Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement"

Transkript

1 Reglement for kommunestyret, råd og utvalg Delegeringsreglement Vedtatt av Nes kommunestyre sak 36 Med virkning fra

2 Innhold REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemning Lovlighetskontroll Interpellasjoner Spørsmål Offentlig spørretid Deputasjoner Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse

3 3.5 Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemming Anke Spørsmål Deputasjoner Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemming Anke Spørsmål Sekretærordning

4 5.15 Godtgjøring REGLEMENT FOR KLAGEUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møter REGLEMENT FOR UTVALG FOR TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR Lovhjemmel Valg Oppgaver Saksforberedelse Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemming Anke Spørsmål Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR UTVALG FOR FISK OG VILT Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR SAKKYNDIG TAKSTNEMND Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelser Møter Sekretærordning

5 9.6 Godtgjøring REGLEMENT FOR KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR ELDRERÅDET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Budsjett Godtgjøring REGLEMENT FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Budsjett Godtgjøring DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT Hensikt med delegering Kommunestyrets myndighet Videredelegering Retningslinjer for bruk av fullmakt Tilbakekalling av delegert myndighet Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet Omgjøringsrett Anke

6 1.9 Kontroll KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING Kommunestyret Formannskapet Ordfører Faste utvalg Kommunestyrekomiteer Kommunal institusjon og lignende Rådmannen Administrasjonen Kommunalt foretak Hastevedtak GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET Retningslinjer Kommunestyrets tilsynsansvar Unntak fra plikt til å utøve myndighet Underinstans Underretning DELEGERING TIL FORMANNSKAPET DELEGERING TIL UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD DELEGERING TIL KLAGEUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD DELEGERING TIL UTVALG FOR TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR DELEGERING TIL UTVALG FOR FISK OG VILT DELEGERING TIL RÅDMANNEN Generelt Rådmannens fullmakt til å undertegne dokumenter Rådmannens kompetanse som rettslig representant Rådmannens anvisningsmyndighet Rådmannens fullmakt innen økonomiforvaltning Rådmannens fullmakt innen personalforvaltning Rådmannens fullmakt innen bevilling og serveringsvirksomhet Rådmannens fullmakt innen oppvekst, helse og velferd hjemmelsgrunnlag Rådmannens fullmakt innen teknikk, samfunnsutvikling og kultur - hjemmelsgrunnlag

7 REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1.1 Lovhjemmel Kommunestyret er opprettet i henhold til kommunelovens 6. Kommunestyrets sammensetting reguleres i kommunelovens 7. Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet. Kommunelovens kapittel 6, saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for kommunestyret og alle andre folkevalgte organer opprettet i medhold av kommuneloven og særlovgivning, med de presiseringer og tilleggsbestemmelser som er nødvendig. 1.2 Valg av medlemmer Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velges etter reglene i valgloven. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens Oppgaver Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret har selv ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningsloven følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta budsjett/økonomiplan, kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. 1.4 Saksforberedelse I enhver sak som skal forelegges kommunestyret, skal det være utarbeidet en innstilling. Det skal kort og oversiktlig være gjort rede for saken. Når det gjelder valg, kan forslag til vedtak unnlates. Innstillende myndigheter er formannskapet, utvalget for teknikk, samfunnsutvikling og kultur, utvalget for oppvekst, helse og velferd og kontrollutvalget. Sakens kompleksitet og økonomisk omfang avgjør hvorvidt behandling bør skje på to eller tre nivåer. 6

8 1.5 Møteinnkalling Kommunestyret holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet samt saksliste. Innkalling med saksdokumenter og innstillinger sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer normalt minst 10 dager før møtedagen. Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn, senest 14 dager før behandling i kommunestyret. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte. Kommunestyrets medlemmer plikter å delta i kommunestyrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat v/ formannskapssekretær som innkaller varamedlem. Rådmannen eller dennes stedfortreder, møter med talerett. 1.6 Åpne møter Kommunestyrets møter holdes for åpne dører. Kommunestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. Ordføreren skal sørge for å opprettholde orden i kommunestyresalen, og påse at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhører ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan ordføreren vise vedkommende ut og eventuelt la tilhørerplassene tømmes. Dokumenter, tegninger, plakater og lignende må ikke være anbragt, anbringes eller deles ut i kommunestyresalen uten ordførerens samtykke. 1.7 Åpning av møtene Ordføreren eller varaordføreren leder kommunestyrets møter. Har ordføreren eller varaordføreren forfall, skal det velges en settevaraordfører. Dersom begge disse har forfall, velges det av og blant kommunestyrets medlemmer en møteleder. Hvis flere - etter omvalg etter kommunelovens 38 nr. 1 får samme stemmeantall, avgjøres valget ved loddtrekning. Ordføreren foretar navneopprop av kommunestyrets medlemmer og eventuelle møtende varamedlemmene. Såfremt minst halvparten av medlemmene er til stede, erklærer ordføreren møtet satt. 1.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen. 7

9 Når særlige grunner foreligger, kan kommunestyret vedta en annen rekkefølge. Kommunestyret kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. Ordføreren refererer sakene og viser til innstillingen som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse refereres. Ordføreren spør deretter om noen forlanger ordet til saken. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer ordføreren rekkefølgen. 1.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller upassende språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Bifalleller mishagsytringer er ikke tillatt. Ordføreren påser at dette overholdes. Ved overtredelse av ordensbestemmelsene, skal ordføreren kalle taleren til orden, om nødvendig to ganger. Retter taleren seg fortsatt ikke etter ordensbestemmelsene, kan ordføreren ta fra taleren ordet eller ved avstemming la kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra møtet. Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. Vil ordføreren ta del i debatten, overtar varaordføreren ledelsen av forhandlingene under dennes innlegg. Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan kommunestyret etter forslag fra ordføreren, vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker. Som regel kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak. Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen replikk. Innlederen har anledning til å svare på replikken(e) Forslag Enhver representant kan fremme nye forslag i en sak som er på sakslisten og få votert over forslaget (ref. kommentarer til kommuneloven (Overå og Bernt) 34 pkt. 2). Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren tidligst mulig i debatten og fortrinnsvis før strek settes. Strek kan oppheves av kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan foreslå at forslag som fremmes, oversendes administrasjonen til behandling uten realitetsvotering. Kommunestyret skal stemme over oversendelsesforslaget og kan dermed vedta om forslaget skal utredes nærmere eller forkastes. Administrasjonen behandler forslaget og fremmer eventuell sak for riktig organ. For hvert år skal rådmannen legge frem en orienteringssak for kommunestyret som viser behandlingen av oversendte forslag. 8

10 1.11 Avstemning Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Ved skriftlig avstemning (jfr. kommunelovens 38 nr.1, valg og ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme. Kommunestyret avgjør avstemningsordningen etter forslag fra ordføreren. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter ordføreren frem forslag om rekkefølgen for avstemningen eller om alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi utrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger. Ordføreren kan foreslå at det foretas prøveavstemning som ikke er bindende for endelig avstemming i en sak. Blir avstemningen oppdelt kan eventuelt hele innstilling bli tatt opp til avstemming til slutt. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten (konstituerende møte 2/3) av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning), er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over stemmegivningen til de ulike partiene. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot innstillingen/forslaget med spørsmål fra ordføreren om noen stemmer mot. b) Ved stemmetegn ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag om å gi det aktivt til kjenne. Når ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontravotering. c) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og kommunestyret aksepterer slik stemmegivning. d) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av ordføreren, eller etter samråd med kommunestyrets gruppeledere. e) Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan bare brukes ved valg og ansettelser, dersom noe medlem av forsamlingen krever det, jfr. kommunelovens 35 nr Lovlighetskontroll Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Vedrørende fremgangsmåte og behandling vises til kommunelovens 59. Fristen for å kreve lovlighetskontroll er tre uker fra vedtak er gjort Interpellasjoner Alle møtende representanter kan fremme interpellasjoner. Interpellasjonene må leveres skriftlig til ordføreren senest 10 dager før møtet. 9

11 Ordfører sørger for oppføring på sakslisten og at kopi av interpellasjonene sendes medlemmene og varamedlemmene. Interpellasjoner skal inneholde en begrunnelse med påfølgende spørsmål eller forslag til vedtak. Ordføreren treffer avgjørelse om hvem som skal besvare interpellasjonen. I møtet fremfører interpellanten sin sak med påfølgende svar fra ordfører eller den som ordfører har avgjort kan svare. Deretter kan interpellanten, møtelederen/den som svarer, rådmannen og gruppelederne for de politiske partier få ordet to ganger. Forøvrig kan medlemmene få ordet én gang hver. Taletiden ved behandling av interpellasjoner er begrenset til 5 minutter for første innlegg av interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. Forøvrig er taletiden 3 minutter. Behandlingen av en interpellasjon bør ikke vare mer enn 30 minutter. Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner, kan også behandles som oversendelsesforslag Spørsmål Alle møtende representanter kan levere spørsmål til ordføreren i aktuelle saker. Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 5 dager før møtet. Ordfører sørger for at kopi av spørsmålene sendes medlemmer og varamedlemmer, eller senest foreligger på medlemmenes bord ved begynnelsen av møtet. Spørsmål som meldes etter fristen eller i møtet, kan ikke forlanges besvart i samme møte. Spørsmål føres ikke opp på sakslisten og behandles før de ordinære sakene. Ordføreren treffer nødvendige forføyninger til besvarelse av spørsmålene og sørger for at de blir referert for kommunestyret enten via spørsmålsstilleren eller en annen på dennes vegne. Ordskifte er ikke tillatt med mindre kommunestyret bestemmer annet. Spørsmål og svar skal ikke overstige 5 minutter hver. Det tillates ikke debatt i forbindelse med spørsmål av denne art. Når spørsmålet er besvart, kan spørsmålsstilleren stille et tilleggsspørsmål. Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av ordføreren eller rådmannen. Eventuelle tilleggsspørsmål og svar skal ikke overstige ett minutt hver. Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles hvis ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette. Kommunestyret kan vedta andre ordninger for behandling av spørsmål Offentlig spørretid Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gis det anledning til inntil 30 minutters spørretid i møtesalen for spørsmål fra kommunens innbyggere. Spørsmålene skal være korte og være mulige å besvare kort. Ordføreren refererer spørsmålene og avgjør om besvarelse skjer i samme møte eller senere. 10

12 Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 5 dager før møtet, hvilket innebærer at den må være registrert innkommet innen onsdag kl Ordskifte er ikke tillatt Deputasjoner Utsendinger fra organisasjoner og lignende som ønsker å gi muntlig fremstilling av en sak, kan mottas av kommunestyret. Dette må meldes til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren tar saken opp med varaordfører og leder for det største opposisjonspartiet for vurdering av om saken egner seg for fremleggelse for kommunestyret Sekretærordning Formannskapssekretæren ivaretar sekretariatsfunksjonen for kommunestyret og fører møteprotokoll. I protokollen føres tid og sted for møtet og møtende medlemmer og varamedlemmer. Fratrer eller tiltrer et eller flere medlemmer under forhandlingene, protokolleres dette slik at det fremgår hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. For øvrig protokolleres hvilke saker som ble behandlet, det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene er truffet etter rett fremgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret. Under hver sak protokolleres de forslag som er blitt fremsatt - med avstemningsresultat. Ett eller flere medlemmer har rett til protokolltilførsel. Protokollen fremlegges til godkjenning som første sak på neste møte. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i h.h.t. arkivloven Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 11

13 2 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 2.1 Lovhjemmel Kontrollutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens 77. Utvalgets arbeid reguleres av kommunelovens 77 og av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 2.2 Valg av medlemmer Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret som første valg etter valg av formannskap. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. 2.3 Oppgaver Kontrollutvalget er kommunens redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å påse at: Kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere Kommunen har en forsvarlig revisjonsordning Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven 13 mv. Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunens foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan revisjonens merknader er blitt fulgt opp. Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet, samt kommunens interesser i selskaper m.m., blir gjenstand for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Utvalget skal innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller som er gjennomført. 12

14 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon, følges opp. 2.4 Saksforberedelse Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 2.5 Møter Innkalling til møter skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende. 2.6 Sekretærordning Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Rådmannen har ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Før en sak rapporteres til kommunestyret, skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse. 2.7 Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 13

15 3 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 3.1 Lovhjemmel Formannskapet er opprettet i henhold til kommunelovens 8. Formannskapet sammensetting og valg reguleres i samme paragraf. 3.2 Valg av medlemmer Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Det velges antall varamedlemmer tilsvarende det enkeltes partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2. Ordfører og varaordfører er hhv. leder og nestleder. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens Oppgaver Rammene for formannskapets virksomhet fremgår av kommunelovens 8. Formannskapet behandler og avgjør saker som er delegert fra kommunestyret og gir innstilling i saker som skal til kommunestyret. Dette med unntak av saker som går direkte fra faste utvalg til kommunestyret. Formannskapet og/eller ordfører kan beslutte at saker som formannskapet selv har avgjørelsesmyndighet i, allikevel skal fremlegges for kommunestyret til avgjørelse. Formannskapet kan treffe vedtak etter kommunelovens 13 (hastesaker). Melding om slikt vedtak forelegges rett organ til orientering. Formannskapet er derved: Kommunens økonomiutvalg med fremleggelse av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommunens utvalg for plansaker iht. plan- og bygningsloven med ivaretakelse av plan- og utviklingsoppgaver tilknyttet areal, miljø- og ressursforvaltningsspørsmål, men kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplaner. Kommunens valgstyre. Kontrollutvalg etter alkoholloven 19. Likestillingsutvalg og skal påse at likestillingslovens bestemmelser iakttas i kommunens virksomhet. Formannskapet skal: I samarbeid med aktuelle organer ivareta kommunens ansvar etter sysselsettingsloven. Utføre de oppgaver som lovgivingen tillegger det. Formannskapet behandler forøvrig øvrige saker som ikke er tillagt hovedutvalgene å avgjøre. Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Nes kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av sektorgrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere. 14

16 Formannskapet som klagenemnd Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningsloven 28 for klager over kommunale enkeltvedtak som ikke er gjort av kommunestyret eller som ikke hører inn under egen klagenemnd. Administrasjonsutvalg Seks av formannskapets medlemmer samt fem medlemmer valgt av og blant de ansatte utgjør kommunens administrasjonsutvalg- jfr. kommuneloven 25. De ansattes medlemmer velges for to år om gangen. For de ansattes medlemmer gjelder vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet, jfr. kommuneloven 25 nr Saksforberedelse I enhver sak som skal forelegges formannskapet, skal det være utarbeidet en innstilling. Innstillende myndighet er rådmannen eller aktuelt utvalg som saken har vært behandlet i tidligere. Når det gjelder valg og ansettelser, kan innstilling unnlates. 3.5 Møteinnkalling Formannskapet holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Møteinnkalling med innstillinger sendes til formannskapets medlemmer og varamedlemmer, samt øvrige som ordføreren til enhver tid bestemmer. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer normalt senest 10 dager før møtedagen. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjort kjent for offentligheten på høvelig måte. Formannskapets medlemmer plikter å delta i formannskapets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til formannskapssekretær, som innkaller varamedlem. Rådmannen eller dennes stedfortreder møter med talerett. 3.6 Åpne møter Formannskapets møter holdes for åpne dører. Formannskapet kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i formannskapssalen, og påse at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret fra noen kant. Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan ordføreren vise vedkommende tilhører ut og eventuelt la tilhørerplassene tømmes. 15

17 Dokumenter, tegninger, plakater og lignende må ikke være anbragt, anbringes eller deles ut i formannskapssalen uten ordførerens samtykke. 3.7 Åpning av møtene Ordføreren eller varaordføreren leder formannskapets møter. Har ordføreren eller varaordføreren forfall, skal det velges en settevaraordfører. Dersom begge har forfall, velges det av og blant formannskapets medlemmer en møteleder. Hvis flere - etter omvalg etter kommunelovens 38 nr. 1 får samme stemmeantall, avgjøres valget ved loddtrekning. Ordføreren foretar navneopprop og erklærer møtet satt. 3.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. Når særlige grunner foreligger, kan formannskapet vedta en annen rekkefølge. Formannskapet kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. Ordføreren refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse refereres. Ordføreren spør deretter om noen forlanger ordet i saken. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer ordføreren rekkefølgen. 3.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Bifall eller mishagsytringer er ikke tillatt. Ordføreren påser at dette overholdes. Ved overtredelse av ordensbestemmelsene skal ordføreren kalle taleren til orden, om nødvendig to ganger. Retter taleren seg enda ikke etter ordensbestemmelsene, kan ordføreren ta fra taleren ordet eller ved avstemming la formannskapet avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra møtet. Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan formannskapet etter forslag fra ordføreren vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker. Som regel kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak. Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen replikk. Innlederen har anledning til å svare på replikken(e) Forslag Enhver representant som deltar i møtet kan fremme forslag i en sak som er på sakslisten og få votering over forslaget (ref. kommentarer til kommuneloven (Overå og Bernt) 34 pkt. 2). 16

18 Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren tidligst mulig i debatten, og fortrinnsvis før strek settes. Strek kan oppheves av formannskapet Avstemming Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Ved skriftlig avstemning (jfr. kommunelovens 38 nr.1, valg og ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme. Formannskapet avgjør avstemningsordningen etter forslag fra ordføreren. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter ordføreren frem forslag om rekkefølgen for avstemningen eller om alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til, å gi utrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger. Ordføreren kan foreslå at det foretas prøveavstemning, som ikke er bindende for endelig avstemming i en sak. Blir avstemningen oppdelt kan eventuelt hele innstilling bli tatt opp til avstemming til slutt. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning), er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over stemmegivningen til de ulike partiene. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot innstillingen/forslaget med spørsmål fra ordføreren om noen stemmer mot. b) Ved stemmetegn ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag om å gi det aktivt til kjenne. c) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og formannskapet aksepterer slik stemmegivning. d) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av ordføreren, eller etter samråd med formannskapets medlemmer Anke I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 3 medlemmer eller flere kreve at saken forelegges kommunestyret. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort. 17

19 3.13 Spørsmål Alle møtende representanter kan levere spørsmål til ordføreren i aktuelle saker. Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 5 dager før møtet. Ordfører sørger for at kopi av spørsmålene sendes medlemmer og varamedlemmer, eller senest foreligger på medlemmenes bord ved begynnelsen av møtet. Spørsmål som meldes etter fristen eller i møtet, kan ikke forlanges besvart i samme møte. Slike spørsmål føres ikke opp på sakslisten og behandles før de ordinære sakene. Ordføreren treffer nødvendige forføyninger til besvarelse av spørsmålene og sørger for at de blir referert for formannskapet enten via spørsmålsstilleren eller en annen på dennes vegne. Ordskifte er ikke tillatt med mindre formannskapet bestemmer annet. Spørsmål og svar skal ikke overstige 5 minutter hver. Det tillates ikke debatt i forbindelse med spørsmål av denne art. Når spørsmålet er besvart, kan spørsmålsstilleren stille et tilleggsspørsmål. Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av ordføreren eller rådmannen. Eventuelle tilleggsspørsmål og svar skal ikke overstige ett minutt hver. Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles hvis ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette Deputasjoner Utsendinger fra organisasjoner og lignende som ønsker å gi muntlig fremstilling av en sak, kan mottas av kommunestyret. Dette må meldes til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren tar saken opp med varaordfører og leder for det største opposisjonspartiet for vurdering av om saken egner seg for fremleggelse for kommunestyret Sekretærordning Formannskapssekretær ivaretar sekretariatsfunksjonen for formannskapet og fører protokoll. I protokollen føres tid og sted for møtet og møtende medlemmer og varamedlemmer. Fratrer eller tiltrer et eller flere medlemmer under forhandlingene, protokolleres dette slik at det fremgår hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. For øvrig protokolleres hvilke saker som ble behandlet, det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene er truffet etter rett fremgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret. Under hver sak protokolleres de forslag som er blitt fremsatt - med avstemningsresultat. Ett eller flere medlemmer har rett til protokolltilførsel. Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i h.h.t. arkivloven Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 18

20 4 REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET 4.1 Lovhjemmel Forhandlingsutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens Valg av medlemmer Utvalget består av ordfører, varaordfører og gruppeleder for største opposisjonsparti. Ordfører er utvalgets leder med varaordfører som nestleder. Valgene gjelder for hele den kommunale valgperiode. Utvalget er underlagt formannskapet. 4.3 Oppgaver Forhandlingsutvalgets oppgave er å gi styringssignaler og retningslinjer for rådmannens arbeid med forhandlinger om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer. Forhandlingene føres av rådmannen eller de han/hun måtte utpeke. Utvalget skal bare unntaksvis delta i direkte forhandlinger med kommunens motpart. Utvalget har ingen avgjørelsesmyndighet innenfor ovennevnte virksomhetsområde. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i henhold til det årlige budsjettvedtak. Forhandlingsutvalget skal ivareta de løpende arbeidsgiveroppgavene overfor rådmannen, herunder, på vegne av formannskapet, inngå og følge opp eventuelle resultat- eller samhandlingsavtaler. Utvalget gjennomfører en årlig evalueringssamtale med rådmannen. Utvalget skal årlig reforhandle rådmannens lønn og andre godtgjørelser. 4.4 Møter Forhandlingsutvalget holder møter etter behov. Innkalling til møtene skal inneholde en fortegnelse over de saker som skal behandles på møtet. Innkallingen skal sendes medlemmene med høvelig varsel. Utvalgets møter holdes for lukkede dører i medhold av kommunelovens 31 nr. 5. Fra utvalgets møter føres referat. Forhandlingsutvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de drøftinger, råd mv. som blir gitt i utvalgets møter i henhold til prinsippene om taushetsplikt i forvaltningslovens 13 nr. 2. Ved krav om innsyn i forhandlingsutvalgets dokumenter skal utvalget tillate innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. 4.5 Sekretærordning Ordføreren er forhandlingsutvalgets sekretær. 4.6 Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 19

21 5 REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD 5.1 Lovhjemmel Utvalg for oppvekst, helse og velferd er opprettet i medhold av kommunelovens 10 nr Valg av medlemmer Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret iht. kommunelovens 14 ved forholdstallsvalg eller avtalevalg. Det velges vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2. Kommunestyret velger leder og nestleder. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens 16. Utvalget kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens Utvalget kan opprette komitéer til forberedende behandling av konkrete saker og til å utføre særskilte verv, jf. kommunelovens Utvalget kan gi slike komitéer myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag. Arbeidsutvalg og komiteer som nevnt ovenfor, kan bare få avgjørelsesmyndighet på områder hvor utvalget har fått delegert myndighet fra kommunestyret og ikke hvor myndigheten følger av egen lov. 5.3 Oppgaver Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller overfor formannskapet og kommunestyret i aktuelle saker. Utvalget er kommunens utvalg for oppgaver og tiltak innenfor: Lov om opplæring Lov om barnehager mv Lov om barnevernstjenester Lov om arbeids og velferdsforvaltningen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Lov om folkehelsearbeid Lov om helse- og omsorgstjenester Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om vern mot tobakkskader 20

22 Lov om omsetning av alkoholholdig drikke mv. (alkoholloven) Lov om serveringsvirksomhet Lov om strålevern Andre lover som angår oppvekst, helse Andre sakstyper eller bestemmelser gitt av kommunestyret. Utvalgets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne. 5.4 Saksforberedelse I enhver sak som rådmannen legger frem for utvalget, skal det være utarbeidet innstilling eller forslag til innstilling, avhengig av om saken skal avgjøres av utvalget eller gå videre til overordnet organ. Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken. 5.5 Møteinnkalling Utvalget holder møte etter oppsatt plan eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling med saksliste og forelegg skal sendes medlemmene og varamedlemmene. Utvalgets medlemmer plikter å delta i styrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til utvalgets sekretariat som innkaller varamedlem. Kommunalsjef eller dennes stedfortreder møter med tale- og forslagsrett. Den som kommunestyret iht. plan- og bygningslovens 3-3, 3.ledd har utpekt til å ivareta barns interesser, har møterett. For øvrig vises til kommunelovens 9.4 (ordførerens møterett) og 23.3 (rådmannens møterett). 5.6 Åpne møter Utvalgets møter holdes for åpne dører. Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. 5.7 Åpning av møtene Utvalgets leder eller nestleder leder møter. Dersom begge disse har forfall, velges av og blant utvalgets politisk oppnevnte representanter en møteleder. Hvis flere etter omvalg i henhold til kommunelovens 38 nr. 1 - får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 5.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. Når særlige grunner foreligger, kan utvalget vedta en annen rekkefølge. Utvalget kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. 21

23 Møteleder refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse gjøres kjent for utvalget. 5.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til møteleder. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan utvalget etter forslag fra møteleder vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker. I regelen kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak. Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen replikk. Innlederen har anledning til å svare på replikken(e) Forslag Bare utvalgets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag. Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til møteleder Avstemming Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over stemmegivningen til de ulike partiene. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot innstillingen/forslaget med spørsmål fra utvalgsleder om noen stemmer mot. b) Ved stemmetegn ved at utvalgsleder oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag om å gi det aktivt til kjenne. c) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og utvalget aksepterer slik stemmegivning. d) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av utvalgsleder, eller etter samråd med utvalgets medlemmer Anke I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet iht. delegert myndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 3 medlem eller flere kreve at saken forelegges formannskapet. 22

24 Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort Spørsmål Spørsmål må skriftlig sendes møteleder senest 5 dager før møtets begynnelse. Spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte. Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles hvis møtelederen eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette Sekretærordning Kommunalsjefen eller den han/hun bemyndiger, ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget og fører møteprotokoll. Begrunnelse for stemmegivning kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning kan kreves protokollert. Protokollen fremlegges til godkjenning som første sak på neste møte. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være iht. arkivloven Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 23

25 6 REGLEMENT FOR KLAGEUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD 6.1 Valg av medlemmer Klageutvalget består av 5 representanter og 3 vararepresentanter valgt blant faste medlemmer av utvalg for oppvekst, helse og velferd. 6.2 Oppgaver Klageutvalget skal foreta den kommunale klagebehandlingen av enkeltvedtak der kommunen fatter endelig vedtak. 6.3 Saksforberedelse Rådmannen innstiller overfor klageutvalget. 6.4 Møter Klageutvalgets saker er underlagt lovhjemlet taushetsplikt eller har særlige personvernhensyn som er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte. Klageutvalget har ikke egen møteplan, men behandler sine saker sammenfallende med fastsatt møteplan for utvalg for oppvekst, helse- og velferd. Klageutvalgets vedtak fattes i møter med egne protokoller. Klageutvalget er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene, dvs. 3 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. Rådmann, eller den han/hun utpeker i sitt sted, har møte- og talerett i utvalgets møter. 24

26 7 REGLEMENT FOR UTVALG FOR TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR 7.1 Lovhjemmel Utvalg for teknikk, næring og kultur er opprettet i medhold av kommunelovens 10 nr Valg Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret iht. kommuneloven 14 ved forholdstallsvalg eller avtalevalg. Det velges vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2. Kommunestyret velger leder og nestleder. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens 16. Utvalget kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens Utvalget kan opprette komitéer til forberedende behandling av konkrete saker og til å utføre særskilte verv, jf. kommunelovens Utvalget kan gi slike komitéer myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag. Arbeidsutvalg og komiteer som nevnt ovenfor, kan bare få avgjørelsesmyndighet på områder hvor utvalget har fått delegert myndighet fra kommunestyret og ikke hvor myndigheten følger av egen lov. 7.3 Oppgaver Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller overfor formannskapet og kommunestyret i aktuelle saker. Utvalget er kommunens utvalg for følgende oppgaver og tiltak: Kommunale bygg og anlegg, eiendomsforvaltning, parker og grøntområder Vann, avløp, renovasjon, brann- og feiervesen Miljø, klima og energi, forurensing og samfunnssikkerhet, med unntak av planoppgaver som er tillagt formannskapet/kommunestyret Byggesaker Samferdsel, kart og oppmåling, adresser og stedsnavn Landbruk, dvs. jord-, skog- og hagebruk, herunder jordvern og kulturlandskap Næringsutvikling Frivillige lag og foreninger, herunder driftstilskudd og spillemidler til idrettslag og nærmiljøanlegg. Andre sakstyper eller bestemmelser gitt av kommunestyret. Utvalget skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på området. 25

27 Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt i lov og forskrift eller av kommunestyret og formannskapet. Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som kommunen har ansvar for iht.: Vegloven Vegtrafikkloven Forurensningsloven Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter Naturmangfoldloven Friluftsloven Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Vannressursloven Plan- og bygningsloven (bygningsdelen) Jordloven Matrikkelloven Konsesjonsloven for erverv av fast eiendom Husdyrkonsesjonsloven for kraftforkrevende produksjon Lov om forpakning av landbrukseiendommer Lov om vern mot forurensninger og om avfall Lov om pant Foreldelsesloven Lov om matproduksjon og mattrygghet Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Husleieloven Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen Helse og omsorgstjenesteloven Dekningsloven Gjeldsordningsloven Viltloven Innlandsfiskeloven Kulturloven Bibliotekloven Opplæringsloven - Kulturskole Kulturhus inklusive kino Frivillighetsarbeid, idrett og fritid Kulturminnevernloven Lov om film og videogram Lov om pengespill m.v. Utvalget har i tillegg ansvar for andre oppgaver pålagt iht. lover og forskrifter innen sine områder. Utvalgets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne. 26

28 7.4 Saksforberedelse I enhver sak som forelegges utvalget skal det være utarbeidet en innstilling eller forslag til innstilling fra rådmannen, avhengig om saken skal avgjøres av utvalget eller gå videre til overordnet organ. Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken. 7.5 Møteinnkalling Utvalget holder møte etter oppsatt plan eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling med saksliste og forelegg skal sendes medlemmene og varamedlemmene. Utvalgets medlemmer plikter å delta i styrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til utvalgets sekretariat som innkaller varamedlem. Kommunalsjef eller den han/hun bemyndiger møter med talerett. Den som kommunestyret iht. plan- og bygningslovens 3-3, 3.ledd har utpekt til å ivareta barns interesser, har møterett. For øvrig vises til kommunelovens 9.4 (ordførerens møterett) og 23.3 (rådmannens møterett). 7.6 Åpne møter Utvalgets møter holdes for åpne dører. Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. 7.7 Åpning av møtene Utvalgets leder eller nestleder leder møter. Dersom begge disse har forfall, velges av og blant utvalgets politisk oppnevnte representanter en møteleder. Hvis flere etter omvalg i henhold til kommunelovens 38 nr. 1 - får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 7.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. Når særlige grunner foreligger, kan utvalget vedta en annen rekkefølge. Utvalget kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. Møteleder refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det til utvalgets leder kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse gjøres kjent for utvalget. 7.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til møteleder. Taleren skal holde seg nøye til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 27

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Revisjon oktober 2013, endret 11.01.14, endret 25.04.14 Innhold 1.1 Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET I OPPDAL 1 Kommunestyrets myndighetsområde Revidert i k-sak 09/02 av 25.02.09 Kommunestyret består av 25 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP 1. Valg og sammensetning. Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i det konstituerende møte, jfr.

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER RANA KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I RANA KOMMUNE Innhold 1. Hvem reglementet gjelder for. ------------------------------------------------------------------ 4 2. Kommunestyret. -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit Steinholt foreslo at i 3 endres benevnelsen mail med e-post.

Saksprotokoll. Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit Steinholt foreslo at i 3 endres benevnelsen mail med e-post. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.09.2011 Sak: 53/11 Resultat: Arkivsak: 11/1761 Tittel: REVISJON AV REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNESTYRE Kommunestyret den 28.09.2011: Representanten Margit

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.1999 Vedtatt i Frogn kommunestyre 16.11.1998 Revidert av Frogn kommunestyre 27. 5.2013 1 Innhold 1. REGLEMENT FOR FROGN KOMMUNESTYRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Behandlet i kontrollutvalget 27. januar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 5 2 DE ULIKE ORGANENE; OPPNEVNING OG SAMMENSETNING... 6 2.1 Lovpålagte organer... 6 2.1.1 Kommunestyret... 6 2.1.2 Formannskapet...

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2015 RØROS KOMMUNE BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE

SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE SAKSBEHANDLINGS- OG DELEGASJONSREGLEMENTER FOR FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN I SANDNES KOMMUNE INNHOLD Link til Lovdata http://www.lovdata.no/index-lov.html Den politiske hovedstrukturen Organisasjonskartet

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [09/01951-3] Sak 340 Nytt reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen - Byrådssak 196 av 08.10.2009 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 11.11.2009 sak 340 Votering:

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENTER FOR. LENVIK KOMMUNE - Politisk styringsstruktur - Delegering

REGLEMENTER FOR. LENVIK KOMMUNE - Politisk styringsstruktur - Delegering REGLEMENTER FOR LENVIK KOMMUNE - Politisk styringsstruktur - Delegering Lenvik rådhus 30. august 2007, ajourført med vedtatte endringer 22.11.2007, 23. oktober 2008, 15.desember 2011, 23. februar 2012,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt.

Til den tid som er berammet, foretar møtelederen opprop. Er minst halvparten tilstede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en ordstyrer som velges etter reglene åpner møtet. Gruppeleder

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Delegasjons- og saksbehandlingsreglement for Skien kommune

Delegasjons- og saksbehandlingsreglement for Skien kommune Delegasjons- og saksbehandlingsreglement for Skien kommune Ajourført 05.06. 2014 Innhold 1. POLITISK ORGANISERING OG FELLES (SAKSBEHANDLINGS) REGLEMENT... 6 1.1. Organisering... 6 1.1.1. Bystyret... 6

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER OG DELEGASJON I PORSGRUNN KOMMUNE Sist endret 2008 (Bystyrets vedtak i sak nr. 107/08) 1 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: FOLKEVALGTE ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER

Detaljer

for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ

for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ Reglement for kommunestyret, formannskapet, komiteene og andre folkevalgte organ Vedtatt i kommunestyret 25.04.2012 sak 12/34,14.11.2012 i sak 12/98 og 19.03.2014 i sak 14/14 Innholdsliste 1 Kommunestyret

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

REGLEMENTER M/DELEGERINGS- BESTEMMELSER FOR SOKNDAL KOMMUNE

REGLEMENTER M/DELEGERINGS- BESTEMMELSER FOR SOKNDAL KOMMUNE REGLEMENTER M/DELEGERINGS- BESTEMMELSER FOR SOKNDAL KOMMUNE Vedtatt i Sokndal kommunestyre 28.04.08. K-sak 015/08 Rettet versjon pr. 09.12.13 Saksnr./Arkivkode 11/943 Ark.044 Henvisning til tidligere utgaver:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Reglementer folkevalgte organer Arendal kommune 2015-2019

Reglementer folkevalgte organer Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Fellesreglement for saksbehandling i folkevalgte organer... 3 2. Tilleggsreglement for bystyret... 7 3. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 9 4. Tilleggsreglement for formannskapet...

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer