige ordlignende produksjoner? I følge Vihman & McCune (1994) er det flere forhold som må vurderes for å kunne avgjøre dette. De har definert et sett med 10 kriterier basert på produksjoners likhet med voksnes ord i forhold til (a) produksjoners fonologiske form (komplekst, eksakt og prosodisk samsvar), (b) hvordan produksjoner brukes i kontekst (samsvar med kontekstuell bruk hos voksne, lik form for ulik bruk, flerbruk, mors identifikasjon), og (c) hvilke relasjoner en produksjon har til andre produksjoner (imitasjon, likhet i fonologisk form, passende bruk). Hvis et barns ordlignende produksjon støttes av fire eller flere av disse kriteriene vil den aksepteres som et ord. Vi har fulgt disse kriteriene i arbeidet med å definere hva som er reelle ord. Analysen bygger på 17 ord fra Bjørns produksjon ved 18 måneder, og 45 ord ved 24 måneder, hvor variasjoner av hvert ord er inkludert. Fonologiske målproduksjoner Før en gestuell analyse utføres, er det viktig å kartlegge hvilke fonologiske produksjoner barnet møter i sine språklige omgivelser, dets målproduksjoner. I dette arbeidet regnes voksnes konsonantproduksjon i nordnorsk, talt i Tromsø, som målproduksjoner. Tabell 1 viser de 26 konsonantene i nordnorsk (Husby m.fl., 2008), presentert i forhold til distribusjon i ord. Analyse av produktivt ordforråd og fonologiske lydendringer For hvert alderstrinn ble Bjørns produktive ordforråd vurdert i forhold til: Produktivt ordforråd Antall produksjoner under opptak - Ordlignende produksjoner - Produksjoner akseptert som ord - Produksjoner i samsvar med målord Produktivt ordforråd i følge MCDI Analyse av fonologiske lydendringer basert på ordproduksjoner under opptak Reduksjon - Tid: varighet, bortfall - Styrke Forsterkning Forskyvning - Fremskyndelse - Forlengelse - Utsettelse - Nytolkning - Flytting av egenskap Avstemming - Konsonantgester, ulike nivå - Konsonantgester, samme nivå - Vokalgester Datatranskripsjon Den fonetiske analysen ble utført i tre trinn. Det første trinnet var en smal fonetisk transkripsjon basert på det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA, 1999). I trinn to ble IPA-transkripsjonen brukt som grunnlag i utførelsen av en gestuell transkripsjon av konsonantiske produksjoner. Trinn tre omfattet en systematisering av gestuelle produksjoner. Browman & Goldstein (1989, 1992) baserer sine vurderinger av gestuell produksjon på instrumentelle undersøkelser, blant annet røntgenbilder. Alle transkripsjonene i dette arbeidet ble imidlertid utført på impresjonistisk grunnlag, og det er flere grunner for å bruke nettopp denne metoden: (a) instrumentelt utstyr til bruk i fonetiske undersøkelser er ikke allment tilgjengelig, (b) metoden er allment kjent blant logopeder, (c) den er tidsbesparende og medfører ikke ubehag for klienter, og ikke minst (d) den anses som den best egnede transkripsjonstypen i klinisk arbeid med tanke på at den opererer innenfor våre naturlige perseptuelle rammer (Heselwood & Howard, 2008). PRODUKTIVT ORDFORRÅD OG FONOLOGISKE LYDENDRINGER Vokabularvekst Tabell 2 gir en oversikt over utviklingen av Bjørns produktive vokabular ved 18 og 24 måneder. Sammenlignet med kontrollbarn i Dysleksistudien er størrelsen på Bjørns produksjon under gjennomsnittet ved begge 19

7 Artikkel Fagfellevurdert artikkel alderstrinn. Sammenlignet med de nasjonale MCDInormene (Kristoffersen m.fl., 2012) er produksjonen blant de 5 % svakeste både ved 18 og 24 måneder. I forhold til vokabularspurten er Bjørns utvikling forsinket. Vokabularspurten er en identifiserbar økning i produktivt vokabular som vanligvis finner sted rundt 18 måneder eller fra barns produktive ordforråd er omtrent 50 ord (Stoel-Gammon, 2011). Bjørns produktive ordforråd hadde verken ved 18 eller 24 måneder nådd grensen for vokabularspurten, mens hos gjennomsnittet av TLD-barna var dette stadiet passert før 24 måneder. Tabell 2. Bjørns ord og ordlignende produksjoner registrert under opptak, og produktivt ordforråd målt ved MCDI. Alder i måneder (m) 18 m 24 m A. Ordlignende produksjoner, opptak B. Produksjoner akseptert som ord, opptak C. Ord produsert som målord, opptak D. Ordproduksjon, MCDI E. Gjennomsnittlig ordproduksjon, kontrollbarn TLD, MCDI Antall Antall Antall 2 11 Antall 8 34 Antall 30.0 (SD 22.5) (SD 141.6) Fonologiske lydendringer Bjørn produserte veldig få ord som var lik målord, og hans samlede ordproduksjon var ikke stor. Likevel var det mulig å trekke ut et bilde av hans produksjon ved hvert alderstrinn og få et inntrykk av utviklingen fra 18 til 24 måneder, basert på fonologiske lydendringer. Alle de fire lydendringstypene, unntatt to undertyper av forskyvning ved 18 måneder, var representert ved hvert alderstrinn, jfr. tabell 3. Tabellen viser at forekomsten av lydendringer og variasjoner øker fra 18 til 24 måneder. Tabell 3. Antall fonologiske lydendringer og variasjoner i Bjørns produktive ordforråd under opptak. Fonologiske lydendringer Antall endringer 18 måneder 24 måneder Reduksjon (samlet) Reduksjon i tid, varighet Reduksjon i tid, bortfall Reduksjon i styrke 7 37 Forsterkning 2 21 Forskyvning (samlet) Fremskyndelse Forlengelse Utsettelse Nytolkning Flytting av egenskap - 2 Avstemming (samlet) Konsonantgester, ulike nivå Konsonantgester, samme nivå Vokalgester 4 28 Fonologisk variasjon Samme ord på flere måter 6 20 Flere ord på samme måte - 4 Ved 18 måneder handlet reduksjon i tid hovedsakelig om bortfall, for eksempel: den > [ɟɛ], der > [ɟæ]. Reduksjon i styrke var representert i eksempler som: traktor > [ɟɑɟu:ʝ] hvor ordfinal tapp [ɾ] > frikativ [ʝ], og Teddy > [dɛd] hvor åpen glottis i [t] reduseres til innsnevret glottis i [d]. Eksempel på forsterkning: I oi > [oih] forlenges, og forsterkes den glottale gesten i [i] fra innsnevret til åpen slik at [h] oppstår. Tilfeller av forskyvning: Forlengelse: I ha > [mɑ:] blir [ɑ] > [ɑ:]. I katt > [bœ:kh] utsettes [k h ] til slutten av produksjonen, samtidig som gesten laminal i [t] fremskyndes og omgjøres til labial og gjennomgår glottal reduksjon fra åpen > innsnevret. At [t] labialiseres kan knyttes til den labiale vokalgesten som påvirker hele produksjonen, jfr. figur 2. 20

8 Fagfellevurdert Artikkel artikkel Av endringen avstemming, var det flest forekomster av konsonantgester ved ulike nivå, som den > [ɟɛɲ], laminal (tungespiss) > fremre dorsal (tugerygg). Andre avstemmingseksempler: konsonantgester ved samme nivå: der > [ɖæ:] hvor laminal > apikal, og vokalgester: ball > [ 1 œ:ɭə], [ɑ] > [œ]. LEPPER Lukke Rundet TUNGESPISS TUNGERYGG VELUM GLOTTIS Bakre lukke Åpen Bakre åpen Frik innsnev laminal Åpen Bakre lukke Fremre halvåpen Åpen Frik innsnev Segmental transkripsjon k h ɑ t b œ k h Figur 2. (a) Voksen uttale og (b) Bjørns produksjon av ordet katt, ved 18 måneder. Ved 24 måneder var det mange eksempler på reduksjon i tid og bortfall, som sko > [gu:], og den > [ɛɲ] og [ɟɛ], men også noen eksempler på reduksjon av varighet, som [æ:] > [æ] i der. Eksempler på reduksjon i styrke: der > [ɟæ:i] hvor lukkegesten i [ɾ] reduseres til vokalisk åpning. I næ (nei/neida) > [ɟæ:], hvor senket velar gest i [n] heves og fører til [d]. Eksempel på forsterkning: ha > [mɑ:] hvor velar åpning forsterkes fra lukke > åpen samtidig som glottis reduseres fra frikativ innsnevring i [h] > innsnevret i [m]. I produksjonen [ɟʝɑɟɑ] for traktor reduseres konsonantsekvensen [tɾ]: [t] bortfaller og [ɾ] reduseres i styrke, tapp > frikativ [ʝ]. Det kan videre se ut som om bakre dorsal,[k], reduseres til fremre dorsal, [ɟ], lukkegest > frikativ og åpen glottis > innsnevret glottis, som deretter spres utover ordet, jfr. figur 3. Det ene tilfellet av fremskyndelse ved 24 måneder er ledsaget av forlengelse: bamse > [ŋæ ŋ]. Bakre dorsal gest med senket velum i [ŋ] blir fremskyndet og forlenget fra tidligere å være synkronisert med den labiale gesten i [m] til også å dekke den labiale gesten i [b]. Samtidig, under produksjonen av vokalgesten, holdes velum i senket posisjon som fører til en forsterkning av vokalgesten som nasaliseres. Andre eksempler på forlengelse: nei > [ɲɛ:i], [ɛ] > [ɛ:]. Når den der > [ɖɛɳɖæ:] kan det tolkes som forlengelse gitt at den apikale gesten i [ɖ] er spredt utover ordet og dekker de øvrige konsonantgestene. At apikal og ikke laminal gest produseres er et avstemmingsavvik i forhold til målordet. Nytolkning: der > [thæ], glottal gest i [d] forsterkes og [t] blir til, og overgangsgesten mellom [t] og vokalgesten blir distinktiv. Andre eksempel: (a) der > [ɟʝæ:]: laminal, [d], > fremre dorsal, [ɟ], så blir overgangsgesten fra [ɟ] til [æ] distinktiv og reduseres i styrke fra lukket > frikativ, [ʝ]. (b) kopp > [gaŋ gi]: glottal reduksjon fra åpen i [k] til innsnevret i [g], bakre dorsal gest i [k] forlenges til å omfatte [p], og overgangsgesten mellom [g] før vokalen og etter vokalen blir distinktiv og gjennomgår samtidig en velar forsterkning gjennom senkning av velum, og [ŋ] oppstår. Det var flest avstemmingseksempler vedrørende konsonantgester ved ulike nivå: den > [ɟæɲ]. Eksempler på avstemming av konsonantgester fra samme nivå: den > [ɖɛɳ], og vokalgester: banan > [æ:m], [ɑ] > [æ], i tillegg er det bortfall av det velare lukket i [b], som fører til [m]. LEPPER TUNGESPISS TUNGERYGG laminal Apikal tapp Bakre lukke laminal Runding Apikal tapp Fremre lukke Fremre frikativ Bakre åpen Bakre trang Bakre åpen VELUM GLOTTIS Åpen Åpen Åpen Fremre lukke Segmental transkripsjon t ɾ ɑ k t u ɾ ɟ ʝ ɑ ɟ ɑ Figur 3. (a) Voksen uttale og (b) Bjørns produksjon av ordet traktor, ved 24 måneder. 21

9 Artikkel Fagfellevurdert artikkel Variasjon. Noen av produksjonene ved 24 måneder viste variasjon hvor (a) samme ord ble realisert på flere måter, for eksempel banan > [ɲa:n] og [æ:m], og (b) ulike ord ble realisert på samme måte, for eksempel jeg, meg, mer og der > [mæ:]. Ved 18 måneder var kun kategori (a) representert. Jfr. tabell 3. OPPSUMMERING Ved bruk av artikulatorisk fonologi i undersøkelse av tidlig leksikalsk utvikling har vi presentert fonologiske lydendringer hos ett barn, Bjørn, ved 18 og 24 måneder. En økende forekomst av lydendringer og variasjoner mellom alderstrinnene viser at Bjørn gradvis arbeidet med å skille gester fra hverandre og forsøkte å bruke dem i riktige lydlige omgivelser. At han bare delvis lyktes forteller at utviklingen var på et tidlig stadium, hvor hans mentale leksikon var i ferd med å bygges opp, men ikke var så godt utbygget at han helt var i stand til å kontrollere de leksikalske reproduksjonene. Dette samsvarer med Vihman (2009) som sier at vokabularstørrelsen vil øke i takt med at barn utvikler sin evne til å mestre produksjoner, som innebærer at vekst i kontroll av artikulatoriske bevegelser utvikles gjensidig med vokabularstørrelsen (Stoel-Gammon, 2011). Funn gjort av Garmann (2010) tyder på at gester som i diakron utvikling gjennomgår endringen nytolkning også forsterkes. Bjørns produksjoner ved 24 måneder viser imidlertid at slike gester i større grad reduseres enn forsterkes i barnespråk. Evnen til å skille mellom gester produsert av artikulatorer ved ulike nivå synes å mestres tidlig, mens å skille mellom gester produsert av artikulatorer ved samme nivå krever i større grad språkerfaring og språklig samhandling og utvikles senere (Polka, Colantonio, & Sundara, 2001; Goldstein, 2003). Også på dette punktet viste Bjørns produksjoner at hans utvikling var på et tidlig stadium, gitt den store forekomsten av avstemmingsavvik i forhold til konsonantgester ved ulike nivå. I hvor stor grad Bjørns produksjoner og strategi for gestuell tilegnelse innehar generelle utviklingstrekk kan kun besvares på grunnlag av større undersøkelser av flere barns gestuelle strukturer under leksikalsk utvikling. REFERANSER Ball, M. J., Müller, N., & Rutter, B. (2009). Phonology for communication Disorders. Psychology Press. Kap. 12: Articulatory Phonology. Browman, C. P., & Goldstein, L. (1989). Articulatory gestures as phonological units. Phonology, 6, Browman, C. P., & Goldstein, L. (1990). Gestural specification using dynamically-defined articulatory structures. Journal of Phonetics, 18, Browman, C. P., & Goldstein, L. (1991). Gestural structures: Distinctiveness, phonological processes, and historical change. I Mattingly, I. G. & Studdert-Kennedy, M. (Red.), Modularity and the Motor Theory of Speech Perception (Proceedings of a Conference to Honor Alvin M. Liberman). Browman, C. P., & Goldstein, L. (1992). Articulatory phonology: An overview. Phonetica, 49, Browman, C. P., & Goldstein, L. M. (2010). Gestural structure and gestural scores. I Browman & Goldstein, Articulatory Phonology, Kap. 2. Haskins Laboratories. Bybee, J. (2001). Phonology and Language Use. Cambridge Studies in Linguistics 94. Cambridge University Press Bye, P., Trosterud, T., & Vangsnes, Ø. (2003). Språk og språkvitskap, Ei innføring i lingvistikk. Oslo: Det Norske Samlaget. Catford, J. C. (1988). A practical introduction to phonetics. Oxford: Oxford University Press. Fowler, C. A. (2007). Speech production. I M. G. Gaskell (Red.) The Oxford handbook of psycholinguistics, s Oxford University Press. Fowler, C. A. (2011a). How Theories of Phonology May Enhance Understanding of the Role of Phonology and Reading Develop ment and Reading Disability. In Brady, S. A., Braze, D. & Fowler, C. A. (eds.) Explaining Individual Differences in Reading. Theory and Evidence. Psychology Press, pp Garmann, N. G. (2010). Konsonantendringer i norsk: en artikulatorisk analyse. Norsk lingvistisk tidsskrift. Vol. 28. Garmann, N. G. (2012). Omlyd og brytning. En artikulatorisk analyse. Fra holtija til holting. Språkhistorie og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen, s

10 Fagfellevurdert Artikkel artikkel Goldstein, L. M. (2003). Emergence of discrete gestures. Proceedings of the 15 th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona, Spain. August 3-9. Universitat Autònoma de Barcelona. Goldstein, L. M., & Fowler, C. (2003). Articulatory phonology: A phonology for public language use. I Meyer, A. S. and Schiller, N. O. (Red.) Phonetics and Phonology in Language Comprehension and Production: Differences and Similarities, Mouton de Gruyter. Hall, N. (2010). Articulatory Phonology. Language and Linguistics Compass, 4/9, Heselwood, B. & Howard, S. (2008). Clinical phonetic transcription. In M. Ball (Ed.) Handbook of Clinical Linguistics. Wiley-Blackwell, pp Husby, O., Høyte, T., Nefzaoui, S. J., Nordli, I. C., Robbins, S., & Øvregaard, Å. (2008). An introduction to Norwegian dialects. Trondheim, Norway: Tapir academic press. IPA (1999). Handbook of the International Phonetic Association, A guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press. Kristoffersen, K. E. (2008). Consonants in Cri du chat syndrome: A case study. Journal of Communications Disorders, 41, Kristoffersen, K. E., & Simonsen, H. G. (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. Oslo: Novus. Kristoffersen, K. E., Simonsen, H. G. & Sveen, A. (2005). Språk. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kristoffersen, K. E., Simonsen, H. G., Eiesland, E. A., & Henriksen, L. Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi, 12, Kristoffersen, K. E., Smith, L., Wium, K., Torkildsen, J. v. K., Simonsen, H. G., & von Tetzchner, S. (2008). MacArthur-Bates communicative development inventories (Norwegian adaptation): University of Oslo. Ladefoged, D., & Johnson, K. (2011). A Course in Phonetics. 6 th Ed. Wadsworth Cengage Learning: USA. Laver, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T., Kulju, P., Laakso, M., Leiwo, M., Leppänen, P., Lyytinen, P., Poikkeus, A.M., Richardson, U., Torppa, M., & Viholainen, H. (2004). Early development of children at familial risk for dyslexia follow up from birth to school age. Dyslexia, 10(3), Mielke, J. (2008). The emergence of distinctive features. Oxford: Oxford University Press. Moen, I. (2006). Analysis of a case of the foreign accent syndrome on terms of the framework of gestural phonology. Journal of Neurolinguistics, 19, Moen, I. & Simonsen, H. G. (2003). Artikulasjon av apikale likvider i østnorsk: /ɭ, ɾ, ɽ/. MONS: Møte om norsk språk. Kristiansand. Nordli, I. C. (2013). Fonetisk gestuell transkripsjon. Norsk Tidsskrift for Logopedi, 4. Nordli, I. C., Kristoffersen, K. E. & Nilssen, T. N. (innsendt) The use of an articulatory gestural analysis model in assessment of young children s acquisition of consonantal gestures: Evidence from two case studies. Polka, L., Colantonio, C., & Sundara, M. (2001). A crosslanguage comparison of /d/ - /ð/ perception: Evidence for a new developmental pattern. Journal of Acoustical Society of America, 109, Scarborough, H. S. (1990). Very Early Language Deficits in Dyslexic Children. Child Development, 61(6), Simonsen, H. G., Moen, I., & Cowen, S. (2008). Norwegian retroflex stops in a cross linguistic perspective. Journal of Phonetics, 36(2), Stoel-Gammon, C. (2011). Relationships between lexical and phonological development in young children. Journal of Child Language, Vol. 38, 1, Studdert-Kennedy, M., & Goodell, E. W. (1995). Gestures, features and segments in early child speech. In B. de Gelder & J. Morais (Eds.), Speech and reading. A comparative approach (pp ). UK/Hove: Erlbaum/Taylor and Francis. Vihman, M. (2009). Word learning and the origins of phonological systems. I S. Foster. Cohen (Red.) Advances in language acquisition, Luton: McMillan, pp Vihman, M., & Croft, W. (2007). Phonological development: toward a «radical» templatic phonology. Linguistics, 45, 4, Vihman, M. M & McCune, L. (1994). When is a word a word? Journal of Child Language, 21,

Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi

Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi Analyse av språkutvikling har tradisjonelt vært utført på segmentalt grunnlag. I dette

Detaljer

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi Gjert Kristoffersen Kort innføring i norsk fonologi Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen 2008 1 Gjert Kristoffersen 2008 Gjert.Kristoffersen@lle.uib.no Institutt

Detaljer

Å by barnet opp til dans

Å by barnet opp til dans FAGFELLEVURDERT Jan G. Mossige Ernst Ottem Å by barnet opp til dans Kartlegging av språkutvikling, kommunikativ engasjerbarhet og fysisk aktivitet hos barn mellom 13 og 46 måneder SPRÅK, EMOSJONER OG INTERAKSJONER

Detaljer

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD

«ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD «ORDFORRÅDET» EN LEKSIKALSK DATABASE OVER ET UTVALG NORSKE ORD Fra venstre: Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Bjørn-Helge Mevik, Pernille Hansen og Elisabeth Holm. Foto: Vibeke Enstrøm Nøkling. Marianne

Detaljer

Det skal være gøy å prate!

Det skal være gøy å prate! Det skal være gøy å prate! TALETRENING MED GANEPLATE I ET SPRÅKLIG PERSPEKTIV Kirstin Bergem er logoped/cand.ed og ansatt som rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling fortidlig stimulering

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker

Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker Universitetet i Tromsø Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker - En effektstudie Arnt Jakobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. Tone Frihetsli

Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. Tone Frihetsli Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter Tone Frihetsli Masteroppgave i spesialpedagogikk PED-3901 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Universitetet

Detaljer

Flerspråklighet i Norge Rapport. Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov

Flerspråklighet i Norge Rapport. Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov Flerspråklighet i Norge Rapport Mila Vulchanova, Maria F. Asbjørnsen, Tor A. Åfarli, Brita Ramsevik Riksem, Juhani Järvikivi, Valentin Vulchanov Innholdsfortegnelse: 1 Globalisering s. 2 2 Hvordan definerer

Detaljer

FONOLOGI for forprøvestucienter

FONOLOGI for forprøvestucienter Øivin Andersen: FONOLOGI for forprøvestucienter Universitetet i Bergen Institutt for fonetikk og lingvistikk Skriftserie Mr. 40 Bergen 1991 ISBN 82-90381-48-4 ISSN 0800-1995 FORORD Dette heftet inngår

Detaljer

Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø. Del 2 av 3

Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø. Del 2 av 3 Tre forelesninger om kommunikasjon av Jorun Høier Kjølaas, Høgskolen i Tromsø Del 2 av 3 1 KOMMUNIKATIV UTVIKLING Av Jorun Høier Kjølaas Høgskolen i Tromsø 9293 Tromsø (e-post: Jorun.H.Kjolaas@hitos.no)

Detaljer

MED UTGANGSPUNKT I BARNET

MED UTGANGSPUNKT I BARNET MED UTGANGSPUNKT I BARNET En kvalitativ undersøkelse om skriftspråkstimulering i barnehagen Synnøve Grøndalen Kristiansen Masteravhandling i pedagogikk ved NLA Høgskolen, Bergen Høst 2010 SAMMENDRAG Tittel

Detaljer

Praksis i profesjonsutdanning; å gjøre eller å lære? Hvordan loggskriving kan utgjøre en forskjell

Praksis i profesjonsutdanning; å gjøre eller å lære? Hvordan loggskriving kan utgjøre en forskjell Praksis i profesjonsutdanning; å gjøre eller å lære? Hvordan loggskriving kan utgjøre en forskjell Kristian Firing Praksisperioder har fremstått som en viktig pedagogisk læringsform i en rekke profesjonsutdanninger

Detaljer

Hvilket språk skal vi snakke til barnet vårt? En studie av flerspråklighet hos to barn med cochleaimplantat

Hvilket språk skal vi snakke til barnet vårt? En studie av flerspråklighet hos to barn med cochleaimplantat Ellen Ravndal Hvilket språk skal vi snakke til barnet vårt? En studie av flerspråklighet hos to barn med cochleaimplantat Masteroppgave i audiopedagogikk Pedagogisk Institutt NTNU Trondheim, juni 2012

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Bakgrunn for utvikling av programmet... 5 2. Teori... 5 2.1 Lesing...

Detaljer

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Liv Gjems Hvordan invitere barn til språklig deltakelse i samtaler? Denne artikkelen presenterer

Detaljer

Språktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode

Språktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode Kirstin Bergem Wenche Rognlid Kirstin Bergem er logoped/cand.ed og ansatt som rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling for tidlig stimulering i Kristiansand. Wenche Rognlid er spesialpedagog

Detaljer

Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter

Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter En kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter på 3. trinn Therese Espegard Masteroppgave i spesialpedagogikk ved

Detaljer

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet

Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Spesialpedagogisk forskning i Norge Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Solveig Holen Gunnar Sivertsen Cay Gjerustad Rapport 38/2013 Spesialpedagogisk forskning

Detaljer

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING FOR ELEVER MED HØRSELSTAP

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING FOR ELEVER MED HØRSELSTAP LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING FOR ELEVER MED HØRSELSTAP Bodil Fiksdal Eli Nervik Lese og skrive Kommunikasjon Språk STATPED SKRIFTSERIE NR. 76 Lese- og skriveopplæring for elever med hørselstap Statped skriftserie

Detaljer

Nettbrett i matematikk - motiverende?

Nettbrett i matematikk - motiverende? Nettbrett i matematikk - motiverende? av Mali Ligård Kandidatnummer 909 Veileder: Thomas Eri, Pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Detaljer

DET ER IKKE LETT. En undersøkelse av negasjon i mellomspråkstekster av polske og nederlandske innlærere. Anniken Hauge Monsen

DET ER IKKE LETT. En undersøkelse av negasjon i mellomspråkstekster av polske og nederlandske innlærere. Anniken Hauge Monsen DET ER IKKE LETT En undersøkelse av negasjon i mellomspråkstekster av polske og nederlandske innlærere Anniken Hauge Monsen Veiledere Magnhild Vollan Elin Gunleifsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Digitalt mediert diskurs i dataspill og dens betydning for kommunikativ kompetanse i engelsk. Adrian Carter Talleraas. Kandidatnummer: 579

Digitalt mediert diskurs i dataspill og dens betydning for kommunikativ kompetanse i engelsk. Adrian Carter Talleraas. Kandidatnummer: 579 Digitalt mediert diskurs i dataspill og dens betydning for kommunikativ kompetanse i engelsk av Adrian Carter Talleraas Kandidatnummer: 579 Veileder: Lynell Chvala, Engelsk Bacheloroppgave i GLU 5-10 G5BAC3900

Detaljer

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE EN GOD LESER K A RTL E G G I N G AV KOM MU N I K ATI V KOM P E TA N S E H O S D Ø V E O G STE R K T TU N G H Ø RTE BA R N TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE PAT P R I TC H A R D O G TO R I L L S O L B Ø Z A

Detaljer

Med kartet i hodet og kompasset i munnen

Med kartet i hodet og kompasset i munnen Med kartet i hodet og kompasset i munnen Kan pedagogisk bruk av ganeplater bidra til et bedre talespråk for barn med Downs syndrom? Wenche Rognlid MASTEROPPGAVE I SPESIALPEDAGOGIKK Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer