Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for kommunestyret, råd og utvalg. Delegeringsreglement"

Transkript

1 Reglement for kommunestyret, råd og utvalg Delegeringsreglement Vedtatt av Nes kommunestyre sak 36 Med virkning fra

2 Innhold REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemning Lovlighetskontroll Interpellasjoner Spørsmål Offentlig spørretid Deputasjoner Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse

3 3.5 Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemming Anke Spørsmål Deputasjoner Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemming Anke Spørsmål Sekretærordning

4 5.15 Godtgjøring REGLEMENT FOR KLAGEUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møter REGLEMENT FOR UTVALG FOR TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR Lovhjemmel Valg Oppgaver Saksforberedelse Møteinnkalling Åpne møter Åpning av møtene Behandling av sakene Ordning av debatten Forslag Avstemming Anke Spørsmål Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR UTVALG FOR FISK OG VILT Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR SAKKYNDIG TAKSTNEMND Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelser Møter Sekretærordning

5 9.6 Godtgjøring REGLEMENT FOR KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT Valg av medlemmer Oppgaver Saksforberedelse Møter Sekretærordning Godtgjøring REGLEMENT FOR ELDRERÅDET Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Budsjett Godtgjøring REGLEMENT FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel Valg av medlemmer Oppgaver Møter Sekretærordning Budsjett Godtgjøring DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT Hensikt med delegering Kommunestyrets myndighet Videredelegering Retningslinjer for bruk av fullmakt Tilbakekalling av delegert myndighet Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet Omgjøringsrett Anke

6 1.9 Kontroll KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING Kommunestyret Formannskapet Ordfører Faste utvalg Kommunestyrekomiteer Kommunal institusjon og lignende Rådmannen Administrasjonen Kommunalt foretak Hastevedtak GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET Retningslinjer Kommunestyrets tilsynsansvar Unntak fra plikt til å utøve myndighet Underinstans Underretning DELEGERING TIL FORMANNSKAPET DELEGERING TIL UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD DELEGERING TIL KLAGEUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD DELEGERING TIL UTVALG FOR TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR DELEGERING TIL UTVALG FOR FISK OG VILT DELEGERING TIL RÅDMANNEN Generelt Rådmannens fullmakt til å undertegne dokumenter Rådmannens kompetanse som rettslig representant Rådmannens anvisningsmyndighet Rådmannens fullmakt innen økonomiforvaltning Rådmannens fullmakt innen personalforvaltning Rådmannens fullmakt innen bevilling og serveringsvirksomhet Rådmannens fullmakt innen oppvekst, helse og velferd hjemmelsgrunnlag Rådmannens fullmakt innen teknikk, samfunnsutvikling og kultur - hjemmelsgrunnlag

7 REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET 1.1 Lovhjemmel Kommunestyret er opprettet i henhold til kommunelovens 6. Kommunestyrets sammensetting reguleres i kommunelovens 7. Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet. Kommunelovens kapittel 6, saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for kommunestyret og alle andre folkevalgte organer opprettet i medhold av kommuneloven og særlovgivning, med de presiseringer og tilleggsbestemmelser som er nødvendig. 1.2 Valg av medlemmer Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velges etter reglene i valgloven. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens Oppgaver Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret har selv ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningsloven følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta budsjett/økonomiplan, kommunal planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og utbyggingsplaner. 1.4 Saksforberedelse I enhver sak som skal forelegges kommunestyret, skal det være utarbeidet en innstilling. Det skal kort og oversiktlig være gjort rede for saken. Når det gjelder valg, kan forslag til vedtak unnlates. Innstillende myndigheter er formannskapet, utvalget for teknikk, samfunnsutvikling og kultur, utvalget for oppvekst, helse og velferd og kontrollutvalget. Sakens kompleksitet og økonomisk omfang avgjør hvorvidt behandling bør skje på to eller tre nivåer. 6

8 1.5 Møteinnkalling Kommunestyret holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet samt saksliste. Innkalling med saksdokumenter og innstillinger sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer normalt minst 10 dager før møtedagen. Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn, senest 14 dager før behandling i kommunestyret. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte. Kommunestyrets medlemmer plikter å delta i kommunestyrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat v/ formannskapssekretær som innkaller varamedlem. Rådmannen eller dennes stedfortreder, møter med talerett. 1.6 Åpne møter Kommunestyrets møter holdes for åpne dører. Kommunestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. Ordføreren skal sørge for å opprettholde orden i kommunestyresalen, og påse at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhører ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan ordføreren vise vedkommende ut og eventuelt la tilhørerplassene tømmes. Dokumenter, tegninger, plakater og lignende må ikke være anbragt, anbringes eller deles ut i kommunestyresalen uten ordførerens samtykke. 1.7 Åpning av møtene Ordføreren eller varaordføreren leder kommunestyrets møter. Har ordføreren eller varaordføreren forfall, skal det velges en settevaraordfører. Dersom begge disse har forfall, velges det av og blant kommunestyrets medlemmer en møteleder. Hvis flere - etter omvalg etter kommunelovens 38 nr. 1 får samme stemmeantall, avgjøres valget ved loddtrekning. Ordføreren foretar navneopprop av kommunestyrets medlemmer og eventuelle møtende varamedlemmene. Såfremt minst halvparten av medlemmene er til stede, erklærer ordføreren møtet satt. 1.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen. 7

9 Når særlige grunner foreligger, kan kommunestyret vedta en annen rekkefølge. Kommunestyret kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. Ordføreren refererer sakene og viser til innstillingen som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse refereres. Ordføreren spør deretter om noen forlanger ordet til saken. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer ordføreren rekkefølgen. 1.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller upassende språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Bifalleller mishagsytringer er ikke tillatt. Ordføreren påser at dette overholdes. Ved overtredelse av ordensbestemmelsene, skal ordføreren kalle taleren til orden, om nødvendig to ganger. Retter taleren seg fortsatt ikke etter ordensbestemmelsene, kan ordføreren ta fra taleren ordet eller ved avstemming la kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra møtet. Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. Vil ordføreren ta del i debatten, overtar varaordføreren ledelsen av forhandlingene under dennes innlegg. Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan kommunestyret etter forslag fra ordføreren, vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker. Som regel kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak. Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen replikk. Innlederen har anledning til å svare på replikken(e) Forslag Enhver representant kan fremme nye forslag i en sak som er på sakslisten og få votert over forslaget (ref. kommentarer til kommuneloven (Overå og Bernt) 34 pkt. 2). Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren tidligst mulig i debatten og fortrinnsvis før strek settes. Strek kan oppheves av kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan foreslå at forslag som fremmes, oversendes administrasjonen til behandling uten realitetsvotering. Kommunestyret skal stemme over oversendelsesforslaget og kan dermed vedta om forslaget skal utredes nærmere eller forkastes. Administrasjonen behandler forslaget og fremmer eventuell sak for riktig organ. For hvert år skal rådmannen legge frem en orienteringssak for kommunestyret som viser behandlingen av oversendte forslag. 8

10 1.11 Avstemning Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Ved skriftlig avstemning (jfr. kommunelovens 38 nr.1, valg og ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme. Kommunestyret avgjør avstemningsordningen etter forslag fra ordføreren. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter ordføreren frem forslag om rekkefølgen for avstemningen eller om alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi utrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger. Ordføreren kan foreslå at det foretas prøveavstemning som ikke er bindende for endelig avstemming i en sak. Blir avstemningen oppdelt kan eventuelt hele innstilling bli tatt opp til avstemming til slutt. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten (konstituerende møte 2/3) av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning), er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over stemmegivningen til de ulike partiene. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot innstillingen/forslaget med spørsmål fra ordføreren om noen stemmer mot. b) Ved stemmetegn ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag om å gi det aktivt til kjenne. Når ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontravotering. c) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og kommunestyret aksepterer slik stemmegivning. d) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av ordføreren, eller etter samråd med kommunestyrets gruppeledere. e) Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan bare brukes ved valg og ansettelser, dersom noe medlem av forsamlingen krever det, jfr. kommunelovens 35 nr Lovlighetskontroll Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Vedrørende fremgangsmåte og behandling vises til kommunelovens 59. Fristen for å kreve lovlighetskontroll er tre uker fra vedtak er gjort Interpellasjoner Alle møtende representanter kan fremme interpellasjoner. Interpellasjonene må leveres skriftlig til ordføreren senest 10 dager før møtet. 9

11 Ordfører sørger for oppføring på sakslisten og at kopi av interpellasjonene sendes medlemmene og varamedlemmene. Interpellasjoner skal inneholde en begrunnelse med påfølgende spørsmål eller forslag til vedtak. Ordføreren treffer avgjørelse om hvem som skal besvare interpellasjonen. I møtet fremfører interpellanten sin sak med påfølgende svar fra ordfører eller den som ordfører har avgjort kan svare. Deretter kan interpellanten, møtelederen/den som svarer, rådmannen og gruppelederne for de politiske partier få ordet to ganger. Forøvrig kan medlemmene få ordet én gang hver. Taletiden ved behandling av interpellasjoner er begrenset til 5 minutter for første innlegg av interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. Forøvrig er taletiden 3 minutter. Behandlingen av en interpellasjon bør ikke vare mer enn 30 minutter. Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner, kan også behandles som oversendelsesforslag Spørsmål Alle møtende representanter kan levere spørsmål til ordføreren i aktuelle saker. Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 5 dager før møtet. Ordfører sørger for at kopi av spørsmålene sendes medlemmer og varamedlemmer, eller senest foreligger på medlemmenes bord ved begynnelsen av møtet. Spørsmål som meldes etter fristen eller i møtet, kan ikke forlanges besvart i samme møte. Spørsmål føres ikke opp på sakslisten og behandles før de ordinære sakene. Ordføreren treffer nødvendige forføyninger til besvarelse av spørsmålene og sørger for at de blir referert for kommunestyret enten via spørsmålsstilleren eller en annen på dennes vegne. Ordskifte er ikke tillatt med mindre kommunestyret bestemmer annet. Spørsmål og svar skal ikke overstige 5 minutter hver. Det tillates ikke debatt i forbindelse med spørsmål av denne art. Når spørsmålet er besvart, kan spørsmålsstilleren stille et tilleggsspørsmål. Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av ordføreren eller rådmannen. Eventuelle tilleggsspørsmål og svar skal ikke overstige ett minutt hver. Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles hvis ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette. Kommunestyret kan vedta andre ordninger for behandling av spørsmål Offentlig spørretid Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gis det anledning til inntil 30 minutters spørretid i møtesalen for spørsmål fra kommunens innbyggere. Spørsmålene skal være korte og være mulige å besvare kort. Ordføreren refererer spørsmålene og avgjør om besvarelse skjer i samme møte eller senere. 10

12 Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 5 dager før møtet, hvilket innebærer at den må være registrert innkommet innen onsdag kl Ordskifte er ikke tillatt Deputasjoner Utsendinger fra organisasjoner og lignende som ønsker å gi muntlig fremstilling av en sak, kan mottas av kommunestyret. Dette må meldes til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren tar saken opp med varaordfører og leder for det største opposisjonspartiet for vurdering av om saken egner seg for fremleggelse for kommunestyret Sekretærordning Formannskapssekretæren ivaretar sekretariatsfunksjonen for kommunestyret og fører møteprotokoll. I protokollen føres tid og sted for møtet og møtende medlemmer og varamedlemmer. Fratrer eller tiltrer et eller flere medlemmer under forhandlingene, protokolleres dette slik at det fremgår hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. For øvrig protokolleres hvilke saker som ble behandlet, det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene er truffet etter rett fremgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret. Under hver sak protokolleres de forslag som er blitt fremsatt - med avstemningsresultat. Ett eller flere medlemmer har rett til protokolltilførsel. Protokollen fremlegges til godkjenning som første sak på neste møte. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i h.h.t. arkivloven Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 11

13 2 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 2.1 Lovhjemmel Kontrollutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens 77. Utvalgets arbeid reguleres av kommunelovens 77 og av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 2.2 Valg av medlemmer Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret som første valg etter valg av formannskap. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. 2.3 Oppgaver Kontrollutvalget er kommunens redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å påse at: Kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere Kommunen har en forsvarlig revisjonsordning Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven 13 mv. Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunens foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan revisjonens merknader er blitt fulgt opp. Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet, samt kommunens interesser i selskaper m.m., blir gjenstand for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Utvalget skal innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller som er gjennomført. 12

14 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon, følges opp. 2.4 Saksforberedelse Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 2.5 Møter Innkalling til møter skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. Revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende. 2.6 Sekretærordning Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen. Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Rådmannen har ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Før en sak rapporteres til kommunestyret, skal den ha vært forelagt rådmannen til uttalelse. 2.7 Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 13

15 3 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 3.1 Lovhjemmel Formannskapet er opprettet i henhold til kommunelovens 8. Formannskapet sammensetting og valg reguleres i samme paragraf. 3.2 Valg av medlemmer Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Det velges antall varamedlemmer tilsvarende det enkeltes partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2. Ordfører og varaordfører er hhv. leder og nestleder. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens Oppgaver Rammene for formannskapets virksomhet fremgår av kommunelovens 8. Formannskapet behandler og avgjør saker som er delegert fra kommunestyret og gir innstilling i saker som skal til kommunestyret. Dette med unntak av saker som går direkte fra faste utvalg til kommunestyret. Formannskapet og/eller ordfører kan beslutte at saker som formannskapet selv har avgjørelsesmyndighet i, allikevel skal fremlegges for kommunestyret til avgjørelse. Formannskapet kan treffe vedtak etter kommunelovens 13 (hastesaker). Melding om slikt vedtak forelegges rett organ til orientering. Formannskapet er derved: Kommunens økonomiutvalg med fremleggelse av forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommunens utvalg for plansaker iht. plan- og bygningsloven med ivaretakelse av plan- og utviklingsoppgaver tilknyttet areal, miljø- og ressursforvaltningsspørsmål, men kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplaner. Kommunens valgstyre. Kontrollutvalg etter alkoholloven 19. Likestillingsutvalg og skal påse at likestillingslovens bestemmelser iakttas i kommunens virksomhet. Formannskapet skal: I samarbeid med aktuelle organer ivareta kommunens ansvar etter sysselsettingsloven. Utføre de oppgaver som lovgivingen tillegger det. Formannskapet behandler forøvrig øvrige saker som ikke er tillagt hovedutvalgene å avgjøre. Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Nes kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av sektorgrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere. 14

16 Formannskapet som klagenemnd Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningsloven 28 for klager over kommunale enkeltvedtak som ikke er gjort av kommunestyret eller som ikke hører inn under egen klagenemnd. Administrasjonsutvalg Seks av formannskapets medlemmer samt fem medlemmer valgt av og blant de ansatte utgjør kommunens administrasjonsutvalg- jfr. kommuneloven 25. De ansattes medlemmer velges for to år om gangen. For de ansattes medlemmer gjelder vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet, jfr. kommuneloven 25 nr Saksforberedelse I enhver sak som skal forelegges formannskapet, skal det være utarbeidet en innstilling. Innstillende myndighet er rådmannen eller aktuelt utvalg som saken har vært behandlet i tidligere. Når det gjelder valg og ansettelser, kan innstilling unnlates. 3.5 Møteinnkalling Formannskapet holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Møteinnkalling med innstillinger sendes til formannskapets medlemmer og varamedlemmer, samt øvrige som ordføreren til enhver tid bestemmer. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer normalt senest 10 dager før møtedagen. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjort kjent for offentligheten på høvelig måte. Formannskapets medlemmer plikter å delta i formannskapets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til formannskapssekretær, som innkaller varamedlem. Rådmannen eller dennes stedfortreder møter med talerett. 3.6 Åpne møter Formannskapets møter holdes for åpne dører. Formannskapet kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i formannskapssalen, og påse at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret fra noen kant. Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan ordføreren vise vedkommende tilhører ut og eventuelt la tilhørerplassene tømmes. 15

17 Dokumenter, tegninger, plakater og lignende må ikke være anbragt, anbringes eller deles ut i formannskapssalen uten ordførerens samtykke. 3.7 Åpning av møtene Ordføreren eller varaordføreren leder formannskapets møter. Har ordføreren eller varaordføreren forfall, skal det velges en settevaraordfører. Dersom begge har forfall, velges det av og blant formannskapets medlemmer en møteleder. Hvis flere - etter omvalg etter kommunelovens 38 nr. 1 får samme stemmeantall, avgjøres valget ved loddtrekning. Ordføreren foretar navneopprop og erklærer møtet satt. 3.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. Når særlige grunner foreligger, kan formannskapet vedta en annen rekkefølge. Formannskapet kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. Ordføreren refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse refereres. Ordføreren spør deretter om noen forlanger ordet i saken. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer ordføreren rekkefølgen. 3.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Bifall eller mishagsytringer er ikke tillatt. Ordføreren påser at dette overholdes. Ved overtredelse av ordensbestemmelsene skal ordføreren kalle taleren til orden, om nødvendig to ganger. Retter taleren seg enda ikke etter ordensbestemmelsene, kan ordføreren ta fra taleren ordet eller ved avstemming la formannskapet avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra møtet. Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan formannskapet etter forslag fra ordføreren vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker. Som regel kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak. Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen replikk. Innlederen har anledning til å svare på replikken(e) Forslag Enhver representant som deltar i møtet kan fremme forslag i en sak som er på sakslisten og få votering over forslaget (ref. kommentarer til kommuneloven (Overå og Bernt) 34 pkt. 2). 16

18 Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren tidligst mulig i debatten, og fortrinnsvis før strek settes. Strek kan oppheves av formannskapet Avstemming Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak. Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Ved skriftlig avstemning (jfr. kommunelovens 38 nr.1, valg og ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme. Formannskapet avgjør avstemningsordningen etter forslag fra ordføreren. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter ordføreren frem forslag om rekkefølgen for avstemningen eller om alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til, å gi utrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger. Ordføreren kan foreslå at det foretas prøveavstemning, som ikke er bindende for endelig avstemming i en sak. Blir avstemningen oppdelt kan eventuelt hele innstilling bli tatt opp til avstemming til slutt. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning), er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over stemmegivningen til de ulike partiene. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot innstillingen/forslaget med spørsmål fra ordføreren om noen stemmer mot. b) Ved stemmetegn ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag om å gi det aktivt til kjenne. c) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og formannskapet aksepterer slik stemmegivning. d) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av ordføreren, eller etter samråd med formannskapets medlemmer Anke I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 3 medlemmer eller flere kreve at saken forelegges kommunestyret. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort. 17

19 3.13 Spørsmål Alle møtende representanter kan levere spørsmål til ordføreren i aktuelle saker. Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 5 dager før møtet. Ordfører sørger for at kopi av spørsmålene sendes medlemmer og varamedlemmer, eller senest foreligger på medlemmenes bord ved begynnelsen av møtet. Spørsmål som meldes etter fristen eller i møtet, kan ikke forlanges besvart i samme møte. Slike spørsmål føres ikke opp på sakslisten og behandles før de ordinære sakene. Ordføreren treffer nødvendige forføyninger til besvarelse av spørsmålene og sørger for at de blir referert for formannskapet enten via spørsmålsstilleren eller en annen på dennes vegne. Ordskifte er ikke tillatt med mindre formannskapet bestemmer annet. Spørsmål og svar skal ikke overstige 5 minutter hver. Det tillates ikke debatt i forbindelse med spørsmål av denne art. Når spørsmålet er besvart, kan spørsmålsstilleren stille et tilleggsspørsmål. Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av ordføreren eller rådmannen. Eventuelle tilleggsspørsmål og svar skal ikke overstige ett minutt hver. Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles hvis ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette Deputasjoner Utsendinger fra organisasjoner og lignende som ønsker å gi muntlig fremstilling av en sak, kan mottas av kommunestyret. Dette må meldes til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren tar saken opp med varaordfører og leder for det største opposisjonspartiet for vurdering av om saken egner seg for fremleggelse for kommunestyret Sekretærordning Formannskapssekretær ivaretar sekretariatsfunksjonen for formannskapet og fører protokoll. I protokollen føres tid og sted for møtet og møtende medlemmer og varamedlemmer. Fratrer eller tiltrer et eller flere medlemmer under forhandlingene, protokolleres dette slik at det fremgår hvem som har deltatt i behandlingen av hver sak. For øvrig protokolleres hvilke saker som ble behandlet, det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene er truffet etter rett fremgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret. Under hver sak protokolleres de forslag som er blitt fremsatt - med avstemningsresultat. Ett eller flere medlemmer har rett til protokolltilførsel. Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være i h.h.t. arkivloven Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 18

20 4 REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET 4.1 Lovhjemmel Forhandlingsutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens Valg av medlemmer Utvalget består av ordfører, varaordfører og gruppeleder for største opposisjonsparti. Ordfører er utvalgets leder med varaordfører som nestleder. Valgene gjelder for hele den kommunale valgperiode. Utvalget er underlagt formannskapet. 4.3 Oppgaver Forhandlingsutvalgets oppgave er å gi styringssignaler og retningslinjer for rådmannens arbeid med forhandlinger om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer. Forhandlingene føres av rådmannen eller de han/hun måtte utpeke. Utvalget skal bare unntaksvis delta i direkte forhandlinger med kommunens motpart. Utvalget har ingen avgjørelsesmyndighet innenfor ovennevnte virksomhetsområde. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i henhold til det årlige budsjettvedtak. Forhandlingsutvalget skal ivareta de løpende arbeidsgiveroppgavene overfor rådmannen, herunder, på vegne av formannskapet, inngå og følge opp eventuelle resultat- eller samhandlingsavtaler. Utvalget gjennomfører en årlig evalueringssamtale med rådmannen. Utvalget skal årlig reforhandle rådmannens lønn og andre godtgjørelser. 4.4 Møter Forhandlingsutvalget holder møter etter behov. Innkalling til møtene skal inneholde en fortegnelse over de saker som skal behandles på møtet. Innkallingen skal sendes medlemmene med høvelig varsel. Utvalgets møter holdes for lukkede dører i medhold av kommunelovens 31 nr. 5. Fra utvalgets møter føres referat. Forhandlingsutvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de drøftinger, råd mv. som blir gitt i utvalgets møter i henhold til prinsippene om taushetsplikt i forvaltningslovens 13 nr. 2. Ved krav om innsyn i forhandlingsutvalgets dokumenter skal utvalget tillate innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. 4.5 Sekretærordning Ordføreren er forhandlingsutvalgets sekretær. 4.6 Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 19

21 5 REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD 5.1 Lovhjemmel Utvalg for oppvekst, helse og velferd er opprettet i medhold av kommunelovens 10 nr Valg av medlemmer Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret iht. kommunelovens 14 ved forholdstallsvalg eller avtalevalg. Det velges vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2. Kommunestyret velger leder og nestleder. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens 16. Utvalget kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens Utvalget kan opprette komitéer til forberedende behandling av konkrete saker og til å utføre særskilte verv, jf. kommunelovens Utvalget kan gi slike komitéer myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag. Arbeidsutvalg og komiteer som nevnt ovenfor, kan bare få avgjørelsesmyndighet på områder hvor utvalget har fått delegert myndighet fra kommunestyret og ikke hvor myndigheten følger av egen lov. 5.3 Oppgaver Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller overfor formannskapet og kommunestyret i aktuelle saker. Utvalget er kommunens utvalg for oppgaver og tiltak innenfor: Lov om opplæring Lov om barnehager mv Lov om barnevernstjenester Lov om arbeids og velferdsforvaltningen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Lov om folkehelsearbeid Lov om helse- og omsorgstjenester Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om vern mot tobakkskader 20

22 Lov om omsetning av alkoholholdig drikke mv. (alkoholloven) Lov om serveringsvirksomhet Lov om strålevern Andre lover som angår oppvekst, helse Andre sakstyper eller bestemmelser gitt av kommunestyret. Utvalgets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne. 5.4 Saksforberedelse I enhver sak som rådmannen legger frem for utvalget, skal det være utarbeidet innstilling eller forslag til innstilling, avhengig av om saken skal avgjøres av utvalget eller gå videre til overordnet organ. Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken. 5.5 Møteinnkalling Utvalget holder møte etter oppsatt plan eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling med saksliste og forelegg skal sendes medlemmene og varamedlemmene. Utvalgets medlemmer plikter å delta i styrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til utvalgets sekretariat som innkaller varamedlem. Kommunalsjef eller dennes stedfortreder møter med tale- og forslagsrett. Den som kommunestyret iht. plan- og bygningslovens 3-3, 3.ledd har utpekt til å ivareta barns interesser, har møterett. For øvrig vises til kommunelovens 9.4 (ordførerens møterett) og 23.3 (rådmannens møterett). 5.6 Åpne møter Utvalgets møter holdes for åpne dører. Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. 5.7 Åpning av møtene Utvalgets leder eller nestleder leder møter. Dersom begge disse har forfall, velges av og blant utvalgets politisk oppnevnte representanter en møteleder. Hvis flere etter omvalg i henhold til kommunelovens 38 nr. 1 - får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 5.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. Når særlige grunner foreligger, kan utvalget vedta en annen rekkefølge. Utvalget kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. 21

23 Møteleder refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse gjøres kjent for utvalget. 5.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til møteleder. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan utvalget etter forslag fra møteleder vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker. I regelen kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak. Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen replikk. Innlederen har anledning til å svare på replikken(e) Forslag Bare utvalgets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag. Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til møteleder Avstemming Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll over stemmegivningen til de ulike partiene. Avstemning kan gjennomføres på følgende måter: a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot innstillingen/forslaget med spørsmål fra utvalgsleder om noen stemmer mot. b) Ved stemmetegn ved at utvalgsleder oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag om å gi det aktivt til kjenne. c) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og utvalget aksepterer slik stemmegivning. d) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av utvalgsleder, eller etter samråd med utvalgets medlemmer Anke I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet iht. delegert myndighet fra kommunestyret, kan et mindretall på 3 medlem eller flere kreve at saken forelegges formannskapet. 22

24 Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort Spørsmål Spørsmål må skriftlig sendes møteleder senest 5 dager før møtets begynnelse. Spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte. Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles hvis møtelederen eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette Sekretærordning Kommunalsjefen eller den han/hun bemyndiger, ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget og fører møteprotokoll. Begrunnelse for stemmegivning kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning kan kreves protokollert. Protokollen fremlegges til godkjenning som første sak på neste møte. Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være iht. arkivloven Godtgjøring Godtgjøring tilstås iht. kommunens godtgjøringsreglement. 23

25 6 REGLEMENT FOR KLAGEUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG VELFERD 6.1 Valg av medlemmer Klageutvalget består av 5 representanter og 3 vararepresentanter valgt blant faste medlemmer av utvalg for oppvekst, helse og velferd. 6.2 Oppgaver Klageutvalget skal foreta den kommunale klagebehandlingen av enkeltvedtak der kommunen fatter endelig vedtak. 6.3 Saksforberedelse Rådmannen innstiller overfor klageutvalget. 6.4 Møter Klageutvalgets saker er underlagt lovhjemlet taushetsplikt eller har særlige personvernhensyn som er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte. Klageutvalget har ikke egen møteplan, men behandler sine saker sammenfallende med fastsatt møteplan for utvalg for oppvekst, helse- og velferd. Klageutvalgets vedtak fattes i møter med egne protokoller. Klageutvalget er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene, dvs. 3 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak. Rådmann, eller den han/hun utpeker i sitt sted, har møte- og talerett i utvalgets møter. 24

26 7 REGLEMENT FOR UTVALG FOR TEKNIKK, NÆRING OG KULTUR 7.1 Lovhjemmel Utvalg for teknikk, næring og kultur er opprettet i medhold av kommunelovens 10 nr Valg Utvalget består av 11 medlemmer med varamedlemmer, som velges av kommunestyret iht. kommuneloven 14 ved forholdstallsvalg eller avtalevalg. Det velges vararepresentanter tilsvarende det enkelte partis representanter med mulighet for tillegg av inntil 2. Kommunestyret velger leder og nestleder. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens 16. Utvalget kan oppnevne et arbeidsutvalg til å ta seg av spesielle arbeidsområder, jfr. kommunelovens Utvalget kan opprette komitéer til forberedende behandling av konkrete saker og til å utføre særskilte verv, jf. kommunelovens Utvalget kan gi slike komitéer myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag. Arbeidsutvalg og komiteer som nevnt ovenfor, kan bare få avgjørelsesmyndighet på områder hvor utvalget har fått delegert myndighet fra kommunestyret og ikke hvor myndigheten følger av egen lov. 7.3 Oppgaver Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller overfor formannskapet og kommunestyret i aktuelle saker. Utvalget er kommunens utvalg for følgende oppgaver og tiltak: Kommunale bygg og anlegg, eiendomsforvaltning, parker og grøntområder Vann, avløp, renovasjon, brann- og feiervesen Miljø, klima og energi, forurensing og samfunnssikkerhet, med unntak av planoppgaver som er tillagt formannskapet/kommunestyret Byggesaker Samferdsel, kart og oppmåling, adresser og stedsnavn Landbruk, dvs. jord-, skog- og hagebruk, herunder jordvern og kulturlandskap Næringsutvikling Frivillige lag og foreninger, herunder driftstilskudd og spillemidler til idrettslag og nærmiljøanlegg. Andre sakstyper eller bestemmelser gitt av kommunestyret. Utvalget skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på området. 25

27 Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt i lov og forskrift eller av kommunestyret og formannskapet. Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som kommunen har ansvar for iht.: Vegloven Vegtrafikkloven Forurensningsloven Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter Naturmangfoldloven Friluftsloven Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Vannressursloven Plan- og bygningsloven (bygningsdelen) Jordloven Matrikkelloven Konsesjonsloven for erverv av fast eiendom Husdyrkonsesjonsloven for kraftforkrevende produksjon Lov om forpakning av landbrukseiendommer Lov om vern mot forurensninger og om avfall Lov om pant Foreldelsesloven Lov om matproduksjon og mattrygghet Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Husleieloven Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen Helse og omsorgstjenesteloven Dekningsloven Gjeldsordningsloven Viltloven Innlandsfiskeloven Kulturloven Bibliotekloven Opplæringsloven - Kulturskole Kulturhus inklusive kino Frivillighetsarbeid, idrett og fritid Kulturminnevernloven Lov om film og videogram Lov om pengespill m.v. Utvalget har i tillegg ansvar for andre oppgaver pålagt iht. lover og forskrifter innen sine områder. Utvalgets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne. 26

28 7.4 Saksforberedelse I enhver sak som forelegges utvalget skal det være utarbeidet en innstilling eller forslag til innstilling fra rådmannen, avhengig om saken skal avgjøres av utvalget eller gå videre til overordnet organ. Det skal kort og oversiktlig være redegjort for saken. 7.5 Møteinnkalling Utvalget holder møte etter oppsatt plan eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling med saksliste og forelegg skal sendes medlemmene og varamedlemmene. Utvalgets medlemmer plikter å delta i styrets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til utvalgets sekretariat som innkaller varamedlem. Kommunalsjef eller den han/hun bemyndiger møter med talerett. Den som kommunestyret iht. plan- og bygningslovens 3-3, 3.ledd har utpekt til å ivareta barns interesser, har møterett. For øvrig vises til kommunelovens 9.4 (ordførerens møterett) og 23.3 (rådmannens møterett). 7.6 Åpne møter Utvalgets møter holdes for åpne dører. Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det jfr. kommuneloven 31. Det må ikke gis opplysninger om ordskiftet som har funnet sted i behandling av en sak unntatt offentlighet. 7.7 Åpning av møtene Utvalgets leder eller nestleder leder møter. Dersom begge disse har forfall, velges av og blant utvalgets politisk oppnevnte representanter en møteleder. Hvis flere etter omvalg i henhold til kommunelovens 38 nr. 1 - får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 7.8 Behandling av sakene Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet. Når særlige grunner foreligger, kan utvalget vedta en annen rekkefølge. Utvalget kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette. Møteleder refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det til utvalgets leder kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse gjøres kjent for utvalget. 7.9 Ordning av debatten Taleren skal rette sine ord til møteleder. Taleren skal holde seg nøye til den sak debatten gjelder. Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 27

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER Gyldig fra 01.01.2017 1. Innledning Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. Vedtatt i fylkestinget , sak FT-13/17

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. Vedtatt i fylkestinget , sak FT-13/17 Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene Vedtatt i fylkestinget 18.10.2017, sak FT-13/17 FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den 30.11.16 sak nr. 16/171 1 Formell forankring Kommunestyret er opprettet i hht kommunelovens bestemmelser. Når ikke annet er bestemt

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og komiteene

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og komiteene Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og komiteene Revidert i Fylkestinget 16.12.2015, sak FT-119/15. FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

Reglement for Vennesla Kommunestyret

Reglement for Vennesla Kommunestyret Reglement for Vennesla Kommunestyret Vedtatt i kommunestyret 06.09.2012, Sak 12/04079 «Kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder Sola kommune Rådmannen Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder 1 Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til Kommunelovens 17 om konstituering av kommunestyret. I dette møte skal det

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 22/16) REGLEMENT HERØY FORMANNSKAP 1. Saksområde forberedelse. Formannskapet avgjør de saker som kommunestyret har gitt

Detaljer

Reglement for plan- og miljøutvalget

Reglement for plan- og miljøutvalget Reglement for plan- og miljøutvalget Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG 1 av 7 REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESUTVALG VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994. ENDRET DESEMBER 2009, ENDRET APRIL 2013 1 - VALG OG SAMMENSETNING 1. Fylkesutvalget består av 11

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement 1. Innledning Formannskapet Kommunestyret velger 5 medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet innehar

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE Innhold 1.A Sammensetning... 2 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret.... 2 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.... 2 3. Forfall. Varamedlemmer.... 2 4. Hvilke

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/ REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/09 05.03.09 endret i K-sak 90/2014 18.09.14 1. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FORMANNSKAPET Rådmann/administrasjonssjef sørger for

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESTING

REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESTING REGLEMENT FOR VEST-AGDER FYLKESTING VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994. SIST ENDRET OKTOBER 2015 1 VALG OG SAMMENSETNING 1. Fylkestinget består av 35 medlemmer med varamedlemmer,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 04.09.03, sak 60/03. Sist revidert av kommunestyret: 10.12. 2015, sak 89/15 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007 (Skilt ut av Delegasjonsreglementet ved kommunestyrets vedtak av 7.2.2013) Endret ved kommunestyrevedtak

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30. august 1995, sak 68/95, endret ved kommunestyrets vedtak av 6. mars 1996 sak 11/96, 21. mai 1997 sak 48/97, 25. juni 2003

Detaljer

Reglement for Sømna kommunestyre

Reglement for Sømna kommunestyre Reglement for Sømna kommunestyre 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 17 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til kommunelovens 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyre, herunder

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning....2 2. Forberedelse av saker for kommunestyret....2 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging....2 4. Forfall. Varamedlemmer....2 5. Møteleder.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0. FORMÅL Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering

Detaljer

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE Disse reglene kommer i tillegg til de generelle reglene for politiske organer, se eget dokument. 1 Kommunestyrets oppgaver og myndighet Kommunestyret er kommunens

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 1. Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17.

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17. Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret i møte 16.3.2017 under sak 14/17. 1. Valg og sammensetning Evenes kommunestyre består av 17 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 09.05.17 Emne: Reglement for fellesnemnda Sak om utkast til reglement for fellesnemnda ble fremmet til styringsgruppens møte 23.03.17.

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning 2. Forberedelse av saker for kommunestyret. 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 4. Forfall. Varamedlemmer. 5. Hvilke andre enn kommunestyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 16.12.2013 A) GENERELLE BESTEMMELSER... 1 1. STYREFORM... 1 B) SAKSBEHANDLINGSREGLER... 2 2. FORBEREDELSE AV SAKER... 2 3. INNKALLING

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet. Aurskog - Høland kommune Ajourført pr mai. 2008 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret: 24.8.95 Sak nr.: 92/95 Rettelse / endring nr. 1, vedtatt av kommunestyret: 14.04.08 Sak nr. 23/08.

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 21/16) REGLEMENT HERØY KOMMUNESTYRE 1. Kommunestyrets virkeområde. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP Vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 17.12.99, sak 118/99 - revidert av Snåsa kommunestyre i møte 27.03.2014, sak i K. 25/14 samt i sak K. 15/15 i møte 26.02.2015. 1: Formannskapets

Detaljer

Reglement for Vefsn kommunestyre

Reglement for Vefsn kommunestyre Reglement for Vefsn kommunestyre Innhold 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE 2 FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET 3 INNKALLING - DOKUMENTER 4 UTVALGENE 5 FORFALL - VARAREPRESENTANTER 6 HVILKE ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet (Kommuneloven 8) Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15 Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 Valg og sammensetning

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven.

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Møtet ledes av ordføreren eller varaordfører, eller

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 Opptreden Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 (revidert)

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE 1 Formål Dette reglement angir bestemmelser for saksbehandlingen i formannskapet, administrasjonsutvalget og de faste utvalgene.

Detaljer

REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) Generelt. Oppgaver. Forberedelse av saker for bystyret.

REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) Generelt. Oppgaver. Forberedelse av saker for bystyret. REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) 1 Generelt. Bystyret er kommunens øverste folkevalgte organ, og har det øverste tilsyn med kommunens virksomhet.

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget Dok.id.: 1.1.1.0 Reglement for Troms fylkesting Utgave: 1.02 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 vedtatt i fylkestingssak

Detaljer

Reglement for Måsøy kommune REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

Reglement for Måsøy kommune REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Måsøy kommunestyre i møte 21.juni 2012 - sak 38/2012. Gjelder fra 22.juni 2012. Generelt. Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30.august 1995, sak 69/95, med endringer av 25. juni 2003, sak 57/03, 15.10.2008, sak 92/08, 18.03.2009, sak 24/09, 16.12.2009,

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Reglement for Alstahaug kommunestyre. Vedtatt av kommunestyret

Reglement for Alstahaug kommunestyre. Vedtatt av kommunestyret Reglement for Alstahaug kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 11.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Kommunestyrets virkeområde... 3 2 Forberedelse av saker for kommunestyret... 3 3 Innkalling til møte... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Sist revidert 21.04.2016 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VALG OG SAMMENSETNING Formannskapet består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer skal velges

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra 01.07.2013 Vedtatt av kommunestyret i møte den 17.06.2013, sak 25/13. 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE 1 Forberedelse av saker for kommunestyret I medhold av Kommunelovens 23, pkt. 2, skal rådmannen påse at de saker som legges fram for kommunestyret, er utredet på en forsvarlig

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94), med senere endringer, sist ved bystyrets vedtak av 16.09.15. For saksbehandlingen i formannskapet og andre

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet Arbeidsgruppens forslag til revidering av reglementet for formannskapet 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert i kommunelovens 8 og skal

Detaljer

REGLEMENT FOR SNÅSA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SNÅSA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR SNÅSA KOMMUNESTYRE Vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 17.12.99 sak 118/99 - revidert i møte 27.03.2014 i sak K. 25/14 sak i K. 25/14 samt i sak K. 15/15 i møte 26.02.2015. 1. Forberedelse

Detaljer

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE 1 REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE Vedtatt av Risør bystyre 29. mars 2012 Endret ved vedtak i bystyret 27.08.15 (PS 104/15) 2 Innhold: 1 Forberedelse av saker for bystyret 2 Møteplan 3 Saksliste og innkalling

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet.

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet. F:\HJEMMESIDE\Reglement for kommunestyret.doc REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE 1.A Sammensetning Inderøy kommunestyre består av 27 representanter. 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer