FORBUNDSTINGET Radisson Blu Lillehammer Hotell 12. og 13. Mai 2012 PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBUNDSTINGET 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell 12. og 13. Mai 2012 PROTOKOLL"

Transkript

1 FORBUNDSTINGET 2012 Radisson Blu Lillehammer Hotell 12. og 13. Mai 2012 PROTOKOLL

2 Program for særforbundstinget 12. og 13 Mai 2012 Radisson Blu Lillehammer Hotell, Lillehammer Lørdag 12. Mai Lunsj og registrering Behandling av tingsaker Pause Informasjon om EM 2013 Stavanger Informasjon om søknadsprosessen mot OL Besiktigelse av den nye curlinghallen i Lillehammer Middag Søndag 13. Mai Curling i skolen Oppdal Idrett i skolen Lillehammer Behandling av tingsaker Pause Behandling av tingsaker Lunsj INNHOLD Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter 3 Sak 2: Godkjenne innkallingen 5 Sak 3: Godkjenne sakslisten 7 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget 8 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 9 Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden 9 Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand 10 Sak 8: Behandling av forslag til endringer i NCFs lover 10 Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag 11 Forslag 9-1: Fra Sarpsborg CK Poengberegning NorgesCup og Eliteserie 11 Forslag 9-2: Fra Sarpsborg CK Trening før NCF sine turneringer 12 Forslag 9-3: Fra Sarpsborg CK Rangering før sluttspill 13 Forslag 9-4: Fra NCF styre :Videreføring av prøveordning for NorgesCup 14 Forslag 9-5: Fra NCF styre:innføring av Basislisens 14 Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter 14 Sak 11: Behandling av budsjett for Sak 12: Tilsetting av revisor Sak 14: Valg

3 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter Foreløpig liste, fullstendig liste fremlegges på forbundstinget. Forbundsstyret Representanter President 1 Bent Ånund Ramsfjell Visepresident 2 Morten Søgård Styremedlem 4 Grethe Wolan Styremedlem Hilde Stenseth (ikke tilstede) Styremedlem 3 Stål Talsnes Styremedlem 3 Arne Suther (ikke tilstede) Klubber/kretser Representanter Boet Curling Klubb Bergen Curling Club Brummundal IL Bygdøy Curling Club Christiansand Curling Club Tom Egil Seljås (ikke tilstede) Drammen Curling Klubb 10 Bertil Schverin Fredrikstad Curling Klubb Furumo Curling Klubb Halden Curling Club 12 Finn Pettersen Halden Curling Club 11 Per Andreassen Hamar Curlingklubb 13 Gaute Nepstad Haugesund Curlingklubb Jar Curling 14 Rob Wood Larvik Curlingklubb Lilleborg IK, curling gruppe 13 Hans Klæstad Lillehammer Curlingklubb 15 Stein Erik Johannsen Lørenskog Curlingklubb Nærbø IL, curling Oppdal Curlingklubb 17 Stein Mellemseter 18 Ivar Sollie 16 Anne Sesaker Oslo Curlingklubb 23 Ada Ingvaldsen 24 Ole Ingvaldsen Risenga Curlingklubb 25 Kim Ellertsen Sarpsborg Curlingklubb 19 Christian Birkeland 3

4 Scheen Curling Klubb X Snarøen Curling Club 26 Christer Wibe Stabekk Curling klubb 28 Mali Ramsfjell 27 Eric Fritzner Stavanger Curlingklubb Sørmarka Curling Klubb X Toten Curlingklubb X Trondheim Curlingklubb 21 Asger Hagrup Else Skogan Vestkanten Curlingklubb X Øvre Holen Curlingforening X Ullensaker Curling X Oslo og Akershus Curlingkrets 29 Magnus Okkelmo Vigør Curling * Godkjent dispensasjon fra idrettskrets må fremlegges, alternativt kun en stemme. Andre Varamann styret Leder av Lovutvalget Lader valgkomiteen Generalsekretær Terje Horpestad Stein-Erik Mattsson Morten Tveit Pål Trulsen Observatører Thomas Løvold Lars Ove Madshus Peter M Lange Ole Fredriksen Lillehammer CK Lillehammer CK Hederstegn innehaver KUD 4

5 Til: NCFs medlemsklubber Oslo og Akershus Curlingkrets Styret og komiteer i NCF Oslo, 6. Mars 2012 INNKALLING TIL FORBUNDSTING I NORGES CURLINGFORBUND 2012 Det 57. ordinære forbundsting avholdes på Radisson Blu Lillehammer Hotell Mai 2012 Overnatting på Radisson Blu Lillehammer Hotell Foreløpig program Lørdag: Lunsj og registrering Ting Middag Søndag: Ting Representasjon På curlingtinget møter med forslags- og stemmerett i henhold til NCFs lov, 11, a) Særforbundets styre. b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: - en representant for inntil 100 medlemmer pr året før - to representanter for medlemmer pr året før - tre representanter for 201 og flere medlemmer pr året før c) En representant fra hver særkrets/særidrettsutvalg Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte b) Kontrollkomiteens medlemmer c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget. 5

6 Medlemskontingent til forbundet (klubbkontingent) for dette og foregående år skal være innbetalt. Det presiseres at delegasjoner til tinget skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4 Kjønnsfordeling: Ved oppnevning av representanter til ting, skal det velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. NCF er forpliktet til å følge denne loven, og har ikke anledning til å innvilge dispensasjon. Dersom klubber kun har medlemmer av ett kjønn, kan det søkes om dispensasjon gjennom den lokale idrettskretsen. Dispensasjon skal fremlegges for NCF. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være forbundet i hende senest 4 uker før, dvs. senest 12. April Forslag sendes til forbundet på mail Det vises i denne sammenheng til NCFs lov, 8 Forbundstinget: På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Fullstendig saksliste med forslag sendes ut senest 27. April Valgkomiteens leder er Morten Tveit tlf Reise, opphold Klubbene/delegatene dekker selv reisen til tinget og opphold. Se vedlegg for påmelding og bestilling av hotell og måltider på Radisson Blu Lillehammer Hotell Påmelding og fullmakt Vi ber klubbene returnere utfylte påmeldings- og fullmaktskjema (med signaturer) til forbundet innen 06. April Skjemaene sendes på mail til i vanlig post eller per fa på Med curlinghilsen Bent Å Ramsfjell President Pål Trulsen Generalsekretær 6

7 Sak 3: Godkjenne sakslisten Saksliste Åpning Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Sak 14: Avslutning Godkjenning av de frammøtte representantene Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Vedta forretningsorden for forbundstinget Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Behandling av forbundets beretning for perioden Behandling av forbundets regnskap i revidert stand Behandling av forslag til endringer i NCFs lover Behandling av andre innkomne forslag Fastsetting av kontingent og avgifter Behandling av budsjett Behandling av langtidsplan Tilsetting av revisor Valg Sakslisten enstemmig godkjent 7

8 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget Forretningsorden 1. Tinget ledes av valgt dirigent. 2. Protokollen føres av valgt sekretær. 3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 5. Behandling av forslag: a. Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn b. Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag c. Forslaget tas opp til debatt d. Forslaget tas opp til votering 6. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak loven fastsetter. Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemminger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle stemmesedler forkastes. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Lovendringsvedtak skal godkjennes av Idrettstyret og trer først i kraft når de er godkjent. 9. Kontroll av tingprotokollen foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. Forretningsorden enstemmig godkjent 8

9 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag Dirigent: Sekretær: Stein-Erik Mattsson Pål Trulsen Tellekorps: Gaute Nepsted og Anne Sesaker To representanter til å underskrive protokollen: Tinget utnevner Mali Ramsfjell og Kim Ellertsen Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden Se forbundets beretning i eget hefte. Årsberetningen enstemmig godkjent 9

10 Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand Se Revisjonsberetning, økonomisk beretning, kontrollkomiteens årsberetning årsregnskap og prosjektregnskap for 2010 i eget hefte. Styrets innstilling til vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes Sak 8: Behandling av forslag til endringer i NCFs lover Vedtak av NIF nye lover. Se eget hefte Styrets innstiling til vedtak. De nye lovene vedtas. 10

11 Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag Forslag 9-1: Fra Sarpsborg Curlingklubb NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting. Likeså bes NCF om å påse at relevante statutter er oppe til votering og endres tilsvarende hvis forslaget vedtas. Forslag til endring av poengberegningen i Norgescupen og Eliteserien: Poengberegning 1. plass 20 poeng 2. plass 19 poeng 3. plass 18 poeng 4. plass 17 poeng 5. plass 16 poeng 6. plass 15 poeng 7. plass 14 poeng 8. plass 13 poeng 9. plass 12 poeng 10. plass 11 poeng 11. plass 10 poeng 12. plass 9 poeng 13. plass 8 poeng 14. plass 7 poeng 15. plass 6 poeng 16. plass 5 poeng I tillegg deles det ut 1 bonuspoeng for hver vunnet kamp. Lag som gir w.o. får ikke tildelt opptjente poeng fra den aktuelle runden og blir rangert sist i neste Norgescup de deltar i. Poengene er da tapt og tildeles heller ikke andre lag. Motiv: Dagens poengsystem er noe grovmasket og skiller ikke lag på nedre del av tabellen. Likeså er det et problem at flere lag ikke er motivert til å fullføre turneringen så snart de er uten mulighet for sluttspill. Dette medfører uheldige resultater av w.o. Videre vil det nye systemet motivere Eliteserielagene til å delta oftere. Hvis ikke er det høyere risiko for at de vil opptjene for få poeng og rykke ned. For øvrig antas at premiert deltagelse vil føre til at flere lag vil ønske å melde seg på turneringen. For eksempel: Lag som er ubeseiret vil maks kunne få 7 bonuspoeng, totalt 27 poeng. Lag som står uten seire og 0 bonuspoeng, får totalt 5 poeng. Styrets innstilling til vedtak. Eksisterende poengsystem fungerer bra og vil gjerne fortsette med det. Flg. hadde ordet i saken: Christian Birkeland, Ole Ingvaldsn og Bent Ramsfjell. Forslaget ble tatt opp til votering. Forslaget falt mot 2 stemmer. 11

12 Forslag 9-2: Fra Sarpsborg Curlingklubb Fra: Sarpsborg Curling Klubb NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting. Likeså bes NCF om å påse at relevante statutter er oppe til votering og endres tilsvarende hvis forslaget vedtas. Forslag: Årsmøtet pålegger NCF å påse følgende: Arrangøren av et NCF arrangement skal legge til rette for at alle lag får muligheten til å trene før første kamp. Begrunnelse: Ofte er det forskjell på iskvaliteten mellom de ulike arenaene. Det kan gå noe tid for tilreisende lag å venne seg til forholdene. Videre kan nylagt is også være uvant for hjemmelag. Vi antar at en kort tilvenning ca 15 min per lag vil føre til bedre prestasjoner og derfor bedre curlingkamper. For øvrig vil tee-dragningen til første kamp bli mer rettferdig contra i dag hvor man kun har en prøvesten Tiltaket medfører at spilleskjemaet forskyves ma. 1 time første spilledag. Styrets innstilling til vedtak. Arrangørklubbene oppfordres til å legge til rette for trening før turneringsstart. Flg. hadde ordet i saken: Christian Birkeland og Bent Ramsfjell. Tinget enstemmig besluttet at arrangør skal tilrettelegge for trening før turnering 12

13 Forslag 9-3: Fra Sarpsborg Curlingklubb NCF bes herved om å ta inn underliggende forslag til behandling på kommende årsting. Likeså bes NCF om å påse at relevante statutter er oppe til votering og endres tilsvarende hvis forslaget vedtas. Forslag: Rangering av lag før sluttspill i Norgescupen/Eliteserien Gjelder der hvor det benyttes gruppespill i innledende runder NCF pålegges å innføre rangering av de 8 beste lagene på tvers av gruppene. Lagene rangeres etter kamper vunnet, innbyrdes oppgjør og deretter tee-dragning. Lag rangert som nr.1 møter nr. 8 Lag rangert som nr.2 møter nr. 7 Lag rangert som nr.3 møter nr. 6 Lag rangert som nr.4 møter nr. 5 (rettet av NCF) Motiv: I enkelte runder kan sammensetningen av gruppene i grunnspillet bli ujevn og derfor avgjørende for hvem som går til sluttspill. Videre mener forslagstiller det er rettferdig at lag med flere seire skal gå foran lag med færre seire uavhengig av gruppe. Styrets innstilling til vedtak. Rangering for sluttspill ved gruppespill standardiseres slik at lagene rangeres på tvers av gruppene og de 8 beste lagene går til sluttspill. Lagene rangeres etter: 1: antall seirer 2: innbyrdes oppgjør 3: tee-dragninger Flg. hadde ordet i saken: Christian Birkeland, Gaute Nepstad, Morten Søgård. Forslaget må ses i sammenheng med forslag 9.4, hvor styret foreslår og suspendere statuttene for NorgesCup for sesongen Styret ser på rangeringingsreglene og har midlertidige regler klar til sesongstart. 13

14 Forslag 9-4: Fra NCF Styre Styret foreslår å forlenge suspensjonen av statuttene for NorgesCupen en sesong til. NCF er i forhandlinger med TV2 om TV sendinger og vil gjerne ha muligheten til å gjøre erfaringer og kunne være fleksibel ovenfor TV-produksjonen. Styrets innstilling til vedtak. Statuttene suspenderes sesongen Flg. hadde ordet i saken: Morten Søgård, Stein Mellemseter, Lovutvalgets Stein Erik Mattsson, Stål Talsnes. Enstemmig vedtatt at styret får ansvar for at det finnes et sett regler til sesongstart. Forslag 9-5: Fra NCF Styre Styret foreslår å innføre en basis lisens på kr som inneholder forsikring fra AGS AS. Overskuddet fra lisensordningen skal i sin helhet tilbakeføres til klubber i forhold til vekst i medlemsmassen. Styrets innstilling til vedtak. NCF innfører basislisens på kr Flg. hadde ordet i saken: Morten Søgård, Christian Birkeland, Stein Erik Mattsson, Else Skogan, Grethe Wolan, Asger Hagrup, Stål Talsnes, Ada Ingvaldsen, Ole Ingvaldsen, Stein Mellemseter, Bent Ramsfjell Forslaget ble tatt opp til votering: Forslaget falt med 11 stemmer for og 13 stemmer mot. 14

15 Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter Forbundsstyrets forslag: Ingen endringer. Klubbkontingent: 0-9 medlemmer kr medlemmer kr medlemmer kr Over 100 medlemmer kr Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året. Styrets innstilling til vedtak: Satsene for klubbkontingenter opprettholdes. Enstemmig vedtatt Spillerlisenser: Lisens junior og veteran kr 300 per sesong Lisens senior kr 500 per sesong Lisens er inkludert forsikring fra AGS Styrets innstilling til vedtak: Satsene for spillerlisens opprettholdes Enstemmig vedtatt. 15

16 Sak 11: Behandling av budsjett BUDSJETT NCF AVD 1 Prosjektnummer Prosjekt Budsjett 2012 Budsjett Kostnader Inntekter Resultat MEDIA/REPRESENTASJON Internett/media TV-WCT-E TV- Europamesterskap Internasjonale møter Internasjonale organisasjoner SUM NASJONALE MESTERSKAP Eliteserien/Norgescup NM Senior damer/herrer NM Junior NM Yngre Junior/Kids NM Mied NM Mied Double NM Individuelt NM Kvalifisering Eliteseriekvalifisering NM Veteran NM Rullestolcurling - åpent Medaljer / Premier TV avtale med TV SUM INT. MESTERSKAP / ELITE Coach Damer Coach Jr Junioransvarlig Kariuzawa Winter Festival Universiaden VM Senior VM Veteran VM Mied Par

17 52000 EM Senior VM Junior EM Søknad/arrangement Junior elite Damer Elite VM Rullestol EM Mied Spilleantrekk - mesterskap SUM KOMPETANSEUTVIKLING Junior / bredde Utdanning / kurs Klubb- / lederutvikling Anleggsutvikling Anleggsutvikling - nye steiner SUM STYRE-UTVALG-KOMITEER Forbunds styre Kontrollkomité Andre komiteer Årsting SUM ADMINISTRASJON Personalutgifter Administrasjon Revisjon Renter SUM MEDLEMSINNTEKTER/TILSKUDD

18 98010 Spillerlisens Klubblisens Curlingvenn Rammetilskudd Post Post 3 tilskudd Spillemidler utstyr Utviklingsorientert ungdomsidrett MVA kompensasjon DAP Midler Sponsor/reklameinntekter Sum Sum Budsjettet fremlagt av styret: Flg. hadde ordet i saken: Ole Ingvaldsen, Stål Talsnes, Else Skogan, Morten Tveit. Flg. endringer ble gjort.: Det settes av kr til damesatsing for året Pengene skal brukes til å trener/treningsopplegg for damelandslaget frem mot EM Det settes opp egne poster for TV2 sendinger med utgifter på kr som balanseres med sponsor/reklameinntekter på kr Det budsjetteres med underskudd i 2012 pga av at enkelte øremerkede midler i 2011 ikke ble benyttet. 18

19 Sak 12: Tilsetting av revisor Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for Styret ønsker å fortsette med samme revisor. Enstemmig vedtatt å fortsette med samme revisor. Sak 13: Valg Valgkomiteens innstilling til kandidater som skal velges av forbundstinget Presidenten ble valgt på forrige ting for to år, men ba om ordet og redegjorde for at han ønsket å trekke seg. Dirigenten konstaterte derefter at presidenten med dette var å anse som avgått, og Tinget måtte foreta et suppleringsvalg av ny president for gjenværende del av valgperioden, ett år Forbundsstyret President: For 1 år Morten Søgård Visepresident: For 1 år Stein Mellemseter Styremedlem: For 2 år Hilde Stenseth Styremedlem: For 2 år Marianne Haslum Styremedlem: For 2 år Dagfinn Loen Styremedlem: Ikke på valg. Stål Talsnes Vara medlem 1: For 1 år Anne Sesaker Vara medlem 2: For 1 år Kim Ellertsen Vara medlem 3: For 1 år Hans Roger Tømmervold Vara medlem 4 : For 1 år Thomas Løvold Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt Lovutvalg (1 år) Leder: Medlem: Medlem: Vara medlem: Stein Erik Mattsson Magnus Okkelmo Morten Skaug Andreas Marienborg Valgkomiteens forslag til lovutvalg ble enstemmig valgt 19

20 Kontrollkomité (1 år) Leder: Tone Sparby Medlem: Trine Trulsen Medlem: Sverre Sandbakken Varamedlem: Morten Skaug Varamedlem: Stein Erik Johansen Flg forslag kom fra salen: Leder: Morten Tveit Medlem: Trine Trulsen Vågberg Medlem: Sverre Sandbakken Vara medlem: Ivar Sollie Vara medlem: Stein Erik Johansen Forslaget fra salen ble enstemmig valgt Valgkomité (1 år) Styrets forslag Leder: Medlem: Medlem: Bent Ramsfjell Grethe Wolan Asger Hagrup Valgkomiteen ble enstemmig valgt Hederstegnkomitè (5 år, valgt i 2011) Leder: Erik Fritzner Medlem: Bente Hoel Medlem: Peter M Lange Varamedlem: Eva Vanvik Oslo 23. Mai 2012 Pål Trulsen Referent Mali Ramsfjell Kim Ellertsen 20

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 01.-02. Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni 12.00 13.00 Lunsj og registrering

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2011 Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL Åpning President Bent Å Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget. Jorodd Asphjell 1. visepresident i NIF holdt et kort innlegg

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD

PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen. Representasjonsrett, fullmakter

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund

Lov og reglement. for. Norges Vektløfterforbund Lov og reglement for Norges Vektløfterforbund FORORD LOV OG REGLEMENT FOR NVF 2014 Det er igjen tid for oppdatering av Lov og Reglement for Norges Vektløfterforbund. Dette skyldes selvsagt at lover og

Detaljer

LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND (NSF), vedtatt på Tinget 2013 og godkjent av Idrettsstyret 14. august 2013.

LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND (NSF), vedtatt på Tinget 2013 og godkjent av Idrettsstyret 14. august 2013. LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND (NSF), vedtatt på Tinget 2013 og godkjent av Idrettsstyret 14. august 2013. I L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål A. Norges Svømmeforbunds formål er å fremme

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Saksliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøtet av 31. august 2015 Årsmøtet avholdes i Nidarøhallen møterom 1A (2. etg. inngang 4) og begynner kl. 18.00. Saksliste 1. Godkjenne

Detaljer